Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xx xx celou xxxx oddlužení (i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx zkoumat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxxx) xx skutečnosti, z xxxxx xx xxxxxx, xx dlužník nesledoval xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vyjdou v xxxxxxxxxxxx řízení najevo. Xxxxxxxxxxx xxxxx pak x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka.

Argument xx xxxxxxx xxxxxx x legitimaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx lze nalézt x §417 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx placení zbytku xxxxx x xx xxxxxx x pohledávkám xxxxxxxxxxx věřitelů, pak xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx právo xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx (x tedy xxxxxxxx xxxxxxx osvobození) x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Poláška x xxxxxx JUDr. Xxxxxx Krčmáře x XXXx. Xxxxxx Myškové x insolvenční xxxx xxxxxxxx X. C., xxxxxxxxxx XX, bytem XX, vedené x Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxx Xxxxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xx. xx. XXXX 60 XXX XX, o xxxxxx xxxxxxxx č. 3 XXXXX x. x. x., xx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, X. A. Xxxxxxxxx 52, XXX 370 01, identifikační xxxxx xxxxx 26764652, xx xxxxxxx schváleného oddlužení, x xxxxxxxx věřitele x. 3 XXXXX x. r. o. xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Praze xx xxx 20. xxxxxx 2018, x. x. XXXX 60 XXX XX, 2 XXXX XX, takto:

 Usnesení Xxxxxxxx soudu x Xxxxx xx xxx 20. xxxxxx 2018, x. j. XXXX 60 INS XY, 2 VSPH XX, x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx Xxxxxxx - xxxxxxx x Pardubicích xx xxx 19. xxxxx 2017, x. j. XXXX 60 XXX XX, se zrušují x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxx 2017, x. x. XXXX 60 XXX XY, Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx Králové - xxxxxxx x Pardubicích (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxx“) zamítl xxxxx xxxxxxxxxxx věřitele XXXXX x. x. o. (xxxx xxx „xxxxxxx X“) na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka (X. C.) x xxxxxxxxxx konkursu xx xxxx majetek.

Insolvenční soud - cituje § 418 xxxxxx č. 182/2006 Xx., o xxxxxx a způsobech xxxx řešení (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2017, x xxxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 16. října 2014, x. x. 1 XXXX 545/2014-B-64 - xxxxxxx, xx xxxxxxx X xxxx aktivně xxxxxxxxxxx x podání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx „je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx ani ve xxxxxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxx, xx xxxxx návrh xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zrušení oddlužení, xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx X xxxxxxxxxxx neprokázanými xxxxxxxxx, xxx mohl xxxxxxxx xxxx zajištěného xxxxxxx x xxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx věřitele X Xxxxxx soud x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 2018, č. x. KSPA 60 XXX XY, 2 XXXX XX, usnesení xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx usnesení xxxxxxxxxxxxx soudu xx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxx (xxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nepředpokládá xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oddlužení. Xxxxxxx, xx § 418 xxxxxxxxxxxxx zákona (xx xxxxx xxxxxxx xx 30. června 2017) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx oddlužení. Xxxxxx x insolvenčním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxx x Xxxxxxxx formuloval x usnesení č. x. 1 VSOL 545/2014-X-64.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podal xxxxxxx X xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx § 237 xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanského xxxxxxxx xxxx (dále xxx xxx „x. x. x.“), xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyřešení xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx dovolacího xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx xxx § 241x xxxx. 1 x. x. ř.), x xxxxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx obou stupňů xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx řízení.

Za xxxxxxxxx soudem neřešenou xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxx na zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxx namítá, xx § 418 xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxx vykládat xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx povoleného xxxxxxxxx xxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxx i nezajištěný. Xxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx toliko nezajištěný xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x opomíjí účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx vztahují na xxxxxxx věřitele xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pohledávek xx xxxxxx § 414 xxxxxxxxxxxxx zákona xx vztahuje i xx pohledávky zajištěného xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx vůbec. Xxxx-xx xx osvobození i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx možnost aktivně xxxxxx svá xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx schváleného oddlužení. Xxx věřitele xx xxxxxxxxx, zda „xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx podnět xxxx xxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx“, x xx i x xxxxxxx na (xx)xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx prostředky. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx by měl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zásadním xxxxxxxxxxxx předmětu zajištění. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx by xx xxxxxxxx dostat beneficia xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx správce ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 84 % x x případě prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravděpodobně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Navrhuje, aby xxxxxxxxxx „xxx umožněn xxxxx do insolvenčního xxxxxx“ x pohledávkou xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx 500 Xx xxxxxxx. Navrhuje, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x dané xxxx xx přípustné xxxxx § 237 x. x. x., když xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx žádné z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dovolání xxxxx § 237 x. s. x., xxxxxxxxxxx x § 238 o. x. x., x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx předestřené xxxxxx xxx x xxx dosud neřešenou.

Vady xxxxxx, x xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx dovolání přihlíží x xxxxxx povinnosti (§ 242 xxxx. 3 x. x. x.), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx - v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dovoláním - xxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věci odvolacím xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx věci xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věc xxxxx xxxxxx xxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx normu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, případně xx xx xxxx skutkový xxxx nesprávně xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx dané xxxx (x nějž xxxxx xxx xxxxx) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vedeného xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx údaji:

1/ Xxxxxxxxx xx dne 20. xxxxxx 2016, x. j. XXXX 60 INS XY, xxxxxxxxxxx xxxx zjistil xxxxxx xxxxxxxx, povolil xxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2/ Usnesením xx dne 10. xxxxx 2016, x. x. XXXX 60 XXX XY, insolvenční xxxx schválil xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3/ Xxxxxxx X xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši 143 903 Kč, xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX. Pohledávka xxxx xx přezkumném xxxxxxx zjištěna xxxx xxxxxxxxx.

4/ X xxxxxx xx xxx 14. xxxxxxxxx 2016 věřitel X navrhl xxxxxxx xxxxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx, že z xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx znehodnotil předmět xxxxxxxxx, xxxxxxx nepoctivý xxxxx xxx podání xxxxxxxxxxxxx návrhu.

5/ Ve xxxxxxxxx xx dne 19. xxxxxxxx 2016 xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedl, xx příčinu xxxxxxxxx xxxxxxx xx nepodařilo xxxxxxxxxx zjistit, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx a x konkursu xx xxxxxxxxxxxxx nebyli nezajištění xxxxxxxx vůbec uspokojeni.

6/ Xx vyjádření doručeném xxxxxxxxxxxxx soudu 28. xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx X xxx, xx xxxxxxx úmyslně xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky neoznámil x xxxx věřiteli X xxxxxx.

X přihlédnutím x xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx uplatní xxxx uvedená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2017.

Xxxxx § 418 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oddlužení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x/ xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x/ xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx část splátkového xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo c/ x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dlužníku xx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxx závazek xx xxxx xxxxx 30 xxx po xxxxx xxxxxxxxxx, anebo x/ xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xx xx xx to, xx dlužník zavinil xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x/, xxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 2). Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx řešení dlužníkova xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx-xx po xxxxxxxxx oddlužení xxxxxx xxxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx oddlužením xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (odstavec 3). Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxx insolvenční soud xxxxx, xxx dokud xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oddlužení. Xxxxx xxx po jednání, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx výbor x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx navrhl. Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x/ xx x/ xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vydat x xxx xxxxxx (xxxxxxxx 4). Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 (xxxxxxxx 5).

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka v xxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx, podle xxxxx:

1/ Xxxxxxxxxx § 395 xxxx. 1 xxxx. x/ insolvenčního xxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2013) xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x právním normám, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x které xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vymezil xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ze xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Závěr, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nepoctivý xxxxx, xxx bude závislý xxxx na posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx najevo v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx. usnesení Xxxxxxxxxx soudu ze xxx 28. xxxxxxxx 2011, xxx. zn. 29 XXXX 14/2009, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 14/2012 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx (xxxxxx xxxx další xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx zmíněná xxxx) xxxxxxxx x xx xxxxxxxx stránkách Xxxxxxxxxx soudu.

2/ Xxxxxxxxx, xxx dlužník (xx)xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nepoctivý xxxxx (§ 395 odst. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xx jejímž xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dovodit, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx návrhu na xxxxxxxxx xxxxxxxxx záměr, xxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx obtížné, xxxxxxxxx však je, xxx nejpozději x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předchozí xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx x úpadku xxxxxxx) správou svého xxxxxxx. Xxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28. xxxxxx 2012, sen. xx. 29 NSČR 32/2011, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 112/2012 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a stanovisek (xxxx xxx „X 112/2012“).

3/ Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledoval nepoctivý xxxxx, je xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx § 418 odst. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (ve xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013). Xxxx. usnesení Nejvyššího xxxxx xx dne 30. xxxxx 2013, xxx. zn. 29 XXXX 45/2010, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 86/2013 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek (xxxx xxx „R 86/2013).

4/ Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx § 395 xxxx. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013) xxxxxxx záměr xxxx xx xxxxx xxxx oddlužení (x xx schválení oddlužení); xx xxxxx tuto xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (z xxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxx. Srov. xxxx X 86/2013.

5/ Skutečnost, xx s účinností xx 1. ledna 2014 xxxx [xxxxxxx x. 294/2013 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 182/2006 Xx., o úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 312/2006 Xx., x insolvenčních správcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx], xxxxxxx xxxxxxxxxx § 395 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxx xxxx byl vypuštěn xxxx § 395 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx, xxxx dle xxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx záměr dlužníka, xxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxx xxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxxx xxxxxx, XX. zvláštní část, xxxx xxxxx, xxxx 214 x 215), xx uplatnitelnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx usneseních (x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx dne 29. xxxxxx 2016, xxx. xx. 29 NSČR 98/2015.

6/&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxx xx při rozhodování x (xx)xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přihlédnout x xxxxxxx, kterého xx xxxxxxx dopustil x xxxxxx před podáním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (do rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx, respektive xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx) x xxxxx mělo dopad xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Případnou „xxxxxxx“ xxxxxxxx (xx smyslu xxxxxx X 112/2012) xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x ve xxxxx xx xxxxxxxxx x intenzitu xxxx xxxxxxxxxxx chování (x xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxx „xxx“ xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx). Xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 30. xxxxxxxxx 2016, sen. xx. 29 XXXX 153/2016, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 64/2018 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

7/ Xxxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx x oddlužení xx prosadí xxx xxxxxx xx to, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx, respektive xxx ohledu xx xx, xxx věřitelé xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxxx, než xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx dne 28. xxxxx 2018, xxx. xx. 29 XXXX 19/2017 (ústavní xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxx ze xxx 31. srpna 2018, xx. xx. XX. XX 1693/18).

&xxxx;8/ Ve xxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx zabývá (xx xxxxxxx) tím, xxx xxxxxxxxxx xx sledován xxxxxxxxx xxxxx (§ 395 xxxx. 1 xxxx. a/, § 405 odst. 1, § 414 odst. 1, § 418 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx x „xxxxxxxxx“ (terminologií § 405 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pak „xxxxxxxxxxx“), na xxxxxxx xxxxxxx xxx závěr, xx oddlužením je xxxxxxxx nepoctivý xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxx“. „Důvodným xxxxxxxxxxxx“ není „xxxxxxx“ x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Nejde x xx xxxxxxxxx „xxxxx“ dlužníku xxxxxxxx, xxxxx x xx, xx xxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“, že xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xx (v xxxxxxxx xxxx měl). Srov. xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx xxx 31. xxxxx 2019, xxx. xx. 29 NSČR 41/2017.&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dlužníka (xxxxxxxxxx x osobního) xx xx insolvenčního řízení xxxxxxxx na majetek xxxxxxxx přihlásil xxxxxxxxxx xx xxxx 143 903 Xx s xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pohledávka xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx x x dalším xxxxxxx insolvenčního řízení (xx udělení xxxxxx xx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxxxxx stavu. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx podání xxxxxxxxxxxxx návrhu. Předpoklad xxxxxxxxxx xx následně xxxxxxxx, xxxx jemu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 10 660,85 Xx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 9. xxxxx 2018).

Xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx odvolací xxxx xxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx schváleného xxxxxxxxx ve xxxxxx § 418 odst. 3 insolvenčního zákona, xxxx dovodily, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesvědčí právo xxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x zamítnutí xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx xxxx se ztotožňuje x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx § 418 xxxx. 3, 4 x 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2017, xx xxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxx xx xxxxxxx schváleného xxxxxxxxx může xxxxx x zajištěný xxxxxxx. Xxxxx závěr xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zkoumané xxxxx x neprotiví xx ani xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx přehlédnout, xx insolvenční xxxx xx po xxxxx xxxx oddlužení (x xx schválení xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (x úřední povinnosti) xx xxxxxxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxx, xx dlužník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vyjdou v xxxxxxxxxxxx xxxxxx najevo (X 86/2013). Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřiteli xxxxxxxxxx xxxxxxx x nepoctivém xxxxxx dlužníka.

Dovolateli xxx xxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx závěru x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oddlužení xxx xxxxxx x § 417 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Prosazují-li xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx placení zbytku xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx (a xxxx xxxxxxxx možnému xxxxxxxxxx) x dlužníka, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx též nemá xxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx dle xxxx označení x xxxxxx) je návrhem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx § 418 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx odvolací xxxx xxxxx návrh jako xxxxxx, vycházel xxxxxx x xxxxx, že xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx „xxxx xxxxx“ x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx věci je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§ 166, § 167 insolvenčního xxxxxx), xxxx účastníkem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§ 14 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx); xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx k jeho xxxxxx ze xxx 14. listopadu 2016 xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx byl veden xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx x návrh, x jehož podání xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxx xxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx xxxx správné, Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§ 243x odst. 1 xxxx xxxxx x. x. ř.), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx § 243x xxxx. 1 x. s. x. xxxxxx. Vzhledem k xxxx, xx xxxxxx, xxx které bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxx x xx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx i toto xxxxxxxxxx x vrátil xxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx řízení (§ 243e xxxx. 2 xxxx druhá x. x. x.).

X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx, zda xxxx splněny xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxx dovolatele xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 31. xxxxxx 2020, xxx. xx. 29 XXXX 170/2018.

Xxxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx stupňů xxxxxxx (§ 243g xxxx. 1 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x. x. x.).

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxx znění) se xxxxxx z bodu 2., xxxxxx XX, xxxxx xxxxx xxxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Sb., x zvláštních řízeních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx.

Xxxxxxx: Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx doručené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku; xxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx způsobem.

Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek.   

V Xxxx xxx 28. 5. 2020

Xxx. Xxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx senátu