Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlavnímu líčení xx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxx postupováno podle §209 xxxx. 1 xx. x., jenž xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xxxxx až při xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx o úkon, xxxxx je xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §198 xxxx. 1 tr. ř. Xxxxxxxx uvedených xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §209 xxxx. 1 tr. ř. xxxxxxxxxx.

XXXXXXXX

Xxxxxxxx soud xxxxxxx x neveřejném xxxxxxxx xxxxxxx xxx 12. 5. 2020 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X., xxx. XX x XX, xxxxxx xxxxx XX, nyní xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Vrchního xxxxx x Xxxxx ze xxx 28. 8. 2019, sp. zn. 9 To 40/2019, xxxx soudu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx x Praze xxx sp. xx. 1 X 4/2018, x a x x x :

Xxxxx § 265x xxxx. 1 xx. x. xx zrušují xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 28. 8. 2019, xx. zn. 9 Xx 40/2019, x xxxxxxxx Městského soudu x Xxxxx xx xxx 16. 4. 2019, xx. zn. 1 T 4/2018.

Xxxxx § 265x xxxx. 2 tr. x. xx zrušují další xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx § 265x xxxx. 1 xx. x. xx přikazuje Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X x x x x x x x n x :

X. Rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx ze xxx 16. 4. 2019, xx. zn. 1 T 4/2018, xxx xxxxxxxx X. X. uznán vinným xxxxxxx zločinu xxxxxxx § 21 odst. 1 x § 209 xxxx. 1, xxxx. 5 písm. x) xx. zákoníku, xx xxxxx xxx xxxxxxxx podle § 209 odst. 5 xx. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osmi xxx, xxx xxxxx xxxxx xxx zařazen xxxxx § 56 xxxx. 3 xx. xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxx škody.

2. Xxxxxx xxxx v Xxxxx xxxx soud odvolací xxxxxxxxx xx xxx 28. 8. 2019, xx. zn. 9 Xx 40/2019, z xxxxxxx odvolání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx § 258 odst. 1 xxxx. x), x), x), x) xx. x. v xxxxx xxxxxxx xxxxxx x znovu obviněného xxxxx xxxxxx zločinem xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx podle § 21 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx x § 209 xxxx. 1, xxxx. 5 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xx skutkovém xxxxxxx, xx

x xxxxxx xxxxxx xxx sebe x svoji xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 28. 4. 2015 x Praze 2 – Vinohrady, XX, x zasedací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X., s xxxxxxxxxx X. J., nar. XX, jako xxxxxxxxxxxxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx“, xxx xxx ustanoven jako xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx rekreačních potřeb xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx převedla xxxxxxx xxxxxxxx majetek v xxxxx výlučném xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxx bytové xxxxxxxx

x xxxxx obce XX x. x. XX, x hodnotě 3.026.588,70 Xx, č. p. XX x hodnotě 3.152.848,30 Kč, x x. p. XX x hodnotě 1.320.848,90 Xx, a xxxxxxx x části xxxx XX xxxxxxxx parcely x. XX x xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) x. p. XX, xxxxxxx xxxxxxxx parcelu x. XX x xxxxxxx (objekt xxxxxxx) x. x. XX, xxxxxxxx xxxxxxx č. XX, xxxxxxxx parcela x. XY, xxxxxxx xxx, x. p. XX, v xxxxx xxxx XX, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. XX, x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx listu vlastnictví XX, pro xxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxx XY, u Xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XY, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx 17.378.700 Xx, xxxxx notářského xxxxxx xxxxxxxxxx jako „Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx bytových xxxxxx X. J., xxxxxxxxx xxxx“ xxxx dohledem xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poškozená X. X. x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, popř. jeho xxxxxxxx, současně téhož xxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prohlášení xxxxx § 38 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx zákoníku (xxxx jako „občanský xxxxxxx“), xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxx xxxxx jednání xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx středního xxxxxx xxxxxxxxx X. J., x xxxxxxxx xx xxxxxx 6 xx 7 xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx diagnózy nebyla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úkonu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx musel xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxx, xx x poškozenou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2014 až xx 6. 11. 2018 xxxxxx xx adrese XX x. p. XX, ač x xxxx neměl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx vyjmutím xxxxxxxxxxx x jejího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poškozené xxxxx x xxxxxxx xxxx 24.878.990 Xx.

3. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx § 209 xxxx. 5 xx. xxxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx v trvání xxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx § 56 odst. 2 xxxx. x) xx. zákoníku xx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx škody. 

II. X xxxxxx xxxxxxxx

4. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx § 265x xxxx. 1 xxxx. d) x g) tr. x. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xx xx strany soudů xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěními xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx garantovaný x xxxxxx 36 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a svobod.

5. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx podle § 265x xxxx. 1 písm. x) xx. x. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 21. 3. 2019 v xxxx nepřítomnosti. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx pro seniory x XY a xxxxxxxx xx xxx xxxxx vůbec předvolán, xxxxxxx o xxxx xxxxxx ve xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, což xxxxxxxx xxxxxxxxxx § 202 odst. 4 xx. x. Nebylo xxxxxxxxxxxx xxx jeho xxxxx xxxxx § 209 xxxx. 1 xx. x., xx xxxxx základě xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx soudní xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx jí xxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Nebylo však xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx nepředvolal, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx bylo xxxxxx xxxxx podle článku 6 odst. 3 xxxx. x) Evropské xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx „Xxxxxx“). Toto pochybení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx konání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

6. Extrémní nesoulad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx mentální xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx musel xxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, protože xxx xxxxxxxxxx, xx poškozená xxxx xxxxxxx předmětných xxxxxxxx úkonů, a xxxxxx xx na xxxxxxx vlastní vůle, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx X. X., xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X opačném xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zápis x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx x možné budoucí xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx dosvědčila, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxx učiněn xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, poškozená během xxxxxxxxxx notářských xxxxxx xxxxxxxxxx neorientovaně, ani xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx. Sveřenský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řešení xxx xxxxxxxx celého xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zastoupena xxxxxxxxx JUDr. Karlem Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kontaktoval. Xxxxx pochybily, xxxx xxxxxx advokáta nevyslechly x xxxxxxx X. X. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x čemž obviněný xxxxxxx xxx. opomenuté xxxxxx.

7. Xxxxxxx rozporuplným xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx soudy xxxxxxx, xx xxxxxxxxx nebyla xxxxxxx posoudit xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vůli, xx xxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx xxxxxxxx X. X. x xxxx x něj xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx mocí (xxxx. xxx 47. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně x xxx 14. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx na rozdíl xx xxxxx uvedl, xx poškozená xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx majetek x xxx x xxx xx pečovat, x xxxx xxxx xxxx svobodně a xxxxxxxxxxxx vyjádřila xxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xx xxx xxxxxxxx, kdo bude xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

8. S poukazem xx znaky xxxxxxxx xxxxxxxx podle § 209 odst. 1 xx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxx skutku xxxxx xxxxxxx skutečnosti svědčící x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, x xxxxxxxx, xxxx. x tom xxxxx xx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx měla, x xx měl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poškozené xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx, x xx xxx x případě, xxx xx xxx xxx péči x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx ji xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx výrok x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx žádnou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nesprávný.

9. Vyčleněním xxxxxxx poškozené xx xxxxxxxxxxx fondu nemohlo xxxxx xx vzniku xxxxx, a xx x přesto, xx xxxxxxxxx xxxx zakladatelka xxxxx xxxxxxxx pozbyla xxx xxxxxxxxxx právo x xxxx, protože xxx xxx měla x nadále veškerý xxxx. Rovněž xxxx xx celou dobu xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx svěřenského xxxxxxx. Xxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx XX. xxxx. 5 xxxxxxx), xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx majetek xxxxxx x xxxxxxx xx x xxx veškeré xxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx změnit xxxxxx svěřenského xxxxx, xxxx ho xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x majetkového xxxxxxxxx, xxxx by xx ze svěřenského xxxxx plynul, x xx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x mohla kdykoli xxxxx xxxx vlastnické xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxxxxxx vloženým xx xxxxx, xxx x xxxxxxx na své xxxxxxxxx tento xxxxxxx x xx zřízení xxxxx ovládala. Xxxx xxxxxxxx moc xxxxxxxxx xxx majetkem xxxxxxxxxx xx xxxxx musí xxx xxxxx názoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx, xx poškozené xxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku, xxxxx škoda xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx.

10. Obviněný xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, že oprávněné xxxxx mohly podat xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx ohledu xx xxxxx poškozené opatrovnický xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx poškozené opatrovník xxxxxxxx, x xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxxxx právo) x xx xxxxxx, xxx xx zaniklo její xxxxxxxxxx právo, xxxxxxx xx přešel xx xxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxxxx, zda xx xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, což xx nesprávné, protože x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx sledován xxxxx xxxxx až xx xxxxx xxxxxxxxx. Podle § 1633 xx 1640 zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx by byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx dědické xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xx žijící xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx roku xxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§ 1636 občanského zákoníku). X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx veškerý xxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx až x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx by xxxxxxx xxx nenabyl. Společné xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x odvolací xxxx v xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. I xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakožto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tudíž xxxxxxxx, xxx svým xxxxxxxx mohl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx úmyslem xxxxxx. Xxx xxxxxx, xx by xxxxx x xxxx uvedené xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx vznikla smrtí xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxx 28. 4. 2015, kdy xxxx xxxxxxxx smlouva x svěřenském xxxxx, xxxxx xx xx xxx smrti poškozené, x proto xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Obviněný následně xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx navrhl, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx § 265k tr. x. zrušil x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Xxxxx xx dne 28. 8. 2019, xx. xx. 9 Xx 40/2019, x xxxx předcházející xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxx 16. 4. 2019, xx. zn. 1 X 4/2018, x xxx sám xxxxx § 265x xxxx. 1 xx. ř. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx § 226 xxxx. x) xx. x., xxxxxxxx xxx xxx vrátil xxxxx § 265x xxxx. 1) xx. x. x xxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí soudu xxxxxxx stupně. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx § 265x xx. ř. xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx.

XXX. X xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx x repliky xxxxxxxxxx

11. Xxxxxx zástupkyně xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§ 265x xxxx. 2 xx. x.) x výhradám xxxxx § 265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxxx poukázala xx xx, xx xxxxxx xxxxxx x Domově xxx seniory x XX xx dne 21. 3. 2019 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Praze xx xxx 20. 2. 2019, xx. xx. 9 Xx 7/2019, xxx účasti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx po xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx manipulována x xxxxxxx, že x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx líčení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx následujícím xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dne 12. 4. 2019 xxxxxxxxxxx xxxxxx podle § 219 xxxx. 3 xx. x. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jednání. Takový xxxxxx xxxxxx být xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x něho xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx vyslechnuta x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx není schopna xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx řízení. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx svědkyně xxxxxxxx, xxx xx smyslu § 219 odst. 3 tr. x. x dalším xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxxxx jednání, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx ovlivněn xxxx xxxxxxxx retardací, xxxxxx ani xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx však xxxxxx, že bylo xxxxx šetřit xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Obhájci xxxxxxxxxx xxxxxx poškozené xxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx nedošlo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x narušení xxxxxxxxxxxxxxxxx řízení. Postup xxxxx § 209 xxxx. 1 tr. x. xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nezakládá xxxxxxxx xxxxx xxxxx § 265x odst. 1 xxxx. x) xx. x. (viz xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 30. 8. 2016, sp. xx. 4 Xxx 976/2016).

12. Námitky xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx vnímat obsah xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pod § 265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxxxx míří xxxx skutkovým xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poškozené xx xxxxxx zejména x xxxxxx xxxxxxxx a xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudků. X xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx těžce omezena xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx si x reprodukovat xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx a submisivní, x není xxxxxxx xxxxxxxx nátlaku, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x její xxxxxxxx. Proto podpis xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx manipulativního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o vytvoření xxxxxxxxxxx xxxxx dostat x xxxxxx xxxxxxx.

13. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx námitky xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx škody, xxxxx xxxxxxxxxx důvodnými, protože xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x neinformoval xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx, čímž xx xxxxxx v xxxx. Xxxxx vychází x xxxxxxxx svěřenského fondu, xxxxx xxxxxx možné xxxxxxxx x xxx, xx stav xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sama xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx institutů xxxxx, xxxxx xxxx nebyla xxxxxxx, x to x důrazem xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X. X., kterému xxx xxxxxxx majetek xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dojít xx poté, xx xx xxxxxxxxx vznikla xxxxx, tedy xx x momentu její xxxxx. Státní xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxx xxxxxx, xx by xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xx jejím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx x ukončený xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vše, xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Samotná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemožnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, i xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

14. Na základě xxxxx uvedeného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx § 265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., xxxxxx xxxxx § 265x odst. 1 xxxx. e) tr. x.

15. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za nesprávné, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx podle § 265b xxxx. 1 písm. x) xx. x. xxxxxxxxx, xx xxx proveden xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx § 209 xxxx. 1 xx. x., xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dne 21. 3. 2019, xxxx xx x němu xxx předvolán, což xx jednoznačným xxxxxxxxx xxxxxx, které vedlo x upření xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

16. Xxxxxxxxxxx xx ani x argumentací státní xxxxxxxxxx k jeho xxxxxxxx xxxxx § 265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx neakceptovala, že xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx X. K. a xxxxxx právními xxxxxxxx XXXx. Karlem Xxxxxxx x XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Poškozená xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 3, xx. xx. 13 X 876/2013, xxxxxxxx xxxxxx x D. Š., xxx 14. 10. 2013 uzavřela x X. X. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxx XY, xx kterou jednal xxxx xxxxxxxx X. X. Ani v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právně xxxxxx, přičemž x xxxxxxx soud xx xxxxxxxxx darovacích smluv xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vycházel x argumentoval xxx, xx poškozená xxxxx xxxxxx obviněnému xxxxx xxx xx správě xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx poškozené xxxxxx xxxxxx. Činila xxxx četná xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nezpochybňuje, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx právně xxxxxx.

17. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X odkazem xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25. 11. 2003, xx. xx. X. XX 558/01, poukázal xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx znaku x xx xx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o podstatných xxxxxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx výroku x xxxx xxxxx xxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx poškozený xxxxxxx. Návrh xx xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx X. X. x x xxxxx majetek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx darovací xxxxxxxx xx dne 14. 10. 2013 darovala X. X. K xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx XX, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

18. Xxxx chybné xxxxxxxx xxxxxxxx i úvahy xxxxxx zástupkyně vztahující xx k  pokusu xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xx xxx námitky založené xx závěru, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nemůže, x xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx zřízení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebyla procesně xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x zastoupení xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx.

XX. Xxxxxxxxxxx dovolání

19. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx shledal, že xxxxxxxx je přípustné, xxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx uvedenému x § 265x odst. 1, xxxx. 2 xxxx. x) xx. x., xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx § 265x xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xx. x. x jeho xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx § 265x odst. 1, 2 xx. x. v xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x této xxxx xxxxxxxxxx.

X. X xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

20. Dovolání xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx bylo xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx § 265b xxxx. 1 xx. x., a xxxxx Xxxxxxxx soud posuzoval, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle § 265x odst. 1 xxxx. x), x) xx. x., x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

21. Xxxxx § 265x odst. 1 xxxx. x) tr. x. xxx dovolání xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o přítomnosti xxxxxxxxxx x hlavním xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jakékoliv xxxxxxxxxxxxx obviněného v xxxxxxx líčení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxx x xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podle xxxxx xxxxx konat xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx účasti xxxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xx xxxxx obviněného xx soudní xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx situace, xxx x xxxxxxx xx zákonem by xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx vyplývá x článku 38 xxxx. 2 Listiny xxxxxxxxxx práv x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 2/1993 Xx., x znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx „Xxxxxxx“), xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx průtahů a x jeho přítomnosti, x xxx xx xxxx xxxxxxxx ke xxxx prováděným důkazům. Xxxxx obviněného xxxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx x xxxxx xxx slyšen, xx tak xxxxx xxxxxxxxx xx základní xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx. Přitom xxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxx výslech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xxx musí xx xxx dána x xxxxxxxxxxx jednak účinně xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ovlivnit rozhodování xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x nimiž xx xxxx musí x rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx státním xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxx obviněnému xxxxxxxx prostor. Jen xxxxx provedené xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z podstaty xxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x neoddělitelnou součástí xx xxxxxxx xxxx xxxxx (x xxxx xxxx. přiměřeně xxxx. xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 30. 11. 2000, xx. xx. III. XX 238/2000, ze xxx 21. 11. 1996, xx. xx. XX. XX 200/96 aj.). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zúčastnit xxxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxx 6 xxxx. 1 Xxxxxx, x xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxx x jeho xxxxxxxx x xxxxx jako xxxxx s tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx [srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská xxxxx (xxxx xxx „XXXX“) xx dne 25. 3. 1998 xx xxxx Xxxxxxx proti Xxxxxx, xxxxxxxx č. 23103/93).

22. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nutností xxx předvolat k xxxxxxxx líčení podle § 198  xx. x., x xxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x § 202 tr. ř. Xxxxxxxxxx § 198 xxxx. 1 xx. x. xxxxxxxx xxxxx xxxx, jež xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx o jeho xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx, resp. přípravu xxxxxxxxxx, xxxx obhájce x xxxxxxxx zástupce xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, že xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx každému hlavnímu xxxxxx, xxxx i x xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx hlavního líčení, xxx kterém xx xxxxxxxx xxx, kdy xxxx další hlavní xxxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx-xx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx, x hlavní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx § 258 xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. (xxxx. xxxxxxxxxx x. 24/2002 Xx. xxxx. xx.), xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stěžejní xxxxxxxxx, xxx které xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx obviněného xx hlavní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x ustanovení § 202 xxxx. 2 xxxx. x) xx. x. o přítomnosti xxxxxxxxxx xxx hlavním xxxxxx, kde rozhodnutí x tom, xxx xxx konat hlavní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx včasné a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxx.&xxxx; rozhodnutí x. 1/1994 Xx. xxxx. xx.). Pouze xx xxxxxxx a xxxxxxxx předvolání obviněného x xxxxxxxx líčení xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx dalšího xxxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxx prvního stupně, xxxx spočívá xx xxxxxxx xxxxxxxxxx § 202 odst. 2 xx. x., xxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxx líčení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xx nejprve xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx trestního xxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx možnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx stíhání xx xxxx přítomnost xxx hlavním líčení xxxxxxxxx, protože xxxx xxxxxxxx strana xx xxxxxxxx práva, která xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, přičemž xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx obhajoby. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontradiktorních xxxxx (xxx xxxx. § 215 xxxx. 2 xx. x.) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx spolehlivého, co xxxxxxxxxxxxxxxx skutkového xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení § 202 odst. 2 xx. ř., xxxx. i § 202 odst. 5 xx. ř. xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x uvedeného pravidla (xxxx. ŠÁMAL, X. x xxx. Xxxxxxx xxx XX. § 157 xx 314x. Xxxxxxxx. 7. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2013, x. 2554 x 2555).

23. X xxxxxxxxxx věci Xxxxxxxx xxxx shledal, xx xx xxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dne 11. 2. 2018, x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx x. x. 797 xx 815 xxxxx). Xxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxx odročeno vždy xxx respektu xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx založené xx č. x. 894, 947, 1070, 1108, 1178, 1232 xxxxx). První xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu prvního xxxxxx xx dne 5. 11. 2018 (xxx č. l. 1237 xx 1240 xxxxx) xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kasačním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu ze xxx 20. 2. 2019, xx. xx. 9 Xx 7/2019 (xxx x. l. 1450 xx 1457 xxxxx) a soudu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X., xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x osobnosti xxxxxxxxx, xxxxxx jejího xxxxxxxxxx rozvoje x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ostatními xxxxxxx (srov. x. x. 1454 xxxxx). Xxxx výpověď xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx představovala xxxxxxx důkaz, xxx xxxxx nebylo xxxxx xxxxxxx dokazování xx xxxxx. S xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx druhého xxxxxx xx vhodné xxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxxxx x XX, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, avšak za xxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxx, opatrovníka poškozené, xxxxxxxxxx a znalce X. X., x xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxxx, xxxx. dalších xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. x. x. 1455 xxxxx).

24. Xxxxxxxxxxx senátu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na den 21. 3. 2019 xx Xxxxxx xxx xxxxxxx x XY. Xxxxx xxxxxxx na x. x. 1464 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Z xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx ze dne 21. 3. 2019 xx patrné, xx xxxxxxxx líčení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx obviněného Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx x XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx obviněný, xx vztahu x xxxxx předsedkyně xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx provést xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X., xxxxx v nepřítomnosti xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx účelem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx líčení x nepřítomnosti obviněného. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x výslechu poškozené, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx umožněno xx xxxxx dotazy (xxxx. x. x. 1470 xx 1486 xxxxx).

25. Xxx 12. 4. 2019 xxxx xxxxxx xxxxxx líčení x xxxxxx Městského xxxxx x Xxxxx, x xxxxx byl obviněný xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x zúčastnil xx xxx (xxxx. č. x. 1466 xxxxx). Xxxxx protokolu x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx § 219 xxxx. 3 xx. ř. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadního xxxxxxx (xxxx. x. x. 1504 xxxxx). Xxxxxxxx xxx xxxxx § 209 odst. 1 xx. x. xxxxxxxx s obsahem xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx 21. 3. 2019 x Xxxxxx xxx xxxxxxx v XX, xx xxxxxxxx § 214 xx. x. xxxxxx možnosti na xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x ní x xxxxxx byl xxxxxx opětovně vyslechnut (xxxx. č. l. 1513 spisu). Xxxxxx xxxxxx bylo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, proti němuž xxx dovolání xxxxxxxxxx xxxxxxx, na 16. 4. 2019 (xxxx. x. l. 1523 xxxxx).

26. Odvolací xxxx xxxxxxx prvostupňový xxxxxxxx xxxxxxxxxx z podnětu xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxx vada xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx 21. 3. 2019 zmíněna xxxxxx), x xxxxxxx soudu xxxxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxx. body 8. x 9. rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx). Zrušil-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx tak z xxxxxx důvodů.

27. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx shledal, xx postupem xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx líčení xxx 21. 3. 2019 bylo porušeno xxxxxxxx xxxxx obviněného xxxxxxxx x článku 38 odst. 2 Xxxxxxx, protože xxx, xx ho xxxx xx toto xxxxxx xxxxxx nepředvolal, a xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx, zásadním způsobem xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxx xxxxx xx xxxxx u xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x možnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx na xx, xxx xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx § 209 xx. ř., xxxxxxx x xxx xx xxxxxx od xxxx, xx obviněný byl x hlavnímu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zaručené xxxxx xx soudní xxxxxxx xxxx - xxxx xxxx - xxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx dbaly (xxxxxxx) stanoveného xxxxxxx (xx. 36 odst. 1 Xxxxxxx) x xxxx, aby účastníkům xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx něm, x xx xxx, xxx x něm mohli xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxxx xxx xx xxxxx řízení poskytuje (xx. 38 odst. 2 Listiny). Pokud xxxx nebyl obviněný xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx možné xxx xxxxx (srov. xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1. 11. 2001, xx. xx. XXX. ÚS 189/01, nebo xx xxx 17. 7. 2002, xx. zn. XX. XX 145/02).

28. Xxxxxxxxxxxxx obviněného x xxxxxxxx xxxxxx tedy xxxxx x závažnému xxxxxxxx xxxx práva xxx u xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obviněného x xxxxxxxx líčení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx x xxx, zda xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xx hlavní xxxxxx bude xxxxxx xxx přítomnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx § 202 xxxx. 2 písm. a) xx. ř. xxxx xxxx xx, xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx předvolán. Xxx xxxxxxx této xxxxxxxx není xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konat, x xx xx xxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxx nezbytná x potíže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx kompenzovány xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx výlučně nebo x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx učiněných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx příležitost vyslýchat xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxx (viz xxxx. xxxxxxxx ve xxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxx 26. 3. 1996, xxxxxxxx x. 20524/92) [xxxx. xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 27. 4. 2009, sp. xx. X. XX 3206/08].

29. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlavnímu xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx možnost, xxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxx § 209 xxxx. 1 tr. x., jenž xxxxxxx xxxxxxxx pro provádění xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx (je xxxxxxx x xxxxx třetí – xxxxxx před xxxxxx, xxxxx třinácté – hlavní líčení, xxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxx). Xxxxx xx x xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx líčení, xxxx po řádném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle § 198 odst. 1 xx. x. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nezbytným předpokladem, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx § 209 xxxx. 1 xx. x. xxxxxxxxxx.

30. Tím, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx líčení xxx 21. 3. 2019 xxxxx nepředvolal, xxxxxxx jeho základní xxxxx, x hlavní xxxxxx nemohl xxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxx xxx nemění, xx xxxx zvažoval xxxxxxx xxxxxxx poškozené xx xxxxxxxx § 209 xxxx. 1 tr. x. x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx které již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx s xxxxxxxx xxxxxxxx poškozené xxxxxxxx, xxx také xxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx takto xxxxxx xxxxxx líčení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a nemůžou xxx xxxxx v xxxxxx řízení xxx xxxx vadu xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provedená je xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jenž xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) vady, xxxxx xx neodstranitelná, xxx xxxxxxx, že x xxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx. Takový xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxx. XXXXX, X. Xxxxxxxx důsledky xxxxxxxx xxxxxxxx x dokazování x xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx advokacie, xxxxxx – září 1982, x. 125 xx 126).

31. X ohledem xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx líčeních xx xxx 21. 3. 2019 x 12. 4. 2019 (viz xxxx 29. a 30. shora) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x pozdějším xxxxxx řízení xxx x xxxx výpovědí xxxxx § 209 xxxx. 1 xx. x. xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx x ní xxxxxxxx, xxxxx prvotní pochybení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu, xxx xxxxxx xxxx porušeno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xx významnější, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx zdůraznil i xxxxxxxx soud, jenž xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (srov. x. x. 1454 xx 1455), neboť xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku xxxxx xxxxxxx stupně xx xxx 5. 11. 2018, xx. xx. 1 T 4/2018. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxx zásady tak, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx i xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx níž xx xxxxxx obviněného xxxxxxxxxxxx důkazy, jež xxxx schopny ovlivnit xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx (srov. xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 9. 10. 2013, xx. zn. Xx. XX 25/2013, xxxxxxxxx xxx x. 175 xx xx. 71 Xx. nál. x xxx. ÚS ČR).

32. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestního xxxxxx nemohla přezkoumávaná xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx Xxxxxxxx soud xxxxx § 265x xxxx. 1 tr. x. zrušil xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Xxxxx xx dne 28. 8. 2019, xx. xx. 9 Xx 40/2019, x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 16. 4. 2019, xx. xx. 1 X 4/2018, xxxxx § 265x xxxx. 2 tr. x. x další rozhodnutí xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx změně, x xxx došlo zrušením, xxxxxxx podkladu, x xxxxx § 265l xxxx. 1 tr. x. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze, xxx xxx v xxxxxxxxx rozsahu znovu xxxxxxxxx x xxxxxxx.

33. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 21. 3. 2019 xx xxxxxxxxx neúčinným xxxxxxx, xxx znamená, xx x ní xxxxx xxxxxxxxx x musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věci, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx napravit, x xx xxxxxxxxxx xxxxx provedeného procesního xx xxxxxxxxx úkonu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx procesních předpisů. X xxxxxx řízení xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx ve xxxxxxxxxx rozsudku xx xxx 20. 2. 2019, xx. zn. 9 To 7/2019, xxxxxx Xxxxxx xxxx x Praze, xxxxxx xxxx respektoval právní xxxxxx, které xxxxxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxx (§ 265s xxxx. 1 xx. x.). Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxx, x němuž vedle xxxxxxx osob, xxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, předvolá xxxxx a včas x obviněného. Xxxxxxxxxx, xx xxx učiní xxxx x Xxxxxx xxx seniory v XX xxxx x xxxxx, s ohledem xx xx, kde xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, takovému xxxxxxx nebrání. Xxx xxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxxx x § 198 xx. x., xxxxxxxx § 202 xx. x. xxxxxx xxxxxx soudu xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postupoval xx xxxxxxxx § 209 xxxx. 1 xx. x., xx xxxx xxxxx xxxx klást xxxxx xx to, xxx respektoval všechna xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. nález Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 12. 3. 2002, xx. xx. X. ÚS 592/2000).

34. Xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx napadených xxxxxxxxxx xxxx existence xxxxxxx xxxxxxxx vady, x ve xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokazování, xxxx xx xxxxxxxxx etapě xxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxx to, xxx xxxx formulovat xxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx závěrů xxxxxxxxxxxx se x xxxxxx x vině, x nichž xxxxx xxxx prvního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx závažné xxxxxxxx xxxx rozhodovat. Xxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vytýkal x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazem na xxxxx podle § 265x xxxx. 1 xxxx. g) tr. x., neboť xx x dané xxxxxxx, xxx xxxx oba xxxxxxxx soudů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Je proto xxx xxxxxx zmínit, xx xx xxxxxxx xxxx, xxx podle xxxxxxxx provedeného dokazování, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx poškozené x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx soudy xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx o vině x trestu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx v xxxxxxx xx všemi hmotněprávními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x judikaturou x § 209 xx. xxxxxxxx, v reakci xx výhrady, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nyní x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx § 265x xxxx. 1 xxxx. g) xx. x., x xxx x xxxxxxx xx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx xx dne 12. 5. 2020, xx. xx. XX. XX 1327/19, xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 13. 3. 2019, xx. xx. 8 Tdo 264/2019, aj.).

35. Xxxxxxxx xxxx však pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxx § 265x xxxx. 2 xx. x. budou xxxxx povinny xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx; neprospěch xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, podaného v xxxx prospěch (xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx). Xxxx xxxxxx bude xxxxx xxx na xxxxxx, xxxxxxxx budou xxxxx podle výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nově xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxx obviněného xxxxx, xxxx objasněny. Xxxx je třeba xxxxxxxxxxx, že xxxxx § 265x xxxx. 1 xx. x. xxxx soudy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx.

X x x č e x í : Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx není x xxxxxxxx obnovy řízení xxxxxxx prostředek xxxxxxxxx (§ 265x xx. x.).

X Xxxx dne 12. 5. 2020

XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx