Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x případě pojištění xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx běhu věcí xxx zaniklo xxxxxxxx, xxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakožto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jinými xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx smlouvě xxxx xxxxxxxxxxx, zda k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaniknout xxxxxxxx, xxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx – xxxxx v jiné xxxxxxx (xxxx pohledávka xx splatnosti), x xxxxx xxxxxxxxx trvání xxxxxx xxxxx, resp. xxxxxxxxxx, že x xxxxxx okamžiku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx negativně projevit x xxxxxxxxx sféře xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx škodových xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx“ škůdce x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dochází xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, u xxxx se x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxx“ xxxxx kvalita pohledávky, xxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx) x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a třetí xxxxx (dlužník) xx x k okamžiku xxxxxx pojistné události xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx smluvní xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx k xxxxxxxx předpisu: §33, §47 xxx. x. 37/2004 Sb.; §2686, §2820 zák. x. 89/2012 Xx.

XXXXX REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx JUDr. Xxxxxx Xxxx x soudců XXXx. Xxx. Xxxxx Xxxxxx, Xx.X., a XXXx. Kateřiny Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx XXXXX XXXXXX XX, xx xxxxxx v Xxxxxxxxx království, 1000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxx 56, xxxxx xxxxxx v obchodním xxxxxxxxx 0403248596, x xxxxxxxxxxx složkou XXXXX XXXXXX SA, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x Xxxxx 8, Xxxxx, Xxxxxxxxx 2497/18, XXX 180 00, XXX 24181161, zastoupené XXXx. Pavlem Novickým, xxxxxxxxx xx sídlem x Xxxxx 1, Xxxx Xxxxxxxxxx 635/6, XXX 110 00, xxxxx xxxxxxxx 1. xxxxxxx lesní a xxxxxxxxx, a.s., xx xxxxxx v Xxxxxxx – Brlohu 12, XXX 397 01, XXX 25198611, xxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx 38, XXX 341 01, x xxxxxxxxx xxxxxx 437 661,86 Xx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx v Písku xxx xx. zn. 18 X 318/2013, x xxxxxxxx žalobkyně xxxxx rozsudku Xxxxxxxxx xxxxx v Českých Xxxxxxxxxxxx ze dne 13. února 2018, x. x. 22 Xx 1893/2017-192, t x k x x :

Xxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2018, x. j. 22 Xx 1893/2017-192, xx xxxxxxx x věc xx xxxxx xxxxxx xxxxx x dalšímu xxxxxx.

X x x x x d x x x x :

Xxxxxxx soud x Písku rozsudkem xx dne 1. xxxxxx 2017, x. x. 18 X 318/2013-144, uložil žalované xxxxxxxxx zaplatit žalobkyni xxxxxx 437 661,86 Xx x xxxxxx x xxxxxxxx ve xxxx 7,05 % xx 20. března 2013 do xxxxxxxxx (xxxxx pod xxxxx X) a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxx xxxxx XX).

X projednávané xxxx se xxxxxxxxx xx žalované domáhala x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx smyslu § 33 xxxx. 1 xxxxxx č. 37/2004 Xx., x pojistné xxxxxxx a x xxxxx souvisejících zákonů (xxxx xxx „xxxxx x pojistné xxxxxxx“), xxxxxxxxx částky 437 661,86 Xx x xxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx XXXX &xxx; XXXXXX x.x.x., xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx kupní xxxx xxxxxxxx uhradila pouze xxxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxxx žalovaná xxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx XXXX a.s. xxxx xxx 26. xxxxx 2010 xxxxxxxx xxxxxxxx smlouva x. 7010754 xx xxxxxx xx 1. února 2010 do 30. xxxxx 2011 s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx právní xxxxxxxxxxxx žalobkyně xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojistí obchody, xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx x jednotlivými xxxxxxxxxxxx xxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění. Xxxxxxxx x. 1 x xxxx xxxxxxxx smlouvě x 12. února 2010 xxxx pojistná xxxxxxx rozšířena tak, xx xxxxxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prodej xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx XXXX &xxx; TIMBER x.x.x., XXXX &xxx; Xxxxxx x.x.x, LESS &xxx; XXXXXX x.x.x., XXXX &xxx; XXXXXX s.r.o. x XXX – XXX x.x. Smluvní xxxxxx konstatovaly, že xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stranami xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxxxxx.

Xxxxx xx. 6 xxxxxxxxxx podmínek, xxx X) práva xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx vyplacené xxxxxx. Xx základě xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx LESS x.x. neuhrazené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 1. xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x.x., xx xxxx 437 661,86 Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z 12. xxxxxx 2013. Xxxxxxxxxx XXXX &xxx; FOREST xxx 8. června 2012 xxxxxxxxxxxxx žalované x xxxxxxxxx částku 687 180 Kč xx xxxxxxxxxx 22. xxxxxx 2012, a xx za xxxxxxxx xxxxxx 914,45 x3 xxxxx. Žalovaná xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx 172 283,70 Xx xxx 20. xxxxxxxx 2012. Xxxxxx xxxx částek xx xxxx 514 896,30 Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx XXXX &xxx; XXXXXX, ale xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx faktura, na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx zcela xxxxxx obchodu. XXXX &xxx; FOREST proto xxxxxxxxxx fakturu xxxxxxx x xxxx v xxxxxxxxxx firmy xxxxxxxxx xxxxxx. Žalovaná tak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx LESS &xxx; XXXXXX, a tedy xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ničeho xxxxxxxxxxx. X tvrzení xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx § 33 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 437 661,86 Xx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX &xxx; XXXXXXX, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx § 2 xxxxxx x xxxxxxxx smlouvě, xxxx prvního xxxxxx xxxxx, xx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uvedeno, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Z xxxx vyplývá, xx xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx žalovanou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxx x xxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxx Krajský xxxx x Českých Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2018, x. j. 22 Xx 1893/2017-192, rozsudek xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx tak, xx xxxxxx se xxxxxx (xxxxx xxx xxxxx X), a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a odvolacího xxxxxx (výroky pod xxxx XX a XXX).

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx existenci pohledávky xxxx xxxxxxxxxxx XXXX &xxx; XXXXXX ve xxxx 514 896,30 Xx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pohledávce xxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x. 23101096 ze dne 8. xxxxxx 2012, x xxxxxxx tak xx odůvodnění prvostupňového xxxxxxxxxx.

Xx právní stránce xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx posouzení, xxx xx xxxxxx § 33 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx právo na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojistné xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx vycházel z xxxx, že v xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx pojistného xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx veškerá práva x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx částky, x na tom xxxxxxx xxxx vyhovující xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx naproti xxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy, xxx xxxxxx xx xxx, xx xx ni xxxxxx zákonnou cesí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx § 33 xxxx. 1 xxxxxx x pojistné xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx se ztotožnil x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx neuhrazením xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx trvá xxxxxx jako xxxxxxxxxx x příslušného xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx na xxxxxx xxxxx nelze xxxxx závěru xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, ani za xxxxx obdobné xxxxx xx náhradu škody. X xxxxx případě xxx x obecné xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx škody xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, že na xxxxxxxxxxxxx xxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx § 33 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pohledávka xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX &xxx; XXXXXX x.x.x. a xxxxxxxxx xxxxx není xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx rozsudku odvolacího xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx § 237 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „x. x. x.“), xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx hmotného xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx by xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx § 33 xxxx. 1 xxxxxx x pojistné xxxxxxx (nyní § 2820 xxxxxx č. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, xxxx xxx „x. z.“) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pohledávky x pojištěného xx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx riziko xxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxx xx xxxxx osobou, x xx xxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věci (§ 241x xxxx. 1 o. s. x.) xxxxxxxx žalobkyně x nesprávném závěru xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx legitimace xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx xxxxxxx § 33 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx smlouvě x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 1 Xxxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx xxx pojištění xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx „se xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xx majetkové újmy, x xxxx dojde x xxxxxxxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx § 47 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx x § 2868 x. z.). Pojištěnému – společnosti XXXX &xxx; XXXXXX x.x.x. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx předmětné xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx – xxxx xxxxxxxxx – x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, tedy právo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx - společnosti LESS &xxx; XXXXXX s.r.o. xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxx pojistník xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx.

Xxxx názor dovolatelka xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení § 33 xxxxxx x xxxxxxxx smlouvě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx škodových xxxxxxxxx; jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx. „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, tj. xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx § 47 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx § 2868 odst. 3 x. x.) xxxx obnosové xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx § 33 xxxx. 1 xxxxxx x pojistné xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cese x § 813 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xx další xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxx povahu xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pojištěného, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx nahrazena z xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx x ustanovení § 2820 odst. 1 o. z.

K xxxxxxxxxx sukcesi práv x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx podle xxxxxx názoru xxxxx x právní xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxxxx ojedinělé xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx žalovaná xxxxxxxxx xxx, že je xxxxxxxx za neodůvodněné x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.

Nejvyšší xxxx xxxx soud xxxxxxxx (§ 10a o. x. ř.) xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx řádně x xxxx, xxxxxx x xxxx oprávněnou x řádně zastoupenou xxxxx § 241 xxxx. 1 x. x. ř., xx xxxxxxx přípustností xxxxxxxx.

Xxxxx § 236 odst. 1 x. x. x. xxx dovoláním xxxxxxxxx pravomocná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx § 237 o. x. x. xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxxxxx přípustné xxxxx xxxxxxx rozhodnutí odvolacího xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx hmotného xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx odchýlil xx xxxxxxxx rozhodovací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dovolacího soudu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx otázka xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx žalobkyně je xxxxxxxxx xxxxx § 237 x. x. x., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx závisí xx vyřešení xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v § 33 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx případ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xx xxxxxx § 47 zákona x pojistné smlouvě.

Podle § 3 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx škodovým xxxxxx xxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxx je náhrada xxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxxx události. X xxxxx xxxx. xx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx obnosu, xx. xxxxxxxxx finanční xxxxxx x důsledku xxxxxxxx události ve xxxx, která je xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx škody.

Podle § 33 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx-xx x souvislosti s xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx událostí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pojištění toto xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xx xx xx výše xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněné xxxxx, pojištěnému nebo xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náklady, vyplatil.

Podle § 47 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx smlouvě xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx důsledky, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pojistné smlouvě, xxxxxxxxx x jiného, x xxxxxxxx smlouvě xxxxxxxxxxx důvodu. Podle xxxx. 3 pojištění xxxxx nebo xxxxxx xxx sjednat pouze xxxx pojištění xxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Ústavním xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ze xxx 21. května 1996, sp. xx. Xx. XX-xx.-1/96, xxxxxxxxxxx xx Sbírce nálezů x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx 9, xxxxxxx 1997, části X., xxx pořadovým xxxxxx 9. Tam Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx soudu xxxxxxx neznamená bezpodmínečně xxxxxxx doslovného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vázanost xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zněním xxxxxx a xxxx xxxxxxx x účelem xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx bariéru xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Tamtéž Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx smysl a xxxx zákona xxx xxxxxxx především z xxxxxxxxxxxx dokumentů vypovídajících x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx patří xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx zákonodárce x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx) x xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx přijímání xxxxxx xxxxxx. Smysl x xxxx xxxxxx xxx xxxx dovodit x xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xx nutno xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx znění. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx. více xxxxxxxxxxxx), jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení x xxxx xxxxxxx a xxxxxx, o jejichž xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pochybnost, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ratione legis xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx § 33 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxx pojistné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx (xxxxxxx) xxxxxx.

Xxxxxxxx zpráva x § 33 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uvádí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx slouží x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx proto xxxxx, aby xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pojištěnému xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zachraňovací xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx právo xx xxxxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovena xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vyplaceného xxxxxx xxxx tomu, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zmařil.

Smysl x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxx předcházení xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx obohacení xxx xx xxxxxx dotčené xxxxx (xxx se xxx, že xx xxxx poskytnuto xxxxxx xx škodového xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx její právo xx náhradu xxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx), tak xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxx povinnost xxxxxxxx škodu xxxxxxxxxxx (xx. xxxxxxx xxxxx) xx vyplacením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx ustanovení xxxxxx pojistníky xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxx zajišťuje „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x tím x xxxx xx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx tedy o xxxxxx chránící xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. XXXXXXXXX, Xxxxxxxxx. § 2820. Xx: XXXXXX, Milan, x xxx. Občanský xxxxxxx XX. Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx (§ 2055–3014). 1. xxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxxxxxxxxx X. H. Xxxx, 2014, s. 1396). Xxxxxxx závěry xxx xxxx XXXX, Xxxxx. § 2820. In: XXXXXXX, Xxxx x xxx. Xxxxxxxx zákoník: xxxxxxxx; svazek XX (§ 2521-3081, relativní xxxxxxxxx práva 2. xxxx). Xxxxx: Wolters Xxxxxx XX, 2014, xxx. 649-650).

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx závěry xxxx x § 2820 zákona x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx (dále jen „x. z.“), tedy x xxxxxx normou, xxxxx xxxx xxxxxxxx x době xxx xxxxxxxxx vliv na xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx, xxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx § 33 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx § 2820 xxxx. 1 věty xxxxx o. z. Xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx rekodifikaci xxxxxxxx.

Xx systematiky xxxxxx x pojistné xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx škodová nebo xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx a obnosovým xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx dohodnuté xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx této částky xx nezávislá xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Zákonná cese xxxxxxxx x § 33 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx pojištěním, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, jako např. xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx § 47 xxxxxx x pojistné xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx obligatorně xxxxx xxxx škodová (xxx § 47 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx smlouvě). Xxxxx xxxxxxxxx úvěru xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pojištěného, xxxxx mu xxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx x § 47 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).

X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx XXXX a.s. Pojištění xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx služeb, xxx xxxxxxxxx realizovala x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx LESS a.s. xxxxxxxx pojistná smlouva xxxxxxxx rovněž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX &xxx; XXXXXX s.r.o. x dalších. Žalobkyně xxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti XXXX a.s. na xxxxxxx xxxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxx plnění xx výši 437 661,86 Xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx LESS &xxx; XXXXXX s.r.o. za xxxxxxxxx. Xx této xxxxxxx se xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x § 33 xxxx. 1 xxxxxx o pojistné xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx regresní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx žalované.

Odvolací xxxx neměl xxxxxx x tom, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v částce 437 661,86 Xx xxxxxxxxxxx LESS x.x. xx pojistnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXXX &xxx; XXXXXX x.x.x. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx žalobkyni xxxxxx xx xxxxxx § 33 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx právo na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx odvolací xxxx, xx xx zákona xxxxxx nárok xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxx přechodem xxxxxx. Xxxxxx závěr xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx pojistné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnost XXXX x.x. před xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx vzniknout x xxxxxxxx nezaplacení xxxxxxxxxx xxxxxx dlužníků, xx xxxxx xxxx smlouvu xxxxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx smyslu § 47 zákona x xxxxxxxx smlouvě. Xxxxxx xxxx „xxxxxxxx“ pojištěním xxxxx x pojištěním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx bylo xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx škodovým. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx ze zákona xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x pojistnou xxxxxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx pojištěného, xxx na straně xxxxx xxxxx xxxxxxx xx pojistitele x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx škůdce. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx osobou xxxx xxxxxx, jako xxxx xx u xxxxxxx xxxxxxxxx škodových xxxxxxxxx, xxxxx dlužník, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx svůj xxxxxxx xxxxxxx.

X § 33 xxxx. 1 xxxxxx x pojistné xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx z oprávněné xxxxx (xxxxxxx pojištěného) xx pojistitele za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pojistné plnění x že xxxxx xxxxx, xx. xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx osoby, xxxxx vynaložila xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx pojistného xxxxxxx pojistitele, xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobenou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx vystupuje xxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxx, má být xxxxxxx pojištěním xxxxxxxx (xxx § 47 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx třeba x xx xxxxxxxxx úvěru xxxxxxxxx xxxxxx § 33 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx ustanovení § 33 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx přechodu xxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojí (xxxxx) s xxxxxx (xxxx) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx nastalou xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx výše xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojistitelem, xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dopad xxxxx xx nově xxxxxxx práva. Byť x xxxxxx většině xxxxxxx škodového xxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (případně xxxxxxxxx xxxxx či xxxxx xxxxxxxxxxxxx zachraňovací náklady) xxxxxx nové právo, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx, xx xxxxx pojistné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vzniku xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx událostí xxxx xxxxx (nepředpokládané x xxxxxxxxx) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx zákonného regresního xxxxxxx pojistitele, jakožto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx institutu xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx naplnění xxxxx § 33 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx události x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx práva, nýbrž xx, že xxxxxxxxx xxxxx mělo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaniknout xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx – xxxxx x xxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx práva, xxxx. xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx okamžiku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx figuruje „typický“ xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx obdobného práva, xxxxx xxx x xxxxxxx pojištění xxxxx, x nějž xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx události „xxxxx“ xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx měla zaniknout xxxxxxxx, xxxxxxxxxx ochranu xxxxx xxxxx (dlužníkovi) x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx vyplatil pojištěnému xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx osoba (xxxxxxx) xx x x xxxxxxxx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pojištěnému xxxxxxxxx splnit xxxx xxxxxxx závazek ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx odvolací xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx otázku xxxxxxxxx posoudil. Nejvyšší xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx § 243e xxxx. 1 o. x. x. xxx xxxxxxx (§ 243x xxxx. 1 x. x. ř.) xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§ 243x odst. 1 x. s. ř.), x němž xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§ 243x odst. 1, věta za xxxxxxxxxx o. s. x.).

X náhradě nákladů xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx dovolacího xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o věci (§ 243g xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. x.).

X x x x x x x : Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx opravný xxxxxxxxxx přípustný.

V Xxxx xxx 15. 5. 2020

XXXx. Zdeněk Xxx

xxxxxxxx xxxxxx