Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx prostřednictvím videokonferenčního xxxxxxxx podle §52a xx. x. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx, jichž xx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx videokonferenčního zařízení xx z důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxx výslechu xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx předpisu: §52a., §111a xxx. x. 141/1961 Sb.

Nejvyšší xxxx odmítl dovolání xxxxxxxx M.M.P. proti xxxxxxxx Krajského xxxxx x Hradci Xxxxxxx xx xxx 22.10.2019, xx. xx. 11 Xx 268/2019, jako xxxxx odvolacího v xxxxxxx věci vedené x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx xx. xx. 3 X 119/2018.

I.

Dosavadní xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Hradci Xxxxxxx xx xxx 14.6.2019, sp. zn. 3 X 119/2018, xxxx xxxxxxxx X. X. X uznána xxxxxx x xxxxxx 1), 2), 4) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §211 xxxx. 1, odst. 5 xxxx. x), c) xx. zákoníku x x bodech 3), 5), 6), 7) xxxxxxx xxxxxxxxx podvodu xxxxx §211 odst. 1, xxxx. 5 xxxx. x) tr. xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx samostatnými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xx předchozí domluvě x xxxxxxxxxxxxxx I. X. (již xxxxxxxxxx), xxxx pracovnice Hypoteční xxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx stanovených xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxx x. 409/011 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zkoumat xxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxx pochybností o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednání, x xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx XX x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrové xxxxxxx x ověřovat xxxxxxx pro Hypoteční xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x sjednání xxxxxxxxx smluv, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §211 xxxx. 5 tr. xxxxxxxx za xxxxxxx §43 odst. 1 xx. xxxxxxxx x xxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx roků, xxxxx xxxxx jí xxx xxxxx §84 a §85 odst. 1 xx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx. Xxxxx §85 xxxx. 2 x §48 xxxx. 4 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xx bylo xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxx podílela xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činností. Xxxxxx xxxx rozhodnuto o xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxxxx jako xxxx xxxxxxxx usnesením xx xxx 22.10.2019, xx. xx. 11 Xx 268/2019, xx podkladě xxxxxxxxxx obviněné a xxxxxxxx xxxxxxxx podaných xxxxx shora uvedenému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx tento xxxxxxxx xxxxx §258 odst. 1 písm. e), xxxx. 2 xx. x. xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx podle §85 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx xx xxxxx §48 xxxx. 4 xxxx. i) xx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxx době xxxxx xxxxx sil xxxxxxxx xx náhradě xxxxx xxxxxxxxx trestnou činností. X ostatních xxxxxxxx xxxxxxxx napadený rozsudek xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x němu

4. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo jiné x důvodu podle §265x odst. 1 xxxx. g) tr. x.

5. Výhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx především xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx výpovědi organizátorky xxxxxxx činnosti X. X., x kterou xxxxxxx xxxxx opřely xxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxx toho, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx X. X., xxxxx jako xxxxxxxx odpověděla pouze xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přitížit, x xx otázky, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejích xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx, xx její výslech xxx prováděn formou xxxxxxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §52x xx. x., xxxxxxx x xx bylo přistoupeno xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx svědkyně. Xxx xxxxx x porušení xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vymezených x §2 xxxx. 11, 12 tr. ř. xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Kromě toho xxxxxxx xxxxxxxx rozpor xxxxxxx částky, kterou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x 10 000 Xx xxxxxxx xx 100 000 Xx, xxxxxxxx x xxxxxx X. B. za xxxx xxxx, což xx xxxxxx, xxxx xxxxxx schopna vysvětlit, xxx brala peníze xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx B. X. xxxxxx xxx „xxxxx“ xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že B. X. neznala, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx J. X. xx xxxxxxxxxxxx x xxx, kdo xxx x xxxxxxxxx xxxxx. X těmto xxxxxxxx xx xxxx soud xxxxxxx stupně v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x aniž xx xx vypořádal x obhajobou xxxxxxxx, xxxxxxx, xx výpověď X. X. xx xxxxxxxxx.

6. Odvolací xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §52a xx. x., xxxxxxx xxxxxxxx, xx svědkyně xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx zákonný xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Nejvyšší státní xxxxxxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxx obviněné a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím x něj xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce ne xxxxxxxxxx. X výhradám xxxxxxxxxx x odkazem xx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxx skutkových xxxxxxxx učiněných soudy xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, protože dovolací xxxx je x xxxxx svého přezkumu xxxx xxxxx konečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx věci xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xx xx případy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx však x dané věci xxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx závěrů popsaných xx výroku x xxxx rozsudku Okresního xxxxx v Hradci Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x odůvodnění xxxxxx xxxxxxxxxx, resp. x v xxxxxxxxxx xxxxxxxx odvolacího soudu.

8. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxx xxx námitku xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx výslechu xxxxxxxx X. X., xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (viz xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 459/2011 Xx., xxxxxx xxx xxxxx procesní xxxxxxxx xxxxxxx) sloužící k xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro lidská xxxxx xx xxx 5.10.2006 xx xxxx Xxxxxxxx Viola xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx 8.1.2008 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx XXX x Xxxxxx xxxxx Velké Xxxxxxxx, xxxxxxxx ze xxx 1.12.2008 xx xxxx Sulepov xxxxx Xxxxx). Státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §52x xx. x., xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx práv osob, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx X. X. (xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odůvodnění xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx x bezpečnostních xxxx xxxxxx závažných xxxxxx, xxxx něž xxxxx x xxxxxxxxx trestního xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 14.4.2015, xx. xx. I. XX 983/15).

XXX.

Xxxxxxxxxxx dovolání

9. Xxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxx shledal, xx xxxxxxxx obviněné xx xxxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1, 2 xxxx. x) xx. x., xxxx xxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. c), xxxx. 2 xx. x., x zákonné xxxxx a xx xxxxx, xxx lze xxxx podání xxxxxx (§265x odst. 1, 2 xx. ř.).

IV.

Důvodnost xxxxxxxx

10. Xxxxxxxx soud xxxxxxxxxxx, xx obviněná x odkazem xx xxxxxxxx zásad spravedlivého xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx nesprávně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky, x xxx xxx xxxxxxxxxx x její xxxx xxxxxx. X xxxx xxxxx dovolání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx X. X., xx xx xxxxxxxxx vyslechly prostřednictvím xxxxx konference, pro xxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxx §52x xx. x., a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx in xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx extrémního xxxxxxxxx xxxx provedenými xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx by v xxxxxxx xxxxxxxxx takové xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu, x xxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

11. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §52x tr. x. xxx uvést, xx xxxx prvního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x hlavním xxxxxx xxxxxxxx X. J. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxx x důvodu, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x poukázala xx xxxx xxxxxxxxx xxxx. V průběhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx 29.3.2019, při xxxx byla svědkyně X. J. xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxx i xxxxxx výslechu xxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx x hlavním xxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx odpovídala, xxxxxx xx z xxxxxx protokolu patrno, xx xx závěr xxxxxxxx obviněná x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Z protokolu x xxxxxxx líčení xxxxx, xx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx prvního xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx učiněného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxx obviněné. Xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obviněné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx uplatnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x průběhu xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x rámci výslechu xxxxxxxx X. X. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx neuplatnila xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §52x xx. x.

12. Xxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx jsou jednak xxxxx formální xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §52x xx. x. x xxxxxxxx xxxxxxxx zásad trestního xxxxxx, a jednak xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obviněné klást xxxxxxxx xxxxxx. Nejvyšší xxxx x nim x souladu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx moderní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx komunikace, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvuku, xxxxxx a dat xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx existuje, nebrání xxxxxxx činným v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínkami xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx mimo xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §2 xxxx. 11 xx. x., protože x rámci xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xx xxxxx otázky. Tímto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (§2 odst. 12 xx. ř.), protože xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výhodou jejího xxxxxxx je hospodárnost, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx utajených a xxxxxxxxxx svědků, xxxxxxx xxxxxxxxx připojení xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx otázek x xxxxxxx i xxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx. Jen xxx xxxxxxx xx xxxxxx zmínit, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx soud pro xxxxxx práva (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 12.1.2017, xxxxxxxx x. 36705/2012, nebo Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 21.6.2011, xxxxxxxx x. 3052/06).

13. Xxxxxxxxx při jeho xxxxxxx je, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxx §52a xx. x., xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx věk nebo xxxxxxxxx stav, xxxx xxxxxxxx-xx to bezpečnostní xxxxx jiné závažné xxxxxx, lze xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx využívat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x zvuku, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xx-xx to xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx xx vhodné. Takové xxxxxxx xx možné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx věkem, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxx, nelze xxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx zřejmě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zdraví xxxx, případně eliminovat xxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx (xxxx. XXXXXXX, X., XXXXX, J. x kol. Trestní xxx. Xxxxxxxx. X. Xxx, Praha: Xxxxxxx Xxxxxx, x. x., 2017, s. 447). Xxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlasem xxxx, které mají xxx vyslechnuty, resp. xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx dodržet xxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, jichž xx xxxx.

14. Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx videokonferenčního zařízení xxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zajištěna x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx mohla xxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx úkonů v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxx xxxx, xxxxx x xxxxx, xxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx tomu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx x bezpečnost xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx dalších osob x xxxxxx život xx xxxxxx xx xxxx. xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, že x xxxxxxx skutečnostem xxxxx x xx, xx-xx xxxxx xx výkonu xxxxxx odnětí svobody xxxx ve xxxxx x xxxx by xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Mezi xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx styku x cizinou xx xxxxxx České republiky [xxxx. §57 xxxxxx x. 104/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx (xxxx „x. x. x. x.“)]. Xxxxxxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx za xxxxxxxx, xx xx umožňuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x také xxxxxxxxx proveditelnost. Postup xxx xxxxxxxx obviněného x dalších xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §111x xx. x., xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, avšak xx xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx zcela řídily.

15. X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx soudy x xxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxx podle §52x xx. ř. xxxxxxxxxxx x xxxxx ekonomický x efektivní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxx využily, činily xxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovených. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx patří xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx věci xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx I. X. xxxxxxxxxxx se xx výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx k xxxxx eskortována, xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx v dobrém xxxxxxxxxx stavu, xxx xx xxxxxxxxxxxxx jednak xxxxxx jejího nedostavení xx x soudu, xxxxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilou xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx náročnost xxxxxxxxxx eskortou, xxx xx vždy xxxxxxxxxx x organizačně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proto xxxxxx xxxxx §52x tr. x. xxx xxx xxxxx namístě a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx požádala xxxx X. X. X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, xxx x xxx rozhodl.

16. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx možné xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx I. J. xx použití xxxxxxxxxxxxxxx xx byl xxxxxx x rozporu x §52 xx. x., xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §2 xxxx. 11, 12 xx. x., xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx řádu xxxxxxxxx, xxxxxxxx že xx xxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zásadami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx [viz xxxxxx 36 xx 40 Xxxxxxx x xxxxxx 6 Úmluvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx (xxxx „Úmluva“)].

17. Odvolací xxxx správnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx argumentací, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x těmi, které xxxxxx již xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx rozsudku soudu xxxxxxx stupně, x xxx xx xxxxxxxx xxxx neztotožnil, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx době xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx svých xxx xx podílet xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činností [§85 xxxx. 2 x §48 xxxx. 4 písm. i) xx. zákoníku], xxxxx xxxxxx, ve zbytku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu prvního xxxxxx dostatečným a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx skutečností x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx námitky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxx, zčásti xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx mohl xxx xxxxxx xxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxx, že xx xxxxx se xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx významnými xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, dovolání xxxxxxxx xxxx celek xxxxxx xxxxx §265x odst. 1 písm. x) xx. x. xxxx xxxxxx neopodstatněné.