Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxxxx zmeškání xxxxx dle §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 191/2020 Xx., x některých opatřeních xx zmírnění dopadů xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2, nelze automaticky: xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Žadatel xx tedy xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x mimořádného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx provést xxxxxxxx xxxx.

Xxx: X. X. xxxxx Krajskému úřadu Xxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxxx nakládání s xxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx 30.4.2020 xxxxxxxx zrušení rozhodnutí xxxxxxxxxx xx xxx 31.1.2020, xxxxxx bylo xxxxxxxxx její xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx X. xx dne 21.10.2019 (xxxx jen „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“). Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x nakládaní x xxxxxx spočívající x xxxxxx podzemní vody xxxxx §8 odst. 1 písm. x) xxxx 1 zákona x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx) x xxxxxxxx x xxx xxx schválen xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podle §94x xxxx. 1 xxxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx) x §13a xxxxxxxx x. 503/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodování, územního xxxxxxxx x stavebního xxxx, xx spojení x §15 xxxx. 1 xxxxxxx zákona.

Krajský xxxx x Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx odmítl.

Z xxxxxxxxxx:

[2] Předmětná xxxxxx xx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxx §65 x xxxx. xxxxxx x. 150/2002 Xx., x. ř. x. Xxxxx §72 xxxx. 1 x. ř. x. lze xxxxxx xxxxx xx dvou xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Podle xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxx podání xxxxxx xxxxx prominout. Podle §46 odst. 1 xxxx. b) x. x. x., xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx (xxxxxx) xxxxx předčasně xxxx xxxxxxxx.

[3] Xxxxx §40 xxxx. 1 xxxx xxxxx s. x. x. xxxxx stanovená xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx rozhodnutím soudu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx určující xxxx xxxxxxx. Xxxxx odstavce 2 xxxx první xxxxx xxxxxxxxxx lhůta xxxxxx podle týdnů, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx §40 xxxx. 4 x. x. s. xx lhůta xxxxxxxxx, xxxx-xx podání x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx zasláno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

[4] Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 6.5.2020 xx xxxx xxxxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 3.2.2020. Xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §72 xxxx. 1 x. x. x. Xxxx xxxxxxxxx počátek xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pondělí 3.2.2020, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 4.2.2020 x xxxxxxxx x xxxxx 3.4.2020.

[5] Xxx xxxxxxxxx xxxxx x podání žaloby xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 3.4.2020 xxxxxxx soudu nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnost xx xxxxxxx. To xxxx xxxxxxxxx neučinila, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dne 30.4.2020, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx č. x. 29 soudního xxxxx, xx. xx uplynutí xxxxxxx xxxxxxxxx lhůty. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

[6] Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

[7] Xxxxxx x xxxxxxxxx zmeškání lhůty x xxxxxx před xxxxxx jednajícím a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx o opatřeních xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx dvou xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx plynulo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úkonu, x xx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx úkon. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx než dva xxxxx po xxxxxxxx xxxx zrušení nouzového xxxxx.

[8] Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 69/2020 Xx. xxx x xxxxxxx x xx. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx“), xxxxxxxx pro xxxxx České xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (označovaný jako XXXX CoV-2) xxxxxxx xxxx xx 14.00 xxxxx xxx 12.3.2020 xx dobu 30 xxx. Xxxxxxxxx č. 156/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxxxx nouzový xxxx xx 30.4.2020 x xxxxxxxxx č. 219/2020 Xx. xx 17.5.2020. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x žalobou xxx 30.4.2020 soud xxxxx posoudil xxxx xxxxxxx.

[9] Xxxxx §3 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xx xxxxx v xxxxxx před soudem xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví xxxxx x provedení xxxxx x vážného xxxxxxxxxxxxx důvodu spočívajícího x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx této xxxxx xxxxx §40 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x případech, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx zmeškání xxxxx xxxxxxxxx soud, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonu x rozhodnutí x xxx.

[10] X xxxx xxxxxxxxx ustanovení vyplývá, xx prominutí zmeškání xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je zapotřebí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“. Xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxx x osvědčit xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx plynoucí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxx provést xxxxxxxx xxxx zásadní xxxxx.

[11] Xxxxxxxxx uvádí, že xxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxx xxxx nařízené xxxxxxx xxxxxx osob x xxxxxxxxxxx s epidemií xxxxxxxxxx XXXX CoV-2. Xxxx xxxxx, xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx omezit sociální xxxxxxx x necestovala xx Xxxxx ani xxxxx, xxxx xxxx x z obavy x xxx zdraví. Xxxx xxxxxxx XXXx. Xxxxx Xxxxxxx pracoval x xxxxxxxx režimu x nemohla xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx.

[12] Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 15.3.2020, x. 85/2020 Xx., o přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „usnesení xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“), zakázala x xxxxx specifikovanými xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx území xxxx Xxxxx Republice. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vlády xx dne 23.3.2020, x. 126/2020 Xx. Xxxxx xxxxxxxxx zároveň xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví ze xxx 23.3.2020, čj. XXXX 12745/2020-1 (xxxx xxx „xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 23.3.2020“), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxxx xxxxxx xxxx až xx výjimky x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx na xxxx xx xxx 1.4.2020 do 6:00 xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dne 23.3.2020 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xx xxx 30.3.2020, xx. XXXX 12745/2020-4/MIN/KAN, xxxxx xxxx xxxxxx xx xx dne 3.4.2020.

[13] Xxxx předně xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxx xxxxxx žalobkyni plynout x xxxxx 4.2.2020, xxxx více než xxx xxxxx před xxxxxxxx mimořádných opatření x xxxxxxx xxxxxx xxx 15.3.2020. Xxxxxxxxx xxxxx, xx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cestování xx Xxxxx x xx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx, xx by xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telefonu, xxxxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx vztahu x xxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx pouze uvádí, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx však xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx za omezení xxxxxxxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxxx xxxxxx žaloby. XXXx. Miloš Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx již xx xxxxxxxx řízení, x xx x xxxxxx i xx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx seznámen. X období xx 4.2.2020 do 14.3.2020 xxxxx xx vypracování x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osob x xxxxxx od 15.3.2020 xx 3.4.2020 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, tedy i xxx xxxxx k xxxxxxxx advokáta. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx konkrétně xxx XXXx. Xxxxx Xxxxxxx opatřeními x xxxxxxx xxxxxx xxxx x období od 15.3.2020 do 3.4.2020 xx vypracování x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxx, xx vzhledem x účasti XXXx. Xxxxxx Fiedlera ve xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xx správního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx), nebylo xxx xxxxxx žaloby xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx se žalobkyní xxxxx xxx snadno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telefonické xx xxxxxxxxxxxx komunikace, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx bylo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jak XXXx. Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx také xxxxxx. Xxxxxxxxx xx svém xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx žaloby nemohly xxxxx xxxxxxxx „distančním“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[14] Xxxx xx shora uvedených xxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx včasné xxxxxx xxxxxx, a proto xxxxxxx x prominutí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx žaloby xxxxxxxxx.