Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Logikou xxxx xx xxxx, xx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx „xxxx xxxxxxx plnit xxx xxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxxxx xx skutečnosti, xx dlužník neplní xxx xxxxxxxx závazky (xxxxx) xx xxxx xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (§3 xxxx. 2 xxxx. x/ insolvenčního xxxxxx), vyvrátí xxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výší splatných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx disponibilních xxxxxxxxxx xxxxxxxx (definice xxxxxx krytí xxx §3 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona), které xxxxxx k xxxxxx, xx onen xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků xxxxxxxx (xxxxx xxxxx likvidity). Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx §3 xxxx. 2 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx likvidity sestavuje, xxx xxxxx desetinu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků. Xxxxxx xx však xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx platební xxxxxxxxxx xxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx („xxxxxxx“) xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxx&xxxx;§3 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xxx jen xx té xxxx, xxx xxxx domněnka xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyvrácena (xxx xxxxx jen x vyvratitelnou xxxxxxxx); x xxxxxxxx vyvrácení xxxx nepostačuje jen xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (vyvratitelnou) xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti dlužníka xxx §3 odst. 2 písm. b/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx: §3, §128, §131 xxx. x. 182/2006 Sb.; čl. II &xxxx;xxx. č. 64/2017 Xx.

XXXXXXXX

Xxxxxxxx soud Xxxxx republiky rozhodl x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx a JUDr. Xxxxxx Myškové x xxxxxxxxxxx věci xxxxxxxx XXXXXXXXX XXXXXX x. x. x., se xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx 47, PSČ 552 11, identifikační xxxxx 25252771, xxxxxx x Xxxxxxxxx soudu x Hradci Xxxxxxx xxx xx. xx. XXXX 45 XXX 15262/2016, o xxxxxxxxxxxx xxxxxx věřitele Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx banky, x. x., xx xxxxxx x Praze 5, Xxxxxxxx 333/150, XXX 150 57, identifikační xxxxx osoby 00001350, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx, Gočárova třída 504/54, PSČ 500 02, proti xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxx 24. října 2018, x. j. XXXX 45 XXX 15262/2016, 3 VSPH 1003/2018-A-78, xxxxx:

X. Xxxxxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx dne 24. xxxxx 2018, č. x. KSHK 45 XXX 15262/2016, 3 XXXX 1003/2018-A-78, se xxxxxx x xxxxxxx, x němž xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx potvrdil xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxx xxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XX. Xx zbývajícím xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

[1] Usnesením xx xxx 6. xxxxxx 2018, č. x. XXXX 45 XXX 15262/2016-X-60, Krajský xxxx x Hradci Xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxx“), xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x. s., xxx, xx:

1/ Xxxxxxx xxxxxx dlužníka (XXXXXXXXX XXXXXX s. x. x.) [xxx I. xxxxxx].

2/ Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxx II. xxxxxx).

3/ Xxxxxxxxx insolvenčního správce xxxxxxxx (xxx XXX. xxxxxx).

4/ Určil, kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku (bod XX. xxxxxx).

5/ Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx 2 měsíců xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přihlásili xxx xxxxxxxxxx (xxx X. výroku).

6/ Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx XX. výroku).

7/ Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jaká xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx XXX. xxxxxx).

8/ Xxxxxxx xxxxxxxxx jednání (xxx XXXX. xxxxxx).

9/ Uložil xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumenty (xxx IX. xxxxxx).

10/ Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx součinnost (xxx X. xxxxxx).

[2] Xxxxxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx § 3, § 105, § 136 xxxx. 1, § 143 xxxx. 3 x § 148 xxxx. 1 zákona x. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) – xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

[3] Insolvenční navrhovatel xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 2.542.823,68 Xx.

[4] Včetně insolvenčního xxxxxxxxxxxx má xxxxxxx 19 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 179.775.037,94 Xx, jež (xxx xxx uznává) x současné xxxx xxxx schopen xxxxx. Xxxxxxx xx tedy x úpadku xx xxxxx platební xxxxxxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[5] Dlužník xx xxxxxx x xxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 4 insolvenčního xxxxxx, xxxx má xxxx xxxxxxxx a xxxxxx jeho xxxxxxx (xxxxx) [179.775.037,94 Xx] xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxxx 25 xxxxxxx Xx).

[6] X xxxxxxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx je rovněž xxxxxxxxx, k xxxxx § 143 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x „rozhodnutí“ (xxxxxxx xxxxxxxx) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29. června 2011, xxx. xx. 29 XXXX 21/2010 [xxxxxxxx xx (stejně jako xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx níže) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx], xxxx na zjištění xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dlužníka, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx 89.281.414 Xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Finančním xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxx“). Za nedůvodný xx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx požadavek, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx žalobě na xxxxxxx xxxxx.

[7] X xxxxxxxx dlužníka Vrchní xxxx x Praze xxxxxxxxx xx xxx 24. října 2018, x. x. XXXX 45 XXX 15262/2016, 3 XXXX 1003/2018-X-78, xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

[8] Xxxxxxxx xxxx – vycházeje z xxxxxxxxxx § 3 xxxx. 1 x 2, § 97 xxxx. 3, § 105, § 136 xxxx. 1, § 141 odst. 2, § 143 xxxx. 3 x § 148 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

[9] Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx zjistil xxxxxxxx xxxx xxxx, na xxxxx základě xxxxxx xxxxxx závěry, s xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx něž pro xxxxxxxxx xxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx x úpadku xx xxxxxx § 3 insolvenčního xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx věřitele x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxx 3 xxxxxx, nadto některé x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uspokojit výkonem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx § 104 insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§ 3 odst. 2 xxxx. b/ až x/ insolvenčního xxxxxx). X (aktualizovaném) seznamu xxxxxxx xxxxxxxx chybí xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[10] Ani doplněním xxxxxxxxxx odvolacím xxxxxx xxx nebyl vyvrácen xxxxx x platební xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dlužníka činí xxx 25 milionů Xx, přičemž jeho xxxxxxx (dluhy) by x po odečtení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx cca 64 xxxxxxx Xx.

[11] Xxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxx dlužník xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx § 237 zákona x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx xxx „x. s. x.“), xxxxxxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx o:

1/ Xxxxxx xxxxxxxxx úpadku xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxx využití xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

2/ Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu ustanovení § 3 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx účinném xx 1. července 2017 (mezera xxxxx).

[12] Xxxxxxxxx namítá, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nesprávném právním xxxxxxxxx věci (xxxxxxxx xxxxx xxx § 241x xxxx. 1 x. x. x.), x požaduje, aby Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx odvolacímu xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

[13] K xxxxxx x. 1 argumentuje xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx sen. xx. 29 NSČR 21/2010 xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dlužníka byla xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příkazů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx).

[14] X otázce č. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vytýká, xx xxxxxxxx xxxxx právní xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx § 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona (x xxxxxxxxxxxxx xxxxx) x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx § 86 xxxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[15] Rozhodné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx dovolací xxxxxx (x xxxxxxxxx xxxxx) xx podává x xxxx 2., článku XX, xxxxx xxxxx xxxxxx č. 296/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 292/2013 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

[16] Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx celek, xxxx x x té xxxx části, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx (dalších) výrocích, xxx v xxxx X. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxxx dovolatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx § 241x xxxx. 2 x. x. x. nevymezil xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx těchto xxxxxx dovolatel v xxxxxxxx žádným xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. V xxxxx rozsahu xxxxx Xxxxxxxx soud bez xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx § 243x xxxx. 1 věty xxxxx x. x. x. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 25. xxxx 2013, xx. xx. 29 Xxx 2394/2013, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 4/2014 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx pléna Xxxxxxxxx soudu xx xxx 28. xxxxxxxxx 2017, xx. zn. Xx. ÚS-st. 45/16, xxxxxxxxxx xxx číslem 460/2017 Sb. Xxxx XX. až X. xxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (bod X. xxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxx xxxxx). V xxxxxx xxxxxxxxxx § 242 xxxx. 2 xxxx. a/ o. x. x. xx xxxx xx xxxxxx, xxxxx kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (body XX. x XXX. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx), xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípustným x xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx usnesením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. To xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx-xx xxxxxxxx i proti xxxxx xxxxxxx (xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxxx odvolací xxxx xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxx xxxxx v bodech XX. a III. xxxxxx), xxxxxx být xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx důvody, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx. x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxx 2011, xxx. zn. 29 XXXX 12/2011, xxxxxxxxxx xxx číslem 110/2011 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, xxxxx x (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 30. dubna 2013, xxx. zn. 29 XXXX 45/2010, uveřejněné xxx xxxxxx 86/2013 Xxxxxx soudních rozhodnutí x stanovisek.

[17] X xxxxxxx, v němž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx části xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podle § 237 o. x. x. (když xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle § 237 o. x. x., xxxxxxxxxxx x § 238 x. s. x.).

[18] Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx řešení otázky x. 1 (xxxxxxxxx xxxxxx dlužníka třetí xxxxxx) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

[19] Xxxxx, xx xxxx důvod xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx argument, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxx, použit, xxx xxxxxxx-xx xxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxxx § 143 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona), xx (takto vzniklou) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx do 3 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (dluhů), formuloval Xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx sen. xx. 29 XXXX 21/2010. Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx usnesení xxxxx xx xxxxx xxx použít, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxx xxxx. Xxxxxx předmětného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxx „třetí xxxxx“ x nich xxxxxxxx není). Xxxxx xxxxxx, xx k xxxxx závěrům xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. xxx x xxxxxxxx xx xxx 21. xxxxx 2012, sen. zn. 29 XXXX 40/2011 [xxxxxxx stížnost proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx usnesením xx dne 4. xxxxx 2013, xx. xx. XX. ÚS 3192/2012, které je (xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx níže) xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu], x usnesení ze xxx 21. února 2012, xxx. xx. 29 XXXX 41/2011 (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx Xxxxxxx soud usnesením xx xxx 23. xxxxx 2013, xx. xx. XX. XX 3193/2012), x xxxxxxxx xx dne 29. xxxxx 2014, sen. xx. 29 XXXX 104/2014 (ústavní xxxxxxxx xxxxx tomuto rozhodnutí xxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xx xxx 23. xxxxx 2015, xx. zn. IV. XX 143/2015), x xxxxxxxx ze xxx 29. xxxxx 2015, xxx. zn. 29 XXXX 73/2013, x xxxxxxxx xx xxx 27. října 2016, xxx. xx. 29 XXXX 177/2016, a x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31. května 2018, xxx. zn. 29 XXXX 107/2016.

[20] Xxxxxxxx xx však přípustné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x. 2 (mezera xxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx neřešené.

[21] Xxxxxxxx xxxx xx nejprve – x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxx, zda je xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx (xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx krytí).

[22] Právní xxxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx soud posoudil xxx xxxxx právní xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo právní xxxxx, sice xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[23] Xxxxxxxx xxxx xxxx, jak xxx zjištěn soudy xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (xxx nemohl xxx) xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx soud x xxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

[24] Pro xxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxx xxxx rozhodná xxxxxxxxxxx zákonná xxxxxxxxxx:

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

[zákona č. 64/2017 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx]

1. Xxxxx č. 182/2006 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx účinky xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(…)

§ 3 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx x úpadku, jestliže xx

x/ více věřitelů x

x/ peněžité xxxxxxx xx xxxx xxxxx 30 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x

x/ xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx plnit (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“).

(2) Xx se za xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x/ xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx závazků, xxxx

x/ xx neplní po xxxx delší 3 xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx, xxxx

x/ xxxx xxxxx dosáhnout uspokojení xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek vůči xxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x/ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x § 104 xxxx. 1, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx se xx xx, xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx plnit xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx rozdíl mezi xxxx xxxx splatných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxx“) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sestavený podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xx výhled vývoje xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx stanoví prováděcí xxxxxx předpis, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx osobou, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx nebo fyzickou xxxxxx - podnikatelem, xx x úpadku x tehdy, xx-xx xxxxxxxxx. X předlužení xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx věřitelů x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx přihlíží xxxx x další xxxxxx jeho majetku, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho podniku, xxx-xx se xxxxxxxx xx všem okolnostem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx bude xxxx xx xxxxxx majetku xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(…)

(6) Xxxxx, xxxxxx a způsob xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx likvidity x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, příjmů x výdajů ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx období, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a požadavky xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxx likvidity, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§ 86 (insolvenčního zákona)

V xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx dlužníkova úpadku xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx, než xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxx

§ 128 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(…)

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx mu seznamy xxxxxxx x § 104 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxx xxxxx stavu xxxxxxxxx x xxxxxx vývoje xxxxxxxxx předložil x xxxxxxx, který není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx navrhovatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dlužníku xxxx. Xxxxxx majetku, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

§ 131 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(…)

(2) Xxx projednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely § 3 xxxx. 3 přihlíží xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx insolvenčnímu soudu xxxxxxxxxx xx 14 xxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx na žádost xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx výše xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxx položené xxxxxx xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2017 (xx xxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 64/2017 Xx.).

[25] X xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx odvolací soud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx § 3 xxxx. 3 insolvenčního zákona (x xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx úvodem xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (x xxxx xxx insolvenční xxxx) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů, xxx xx věci xxxxx xxxxxxx; xxx totiž x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxxxxx „výhled xxxxxx xxxxxxxxx“ podle xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx.

[26] Xxxxx určit, xxx xxxxxxxx xxxx xxx (xx smyslu xxxxxxxxxx § 86 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) důvod (xxxxxxxxx) xxxxxxx otázky týkající xx likvidity xxxxxxxx x xxxxxx povinnosti (xxx xxxxxxxx dovolatel).

[27] Xxxxxxx insolvenční soud xxxxx rozhodnutí x xxxxxx dlužníka již xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (6. xxxxxx 2018), x dikce xxxxxxxxxx § 131 xxxx. 2 věty xxxxx insolvenčního xxxxxx (xx xxxxx téže xxxxxx) xxxxx, že xxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx podaného věřitelem xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x výkazu xxxxx likvidity x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx § 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx oba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 14 dní xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx téhož xxxxxxxxxx xxx dovoluje xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx prodloužit „xx žádost xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných“.

[28] Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx § 131 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je zákonnou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx“. V xxxxxxxx xx xxx 15. července 2004, xx. zn. 30 Xxx 493/2004, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 84/2005 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, Nejvyšší xxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx může xxx „xxxxxxxxxxx“, xxxxxxxx, že x prodloužení xxxxx xxxxx jen xx xxxxxxx rozhodnutí soudu xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx lhůty. Xxxxxx xxxxx (musí xxxxxx) xxx více xxx, xxx zákon (x xxxxx případě xxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Z xxxxx § 131 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxx, xx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx lhůty xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx odůvodněné „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“. Xxxx. k xxxx x literatuře obdobně xxxx. xxx dílo Xxxxxx, X., Jirmásek, X., Xxxxxxx, X., Xxxx, X., Zoubek, X. x xxx.: Xxxxxxxxxxx xxxxx. Komentář. 1. xxxxxx. Xxxxx: X. H. Beck, 2019 (xxxx jen „Xxxxxxxx“), xxx. 337 (x xxx výhradou, xx x xxxxxxxxx xxxx je předmětná xxxxx xxxxxxxxx pojata xxxx lhůta xxxxxxxxxxxx).

[29] Xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx insolvenčního návrhu), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx věci x insolvenčním xxxxxxxxx xxx 27. xxxxxx 2016, x 11.22 xxxxx. Xx xxxxx xxxxxx, že x xxxx, kdy xxxxxxxxxx § 131 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (1. července 2017), dovolatel xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx § 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2017 xx xxxx zbytečné). Xxxxxxx (x kdyby xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx procesní xxxxx xxxx xxxxx) xxxxxxx x době xx 1. xxxxxxxx 2017 xxxxxxxxxxx xxxx x „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx stavu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx nepožádal.

[30] Xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu podaného xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx § 131 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx prodloužit xxxxxxxx xxxxx 14 xxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx zveřejnění xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx likvidity x výhledu xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx § 3 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxxx x za současného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvody xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x 1. xxxxxxxx 2017 xxxxx xxxxxx ustanovením § 131 odst. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vývoje xxxxxxxxx pro xxxxx § 3 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx znění xxxxxxx xx uvedeného xxxx xxxxxxxxxx.

[31] Xxxxx xxxxx, xxx do takto xxxxxxxx xxxxxxxx „(xx)xxxxxxxxxx“ x xxxxxx stavu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx projednávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podaného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsažená x xxxxxxxxxx § 128 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxx xxxxx), jež xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxx předložení výkazu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx likvidity x xxxxxxxx, „který xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“ (xxxx právě xxx xxxxxxxxxxxx insolvenčního návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxx) [xxxx. xxxx xxxxx xxxx xxxx před xxxxxxxxxx] x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) má xxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx likvidity x xxxxxx xxxxxx likvidity) xxxxxxxx xxxxxx [srov. xxxx první xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx].

[32] Xx xxxxx místě Xxxxxxxx soud xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx spočívá x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přejímá xxxxxx xxxxxxxxxxx x výkladu xxxxxxxx norem Ústavním xxxxxx xxx ve xxxxxxxxxx jeho xxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1996, xx. xx. Xx. XX-xx.-1/96, xxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx 9, xxxxxxx 1997, xxxxx I., xxx xxxxxxxxx číslem 9. Xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx aplikovaného ustanovení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx priority xxxxxxx x ratione xxxxx xxxx výkladem xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xx měly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx možné xxxxxxxx xxx aplikaci práva. Xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx smysl x xxxx xxxxxx xxx dovodit především x xxxxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx zákonodárce, xxxx něž patří xxxxxxxx zpráva x xxxxxx zákona (xxxxxxxxx xx skutečnost, že xx souhlasu zákonodárce x osnovou xxxxxx xxx xxxxx presumovat x jeho xxxxxxx x xxxxxx důvody) x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx x účel zákona xxx xxxx dovodit x xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je nutno xxxxxxx vycházet x xxxx xxxxxxxxxx znění. Xxxxx za podmínky xxxx nejasnosti a xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx. xxxx interpretací), xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx x xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze upřednostnit xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx výkladem xxxxxxxxx.

[33] Vládní xxxxx xxxxxx insolvenčního zákona, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2017 xxxx xxxxx č. 64/2017 Xx., xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 7. xxxxxxxx xxxxxx (2013 - 2017) xxxx xxxx x. 785/0, xxxxxx xxxxxxxx xx mezery xxxxx neobsahoval, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx otázkám xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx (xxxx x. 785/6) x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dispozici xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím xx poměru xxxxxxxxxx § 128 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx (x xxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxxx § 131 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona (x xxxxxxxxx xxxxx). Ke „xxxxxx“ xxxxx obsažených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx (xxx. 338), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výzvy xxxxxxxxxxxxx xxxxx uzavírá, xx xxxxx 14 dnů xx měla xxx xxxxxxx „xxxx zřejmý xxxxxxxx rozpor“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxx uvádí, xx xxxxxxxxxx § 131 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx obsoletním, xxxxx x xxxxxxxxxxxx výzvě xx xxx přistupováno xxxx x xxxxxxx x pravidla xxxxxxxxx x § 131 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx, x xxx, xx „otázka vztahu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“. X xxxxxxxxxxxx x potřebě xxxxxxxxx smyslu x xxxxx obou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xx xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx podaného xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx se tím, xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k předložení xxxxxx stavu xxxxxxxxx x výhledu vývoje xxxxxxxxx ustanovením § 131 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, by xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx nastavených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx § 131 odst. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx novou xxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx výzvou xxx § 128 odst. 3 insolvenčního xxxxxx), xxxx xxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxx § 128 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vykládáno x xxxxxx xxxxxx obsažené x § 131 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx „xxxxxxxx“ (xxxxxxxx) xxxxxx dlužníka x xxxxxxxxxx výkazu xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx vývoje likvidity (§ 128 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxxxxxx jako „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxxx xxxxx plynoucí x § 86 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, xxx insolvenční xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§ 128 xxxx. 3 xxxx xxxxx část xxxx xx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx), xxxx zapotřebí xxxxxxxxx se (xxx) xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (jeho § 86). X xxxxx ustanovení § 131 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxx § 128 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, zda xxxx „možnou“ xxxx xxxx „xxxxxxxx“), xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovením § 131 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vývoje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx projednání insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx věřitelem xxx xxxxx § 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona na xxxxxxx výzvy insolvenčního xxxxx vydané xxxxx § 128 odst. 3 insolvenčního xxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx § 131 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřihlíží.

[34] X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx určené ustanovením § 131 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud. Podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x § 131 xxxx. 2 xxxx druhé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnými xxxxxxxxxx xxxxxxx) jsou xxx xxxxx postupu xxx § 128 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xx insolvenční xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávku (pro xxxxx xxxxxxx dle § 128 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxx žádost xxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxxx, xx x výkazu xxxxx likvidity x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx § 3 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx na základě xxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxx podle § 128 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxx xxxxxxxxxxx § 131 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, insolvenční soud xxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx § 131 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx, xxxxx xxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxx.

[35] Xxxxx xxxxxx (xxxxxxx), x výkazu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx projednání xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx § 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxx dle § 128 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx § 128 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx včasná xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx § 131 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[36] Xxxxxxxx x závěrům xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx [31] xx [35] xx xxxx zřejmé, že xxxxxxxxx nemohl xxxxxxxx, xx xx odvolací xxxx xxxx xxxxxxx „xxxxxxx xxxxx“, xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx § 128 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x vydání xxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (1. července 2017), již xxxxxxx xxxxxxxx lhůta, ve xxxxx xxxxx mohla xxx xxxxxx (xxxxx xxx § 131 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx. Xxxxx jinak xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x 1. červenci 2017 xxxxx určená xxxxxxxxxxx § 131 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výhledu xxxxxx likvidity xxx xxxxx § 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dle § 128 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[37] A xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx (xx vazbě xx § 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona, x xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx xxxxx, je xxxxxx xx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx dlužník xx x xxxxxx xx xxxxx platební neschopnosti, xxxxx x k xxxxxx, xx dlužník xx v xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx neschopnosti xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx vyvratitelné xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 2 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[38] X xxxx xxxxx xxxxxxxxx poznamenáno, xx xxxxxxxx xxxxxxxx schopnosti xxxxxxxx dle § 3 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx nemá vliv xx zjištění xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx x § 3 xxxx. 4 insolvenčního xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2017). X xxxxxxx domněnek xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xx xxxxx platební xxxxxxxxxxxx xx ale věc xxxxxxxxxx.

[39] Z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2017) xx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx mezery xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx § 3 xxxx. 3 x 6, § 128 xxxx. 3, § 131 xxxx. 2 a § 431 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) výslovně xxxxxxxxx vzájemný xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlužníka xxx § 3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

[40] Především xx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx nemůže xxx xxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xx x xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx souběžné existence xxxx skupin xxxxxx xxxxxxxx; xx úrovni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (mít xxxxxx xxxxxx význam) xxxxxxxx, xx xxxxxxx „xxxx xxxxxxx xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxx“ (§ 3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx (xxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx), „xx schopen xxxxx své peněžité xxxxxxx“ (§ 3 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx).

[41] Xxxxxxx xxxx xx dáno, xx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx dlužník „xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx závazky“, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx neplní xxx peněžité xxxxxxx (xxxxx) xx dobu xxxxx 3 měsíců xx lhůtě splatnosti (§ 3 xxxx. 2 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx a vede xxxxxxxxxx) takové zhodnocení xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka (xxxxxxxx mezery krytí xxx § 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxx x závěru, xx xxxx rozdíl představuje xxxx než xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxxx dlužníka (výkaz xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxx xxx xxxxxxx domněnku xxx § 3 xxxx. 2 xxxx. x/ insolvenčního zákona xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osvědčuje, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx výhled xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků. Xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxx, xx ačkoli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx („xxxxxxx“) xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxx § 3 xxxx. 2 xxxx. x/ insolvenčního xxxxxx, xxxxx xxx jen xx té xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx stále xxx x vyvratitelnou xxxxxxxx); x takovému xxxxxxxxx xxxx nepostačuje jen xxxxxx xx skutečnosti xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) domněnku xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[42] X usnesení ze xxx 30. dubna 2015, sen. zn. 29 NSČR 24/2013, xxxxxxxxxxx x časopise Xxxxxx judikatura, xxxxx 3, xxxxxx 2016, xxx xxxxxx 33, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx zastavení xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx § 3 xxxx. 2 xxxx. x/ insolvenčního xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlášením x xxx, xx xxx xxxxxxx hradit xxxxxx). Xxxxx plyne, xx domněnka xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx domněnku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx § 3 odst. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx, xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx, xx nebude xxxx xxxxx své xxxxxxxx závazky, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx § 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxx by dlužník xxxxxxxx xxxxxx „byl xxxxxxx“. Xxxx. x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx (str. 15).

[43] Xxxxxxxx, xx není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze splatných xxxxxxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekucí (zakládající xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx § 3 odst. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx zákona) xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyvrátit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx platí, že xxxxxxxx xxxxxxxx schopnosti xxx § 3 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xxxx způsobilá xxxxxxxx xxxxxxxx platební xxxxxxxxxxxx xxx § 3 odst. 2 xxxx. a/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[44] X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dovozované xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x § 104 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx obsah xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx projednávala Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxx 4. xxxxxxxx xxxxxx 2002 - 2006 xxxx xxxx x. 1120). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zprávy (x § 3 xxxxxx) ozřejmuje, xx „xxxxxxxxxxx xx příkazu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka podrobit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x že xxxx xxxxxxxxx dlužníka xxxxxxx (xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx situace xxxxxxxx x tím xxxxxxxx xx práv x xxxxxx chráněných zájmů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“. X xxxxxxxxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxx x xxx platí, že xxxxxxxx platební xxxxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx (xxx. 15).

[45] Xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx platební xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xxxxxxx (nahrazuje) domněnku xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 2 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx však některou x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x § 3 xxxx. 2 xxxx. x/, x/ x x/ insolvenčního xxxxxx. Xxxxx xxxxx, xx xxxxx trvá xxxxxxx x domněnek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x § 3 xxxx. 2 písm. x/, x/ a x/ xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx schopnosti xxxxxxxx xxxxxxx x § 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona.

[46] Odvolací xxxx tedy xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx mohly xxxx x založení xxxxxxxx xxxxxxxx schopnosti xxx § 3 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ovlivnit xxxxx, že dlužník xx x úpadku xx xxxxx předlužení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx zákona.

[47] X dovolatelem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dodáno, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx (jak rozebráno xxxx) názoru, že xxxxxxxx soud xx xxx (mohl) z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx krytí x xxxxxx xx xxxxxxxx x řešení otázky x. 1 (xxx xxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx). X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lze doplnit, xx toto hodnocení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x § 132 o. x. x.) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. K xxxx srov. např. xxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 17. xxxxx 2011, xxx. xx. 29 XXXX 29/2009, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 108/2011 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (včetně xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 6. xxxxx 1997, xx. xx. XX. XX 191/96, xxxxxxxxxx xxx číslem 1/1997 Xxxxxx nálezů a xxxxxxxx Ústavního xxxxx). Xxxxxxxxx xxx řízení, x xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povinnosti (§ 242 odst. 3 x. s. ř.), xx xxxxxxxx ani xx xxxxx.

[48] Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Nejvyšší xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§ 243x xxxx. 1 věta xxxxx x. x. x.), xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§ 243x xxxx. x/ o. x. x.).

Xxxxxxx: Xxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx okamžikem zveřejnění x insolvenčním xxxxxxxxx; xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx výboru (zástupci xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x zvláštním xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X Brně xxx 27. xxxxx 2020

XXXx. Xxxxxx Xxxxxx

xxxxxxxx senátu