Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní věta

Stékání xxxx xx padání xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx neodpovídá. Xxxxxx x xxxxxxx představují xxxxxx úpravu xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx, xxxxxx do xxxxxxx (půdy) x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, než xx xxxx bylo, xxxxx xx pozemek xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Nejde xxxx o přirozený xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx srážkové xxxx i spad xxxxx xx střechy xxxxxxxxxxxxx xx sousední xxxxxxx je xxx xxxxxx imisí xx xxxxxx §1013 xxxx. 1 x. x. xxxx druhé. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx práva xxx xxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx pozemku (zřízením xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx srážkových xxx xx xxxxxxxx pozemek; xxxxxxxxx zdržet xx xxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx žalovaného, a xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx jednání; xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx přímé xxxxx, xxx xx xxxxxx xx jeho povinnosti xx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx imise xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x činnost xxxxxxxx, xxx x jen xxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx střechy xxxxx xxxx). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx domu (xxxx xxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx jímal xx xxxxxxxxxx xx xxxxx zabezpečoval (xxxx. xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx) xxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx sousední xxxxxxx, xxx x přímou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX REPUBLIKY

Nejvyšší xxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx x senátě xxxxxxxx z předsedy XXXx. Jiřího Xxxxxxx, XXx., x xxxxxx Xxx. Davida Xxxxxxx x Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Xx.X., xx xxxx xxxxxxx L. X., xxxxxxxxxx XX, xxxxx XX, xxxxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx, XX.X., xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx, Náměstí Míru 14, xxxxx xxxxxxxxxx X. X., xxxxxxxxxx XX, xxxxx XY, xxxxxxxxxxxx JUDr. Ladislavem Xxxxxxxx, advokátem se xxxxxx v Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx 66, x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxx xx zásahů xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, vedené x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx Boleslavi xxx xx. zn. 15 X 316/2017, o xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 3. 10. 2019, x. x. 28 Xx 132/2019-312, xxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 3. 10. 2019, č. j. 28 Xx 132/2019-312, xx xxxx a xxx xx xxxxx xxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 3. 10. 2019, x. x. 28 Xx 132/2019-312, xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx Xxxxxxxxx ze xxx 3. 4. 2019, x. x. 15 X 316/2017-144, xxx, xx „se xxxxxx žaloba x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pozemku xx. x. x. XX x xxxxxxxxxxxx xxxxx XX, xx pozemky xxx. č. XX x XX x xxxxxxxxxxxx xxxxx XX, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx, která xx součástí pozemku xx. x. x. XX x xxxxxxxxxxxx xxxxx XX, xx xxxxxxx xxx. č. XX x XX x katastrálním xxxxx XX“. Xxx xxx x xxxxxxxxxx změnu x souvislosti x xxxxxxxxxx žalobního návrhu.

Ve xxxx šlo o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxx imisím xxxxx § 1013 xxxx. 1 zákona x. x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx („o. x.“), xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx pozemek xxxxxxx (jak xxxx xxxxxxxxxx xxxx). Xxxxx xxx o žalobu xxxxx imisím (xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx ze stodoly xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x odkazem na xxxxxxxxx xxxxxx šetření, x xxxxx xxxxxxxxx, xx z pozemku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxx ani xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx udržovány v xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jímka na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx hnůj; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odváděn xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxx, xxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx. Negatorní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx střechy xx pozemek xxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku X.) vyplynulo, xx xxxxxx prvky xx xxxxxx žalobce zcela xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx znalec xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxx sněhu ve xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x XY, a xx proto xxxxx xxxxxxxxxxx. Soud xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx sesuvu sněhu xxxxx zabránit x xxxx xx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx doplnil xxxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxx 13 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx samém a xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx zápachu xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xxxxx a loukám, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx. Xxxxx XY xx xxxxxxxx 5 000 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx venkovského xxxx; xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, slepice, králíci x xxxxxxx. Žalovaný xxxxx 3 xxxxxxx x xxxxx až xxx xxxxxxx. Podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx v uvedeném xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx zájem xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxxx, nevnímají xxx (x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx svědčily xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx). Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx necítili, xxxxxx xxxxxx zápach x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Silnější xxxxxx xxxxx zjištěn xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx odvolacím xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x XX. Xxxxxx šetření byla xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx v odvolání xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx šetření xx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2. 9. 2019; xxxxxxx xxxxxx 17° X, xxxxx v předchozích xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx teploty 30° X. X xxxxxx Xxxxxxxxxx města XX z xxxxx 2015 vyplývá, xx xxxx x okolí XX xx stěžují xx zápach z xxxxxxx xxxx v xxxxxxx XY, XX x XY, prováděného xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxx tvrdil, xx xxxxxx se xxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxx jsou xxxxxxx xxxxxx zvířat; xxxxxxxx xxxx měl xx xxxxxxxxx, že x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxx do XX Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xx cítil xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Chov xxxxxxxxxx nikterak nevybočuje x účelu x xxxxxxxx zvířat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XX. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx sice v xxxxxxxxx náměstí, xxxxx xxxxxxxx xx okraji xxxxx, kde xx xx xxxxxxxx pole x louky, z xxxxxxx hnojení xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx soud xxx na xxxxxxx xxxxx zjištěného skutkového xxxxx xxxxxxx: Zápach x xxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxx občas, x xxx x xxxxxxx místě (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), x xxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx to, xx není xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neobvyklý xx nepřiměřený xxxxxx xxxxx x žalobce xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx věcí. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zdroj xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v letním xxxxxx, který řeší xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx svého xxxx, odpovídá xxxxxxxxxx x umístění xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx hmyzu xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx danému xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x obvyklém xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx sněhu xx xxxxxxx stodoly xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxx a jako xxxxxx xx zákonem xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx stupně xxxx xxxxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx míru xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx přirozený xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jejíž sklon xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx žalobce xxxx xxxxxx xxxxx. Takovou xx xxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx změnil xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx sníh přiváděl xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx opatření, xxxxxxx by xxxx (xxxxxxxx voda) ze xxxxxxx xxx xxxxxxx xx pozemek xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx proto xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx posuzovat xxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx imise xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx postup xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxx místním xxxxxxx, xx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx, xx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx závisí na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx nebo je xxxxxxxxx soudem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx-xx xxx xxxxxxxxx soudem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak“ (§ 237 o. s. x.). X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodovací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x § 237 o. s. x. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovolacího xxxxx a xxxx xxx o požadavek, xxx dovolací xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx – x to xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx).

X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se možnosti xxxxxx xxxxxxx z xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx nekorektně, což xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu. Xxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx vyvážel xxxxxx hospodářských zvířat xx sousední louky. Xxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxx obvyklou xxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxx hospodářských xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx se odchýlil xxxx. od xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 27. 5. 2004, sp. xx. 22 Cdo 1421/2003.

X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: Xxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx zjistil xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navržené xxxxxx, xxxx. nevzal x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx žalovaný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sena, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx chovaných pro xxxxxxx potřebu, x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx dokazující xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx pozemcích xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx hodnotil rovněž xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vnikají xxxxxxxx; video xxxx xxxxxxxxxx x 200 xxxxx záznamu, xxxxxxxxxx xxxx xxx jednu xxx, xxx uvedl xxxxxxxx xxxx. Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx

X rozhodnutí x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx střechy xx pozemek sousedního xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx ustanovení § 1013 xxxx. 1 xxxx xxxxx x. z. xxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx totiž x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxx parametry xxxxxx, xxxx x skutečnost, xxx se bude xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx názor xxxxx xxxxxx o § 1019 o. z., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se soused xxxxxx spadu sněhu xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xx-xx xxxx sněhu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obou stupňů x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řízení.

Nejvyšší xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx § 237 x. s. x., xx je xxxxxxxx dovolací důvod xxxxxxx x § 241x xxxx. 1 x. x. ř. x že jsou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx dovolání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx § 240 xxxx. 1, § 241 x. x. x.), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zjistil, xx xxxxxxxx je xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fakt, že x xxxxxxxxxxx x xxx. opomenutými důkazy xx xxxxxxxx odvolacího xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx žalobce xx spravedlivý xxxxxx; x xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx střechy xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx hmotného práva, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vyřešena, x xx, zda jde x xxxxx nepřímou (§ 1013 odst. 1 o. x., xxxx xxxxx), či x xxxxx přímou (§ 1013 xxxx. 1 o. x., xxxx xxxxx).

Xxxxxxxx se xxxxx všeho, xx xxxxxx, xx xxxxx, xxxx, xxxx, prach, xxxx, pach, xxxxxx, xxxx, hluk, xxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xx pozemek jiného xxxxxxxxx (souseda) x xxxx xxxxxxxxxxx místním xxxxxxx x podstatně xxxxxxx xxxxxxx užívání xxxxxxx; xx xxxxx x x vnikání xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx imise xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx ohledu xx míru takových xxxxx x xx xxxxxx obtěžování xxxxxxx, xxxxxx se to xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx důvod (§ 1013 xxxx. 1 x. z.).

K xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxx tvrdí, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27. 5. 2004, xx. xx. 22 Xxx 1421/2003, publikovaným xx Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x stanovisek xxx x. 14/2006 (xxxx xxx „X 14/2006). X právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx uvádí: „Jestliže xxxx xxxxxx, že xxxxxxx x obtěžování xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům (příp. xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx), xxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx obtěžování, která xx xxxxx x xxxx xxxx přiměřená xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx.“ To xxxxx xxxxxxxxxx odvolací soud xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx odhlédnout xx xxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxx složité a xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x relevance imisí xx xxxxx xxxxx. Xxxxx v usnesení xx xxx 24. 6. 2009, sp. xx. 22 Xxx 1514/2007, Nejvyšší soud xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx § 127 odst. 1 občanského xxxxxxxx x. 40/1964 Xx. („xxx. xxx.), xxxx xxx x § 1013 xxxx. 1 x. z., patří x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx, xxxxx xxx přenechávají soudu, xxx podle xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vymezil xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ze xxxxxxxx, xxxxxx neomezeného xxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xx významné. Dovolací xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nad xxxx přiměřenou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. 9. 2011, sp. xx. 22 Xxx 4266/2009).

Xxxxxxx obtěžování xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozsudku xx xxx 29. 3. 2017, xx. xx. 22 Xxx 4847/2016: „Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rysy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxx neznamená, xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x X 14/2006, je xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx situaci. Xx třeba xxxxxx, xxxx je x xxxx lokalitě x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx lokalitám (xx. xxxxxxxxx x tomu, xxx xxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx sloužící xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) přiměřená xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxx x úložiště xxxxx, x xxxx xx xxxx imisí x xxxx xxxx. Xxx xxx lze xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx zápachu x xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx místy x xxxx, xxxx. x jiných podobných xxxxxx, x xxxx xx zpráv xxxx, xxxxxxxx orgánů a xxxxxxxxx, xxxxxxx těch, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx životního xxxxxxxxx (xxx zákon x. 201/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx). X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx to xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx exaktní xxxxxx). X xxxx xx xxx xxxxxxx xx vykonávacím řízení, xx xxxxxx xxxxx x zjištění, xxx xxxxx oproti xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx poklesly xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxx xxxxxxxxxxx místním xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“. X xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx – xxx x nyní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx – xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx lidí xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xx zápach x xxxxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x dovolacím xxxxxx nelze xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxxxxx soud nemůže xxxxxxxxxxxx, stejně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vázán, pak xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxx odvolacího soudu x xxx, že xxxxx o relevantní xxxxx zápachem, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x míře nepřiměřené xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx obvyklé xxxx xxxxxxx pozemku. Xxxxxxx žalobce, že xxxxxxxx xxxx neurčil xxxx obtěžování xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v místě, x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxx obdobným xxxxxxxxx (xx. například x xxxx, xxx xxx x město, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx imisí, xxxxx xxxxxxxx xxx, xx soud xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx místě, xxx x imisi xxxxxxx, x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx xx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xx xxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx, zda xxx x relevantní xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxx (xxxx) x také xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx místa (zápach x xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx jinak xxx xxxxxx xx xxxxxx města apod.). Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, včetně obvyklé xxxx pronikání zápachu x obci, a xxxxx xx xxxxxxxx.

X xxxx xxxxx tak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x X 14/2006 xxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxx vnikáním xxxx x hmyzu:

V xxxx souvislosti tu xxxx xxx, co xx z xxxxxxxx xxxxxxxx § 1013 xxxx. 1 x. x. xxxxxxxx přípustnost xxxxxxxx. Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která je x dané lokalitě xxxxxxxxx, xxxx uvedl: „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx s xxxx a xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx x lokalitu xx xxxxx, xx xx x takovémto xxxxx xxxxx vyskytovat xxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx prostření. Xxx xxx xxxxx xxxxxx a žalobcem xxxxxxxxxxx xxxxxx myší xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x žalobce xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nemovitých xxxx.

X xxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx hmyzu xx xxxxxxx žalobce, xxxxx xxxxx xx měl xxx xx nemovitých xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx výskyt xxxxx x letním xxxxxx, xxxxx řeší xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx sítěmi x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx domu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx danému xxxxx x žalobce xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx“.

Xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx nelze xxxxxxxxxxxx, xx soud uvede, xxxx počet myší xx hmyzu xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kolik xxxx xx much xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tvrzený xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tak xxxx xxx.

X xxxxxxxx x xxxxxxxxxx důkazu – xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx – xxxxx x dovolacím řízení xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx, že xxxx „xxxxxx x xxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx. Užívá xxxxx, xxxxxxxx terminologii. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx však zřejmé, xx xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxxxxx ze xxx 1. 8. 2019, x. x. 276) x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx zejm. xxx 21 xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx důkazů xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx způsobilý xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxx xxx následující xxxxxxxx). Xxx xxx xxxxx xxxx dán xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu.

K xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx závěry závisí xx skutkovém xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x míře nepřiměřené xxxxxxx poměrům x xxxxxxxxx neomezuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; toto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx polemizuje x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovolacího xxxxxx xx smyslu § 241x odst. 1 x. x. x. není zpochybnění xxxxxxxx posouzení xxxx, xxxxxxx-xx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, než x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x xx samotné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudem (xxxxxxxxx se o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx § 132 x. x. x.) xxxxx xxxxxxx napadnout xxxxxxxxx xxxxxxx dle § 241a xxxx. 1 x. x. x. (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 25. 9. 2013, xx. xx. 29 Cdo 2394/2013, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 4/2014 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 25. 9. 2014, xx. xx. 28 Xxx 1803/2014). K xxxx xxxxxxx xxx xxxxx přihlédnout.

Žalobce, xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx vymezil důvod xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx provedl xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx „právo xxxxx xxxxxxxx“ xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx též, že xxxxxxxx xxxx prováděl xxxxxxxxxx xx skutečnostem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nezkoumal, x xx xxxxxx xxxxxxx x XX a xxxxxxxx chovu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Postup xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokazování x odvolacím xxxxxx xx Nejvyšší xxxx xxxxxxx xxxx. v xxxxxxxx xx xxx 26. 6. 2017, xx. xx. 21 Xxx 1472/2017: „Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxx nebyly xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxx důkazy, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx již x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx tento xxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (samozřejmě xxx respektování xxxxxxxxxxx xxxxxx podle ustanovení § 118x x. x. ř.), xxx x důkazy xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx neodporuje ustanovení § 205x x 211x o. x. x. V obou xxxxxxxxx platí, že xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx že xx xxxxxx xxxxxxxxx jeví xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věci. Xxxxxxxx xx xxx xxxx být dokazování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxx povahy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nikoli x xxxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxxx) x (xxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx takto xxxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx před soudem xxxxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxx provedeno xxxxxxxxxx x xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx tím xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a vrácení xxxx soudu xxxxxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxx [xxxx. § 219x xxxx. 2, § 221 odst. 1 písm. x) x. x. x.]“.

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx: X hlediska x xxxxxxxx uváděných xxxxxxxxxxx, zjišťovaných xxxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dokazování, xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx nijak xxxxxxxx; xxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx v XX x četnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (nepřípustně) x hodnocením důkazů x xx skutkovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx nijak xxxxxxxx. Xxx vyplývá x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího soudu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důkazů xxx není xxx xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxx soud mohl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx.

Xxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxxxx xxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx úsilí xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. například právní xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. 2. 2011, xx. xx. 21 Xxx 3046/2009). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx dvoustupňové; požadavkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx provedené xxxx soudem xxxxx x jediném xxxxxx (xxxx. xxx právní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x usnesení Ústavního xxxxx xx xxx 18. 6. 2001, xx. xx. XX XX 101/01). X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx práva xx xxxxx na spravedlivý xxxxxx naplněno xxxxx, xx-xx věc posouzena xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx požadavek xxxxxxxxxxxx x nestrannosti xx xxxxxx čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x základních xxxxxx (xxxx. xxxx. Xxxxxxxx x. Xxxxxx, xxxxxxxx xx dne 17. 1. 1970, Xxxxx A, č. 11, xxxx. 25, xxxx Butkevičius x. Xxxxx, rozsudek ze xxx 26. 3. 2002, x. 48297/99, Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2002-XX, xxxx. 43).

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx soud neprovedl xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx; x tom xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx x xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx:

X xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx zaručenému xxxxx xx spravedlivý xxxxxx (xx. 36 xxxx. 1 x násl. Xxxxxxx základních práv x svobod) xxxxxxxx xxxxxxxxx obecných xxxxx xxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx, co xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vypořádat x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x argumentačními xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx je xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx účastníkem navržený xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx soud není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxx o vznesených xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx důkazním xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. je xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx dochází x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdobnému xxxxxxxxx neústavnosti v xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxx např. xxxxxx Ústavního soudu xx dne 13. 10. 2011, sp. xx. I. ÚS 2610/11, ze xxx 30. 6. 2004, xx. xx. IV. XX 570/03 nebo xx dne 23. 1. 2008, xx. xx. X. ÚS 2568/07 (xxxxxxxx na http://nalus.usoud.cz)].

Xxxxxxx každé xxxxxxxxx xxxxxx nutně xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx z ústavněprávních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, mohou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jež xxxxxxx vést x xxxxxxxxx skutečností a xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx řízení, xxxx. xxxxx xxx dokonce x xxxxxxx „zdržovací“ xxxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxx xxxx. xxxxx Ústavního xxxxx xx dne 10. 3. 2015, xx. zn. XX. XX 2172/14, či xx xxx 23. 6. 2015, xx. xx. XX. XX 2067/14 (xxxxxxxx xx http://nalus.usoud.cz)].

X uvedené xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Nejvyšší xxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx xx dne 13. 8. 2013, sp. xx. 32 Cdo 2915/2011).

X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxx: „Odvolací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx navrženými xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxxx stav náležitě xxxxxxx.“ Xxxx odůvodnění xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx důkazy xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx mimořádný xxxxx do právní xxxx rozsudku, xx xxxxx x tuto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx každé xxxxxxxxx xxxx; o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx opomenuté xxxxxx xxxxxxx již xxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (anebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důkazů xxxxxx xxxxx xxxxxx („xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nevzal x potaz“), takže xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ze xxxxx xx podává, že x odvolacím řízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx: Výslechy xxxxxx; vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (žalobce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx); xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx přiměřenou xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx uskladňuje xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx „xxxxxxx“ chovu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vyslechl a x xxxxxxxxxx se x těmito xxxxxx xxxxx vypořádal (bod 10 napadeného xxxxxxxxxx). Xxxxxxx rovněž důkazy xxxxx žalobcem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx už xx xxxxxx obtěžování xxxxxx a xxxxxxxx, xx svážení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x. x. 276 x 303); xxxxxxxx soud tyto xxxxxx řádně xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx přisvědčit, xx xxxxxxx návrhy xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xx dne 12. 8. 2019 (x. x. 281) odvolací xxxx opomenul (neprovedl xx, xxx se x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx navrhl xxxxxxx xxxxxx X. X., X. X. x X. X., xxxxx xxxx xxxxxxxx „xxxxxxx u žalobce xx jeho xxxxxxxxx“, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. zda xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx posouzení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxx xxxx než xxxxxx zjištěný xxxxxxxx xxxx, xxx xx x návrhem na xxxxxxxxx xxxx důkazů, xxxxx xxxx x xxxx alespoň x xxxxx xxxxxxxxxx způsobilé (xxxx. xxxxxxxx stav xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx) odvolací xxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx neučinil, xxxxxxxxx xxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 36 xxxx. 1 a xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a svobod) x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahové náležitosti § 157 xxxx. 2 XXX. Xxxxxxx xx rozhodnutí v xxxx věci xxxxxxxx xx skutkovém xxxxxxxx, xxx zápach xxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxx pochybení xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci (§ 242 xxxx. 3 x. x. x.). Porušení xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pak xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 14. 6. 2016, xx. zn. I. XX 3324/15).

Důvodem x xxxx, aby xxxx xxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx důkazu x xxxxxxxxxxxx věci. Xxxx xxx xxxxxxxxx x xx, xx xxxxxxxx xxxxx nemůže xxxxxx způsobem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věci, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx měl xxxxxxxx xx stejnému xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx věci) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Důvodem x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx být jeho xxxxxxxxxxxxx (k xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx ze dne 9. 10. 2002, xx. zn. 29 Xxx 2893/2000, xxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x. 40/2003). X xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx již xxxxx zjištěn xxxxx xxxxxxxxxxx důkazy, xxx x případě, xx xx navržený důkaz xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx navržený xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx skutkový xxxx xxxxxxxxxx, nelze jeho xxxxxxxxx zamítnout jen x xxx, že xxxxxxxx stav xxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxx. xxxxxxxxx důkaz je x porušením § 157 xxxx. 2 x. x. ř., xx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jakými úvahami xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx pokud xxx o hodnocení xxxxxx ohledáním xx xxxxx xxxxx.

X k xxxxxxxxxxxx odůvodnění podle § 157 xxxx. 2 o. s. x. xx xxxx xxxxx: Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx období, xx xxxxxx xxxx xxxx zjištění učiněno (X 14/2006).

Xxxxxxx tvrdil, xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zejména x horkých letních xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx šetření xxx xxxxxxx 17 °X, v rozhodnutí xxxx xxxxx: „Místnímu xxxxxxx provedenému odvolacím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx 30 °X, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx při závanu xxxxx xxxxx xxxxxx“. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx zjištěním xxxx xxxxxxx v xxxx, xxx xxxxxxx byla 17 °C, x xxxx, xx „x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx“ (xxxx xxxxxxx, zda xxx x o xxxxxxxxx xxx) byla teplota xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx (§ 242 xxxx. 3 x. s. x.).

Xx xxxxx sněhu xx xxxxxxx xxxx žalovaného xx xxxxxxx žalobce:

X této xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x § 241x xxxx. 1 x. x. x., xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu spočívá xx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx „xxxxxxx xx sesuvu xxxxx“ xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx tvrdil, xx xxx x nepřípustnou xxxxxx imisi (§ 1013 xxxx. 1 x. x., věta xxxxx), xxxxx měly xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxx sněhu xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx žalovaný xxxxxxx, xxxx přímou xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxx xx ��xxxxxxx xxxxxx sklon xxxxxxx proto, xxx xxxx přiváděl na xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterými xx xxxx, případně xxxx, xx xxxxxxx xxx odváděn xx xxxxxxx xxxxxxx. Spad xxxxx xx xxxxxxx xx proto nutno x tomto konkrétním xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx právní xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákon xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx či nikoliv.

K xxxxxxxxx xxxxxxx (§ 1013 xxxx. 1 x. x., věty xxxxx) x xxxxxxxxx (§ 1013 odst. 1 x. x., xxxx xxxxx) xx xxxxx:

„Xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx pochybny“ (Xxxxxx, J. Xxxxx xxxxxxxx. Díl XX., Xxxxx xxxxx. 3. xxxxxxxx vydání, Xxxxx 1946, reprint Xxxxxxx Xxxxxx 2014, x. 111). Xxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxx xxxxx“ xx neurčitý, xxxxxxxx xx xx imise xxxxxxx xxxxx; při xxxx xxxxxxxx xxx xx třeba xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

„Xxxxxxxx xxxxx (§ 364 xxx. xxx.) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jichž xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx mimo xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x na pozemek xxxxxxxx. O xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx úkony xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nýbrž i xx xxxxxxx sousedův, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 22. 4. 1925, sp. xx. R XX 118/25, Xxxxx x. 4958). V xxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx: „Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx též xxxxxxxx xxxxxxx a, xx-xx xxxx xxx, xxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx tu xxxxxxxxxx o imisi xxxxxx“. X tomu xxxxxxxx soud dodává, xx xxxxxx xxx xx „xxxxxxxxxxx úkonem“ x xxxxx smyslu x xxxxxxx budovy, xxxxx má za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx měnícím xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se stejnými xxxxxx není x xxxxxxxx „xxxxx či xxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx posouzení xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx (a podobně x stékáním xxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx přihlédnout x k xxxx, xx xx xxxxx x § 1019 xxxx. 1 o. x.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx stavbu xx sousedním pozemku xxx, aby xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx sníh xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem x xxxx xxxxxxxxxx pozemku xxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx či x xxxxxxxx deště xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx pozemku xxxx xxxxxxx xxxxxxx (§ 1019 xxxx. 1 x. x.).

X xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 3. 6. 2015, sp. xx. 22 Cdo 3277/2014, se xxxxx, xx stavebně xxxxxxxxx xxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx odtoku xxxxxxx vody na xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx xx xxxxxx § 1013 xxxx. 1 x. x.

X xxxxx § 1019 xxxx. 1 x. x. je patrné, xx zákon neaprobuje xxxxxxx xxxx ani xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx jejich xxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx, xx tyto xxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx pozemek xxxxx xxxx xxxx xxxx sníh xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx jít o xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx by xx xxxxxx xxxx bránit xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z § 1013 odst. 1 x. x., xxxx xxxxx. Xxx tu x přímé xxxxxxxxx xxxxx – xxxx xx xxxxx – xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx bez xxxxxx xx míru xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx sněhu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku, xx xxxxx soused xxxxxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pozemku, která xxxx xxxxxxxxx odtokové xxxxxx; voda, xxxxx xx jinak xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx, xxxxxx do xxxxxxx (xxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, x odtam xx xxxxx vedena xx xxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxx podstatně xxxxx, xxx xx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx sousední xxxxxxx xx tak xxxxxx xxxxx xx xxxxxx § 1013 xxxx. 1 o. x. xxxx xxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx práva xxx xxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx pozemku (xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx) xxxxxx sledoval xxxxxxxxx srážkových xxx xx xxxxxxxx pozemek; xxxxxxxxx zdržet xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx vázána xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx dokonce xxx xx xxxx xxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx, a ta xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx spočívat x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxxx domu, z xxxxx střechy xxxxx xxxx). Xxxx xxxxxxxx xx sousedního xxxx (xxxx střechy) xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx pozemek, xxx xxxx, aby xx xxxxxxx xxxx jímal xx xxxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx) xxxx odtok xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx sousední xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx xxx, co xx xxxxx x xxxxxxx literatuře.

Komentář x xxxxxxxx zákoníku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx příklad xxxxx xxxxx xxxxx xxxx z okapu xx sousední xxxxxxx (X. Xxxxxx xx Xxxxxxxx, X., Xxxxxx, X., x kol. Xxxxxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx právo xx Xxxxxxxxx x x Xxxxxxxxxxxx Rusi. Xxxxx 1935, xxx XX., x. 244). X. Xxxxxxxx dovozuje, xx jde x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odtok xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, měnícím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Sedláček, X. Vlastnické xxxxx. Xxxxx, 1935, reprint Xxxxxxx Kluwer 2012, x. 99).

X. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, X. x kol.: Věcná xxxxx. C. X. Xxxx, 2018, s. 64 a xxxx., x odkazem xx xxxxxxxxxx i judikaturu xxx zmíněnou, xxxxx: „Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sousední xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx obvyklé xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx v podstatě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx svůj vlastní. Xxxxxxxx xxxxxxxx pozemku xxxxxxx xxxx pozemek xxx, xx x xxx voda xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxx“. „Xxxxxxxxx xxxx xx sousední pozemek xxxx xxx xxxxxxxx xxxx. služebností práva xx xxxx dešťové xxxx.“

Xxx odkázat i xx komentář x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. „Zatímco xxxxxxxxx xxxxxxx by xx žalobce xxxx xxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ledu (v xxxxxx blíže konkretizovaného) x xxxxxxxx by xxx na xxxxx, xxx tohoto xxxxx xxxxxxxxx, xxx (v § 1019 xxxx. 1 o. z.) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx stavby… Xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx x xxxx, xxxxxx možno věc xxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxx stavby, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§ 1042)“. Xxx Spáčil, X. x kol.: Xxxxxxxx xxxxxxx III. Xxxxx xxxxx (§ 976–1474). 1. xxxxxx. Praha: Xxxxxxxxxxxxxx C. H. Xxxx, 2013, x. 172.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx sněhu xx xxxxxxx přímo xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx smyslu § 1013 odst. 1 x. x., xxxx xxxxx.

X xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx dovolání xx xxxxxxx. Proto xxxxxxx, než rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu xxxxxx x věc xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§ 243x xxxx. 3 x. x. x.).

X xxxxxxx nákladů dovolacího xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (§ 243x xxxx. 1 x. x. x.).

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X Xxxx xxx 28. 5. 2020

JUDr. Xxxx Xxxxxx, XXx.

xxxxxxxx xxxxxx