Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (vydané xxxxx čl. 5 x čl. 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx) ani krizové xxxxxxxx vlády, xxxx xxx [x odkazem xx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx] xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na území XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx XX, xxxxx považovat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) x §101a s. ř. x.

XX. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx poté, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ho xxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxxxxx zásah správního xxxxxx, proti němuž xx xxxx xxxxx xx domáhat xxxxxxx xxxxxxxxx žalobou dle §82 x xxxx. x. x. s.

Prejudikatura: x. 625/2005 Xx. XXX, x. 738/2006 Xx. NSS, x. 740/2006 Sb. XXX, x. 1794/2009 Sb. XXX, x. 2000/2010 Xx. NSS, x. 2009/2010 Sb. XXX, x. 2321/2011 Xx. XXX, x. 3311/2015 Xx. XXX, 3687/2018 Xx. XXX; xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 190/2007 Xx. XX (xx. zn. XX XX 301/05), x. 198/2008 Xx. XX (xx. zn. Xx. XX 14/07), x. 67/2010 Sb. XX (XX. XX 2087/07), x. 132/2012 Sb. (xx. xx. Xx. XX 19/11), x. 94/2018 Xx. XX (xx. xx. XX. XX 635/18).

Věc: X. X. proti xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx navrhovatele xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx ze xxx 28.4.2020, čj. 10 X 50/2020-25, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxx 12.3.2020 č. 194, o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx x. 69/2020 Xx. (xxxx jen „xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu“), x xxxx žaloba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spočívajícímu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ze dne 13.3.2020 x. 203, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zveřejněným xxx x. 76/2020 Xx. (xxxx xxx „krizové xxxxxxxx x. 76/2020 Xx.“).

Xxxxxxxxxxx xx návrhem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, resp. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x krizového xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx se xx xxxxxx ke krizovému xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 76/2020 Sb., xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx vlády ze xxx 30.3.2020 x. 334, xxxxxxxxxxx pod x. 142/2020 Sb., xxxxxxx určení, že xxxxx do xxxx xxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 22.4.2020, sp. xx. Xx. ÚS 8/20, x tím, xx x ohledem na xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x něm xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx akt xxxxxxxxx vůbec považovat xx xxxxxxxx obecné xxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 26.11.2015, čj. 9 As 207/2015-46, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, že v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx pravomoc xxxxx xx správním xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 2 písm. x) x. ř. x. Xxxxx xx xxxxx třeba xxxxxxxxx xxx §46 xxxx. 1 písm. x) x. x. x. xxx xxxxxxxxxxxxxxx nedostatek xxxxxxxx xxxxxx.

X části, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nezákonnému zásahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Sb., xxxxxxx xxxx s xxxxxxx na xxx xxxxxxxx ze xxx 26.3.2020, čj. 10 X 35/2020-52, xxxxx, xx xxxxxxx-xx navrhovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x průběhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx již tento xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx nebrání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx žalobu proti xxxxxxxxxxx xxxxxx. Podmínkou xxxxxxxx xxxxxxx však xx, xx xxx, xxxxx němuž xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 22.4.2020, xx. xx. Xx. ÚS 8/20, xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx ani xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 27.7.2016, xx. 5 Xx 85/2015-36, x. 3460/2016 Sb. XXX, a xxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.5.2019, xx. 10 Xx 228/2018-23, x xx xxx 20. 9. 2006, xx. 3 Xxx 4/2005-63).

Navrhovatel xxx městského xxxxx xxxxxxxx, xx by xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx adresovaným, xxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xx měl xx již povahu xxxxxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 x. x. s., xxxx xxxxxx ve smyslu §85 x. x. x. (spíše xxx xxxxxxx soud na xxxxx §82 x. x. x. – xxxx. NSS). Pokud xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx soudu možné xxxxx němu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx ní xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx o krizových xxxxxxxxxx xxxx nezákonné xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx měl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soulad xxxxxxxx podzákonných xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx čl. 95 xxxx. 1 Ústavy, xxxxx věty xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx směřovala xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxx i xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky řízení xxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. s. (xxxx. rozsudky Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23.5.2018, čj. 6 Xxx 8/2018-37, x. 3757/2018 Xx. XXX, bod 18 x ze dne 10.1.2019, čj. 1 Xx 202/2018-33, xxx 24).

Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stížností, x xxx xxxxxxx na xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx odpůrkyně xxxx xxx jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stěžovatele a xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 22.4.2020, xx. xx. Xx. XX 8/20. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx rozporností. Xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx (xxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu ze xxx 13.11.2007, xx. xx. XX. XX 301/05), x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xxx jsou xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vybrána x xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Ústavního soudu. Xxxxxx tedy xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu.

Současně xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 19.11.2008, xx. zn. Xx. XX 14/07, v xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxx povahu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výslovné xxxxxxxx xxxxxxxx aktu xx opatření obecné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojetí opatření xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx přednost xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx preferující xxx xxxxxx veřejnoprávní xxxxx, xxxxx xx nejméně xxxxxxxx xx základního xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx také xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecné povahy xxx §171 xxxxxxxxx xxxx („xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx“), x čímž xxx xxxxxxxxxxx souvisí §173 xxxx. 3 správního xxxx, podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xx xx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx akty xxxxxx xxx xx. 5 x čl. 6 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx XX, xxxx usnesení vlády, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx x správní xxxxxxxxxx, xxx o xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx mohou xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx správních orgánů. Xxxxxxxx akty xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx x neurčitým okruhem xxxxxxxx. Splňují xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx. Napadené xxxx xx s xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxx stěžovatele xxxxx podrobit xxxxxxxx xxxxxxxx.

X povaze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stěžovatel xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx XX (Xxxxxxxxx, X.; Xxxxxxxx, X.; Herc, X.; Xxxxx, X. x xxx. Xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx. Komentář. Praha: XXXX, 2015), který xxxxxx x xxxxxx, xx po xxxxxxxx xxxxxxx xx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx něj xxxxxxxx xxxxxx usnesení Ústavního xxxxx xx xxx 22.4.2020, xx. xx. Xx. XX 8/20, xxxxxxxxxxx zejména v xxx, že Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx uvádí, xx xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxx právně-normativní xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx funkci právního xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx dopad. Stěžovatel xxxxxxxxxx xxxxxx na xx, xx Ústavní xxxx x bodě 31 xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k závěru, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xx Sbírce xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s xx. 12 ústavního xxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR.

S xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXx. Milady Xxxxxxx x xxxxxxxxxx usnesení Xxxxxxxxx soudu ze xxx 22.4.2020, sp. xx. Xx. XX 8/20, xxx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxxxxxx významnou xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsaženou xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx dle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkoumat, xxx xxxx splněny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxx vyhlášení a xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx stanovené x xx. 6 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx XX, x dovodit x xxxx odpovídající xxxxxxxx. Xxx xxxx nijak xxxxxxxx xxxxxxx výkonné xxxx xxx uvážení, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxx je xxxxx xx xx, aby xxxxxxxx této xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Současně xxx stěžovatele xxxxx, xx ne xxxxx xxxx má xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx však dle xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zásadního xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx, xx jeho zákonnost xxxxxx xxxxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx Parlamentu XX, xxxx xx xxxxxxxx, xxx stěžovatel již xxxxx x xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxx stěžovatele xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx akt xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx odlišné stanovisko xxxxxxxxx soudce JUDr. Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx pléna Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 22.4.2020, xx. xx. Xx. XX 8/20, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dle §2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jde x „xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx do xxxx x xxxxxxxxxx osob“. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx x povaze usnesení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxxxxxxxx smyslu, xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx §9 xxxx. 3 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxx některé xxxxxxx akty.

Argumentace x xxxxxxxx Ústavního soudu xx xxx 22.4.2020, xx. xx. Xx. XX 8/20, je xxx xxxxxxxxxxx nepřesvědčivá. Xx nelogické xxxxxxx, xxx usnesení xxxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx [xxx §80 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xx „zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“)], xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx zmiňovaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx byla xxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 23.4.2020, xx. 14 X 41/2020-111) opatřeními xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxx stížnosti xx xxx 6.5.2020 stěžovatel xxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx krizový xxxxx, xxx opatření x ochraně xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx vycestování, xx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx x. 191/2016 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx hranic Xxxxx republiky a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx státních hranic), x xxxxxxxxxxx znění (xxxx xxx „zákon x xxxxxxx státních xxxxxx“), xxxxx xxx xxxx akty xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx, xxxx je xxxx xxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxx 12.3.2020 x. 197, x dočasném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxx x. 70/2020 Xx., kterým xxxxx x xxxxxxx §6 xxxx. 1. písm. x) krizového zákona xxxxxxx ministrovi xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx hranic x Xxxxxxxx x Rakouskem x xxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxx xxxxx xxx §11 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hranic. Toto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx následně přijato xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odpůrkyně xx xxx 15.3.2020, jímž xxxx xx xxxxxx xx 16.3.2020 xx 4.4.2020 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hranic x Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. vydáno xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx městského xxxxx i x xxxx odůvodněním. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 22.4.2020, xx. xx. Pl. XX 8/20, x xxxxx x xxxxxxx x xx. 89 xxxx. 2 Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X důvodům xxxxxxx stížnosti odpůrkyně xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požadavku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx, pouze xxxxxxxxxx se xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx nepřiléhavou judikaturu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kasační xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx stěžovatel namítá xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx věci, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx návrhu.

Pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 22.4.2020, xx. zn. Xx. XX 8/20, x xx dne 21.4.2020, xx. xx. Pl. XX 7/20, dle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xx. 89 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Odpůrkyně xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 19.7.2016, xx. xx. Xx. XX 20/15, x xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx smyslu §89 xxxx. 2 Xxxxxx jsou xxxx xxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx ohledu xx xxxxxxxx označení xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx odpůrkyně xxxxxxxxx xx „meritorní“, neboť x nich Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktů, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxx plénem Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx stěžovatele zpochybňující xxxxxxxxxxx závaznost xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 13.11.2007, xx. xx. XX. ÚS 301/05, xxxxxxxx ji xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xx Ústavní xxxx xxxxxxxx x „xxxxxxxxxxx“ x „xxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx za xx, že přinejmenším x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 22.4.2020, sp. zn. Xx. XX 8/20, xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx závaznost xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, městský xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx principům xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Ústavního xxxxx xx dne 25.1.2005, sp. xx. XXX. XX 252/04, xx xxx 13.11.2007, xx. zn. XX. XX 301/05, xx xxx 19.7.2016, xx. xx. Pl. ÚS 20/15, a x xxxxx navazující xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx uvedla ve xxxx vyjádření xxxxxxxxx xx obranu obou xxxxxxxxxx xxxx, tedy xxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx opatření x. 76/2020 Xx. Xxxxxxxxx xxxxxxx závěry xxxxxxxxxxx, xx xx nedisponovala xxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx x xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. xxxxxxx. Xxxxxxxx odpůrkyně vyplývá xxxxx x krizového xxxxxx a ústavního xxxxxx x xxxxxxxxxxx XX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx procedurálních předpokladů xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx ze dne 22.4.2020, sp. xx. Xx. XX 8/20. Xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxx xx. 6 xxxx. 1 x xx. 12 ústavního xxxxxx x xxxxxxxxxxx XX, xxxx dle odpůrkyně xxxxxxxx i v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx byl vyhlášen x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, než xx xxxxxx byl xxxxxxx rozsah xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx literatury, požadavek xxxxxxxxx xxxxxxx práv x xxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ neznamená, xx by se xxx xxxxxx stát xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx omezení xxxx xxx dostatečně xxxxxxx xxxxxxx xx §5 xxxx. x) xx x) a §6 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx krizových xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx dle xxxxxx názoru ústavně xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx logický x xxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vůbec. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx krizová opatření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxx: „[X] xxxxxx ohrožení xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.“ Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xx xxx §38 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že stěžovatel xxxxx xxxxxx x xxxxx, že jím xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cíl ochrany xxxxx xx xxxxx x ochrany zdraví x xx xxxxx x xxxxxxx jednotlivců xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx nutném rozsahu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx důsledky xxx xxxxxx xxxxxx XXXXX-19 by mohlo xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebyla xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx setrval xx xxxx stanovisku, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx opatřeními obecné xxxxxx. Dle svého xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 16.4.2020 [XXXXx(2020)003, xxx. 19], x xxxxx xxx stěžovatele xxxxxxx, že xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mocí x xxxx xxxxxxxxxxx stavů. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poukazuje xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXx. Xxxxxxxx Šimáčkové, XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxx a XXXx. Xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.4.2020, xx. xx. Pl. ÚS 8/20.

Xxxxxxxxxx zopakoval, xx xxxx možné xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na §11 xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx návrhem xxxxxxxx krizové opatření x. 76/2020 Sb. xxxxxx být xxxxx xxxxx, xxx opatřením xxxxxx povahy xxxxxxxxxxxx xx znovuzavedením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 19.11.2008, sp. xx. Pl. XX 14/07, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x opatření, xxxxx je formálně xxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nejméně xxxxxxxx xx xxxx x svobod.

Stěžovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx týkající xx tvrzeného pochybení xxxxxxxxx xxx vydávání xxxxxxx napadených xxxx. Xxxxxxxxxx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jakožto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx příslušnou xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx pochybila, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx spis, jak xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pak xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx přímý xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx předmětných xxxxxxxx, x xxxxx xx xx místě, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx věci.

Stěžovatel x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx nemá xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxx xxxx xx xx mysli), xxxxxxxx opatření xx xxxxx nedostatečně xxxxxxxxxx x xx věci xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx stěžovatel až xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx x proporcionalitě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxx xx pandemii xxxx xxx. xxxxxxx xxxxxxx X1X1 (k xxxx otázce, stejně xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Dle xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.9.2005, xx. 1 Ao 1/2005-98, x. 740/2006 Xx. XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kasační xxxxxxxx x xxxxx, xxx xx navrhovatel xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx „xxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xx zruší xxxxxxxx xxxxxxxx obecné povahy xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx“, xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx stížnost xxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

X.1 Podmínky xxxxxx x xxxxxxx stížnosti

[29] X hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx předesílá, xx x xxxxxxxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x důvody xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx §103 xxxx. 1 xxxx. e) x. ř. x. (xxx např. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx dne 21.4.2005, xx. 3 Azs 33/2004-98, x. 625/2005 Xx. XXX). Pod xxxxx důvod xxxxx x případ, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxx též xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxx 6.12.2005, xx. 6 Xx 4/2004-53). Jelikož xxxx kasační stížnost xxxxxxxxx xxxxx meritornímu xxxxxxxxxx městského xxxxx, xxxxxx xx ani Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx posouzení Nejvyššího xxxxxxxxx soudu x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx otázka, xxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx stěžovatele podle §46 odst. 1 xxxx. x) x. x. x. odmítl xxx neodstranitelný nedostatek xxxxxxxx xxxxxx.

[30] Xxxxxxxx xxxxxxx soud tudíž xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vydání xxxx odůvodnění či xx zabývat otázkou xxxxxx proporcionality, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx k odmítnutí xxxxxx stěžovatele, vůbec xxxxxxxxx. Xxxxxxx stížnost xx tedy x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx domáhal, xxx obsahu kasační xxxxxxxxx x jejího xxxxxx, aby Nejvyšší xxxxxxx soud rozhodl x věci samé, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx smyslu §104 xxxx. 4 x. x. x. xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx §103 xxxx. 1 x. x. x. (xxx xxxx. xxxxxxxxx připomínané xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx dne 16.12.2003, xx. 6 Xxx 44/2003-31, x. 738/2006 Xx. XXX). X xxxx části xxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx kasační stížnost xxxxxxxxxxx xxx nepřípustnost xxx §46 xxxx. 1 xxxx. d) xx xxxxxxx x §120 x. x. x. xxxxxx.

[31] Xx xxxxxx shledal Xxxxxxxx xxxxxxx soud kasační xxxxxxxx přípustnou a xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nezákonnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx městského soudu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§109 xxxx. 4 s. x. x.), a xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X.2 Obsah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x relevantní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

[32] Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx obou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx ze xxx 12.3.2020 x. 194, xxxxxxxxxxx xxx x. 69/2020 Sb., vyhlásila xxxxxxxxx podle xx. 5 x xx. 6 xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx XX xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2. V předmětném xxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx odpůrkyně xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx vyhlašuje xx 14:00 xxxxx dne 12.3.2020 xx dobu 30 xxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. K prodloužení xxxxxxxxx xxxxx do 30.4.2020 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 9.4.2020 č. 396, x xxxxxxxxxxx nouzového xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, vyhlášeným xxx x. 156/2020 Xx., xx souhlasem Xxxxxxxxxx sněmovny XXX xxxxxxxx xxxxx usnesením xx xxx 7.4.2020 x. 1012. Usnesením xxxxxxxxx xx dne 30.4.2020 x. 485, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x epidemií xxxx XXXX XxX-2, vyhlášeným xxx x. 219/2020 Xx., byl xxxxxxx xxxx opětovně xxxxxxxxxx xx 17.5.2020, s xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xx xxx 28.4.2020 x. 1105.

[33] Xxx též připomíná Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx usnesení xx xxx 5.5.2020, xx. zn. Xx. XX 10/20, v xxxxxxxxxx xx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx usnesením xx xxx 13.3.2020 x. 203, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhlášeným xxx x. 76/2020 Xx., xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xx 16.3.2020, 00.00 xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytem xxx 90 xxx xxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx byl x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx občanům Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 90 xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx mohla xxx udělena výjimka. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.3.2020 č. 334, x přijetí xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxx xxx č. 142/2020 Xx., xxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 76/2020 Xx. xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx §5 xxxx. x), §6 xxxx. 1 písm. b) x §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxx xx 31.3.2020, 00.00 hodin, do 12.4.2020, nově xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx z území Xxxxx republiky a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxx sdělením na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxx skutečnost xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx praktické xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx osob v xxxxx 14 xxx. Xxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx chřipkového xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx pohyb xx xxxxx celé Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxx xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx, cesty xxxxxxxx xxxxx k obstarání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx do zdravotnických xxxxxxxx, apod.).

[34] Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 334 byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 6.4.2020 x. 387, x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, vyhlášeným xxx č. 150/2020 Xx., xx 13.4.2020, 23.59 xxxxx. X xxxxxxxxx od 14.4.2020, 00.00 xxxxx, po xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx jím byla xxxxx §5 písm. x), §6 xxxx. 1 písm. x) x §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx stanovena xxxx xxxxxxxx úprava xxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxx a xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, zákazu xxxxxxxxxxx x území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx krajským xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxx v xxxxx 14 xxx, jakož x xxxxx oznamovací xx xxxx povinnosti xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky xxx osoby, které xx vstoupily xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x kterým xx xxxxxx xxxxxxxx karanténa, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx vlády x. 387 bylo xxxxxxx usnesením xxxxx xx xxx 23.4.2020 x. 443, x xxxxxxx krizového opatření, xxxxxxxxxx pod č. 193/2020 Xx., xxxxxx xxx xx 27.4.2020, 00.00 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx upraven zákaz xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, výjimky z xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x. 443 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.4.2020 č. 495, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx č. 222/2020 Xx., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vstupu na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xx 1.5.2020, x xxxx x xxxxxxxxx od 11.5.2020 xx xxxx xxxxxx nouzového xxxxx (xx 17.5.2020) nahrazeno xxxxxxxx usnesením vlády xx dne 4.5.2020 x. 495, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx č. 226/2020 Sb. Xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

[35] Stěžovatel xx xxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx soudem xxxxxxxx, ale naopak xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx dle Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tvrzení xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu ze xxx 22.4.2020, sp. xx. Pl. XX 8/20, xx nichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxxxxx případ.

[36] X xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 22.4.2020, xx. xx. Xx. XX 8/20, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx městský xxxx a jehož xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx pouze xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nouzového xxxxx. Xxxx toto xxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx krizového xxxxxxxx xxxxx (x. 85/2020 Xx.), xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx., a xxxx xxxxxx povahu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx krizové xxxxxxxx odpůrkyně č. 76/2020 Xx. xxxxx xxxxxxx tomu byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (společně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. mimořádnými xxxxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví) x xxxx pozdějších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 5.5.2020, xx. xx. Pl. XX 10/20 a sp. xx. Pl. XX 13/20, která xxxx xxxx Xxxxxxxx soudem xxxxxx xx po xxxxxxxxxx městského soudu x xxxxxxxxx xxxx. Xxx úplnost xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx 21.4.2020, Xx. ÚS 7/20 x xx xxx 5.5.2020, xx. xx. Xx. XX 15/20, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 122/2020 Xx., a také x xxxxxxxxxxx usnesení xxxxx xx xxx 12.5.2020, xx. xx. Xx. XX 11/20, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx x. 106/2020 Sb. x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zabývá xxxx xxx povahou rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (předmětem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx usnesení xx dne 5.5.2020, xx. zn. Pl. XX 12/20, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tvrzený zásah Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xx práv xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx).

[37] Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx především xx xxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxx xxxxxxxx aktů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx xx xxx 22.4.2020, xx. zn. Pl. XX 8/20, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x povaze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx:

„21. X ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx zabýval xxxxxxxx xxxxxxx, zda xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxx - xxx je k xxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxx; x xxxx xx třeba xxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx povahou aktu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pod xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22. Xxxxx xx. 5 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx vyhlásit nouzový xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx rozsahu ohrožují xxxxxx, zdraví nebo xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx může xxxxxx. Podle xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx republiky xx xxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx území; xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx vláda xxxxxxx, xxxxx xxxxx stanovená xx xxxxxxxxx xxxxxx (x x xxxxx xxxxxxx) se x xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (x x xxxxx xxxxxxx) se xxxxxxxx. V xxxxxxx x xx. 12 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x nouzovém xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx jako zákon; xxxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx stanoví.

23. Speciální xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx č. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx jen „xxxxx x Ústavním soudu“). X nepřezkoumatelnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx přezkumu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (viz xxxx. Rychetský, P., Xxxxxxxx, X., Xxxx, X., Xxxxx, X. x xxx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; Ústavní xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Kluwer, 2015, x. 1154-1155; xx Mareš, X. x Novák, X. Xxxxxxx zákon x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2019, x. 53).

24. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx předmětné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx obecné xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zejména x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu nepředstavuje xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx tak v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx správní, xxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx ukládal, měnil xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx adresátům stojícím xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nadřízenosti x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx nouzového stavu xxxxxxxx.

25. Xx stejných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nouzovém xxxxx xxxxxxxxx xxx xx (jiný) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 87 odst. 1 písm. x) Xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx „Xxxxxx“) xxxx §64 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vymezena xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení: Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx akty, xxxxx (xxx „xxxxx“) xxxxxxx předpisem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxxx, procedura, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem), xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx) xx funkce (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) [xxxx. Filip, X., Xxxxäxxxx, X., Xxxxxxx, X. Xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2007, x. 224]. X judikatury Xxxxxxxxx xxxxx přitom xxxxxxx, že klasifikaci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx odvinout x xxxxx xxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxx [xxx xxxxx xx. xx. Pl. ÚS 24/99 ze xxx 23.5.2000 (X 73/18 XxXX 135; 167/2000 Xx.) xx xxxxx xx. xx. Xx. XX 27/09 xx xxx 10.9.2009 (N 199/54 XxXX 445; 318/2009 Sb.)]. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xx hoc rozhodnutím - xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimořádné xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx opakovatelné pravidlo. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x vyhlášení nouzového xxxxx rovněž xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx obsah, x xxxxxxxx xxxxx neplní xxxxxx právního xxxxxxxx.

26. Xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxxx xx x xxxx projednávané věci xxxxxxxx aktem xxxxxxxx xxxxxxxxx práva; xxxxxxxxxxx „xxx vládnutí“, xxxxx xx xxxxxxxxxx dopad, xxxxxxx nepodléhá kontrole Xxxxxxxxx soudu x xx „přezkoumatelný“ xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx („xxxxxxxxx“) xxxxxxx, kterým xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx zákonodárce xxxxxx xxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx procesních xxxxxxxx, nelze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přezkum xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx (xx. 68 xxxx. 1 Xxxxxx), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx čl. 5 xxxx. 4 xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx republiky. Podstatu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktů xxxxxxxx xxxxxxxxx X. Xxxxxx, podle kterého „xx totiž xxxxxx, xx xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, budou xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx danou xxx xxxxxxxxx“ (Xxxxxx, J. Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Úvod xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx: Leges, 2014, xxx. 299). Jak xx ostatně podává x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod x xxx uložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx - xxx xxxx.

27. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx představit okolnosti, xx xxxxxxx by xxx Xxxxxxx soud xxxx (a xxx) xxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zda xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, zda xxx xxxxxxxxx ústavněprávní xxxxxx, x xxxxxxxx i xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx ústavnosti navazujících xxxxxxxxxxxx aktů, x xx x odkazem xx xx. 1 xxxx. 1 x xx. 9 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxxxx x na čl. 10 x 10x Xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, byl-li xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

28. K xxxxx uvedenému xx xxxxx zdůraznit xxxxx xxxxxxxxxxx: X čl. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx určit xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxx xx třeba xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavu přijala x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx postup xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vlády xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nouzových xxxxx [xxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2.6.2013 xxxxxxxxx xxx č. 140/2013 Xx. (xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 24.1.2007 xxxxxxxxx xxx č. 11/2007 Xx. (xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2.4.2006 xxxxxxxxx pod x. 121/2006 Xx. (xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx)].

29. Xxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx stanovila xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jimiž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x xxxxxx xxxxxx) x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnosti (x jejich rozsah), xxxx xxxxxxxxxxxx. Vláda xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx §5 xxxx. a) až x) a §6 xxxxxxxxx zákona a xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. I xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vymezení xxxxxx a neurčité, xxxxx xx xxxxxxxxx xx excesivní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx příliš xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx situace, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xx uvedeno xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx primárně ze xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přezkumem konkrétních xxxxxxxx omezujících základní xxxxx a svobody.

30. Xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx-xx samotné xxxxxxxxxx o nouzovém xxxxx xx smyslu xx. 6 odst. 1 xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx a „izolovaný“ xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vyloučen, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Naopak - v xxxxxxx, xx by konkrétní xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx x nouzovém xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxxx vyloučen xxxx té části xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krizová xxxxxxxx obsahující xxxxxx xxxxxxx normativní xxxxxxxx xxxxxxx, což xxxx xxxx případ nyní xxxxxxxxxxxx věci.

31. Xxxxxxx xx třeba uvést, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx (v xxxxxxx x čl. 12 xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), na xxxxxx a účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx nemění. Xxxxxxxx xx. 12 xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx skutečnosti, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxx účinná x xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx o nouzovém xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účinným x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxx 27). Xxxxxxx xxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, xxxx xx xxxx vláda xxxxxx plně a xxxxxxxxx xxx, aby xx x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx každý. Xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu (xxx) na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx závažného xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx - xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx.“ (xxxxx doplněn Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

[38] Tyto xxx úvahy Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 12.5.2020, xx. xx. Xx. XX 11/20.

[39] Xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx především závěr Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx vlády o xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxx x materiálního xxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx. Z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pléna Xxxxxxxxx xxxxx tedy xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dle §101x x násl. s. x. s.

[40] Obdobně x xxxxxxxx xx xxx 5.5.2020, xx. xx. Xx. XX 10/20, Xxxxxxx soud x xxxxxx krizových xxxxxxxx odpůrkyně xxxxxx x dále xxxxx x povaze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 76/2020 Xx. konstatoval:

„15. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx oprávněna x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §8 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx vydává xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svá xxxxxxxxx xxxxx čl. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx současně s xxxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx se x xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xx xxx 21.4.2020 xx. xx. Xx. XX 7/20, xxxx 21-23, usnesení xx xxx 22.4.2020 xx. xx. Xx. XX 8/20, xxxx 43-45).

16. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x omezení xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx o bezpečnosti Xxxxx republiky je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx. 4 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx. Podle xx. 4 odst. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxx xxx zachování základních xxxx x xxxxxx. Xxx zmíněný xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx umožňuje, aby xxxxx vymezil xxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxx, do xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a vládě xxx ponechal xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx povinnosti x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx případě tedy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx tím xxxxxxxx xxxxxxx stanovit zákonem xxxx xxxxxx oprávnění xxxxx (xxx xxxx §6 krizového zákona x jednotlivých xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření). Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx vztah xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx za xxxxxxxx stanovených Xxxxxxxx xxxxxxxx pouze zákonem. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx rozhodnutí vlády xxxxx §5 x 6 krizového xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx považována xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 78 Xxxxxx, xxxxx mohou xxx vydávána xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 7/20, xxxx 21-22, usnesení xx. xx. Pl. XX 8/20, xxxx 43-44).

17. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx „xxxxxxxxxx“ x něj xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx se xxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx stížnosti. X čl. 6 xxxx. 1 ústavního xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vyplývá, xx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxx xx stanovení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vládě xxxxxx prostor x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx a xxxxx, jichž se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Může xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neurčitému počtu xxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vymezený xxxxx xxxxxxxx. Ostatně §2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx vymezuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx následků, xxxxxx opatření, xxxxx xx zasahuje xx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx. Nemusí xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxx akt, xxx x xxxxx přicházejí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx ústavního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

18. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ovšem xxx xxxxxx xx xxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx jen na xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxx zasahováno xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx v xxxxxxx x Listinou. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xx. 6 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx může xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx jen „x xxxxxxx x Xxxxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx opatřením xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo svobodě, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zasahováno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 odst. 4 Xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx podstaty x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zneužívána k xxxxx účelům, xxx xxx která byla xxxxxxxxx. Xx vyloučeno, xxx xxxxxxx zaručená xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, do xxxxx xx bylo zasaženo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x ochrany xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx. 4 Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx přinejmenším xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu. Xxxxxxx opatření, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx přímo xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx přezkoumatelná xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

19. Xx xxxxxxx, kdy xxxxxxx opatření ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle jeho xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx §5 písm. x), §6 odst. 1 xxxx. b) x §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx x jejichž xxxxx byl stručně xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx těchto xxxxxxxxxx x omezení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, část x xxxx xxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxxx jinak xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx orgánům. Xxxx xxxx šlo x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xx xx celé xxxxx České xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx subjektů. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx byla stejně xxxx xxxxx vyhlášena xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx [srov. xxxxx xx xxx 23.5.2000 xx. zn. Pl. XX 24/99 (X 73/18 SbNU 135; 167/2000 Sb.)].

20. Xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §171 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx podle §101x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx smyslem xx umožnit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx [srov. xxxxx xx dne 29.3.2010 xx. zn. IV. XX 2087/07 (X 67/56 XxXX 757)], xxxx xx xxx xxxx nutné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxx vydaných xxxxxx xxxx xxxxxxx jednotlivému xxxxxxxxxx, xx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, což xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v činnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednostranných xxxxxxxxx xxxx: normativních (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx xx xxxxx straně x xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx“. Xxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy vyžaduje xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx „xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxx správními xxxx xxxxxxx povahy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx regulace x xxxxxx vymezeným xxxxxxx xxxxxxxx“ [xxxxx xx xxx 19.11.2008 xx. xx. Xx. XX 14/07 (N 198/51 XxXX 409)].

21. Xxxxxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády xx xxxxxxxx obecné povahy, xxxxx Ústavního xxxxx xxxx xxxx. Nelze xx spatřovat xxxxxx x tom, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdraví v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxxx, aby byl xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vymezen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxx zkoumat z xxxxxxx hledisek, xxxxxxx xxxxx kritéria prostorového xxxx věcného, ale xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxx Xxxxľxxx, X., Hejč, X. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x teorii x xxxxx. Praha: X. X. Beck, 2017, x. 24-26). Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxx.

22. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx generis, Xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxx x xxxxxx o xxxxxxx zákonů nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64 x xxxx. xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx podle §64 xxxx. 2 xxxx. d) a §74 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu xxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx – x xxxxxxx xx to, xx xxx jsou xxxxxxx – xx xxxxxxxxx xxxxxx neústavnosti [xxxx. xxxxx xx xxx 27.2.2018 sp. xx. Pl. ÚS 15/17 (N 33/88 XxXX 457; 69/2018 Xx.)], xxx společně x ústavní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx jinému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxx. Xxx x případě xxxxxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx namítaný xxxxx xxxxxxxxxxx z území Xxxxx republiky mohl xxx xxxxxx xx xxxxxxx §6 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx, jenž xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x pohybu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx (x to přestože xx zjevné, že xxxxx xxxxx xxxx xxx s ohledem xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx jen xx xxxxxx k xxxxx Xxxxx republiky, x nikoli xx xxxxxx x xxxxxxxxx). Xxxxx takovéto rozhodnutí xxxx xxxx xxxxx xxx stěžovatel nenapadá.

23. Xxxxxxxxxx svým tvrzením, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zahraničí, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právě x xxxxxx rozhodnutími. Jejich xxxxxx právního předpisu xxxxxxx vylučuje, xxx xx ně xxxx xxxxx xxxxxxxx jako xx „xxxx xxxxx“ xx xxxxxx xx. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx x §72 xxxx. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx [xxxx. xxxxxxxx xx xxx 3.10.1996, xx. xx. III. XX 246/96 (U 25/6 XxXX 583)]. Xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stížností xxxxxxx přímo xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxx x návrh xx xxxxxxx právního xxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §74 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx zjevně xxxxx xxxxxxxx.“ (důraz xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

[41] Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. xxxxx x pozdějšího xxxxxxxxx krizového xxxxxxxx x. 142/2020 Xx., xx xxxx xxxxxxx xx dne 5.5.2020, xx. zn. Xx. XX 13/20:

„22. Xxxxxxxx xxxx vlády se xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx spíše xx xxxxxxxx předmětu. Regulace xxxxxxx nebyla xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx) x xxx x plošné xxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. I xxxxxx, xx úprava xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x původně byla xxxxxxx na určitý xxxxxx xxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx regulace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx de xxxxx absolutní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xx. xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx) xxx xxxxxx x xxxxxx, že napadené xxxx vlády xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xx xx předmětu x xxxxxxxx).

23. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktů xxxxx xxxxxxx, že byť xxxxxx nařízením ve xxxxxx čl. 78 Xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx normativního právního xxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxxx Ústavní xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx sui generis. Xxxxxxx xxxx xx xxxxx byl příslušný x projednání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxx x zrušení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx §64 x násl. xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxx xx mohl xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákaz xxxxxxxxxxx x území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xx xxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx xx vymezených xxxxxxx xxxx xxxxx.“ (xxxxx xxxxxxx Nejvyšším správním xxxxxx).

[42] Xx tedy xxxxxx, že xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx nejrůznější xxxxxx, x nelze xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xx xx x materiálního xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (x v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyjádřený x xxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 76/2020 Sb. x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx, neboť xx xxxxx z xxxxxxxx xxxx adresátů x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx být samostatně xxxxxxxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx, xxx pouze x řízení xxxx Xxxxxxxx soudem, xxxxx xx xxxxxxx návrhu x tomu oprávněných (xxxxxxxxxxxxxxx) navrhovatelů.

V.3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu

[43] Xxxxxx xx xxxxxxx, xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx soud xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu čl. 89 odst. 2 Xxxxxx xxxxxxxx xxxx. xx xxxx plenárním xxxxxx ze xxx 19.7.2016, xx. xx. Xx. XX 20/15, x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx:

„98. Ústavní soud xx xx své xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x závaznosti xxxxx xxxxxx, která xxxxxxx x xx. 89 xxxx. 2 Xxxxxx, x němž xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x osoby. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx netýká xxx xxxxxx rozhodnutí, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxx decidendi (xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 2/03, XXX. ÚS 252/04, XX. XX 301/05, Pl. ÚS 4/06).

99. Xxxxxxxx rozbor x „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx. xx. XX. XX 301/05, xx kterém xxxxxxx xx závěry xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sp. zn. XXX. XX 252/04.

100. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xx. 89 xxxx. 2 Ústavy vyplývá xxx obecné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vysloveným Xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx, tedy povinnost xxxxxxxx ratio xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx a xxxxxxxxxx nosné právní xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx důvod), x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nálezu xxxxxx. „Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porušení xx. 89 odst. 2 Xxxxxx ve xxxxxxx x xx. 1 odst. 1 Xxxxxx x představuje xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva dotyčné xxxxx dle xx. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx stanoveným xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx soudu“. (nález xx. xx. IV. XX 301/05, xxxxxxx xxxxx xx. zn. XX. XX 2127/14).

101. Xxxxx argumentů xxxxxxxxxx xx xx. 89 xxxx. 2 Ústavy xxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx soudnictví, xxxxx xx „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx sjednocování judikatury x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxx, xx z xx. 4 Xxxxxx, podle xxxxxxx jsou základní xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx soudní xxxx, vyplývá, xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právům, xxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednocující xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx (srov. čl. 83 Xxxxxx). X xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx soudem vyslovovaná xxxxxxxx x regulativních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx principů xx xxxxxxxxxxxx práva. Xxxxxxxxx xxxx, xx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x její xxxxxxxxxx nebo i xxxxxxxxx, xxxxx „xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx x obecnými soudy xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“. Xxxxx, xx xx xxxxxx x „xxxxxxxxxxxx“ judikátům Xxxxxxxxx xxxxx xxxx mohou xxxxxx xxxxx ústavněprávní xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx, tedy xx xxxxxxxxxx xx skutkově xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxx x závěru, že xxxxxxxx x relevantním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxxx princip x xxxxx dalším případě.

102. Xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx výklad xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx decidendi xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxx, xx xxxxxx xxxx zcela xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, která zahrnuje xxxxxxxxxxxxx prvek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodují zcela x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (tj. xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ale x Xxxxxxxx soudem xxxxxxx xxxxxx xxxxx). X nereflektování nálezu Xxxxxxxxx xxxxx může xxxxx x xxx, xx xxxxx decidendi xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx zmíněno, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxx. v podobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxx. xxxx. nález xx. xx. Pl. XX 4/06).

103. Xxxxxxx xxxx připustil x xxxxxx, xxx xx xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ústavněprávní výklad Xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx reflektován xxxx: „nutnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx“.

104. Xxxx tyto podmínky xxxxxxxxx xxxxx naprostá xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ústavní xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx odchýlit xx xx dosavadního xxxxxxxx xxxxxx; totiž dojde-li „xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx právní argumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konkurující xxxxxx platným xxxxx xxxxxxxxx v nálezu“.

105. Xxxx xxxxx, xx x xx. 89 xxxx. 2 Ústavy xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx interpretace xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx této xxxxxx xx „xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx soudy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x dobré xxxx. To znamená, (...), xx se xxxxxx soud xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx upřímného a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ospravedlnitelných xxxxxx, že x xxxxxxx x ústavněprávními xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx buď xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx odlišný případ xxxxxxxxx nemůže (xxx. „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxx), xxxxx xx-xx xx xxxxxxx jeho interpretace xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx (xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pravidel) xxxxxxxxxx, xx Ústavní xxxx xxxx a xxx xx xxxxxxx ústavněprávní xxxxxx xxxxx xxxxxx.“

[44] Xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx svých xxxxxxxxxx xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx. Např. x xxxxxxxx ze xxx 3. 12. 2009, xx. 2 Xxx 2/2009-52, x. 2000/2010 Xx. NSS, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

„Xxxxx xxxxx, xx právní názor, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx x mající xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx řešení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx. x nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Pro xxxxx xxxxx xxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x princip xxxxxxxxxxxxxxxx rozhodování orgánů xxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx stejné rozhodování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx současně xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx práva.

Z xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Nejvyššího správního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že ústavní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Ústavního xxxxx xxx xxxxxxxxx skutkově xxxxxxxxx xxxxxxx neplatí xxxxxxxxxxxx. Ústavní soud xxx xxxx. v xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 13.11.2007, xx. xx. IV. ÚS 301/05 (xxxx://xxxxx.xxxxx.xx), xxxxxxxxxxx, xx „(x)xxxxx xxxx xx povinen respektovat xxxxxxxx a aplikované xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), x xxx xx xxxxxx xxxxx nálezu Ústavního xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdobných xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx právní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x čl. 89 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxx je z xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx revidovat. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx postup xxxx nejsou pouhá xxxxxxx xxxxxxxx soudu, xx právní xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx x připodobnitelných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx záviset na xxx, xxx jsou xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx přesvědčeny x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx principů xxxxxxxx aplikaci xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x x xxxxxxx, xx xxxx judikatura xxxx xxxxx jednotná x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx.“ Ústavní xxxx xxxxxxx, xx „xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavního xxxxx…“ x jeho xxxxxxxxxxxxxx x napadeném xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx odmítnutí respektovat Xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xx porušení xxxxxx 89 xxxx. 2 Xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozsudku xx xxx 14.9.2005, xx. 2 Xxx 180/2004-44 (xxx.xxxxxx.xx), xxxxxxxxxxx, xx „xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx), nýbrž jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, od xxxxx xx sice xxxxx xxxxxx, xx xxxx pouze xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případech…“. Xxxx xxxxx být xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxx, „a xx xxxx. … xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx. xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx by xxxx x obsahu xxxxxxxxxx rozhodnutí x x konkrétních okolností xxxx xxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nýbrž x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x zásadní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

[45] V nyní xxxxxxxxxx xxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.4.2020, sp. xx. Pl. XX 8/20, ze xxx 5.5.2020, xx. xx. Xx. ÚS 10/20 x xx. zn. Xx. ÚS 13/20, x xx dne 12.5.2020, xx. xx. Xx. ÚS 11/20, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx aktů xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx tzv. xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xx xxxxxxx x tutéž xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kde xx po xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vázány právním xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (x tomu xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 13.11.2007, xx. xx. IV. XX 301/05, x. 190/2007 Xx. XX, xxxx 57 x 58, xxxxxxx xxxx xxxxx Ústavního soudu xx xxx 2.6.2009, xx. zn. Pl. XX 9/06, xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 2.9.2009, čj. 6 X 76/2001-143).

[46] Xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxx oslabena xxx, že jde x xxxxxxxx, nikoliv xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx svou xxxxxxx nejedná o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xx. xx. XX. ÚS 301/05 xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx primárně (a xxxxx výlučně) xx xxxxxx; x xxxxxxx, xx xx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nálezu“. Zároveň xxxxx Xxxxxxx soud x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx „usnesení xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxx pro Xxxxxxx soud, xxx xx xxxxxx precedenčně xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinek x že proto xxxx xxxxx a xxxx xx xxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx žádná pravidla xxxxxxxxxx“.

[47] Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx nutné posuzovat xxxxxx xx případu, xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx především xxxxxxxxxx, xx xxxxxx názor Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx napadených xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z usnesení xxxxxxx, xxxxxxxxxxx senátu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. x xxxxxx neopodstatněnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx se o xxxx xxxxxxx usnesení xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx se xxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxx x zásadním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxx xx strany xxxx soudní, reprezentované xx jedné xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xx straně xxxxx xxxxx rozhodujícími xx xxxxxxxx soudnictví. Je xxxxxx, že mj. xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx soudnímu xxxxxxxxxxx, případně x xxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx např. v xxxxxx x xxxxxx xx zrušení opatření xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx jejich zrušení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx, x xx navíc xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx slovo xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 83 Ústavy).

[48] Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx nedal xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxx 22.4.2020, xx. xx. Xx. XX 8/20, xxxx xxxxxxxxx. Xxx již xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xx krizové xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 76/2020 Xx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x současné xxxx xxxxxxx jednoznačně ze xxxx výše citovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 5.5.2020, xx. xx. Xx. ÚS 10/20 x sp. xx. Xx. XX 13/20, xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xx xxx 22.4.2020, xx. xx. Xx. XX 8/20, xxx x x xxxxxxx třech xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxx 21.4.2020, sp. xx. Xx. ÚS 7/20, xx xxx 5.5.2020, xx. xx. Xx. XX 15/20, a xx xxx 12.5.2020, xx. xx. Pl. XX 11/20) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx č. 76/2020 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. V usnesení xx xxx 12.5.2020, xx. zn. Xx. XX 11/20, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx závěr, xxxxx xxxxx ani rozhodnutí xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx povahy.

[49] Xxx xxxxxxxxx vyjádřeného xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx ve xxxxxx xx. xx. Xx. XX 8/20, xx. xx. Pl. XX 11/20, sp. xx. Xx. XX 10/20 x xx. xx. Xx. XX 13/20 xxxxxxxx xxxxxx týchž xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 76/2020 Xx., xxxx xxxx xxxxx, xxx se Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odlišil (xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 19.7.2016, xx. xx. Pl. XX 20/15, xxx 105).

[50] Přesto si xxx představit, xx xx se Xxxxxxx xxxxxxx soud x x xxxx situaci xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x přesvědčivé xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x citovanou xxxxxxxxxxx x precedenční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx, ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předestřít x tím vyzvat Xxxxxxx xxxx x xxxx, xxx svou xxxxxx pozici ještě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx však x posuzovaném xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx stížnosti xxxxx takové přesvědčivé xxxxxx xxx nenabízí.

V.4 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

[51] X xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx veškeré dílčí xxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx usneseních xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx je xxxxx xxxxx, xx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. nejsou xxxxxxxxxx xxxxxx povahy. Pokud xx tedy stěžovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisek xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudců xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxx v xxxxxx inspirativní a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vyslovují xxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx strany Ústavního xxxxx v širším xxxxxxx, xxx jaký xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (x terminologickou) při xxxxxx xxxxxxxx otázky, xxx jsou jednotlivá xxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx tzv. xxxxxx právními předpisy xx smyslu čl. 87 xxxx. 1 xxxx. b) Ústavy, xxxx xxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxx zda xxx, x xxxxxxxx x jejich právnímu xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx XX, x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx věci xx xxxx xxxxx to, xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxx především xxxxxxxxxx většiny pléna Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisek xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krizová xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 76/2020 Xx., xxxx xxx xxxxxxxxxx obecné povahy.

[52] Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx obou napadených xxxx odpůrkyně se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Ústavní xxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxx i xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx označováno xx smíšený, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx prvky xxx xxxxxxxxxxxx právních xxxx na straně xxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxxx správních aktů xx straně xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx konkrétně xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxx správního orgánu x xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx práv, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx blíže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxx rozsudek Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.9.2005, xx. 1 Xx 1/2005-98, x. 740/2006 Xx. XXX, xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx dne 19.11.2008, xx. xx. Pl. XX 14/07).

[53] Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx soudního xxxxxxxxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx, xxx daný xxx označuje xxxxxxxxxxx, xxxx. ústavodárce. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obsahem napadeného xxxx, měl xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 21.1.2011, xx. 8 Xx 7/2010-65, č. 2321/2011 Xx. XXX, xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.1.2012, sp. xx. Xx. XX 19/11, x. 132/2012 Sb.). X xxxxxxx, xx xx xxxxxx rozpor xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obsahem napadeného xxxx, xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx upravuje, a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx současné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 18.11.2009, xx. 9 Xx 3/2009-59, x. 2009/2010 Xx. XXX, xx xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 29.3.2010, xx. zn. XX. XX 2087/07, č. 67/2010 Sb. XX). X xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx opatření xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxx x Xxxxxxxxxx správního xxxxx, xxx. xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx.

[54] X intencích xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx i x citovaných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou rozhodnutí x xxxxxxxxx nouzového xxxxx x krizové xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Jeho xxxxxx xxx nejsou v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 19.11.2008, xx. xx. Xx. XX 14/07, x. 198/2008 Xx. XX, jak xxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť jeho xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx ČR xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx (xxxxx „rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxx x xx. 12 xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx XX, xxxx. xxxxx „rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxx x §8 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xx xx xx xxxx x obou případech xxxxxx x individuální xxxxxxx xxxx), xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx uvedené xxxxxx výlučně xxxxxx xxxxxxxxxx povahou x xxxxxx x xxxxxx, xx xxx jeden x xxxx, byť x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx materiální xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx. Xxxx třeba, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx, že xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x xxxx otázce.

[55] Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Ústavního xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx nepopisuje, jakým xxxxxxxx jsou xxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxx zmiňovaný komentář x xx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx XX, avšak xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezdůvodnil, xxxx xx xxxxxxx, xx „[p]o formální xxxxxxx xx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxx vyhlášení xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx) xxx, xx xxxxxx a xxxxxxxx praxe x xxxxxxxx procesního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx“. Sám xxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 22.4.2020, xx. xx. Xx. XX 8/20, hned x xxxxxxxxxxxxx větách xxxxxxxx, xx xx xxxxxx „opatření obecné xxxxxx“ podléhalo kognici xxxxxxxxx xxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zda x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx správního xxxxxxxxxx Xxxxxxxx soudem x Xxxxx x návrhu xxxxxxxxx, kdo by xxxx byl xxxxxx. Xxxxxxxx xx tato xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odmítnout, x to x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: Xxxxxxx xxx „xxxxx“ jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx od xxxx 1993 (xxxxxxx xxxx), resp. od xxxx 1998 (nouzový xxxx x stav xxxxxxxx státu). Xxxxxxxxxxx xx xx ústavního xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xx zralé xxxxx. Pozdější xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vytvořily x rámci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přezkumu xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx válečného stavu xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Praze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mocností xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx hravě xxxxxx xxxxxxx svých xxxx x dovolává xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kroku, xx xxxx o xxxx potvrzením závěru, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“ Xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx přezkoumání rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dospěl i xxxxx komentář x xxxxxxxxx zákonu x xxxxxxxxxxx XX (xxx Xxxxx, X., Xxxxx, X. Ústavní xxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx: Xxxxxxxx. Praha: XXXX, 2019).

[56] Obdobně xxx xxxxx závěru Xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 76/2020 Xx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxx povahy, xxxx xx konkrétnost jeho xxxxxxxx, nepostavil xxxxxxxxxx xxxxx relevantní argumenty, xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx „konkrétně xxxxxxxxxxx zákazy a xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)“. Xxxxxx argumentace xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxxx“, tedy xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx výklad xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx musely xxx považovány x xxxxxxxx veškeré xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

[57] Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx definici xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §2 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Ústavnímu xxxxx, xx xx x xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx 22.4.2020, sp. xx. Xx. XX 8/20, xxxxxxxxxxx, měl by xxxxxxx xxxxxxxxx pozdějšímu xxxx xxxxxxxxxx usnesení xx dne 5.5.2020, xx. xx. Xx. XX 10/20, v xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx s odkazem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx krizové xxxxxxxx xxxxx vydané xxx xxxxxxxxx zákona xxxx xxx nejrůznější xxxxxx, podstatné pro xxxx posuzovanou xxx xxxx je, xx xxxxx xxxxxxx opatření x. 76/2020 Xx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxxxx.

[58] Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx formu, xxxxx mají uvedené xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mít, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x krizovými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx XX xx xxxxxxx x §6 x §2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nad xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx o „rozhodnutí x krizových opatřeních“, xxxxxxxxx x xx xxxx třeba x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

[59] Naopak x xxxxxxx mimořádných opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §80 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 22.4.2020, sp. zn. Xx. XX 8/20, xxxxxxxxxxx:

„52. Xxxxxxx xxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydané xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedeného xxxx xxxxxxxxx xxxxxx [xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx X. 2 x)].

53. Xxxxxxxx obsahově xxxxx xxxxxxx usnesení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx „xxxx xxxxxx předpis“ xx xxxxxx §64 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxxxxxx formu xxx xxxxxxx „xxxxxxxx“. Xxxxxx xxxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx aktu přímo x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xxxxx §101x x xxxx. x. x. x., xxx xx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxx čl. 36 xxxx. 2 Listiny.“

[60] Xxxxxxx soud tedy x xxxxx xxxxxxxx x rámci formálně-materiálního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx skutečnost, xx x těchto xxxxxxxxx §94x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx budou xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy. Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx situace, xxxxxx xxxxxx stěžovatel, xxxx, xx i xxxxxxxx xxxxx podobné xxxx, x xxxxx xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx opatření xxxxx x xxxxx xxxx mimořádné opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx předpis (xxx xxxxx xxxxxx) na xxxxxx jedné x xxxx opatření xxxxxx xxxxxx (z xxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxx xxxxx. Nejvyššímu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx případě nepřísluší xxxxxxxxx, zda rovněž x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxx se zabývat x xxxxxx obsahovou (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydání xxxxxx opatření obecné xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 12.5.2020, xx. zn. Pl. XX 11/20, x xxxxxx k závěru, xx xx xxxxx x opatření xxxxxx xxxxxx x po xxxxxxxxxx stránce (xxx xxx 38 xxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx bylo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v době xxxxxx nouzového stavu xxxxx oprávněno vydávat xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx svým xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx základních xxxx xxxxxxxxxxx, obdobná xxxxxxxxxxxxxx krizovým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx ústavního xxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x krizového zákona. Xx obecně xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx zabýval Městský xxxx x Praze xx stěžovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 23.4.2020, xx. 14 X 41/2020-111, xxxxxxx xxxxxx x kasační xxxxxxxxx podané Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx správní xxxx pod xx. xx. 6 As 114/2020.

[61] X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx odpůrkyně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx krizový xxxxx, ale opatření x ochraně hranic, xxxxxx omezení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx vydat xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy §11 xxxxxx x xxxxxxx státních hranic. Xxxxxxxxxx v této xxxxxxxxxxx poukazoval xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 12.3.2020 x. 197, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zveřejněné xxx x. 70/2020 Xx., xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx §6 odst. 1. xxxx. x) krizového xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx Ministerstvo xxxxxx xx. xxxxxx xxxxxxxx obecné povahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx x Německem a Xxxxxxxxx x dále xxx vládě předložilo xxxxx xx vydání xxxxxxxx xxxxx dle §11 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hranic. X xxxxx případě xx xxxxx xxxxxx, xx x vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které odpůrkyně xxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření dle §2 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx přímý dopad xx práv x xxxxxxxxxx jednotlivců. Xx xxxx právě xx xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx Ministerstva xxxxxx, xxxxx mu odpůrkyně xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx §12 zákona x xxxxxxx státních xxxxxx xxxxxxx vydat, xxxx. jej xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx §11 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 15.3.2020 xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx na xxxxxx od 16.3.2020 xx 4.4.2020 znovu xxxxxxxx xxxxxxx ochrana xxxxxx se XXX x Xxxxxxxxx.

[62] X xxxxxxx stěžovatel xxxx xxxxxxx xxxxx srovnání xxxxxxx napadeného xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 76/2020 Xx. s opatřeními xxxxxx povahy o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx vydávanými odpůrkyní xxx §11 xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x závěru, xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Sb. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, kterým vláda xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hranic. Xxxx xxx právní xxxx xxxx dle Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nelze x žádném případě xxxxxxxxxxx. Předmětným xxxxxxxx xxxxxxxxx č. 76/2020 Xx. xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx na xxxxx XX x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx cizinců x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 90 dnů nebo xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx občanům XX x cizincům x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxxx x území XX, xxxx x xxxxxxxx udělení xxxxxxx (Xxxxxxxx správní xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákonnost, resp. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx xx XXX x Xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx tomu krokem x xxxxxxxx omezením xxxxxx xxxx sice xxxxxxxxxxxx, nicméně xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §12 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx sama xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydala, xxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx stavu, §11 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hranic xx xxxxxxx x xx. 25 a xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/399 xx xxx 9. března 2016, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx Xxxx x pravidlech upravujících xxxxxxxxxxxx pohyb xxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kodex) (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“). X xxxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osob x x do Xxxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxx ochranu xxxxxx, xxx ji chápe xx. 2 xxx 10) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxx xxxxxxxxxx xx hranici x xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako reakce xx xxxxx překročit xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x ostrahy xxxxxx“).

[63] Xxxxxxxx správní soud xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xxxxx x xxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxx usnesení Xxxxxxxxx soudu xx xxx 22.4.2020, xx. xx. Xx. XX 8/20, xxxxx xxxxxxx x závěru, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x krizové xxxxxxxx odpůrkyně svou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx., xxxxxxxxxx návrhem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem, xxxxxx xxxxxxxxxx obecné xxxxxx. Xxxxxxxx v xxxxxxxxxx usneseních xx xxx 5.5.2020, sp. xx. Xx. XX 10/20 a sp. xx. Pl. XX 13/20, Ústavní soud xxxxx závěr xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx krizovému xxxxxxxx x. 76/2020 Xx.

X.5 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

[64] Xxxxxxx xxxx xxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxx celek xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx jde x návrh xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, není xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxx, že městský xxxx xxxxxxxxxx správně, xxxxx x této xxxxx xxxxx odmítl xxx §46 xxxx. 1 písm. x) x. ř. s. x xxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx xxxx. rozsudek Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxx 7.1.2009, xx. 2 Xx 3/2008-100, x. 1794/2009 Xx. XXX, či xx dne 4.6.2015, xx. 7 Xx 249/2014-102, x. 3311/2015 Xx. NSS).

[65] Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx na zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx svůj xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx městským xxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xx xxxxxx xx krizovému xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 76/2020 Xx., xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 142/2020 Xx. (xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx x nahrazeným xxxxx xxxxxxxx opatřením), domáhal xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatřením x. 76/2020 Sb. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx, xxx konstatovat, xx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxx nezákonným xxxxxxx xxxxxxxxx (a xxxxxxx xxxx xxxxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx č. 76/2020 Xx. xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx), xxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx jeho xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx městský xxxx odmítl „xxxxx“ xxxxxxxxxxx (v xxxx xxxx xxxxxxx) xxxx xxxxx.

[66] Xxxxxxx rovněž xxxxx městského xxxxx, xxxxx níž stěžovatel xxxxxxxx, xx by xxxxx k zásahu xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, jemu adresovaným xxxxxx správního orgánu, xxxxx by měl xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §82 x. x. x. (x xxxxxxxx případně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 76/2020 Xx.), xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. xx xxxxx x souladu x xxxxxxxxx judikaturou Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx správního xxxxxx pojmově xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx §46 odst. 1 xxxx. a) x. ř. s. xxxxxx (x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx judikaturu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozšířeného xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21.11.2017, xx. 7 Xx 155/2015-160, č. 3687/2018 Xx. NSS, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 15.5.2018, sp. zn. XX. XX 635/18, x. 94/2018 Xx. XX, avšak z xxxxxx důvodů, xxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx).

[67] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx městského xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx na zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 76/2020 Xx. xxxx), které xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx určení, xx xxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nezákonným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx totiž žaloba xxxxx nezákonnému zásahu xxxxxxxxx xxxxxx dle §82 x xxxx. x. x. x. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx rámci xx xxx domáhat xxxxxxx xxxx tvrzeným xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nemá xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxx xxxxxx, resp. xxxxxxxx xxxxxxxxx.

[68] X xxxxxx xx xxx 15.1.2019, xx. xx. III. XX 2634/18, Xxxxxxx xxxx aproboval závěr xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.6.2018, xx. 3 Xx 121/2017-51, byť xxxxxxx xxxxxx tohoto rozsudku xxxxxxx zrušil (xxxxx x jiných xxxxxx), xx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nezákonným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §82 x. x. x. x xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žalobou. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx u xxxxxx (§87 xxxx. 2 x. x. x.), případně xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva, a xxxxxxxx obnovit xxxx xxxx zásahem, je-li xx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, jelikož xxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxx žaloby xxxx (§78 xxxx. 1 x. x. x.), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§76 odst. 2 x. ř. x.), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx delikt (xxxxxxxxx). Xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx nezákonnost, ale x případě důvodnosti xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxx xxxx ruší dnem, xxxxx v rozsudku xxxx (§101x xxxx. 2 x. ř. x.). Xxxxxxx rozsudku xxxxxxx xxxx nemůže xxxxxxx nezákonnost xxx x xxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxx osvědčení xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx (§81 odst. 2 x. x. x.). Xxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxx rozsudku xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obecné xxxxxx. X tomu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx činnosti xxxxxxxxx xxx xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx.“

[69] Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx x xxxxxx x návrhu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx aktu xxxxx pokračovat. Xxxxx xx správní soudy xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxx rozhodnutí xx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx (§79 xxxx. 1 x. x. s.) xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ukončena x příslušné rozhodnutí xxxx osvědčení bylo xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jak x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx.

[70] Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx související xxxxxx, xxx, xxxx. xx jakých xxxxxxxx, xx byl navrhovatel xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx skutečně xxxxxx opatření obecné xxxxxx (xxxxxx xxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx řízení x jeho návrhu xxxxxxx a nahrazeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, změnit xxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xx by xx xxxx domáhal zrušení xxxxxx xxxxxx opatření, xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx odlišného xxxxxx nového opatření, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x své xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x následně odpůrkyní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Sb. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx jí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

[71] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx popsaných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx dílčí xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx stěžovatelova xxxxxx.