Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx dlužníka xx formě předlužení x návrhu xxxxxxxx xxxx osvědčení xxxxxxxxx xxxxx osoby se xxxxxxxx pohledávkou vůči xxxxxxxx.

Xxxxx k právnímu xxxxxxxx: §3, §143 xxx. x. 182/2006 Xx. xx xxxxx xx 30. 6. 2017

Xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Praze xx xxx 16.10.2017, xx. xx. XXXX 44 XXX 31882/2014, 4 XXXX 1007/2017-X, x usnesení Krajského xxxxx x Českých Xxxxxxxxxxxx xx xxx 20.3.2017, xx. xx. XXXX 44 XXX 31882/2014-X, x věc xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx Budějovicích x xxxxxxx xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Usnesením xx xxx 20.3.2017, x. j. XXXX 44 XXX 31882/2014-A-139, Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx Budějovicích (dále xxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxx“) zamítl xxxxxxxxxxx xxxxx věřitele (Xxxxx xxxxxxxxxx, x. x.) [xxx X. xxxxxx], xxxxxxx x náhradě xxxxxxx řízení (xxx XX. xxxxxx) a xxxxxx xxxxxxxx (České xxxxxxxxxx, x. s.) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státu xxxxxx poplatek (xxx XXX. výroku).

2. Insolvenční xxxx xxxxxxx, že:

[1] Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

[2] Xxxxxx xxxxxxxxx existence xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

[3] Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§3 odst. 3 xxxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx xxxxxxx xx 30.6.2017].

[4] Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ani xx xxxxx xxxxxxxxxx.

[5] Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx úpadku xxxx osvědčení xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jedna xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§143 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

3. Xxxxxx xxxx v Xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele v xxxxxxx xxxxxxxxx usnesením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x té xxxxx výroku, xxxxxx xx xxxxxx insolvenční xxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxx), změnil je xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (část xxxxxxx xxxxxx) a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení (xxxxx xxxxx).

4. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx tom, že xxxxxx-xx osvědčena xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx, pak xxxx xxxxxxx zabývat xx xxxxxxxxx úpadku xxxxxxxx. Xx xxxxxxx x §143 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx věřitelem insolvenční xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx osvědčeno, xx xxxxxxxxxxx navrhovatel x xxxxxxx jedna xxxxx xxxxx má proti xxxxxxxx splatnou xxxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právo insolvenčního xxxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxx

5. Proti usnesení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přípustnost xxxxxxxx xx xxxxxxx §237 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx (xxxx xxx xxx „o. x. x.“), xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx otázky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx dovolacího xxxxx xxxxx xxxxxx vyřešena, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxe xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx napadené rozhodnutí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx xxx §241 x xxxx. 1 x. x. x.), x požaduje, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx vrátil insolvenčnímu xxxxx k xxxxxxx xxxxxx.

6. Dovolatel xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx následující xxxxxx xxxxxx:

[1] Je předpokladem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx §3 xxxx. 3 insolvenčního zákona xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx další xxxxx xx proti dlužníku xxxxxxxx pohledávku?

[2] Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka x xxxxxxx xx §143 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ačkoli xxxxxxxx xxx xxxxxxxx - (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x druhý xxxxxxx, který uzavřel xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx?

[3] Aplikuje xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx práva obsažená x §2 x §6 o. s. x.?

[4] Lze xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx odstranění xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, respektive xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx věřitelem xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx největší splatnou xxxxxxxxxx (x řádu xxxxxxxxxxxx 100 xxxxxxx Xx), xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx práva, a xxxxxxxx jednání (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx x probíhajícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx?

[5] Xxxxx xxxx vyhodnotí xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx jednání xxxxxxxxxxxx právo, může xxx xxxxxxx xxxxxx x za xxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx splatnou zásadní xxxxxxxxxxx x druhý xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) - právě x xxxxxxx xx §2 o. s. x. x neposkytnutí xxxxxxx zneužití práva?

III.

Přípustnost xxxxxxxx

7. Xxxxxxxx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxx dovolací xxxxxx (xx 30,9.2017) se xxxxxx x xxxxx xxxxx xx. XX xxxx 2 xxxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zodpovězení xxxxxx xx 1/ Xxx xxxxx soud neměl, xxxxx tuto otázku xxx soud řešil xx svém xxxxxxxx xx xxx 30.3.2017, xxx. xx. 29 XXXX 32/2015, uzavíraje, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx souhrn xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, bez xxxxxx xx jejich xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx Nejvyšší xxxx důvod xxxxxx xxxxx.

9. Xxxxx připustit xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 3/ xx 5/ Xxxxxxxx xxxx rovněž xxxxx, xxxxx xxxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx již x xxxxxxxx xx xxx 29.2.2016, sen. xx. 29 XXXX 67/2014, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 62/2017 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a stanovisek, xxxxxxxxx, že právní xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx nastalými x důsledku xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxx xx smyslu §111 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx do 31.12.2013) xxxx věřitelům dlužníka xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dlužníka. Xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §111 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxxxx úkonů xxxxxxxx (x xx jen x případě zjištění xxxxxx dlužníka), xxxx xxx o xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu je x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §237 x. s. x. xxx xxxxxx otázky xx 2/, xxxxx x daných xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx soudem xxxxxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx dovolání

11. Xxxx xxxxxx, x xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povinnosti (§242 odst. 3 x. x. ř.), xx ze spisu xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx soud xx proto - x xxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - zabýval tím, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

12. Právní posouzení xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx odvolací xxxx posoudil xxx xxxxx právní xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

13. Skutkový xxxx xxxx, z xxxx xxxxx soudy xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebyl (xxx xxxxxx xxx) xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx z xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

14. S xxxxxxxxxxxx x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx do 30.6.2017.

15. Xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužník, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx, jev xxxxxx x xxxxx, xx-xx předlužen. X xxxxxxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx podniku xxxxxxxxxx.

16. Xxx §105 odst. 1 věta xxxxx xxxx středníkem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, podá-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx doložit, že xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávku, x x návrhu připojit xxxx přihlášku.

17. Z §143 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx insolvenční návrh xxxxxxx, xxxxxx-xx splněny xxxxxxx stanovené předpoklady xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku.

18. Podle §143 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona insolvenční xxxxx podaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zamítne, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx osoba má xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Za další xxxxx se nepovažuje xxxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pohledávek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dlužníku xxxx xxxx xxxx x době 6 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

19. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je třeba xxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxxxx zjištění úpadku xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx věřitele xxxxxxxxxxx návrh xxxxx (xxxxxxx legitimace), jednak xxxxxxxxx úpadku dlužníka.

20. Xxxxxxx legitimace xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx existence xxxx xxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxx tak, xxx určuje §105 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

21. Xxxxxxxxxx §143 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xx xxxxx x xxxxx xxxx odstavce 1) xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx §3 insolvenčního zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx zamítne xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx §3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

22. Vedle xxxxxxx, xxx neschopnost xxxxxxxx xxxxx nastala v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx dlužník odvrátí xxxx xxxxxxxx neschopnost xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx (§143 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxx, xxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx samosprávný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx, xx se xx xx zaručil (§143 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx věřitelů xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx osobu byla xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxxxxxxx xxxxx dlužníku xxxx xxxx xxxx v xxxx 6 měsíců xxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx po xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx (§143 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona). Obě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx celek - xxxx druhá xxxxxxxx pojem „xxxxx xxxxx“ použitý ve xxxx xxxxx - xxxx první tedy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx nejméně xxxx věřitelů xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dlužníkovi je xxxxxxxxxx znakem xxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx §143 xxxx. 2 insolvenčního zákona xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx dopadá xxx xx případy úpadku xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

23. Xxx tedy xxxxxxx, xx předpokladem xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxx xx xxxxxxxx pohledávkou xxxx xxxxxxxx; insolvenční xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx pohledávky x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

24. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx xxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx, xxxx nařizoval xxxxxxx (§243a xxxx. 1 xxxx xxxxx x. s. x.), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §243x xxxx. 1 x. x. ř. xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx, zrušil xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx insolvenčnímu xxxxx x dalšímu xxxxxx (§243x xxxx. 2 xxxx xxxxx o. x. ř.).