Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx kulturně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, není xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxx programu, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 2 xxxxxx č. 435/2004 Xx., o zaměstnanosti.

Věc: XXXXXXX XXXXXX x. x. xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x uložení xxxxxx xx xxxxxxxx správního xxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx žalobkyně.

Oblastní inspektorát xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx inspektorát“) xxxxxxxxxxx xx xxx 16.4.2018 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výši 90 000 Xx xx xxxxxxxx správního xxxxxxx xxxxx §140 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1.1.2015 xx 31.12.2015 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání v xxxxxxxx „XXX – xxxxxxx zahraniční xxxxxx“ xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx X. B., X. X., X. X., E. D. x X. X., xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx porušila §58 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxxxx. Uložil xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxx 1 000 Xx. Xxxxxxxx žalobkyně xxxxxx žalovaný rozhodnutím xx xxx 26.6.2018.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dne 19.8.2020, čj. 62 Xx 7/2020-54. Xxxxxxxxx, xx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx x něm xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx závislé xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx spočívající xx xxxxxxxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx §58 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx pracovních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx lidem xx xxxx 18 až 30 xxx xxxxx xx farmách x xxxxxx lidem ve xxxx 18 až 35 xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobyt v xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxx xxxx přátele. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx zájemce, x xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx „xxxxx“ x xxxxx 35–45 xxxxx týdně xxxxx x uvedením xxxxx dnů xxxxx x xxxx „xxxxxxxxx“ xxxxx krajského xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx za výkon xxxxx xx xxxx xxxx. Xx, xx x poskytování xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx „praxe“) x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, skutečně xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ve správním xxxxx, x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x kulturně xxxxxxx xxxxxxxx. I x xxxx plyne, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxx“, v jehož xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx absolvovat xxxxxxxx „xxxxx“ x xxxxxxx 35–45 xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx „xxxxxxx“, xxx xxxxxxxxx ubytování x xxxxxx. Xxxxxxxx mohl xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx krajského soudu xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxx x poskytovaných služeb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx „praxe“ 35–45 xxxxx xxxxx xxxxx x uvedením xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx s X. X. pak xxxxx xx 30 dnů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „dokončením xxxxxxxx“ (xxxxxx xxxxxxx xxxxx) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“ ve xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx interpretaci, než xx jednou ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Klienti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práci xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx farma, xxxxx, xxxxxxxxx) x xxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnavatele, xx což obdrželi xxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx“ x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §58 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx „zprostředkování xxxxxxxxxx“ xx xxxxx xxxxxxxx extenzivně. Součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx poměr (35 xx 45 xxxxx xxxxx), která byla xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx podmínek. Xxxxxxx xxxxxxxx výměnných xxxxxxxx xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxx. Výkon zaměstnání xxxxxx významnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xx xxxx zákaz xxx §58 xxxx. 2 zákona o xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx formálně stanovovala xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Smyslem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání, x xx x skrytou (xxxxxxxxx) formou, xx xxxxxxx slabší xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x nyní xxxxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx čerstvého xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xx programy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. wwooferství. X xxxxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxx xx xxx 27.8.2014 xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx času xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s hostitelskou xxxxxx, xx jejíhož xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx cizinci, xxxxxxxx. Xxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxx xxxxx ekonomické závislosti x xxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxx posuzované xxxx xxxx vykonávaná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx závislé práce, xxx je xxxxxx x existence xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxx“, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x kapesným; o xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx věci xxxxxx xxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx typu „xxxx xxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx dopadaly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x zaměstnanosti bez xxxxxx na xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx či x xxxxxxxxx. Nebylo xxxx xxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xxx xxxxxxxx výměnný xxxxxxx realizován.

Krajský xxxx xxxxxxxxx, xx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx §58 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx zprostředkovatelích zaměstnání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx, x je xxx evidentní, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zájemce, xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx formálně xxxxxxx xxxxx výběru xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aniž xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx mezi zájemcem x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx je xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx úpravy xxx, aby xxxx xxxxxxxxxx společenské xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx rozsudek xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxx. Zprostředkování xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nabízela, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xx xx zájemců xxxxxx. Xxxx xx xxx, xx zprostředkování xxxxxx „au xxxx“ x xxxxx x xxxxxxxxxx „Praxe v xxxxxxxxx ruchu ve Xxxxxxxxx“, „Xxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx“, „Xxxxxxx Xxxxxxx“ a „Work xxx Xxxxxx XXX“ xxxxx považovat za xxxxxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx práce ve xxxxxx §1 zákona x. 262/2006 Xx., xxxxxxxx práce, neodpovídají xxxxxxxxxxx kulturně výměnných xxxxxxxx, neboť xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxxx záležitosti jako xxxxxxxxx, strava, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxx či xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x zprostředkování účasti xx daném kulturně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx neoznamovala Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x sobě zahrnují xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nové xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx x novými xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výdělek. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, stravu, xxxxxxxx kurzy x xxxxx x tomu, xxx xx jim xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vrátily x xxx x xxxxxxxxx xx praxi xxxxx xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx soud x xxxx 19 xxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nýbrž xxxxxxxxx xxxx kultury x xxxxxxxxxx jazykových dovedností xx xxxxxx „xxxxxx xx xxxxxxxx“, xxx xx ně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. sdělení Ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí x. 93/2005 Sb. x. x., x. 55/2012 Xx. x. s., x. 45/2016 Sb. x. x. x x. 55/2016 Xx. x. x.).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dopravy xx xxxx země, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajištění podpory xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pomoci partnerské xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schůzek, xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx xxxxxx, zapůjčení xxx. Aby xxxxx xxxxxxxxxx zájemcům všechny xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxx zprostředkování, xxxxx xxxx služby xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Samotné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xx kterou odměnu xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pobytů nemohli xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx tyto služby xxxxxxxxxx. Xxxxxxx zaměstnavatelé xxxxxx potřebu hradit xxxxxx za zprostředkování xxxxxxx, xxxxx si xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, za xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. I partnerské xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx programy xxxxxxxxx, xxx ukazují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx XXX x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx specifickou xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx, aby xxxxx xxx xxxxx vykonávaná x jeho rámci xxxxxxxxxx xx zaměstnání xx xxxxxxx vybírání xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Není xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xx zájemce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx kulturně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx nemohly xx xxxxxx zprostředkování xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx služby xx xxx již x Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx, xxxxx by byla xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xx xxxxx xxx hodnocen xxx xxxxxx úpravy xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Správní xxxxxx xxx xxxx zkoumat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx v rámci xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx řádu xxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx. smlouva x xxxxxxx praxi xxxx xxxx smlouvy, xxxxx xxx právní xxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xx všechny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, když xx správní xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx došlo pouze xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx soud x xxxx 17 xxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxx programů xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x vzdělávací xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xx-xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxxx XX a XX x není považována xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx. xxxxxxxxxxx, x xxx se xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx než xxxxxxx činnost, a xx trávení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxxx podrobněji xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxxx Xxxxxx“, „Xxxx xxx Xxxxxx USA“ x „Xxxxx xx Španělsku“. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx času, xxxxxxxxx xxxx kultury x xxxxxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx činnost. Xxxxxxx zprostředkovatelská xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xx xx zákoník xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxxxx výměnného programu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx ubytování, xxxxxx, xxxxxxxxx jazykových kurzů, xxxxxx, zajištění xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx podpora žalobkyně xx účelem xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx partnerské xxxxxxxx, xxxxxx poradenský x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx. Xx xxxx služby xx však xxxxx xxxxxxxxx poplatek xx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

[15] Xxxxxxxxxxxx byla xxxxxx uložena xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zákona účinném xx 31.3.2017) xxxxx §140 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x zaměstnanosti. Xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnická xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx, xx „zprostředkuje zaměstnání xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxx xxx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx mravy“.

[16] X xxxxx případě byl xxxxxxx §58 xxxx. 2, xxxx druhá, xxxxx xxxxxx: „Zprostředkování xxxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx úhradu, xxxxxx úhrady, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx být od xxxxxxx xxxxx, které xx zaměstnání xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx XXX).

[17] Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Úmluvy Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce x. 181, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 38/2003 Xx. x. s. (xxxx xxx „ILO xxxxxx“). Xxxxx xx. 1 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxx „soukromá xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x nich mohl xxxxxxxxx. Xxxxx výběru xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx zprostředkováno, xx xxx výslovně xxxxxxxx x xx. 7 xxxx. 1 ILO xxxxxx: „Soukromé agentury xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.“

[18] Xxxx xxxxxxxxx řízení není xxxxxx, že stěžovatelka xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx „PPP-ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xx, xxx xxx x xxxxxxxx xx „zprostředkování xxxxxxxxxx“ xx smyslu §58 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

[19] Nejvyšší xxxxxxx xxxx předesílá, xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Stěžovatelce xxxx xxxxxx uložena xx xxxxxxxx poplatku xx xxxxxxx právního xxxxxx xxxx ní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx. Smyslem §58 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx ochrana xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxx i xxxxxx, zda xx xxxxxxx činnost, kterou xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx xx „xxxxxxxxxx“, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx české xxxxxx xxxxxx, tedy xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x tom xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx. Ostatně x xx smlouvách x xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řídí právem XX. Xxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx následně řídily xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx faktickou.

[20] Je xxxx xxxxx korigovat xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx. 6 xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx „xxx posouzení, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, jak xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx zprostředkovával xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx.“ Xxxxxxx však xx xxx. 7 xxxxxx xxxxx, xx „xxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojem ‚zaměstnání xxxx. ‚xxxxxxxxxxxxxx vztah‘ xxxxxxxx a xxxxxxxxx“ (xxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničních národních xxxxx xxxx požaduje xxxxxxxxxxxx). Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx žalovaný xxxxx, xx je xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx evropská xxxxxxxxxxxxxx legislativa. Takový xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx není xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx legislativa. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států XX (xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Irska, Xxxxxxxxx či Itálie), xxx zároveň xxxx xx ostatních států Xxxxxx x světa, xxxxxxx i v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxx x xxxxx případě vycházely, xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx XXX, Kanady x xx Island. Xxx krajský xxxx xxxxxxx x xxxx 22. xxxxx rozsudku xxxxxxx konstatoval, že xx stěžovatelku xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající ze xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx zájemcům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x zahraničí, x xxxxx nebylo xxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxxx xxxxxxx práce xx jejího zprostředkování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých byly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

[21] Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx NSS xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx §58 xxxx. 2, xxxx xxxxx, xxxxxx x zaměstnanosti xx xxxxxxx zájemců x zaměstnání x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx pohledem xxxxxxx práva xxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnání. Xxx nynější xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zájemci, xxxx stěžovatelka zprostředkovala xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x jejich zahraničními xxxxxxxxxxxxxx x jak xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx práva, xxxxxx xx, xxx by xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x pohledu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxx.

[22] Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx vymezuje zprostředkování xxxxxxxxxx x §14 xxxx. 1, xxxxx xxxx xx xx xxx považuje xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx o práci xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zaměstnavatele, xxxxx xxxxx nové xxxxxxxx síly, zaměstnávání xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx výkonu jejich xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx přiděluje a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx […]“, x xxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“.

[23] X xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxx pojem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxx 2.7.2014, xx. 6 Xxx 68/2013-28, týkajícím xx téže xxxxxxxxxxxx, xxxxx: „Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zprostředkování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx činností. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxx xxxx. a) x x) xxxxxxxxxx zákona], xxxxxxxx za zprostředkování xxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx [§14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx]. Takovou xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může být xxxxxxxxx činnost, jejímž xxxxx xx napomoci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx i xxxxx xxx. §15 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx něhož informační xxxxxxx spočívá x x pouhém xxxxxxxxxxx x možnostech xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxx místech x xxxxxxx xxxxxxxxxx silách. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx podmínkách, odměně xx práci, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.“

[24] Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vyjít z xxxxxxxxxx pracovního práva xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx. Xxxx §2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, „která xx xxxxxxxxxx ve xxxxxx nadřízenosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx práce musí xxx xxxxxxxxxx xx xxxx, plat nebo xxxxxx xx xxxxx, xx náklady x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.“

[25] Krajskému soudu xx proto xxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxx 16 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že x pohledem §58 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx patří xxxx hlavní rysy xxxxxxxxxx závislost xxxxxxxxxxx xx zaměstnavateli xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx práce, xxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxx odpovědnost xx xxxxx.

[26] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx umožňující xx xxxxxx poplatek xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x cestovat xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx x těchto xxxxx, x tedy x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, znaky zaměstnání xxx účely §58 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx jednak xx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx aktivita x xxxx zemi xx žadateli xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xx, xxxx xx xxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx §58 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxxxx jistě xxxxx xxxxxxxxx v každém xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v cizí xxxx, xxxxxxx ve xxxxx xxxxx. Na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §58 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx program. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx poplatek xx xxxxxx fyzické xxxxx.

[27] X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx zprostředkována, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx. X xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stránek xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, xx jakých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxxxxxx jí xxxx xxxxxxx xxxxxx. Například x informačního materiálu xxxxxxxxx „xxxxx Xxxxx“ xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx 12 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx měla xxx xxxxxxx 35 xx 40 xxxxx týdně x minimálně xxxxxx xxxx xxxxx, kapesné xxxxxxxxxx 100 XXX xxxxx. Programový poplatek xxx 475 XXX x zahrnoval xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx dobu pobytu. Xxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxx ve Xxxxxxxxx xxx programový xxxxxxxx stanoven xx xxxx 616 XXX x obsahoval xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx, poradenský x xxxxxxxxxxxx servis x xxxxxxx partnerské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx stanovena xx 2 až 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx až xx 6 měsíců, xxxxxxx mělo dosahovat 200 až 400 XXX xx xxxxx. Xxxxxxxx doba xx xxxxxxxx xx požadavků xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx 40–45 xxxxx xxxxx s xxxxxxx xx 2 dny xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x italském hotelnictví xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, vyšší xxxxxxx xx vysoké xxxxx, xxxxx xxxx stanovena xxxxxxxx xxxx 18 xx 35 xxx. Xxxxxxx xx praxi x xxxxxxx 8–9 xxxxx xxxxx, 40–45 xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 200 xx 400 EUR xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Programový xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hotelnictví xxx xxxxxxxx xx xxxx 616 XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx servis a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pobytu. Xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x Norsku xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx střední, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx 18 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx věk xxx 30 xxx. Kapesné xx xxxx 1 100 NOK xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx práci x xxxxxxx 35–40 hodin x xxxxx, 6–7 xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 544 XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, ubytování x xxxxxx, poradenský a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stěžovatelky xxxxxxxx x xxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx“.

[28] Z xxxxxx informačních xxxxxxxxx, xxx xxx jsou x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, neplyne, xx by standardní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x nich xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jak x xxxx xxxx sama xxxxxxxxxxxx, xxxx například xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx a xxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedena xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx několikatýdenní jazykový xxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx v Xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx programu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xxx bylo xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx SIM xxxxx x xxxxx xx Xxxxxxxxxx.

[29] Xxxxxxxx xxxxxx zjištění xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxx“, x jehož xxxxx xxxx xxxxxx zájemcům xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxx“ x xxxxxxx 35–45 xxxxx, xx xxx obdrželi „kapesné“, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Rozsah „xxxxx“ 35–45 hodin xxxxx spolu s xxxxxxxx dnů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx interpretaci, než xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnání. Xxxxxxxxxxxx nijak xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx krajského xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (konkrétní xxxxx či hotel) x xxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnavatele, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx“ x xxxxxxxxx.

[30] Stěžovatelka x kasační xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx ona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výměnných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx „x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí x xxxx cestování x xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Nejedná xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Smysl a xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx programů xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx zaměstnání. Xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nabídnout xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, stravu, jazykové xxxxx x xxxxx x xxxx, xxx xx jim xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxx z kapesného xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx.“

[31] Nejvyšší xxxxxxx xxxx nezpochybňuje, že xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx popsaných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx, poznat xxxx xxxxx x xxxxxxx x poznat xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx rekapitulovaných xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[32] X xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx poplatek, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hradí, xxxxxxxxx xxxxx x zprostředkování xxxxxxxxxx. Ve xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx správním xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx rekapitulace xx xxxxxxxx x xxxxxx 15. a 16. rozsudku xxxxxxxxx xxxxx), xx uvedeno, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stěžovatelky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cílové xxxx, xxxxxxxxxx služby partnerských xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stěžovatelky, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxx x stravu, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx či xxxxxxx dokumentů, x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x Kanadě xxxx xxxxxxxxx SIM xxxxx x xxxxx xx Xxxxxxxxxx. Xx xx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxx, xx xxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xx, že xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx výkonu. Xxxx xxxx xxxxxx, xx čem xxxxxxxxxxxx xxxxx své xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx „xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxxx zprostředkovává, a xx xxxxxx odměnu xxxxxxxxxx“. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xx správním xxxxx xxxxx xxxxx, xx právě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx praxe x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx samotné xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[33] Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx povede x hromadnému ukončování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výměnných xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx celou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §58 xxxx. 2, xxxx xxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxx dopadu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx připomenout xx shodě x xxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnanosti x xxxxx programům, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx.