Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx o žádosti xxxxxxx o zaměstnaneckou xxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 zákona x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx zjistit, xxxxx xxxxxxxx má být xxxxxxxx xxxx cizince xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx různými právními x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxx z pole) xxxx xxx vykonávána xxxxxxxxxxxxx formami xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (typicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x majiteli xx nájemci xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx podnikatele) x xxxx xx xxx xxx nezákonného xxx nežádoucího.

Věc: T. X. N. xxxxx Xxxxxx pro rozhodování xx xxxxxx pobytu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, x xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx žalobkyně x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §56 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxx cizinců. Xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx správního xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „ministerstvo“) x xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx orgánu) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předložit xxxxxx důkazy, xx xxxxxxx nichž xx xxxx možno xxxxxx xxxxxxxxx, které žalobkyně xxxxxx xx své xxxxxxx. Konkrétně xx xx nepodařilo v xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx X-XXX závislou xxxxx (xxxxxxx xxxxx x zemědělství). X xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vykonávat xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx budou žalobkyni x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, patrně xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a provádět xxxx kontrolu.

Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 28.4.2017, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x potvrzeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx 26.9.2016, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Krajský xxxx x Xxxxx žalobu xxxxxx rozsudkem xx xxx 12.10.2018, xx. 45 X 60/2017-38, xxxxx neshledal xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx konstatoval, xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x žádosti. Krajský xxxx připustil, že xx ministerstvo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx záznam x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx – protokolem x výslechu xxxxxxxxx xxxxxxxx v jiném xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx umožněno se xxxxxxxx k podkladům xxx xxxxxxxxxx, tedy x x uvedenému xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx družstva xxx xxxxxxxxx, xx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, že žalobkyně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx pracovníky xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx, xxx x činnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx agentuře xxxxx. Tyto pochybnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ani xxx xxxx xxxxxxxx, ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx informacemi x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx zaměstnavatel. Xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ověřit xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stížnost. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx §56 odst. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxx jí nebyla xxxxxx zaměstnanecká xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu k §3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle stěžovatelky xxxx jiného, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, x němž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx se xxxxxxxxxxxx nepodařilo xxxxxxx xxxxxxxx stav věci xx stav xxxx, x němž nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx cizinec nedostavil x výslechu, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx přes xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jiné skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jakýkoliv xxxx xx stěžovatelčině xxxxxxx, bylo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, případně x xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (nad xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x stanovit xx x xxxx xxxxx. Xxxxxx pokud xx xx žalobkyně x xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklady xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxxx, xxxx kdyby xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje ověřit, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci §56 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx předpokládá, xx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Stěžovatelka xx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx ministerstva, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx ustanovení umožňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx „pouze“ xxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stěžovatelku).

Nesouhlasila xxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nebylo možno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozptýlit, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx nemůže xxxxx xxxxxx, jakými informacemi x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx, kterou xxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněno x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx družstva K-TET. Xxxxxx jí zřejmé, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxx řízení xxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx ho xxxxxxxxx x klást xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxxxxx řádu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s dostatečným xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx výslechu x xxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva stěžovatelky x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx i x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx možnost xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx nemohl xxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx. Úvahy xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx v xxxx 20 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx soud xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení vůbec xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx x svědecké xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx X-XXX xx nepřípustný xxxxx. X xxxxxxx x §53 odst. 6 xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebyl proveden xx xxxx přítomnosti x xxx x xxxx provedení xxxxx xxxxxx úřední xxxxxx xx spisu. Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx její xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx krajského xxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxx řízení, xxxxx by měla xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x stěžovatelka xxxxxxx xxxxxxx se k xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx 15 xxx od xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx listin x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx za xx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx. X ohledem xx xxxx uvedené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx mu věc x dalšímu xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxx vyjádření xx xxxxxxx stížnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx řízení.

Z ODŮVODNĚNÍ:

[11] X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nesporné, xx xxxxxxxxxxxx předložila xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx xxxxxx §42g xxxx. 2 zákona x pobytu xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx, xxx mohlo xxxxxxxxxxxx, xxxx. žalovaná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

[12] Xxxxx §56 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx x pobytu xxxxxxx „[d]louhodobé xxxxx, x výjimkou xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x pohovoru xxxx xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ověření xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x dlouhodobé xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxx provedení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.“ (xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx).

[13] Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x pracovním místě, xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx nastoupit. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx K-TET, x xxx bylo uvedeno, xx xxxx xxxxxxxx xx pracovní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxx xx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X-XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx náročnou manuální xxxxx xx xxxx xx každého počasí, x xxxxxx výkonu xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxx. Součástí xxxxx je i xxxxx z xxxxxxx xxxxx Živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxx xx družstva X-XXX, v xxxx xx mimo jiné xxxxxxx, že xxxxxxxx xx vydáno xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx „Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x přílohách 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ v xxxxx xxxxxxxx „Poskytování služeb xxx xxxxxxxxxxx, zahradnictví, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

[14] Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx i xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx X-XXX ze xxx 5.8.2016. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx podnikání xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx: „Děláme zemědělské xxxxx – xxxx xxxxxxxx xx sklizňové xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx (xxxx. xxxx potřebuje xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx – xxxx xxxxxx zajistit xxxx.).“ Xx xxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx najmout xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx: „Xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx smlouvu, xxxx budeme xxxxxxx xx zakázku xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx nejsme, z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx.“ Xxxx xx xxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxx době xxxxxxxx xxxxxxx, předseda xxxxx: „V xxxxxxxx xxxx nemáme na xxxxxxxxxx xxxxx žádnou xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx sjednaným xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx neměli xxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx žádnou xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx jednu xxxxxxx xx xxx úklid.“ Xx xxxxxx, xxxx xx místo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx volných xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Hlavně, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx: „X Xxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx našich xxxxxxx.“ Xx xxxxxx, co xxxxx xxxxxx dělat xxxxxxx, kteří se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx „pomocný xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx“, a xx jakých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, předseda xxxxx: „Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.“ Xxxxx: „Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx nemám xxxx xxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx, že xxx xxxx předjednané.“ Xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx je xx x xxxxxxxx xxxx k dispozici, xxxxxxxx uvedl: „Ano. Xxxxxxxxx pro xx xxxxxxxxx xxxxx. Pracovní xxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx – xxxxx xxxxxxxx.“ K xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx družstvo xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx: „Nemáme, xxxxxxx xxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bot xxxxxxxx.“ Xx upozornění xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx bude xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx práci, xxxxxxxx odpověděl: „Xxxxxxxxxxxx, xx cizinci xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx budou xxx xxxxxxxxx xxx. xxxxx, a předpokládám, xx xx bude xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx. karty xxxxxx. Jinak jsem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 14 xxx x do xxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxx předjednané. Xx cizinci přijedou, xx v xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx do xxxxx, xxx tu xxxxxx xxxxxxxx xxx práce xx xxxxxxx xxxxxxxx.“ Xx xxxxxx, jak xx xxxxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx družstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxx xx zaměstnaneckou xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odpověděl: „Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx družstva xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“ Xxxxxxx: „Nerozumím. Xxxxxxx se xxx. xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx únosní, xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xx. Používat agenturní xxxxxxxxxxx je příliš xxxxxxxx xxxxxxx.“

[15] Ministerstvo xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx dovodilo, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nepodniká, xxxx xxxxx zakázky, xxxxxx zemědělskou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zemědělské xxxxxx jiných xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx hrozí, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx dodávat xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx výrobu provádí, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx provedení kontrolovat. Xxxxxxx byla dle xxxxxxxxxxxx však oprávněna xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxx údaj x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx zamítlo. Xxxxxxxx potvrdila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx výslechem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx má x xxxxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxx subjektem, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx práce. X xxxxxxxx navrhovaný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx považovala x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na skutečnost, xx zástupce xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx vyjádřit v xxxxx seznámení xx x podklady pro xxxxxxxxxx x upozornila xx xxxxxx, podle xxx xx má, xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx stupně (§82 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx). Krajský xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx názoru xxxxxxxxx xxxxx xxxx výslechem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovního xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx popsal činnost, xxxxxx xxxx družstvo xxxxxxxxxx, spíše xxxx xxxxxxx agentury xxxxx. Xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zatížilo řízení xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx družstva xxxx důkaz v xxxxxxx xx správním xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xx x podkladům xxx vydání rozhodnutí, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Zároveň xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx netvrdila, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

[16] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx poukazuje xx xx, xx xxxxxxxxxxxx x odvolání x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxxxx družstva X-XXX, xxxxx xxx xxx jejího xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx totiž xxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickou xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výslechu xxxxxx vyplývá, xx „xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx služby xxx zemědělce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx pracích x další obdobné xxxxxxxx, xxx xx xxxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx tyto xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx běžně najímají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx výslechem zjistit, xxx xxxxxxxx xxxxx x zprostředkování xxxxxxxxxx, xxxx agenturní xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxx je provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xx provedené xxxxx odpovědný, kdo xx xx dohlíží, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx jim poskytuje xxxx, xxx.“ Stěžovatelka xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx výslech xxxx xx xxxxxxxxxxx svého xxxxxxxx, aby mohl xxxxxxxx klást xxxxxx xxxxxxxxx ke zjištění xxxxxxxxxx xxxxx věci.

[17] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx shodě xx stěžovatelkou xx xx, xx x xxxxxxxx předsedy xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x čemuž xxxx potřebné povolení. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx takovým Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, že „[x]xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx síly x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zajišťovaných xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pod xxxxxxxx jménem x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx pronajímatel xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx) odpovědnost za xxxxxxxx xxxxx x xxx pronajaté zaměstnance xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.“ (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.6.2015, xx. 2 Xxx 173/2014-28).

[18] X ničeho xxx xxxxxxxx nevyšlo xxxxxx, xx by xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx odpovědnost. Xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx způsoby, xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx. Jistě xxxx xxxxxx jevem, xx xxxxxxx xx nájemce xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxx vlastními xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xx ale xxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x agenturou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx budou x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x agenturou práce, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přímému xxxxxx xx strany majitele xx nájemce xxxxxxxx, xxxx uživatele, xxxxx xx xx od xxxxxxxx xxxxxxx. Stejně xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx možnost, x sice xx xxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx K-TEK) xxxx mít xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxx podléhat xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx (typicky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; představitelné xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx soukromého xxxxx) xxxxx na xxxxxxxxxx (sběr xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx různých xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx.) xx základě smlouvy x xxxx xxxx xxxxx podnikateli (xxxx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxx). Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxx x xxxx) xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

[19] Co by xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx však xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx K-TET jistě xxxx být ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jinému podnikateli. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx X-XXX xxxxx pracovat, xxxxxxx xxxx družstvo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Stejně xxx xxxx xxx xxxxxxx družstva úplnou xxxxx v xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx nepodniká a xxxxxx jen xxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx cestou xxxxxxxxx do XX xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx v režimu xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxxxx xxxxxxxxx. „Zaměstnání“ x xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xx jim xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx zaměstnáním. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx správním xxxxxx zjištěno. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jedna z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx ani xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx jako podnikatel xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odběrateli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx – xxxxx xx xxxx xxx xxxx, zaměstnání xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zásadně nemělo xxxx nic x xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx mohl xxx xxxxxxx.

[20] Xx tedy xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx předsedy xxxxxxxx, xxxx xxx stěžejním xxxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx stěžovatelky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a žalovaná x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x další xxxxx x dostatečně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx družstva xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx řízení, nemusela xxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx být xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxxxxxxxx případě tomu xxx však xxxxxx – xxxxxxx předsedy xxxxxxxx, xxxxxxx nebylo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nepochybně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx toho, xxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx model xxxxxx. Xxxx xxx x nemusel; pro xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zkoumání, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i provedením xxxxxxx zjištění (např. xxxxxxx xxxxxx potenciálních xxxxxxxxx xxxxxxxx, ohledně xxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxx, xxx chtělo xxxxxxxx „xxxxxx“, řídil, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx.).

[21] Stěžovatelka xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx družstva xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xx záznamem xxxx xxxxxxxx z xxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx §56 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx její xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx nedostatečně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X-XXX x xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx nesprávně xxxxxxxx. Není xxxxx xxxxxx, x čeho xxxxxxx orgány xxxxxxxx, xx družstvo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx totiž xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx tomu tak xxxxxxx xx, xxxxxx xxxx vyloučena.