Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx x zaplacení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx třeba xxxxx xxxx xxxxx, x to xxx x případnému xxxxxx xxxxxxxxxx. V případě xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx nebrání xxxxxxxxxx, že výzva xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx zaplaceného xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, k jehož xxxxxxxxx xxx poplatník xxxxxx, xxxxxxxx nebude, xxx xx existence xxxxxxxxxx povinnosti (xxxxx) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx opravnými xxxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatku tak xx charakter xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx řízení, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) není xxxxxxxx xxxxxxxxx [§202 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x.]. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx soudního poplatku, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx opětovně x xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx vedení xxxxxx a proti xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xx toliko xxxxxxxxxx účastníka o xxxxxxxx (xxxxxxxxx) jeho xxxxxxx. Svým xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx otázka existence xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx bude xxxxxx pro nezaplacení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx předpisu: §9, §10, §11, §12 xxx. x. 549/1991 Xx.; §202, §218 xxx. x. 99/1963 Xx.

XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXXx. Pavla Xxxxxx x soudců Xxx. Xxxxx Zoubka x Xxx. Víta Xxxxxx x právní xxxx xxxxxxx X. X., nar. XX, xxxxx XY, zastoupeného XXXx. Xxxxx Xxxxxxxx, Xx.X., advokátem xx xxxxxx x Xxxxx 6, X Brusce 124/6, xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx – Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x Xxxxx 2, Xxxxxxxxxxx 424/16, xxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x Xxxxx 2, Xxxxxxxx xxxxxxx 390/42, o xxxxxxxxx 30 000 000 Xx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx u Obvodního xxxxx xxx Xxxxx 2 pod xx. xx. 20 C 62/2008, o xxxxxxxx xxxxxxx proti usnesení Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx dne 20. 8. 2018, x. j. 62 Xx 246/2018-828, takto:

Usnesení Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx ze dne 20. 8. 2018, x. j. 62 Xx 246/2018-828, xx xxxx tak, xx xx odvolání žalobce xxxxx usnesení Obvodního xxxxx pro Prahu 2 xx dne 15. 5. 2018, x. j. 20 X 62/2008-786, odmítá.

Odůvodnění:

I. Xxxxxxxxx průběh řízení

1. Xxxxxxx soud xxx Xxxxx 2 (dále xxx „xxxx prvního xxxxxx“) xxxxxxxxx xx xxx 15. 5. 2018, x. j. 20 X 62/2008-786, xxxxxx návrh žalobce xx xxx 22. 3. 2018 na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 2 ze xxx 7. 3. 2018, x. x. 20 X 62/2008-762 (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“). Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx soudní xxxxxxxx xx výši 214 150 Xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx odvolání xxxxx (v pořadí xxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xx xxx 18. 12. 2017, x. x. 20 C 62/2008-742, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost. Soud xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx 22. 3. 2018 xx zrušení xxxxx x zaplacení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx § 12 xxxxxx x. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, x neshledal jej xxxxxxxx, neboť xxxxx xxxx xxxxxx xx „x odvolání xxxxxxxx x době od 30. 9. 2017 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx-xx řízení x xxxxxx stupni xxxxxxxx xxxx tímto xxxxx“.

2. Xxxxxxx soud x Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx soud“) x xxxxxxxx xxxxxxx napadeným xxxxxxxxx xxxxxxxx usnesení xxxxx prvního xxxxxx, xxxx xx ztotožnil x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx „xxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxx xx účinnosti xxxxxx x. 296/2017 Xx. a je xxxxx třeba xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx“. Xxxxxxxx shledal x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 214 150 Kč, xxxx xxxx odpovídá xxxxxxx 22 xxxx 1. písm. a) xx xxxxxxx s xxxxxxxx 1 xxxxx 1. písm. b) Xxxxxxxxx soudních poplatků.

II. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebyla v xxxxxxxxxxx xxxxx dovolacího xxxxx xxxxxx, x x xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xx odvolací xxxx dopustil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že dovolatel xx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení. Dovolatel xx za to, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx prvnímu xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxx dne 21. 6. 2010, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x tomuto xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Závěr, že xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx 22. 3. 2018 xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, tak xx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x tomto xxxxx poukázal na xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx princip jeho xxxxxx xxxxxxx, neboť xxxxxx bylo xxxxxxxx xxx x xxxx 2008, kdy bylo xx placení soudního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx prostředcích.

5. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Nejvyšší xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxx xx 30. 9. 2017 (xxx xx. XX xxxxxx x. 296/2017 Xx.), xxxx xxx „x. s. x.“.

7. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x § 241x odst. 2 x. s. x. x podmínka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x § 241 odst. 1 o. x. x. xx splněna. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx přípustností xxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxxxx dovolání

8. Xxxxx § 236 xxxx. 1 o. x. x. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pravomocná xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

9. Xxxxx § 237 x. x. x. není-li stanoveno xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx každému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx se odvolací xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyřešení xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, při xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx odchýlil xx xxxxxxxx rozhodovací praxe xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vyřešena xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozdílně xxxxx xx-xx xxx dovolacím xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po 30. 9. 2017, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozporu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X. Důvodnost xxxxxxxx

11. X projednávané xxxx není (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx učiněným xxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx újmy xxxxx xxxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x x xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx).

12. Xxxxx § 11 xxxx. 1 xxxx. n) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx 29. 9. 2017, xx xx poplatku xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx újmy xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nezákonným xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx ochranném xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

13. Uvedené xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx 6. čl. X xxxxx xxxxx xxxxxx x. 296/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx. Podle přechodného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. VI xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti uvedeného xxxxxx (xx. před 30. 9. 2017) xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona (xx. xxxx 30. 9. 2017).

14. Otázku, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odvolání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§ 1 písm. x), § 2 xxxx. 5 x § 4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích], xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx úpravy § 11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 29. 9. 2017, v xxxx xxxxx xxxxxxxx (podání xxxxxx) od xxxxxxx xxxxxxxx poplatku osvobozeno, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zprvu xxxxxx xxx, xx bylo-li xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx stupně xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx 29. 9. 2017, xxx se xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx platí, a xx xx xxxx xxxxxx podle položky 22 bod 1 xxxx. x) Sazebníku xxxxxxxx poplatků, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27. 11. 2018, xx. zn. 30 Xxx 4079/2018).

15. Xxxxxxxx praxi xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Ústavní xxxx x xxxxxx xx xxx 23. 4. 2019, xx. xx. I. ÚS 1415/18, xxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 296/2017 Xx., se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x rovněž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx je proto xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx učinit xxxxx, xx nevyplývá-li ze xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx jde x xxxxx xxxxxxxxxxxxx“ (xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx zejména v xxxxxx 21 xx 23 xxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxxx závěru xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přihlásil (xxxx. xxxx. xxxxx ze xxx 21. 5. 2019, sp. zn. XX. XX 3283/18).

16. Xxxxxxxxxxx závaznost xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xx. 89 odst. 2 Ústavy) xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx rozhodovací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx shrnout xxx, xx osvobození xx soudních xxxxxxxx xxxxx § 11 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx účinném xx 29. 9. 2017, xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (srov. xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 28. 5. 2019, xx. zn. 30 Xxx 1508/2019, nebo xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27. 8. 2019, xx. xx. 30 Cdo 1418/2019).

17. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx závěry v xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx také v xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx časových xxxxxx xxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxx x xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx právních názorů, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx i xx xxxxxxx budoucí. Opačný xxxxxx by xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx, x navíc xx jím xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx specifických situacích, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx očekávání x důvěry adresátů xxxxxxxx norem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx řádu (xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 6. 10. 2016, xx. xx. 30 Xxx 2561/2014, x xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze dne 5. 8. 2010, xx. xx. XX. XX 3168/09, nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx XÜXX, Xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x retrospektivní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx změn. In: Xxxxxx rozhledy, č. 6/2011, x. 191-197), xxx xxxxx není xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

18. Lze xxxxx xxxxxxx, xx je-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx povahu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx, pak xxxxx x xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx za odvolací xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx ze xxxxxxxx xxxxxx je nesprávná x xxxxx (nová) xxxxx k zaplacení xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xx xxx 7. 1. 2019, x. j. 20 X 62/2008-853, kterou xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx poplatek x xxxx (nižší) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 3. 12. 2018, x. x. 62 Co 388/2018-845.

19. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxx § 242 xxxx. 3 xxxx xxxxx x. x. x. xxxx přezkoumal, xxx xxxxxx řízení xxxxxxxxx vadami xxxxxxxxx x § 229 xxxx. 1, § 229 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x § 229 odst. 3 x. s. ř., xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vadou řízení xxxxxxxx xxxx.

20. Zákon x xxxxxxxx poplatcích x § 10 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx výzvou x xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatku x rozhodnutím x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§ 9 xxxx. 1, 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx) má povahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxx ke vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nýbrž xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxx 3. xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. 4. 2013, xx. zn. Xx. ÚS-st 35/13). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudního xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx výzvou xx – xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx § 9 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx poplatcích – xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx mocí xxxxxxxx x zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§ 9 odst. 7 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v § 9 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxx poplatcích, x xx spolu s xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx (§ 9 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx). Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poplatek xxx xxx xxxxxx poplatek xx poplatníku xxxxxxx.

21. Xxxxxxxxxxx xxxx výzvou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x uložení povinnosti xxxxxxxx xxxxxx poplatek xx xxxx xxxxxx x při aplikaci § 12 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx toliko xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nikoliv xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx komentářové xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx § 10 xxxx. 2 xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx x § 12 xxxx. 1 xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx xxxxxx k závěru, xx xxxxxxxxxx xxxxx x zaplacení xxxxxxxx (xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) výzvy, xxxxxxx nesprávné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx § 12 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. (XXXXX, Xxxxxx. § 12 [Nesprávné xxxxxxxxxx o xxxxxxxx]. Xx: XXXXX, Robert. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. 2. xxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxxxxxxxxx X. X. Beck, 2012, x. 61.).

22. Z xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x zaplacení soudního xxxxxxxx není třeba xxxxx nebo xxxxx, x to xxx x xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx nebrání xxxxxxxxxx, xx výzva xxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx, xxxxxxx zaplaceného xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti (xxxxx) xxxxx a definitivně xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

23. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatku tak xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx upravuje xxxxxx řízení (srov. xxxxxxxx xxx 3. xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. 4. 2013, xx. zn. Pl. XX-xx 35/13), x xxxxx xxxxx této xxxxx (xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx [§ 202 xxxx. 1 xxxx. a) x. x. ř.]. Xxxxx xxxxxxx stupně xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vydá-li však xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 5. 3. 2019, xx. zn. 30 Xxx 3853/2017). Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx usnesení, xxxx xxxx xxxxxx xxx nezaplacení xxxxxxxx xxxxxxxx zastaveno xxxxx § 9 xxxx. 7 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

24. Odvolací xxxx xx xxx xxxxxxxx vady (odvolacího) xxxxxx, která xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx proti rozhodnutí, xxxxx němuž xxxx xxxxxxxx přípustné, xxxxxxxx xxxxx § 218 xxxx. x) x. x. x. x xxxxx xxxx jej xxxxx projednal x xxxxxxx x xxx.

25. Xxxxxxxxx výsledky řízení xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnout. Xxxxxxxx xxxx xxxxx podle § 243x odst. 1 písm. x) x. x. x. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx změnil xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x § 218 xxxx. x) x. x. x. xxxxxx xxxx nepřípustné.

26. I xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx prvního xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx učiněné xxxxxxxxx ze xxx 7. 1. 2019, x. x. 20 X 62/2008-853, xxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nemění xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx poplatková xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

27. Jelikož xxxxxxxxx usnesením odvolacího xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx skončeno xxx xxxxxxx, nerozhodoval Xxxxxxxx soud x xxxxxxxxx dovolacího řízení (xxxx. usnesení Nejvyššího xxxxx xx dne 23. 7. 2002, xx. xx. 20 Xxx 970/2001, uveřejněné xx Sbírce xxxxxxxx xxxxxxxxxx a stanovisek xxx číslem 48/2003). X nákladech xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx, jímž xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx (§ 151 odst. 1 x. x. x.).

28. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx dovolací xxxx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxxx (srov. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 31. 7. 2018, xx. zn. 30 Xxx 2828/2016).

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx.

X Xxxx dne 27. 5. 2020

XXXx. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxx