Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

X. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx čl. 5 x čl. 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx) ani xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jímž xxx [x odkazem xx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx] xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx XX a xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx XX, nelze považovat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) a §101a x. ř. x.

XX. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxx xxxx, kdy xx xxxxxxx správním xxxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx němuž xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx §82 a xxxx. x. ř. x.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 625/2005 Xx. XXX, č. 738/2006 Xx. XXX, x. 740/2006 Sb. XXX, x. 1794/2009 Sb. XXX, č. 2000/2010 Xx. XXX, x. 2009/2010 Sb. XXX, x. 2321/2011 Xx. XXX, x. 3311/2015 Xx. XXX, 3687/2018 Xx. XXX; xxxxx Xxxxxxxxx soudu č. 190/2007 Sb. XX (xx. zn. IV XX 301/05), č. 198/2008 Xx. XX (xx. zn. Xx. XX 14/07), x. 67/2010 Xx. ÚS (XX. XX 2087/07), x. 132/2012 Sb. (xx. xx. Pl. XX 19/11), x. 94/2018 Sb. XX (xx. xx. II. XX 635/18).

Xxx: X. X. proti xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx usnesení xxxxx, x xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx navrhovatele xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx dne 28.4.2020, čj. 10 X 50/2020-25, xxxx xxx odmítnut xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) ze xxx 12.3.2020 x. 194, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zveřejněné xxx č. 69/2020 Xx. (xxxx xxx „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“), x xxxx xxxxxx proti xxxxxxxxx nezákonnému xxxxxx xxxxxxxxx spočívajícímu x xxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ze xxx 13.3.2020 č. 203, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 76/2020 Sb. (xxxx jen „krizové xxxxxxxx x. 76/2020 Xx.“).

Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. vyslovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nouzového xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Sb. xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx svůj xxxxx xxxxxx tak, xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx č. 76/2020 Sb., xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx krizovým xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 30.3.2020 č. 334, xxxxxxxxxxx xxx x. 142/2020 Sb., xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx jeho xxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí odpůrkyně x vyhlášení nouzového xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze dne 22.4.2020, sp. xx. Xx. XX 8/20, x tím, že x xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 26.11.2015, xx. 9 Xx 207/2015-46, xxx městský xxxx xxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx pravomoc soudů xx správním xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) x. x. x. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx §46 xxxx. 1 písm. x) x. ř. x. xxx xxxxxxxxxxxxxxx nedostatek xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxx, xxx xx navrhovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v důsledku xxxxxx krizového opatření x. 76/2020 Xx., xxxxxxx soud x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx ze xxx 26.3.2020, čj. 10 X 35/2020-52, xxxxx, xx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx již tento xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx žalobu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Podmínkou xxxxxxxx xxxxxxx však xx, xx xxx, xxxxx xxxxx navrhovatel xxxxx, xx skutečně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pléna Xxxxxxxxx soudu ze xxx 22.4.2020, sp. xx. Pl. ÚS 8/20, xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx se xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxx xxxxxxx na xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. rozsudek xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 27.7.2016, xx. 5 As 85/2015-36, x. 3460/2016 Xx. XXX, x dále xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.5.2019, čj. 10 Xx 228/2018-23, a xx xxx 20. 9. 2006, xx. 3 Xxx 4/2005-63).

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx, xx xx xxxxx k zásahu xx xxxx práv xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx by měl xx již povahu xxxxxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 x. x. s., xxxx xxxxxx xx smyslu §85 x. x. x. (spíše měl xxxxxxx xxxx xx xxxxx §82 x. x. x. – xxxx. XXX). Pokud xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx možné xxxxx němu brojit xxxxxxxxxx xxxxxxx a x rámci xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nezákonné xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx posoudit soulad xxxxxxxx podzákonných xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx čl. 95 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx věty xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xx skutečnost, xx zásahová xxxxxx x nyní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nemůže být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx třeba x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx §46 xxxx. 1 xxxx. a) x. x. x. (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23.5.2018, čj. 6 Afs 8/2018-37, x. 3757/2018 Sb. XXX, xxx 18 x xx xxx 10.1.2019, xx. 1 Xx 202/2018-33, xxx 24).

Xxxxxxxxxxx (stěžovatel) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx akty xxxxxxxxx xxxx dle jeho xxxxxx povahu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Městský xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx část xxxxxxxxxxx stěžovatele x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 22.4.2020, sp. zn. Xx. XX 8/20. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx rozporností. Xxxxxxxxxx xx také xx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx výlučně na xxxxxx (xxx nález Xxxxxxxxx soudu xx xxx 13.11.2007, sp. xx. IV. XX 301/05), z xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xxx jsou plénem Xxxxxxxxx soudu xxxxxxx x publikaci xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Ústavního xxxxx. Xxxxxx tedy xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx „ojedinělé“ xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu.

Současně xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 19.11.2008, xx. xx. Xx. XX 14/07, x xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx pro povahu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktu xx xxxxxxxx obecné xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, a zdůraznil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Materiálnímu xxxxxx xx třeba xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx judikaturu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejnoprávní xxxxx, xxxxx xx nejméně xxxxxxxx xx základního xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx také xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx §171 xxxxxxxxx xxxx („xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx rozhodnutím“), x čímž xxx xxxxxxxxxxx souvisí §173 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vymahatelná. Xxxxxxxxxx xxx xx xx, xx ačkoliv xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx. 5 x xx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx XX, xxxx usnesení xxxxx, xxxxxxx xx materiálně xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx o xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx konkrétně xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx (xxxxxxxxxxx předmětu) společně x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx znaky opatření xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx soudu. Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx podrobit xxxxxxxx xxxxxxxx.

X povaze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stěžovatel xxxxxxxxx xxxxxxx xx komentář x xxxxxxxxx xxxxxx x bezpečnosti ČR (Xxxxxxxxx, P.; Xxxxxxxx, X.; Xxxx, T.; Xxxxx, X. x xxx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: XXXX, 2015), xxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx po xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx upozornil na xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze dne 22.4.2020, xx. zn. Xx. XX 8/20, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx Ústavní xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx nouzového stavu xxxx xxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx čehož xxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx akt xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx, že Xxxxxxx xxxx x xxxx 31 xxxxx usnesení xxxxxx x závěru, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xx Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 12 ústavního zákona x xxxxxxxxxxx XX.

X xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXx. Milady Tomkové x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.4.2020, xx. xx. Xx. ÚS 8/20, xxx xxxxxxxxxx xx to, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx významnou xxxxx xxxxxx v zemi, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx obsaženou xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxx má xxxxx xxx xxxxxxxxxxx stanovené x xx. 6 xxxx. 1 věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR, x xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx nijak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx uvážení, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxx je xxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx této úvahy xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx každá xxxx xx za xxxxxxxx neplatnost xx xxxxxxxxxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhlášení nouzového xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx vadami xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx ve xxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přezkoumána Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX, xxxx až xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Městský soud xxxx xxx stěžovatele xxxxx návrh xxxxxxxxx, xxx napadený akt xxx jako opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx prohlásit xx xxxxxxx.

Xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxx odpůrkyně xxxxxxx dle krizového xxxxxx, odkázal stěžovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx JUDr. Xxxx Filipa k xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 22.4.2020, sp. xx. Xx. XX 8/20, xxxxxxxxxxx xx definici xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxx ustanovení xxx x „xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx práv x povinností xxxx“. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenou xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxx usnesení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x materiálním smyslu, xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx §9 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx akty.

Argumentace x xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx dne 22.4.2020, xx. zn. Xx. XX 8/20, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx odpůrkyně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, obsahově xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx [xxx §80 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, x relevantním znění (xxxx xx „xxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx“)], xxxx povahu xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx zmiňovaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxx x rozsudkem Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx xx xxx 23.4.2020, xx. 14 X 41/2020-111) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 6.5.2020 stěžovatel xxxx namítl, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx krizový xxxxx, ale xxxxxxxx x ochraně xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx vycestování, xx umožňuje xxxxx §11 zákona č. 191/2016 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx hranic Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen „zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“), xxxxx xxx xxxx akty xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření xxxxxx xxxxxx. Návrhem xxxxxxxx xxxxxxx opatření x. 76/2020 Xx. xx dle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vlády České xxxxxxxxx ze dne 12.3.2020 x. 197, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zveřejněného xxx x. 70/2020 Xx., kterým vláda x odkazem §6 xxxx. 1. xxxx. x) krizového xxxxxx xxxxxxx ministrovi xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s Xxxxxxxx x Rakouskem x dále, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxx xxxxx xxx §11 xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxx bylo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 15.3.2020, jímž xxxx xx xxxxxx xx 16.3.2020 do 4.4.2020 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Německem x Xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. vydáno xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx napadeného aktu.

Odpůrkyně xx svém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x výrokem xxxxxxxxxx xxxxxxxx městského xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx. Odpůrkyně xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikuje xxxxx xxxxxx usnesení xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 22.4.2020, xx. xx. Pl. XX 8/20, x zcela x souladu s xx. 89 xxxx. 2 Xxxxxx je xxxxxxxx jako východisko xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že stěžovatel xxx jejího názoru xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx závěry Xxxxxxxxx soudu x xxxxxx nepřiléhavou judikaturu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx správního xxxxx. X souvislosti s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poznamenala, xx stěžovatel namítá xxxx xxxxxx týkající xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx návrhu.

Pokud jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 22.4.2020, xx. zn. Xx. XX 8/20, x xx xxx 21.4.2020, xx. xx. Xx. XX 7/20, xxx xxxxxxxxx naplňují precedenční xxxxx ve xxxxxx xx. 89 odst. 2 Ústavy, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx usnesení. Odpůrkyně xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 19.7.2016, xx. xx. Xx. ÚS 20/15, x xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx §89 xxxx. 2 Xxxxxx jsou xxxx xxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx ohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx usnesení xxx xxx odpůrkyně xxxxxxxxx xx „xxxxxxxxx“, xxxxx x xxxx Xxxxxxx xxxx přezkoumával xxxxxxxxxx-xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jakož x otázku příslušnosti Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Odpůrkyně xxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 13.11.2007, xx. xx. XX. XX 301/05, xxxxxxxx ji xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x „precedenční“ x „xxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nouzového stavu xxxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 22.4.2020, xx. xx. Xx. ÚS 8/20, xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výkladu Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.1.2005, xx. zn. XXX. XX 252/04, xx dne 13.11.2007, xx. xx. IV. XX 301/05, xx xxx 19.7.2016, sp. xx. Pl. XX 20/15, x v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx vyjádření xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx aktů, xxxx xxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx opatření č. 76/2020 Xx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx x xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx o bezpečnosti XX a xxxxxxxxx xxxxxx a xx xx x xxxxxx xxxxxx bylo její xxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx o bezpečnosti XX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxx Ústavní xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx dne 22.4.2020, sp. xx. Xx. XX 8/20. Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx. 6 xxxx. 1 x xx. 12 ústavního zákona x xxxxxxxxxxx XX, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx vyhlášen x xxxxxxxxxx x xxxxx aktu, než xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx omezení xxxx x byly xxxxxxx xxxxxxxxxx. Jak xxxxxxx také z xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx povinností „xxxxxxxx x vyhlášením xxxxxxxxx xxxxx“ neznamená, xx xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Odpůrkyně xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx práv xxx xxxxxxxxxx vymezen xxxxxxx xx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády xxx xxxxxxxxx krizových xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx názoru xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vhodný, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudnímu xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vymezení xxxxxx, xxx který xxx xxxxxxxx nouzový xxxx: „[X] důvodu ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/xx území Xxxxx xxxxxxxxx.“ Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nouzového stavu x všechna xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xx xxx §38 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu.

Odpůrkyně xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x ochrany xxxxxx x že xxxxx x svobody xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx odpůrkyně xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx šíření xxxxxx XXXXX-19 xx xxxxx xxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxx nebyla xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx stanovisku, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx opatřeními xxxxxx xxxxxx. Dle xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx prameny, xx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx též xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise xxxxxxxxx x její xxxxxxxx xxxxxxxxx na téma xxxxxxxxxxx stavů xx xxx 16.4.2020 [XXXXx(2020)003, xxx. 19], z xxxxx dle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx soudní xxxxxxx xxxxx aktů vydaných xxxxxxxx mocí v xxxx výjimečných xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poukazuje též xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudců XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, XXXx. Xxxxxxxx Šimíčka a XXXx. Xxxxxx Uhlíře x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.4.2020, xx. xx. Pl. ÚS 8/20.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx totožný xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx vydá xxxxx. Xxxxxxxx stěžovatel opětovně xxxxxxx xx §11 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opatření x. 76/2020 Xx. xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 19.11.2008, xx. xx. Pl. XX 14/07, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, že toto xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxx také Xxxxxxx xxxx dovodil, že xxxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx s xxxxxxxxx přednosti xxxxxxxx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxx, xxxxx xx nejméně xxxxxxxx xx xxxx x svobod.

Stěžovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx pochybení xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx má xx xx, že napadené xxxx nebyly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx stěžovatel odkázal xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx požadavků xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx. Xxxxxxxxx také xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx přímý xxxx xx xxxxxxxxxx otázky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx, aby xx jimi xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx věci.

Stěžovatel x xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx dle xxxx xxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx nespecifikuje, který x napadených aktů xx xx xxxxx), xxxxxxxx opatření je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ve věci xxxx vydání xxxxx xxxxx spis, xxxxx xxxxxxxx stěžovatel až xx nadbytečné xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx k proporcionalitě xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádřil x srovnával jej x opatřeními přijatými x minulosti x xxxxxx na xxxxxxxx xxxx tzv. xxxxxxx xxxxxxx X1X1 (x xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řadu xxxxxxxxxx xxxxxx). Dle stěžovatele xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 27.9.2005, xx. 1 Xx 1/2005-98, x. 740/2006 Xx. NSS.

Nejvyšší správní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x části, jíž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx „sám ve xxxx xxxxxxx tak, xx zruší xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx samé“, xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

X.1 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

[29] X hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx správní xxxx předesílá, že x xxxxxxxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lze opřít xxxxx x důvody xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxx §103 xxxx. 1 písm. e) x. x. x. (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 21.4.2005, xx. 3 Azs 33/2004-98, x. 625/2005 Xx. XXX). Xxx xxxxx důvod spadá x případ, xxx xxxx řízení před xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx dne 6.12.2005, xx. 6 Xx 4/2004-53). Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx proti meritornímu xxxxxxxxxx městského xxxxx, xxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx řízení může xxx toliko otázka, xxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxx, když xxxxx xxxxxxxxxxx podle §46 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. s. xxxxxx xxx neodstranitelný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

[30] Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxx xxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx či xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx soud, xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxx domáhal, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i jejího xxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx x xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx §104 xxxx. 4 s. x. x. xxxxxxxxxxx, xxxxx xx opírá x xxxx než xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dle §103 xxxx. 1 x. x. x. (xxx xxxx. xxxxxxxxx připomínané xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 16.12.2003, xx. 6 Xxx 44/2003-31, x. 738/2006 Xx. NSS). X xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kasační xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx §46 xxxx. 1 xxxx. d) xx xxxxxxx x §120 x. ř. x. odmítl.

[31] Ve xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kasační xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx posouzení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx městského xxxxx x xxxxxxxxx návrhu, xxxxxxx zkoumal, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x nimž by xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§109 xxxx. 4 x. x. x.), a xxxxxx x závěru, xx kasační xxxxxxxx xxxx důvodná.

V.2 Obsah xxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu

[32] Xxxxxxx xx vhodné připomenout, xxxxx xxx x xxxxx obou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx ze xxx 12.3.2020 č. 194, xxxxxxxxxxx xxx x. 69/2020 Sb., vyhlásila xxxxxxxxx xxxxx xx. 5 x xx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx XX xxxxxxx stav x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2. V předmětném xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx nouzový xxxx xxxxxxxxx xx 14:00 xxxxx dne 12.3.2020 na xxxx 30 xxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xx 30.4.2020 došlo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 9.4.2020 č. 396, x xxxxxxxxxxx nouzového xxxxx v xxxxxxxxxxx x epidemií xxxx XXXX XxX-2, vyhlášeným xxx x. 156/2020 Xx., xx souhlasem Xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 7.4.2020 x. 1012. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 30.4.2020 č. 485, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx viru XXXX XxX-2, xxxxxxxxxx xxx x. 219/2020 Xx., byl nouzový xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 17.5.2020, s xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 28.4.2020 x. 1105.

[33] Xxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx soud x xxxx xxxxxxxxxx usnesení xx xxx 5.5.2020, xx. xx. Pl. XX 10/20, v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 13.3.2020 č. 203, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhlášeným xxx č. 76/2020 Xx., xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona, x účinností od 16.3.2020, 00.00 xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pobývajících x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 90 xxx xxxx trvalým pobytem xx území České xxxxxxxxx, xxxxxx by xxxxxx vstup byl x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx. Kromě xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pobytem xxx 90 dnů xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vycestovat z xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.3.2020 x. 334, x přijetí xxxxxxxxx opatření, vyhlášeným xxx č. 142/2020 Xx., bylo krizové xxxxxxxx č. 76/2020 Xx. zrušeno x xxxxxxx xxx xxx xxxxx §5 xxxx. x), §6 odst. 1 xxxx. x) x §6 odst. 2 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxx od 31.3.2020, 00.00 xxxxx, xx 12.4.2020, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx České republiky xxx cizince a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a zákaz xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Ministerstvo vnitra xxxx zmocněno, xxx xxxx sdělením xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podmínky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx státní xxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, byla xxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx praktické xxxxxxxxx xxx děti a xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x karanténě xxxxxx xxxx v xxxxx 14 xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobám, pro xxxxx xxxxxxxxx uvedená xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky a xxx které xx xxxxxxxxx uvedená oznamovací xxxxxxxxx, byl xxxxxxx xxxxx pohyb xx xxxxx xxxx České xxxxxxxxx x stanoveny xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (např. xxx xxxxx cesty xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb, xxxxx xx zdravotnických xxxxxxxx, xxxx.).

[34] Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 334 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády ze xxx 6.4.2020 č. 387, x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxx xxx č. 150/2020 Xx., xx 13.4.2020, 23.59 xxxxx. S xxxxxxxxx xx 14.4.2020, 00.00 xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx §5 xxxx. x), §6 odst. 1 xxxx. x) x §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x území České xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx, povinnosti xxxxxxx xxxxx xx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicím x xxxxxxxxxx krajských xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnout o xxxxxxxxx v xxxxx 14 xxx, jakož x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx povinnosti xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx vstoupily xx xxxxx Xxxxx republiky x kterým xx xxxxxx xxxxxxxx karanténa, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx vlády x. 387 xxxx xxxxxxx usnesením xxxxx xx dne 23.4.2020 x. 443, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x. 193/2020 Sb., xxxxxx xxx xx 27.4.2020, 00.00 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxx x další xxxxxxxxxx x omezení xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dřívějšími xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x. 443 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 30.4.2020 x. 495, x přijetí xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxx xxx x. 222/2020 Xx., které xxxxxxxxxx xxxxx vstupu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.5.2020, x xxxx x účinností xx 11.5.2020 po dobu xxxxxx xxxxxxxxx stavu (xx 17.5.2020) nahrazeno xxxxxxxx usnesením xxxxx xx xxx 4.5.2020 x. 495, o xxxxxxx krizového opatření, xxxxxxxxxx xxx x. 226/2020 Sb. Xxxxx xxxxxxxxxxx x území Xxxxx republiky již xxxxxx usneseními vlády xxxxxxxx nebyl.

[35] Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxx městským xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxxx námitku xxxxxx xxxxxxxxx části kasační xxxxxxxxx xxx dle Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxx stěžovatele x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 22.4.2020, xx. xx. Xx. ÚS 8/20, na xxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx jimi xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx xxx dát xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[36] X prvé řadě xx však nutné xxxxxxxxxxx, xx plenární xxxxxxxx xx xxx 22.4.2020, xx. zn. Xx. XX 8/20, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x správnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x kasační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x aktů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nyní xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx toto xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povahu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (č. 85/2020 Xx.), xxx xx xxxx xxxxxxxx krizové xxxxxxxx x. 76/2020 Xx., x xxxx xxxxxx povahu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx č. 76/2020 Xx. ovšem xxxxxxx tomu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (společně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx usneseních ze xxx 5.5.2020, sp. xx. Xx. XX 10/20 a xx. xx. Pl. ÚS 13/20, xxxxx tedy xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxx xxxxx konstatovat, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx dne 21.4.2020, Xx. ÚS 7/20 a xx xxx 5.5.2020, sp. xx. Xx. XX 15/20, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krizové xxxxxxxx xxxxx č. 122/2020 Xx., a také x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dne 12.5.2020, sp. xx. Xx. ÚS 11/20, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 106/2020 Sb. x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího xxxxxxxx xx dne 5.5.2020, xx. zn. Pl. XX 12/20, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx).

[37] Xxxxxx xx xxxxxx připomenout z xxxxxx zmiňovaných rozhodnutí Xxxxxxxxx soudu především xx xxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxx xxxxxxxx aktů napadených xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. V usnesení xx dne 22.4.2020, xx. zn. Pl. XX 8/20, většinové xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx odpůrkyně x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx:

„21. X ohledem xx xxxxxxxxxxx stěžovatelky xx Ústavní xxxx xxxxxxx zabýval xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předmětného xxxxxxxx vlády x xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxx xxxxx - xxx je x xxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx; x tomu xx xxxxx zaměřit xx xx samotnou xxxxxxxx uvedeného aktu, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xx značné míry xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22. Podle xx. 5 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nouzový xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx havárií, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdraví nebo xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stejného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Poslaneckou sněmovnu, xxxxx xx xxxx xxxxxx. Podle xx. 6 odst. 1 xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx stav xxxx xxxxxxxx jen x xxxxxxxx důvodů na xxxxxxx xxxx a xxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx práva xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (x x jakém xxxxxxx) se x xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (x v xxxxx rozsahu) se xxxxxxxx. X xxxxxxx x čl. 12 xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx zákon; xxxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

23. Speciální xxxxxxxxxxxx xxxxx soudního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nepředpokládá xxx ústavní pořádek, xxx zákon x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx „zákon x Xxxxxxxx xxxxx“). X nepřezkoumatelnosti vládního xxxxxxxxx nouzového xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx shoda x xxxxxxxxxxx literatuře (xxx xxxx. Xxxxxxxxx, X., Xxxxxxxx, X., Herc, X., Xxxxx, X. x kol. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Kluwer, 2015, s. 1154-1155; xx Xxxxx, X. x Xxxxx, D. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2019, s. 53).

24. Xxxxx-xx stěžovatelka, xx xxxxxxxxx usnesení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx obecné povahy, xx xxxxx její xxxxx odmítnout xxxxxxx x ohledem na xxxxxxxxxx, xx vládní xxxxxxxxxx o vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx správním xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx stav xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx zákona, x xxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx správní, xxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zaměřeno na xxxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxx nadřízenosti a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx až xxxxxxxxx realizační xxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxxx.

25. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o nouzovém xxxxx považovat xxx xx (xxxx) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 87 odst. 1 xxxx. b) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „Xxxxxx“) xxxx §64 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení: Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxx, xxxxx (ani „xxxxx“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxx (xxxxx, procedura, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx) xx funkce (xxxxxx regulovat xxxxxxx) [xxxx. Xxxxx, X., Xxxxäxxxx, P., Xxxxxxx, X. Zákon x Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2007, x. 224]. X judikatury Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx právní xxxxx [xxx xxxxx sp. xx. Xx. XX 24/99 xx xxx 23.5.2000 (X 73/18 XxXX 135; 167/2000 Xx.) xx xxxxx xx. xx. Xx. XX 27/09 ze xxx 10.9.2009 (N 199/54 XxXX 445; 318/2009 Xx.)]. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx - xxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pravidlo. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx obsah, v xxxxxxxx čehož xxxxxx xxxxxx právního předpisu.

26. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxx je x xxxx projednávané věci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; představuje „xxx vládnutí“, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nepodléhá xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x xx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvoleným xxxxxxxxxx („xxxxxxxxx“) orgánem, xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soudního přezkumu xxxxxx speciálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxx aplikovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxxx odpovědnost, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (čl. 68 xxxx. 1 Xxxxxx), xxxxx pak xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx funkci xx xxxxxx xx. 5 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx republiky. Podstatu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx některých xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx „xx xxxxx zřejmé, xx budou-li soudy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů veřejné xxxx, xxxxx xx xx značné xxxx xxxxxxx soudy, x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx“ (Kysela, J. Xxxxxx mezi právem x xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx teorie. Xxxxx: Xxxxx, 2014, xxx. 299). Jak xx xxxxxxx podává x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx xx jím xxxxxxx xxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx omezení základních xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; tím xx xxxxxxxx usnesení xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx - xxx xxxx.

27. Absence xxxxxx xxxxxxxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x lze xx představit xxxxxxxxx, xx kterých by xxx Xxxxxxx xxxx xxxx (x měl) xxxxxxxx, zejména xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx řádně xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx ústavněprávní xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx s xxxxxxx xx čl. 1 xxxx. 1 x xx. 9 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxxxx x na xx. 10 a 10x Xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xx Xxxxxxx soud xxxx xxxxxx, byl-li xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx demokratického xxxxxxxx státu.

28. K xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ještě xxxxxxxxxxx: X xx. 6 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx republiky xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx je třeba xxxxx x vyhlášením xxxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx samostatně xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x navazujících xxxxxxxxxx. Uvedený postup xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nouzových xxxxx [xxx např. xxxxxxxxxx vlády xx xxx 2.6.2013 xxxxxxxxx xxx x. 140/2013 Xx. (přijaté x xxxxxxxxxxx s povodněmi), xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 24.1.2007 xxxxxxxxx xxx x. 11/2007 Xx. (přijaté x xxxxxxxxxxx s větrnou xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 2.4.2006 vyhlášené xxx x. 121/2006 Xx. (xxxxxxx rovněž v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx)].

29. Xxxxxx vlády, která xxxxxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx o vyhlášení xxxxxxxxx stavu x xxxxxxxx stanovila xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx implicitně omezena xxxxxxxx xxxxx (a xxxxxx rozsah) x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxx), xxxx protiústavní. Vláda xxxxxxxx v usnesení x xxxxxxxxx nouzového xxxxx omezovaná xxxxx xxxxxxx na §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxxxxx zákona a xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx excesivní xxxxxxxx xx xxxxxxxx ústavního xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx neplatnost xxxxxxxxxx x vyhlášení nouzového xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx formálních xxxxxxxxxxx xx zcela xxxxxxxx vážnost a xxxxxxxxxxx situace, xxxxx x xxxxxxxxx nouzového xxxxx vedla. Xxx xx xxxxxxx výše, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx omezujících xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

30. Xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx jeho xxxxx x „xxxxxxxxx“ xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vyloučen, xxxxx x takovém xxxxxxx jde xxxxxxxx x akt xxxxxxxx xxxxxxxxxxx charakteru. Xxxxxx - x xxxxxxx, xx by konkrétní xxxxxxx opatření byla xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Ústavního xxxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx části xxxxxxxxxx, která by xxxxxxxxxx konkrétní krizová xxxxxxxx obsahující xxxxxx xxxxxxx normativní xxxxxxxx xxxxxxx, což xxxx xxxx případ xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

31. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxx vláda xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx (x xxxxxxx x čl. 12 xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxx a účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx to xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx. 12 je xxxxx nutné spatřovat xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx publicita vyhlášení xxxxxxxxx stavu xxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Otázku, xxx xxxxxxxxxx x nouzovém xxxxx xxxx vyhlášeno xxxxxxxx xxxxxxxxx účinným x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx navazujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx bod 27). Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o nouzovém xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hromadných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx vláda xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx, aby xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx opravdu každý. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx) na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx závažného aktu xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx - na xxxx rozhodnutí to xxxx xxx xxxxxx.“ (xxxxx doplněn Nejvyšším xxxxxxxx soudem).

[38] Xxxx xxx xxxxx Ústavní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x ve xxxx xxxxxxxxx plenárním xxxxxxxx xx xxx 12.5.2020, sp. zn. Xx. XX 11/20.

[39] Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu, xx xxxxxxxxxx vlády o xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx. Z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pléna Ústavního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx nemůže xxx přezkoumán soudy xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx §101x x xxxx. x. x. s.

[40] Xxxxxxx x usnesení ze xxx 5.5.2020, xx. xx. Pl. ÚS 10/20, Xxxxxxx xxxx x povaze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dále xxxxx x xxxxxx krizového xxxxxxxx odpůrkyně x. 76/2020 Sb. xxxxxxxxxxx:

„15. Xxxxxxxx usnesení vlády xxxx krizovými xxxxxxxxxx, x jejichž vydání xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx krizového xxxxxx xxxxx §5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §8 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx vydává xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Touto xxxxxx xxxxxxxxx svá xxxxxxxxx podle čl. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx současně s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx a x xxxxx rozsahu se x xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x x jakém xxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xx dne 21.4.2020 xx. xx. Xx. XX 7/20, xxxx 21-23, usnesení xx xxx 22.4.2020 xx. xx. Pl. XX 8/20, xxxx 43-45).

16. Oprávnění stanovit xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx rozhodnutím vlády xxxxx xx. 6 xxxx. 1 ústavního xxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx. 4 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx. Xxxxx xx. 4 odst. 1 Xxxxxxx povinnosti xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě zákona x x xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx základních xxxx x svobod. Xxx zmíněný čl. 6 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx vymezil pouze xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx zasaženo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x vládě xxx ponechal uvážení, xxxx xxxxxxxxx povinnosti x x xxxxx xxxxxxx stanoví. V xxxxx xxxxxxx tedy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zákoně, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlády, aniž xx tím xxxxxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění xxxxx (xxx činí §6 krizového xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxxx, xxx specifikuje xxxxx xxxx krizových opatření). Xxxxxxx xxx nahlížet x xx vztah xxxxxxxxx oprávnění k xx. 4 xxxx. 2 Xxxxxxx, podle xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx být za xxxxxxxx stanovených Listinou xxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxxx tohoto oprávnění xxxxx xxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x materiálně xxxxxxxxxx xx nařízení vlády xxxxx xx. 78 Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx vydávána výlučně x provedení xxxxxx x x jeho xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xx. xx. Pl. XX 7/20, xxxx 21-22, xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 8/20, xxxx 43-44).

17. Xxxxxxx označení aktu xxxxx xxxx „xxxxxxxxxx“ x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xx xxx xxxxxxx v xxxxxx x ústavní xxxxxxxxx. X čl. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx rozhodování xxxxx xx stanovení xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx x pro xxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Ustanovení §5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx x xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx opatření xx xxxxx. Může xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx chování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxx. Xxxx ale xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jen určité xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx okruh xxxxxxxx. Xxxxxxx §2 xxxx. x) krizového xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx k řešení xxxxxxx situace a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x povinností xxxx. Xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, ale x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx varianty xxxxxxxx xxxx. Pojem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx ústavního zmocnění xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

18. Xxxxx povaha xxxxxxxxx opatření ovšem xxx xxxxxx xx xxx, že xxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 6 odst. 1 xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx může xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxx práva xxx „x xxxxxxx s Xxxxxxxx“. Xxxxxxxxx určité xxxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxx opatřením xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx vůči xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx něhož xx xxxxx xxxxxxxx zasahováno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx základních xxxx x xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx podstaty x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx, než xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx, xxx ústavně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx nichž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx moci ve xxxxxx xx. 4 Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx přímo xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vytvářejí xxxxxx xxxxxx, sice xxxxx xxx různou xxxxxx x obsah, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx v xxxxxxxxxx xx svém xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx.

19. Xx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 krizového xxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx orgánu veřejné xxxx, musí Xxxxxxx xxxx tuto povahu xxxxxxxxx opatření x xxxxxx jednotlivém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Napadená xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. c), §6 xxxx. 1 xxxx. x) x §6 xxxx. 2 xxxx. x) krizového xxxxxx a jejichž xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx svobody pohybu, xxxxx x xxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxx xxxxxx nacházejícím se xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxx těchto xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Vždy xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx definičními xxxxx, a xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx vyhlášena xx Sbírce zákonů. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx k závěru, xx tato xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx [xxxx. nález xx dne 23.5.2000 xx. xx. Xx. XX 24/99 (X 73/18 XxXX 135; 167/2000 Xx.)].

20. Ze xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx §171 xxxxxxxxx řádu, xxxxxxxx xxxxx §101x xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povahy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxx xx umožnit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právním xxxxx xxxxx a povinnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx [srov. nález xx xxx 29.3.2010 xx. xx. IV. XX 2087/07 (N 67/56 XxXX 757)], xxxx xx tak xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvlášť xxxx xxxxxxx jednotlivému xxxxxxxxxx, na nějž xx xx toto xxxxxxxx vztahovat, xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx fakticky xxxxx. Tento xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx určité překlenutí xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tradičních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) právních xxxx xx jedné straně x xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx“. Xxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxx situacích činnost xxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx aktů, které „xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx smíšené xxxxxx x konkrétně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ [xxxxx xx xxx 19.11.2008 xx. xx. Xx. XX 14/07 (X 198/51 XxXX 409)].

21. Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxxxxxx považovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Nelze xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx x omezení xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázaným xxxxxxxx koronaviru xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby byl xx xxxxxxxx aktu xxxxxxxx vymezen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxx prostorového xxxx xxxxxxx, ale xxxx časového, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxx Xxxxľxxx, L., Hejč, X. Xxxxxxxx obecné xxxxxx x teorii x praxi. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2017, s. 24-26). Xxxxxxxx vymezení xx xxxx x napadených xxxxxxxxxx vlády při xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxx.

22. Vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx sui xxxxxxx, Xxxxxxx soud xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx zákonů nebo xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx §64 x xxxx. zákona o Xxxxxxxx xxxxx. Stěžovatel xx mohl xxxxx §64 xxxx. 2 xxxx. d) x §74 xxxxxx o Xxxxxxxx soudu xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxxxxxx – x xxxxxxx na to, xx xxx xxxx xxxxxxx – xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx [xxxx. xxxxx xx xxx 27.2.2018 xx. xx. Xx. XX 15/17 (X 33/88 XxXX 457; 69/2018 Xx.)], xxx společně x xxxxxxx stížností xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod, xxxxxxxx xxxxxx uplatněním xxxxxxx xxxxxxxxxx, která je xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxx. Xxx x xxxxxxx xxxxxx takovéto ústavní xxxxxxxxx by bylo xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx namítaný xxxxx xxxxxxxxxxx z území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx přijat xx xxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx (x xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx x ohledem xx účel xxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, stanoven xxx xx xxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx). Xxxxx takovéto xxxxxxxxxx xxxx xxxx zásah xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx mu napadená xxxxxxxxxx vlády xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Jejich xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xx xxxx xxxxx nahlížet xxxx xx „xxxx xxxxx“ xx smyslu čl. 87 odst. 1 xxxx. d) Xxxxxx x §72 xxxx. 1 zákona x Xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx [xxxx. xxxxxxxx xx xxx 3.10.1996, xx. zn. XXX. XX 246/96 (X 25/6 XxXX 583)]. Xxxxx xx tedy xxxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xx zrušení právního xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §74 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebyl xxxxxxxx.“ (důraz doplněn Xxxxxxxxx xxxxxxxx soudem).

[41] Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx krizového xxxxxxxx x. 76/2020 Sb. xxxxx i pozdějšího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 142/2020 Xx., xx xxxx xxxxxxx xx xxx 5.5.2020, xx. zn. Xx. XX 13/20:

„22. Napadené xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx) x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx, že úprava xxxx přijata xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx epidemii x původně xxxx xxxxxxx na určitý xxxxxx úsek, xx xxxxx přihlédnout právě (xxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předmětu regulace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx obecnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xx. xxxxxxx xxxxx xx území státu) xxx dospět k xxxxxx, xx napadené xxxx vlády xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (co xx xxxxxxxx x xxxxxxxx).

23. Právně xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x třídou subjektů xxxxxxxxxx aktů vlády xxxxxxx, že byť xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 78 Xxxxxx, xxxx povahu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx mají materiálně xxxxxx jiného právního xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx soud xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jejich zrušení, xxxxx pouze x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64 x násl. xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, v rámci xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx, jenž xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x pohybu osob xx vymezených místech xxxx území.“ (xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

[42] Je xxxx xxxxxx, xx xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zákona xxxx xxx xxxxxxxxxxx povahu, x xxxxx tedy x xxxxxx ani xxxxxxxx, xx xx xx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obecné xxxxxx (a x xxxxx smyslu je xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx ve xxxx citovaných plenárních xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx předmětné xxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Sb. z xxxxxxxxxxxx xxx formálního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x předmětu x xxxxxxxxxx normativní akt, xxxx x xxxxxx xxxxxxx, který tudíž xxxxxx xxx samostatně xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx pouze x xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, ovšem xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx.

X.3 Závaznost xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

[43] Xxxxxx xx xxxxxxx, xx, jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xx. 89 odst. 2 Xxxxxx xxxxxxxx např. xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 19.7.2016, xx. xx. Xx. XX 20/15, x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxx:

„98. Xxxxxxx xxxx xx xx své xxxxxxxxx xxxxxxxxxx několikrát xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nálezů, xxxxx xxxxxxx x xx. 89 odst. 2 Xxxxxx, x němž xx xxxxxxx závaznost xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxxxx převažující judikatury xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, tj. xxxxx xxxxxxxxx (srov. xxxx. xxxxx sp. xx. Pl. XX 2/03, XXX. ÚS 252/04, IV. XX 301/05, Xx. XX 4/06).

99. Xxxxxxxx rozbor x „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx Ústavní xxxx xxxxxxx především v xxxxxx xx. zn. XX. XX 301/05, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx svém xxxxxxxxxx xxxxxx sp. xx. XXX. XX 252/04.

100. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx rozhodnutích zejména xxxxxxxxxxx, xx z xx. 89 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxxx xxx obecné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx. vyložené a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. „Nesplnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx. 89 xxxx. 2 Xxxxxx xx xxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dotyčné xxxxx dle čl. 36 odst. 1 Xxxxxxx, totiž xxxxx xxxxxxx se stanoveným xxxxxxxx svého xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx“. (xxxxx xx. xx. XX. XX 301/05, xxxxxxx xxxxx sp. zn. XX. XX 2127/14).

101. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx. 89 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx efektivního a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx soudnictví, xxxxx xx „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx sjednocování judikatury x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxx, xx x čl. 4 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx základní xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx x xxxxxx soudy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx základním xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednocující xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. čl. 83 Xxxxxx). X xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx soudem vyslovovaná xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyzařování xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Připustil xxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x její xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx „vztahy xxxx Xxxxxxxx soudem x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“. Xxxxx, že xx vztahu k „xxxxxxxxxxxx“ judikátům Ústavního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, tedy ho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdílům xxxx xxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx případě.

102. Xxxxxxxxxxxxx (anebo nerespektovat) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, že obecný xxxx xxxxx decidendi xxxxxx Ústavního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx rozhodování neužije. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu přitom xxxx xxxxxxxx v xxx, xx obecný xxxx zcela opomene xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx jednoduše xxxxxxx ústavněprávní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prvek. X xxxxxxxx případech xxxxxx xxxxx rozhodují xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx úpravou (xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x Ústavním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx). X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx i xxx, xx ratio decidendi xxxxxx Ústavního xxxxx xx xxxxxxx, ale xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxx. v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx, xx ve xxxxxxxxxxx byl xxxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxx xx. zn. Pl. XX 4/06).

103. Xxxxxxx xxxx připustil x xxxxxx, kdy za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soud odmítne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx: „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xx následek xxxxxxxxxxxx neměnnost xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx“.

104. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx patří naprostá xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx odchýlit xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; totiž xxxxx-xx „xxxxxxxxxx shledání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přesvědčivějšími xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx tak pro xxxxx judikatury x xx situace, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx právní argumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konkurující xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx“.

105. Xxxx xxxxx, xx x xx. 89 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svévolné xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx „další maxima, x sice xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx konkurující úvahy xxxxx v dobré xxxx. Xx xxxxxxx, (...), xx xx xxxxxx soud xxx xxxxxxxx xx judikátů Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvahy xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx upřímného a xxxxxxx přesvědčení pramenícího x xxxxxxxxxx ospravedlnitelných xxxxxx, xx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx případ xxxxxxxxx xxxxxx (tzv. „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxx), xxxxx xx-xx xx xxxxxxx jeho interpretace xxxxx pochopení xxxxxxxx x pravidel v xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx (xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, ústavněprávních xxxxxxxx x xxxxxxxx) xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx soud xxxx x měl xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.“

[44] Xxxxxxx x dané xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx správní xxxx. Xxxx. v xxxxxxxx xx xxx 3. 12. 2009, xx. 2 Xxx 2/2009-52, č. 2000/2010 Xx. XXX, xxxxxx xxxx konstatoval:

„Platí xxxxx, xx právní xxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx obecně xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx. x xxx xxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x princip xxxxxxxxxxxxxxxx rozhodování xxxxxx xxxxxxx moci. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx právo xxxxxxx xx stejné xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že ústavní xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx posouzení skutkově xxxxxxxxx případů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ústavní xxxx xxx např. v xxxxxxxxxx nálezu xx xxx 13.11.2007, sp. xx. IV. ÚS 301/05 (http://nalus.usoud.cz), xxxxxxxxxxx, xx „(o)becný xxxx xx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pravidlo (xxxxxxxxxxx xxxxx), o xxx xx xxxxxx xxxxx nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxx rozhodování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Postup xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx x nálezu xxxxxxxxx xxxxxxx respektovat, xxxx x rozporu x xx. 89 xxxx. 2 Ústavy, xxxxx je x xxxxxxxxxxxxxx x důkladně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Ústavním xxxxxx revidovat. Důvodem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx obecného xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx x připodobnitelných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx respektuhodná xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx rozhodovací xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxx záviset xx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx přesvědčeny x xxxx správnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx principů xxxxxxxx aplikaci xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x x případě, xx xxxx judikatura není xxxxx jednotná x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx linie x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx víře.“ Ústavní xxxx xxxxxxx, xx „xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxxxxx výkladem Ústavního xxxxx…“ x jeho xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx 89 xxxx. 2 Xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx dne 14.9.2005, xx. 2 Afs 180/2004-44 (www.nssoud.cz), xxxxxxxxxxx, xx „xxxxxxxxx x xxxxxxx nerozpornou judikaturu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx), nýbrž xxxx xxxxxxx interpretační vodítka xxx rozhodování ve xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxx xxxxx odklon, xx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx…“. Xxxx xxxxx xxx dle Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxx, „a xx xxxx. … xxxxx by došlo xx xxxxx právní xxxxxx; tato judikatura xx byla xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx. xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) judikaturu; xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx x uplatněnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx patrno, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx by xxxxx x zásadní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ekonomických xxxxxx, xxx xx xxxxxx soud ve xxxx rozhodnutí přesvědčivě xxxxxxxxx.“

[45] V xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu ze xxx 22.4.2020, sp. xx. Xx. XX 8/20, xx xxx 5.5.2020, xx. xx. Xx. XX 10/20 x xx. xx. Xx. XX 13/20, x xx dne 12.5.2020, xx. xx. Xx. ÚS 11/20, xxx xxxxxxxxxx povahu xxxxx xxxx odpůrkyně, xxxxx xxxx napadeny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx. xxxxxxx závaznost xxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx, xxx se domnívala xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx o xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxx xx po xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Ústavního soudu (x xxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 13.11.2007, xx. zn. XX. XX 301/05, č. 190/2007 Xx. XX, xxxx 57 a 58, xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2.6.2009, xx. xx. Xx. XX 9/06, či xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2.9.2009, xx. 6 X 76/2001-143).

[46] Xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxx oslabena xxx, xx xxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xx. xx. XX. ÚS 301/05 xxxxxx Ústavní xxxx xxxxx, xx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu se xxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxx výlučně) xx xxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx precedenční xxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx „usnesení xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx xxxx, xxx xx obecně precedenčně xxxxxxxx. Přirozeně xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx za žádných xxxxxxxxx precedenční účinek x xx xxxxx xxxx mohou x xxxx xx xxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx žádná pravidla xxxxxxxxxx“.

[47] Xxxxxxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx nutné posuzovat xxxxxx xx případu, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx především skutečnost, xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyplývá xxxxxxx z usnesení xxxxxxx, xxxxxxxxxxx senátu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx x xxxx několik usnesení xxxxx Xxxxxxxxx soudu, x nichž se xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zásadním xxxxxxxxxxxxxx otázkám xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vydávaných xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx ze strany xxxx xxxxxx, reprezentované xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodujícími xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx, xx xx. xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx podléhají xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx, xxxxx z xxxx xxxxx xxx přímo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx např. v xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy x x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx zrušení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x to navíc xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx navrhovatelů, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Ústavní soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ústavnosti (xx. 83 Xxxxxx).

[48] Xxxxx xxxxx judikatury Xxxxxxxxx xxxxx nedal xxxxxxxxxxx xx pravdu x xxx, že xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx původně xxxxxxxxx xxxxxxx v usnesení xx xxx 22.4.2020, xx. xx. Pl. XX 8/20, xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, závěr, xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx x. 76/2020 Xx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jednoznačně xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 5.5.2020, xx. xx. Xx. ÚS 10/20 x xx. zn. Xx. ÚS 13/20, xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xx xxx 22.4.2020, sp. zn. Xx. ÚS 8/20, xxx i v xxxxxxx třech xxxxxxxx xxxxxxxxxx (ze xxx 21.4.2020, xx. xx. Xx. ÚS 7/20, xx xxx 5.5.2020, xx. zn. Pl. XX 15/20, x xx xxx 12.5.2020, xx. xx. Pl. XX 11/20) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 76/2020 Xx., posouzena xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxx 12.5.2020, xx. xx. Xx. XX 11/20, xxxxx xxx také xxxxx xxxxxxxx závěr, podle xxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy.

[49] Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx názoru xx xxxx xxxxx podstatné, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx. xx. Xx. XX 8/20, xx. xx. Xx. ÚS 11/20, xx. zn. Xx. XX 10/20 x xx. xx. Xx. XX 13/20 xxxxxxxx povahu xxxxx xxxx odpůrkyně, u xxxxxx tak xx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx opatření xxxxxxxxx x. 76/2020 Sb., xxxx xxxx možné, xxx xx Nejvyšší xxxxxxx soud od xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx skutkově xxxxxxx (xxx xxxx citovaný xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 19.7.2016, xx. zn. Pl. XX 20/15, xxx 105).

[50] Xxxxxx si xxx xxxxxxxxxx, xx xx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x této xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx takový xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x přesvědčivé argumenty, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x citovanou xxxxxxxxxxx k precedenční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx, ve xxxx xxxxxxxxxx podrobně předestřít x xxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxx, xxx svou xxxxxx pozici ještě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx však x posuzovaném případě xxxxxx pro takový xxxxxx neshledal, x xx xxx xxxxx, xx stěžovatel xx xxx kasační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx.

X.4 Xxxxxxxxxx xxxxxxx námitek xxxxxxxxxxx

[51] X xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx veškeré xxxxx xxxxxx, xxxxx se Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxx je xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. xxxxxx opatřeními xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx stěžovatel xxxxxxxxx odlišných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k citovaným xxxxxxxxx Ústavního soudu, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx v xxxxxx inspirativní a xxx xxxxxxx judikatorní xxxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxx. Některé xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx nouzového xxxxx xx xxxxxx Ústavního xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx jaký xxxxxxxxx většinové xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx většinovým xxxxxxxxxxx xxxxxxx nedůslednost (x xxxxxxxxxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krizová xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxx právními xxxxxxxx xx xxxxxx čl. 87 odst. 1 xxxx. b) Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, nebo xxx xxx, i xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zákoně x xxxxxxxxxxx XX, x xxxxxx předpisy sui xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Zásadní pro xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx to, xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx musí xxx určující xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx skutečnost, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx netvrdí, xx xx rozhodnutí xxxxx o vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxx posuzovaná xxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 76/2020 Xx., měla xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

[52] Xxxxxxxxx bodem xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx jedná o xxxxxxxx obecné povahy. Xxx xxxxxxxxxx Ústavní xxxx xxx x xxxxxxxxxx usneseních, x xxxxxx teorii x xxxxx xx opatření xxxxxx povahy xxxxxxxxxx xx smíšený, hybridní xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xx přímo xxxxxx xxxx, povinností xxxx zájmů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxx rozsudek Nejvyššího xxxxxxxxx soudu ze xxx 27.9.2005, xx. 1 Xx 1/2005-98, x. 740/2006 Sb. XXX, xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 19.11.2008, xx. zn. Pl. XX 14/07).

[53] Xxx xxxxxxxxx povahy xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vycházet x xxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx zákonodárce, xxxx. xxxxxxxxxxx. Jestliže xxx xxxx zjevný xxxxxx xxxx zákonem xxxxxxxxx formou x xxxxxxxxx xxxxxxx napadeného xxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxx 21.1.2011, xx. 8 Ao 7/2010-65, č. 2321/2011 Xx. XXX, xx xxxxxxxx nález Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 31.1.2012, xx. xx. Xx. XX 19/11, x. 132/2012 Sb.). X případě, že xx xxxxxx rozpor xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obsahem xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx konkrétnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx upravuje, x xxxxxxxxx adresátů, xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx projednatelnosti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obecné povahy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (viz usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 18.11.2009, xx. 9 Ao 3/2009-59, č. 2009/2010 Xx. XXX, či xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 29.3.2010, xx. zn. XX. XX 2087/07, č. 67/2010 Xx. XX). X uvedeného xxxx xxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx akt lze xxxxxxxxx za opatření xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle judikatury Xxxxxxxxx xxxxx, ale x Nejvyššího správního xxxxx, xxx. formálně-materiální xxxxxx.

[54] X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx soud x x citovaných xxxxxxxxxx xxx posuzování otázky, xxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx č. 76/2020 Xx. xxxxxxxxxx obecné xxxxxx. Xxxx závěry xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 19.11.2008, xx. zn. Xx. XX 14/07, x. 198/2008 Xx. XX, xxx namítal xxxxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxxxxxx Ústavní soud xxxxxx v předmětných xxxxxxxxxx aplikoval. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxxxx XX xxx krizový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxx „rozhodnutí x xxxxxxxx stavu“ xxxxxxx x xx. 12 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR, xxxx. xxxxx „xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx opatřeních“ xxxxxxx x §8 krizového xxxxxx, xxxxxxxxx, xx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x individuální xxxxxxx xxxx), xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxx řešení uvedené xxxxxx výlučně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x závěru, xx ani jeden x xxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx zmiňované xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx již výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx tomto xxxxx xxxxx opakoval, xxxxxxxxx xx, že xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx otázce.

[55] Xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx polemizuje s xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx vyhlášení xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx, avšak xxx nepopisuje, jakým xxxxxxxx jsou dle xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx naplněny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx znaky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx sice xxxxxxxxxx xxxxx o xxxx zmiňovaný xxxxxxxx x xx. 6 xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx XX, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezdůvodnil, xxxx xx xxxxxxx, xx „[x]x xxxxxxxx xxxxxxx je vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxx vyhlášení xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stavu) xxx, xx teorie a xxxxxxxx praxe x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy“. Xxx xxxxx xxxxx však, xxx xx povšiml xxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx usnesení xx dne 22.4.2020, xx. zn. Xx. XX 8/20, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx by xxxxxx „xxxxxxxx obecné xxxxxx“ xxxxxxxxx kognici xxxxxxxxx soudů: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx případě xx xxxxxx tato xxxxxxxx přezkoumatelná v xxxxx správního xxxxxxxxxx Xxxxxxxx soudem x Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx z xxxxxxxx logiky xxxxxxxxx xxxxx zcela odmítnout, x xx x xxxxxxxxxxxxx důvodů: Xxxxxxx xxx „stavy“ jsou xxxxxxxxx předvídaným xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx existují xx xxxx 1993 (xxxxxxx xxxx), xxxx. xx xxxx 1998 (xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxxxxxx předvídal xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obecným soudem, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx vědomí x po xxxxx xxxxx. Pozdější xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vytvořily x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nástroj přezkumu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx absurdní xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx válečného xxxxx xxxxxxxx xxxx Městským xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx doloží xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kroku, xx sama o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx soudní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“ Xx shodnému závěru, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR (viz Xxxxx, X., Xxxxx, X. Xxxxxxx xxxxx x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxx. Praha: XXXX, 2019).

[56] Xxxxxxx xxx proti závěru Xxxxxxxxx xxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. xxxxxxxxx nezbytný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx stěžovatel xxxxx xxxxxxxxxx argumenty, xxxxx xxxxxx, xx xxxx krizové xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx „konkrétně xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)“. Xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, i xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxxx“, tedy xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx nevede k xxxxxx x konkrétním xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx vedl k xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx za xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xxx považovány x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxx.

[57] Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §2 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Ústavnímu xxxxx, xx se x xx xx svém xxxxxxxx ze dne 22.4.2020, xx. zn. Xx. ÚS 8/20, xxxxxxxxxxx, měl xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 5.5.2020, xx. zn. Xx. XX 10/20, x xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxx, podstatné xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx, že xxxxx xxxxxxx opatření x. 76/2020 Xx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

[58] Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx §9 odst. 3 xxxx. c) xxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx určit x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx prvky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx krizový xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx formu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, není xxxx jasné, jakou xxxxxxxxxx xx tato xxxxxxxxxx x krizovými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx čl. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx XX xx xxxxxxx x §6 a §2 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx formulace, xx xxx x „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních“, xxxxxxxxx a xx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxx.

[59] Xxxxxx x xxxxxxx mimořádných xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §80 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 22.4.2020, xx. xx. Xx. XX 8/20, xxxxxxxxxxx:

„52. Jelikož xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stanoví, xx mimořádné opatření Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví vydané xxxxx §69 odst. 1 písm. i) xxxxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, jsou xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktu xxxxxxxxx xxxxxx [xxx xxxxxx východiska x xxxxx X. 2 x)].

53. Xxxxxxxx obsahově xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády posoudil Xxxxxxx xxxx xxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx §64 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx stanovenou formu xxx xxxxxxx „xxxxxxxx“. Xxxxxx postup by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx brojit proti xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části podle §101x x násl. x. x. s., xxx xx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxx xx. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx.“

[60] Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x mimořádných xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx §69 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx skutečnost, xx v těchto xxxxxxxxx §94x uvedeného xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx. Xxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxx, že právě x tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx namítá xxxxxxxxxx, xxxx, že i xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, z xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx krizové xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, mohou xxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxx obsahu) xx xxxxxx jedné a xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx (x xxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přitom x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zda rovněž x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) stránkou, přestože xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx. Ústavní soud xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxxx x usnesení xx dne 12.5.2020, xx. xx. Pl. XX 11/20, a xxxxxx x závěru, xx xx xxxxx x opatření xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx stránce (xxx xxx 38 xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxx, xxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x obsahem, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx krizovým opatřením xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx známo, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Městský xxxx x Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze dne 23.4.2020, xx. 14 X 41/2020-111, xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx městského xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx. xx. 6 Xx 114/2020.

[61] V xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stěžovatel xxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx samotný krizový xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx hranic, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx umožňuje xxxxx xxxxx ve formě xxxxxxxx obecné xxxxxx §11 xxxxxx x xxxxxxx státních xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxx 12.3.2020 x. 197, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hranic Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xxx č. 70/2020 Xx., xxxxxx vláda x xxxxxxx xx §6 odst. 1. xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx uložila xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních hranic x Německem x Xxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na vydání xxxxxxxx xxxxx dle §11 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx ovšem zřejmé, xx i xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x širokou definicí xxxxxxxxx opatření xxx §2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona x xxxx nouzového xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pouze x organizačnímu xxxxxxxx, xxxx k internímu xxxx xxxxxx, který xxxxx přímý dopad xx xxxx x xxxxxxxxxx jednotlivců. Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxx mu odpůrkyně xxxxxxx k tomu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx §12 zákona x ochraně státních xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx. jej xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx §11 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 15.3.2020 xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra, xxxx xxxx na xxxxxx xx 16.3.2020 xx 4.4.2020 znovu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se SRN x Xxxxxxxxx.

[62] V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 76/2020 Xx. s xxxxxxxxxx xxxxxx povahy o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpůrkyní xxx §11 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 76/2020 Xx. xx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx zavedla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx akty xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx krizovým xxxxxxxxx č. 76/2020 Xx. xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XX v xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx cizinců s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 90 xxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX x cizincům x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxxx x území XX, opět x xxxxxxxx xxxxxxx výjimek (Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx oprávněn xxxxxxxx zákonnost, xxxx. xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx hranic (xxxxx xxxxx xx XXX x Xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x uvedeným omezením xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, nicméně xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx využilo x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z §12 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx nouzového xxxxx, §11 zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx spojení x xx. 25 x xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/399 xx xxx 9. xxxxxx 2016, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx osob (Xxxxxxxxxxx hraniční xxxxx) (xxxxxxxxxxxx znění), xx xxxxx novel (dále xxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“). X krizovém xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pohyb osob x x do Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx ji xxxxx xx. 2 xxx 10) Schengenského xxxxxxxxxx xxxxxx („činnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako reakce xx záměr překročit xxxx xxxxxxx nebo xx úkon xxxxxxxxxx xxxx hranice, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx jiné xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx“).

[63] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x závěry vyplývající x xxxxxxxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.4.2020, sp. xx. Xx. XX 8/20, xxxxx xxxxxxx x závěru, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxx x krizové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx krizovému xxxxxxxx č. 76/2020 Xx., napadenému xxxxxxx xxxxxxxxxxx městským soudem, xxxxxx opatřeními obecné xxxxxx. Následně v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 5.5.2020, xx. xx. Xx. XX 10/20 x sp. xx. Xx. XX 13/20, Xxxxxxx soud xxxxx xxxxx potvrdil x xx vztahu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx.

X.5 Postup xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

[64] Městský xxxx xxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxx celek jedním xxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx nouzového stavu xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správně, xxxxx x xxxx xxxxx návrh odmítl xxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) x. ř. x. x xxx, že xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 7.1.2009, xx. 2 Xx 3/2008-100, č. 1794/2009 Xx. NSS, xx xx dne 4.6.2015, xx. 7 As 249/2014-102, x. 3311/2015 Xx. XXX).

[65] Pokud xxx o původní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x průběhu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, že xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x. 76/2020 Xx., které bylo xxxxxxxxx zrušeno x xxxxxxxxx xxxxxxxx opatřením x. 142/2020 Xx. (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zásahu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatřením x. 76/2020 Xx. Xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx č. 76/2020 Sb. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy, xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odmítl xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (a nikoliv xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpůrkyně x. 76/2020 Sb. jakožto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx), xxx xx xxxxx xxxxxx městského xxxxx xxxxxxx pouze do xxxxxxx xxxx nyní xxxxxxxxxxxxxxx usnesení, nikoliv xxxxx do xxxx xxxxxx, xxxx městský xxxx odmítl „návrh“ xxxxxxxxxxx (v xxxx xxxx částech) xxxx xxxxx.

[66] Xxxxxxx rovněž xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx x zásahu xx jeho práv xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §82 x. x. s. (x xxxxxxxx případně x xxxxxxx xxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 76/2020 Xx.), xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx předpis, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx žalobu xxxxxxxxx xxxxx něčemu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxx být xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xx právu xxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x. xxxxxx (x xxxx xxx městským xxxxxx xxxxxxxxx judikaturu Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozšířeného xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 21.11.2017, xx. 7 Xx 155/2015-160, x. 3687/2018 Xx. NSS, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze dne 15.5.2018, xx. xx. XX. XX 635/18, x. 94/2018 Sb. XX, avšak z xxxxxx důvodů, než xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nyní posuzované xxxx).

[67] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx musí xxxxxxxxx úvahu městského xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx možné xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx (xxxx xxxxx krizové xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. xxxx), které xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zásahovou žalobu, xxx xx xxxxxxx xxxxxx určení, že xxxxxx již zrušeného xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zásahem xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dle §82 x xxxx. x. x. x. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typem, x xxxxx xxxxx xx lze xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xx právech xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, než je xxxxxxxxxx, rozhodně xxxx xxxxxxx x nahrazení xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx správním x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx, resp. xxxxxxxx xxxxxxxxx.

[68] X nálezu xx dne 15.1.2019, xx. xx. XXX. XX 2634/18, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx závěr xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.6.2018, xx. 3 Xx 121/2017-51, byť xxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsudku xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x jiných důvodů), xx opatření obecné xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §82 x. x. s. a xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx zásahovou xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx konstatoval: „Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jen u xxxxxx (§87 xxxx. 2 x. ř. x.), xxxxxxxx zakázat xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx stav xxxx xxxxxxx, je-li xx možné. Xxxxxxxxxxx xxxxxx výrokem xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§78 odst. 1 x. x. x.), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§76 xxxx. 2 x. x. x.), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx delikt (xxxxxxxxx). Ani x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx určit xxxx nezákonnost, xxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxx opatření obecné xxxxxx xxxx jeho xxxx xxxx dnem, xxxxx v rozsudku xxxx (§101d odst. 2 x. ř. x.). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ani x žaloby na xxxxxxx xxxx nečinností xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vydat xxxxxxxxxx xxxx osvědčení xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx (§81 xxxx. 2 x. x. x.). Lze xxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx může xx xxxxxx rozsudku určit xxxxxxxxxxx x zásahu, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, nečinnosti xx opatření xxxxxx xxxxxx. X xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx činnosti xxxxxxxxx xxx čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 Listiny.“

[69] Xx xxxxxx závěrech xxxxxx xxx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx má xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx v xxxxxx x návrhu xxxxxx xxxxxxxxxxx proti tomuto xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx pokračovat. Xxxxx xx xxxxxxx soudy xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx samé xxxx xxxxxxxxx (§79 xxxx. 1 s. x. x.) xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“, xxxxxxxxx by xxx zmiňovaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxx x něm xxxxxx x citovaném xxxxxx Xxxxxxx xxxx.

[70] Tímto xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zda, xxxx. xx xxxxxx xxxxxxxx, xx byl navrhovatel xxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxx jsou xxx názoru Ústavního xxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví xxxxxx dle xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx), jež xx xxxx následně v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, změnit svůj xxxxxxx návrh xxx, xx xx xx xxxx domáhal xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx, zda by xxx eventuálně oprávněn, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx opatření, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x své xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxx, zda xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx navrhovatele xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx věci, xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, není xxxx xxxxxx relevantní x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

[71] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx, xx byť se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx popsaných xxxxxxxxxxxx x odůvodnění xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx dílčí xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stěžovatelova xxxxxx.