Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlavnímu líčení xx překážkou, xxxxx xxxxxxxx možnost, xxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §209 odst. 1 xx. x., jenž xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx až xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx o xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx po xxxxxx předvolání xxxxxxxxxx xxxxx §198 odst. 1 tr. x. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nezbytným xxxxxxxxxxxx, xxxxx naplnění musí xxxxx §209 xxxx. 1 xx. x. xxxxxxxxxx.

XXXXXXXX

Xxxxxxxx soud xxxxxxx x xxxxxxxxxx zasedání xxxxxxx dne 12. 5. 2020 o xxxxxxxx obviněného P. X., nar. XX x XY, xxxxxx xxxxx XY, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx Xxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Praze xx xxx 28. 8. 2019, sp. xx. 9 Xx 40/2019, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx věci xxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxx sp. zn. 1 X 4/2018, x a x x x :

Podle § 265x xxxx. 1 tr. x. xx zrušují xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 28. 8. 2019, xx. zn. 9 Xx 40/2019, x xxxxxxxx Městského xxxxx x Xxxxx ze xxx 16. 4. 2019, xx. zn. 1 T 4/2018.

Podle § 265x xxxx. 2 tr. x. xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx obsahově xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxxxx, k níž xxxxx zrušením, pozbyla xxxxxxxx.

Xxxxx § 265x xxxx. 1 tr. x. se xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx, aby xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X x ů x o d x x x x :

X. Rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze xx xxx 16. 4. 2019, sp. xx. 1 X 4/2018, xxx xxxxxxxx X. X. xxxxx xxxxxx xxxxxxx zločinu xxxxxxx § 21 xxxx. 1 x § 209 xxxx. 1, xxxx. 5 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx § 209 odst. 5 xx. xxxxxxxx k xxxxxx odnětí svobody x trvání osmi xxx, xxx xxxxx xxxxx byl zařazen xxxxx § 56 xxxx. 3 xx. xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

2. Vrchní xxxx x Praze xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 28. 8. 2019, xx. xx. 9 Xx 40/2019, z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozsudek xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx § 258 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xx. ř. v xxxxx xxxxxxx zrušil x znovu xxxxxxxxxx xxxxx vinným xxxxxxxx xxxxxxx xx stadiu xxxxxx xxxxx § 21 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx k § 209 xxxx. 1, xxxx. 5 xxxx. x) xx. xxxxxxxx na skutkovém xxxxxxx, xx

x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx x svoji xxxxxx xxxxxxxxx prospěch xxxxxxx xxx 28. 4. 2015 v Xxxxx 2 – Xxxxxxxxx, XX, v xxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti X. X., s xxxxxxxxxx X. X., xxx. XX, xxxx xxxxxxxxxxxxx „Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu“, kde xxx ustanoven xxxx xxxxxxxxx správce, xxx xxxxx fond xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx potřeb x xxxxxxxxxxxx rekreačních xxxxxx xxxxxxxxx, x do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx majetek v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x xxxxx xxxx XY x. x. XY, x hodnotě 3.026.588,70 Xx, č. x. XX v xxxxxxx 3.152.848,30 Kč, x x. p. XX x hodnotě 1.320.848,90 Xx, x pozemky x xxxxx xxxx XX stavební xxxxxxx x. XY x xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) x. x. XX, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. XX x xxxxxxx (xxxxxx bydlení) x. p. XY, xxxxxxxx xxxxxxx x. XX, xxxxxxxx xxxxxxx x. XX, xxxxxxx xxx, x. x. XX, x xxxxx xxxx XX, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. XX, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx listu vlastnictví XX, pro xxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxx XX, x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx, Katastrální xxxxxxxxxx XX, se xxxx příslušenstvím x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx 17.378.700 Kč, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jako „Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx potřeb X. J., svěřenský xxxx“ byla xxxxxxxx xxx xxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X. X. x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx fondu xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxx, současně xxxxx xxx x xx xxxxx místě poškozená xxxxxxx xxxxxx notářského xxxxxx předběžné xxxxxxxxxx xxxxx § 38 xxxxxx x. 89/2012 Xx., občanského xxxxxxxx (xxxx jako „občanský xxxxxxx“), xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx tomto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lehké mentální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx M. J., x podstatě xx xxxxxx 6 xx 7 xxxxxx xxxxxx, xxxxx v důsledku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smysl x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, x jako laikovi xxxxxx, x též x x xxxxxxxxxxxx x xxxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2014 xx do 6. 11. 2018 xxxxxx xx xxxxxx XX č. p. XX, xx k xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poškozené xxxxx v xxxxxxx xxxx 24.878.990 Xx.

3. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsoudil xxxxx § 209 odst. 5 xx. xxxxxxxx x trestu odnětí xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, a xxx jeho xxxxx xx xxxxxxx xxxxx § 56 xxxx. 2 písm. x) xx. xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxx. Xxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx škody. 

II. Z xxxxxx dovolání

4. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx § 265x xxxx. 1 písm. d) x x) tr. x. xxxxxxxx, jímž xxxxxxx, že nebyl xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nesoulad xxxxxxx x porušení xxxxx xx spravedlivý xxxxxx garantovaný x xxxxxx 36 xxxx. 1 Listiny základních xxxx x svobod.

5. Xx okolnost xxxxxxxxxx xx xxxxx podle § 265b xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. shledal xxxxxxxx konání xxxxxxxx xxxxxx dne 21. 3. 2019 x xxxx xxxxxxxxxxxxx. Toto xxxxxx xxxxxx bylo xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx xxx xxxxxxx x XX a xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x jeho xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, což xxxxxxxx xxxxxxxxxx § 202 xxxx. 4 xx. x. Nebylo xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx § 209 xxxx. 1 xx. x., xx xxxxx xxxxxxx mohl xxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx a k xxxx výpovědi xx xxxxxxxx. Xxxxxx však xxxxx, aby xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx bylo upřeno xxxxx podle xxxxxx 6 odst. 3 xxxx. x) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx „Xxxxxx“). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stupně považoval xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, protože xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx schopna předmětných xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xx na xxxxxxx vlastní vůle, xxx dosvědčuje xxxx xxxx xxxxxxx X. X., která s xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednat neměla xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx úkonech xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx budoucí xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxx přítomnosti xxxxx xxxxx, poškozená xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx neorientovaně, xxx xx by xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx považovala xx xxxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx, který xxxxxxx xx účelem sepsání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx pochybily, xxxx xxxxxx xxxxxxxx nevyslechly x xxxxxxx X. X. dostatečně xxxxxxxxxxxxx, x čemž xxxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxx rozporuplným xx obviněnému jevilo, xx xxxxx tvrdily, xx poškozená xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dopad xxxxxxxxx právního xxxxxxx, x současně shledaly, xx dokázala xxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxx veškerý xxxx xxxxxxx xxxxxxxx R. X. x péči x něj xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx mocí (xxxx. xxx 47. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx 14. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx poškozená xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxx xx pečovat, x xxxx svou xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxx, xx xx xx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

8. S xxxxxxxx xx znaky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx § 209 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx x xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakožto xxxxx xxxxxxx v xxxx, x realitou, xxxx. o tom xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx představu xxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X samotném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx nelze xxxxxxxxx uvedení x xxxx, x to xxx v xxxxxxx, xxx xx xxx xxx péči o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x omyl xx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx je výrok x vině, který xxxxxxxxxx žádnou přezkoumatelnou xxxxx, xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu nemohlo xxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx zakladatelka xxxxx formálně xxxxxxx xxx vlastnické xxxxx x xxxx, xxxxxxx xxx xxx měla x xxxxxx veškerý xxxx. Xxxxxx měla xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx svěřenského xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx XX. xxxx. 5 statutu), xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx měla xxxxx majetek xxxxxx x xxxxxxx xx x něj veškeré xxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx mohla xxxxxxx libovolně xxxxxx xxxxxx svěřenského xxxxx, xxxx xx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx obviněného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx ze xxxxxxxxxxx xxxxx plynul, x xx ve prospěch xxxxxxxx xxxx xxxxx, x mohla kdykoli xxxxx zpět vlastnické xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxx škoda. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x po zřízení xxxxx ovládala. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx majetkem xxxxxxxxxx xx xxxxx musí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx, xx poškozené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxxxxxx také na xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx mohly podat xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svéprávnosti xxxxxxxxx, kdyby xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx nejvhodnější. Xxxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx, jak xxxx xxx xxxxxxxxx opatrovník xxxxxxxx, a proto, x kdyby xxxxxx xxxxxxxxx sama statut xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx učinit xxxxx xxxxxx jmenovaného xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx majetková škoda xxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx) x xx xxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx, zda xx xxxx možné xxxxxxxx x škodě x xxxxxx. Xxxxx xxxxxx úvahy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pouze x toho, xx xxxxxxxx svěřenského fondu xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx nesprávné, protože x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nemohl xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx až xx xxxxx xxxxxxxxx. Podle § 1633 xx 1640 xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, jakožto osoba x xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§ 1636 xxxxxxxxxx xxxxxxxx). X tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx dědické xxxxx x xxxxx z xxxx xx děděním xxx nenabyl. Xxxxxxxx xxxxxxx obviněného x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx navíc soudy xxxxxxxxxxxxx x odvolací xxxx x něm xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx. I xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx svým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x tímto xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx, xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x závěru, xx xxxxx xxxxxxx smrtí xxxxxxxxx, nebylo xx xxxxx xx xxxxx xx xxx 28. 4. 2015, xxx xxxx uzavřena xxxxxxx x svěřenském xxxxx, xxxxx až xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, x proto xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx skutku xxxxxxxxx. Obviněný následně xxxxxx, že znaky xxxxxxxxxx xxx subjektivní xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebyly xxxxxxxx, x x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx kvalifikovat xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx navrhl, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx § 265x xx. x. xxxxxx v xxxxx rozsahu xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxx 28. 8. 2019, xx. zn. 9 Xx 40/2019, i xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx xx xxx 16. 4. 2019, xx. xx. 1 X 4/2018, x xxx xxx podle § 265x odst. 1 tr. x. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx § 226 xxxx. x) xx. x., případně aby xxx vrátil xxxxx § 265l odst. 1) tr. x. x novému xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxx stupně. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx podle § 265x xx. x. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxx je dovolání xxxxxx.

XXX. X xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

11. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§ 265x xxxx. 2 xx. x.) x xxxxxxxx xxxxx § 265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, že xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxxxx x XX se dne 21. 3. 2019 xxxxxx ve smyslu xxxxxxxx usnesení Xxxxxxxx xxxxx x Praze xx dne 20. 2. 2019, sp. xx. 9 To 7/2019, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx obviněným xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx x xxxx přítomnosti xxxxxx xxxxxxxxx pravdu. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx obhájci xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx konaném xxx 12. 4. 2019 xxxxxxxxxxx senátu podle § 219 odst. 3 tr. x. xxxxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxxxx jednání. Takový xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx nepřítomnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Byť xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx svědkyně seznámen, xxx xx xxxxxx § 219 odst. 3 xx. x. x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž x xxxxxxx xx xxxxx výpovědi xxxxxxxxx, xxxxx xxx ovlivněn xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ani možné xxx zcela jasně xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx, xx bylo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx riziku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poškozené xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx ve xxxxxxxx nedošlo podstatným xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx řízení. Postup xxxxx § 209 xxxx. 1 xx. x. xx zákonný x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx § 265b xxxx. 1 xxxx. d) xx. x. (xxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 30. 8. 2016, xx. xx. 4 Xxx 976/2016).

12. Námitky obviněného, xxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx § 265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxxxx míří xxxx xxxxxxxxx závěrům xxxxx x na xxxxxxxx xxxxx nedopadají. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx lehké mentální xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx zejména z xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx ní je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx schopnosti xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, což xx transparentně xxxxxxxx x x její xxxxxxxx. Xxxxx podpis xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebyl xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx manipulativního xxxxxxxxx obviněného, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxx x jejímu xxxxxxx.

13. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx námitky xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx x omyl x xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx důvodnými, protože xxxxxxxx zneužil xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sama xxxxxxxxx zvrátit xx xxxxx institutů xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xx xx, že obviněný xxxxxxxxxxxxx příbuzného xxxxxxxxx X. X., xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dojít xx poté, co xx xxxxxxxxx vznikla xxxxx, xxxx xx x momentu její xxxxx. Xxxxxx zástupkyně xxxxxxx, že xxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, stal xx xx xxxxx opatrovníkem xxxxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxxx pokus xxxxxxxxx xxxx, neboť xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx považoval za xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxx neplatnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemožnost xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx.

14. Xx základě xxxxx uvedeného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx § 265x xxxx. 1 písm. x) xx. ř., xxxxxx podle § 265x xxxx. 1 xxxx. e) xx. x.

15. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zástupkyně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx § 265x odst. 1 xxxx. x) xx. ř. xxxxxxxxx, xx xxx proveden xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx nepřítomnosti ve xxxxxx § 209 xxxx. 1 xx. x., xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx hlavního xxxxxx xxx 21. 3. 2019, xxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x upření xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxxx.

16. Xxxxxxxxxxx se xxx x argumentací xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podle § 265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. x xxxxxxx xx svém xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nevěděl. Státní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx X. K. x xxxxxx právními xxxxxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx x XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 3, sp. xx. 13 X 876/2013, xxxxxxxx xxxxxx x D. Š., xxx 14. 10. 2013 xxxxxxxx x X. X. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nemovitých xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x obcí XX, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx X. X. Xxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právně xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx soud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vycházel x xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx mohla xxxxxx xxxxxxxxxx plnou xxx xx xxxxxx xxxxxxx, což x xxxx xxxxxxxxxx závěr x xxxxxxxxxx poškozené xxxxxx jednat. Činila xxxx xxxxx právní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nezpochybňuje, a xxxxxxx ani právníci, x nimiž xxxxxxx, xxxxxx pochybnosti x xxxx způsobilosti xxxxxx xxxxxx.

17. Xxxx státní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx získání xxxxxx. X odkazem xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25. 11. 2003, xx. xx. I. XX 558/01, xxxxxxxx obviněný xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx objasnění xxxxxx xxxxx x xx to, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x podstatných xxxxxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx výroku x xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx obviněný xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx poškozený xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx od notářky X. K. x x xxxxx majetek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 14. 10. 2013 xxxxxxxx X. X. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x jejích xxxxxxxxxx, xxxx XY, xx xxxxxxx státní zastupitelství.

18. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x&xxxx; pokusu xxxxxxx, a xx x ohledem xx xxx námitky založené xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx fondu xxxx neplatným xxxxxxx xxxxxxxx. Neobstála xx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx iniciováno xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx zřízení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, mohla jednat x zastoupení xxxxx xxxxxx. Obviněný xx xxxxx x xxxxxxxxx x plném xxxxxxx xxxxx na svých xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího soudu.

IV. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

19. Nejvyšší xxxx jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx přípustné, xxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x § 265x odst. 1, odst. 2 xxxx. a) xx. x., xxxxxxxx je xxxxxxxx podle § 265x odst. 1 xxxx. x), xxxx. 2 tr. ř. x xxxx podání, xxxx podáno xxxxx § 265x odst. 1, 2 xx. x. x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

X. X xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx

20. Dovolání xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v případě, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvody xxxxx § 265x xxxx. 1 xx. x., x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle § 265x xxxx. 1 xxxx. d), x) xx. ř., x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

21. Xxxxx § 265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. lze xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Uvedený xxxxxxxx důvod xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zasedání, xxx xxx x takové, xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovením, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx líčení xxxx xxxxxxx zasedání xxx xxxxxx účasti xxxxxxxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx zasahuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx, xxx v xxxxxxx xx zákonem xx xxxx konáno xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nepřítomnosti xxxxxxxxxx, ač xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x článku 38 xxxx. 2 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 2/1993 Sb., x znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále „Xxxxxxx“), xxxxx xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx veřejně, xxx xxxxxxxxxx průtahů x x xxxx přítomnosti, x xxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx, xx xxx třeba xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx proces. Přitom xxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obviněného xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx účinně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx i xxxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx návrhy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx práva mají xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podstaty xxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx x neoddělitelnou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx (k xxxx xxxx. přiměřeně xxxx. xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. 11. 2000, sp. xx. XXX. XX 238/2000, xx xxx 21. 11. 1996, xx. zn. XX. XX 200/96 aj.). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x x článku 6 xxxx. 1 Xxxxxx, x xxxx v xxx není xxxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxx x xxxx předmětu x xxxxx xxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx obviněného x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx [xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx „ESLP“) xx xxx 25. 3. 1998 xx xxxx Belziuk xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx č. 23103/93).

22. Tato xxxxx xxxxxxxxxx jsou x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx líčení xxxxx § 198&xxxx; xx. x., x xxxx xxxxx v jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x § 202 xx. x. Xxxxxxxxxx § 198 xxxx. 1 tr. x. xxxxxxxx xxxxx xxxx, jež xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x jeho xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx hlavní líčení, xxxxxxx, xx soud xxxx předvolat xxxxxxxxxx xx každému hlavnímu xxxxxx, tedy x x odročenému, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx líčení, xxx xxxxxx je xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx předvolán k xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx, x xxxxxx líčení xx xxxxxx xxxxxx x xxxx nepřítomnosti, xxx x podstatnou xxxx řízení xx xxxxxx § 258 xxxx. 1 písm. x) xx. x. (xxxx. rozhodnutí x. 24/2002 Xx. xxxx. xx.), xxxxxxx předvolání xx xxxxxxxx podmínkou, xxx které xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx § 202 xxxx. 2 xxxx. a) xx. x. o přítomnosti xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx, xxx rozhodnutí x xxx, xxx xxx xxxxx hlavní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx včasné a xxxxx předvolání xxxxxxxxxx (xxxx. xxxx.&xxxx; xxxxxxxxxx x. 1/1994 Xx. xxxx. xx.). Pouze xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx líčení xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx procesního xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení § 202 odst. 2 xx. x., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx konání xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xx xxxxxxx xxxxx zdůraznit, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxxx xxx jeho přítomnosti. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx obviněného xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jeho přítomnost xxx xxxxxxx líčení xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx práva, xxxxx xxx v xxxxx xxxxxxx uplatnit právě xxx, přičemž xxxx xxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Aktivitou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (viz xxxx. § 215 xxxx. 2 tr. x.) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základu xxx xxxxxxxxxx soudu. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx § 202 xxxx. 2 xx. ř., xxxx. x § 202 odst. 5 xx. x. xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x uvedeného xxxxxxxx (xxxx. XXXXX, X. x xxx. Xxxxxxx xxx XX. § 157 xx 314s. Xxxxxxxx. 7. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2013, x. 2554 x 2555).

23. X xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx shledal, xx po xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 11. 2. 2018, x xxxx xx i xxxxxxxx obžaloba (xxx x. x. 797 xx 815 xxxxx). Xxxxxx líčení xxxx xxxxxxxxxx odročeno xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx obviněného (xxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x. x. 894, 947, 1070, 1108, 1178, 1232 xxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 5. 11. 2018 (xxx x. l. 1237 xx 1240 xxxxx) byl xx xxxxxxx xxxxxxxx obviněného xxxxxx xxxxxxxx usnesením xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 20. 2. 2019, sp. zn. 9 Xx 7/2019 (xxx x. x. 1450 xx 1457 xxxxx) x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vyslechnout xxxxxxxxxx X. J., aby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, stupni xxxxxx xxxxxxxxxx rozvoje x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ostatními xxxxxxx (xxxx. x. x. 1454 xxxxx). Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx důkaz, xxx xxxxx nebylo možné xxxxxxx dokazování xx xxxxx. X xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxx provést x Domově xxx xxxxxxx v XY, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vlivů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx její xxxxxxxxx xx přiměřeným xxxxxxxx x xxxx vyjádřit. Xxxxxxxxx bylo, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, avšak xx xxxxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx X. K., a xxxx. sociální pracovnice xxxx osob poškozené xxxxxxxx, xxxxxx důvěřuje, xxxx. dalších xxxxxxx xxxxxx seniorů (xxxx. x. l. 1455 xxxxx).

24. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uvedeného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx 21. 3. 2019 xx Xxxxxx xxx xxxxxxx x XX. Xxxxx záznamu xx x. l. 1464 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx toto xxxxxx xxxxxx nepředvolala. X xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx 21. 3. 2019 xx xxxxxx, že xxxxxxxx líčení byli xxxxxxxx obhájci obviněného Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx x XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx obviněný, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx senátu xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v přítomnosti xxxxxxxxxx X. X., xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poškozené, xxxxxxx xxxxxxxx obviněného xxxx xxxxxxxx xx xxxxx dotazy (xxxx. x. x. 1470 xx 1486 xxxxx).

25. Xxx 12. 4. 2019 bylo konáno xxxxxx líčení x xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Praze, x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x zúčastnil xx xxx (xxxx. x. x. 1466 spisu). Xxxxx protokolu o xxxx průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx § 219 odst. 3 xx. x. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. č. x. 1504 xxxxx). Xxxxxxxx xxx podle § 209 xxxx. 1 xx. x. xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx poškozené, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx 21. 3. 2019 x Domově xxx xxxxxxx x XY, xx xxxxxxxx § 214 xx. ř. xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx k xx x xxxxxx xxx xxxxxx opětovně vyslechnut (xxxx. x. x. 1513 xxxxx). Xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, na 16. 4. 2019 (xxxx. x. x. 1523 xxxxx).

26. Odvolací soud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x podnětu xxxxxxxx obviněného (x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obviněného xxx xxxxxxx líčení xxx 21. 3. 2019 xxxxxxx nebyla), x postupu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a konstatoval, xx v něm xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na obhajobu (xxxx. body 8. x 9. xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu). Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx z xxxxxx důvodů.

27. Nejvyšší xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx x obsahu xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx obviněného xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx hlavního xxxxxx xxx 21. 3. 2019 xxxx porušeno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 38 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxxxxx xxx, xx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, neboť xx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx i možnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx již xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zvažoval xxxxxx xxxxx § 209 xx. x., xxxxxxx x xxx xx xxxxxx od xxxx, xx xxxxxxxx xxx x hlavnímu xxxxxx xxxxx předvolán. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx - xxxx jiné - xxxxxx xxxxx k xxxx, xxx ve xxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxx) stanoveného postupu (xx. 36 odst. 1 Listiny) x xxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx, x xx xxx, xxx x xxx mohli xxxxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxx, která jim xxxxx xxx ta xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xx. 38 xxxx. 2 Xxxxxxx). Pokud xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vůbec xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx jej xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1. 11. 2001, xx. xx. III. XX 189/01, xxxx xx xxx 17. 7. 2002, xx. xx. XX. XX 145/02).

28. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx tedy xxxxx x závažnému xxxxxxxx jeho xxxxx xxx u xxx xxxxxxx. Xxxxx řádné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx líčení xx xxxxxxxxx předpokladem xxx xxxxx soudu o xxx, zda xxx xxxxxx líčení konat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x proto, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nepředvolala, xxxxxxx xxxxxxxxx, xx hlavní xxxxxx bude konáno xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx § 202 odst. 2 písm. x) xx. ř. mimo xxxx xx, xx xxxxxxxx byl xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx omezující práva xxxxxxxx xxxx xxxx xxx striktně xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxxxx orgánů. Xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx obviněný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dát xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxx (viz xxxx. xxxxxxxx xx věci Xxxxxxx xxxxx Nizozemí xx dne 26. 3. 1996, xxxxxxxx x. 20524/92) [xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx dne 27. 4. 2009, xx. xx. I. ÚS 3206/08].

29. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx líčení xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx bylo postupováno xxxxx § 209 xxxx. 1 tr. x., xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx důkazů, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx (je xxxxxxx x xxxxx xxxxx – xxxxxx před xxxxxx, xxxxx třinácté – xxxxxx xxxxxx, xxxxxx čtvrtém – xxxxxxxxxx). Xxxxx xx x úkon, xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx § 198 odst. 1 xx. x. Xxxxxxxx uvedených xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx naplnění xxxx xxxxx § 209 xxxx. 1 xx. x. předcházet.

30. Xxx, xx soud xxxxxxxxxx xx xxxxxx líčení xxx 21. 3. 2019 xxxxx nepředvolal, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx vada je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxx nemění, že xxxx xxxxxxxx provést xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx § 209 xxxx. 1 tr. x. x xxx xxxxxxxxx hlavním xxxxxx, xx které xxx xxxxxxxxxx předvolal, xx xxxxxxx xx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx také xxxxxxxx učinil. Tento xxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxxx vady xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx líčení xxxx zatíženy xxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemůžou xxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx použity. Xxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx. absolutně neúčinným xxxxxxx, jenž xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, že x xxxxxxxx již xxxxx přihlížet. Xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxx. REPÍK, X. Xxxxxxxx důsledky porušení xxxxxxxx x dokazování x trestním xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, červen – xxxx 1982, x. 125 xx 126).

31. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxx protokolů x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 21. 3. 2019 x 12. 4. 2019 (viz xxxx 29. a 30. xxxxx) xxxx xxxxxxxx obhájcům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dotazy a xxxxxxxx x pozdějším xxxxxx xxxxxx xxx x její xxxxxxxx xxxxx § 209 xxxx. 1 xx. x. seznámen a xxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx pochybení xxxxxxxxx v nerespektování xxxxxxxxxx postupu, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Porušení xxxxxx práva je x to xxxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxx o ve xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx úkonu xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxx (srov. x. x. 1454 xx 1455), neboť xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku xxxxx prvního xxxxxx xx dne 5. 11. 2018, sp. xx. 1 T 4/2018. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxx zásady xxx, xxx xxxxx formálně, xxx i xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x rámci xxx xx xxxxxx obviněného xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx ovlivnit xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx (xxxx. xxxxx pléna Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 9. 10. 2013, xx. xx. Pl. XX 25/2013, xxxxxxxxx xxx č. 175 xx xx. 71 Xx. nál. x xxx. ÚS ČR).

32. Xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nemohla přezkoumávaná xxxxxxxxxx obstát, x xxxxx Xxxxxxxx soud xxxxx § 265x xxxx. 1 xx. x. zrušil xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx dne 28. 8. 2019, xx. xx. 9 Xx 40/2019, x Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx xx dne 16. 4. 2019, xx. xx. 1 X 4/2018, xxxxx § 265x odst. 2 xx. x. x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxxxx, x xxx došlo zrušením, xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx § 265x xxxx. 1 xx. x. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx, xxx xxx v xxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.

33. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 21. 3. 2019 je xxxxxxxxx neúčinným xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx x xx nelze xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úkonu x dodržením xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X dalším řízení xxxxx bude xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 20. 2. 2019, sp. zn. 9 To 7/2019, xxxxxx Xxxxxx soud x Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxx (§ 265s xxxx. 1 xx. ř.). Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx ve xxxx hlavní líčení, x xxxxx xxxxx xxxxxxx osob, xxx xxx povinen x xxxx předvolat, předvolá xxxxx a včas x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx x Domově xxx xxxxxxx v XX xxxx i xxxxx, s xxxxxxx xx xx, kde xx poškozená xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebrání. Xxx xxxxxxx všech podmínek xxxxxxxxxx z § 198 xx. x., xxxxxxxx § 202 xx. x. xxxxxx xxxxxx xxxxx bránit, xxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx § 209 xxxx. 1 xx. x., xx však xxxxx vždy klást xxxxx xx xx, xxx respektoval všechna xxxxx xxxxxxx obviněnému xxxxxxxx (xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 12. 3. 2002, xx. xx. X. XX 592/2000).

34. Xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxx zrušení xxxx dovoláním napadených xxxxxxxxxx byla existence xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx věci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokazování, nemá xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x vině, x xxxxx budou xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx závažné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na výhrady xxxxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx podle § 265x odst. 1 xxxx. x) xx. x., xxxxx xx x dané xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx xxx vhodné xxxxxx, xx xx soudech xxxx, aby podle xxxxxxxx provedeného dokazování, xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x dalších xxxxxx, které soudy xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx nutné, xxxxx o vině x xxxxxx obviněného xxxxxxxx, x to xxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx x § 209 xx. xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxxx nyní x xxxxxxxx xxx xxxxxxx podle § 265x odst. 1 xxxx. g) tr. x., x též x xxxxxxx xx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxx obviněného xx xxxxxxxxxxx proces (xxxx. xxxxxxxxx nález Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 12. 5. 2020, xx. zn. XX. XX 1327/19, či xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx dne 13. 3. 2019, sp. xx. 8 Xxx 264/2019, xx.).

35. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na to, xx xxxxx § 265x xxxx. 2 xx. x. xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx nesmí rozhodnout x&xxxx; neprospěch obviněného, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jen x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxx prospěch (xxxxx xxxxxxxxxxxxx in peius). Xxxx xxxxxx bude xxxxx xxx xx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxxx xxxxx výsledků xxxxxxxxxxx dokazování nově xxxxxxxx, které skutkové xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx § 265x odst. 1 tr. x. xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vyslovenými x xxxxx xxxxxxxxxx.

X x x x x x x : Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxx prostředek přípustný (§ 265n xx. x.).

X Xxxx xxx 12. 5. 2020

XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx senátu