Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní věta

Pokud xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx konkrétní výpověď xxxxxxx o xxx, xx xxx x xxxx xxxxxx čelil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 3 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (č. 209/1992 Xx.), x xxxx xxxxxxx xx ve xxxxx xxxxxxxxxxx rysech xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jde x xxxxxxx, x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vycestování xxxxxxx podle §179 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, zda xx xxxxxxxxxxx cizince xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx jej xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 2524/2012 Xx. NSS, x. 2757/2013 Xx. XXX, č. 3982/2020 Xx. NSS.

Věc: Y. X. X. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx dne 10.10.2019 (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx“) xxxxxxxx xxxxx §124 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx rozhodla x xxxxxxxxx žalobce za xxxxxx správního xxxxxxxxx, xxxxxxx stanovila xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 90 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, k čemuž xxxxx xxx xxx 19.9.2019 xx 4:00 xxxxx.

Xxxxxxx xxx x xx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxx Policie XX xx xxxxxxx D8 x autobusu xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx-Xxxxxx. Cestoval xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx území XX. Xxxxx, xx xx x Xxxxxxxx, xxxxxxx xx X. Y. X., xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. X xxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zjistila, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jméno x datum xxxxxxxx, xxxxx xx domníval, xx jako x xxxxxxxxxx s ním xxxx xxxxxxxxx ohleduplněji. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxx x xxxxxx 2016, xxx však xxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx do xxxxxx. Xxxxx uprchl xx Xxxxxxx x později Xxxxxx, odkud na xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x červnu 2019 do Xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx republika Xxxxxxx (xxxx jen „XXX“). Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx ilegální opuštění Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tamější xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xx by byl xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x ČR xxxxxxx x xxxx.

X xxxxxxx xx xx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx do XX ze Xxxxxxxxx, xxx žalovaná xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx vládou České xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx dohoda“). Xxxxxx Slovenské republiky xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx toho, xx xxx o xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zjevně xxxxx xxxxxxx Českou republiku x mezinárodní xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 10.10.2019 řízení x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx a za xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx napadené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. X xxx konstatovala, že xxxxxxx xx prokazatelně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx povolení x xxxxxx x z xxxx jednání x xxxxxxxx je xxxxx, xx xxxx v xxxxxx opustit xxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, ale xxxx xxxxx xx xxxxxx SRN. Proto xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxx správním xxxxxxx, x naopak xx xxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Podle žalované xx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx nebyla účinná, xxxxx žalobce xxxx xx území XX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx žádnými xxxxxxxxxx prostředky k xxxxxxxxx dlouhodobějšího xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx jednání je xxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxx, neboť xx x úmyslu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na území XXX. X xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx opuštění xxxx x příslušnosti x menšinovému etniku, xxxxxxxx uvedla, že xxxx xxxxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x omezené lhůtě x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xx pouze Xxxxxxxxx Odboru xxxxxxx x xxxxxxxx politiky Xxxxxxxxxxxx vnitra ze xxx 1.8.2019 „Bezpečnostní x xxxxxxxxx situace x zemi - Xxxxxxx“. Xxxxxxxx také xxxxxxxx ministerstvo xxxxxx x xxxxxxx stanovisko x možnostem xxxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx odboru xx xxx 10.10.2019 xxxx x xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx bránil xxxxxxx, x níž xxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx nezabývala xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zajištění, xxxx xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxx mu xxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx věznění xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nelegální opuštění xxxx. Žalovaná se xxxx tvrzeními xxxxxxx xxxxx xxxx nezabývala x xxxxx odkázala xx obecné xxxxxxxxx x Xxxxxxxx, přičemž x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, že xxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxx konečné xxxxxxxxx otázky, xxx xx xxx cizinci xxxxxxx správní xxxxxxxxx. Xxxxxx, toto xxxxxxxxxx xx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx to, aby xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zabývat xx xxxxxxx překážkami xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxx rozhodování o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx prvním úkonem x xxxxxx (§24 xxxx. 2 xxxxxx x pobytu xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xx xxxxxx zahájeno). Soud xxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxx podepřela xxxxxxxxx, xx dostačující, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx etnika, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v zemi xxxxxx uvězněn x xxxxxxx xx armády, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx dosud xxxxx xxxxxxxxx o mezinárodní xxxxxxx, xxx jeho xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx značně xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, že žalovaná xxxxxx xxxxxxx postavit xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx potenciality jeho xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx byla povinna xx xxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx bylo xxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §179 zákona x pobytu xxxxxxx (xxx usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX ze xxx 23.11.2011, čj. 7 As 79/2010-150). X xxxx věci x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nic xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxx, jednalo xx x xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx (xxxxxxxxxx) napadl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xx namítal, xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxx konkrétního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obav x xxxxx xxxx, která xx xxxxx x xxxx xxxxxx. Podle xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx otázky xx strany xxxxxxxx xxxxxx. Naopak povinností xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x ohledem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx (xxxxxxx původ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxx x xxxxxx xxxxxx, bylo xxxxxx, xx xx zde xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vycestování. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx formulované x xxxxxxxx rozšířeného xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 7 Xx 79/2010-150 a bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx před vydáním xxxxxxxxxx o zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezákonnosti, přičemž xxx xxxx xxxx xxx krajský soud xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx. Xxx xx naopak xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx stěžovatele a xxxx eritrejský xxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, že x xxxxxxx x §179 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx cizinců xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xx xxx vrácen xx xxxxx, xxx by xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx x xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 3 Úmluvy. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x možnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx Ministerstva xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx poskytl pouze xxxxxxx informaci. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx k xxxxxx, xx vyhoštění xxxxxxxxxxx je potenciálně xxxxx, xxx xxxxxx xx xxx. 9 x 10 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Závazné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx 15.11.2019 xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx možné. X xxxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxx 16.10.2019 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 325/1999 Sb., o xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx 18.2.2020 bylo zastaveno xxxxxx ve xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx 9.2.2020 xxxxxxxx xxxxxxx středisko Xxxxxxxx xxx Xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxx znám.

Nejvyšší správní xxxx xxxxxx rozsudek xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx X. x XX., xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

(…)

[15] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xx v xxxxx případě byly xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x §124 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx xxxxx XX xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx, jako xxx xxx cesty deklaroval XXX) xxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxx mařit xxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účel x x ohledem xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx Eritreje x na xxxxx XX xxxxx žádné xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx mu xxxxxxxx po xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[16] X uvedeným xxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 4 xxxxxxxx 2008/115/ES x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x členských xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobývajících xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxx. návratová xxxxxxxx) xxxxxxxx tzv. reálného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x daném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění (xxxx. xxxxxxxx xx NSS xxx 3.6.2020, čj. 10 Xxx 40/2020-36, xxx 8).

[17] Xxxxxxxxx xxxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxxx xxxx osobní xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivce. Xxxxx xx přípustné xxx xx xxxxxxxx definovaných xxxxx xxxxxxx x xxxxxx cizinců x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xx. 8 Listiny xxxxxxxxxx práv x xxxxxx, xx. 5 Xxxxxx, xx. 9 xxxx. 1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx například xxxxxxxx XXX xx xxx 13.8.2020, xx. 1 Xxx 143/2020-48). Xxxxxxxxx xxxx sledovat vymezený xxxx, jímž xx x xxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xxx tehdy, xxx-xx předpokládat, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, tj. cizinec xxxx vyhoštěn xxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx trvat jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx není xxxxxxx, ale jen xxxxxxxxxxx x dosažení xxxxx zajištění (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), při xxxx xxxxxxxx xx xxxxx třeba xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx účelu xxxxx dosáhnout.

[18] Xx xxxxxx xxxxxx, jak xxx xxxxx rozšířený xxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xx. 7 Xx 79/2010-150, č. 2524/2012 Xx. XXX, „smyslem xxxxxx o zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx tomuto xxxxxxx xxxxxxx správní xxxxxxxxx xxxx zda xx být předán xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx má xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x území ČR, xxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx to, xxx tento hlavní xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x nebyl xxxxxx xxxxxx xxx, xx se xxxxxxx xxxx skrývat xx xx jinak xxxxxxx xxxxxxxxx případného xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx XX“. X xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x krajským xxxxxx, že v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x na základě xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx k dispozici, x xx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

[19] Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx, xx „xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx jsou mu xxxx překážky x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx známy nebo xxx před rozhodnutím x xxxxxxxxx cizince xxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx překážky xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxx, xxx xx správní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx možné. […] X zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx naopak xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx“. Xxxxxx „[x] xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx cizince xxxxxx, xx xx xxx xxxxx být xxxx xxxxxx znemožňující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §179 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx závazné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x tomu, xxx xx vycestování xxxxxxx xxxxx (xx vztahu xx správnímu xxxxxxxxx xxx §120x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx případě xxxxxxx xxxxx toto stanovisko xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx lhůty xxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx.“

[20] Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx. Xxx uvedl Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxx xx xxx 13.5.2016, xx. 5 Xxx 5/2016-51, „xxx rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxxx xx správní orgán xxxxxxx možné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (vycestování) xx smyslu §179 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx toliko xxxxxxxxx. Xxxxx očekávat, že xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx srovnatelné x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx §120x téhož zákona xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.“ (xxxxxxx viz xxxxxxxx ze xxx 10.5.2017, xx. 2 Xxx 43/2017-24, xxxx xx dne 31.7.2018, xx. 3 Xxx 182/2017-23). X xxxxxxxx xx xxx 16.10.2019, xx. 8 Azs 55/2019-34, xxx soud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xx „xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx. zn. 7 Xx 79/2010 xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxx jakýchkoliv (xxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx x možných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx vyžádat si xxxx vydáním rozhodnutí x zajištění cizince xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, je-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx x xxxx xxxx důvody znemožňující xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxxxxxx xx sám provést xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx x xxxxxx, že x určitou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx, xxxxxx tehdy xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx.“ X xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx toto „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x míře xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (tj. vyžádání xx naopak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) nepodléhají xxxxxxxx přezkumu. Xx xx x konečném xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx předběžná xxxxx xxxxxxxxx orgánu o xxxxxxxxxxxxxxxx existence xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx.

[21] X xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x hodnocení xxxx, xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxx znemožňující xxxx xxxxxxxxxxx (§179 xxxxxx x xxxxxx cizinců), xxxx. zda mělo xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx by zde xxxxx xxx xxxx xxxxxx znemožňující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxx soudu xxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx k závěru, xx xxxxxx překážky x xxxxxx vyšly xxxxxx x xx xxxxxx xxx navíc xxxxxxxx natolik xxxxxx, xxx jí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vydáním rozhodnutí x xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx ministerstva vnitra, x jehož závěry xx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx.

[22] Xxxxxxxxxx xxx xx své xxxxxxxx xxx 19.9.2019 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obav z xxxxxxxx, a xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx země xxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx menšině, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na hranicích xxxxxxx, uvězněn a xxxxxxx xx armády, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx této xxxxxxxx měla xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx také Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x migrační xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxx 1.8.2019 „Bezpečnostní x xxxxxxxxx xxxxxxx x zemi – Xxxxxxx“, x xxx xx xxxxxxxx uvádí, xx „[x]xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, osoby xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx […] Xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx uvedena x xxxxxxxx, a xxxxx zákony garantují xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx i xxxxxxx, vláda xxxx xxxxxxx xxxx svobody xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx důvodu. Xxxxx zakazují xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx 5 x 50 xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xx opustit xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx […] Xxxxx xxxxxxxxx zpráv nebyl xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx výjezdního xxxx, povolen návrat.“ Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jen x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x materiálu Xxxxxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx, že zde xxxxxxxx potenciální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx důvody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §179 xxxxxx x pobytu xxxxxxx.

[23] Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zabýval xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx případech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (x případu xxxxxxx Xxxxxxxxx správním xxxxxx xxx xx. xx. 8 Xxx 55/2019 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx, že xx v Xxxxxxx xxxxxx blíže xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx. xx. 7 Xxx 372/2019 xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx, xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx překážka xxxxxxxxxxx, může se xxxxxxxx vrátit xxxx x Uzbekistán xx xxx něj xxxxxxxxx xxxx, ve xxxx xx. zn. 9 Xxx 318/2019 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žalované xxxxx zásadní x xxxxxxxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xx nasvědčovaly tomu, xx xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxx moci xxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx, x stejně xxx tomu xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx sp. xx. 10 Azs 40/2020).

[24] Naopak, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 28.2.2020, xx. 5 Xxx 211/2019-41, Xxxxxxxx správní xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x zajišťovaný xxxxxxx původem x Xxxxx xxxxxx podobně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx kasační xxxx xxxx obsah x následné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalované x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx. nedostatečně xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pronásledování x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[25] Xxxxxxxxx platí, že xxxxx případ zajišťovaného xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x je xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx skutkových okolností. Xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze země, x xxx je xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx může xxx podroben xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu x xx. 3 Xxxxxx (x xxxx xxxxxxxxx bylo x xxxxx xxxxxxx podloženo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx), sám xxxxx konkrétní a xxxxxxxxxxxxxxxxx tvrzení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx potvrzují, xxx se xxx xxxxxxxx, že x xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxx, že xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx vycestování xxxxx §179 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x pobytu xxxxxxx.

[26] Za výše xxxxxxx xxxxxxx proto xxxx xxxxxxxxxx žalované xxxxxxx závazné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx – vydávané x xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §120x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxxx „xxx“ podklad xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx účelem správního xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx, má xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx stanovisko podle §149 xxxxxxxxx xxxx (xxxx. rozsudek NSS xx xxx 13.2.2019, xx. 8 Xxx 76/2018-59, xxxx xx xxx 28.2.2020, xx. 5 Azs 211/2019-41). Xx jisté xxxx xxx předurčuje vyřešení xxxxxx existence xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxx typu řízení xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxx.

[27] Nejvyšší xxxxxxx xxxx vnímá xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů Slovenské xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx stěžovatele, xxxxxxxxx až dne 10.10.2019, čímž xxxxxx xxxxx zajištění xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §129 xxxxxx x xxxxxx cizinců, a xx byla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx zajištění xx xxxxxx vyhoštění. S xxxxxxx na to xxxxxx xxxxxxx x xxxxx krátké xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx doručilo xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx 18.11.2019. Podle xxxxxx Nejvyššího správního xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx procesní xxxxxxx x časová xxxxx správního xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxx jednotlivce x x situaci, xxx v xxxxxx xxxxx najevo výše xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

[28] X kdyby však Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxx, xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx být xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stěžovatelova xxxxxxxxxxx, xxx ani x samotném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalované neshledává xxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stran xxxx xxxx. Žalovaná x nim x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx, že xx xxxxx vzhledem x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ověřit x xxxx odkázala xx xxx citovanou informaci Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 1.8.2019, x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informaci x xxx, xx vláda xxxxxx xxxxx částečně xxxxxxxxxxxx x XXXXX, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX omezovala, xx xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv. Xxxx obecné informace (x xxxxxxxx UNHCR x xxxxxxxx Eritreje x XXX) se xxxx zcela xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xx země xxxxxx bude xxxxxxx, xxxx. xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx x požadavkům xxx §179 odst. 1 x 2, xxxx. x hrozbou xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (navrácení x rozporu x xx. 3 Xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx relevantní xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx kasační soud xxxx xxxxxxx (xxx 22), xxxxx xx xxxxxx xxxxxx problematice xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x osobami, xxx xx pokusily xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

[29] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx krajský soud xxxxxxx (xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx – viz xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 13.11.2019, xx. 6 Xxx 170/2019-50, x. 3982/2020 Xx. NSS) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx x xxxx rozhodování správního xxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyjádření xx xxxxxxx xxxxxxxxx (tj. xx xxx xxxxxxxxxx xxx 16.10.2019 xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxx x xx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxx bylo xxx 18.2.2020 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx stěžovatel xxx 9.2.2020 xxxxxxxx opustil xxxxxxxxx Kostelec xxx Xxxxxx), nelze nyní xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejsou způsobilé xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí opatřit xxxxxxx stanovisko ministerstva xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

[30] Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx důvodnou, x xxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx zrušil (§110 xxxx. 1 x. x. x.). Xxxxxxx xxx v xxxxxx xxxx krajským soudem xxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx žalované, xxxxxxx xxxx xxx, xx za použití §110 odst. 2 xxxx. x) x. x. x. současně xxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xxxx současně xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxx věc x dalšímu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx je nutno xx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx tak řízení, x xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podle §124 xxxx. 2 zákona x xxxxxx cizinců xx xxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx rozhodnutí xxxxxx, neznamená to xxxxxxxx, že xx xxx vrací xxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení, xxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx obvyklé (§78 xxxx. 4 x. ř. s.). Xxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx tím xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx pravomoci, která xxxx xxxxxxxxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx ze xxx 1.11.2012, čj. 9 Xx 111/2012-34, x. 2757/2013 Xx. XXX).