Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k neoprávněnému xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §341 xx. xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §340 xx. xxxxxxxx) xx xx splnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dopustit xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x nepravdivý xxxxxxx x xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxx xxxxx x následné xxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx: §341, §340 xx. xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. M. xxxxxx x celém xxxxxxx rozsudek Krajského xxxxx x Ústí xxx Labem -pobočky x Xxxxxxx xx xxx 15.5.2019, xx. xx. 31 To 16/2019, jakož x xxxx předcházející xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx xx dne 29.8.2018, sp. xx. 4 X 40/2016, xxxxxxx za xxxxxxx §261 xx. ř. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ohledně spoluobviněného X. D. Xxxxxxxx xxxxxx také xxxxxxx xxxxx rozhodnutí na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud vzhledem xx xxxxx, k xxx došlo zrušením, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §2651 xxxx. 1 xx. ř. Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx x potřebném xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Liberci ze xxx 29.8.2018, sp. xx. 4 X 40/2016, xxx xxxxxxxx X. X. (dále xxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nedovoleného překročení xxxxxx xxxxxxx xxxxx §340 xxxx. 1,2 xxxx. x) xx. xxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxx 1. x 2.) a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx xxxxx §340 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx (jednání xxx xxxxx 3.). Spoluobviněný X. X. xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx podle §340 xxxx. 1 xx. zákoníku (jednání xxx xxxxx 2.). Xxxxxxxxx přečinů se xxxxx xxxxxxxx věty xxxxxx x xxxx xxxxxx rozsudku xxxxxxxx xxxxxxxx V. X. x xxxxx obviněný X. X. xxx, xx:

1) xxxxxxxxxx X. X. xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx X. X., xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v Středočeském xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Pákistánské xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx N. B., xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx X. X., xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stíhána x xxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxx 9.11.2011 x X. xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx agend Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, Krajského xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Libereckého kraje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx již vyplněné xxxxx dopisy, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx X. M., x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx N. X., W. X. x X. W. xx České republiky, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx a xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x prokázání xxxxxxxxx xxxxxx zvaných xxxx xxxxxxxx xx V. X.;

2) xxxxxxxxxx X. X. xx dohodě x X. X., xxxxx níž xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx X. D., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx islámské xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx S. X. xxxxxx X. X., xxxxx byl xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xx Xxxxx republiky xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxxxxxx X. D. xxxxxxxxxx L. X., xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v L., xxxxxxxxxx X. M. xxxxxxxx odvezení L. X. xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a vyzvednutí xxxxxxx dopisů, a xxx 9.11.2011 v X. X. X. x xxxxxxxxx obžalovaného X. X. a X. X. na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx agend Xxxxxx xxxxxxxxx policie Xxxxx republiky Krajského xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Libereckého xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x návštěvě xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x ověření xxx již xxxxxxxx x xxx podepsané xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx X. S. a X. X. X. x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx republiky MD X. S. xx Xxxxx republiky, s xxxxxxxxx xxxxxxxx veškerých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx pobytem, xxxxxxx xxxxxx, xx jmenované xxx x minulosti, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

3) xxxxxxxxxx V. X. v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x pobyt xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx Kosovské republiky x xx předchozí xxxxxx x M. X., xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx odsouzen, xx xxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxx X. X. xxxxxx X. X. xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx XXX 1506760 xxx xxxxxx xxxxxxxxx Kosovo X. F. x X. L. xxxxxxx xxxxxxx 60 000 Xx k předstíranému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx x ubytováním x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx dobu pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx vycestování, aby X. L. xxx XX na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ředitelství Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx R. X., přestože důvody xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pravdivé a X. X. xxxxxx xxxxx vůbec xxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Okresní xxxx x Liberci xxxxxxxxxx xxxxx §340 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx za použití §43 odst. 1 xx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x trvání 8 xxxxxx. Podle §81 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx a §82 xxxx. 1 xx. xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx 18 xxxxxx. Spoluobviněnému X. X. Okresní xxxx x Liberci xxxxxx podle §340 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxx 4 xxxxxx. Xxxxx §81 xxxx. 1 xx. zákoníku x §82 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx spoluobviněnému xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx dobu x xxxxxx 12 měsíců.

3. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Liberci xx xxx 29.8.2018, xx. zn. 4 X 40/2016, xxxxxx xxxxxxxx X. M. x xxxxxxxxxxxxx X. X. xxxxxxxx směřující xx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxx nad Xxxxx - xxxxxxx x Liberci rozsudkem xx xxx 15.5.2019, xx. xx. 31 Xx 16/2019, xxx, xx xxxxx §258 xxxx. 1 písm. x), xxxx. 2 xx. x. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx X. M. xx výroku x xxxx xxx xxxx 1. a 2. (xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx) x xxxxx §259 xxxx. 3 xx. x. xxxxx xxxxxxx tak, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §340 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx věty xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopustil xxx, že

1) obžalovaný X. M. xxx, xxx po xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx X. B., xxxxx níž bylo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení x Xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx občanům Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx X. X., xxxxxxxxxx občanky, xxxxxxxxxx X. S., xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx x samostatném xxxxxx, xxx xxx 9.11.2011 x X. na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx agend Xxxxxx cizinecké xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Krajského xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx zvací xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx V. X., x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x návštěvám pákistánské xxxxxx, x xx X. X., X. X. x M. X. xx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx veškerých nákladů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tvrdila, xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, a xx xx k xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx pobytu zvaných xxxx xxxxxxxx xx X. X.,

2) obžalovaný X. X. po xxxxxx s X. X., xxxxx níž xxxx xxxxxx trestní xxxxxx orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx X. X., x úmyslu xxxxxxx xxxxxxxxxx vstup x xxxxx na xxxxx České republiky xxxxxxx Pákistánské xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx S. X. získal X. X., xxxxx byl xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx do České xxxxxxxxx tři xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxxxxxxx L. X., xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v X., obžalovaný X. X. xxxxxxxx odvezení X. X. xx xxxxxxxxxx policii x xxxxxxxxxx zvacích dopisů, x xxx 9.11.2011 x X. X. X. v doprovodu xxxxxxxxxxxx X. X. x X. X. xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Odboru xxxxxxxxx xxxxxxx České republiky Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pozvání x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx předložil k xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx X. S. x A. X. X. x občana Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XX M. S. xx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx převzetí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx z xxxxxxxxx, přestože xx xxxxxx xxxxxx.

4. Xx xxxxx uvedený xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dotčen (xxxxxxx xxx xxxxx 3.) uložil Xxxxxxx xxxx v Ústí xxx Labem - xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §340 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx xx xxxxxxx §43 xxxx. 1 xx. zákoníku úhrnný xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 6 xxxxxx. Xxxxx §81 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx x §82 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx výkon trestu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx 15 xxxxxx. X ostatních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxx xx dne 29.8.2018, xx. xx. 4 T 40/2016, xxxxxxxx. Xxxxxxxx spoluobviněného X. X. podle §256 xx. x. xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x němu

5. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxx xxx Xxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxx ze xxx 15.5.2019, sp. xx. 31 To 16/2019, xxxxx xxxxxxxx X. X. prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx o xxxx x důvodu xxxxxxxxx x §265b xxxx. 1 písm. x) xx. x., xxxxxxx xxxxxxxxxx soudů nižších xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx posouzení jeho xxxxxxx jako trest xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §340 tr. xxxxxxxx. Xxxxx jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx republiky xxxxx §341 xx. zákoní xx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 19.5.2015, xx. xx. 6 Xxx 151/2015.

7. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uplatněný xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X prvé xxxx xxxxxxxxxx, xx obviněný xxx bližšího xxxxxxxxxx xxxxxx dvě usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx, x xx usnesení xx xxx 31.1.2011, xx. xx. 11 Tdo 1295/2010, x ze xxx 19.5.2015, sp. xx. 6 Tdo 151/2015, xxxxxxx uvedená xxxxxx je podle xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx §340 x §341 xx. xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pominul xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx citovaných xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x. 8/2016 Xx. xxxx. xx. xxxxxxx z xxxxxxxxxx č. 8/2012 Xx. xxxx. xx., xx xxxxxx nikdo xxxxxxxxxxxxxx legálnost xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx. X tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic, xxxxx x xxxxxxxx x Xxxxx republice. V xxxxxxx x. 8/2016 Xx. xxxx. tr. xx jednalo x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřovala xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx Vietnamcům, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §340 xx. zá xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x §340 tr. xxxxxxxx x §341 tr. xxxxxxxx, xxxx §341 xx. xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x cizinců xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx časovou xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vstupu. Xx klíčovou x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx autora Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestného činu xxxxx §340 xx. xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, „xxxxx směřují x tomu, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx její xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx“. X xxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxx xxxxxxxxx, byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hranic xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx předstíraného xxxxx x xxxxxxx, které xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Akcentuje, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx jeví xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx bylo podstatné, xx samotnou absenci xxxxx x xxxxxxx xx překročení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xx xxxxxx ke xxxxxxxx xx státní hranici xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xx stát nepřeje, xxxx se může xxxxxx např. x xxxxxxx víza, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx dalších náležitostí xxxxx xx. 5 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a xxxx (ES) x. 562/2006, xx něhož xxxxxxxxxx znění zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx x 1.12.2011. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx součástí xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx nejen kontrola xxxxxxxxxx xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx, zda xxxxxx osoba splňuje xxxxxxxx xxxxxx (vízum, xxxx návštěvy, dostatečné xxxxxxxxxx atd.). Xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx kontroly xx xxxxxx nedovoleného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx může xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx na základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx (xxxx. prokázání xx xxxxx pasem) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tvrzení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx předpokládaného xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx). Xx xxxxxxx nastíněných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx význam, xxxxx xxxx xxxxxxxx doprovázena xxxxxxxxx oprávněnosti takového xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx dovolatel xxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx na naše xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxx jinak xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x tvrzením xxxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx kontrole xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (xx. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx §340, x xxxxxxx §341 xx. zákoníku).

III.

Přípustnost dovolání

9. Xxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxx (§265x xx. x.) xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx [§265x xxxx. 1,2 xxxx. x) xx. x.], xxxx xxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obhájce, xxxx xxxxx §265d xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. x v souladu x §265x xxxx. 2 tr. x., xxxxxxx xxxxx k xxxxxx dovolání xxxx xx smyslu §265x xx. x. xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §265x xx. x., xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem xxxxx §265x xxxx. 3 xx. x.

11. Xxxxx xxxxxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. je xxx x případech, kdy xxxxxxxxxx spočívá xx xxxxxxxxxx právním posouzení xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx hmotněprávním xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zákon xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx právních xxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx, xxxxx tyto xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx skutečností xxxxx xxxxx hmotného xxxxx, nikoliv x xxxxxxxx procesních předpisů. Xxxxxxxx stav je xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx hodnocen x xxxxxx xxxxx z xxxx hlediska, xxx xxxxxx nebo jiná xxxxxxxx xxxxxxxx povahy xxxx správně xxxxxx xxxxxxxxx, xx. zda xxxx xxxxxx kvalifikovány x souladu s xxxxxxxxxxx ustanoveními xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx soud xxxx - x xxxxxxxx případu tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xx skutkového xxxxx tak, jak xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx odsuzujícího xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx skutku x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx jednání v xxxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxxx xx zjištěný xxxxxxxx xxxx.

12. Xxxxxxxx xx konkrétnímu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uzavřít, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právně relevantním xxxxxxxx, podřaditelnou xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265b xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. Obviněný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx skutku, xxxxxx byl xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx podle jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §340 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx, tento xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §341 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

13. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nedovoleného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §340 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo jinému xxxxxx xx xx xxxxxx nedovoleně xxxxxxxxx xxxxxx hranici nebo xxxxxx xx nedovoleném xxxxxxxxxx státní hranice xxxxxx xx xx xxxxxx přepravit se xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Podstatou xxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxxxx přečinu a xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx xx překročení xxxxxx „xxxxxxxxxx“. Cílem xxxxxxxx xxxxxxxx §340 xx. xxxxxxxx je xxxx prevence a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nedovolenému xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (nelegální xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxx xx pak xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx úprava §340 xx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx států xxxx Xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx xxxxx §340 xx. zákoníku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx vymezení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx. normativního xxxxx, xxxx se xxxxxx xxxx vyjádřený právním xxxxxx, vztahem xx xxxxxxxxxx jiného, tj. xxxxxxxxxxxxx právního xxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxx), xxxx. XXXXXXXXXX, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxx. 2. vydání. Xxxxx: C. H. Xxxx, 2012. x. 283. X xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních předpisech (xxxxxxxxx x §2 xxxxxx x. 312/2001 Xx., o státních xxxxxxxxx). Pokud xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výsostné xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx sousedních xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx směrem xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx povrchem, x xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ústavním xxxxxxx, když polohu xxxxxx hranice lze xxxxx z hraničního xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo x vyznačení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx.

14. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nedovoleného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §340 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx je xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx [xxx zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále jen xxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky)]. Xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kodexem [Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 562/2006 XX - tzv. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxx] xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 22 Xxxxxxxxxxx xxxxxx požadovat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x sebe xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx třetích zemí xxxxxx svou xxxxxxxxxx xx xxxxx jakéhokoliv xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx výslovně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ke xxxxxx na xxxx xxxxx.

15. X xxxx xxxx měl xxxxxxxx xxxxx skutkové xxxx xxxxxx xxxxxxx nedovoleně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxxx. x) tr. zákoníku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x úvahu xxxxxxxxxxxx xxxxx pomoci, xxx nespadají xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx pomoci xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx pomoc fyzická x psychická (intelektuální). Xxxxxxx lze uvést, xx umožněním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx každé xxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx. ji xx xxx účelem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx státní xxxxxxx, xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, poskytne xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx území cizího xxxxx (např. xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx-xxx xxxxxxxxxx x. 31/2001 Sb. xxxx. xx.).

16. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 216/2002 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx překročení v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přechodu nebo xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxxxx přečinu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §341 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx xx třeba xxxxx, xx tohoto xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx získat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x neoprávněnému xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx stránka xxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x XX, xxxxxxx trestnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx je podmíněna xxx, že xxxxxxxx xxxxx x úmyslu xxxxxx neoprávněný xxxxxxxxx xxxx xxxx prospěch (xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx) - xxxx. xxxx. XXXXX, X a kol. Xxxxxxx xxxxx hmotné. 7. xxx. Xxxxx: Xxxxxxx Kluwer, a. x. 2014, xxx. 886-887. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx rozsahu xx xxxxxxxxxxxx upraven charakter xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxx, xxxxx xx vymezena xxxx xxxxxxx, jímž pachatel xxxxxxxx přímo znaky xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxx §24 odst. 1 xxxx. c) xx. zákoníku, coby xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (x xxxxx xxxxx smyslu). Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xx zabránění nelegální x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxx xxxxxxx xxxx (xx. mimo xxxxxx xxxxx tvořících xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx sociálních x ekonomických xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx, aby cizinci xx území XX xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx pobývali v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (zákon x xxxxxx cizinců xx území Xxxxx xxxxxxxxx), resp. xxxxxxxxx xxxxx závaznými xxxxxxxx XX [xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 539/2001/ES x Směrnice parlamentu x Xxxx (ES) x. 2004/38/XX].

18. Z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxxxxxx podle §341 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ovšem xxxxxxx xxxxx dovodit, xx by xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x úmyslu získat xxxxxxxxxxx majetkový xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x neoprávněnému pobytu xx xxxxx XX, xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vyskytuje. X xxxxx směru xxx xxxxxxxx na xx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx zákonných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx cizince, xxxxx xx (neoprávněně) na xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxx-xx k xxxxxxx cizince, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx XX xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxx xxxxx xxxxx fyzicky xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx cizinec xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxx napomáhání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §341 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx fyzicky xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx tomu, xxx v xxxxx xxxxxxxx byl xxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx, když xxxxx xxx předtím xxx xxxxx takovému xxxxxxx xxxxxxx xxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x aktivity xxxxxxxxx směřují x xxxxxxxxxx x neoprávněnému xxxxxx takovému cizinci xx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 4.3.2015, xx. zn. 6 Xxx 1607/2014, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 13.3.2019, xx. xx. 4 Xxx 95/2019). Pachatelem xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx, xxxxx pomáhá xxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Trestní xxxxxxxxxxx pachatele xx xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx) xx jednání cizince, xxxx. jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx XX, xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx). Xx xxxxxxx xxxxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx formy xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx subsumovat (xx. xxxxxxxx) xxx xxxxxxx xxxx „xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“. Xxx xxx xxxxx xxxx naznačeno, xxxxxxx xxxxxx (cizince) xxxxx zmiňovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx nerozhoduje, xxx xxxxxxx xxxxxxxx neoprávněný xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx souvisejících xxxxxx x něm xxxxxx (srov. usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23.9.2013, xx. xx. 4 Xxx 970/2013). Stejný xxxxx xxx vztáhnout x xx xxxxxx x xxxxxxx podle §340 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx, když xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx je spojeno x xxxxxxxx xxxxxx xxxx pohrůžky bezprostředního xxxxxx (§339 tr. xxxxxxxx).

19. Xxxxxxxx je xxxxx zdůraznit, xx xx skutkových zjištění xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx prostřednictvím X. X. a X. X. xxxxxxx x neoprávněnému xxxxxx x xxxxxx celkem xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 1., 2.) a xxxxxxxxxxxxxxx X. L. xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (xxxxxx 3.), konkrétně xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dopisy xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx nepravdivě tvrdily, xx xx znají, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx, když xxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx uvedeno xxxxxxx obviněného směřovalo x xxxx, xxx xxxx cizinci xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozvání xxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxx (viz §15 xxxxxx o pobytu xxxxxxx), xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílel právě xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx vědom, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jinak xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx vstoupili xx xxxx xxxxx řádně xxxx hraniční přechod xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx vstup xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx naše území xx xx xxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxxx (§340 tr. zákoníku), xx xxxxxxxxxxx (§341 xx. xxxxxxxx). Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx zdůraznit, xx xxxxxx xxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trestných xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxx x regulaci xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx mezinárodnímu xxxxxxx, xxxxxxxx mezinárodním xxxxxxxx, xxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx objektu.

20. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §340 xx. xxxxxxxx, resp. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v prvním xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx a suverenitě xxxxxxxx území projevující xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx osoby - xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxx tzv. Schengenského xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx a xxxxx překračující xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §341 xx. xxxxxxxx xx tento xxxxx xxxxx x oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, aniž xx - x xxxxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx pachatele za xxxxx xxxxxxx xxx - xxxxxxxxxx neoprávněnost xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx xxx bezprostřední xxxxx, xx xxx časovou, xx xxxxx, se xxxxxxxx (zejména neoprávněným) xxxxxxxxxx státní hranice xxxxxxx xxxxxxxx.

21. Jinak xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§340 tr. xxxxxxxx) xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx (xxxxx, xxx xx území Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zákon x. 312/2001 Sb., o xxxxxxxx hranicích, resp. xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxxx (§341 xx. xxxxxxxx) jde x xxxxx, aby na xxxxx státu pobývaly xxxxx, jejichž pobyt x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx problémů, rizika xxxxxxxxxxxx xxxx., x xxx se xxx xxxx xxx kontrole xx xxxxxx xxxxx x v xxxxxxx x oprávněnými xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x souladu xx xxxxxxx, xxxxx xxxx (xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, organizovanému xxxxxxx xxx.) xxxxxxx.

22. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx §340 xx. xxxxxxxx [xxx. xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx] xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx §3 x. 216/2002 Xx., xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx, že aktivita xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx) xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jímž xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přechod, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiné xxx xxxxxxxxx provozní xxxx nebo překročení x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přechodu, xxxxxxx vyhnutí se xxxxxxxx xx hraničním xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, „x xxxxxxxx xxx x formy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x organizování xxxx xxxxxx při xxxxx jednání“, xxxxx xxxxxxx k tomu, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx identity xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X případě §341 tr. zákoníku xxxxxxxx xxxxxxxxx směřuje x xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx tento nesplňuje xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx (viz xxxxxxxxx zákon č. 326/1999 Xx.).

23. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx uzavřít, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx byl realizován xx xxxxxxx jednání xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x naplnění podmínek xxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, x tehdy xxxxxxx xxxxx, by xxx xxx důvodných xxxxxxxxxxx vstupem xxxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx cizinců xx xxxxx České republiky. X xxxxxxx těchto xxxxxxx xx ovšem xxxxxx jednat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hranic, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x spoluobviněného xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx našem xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx povolení xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx [xxx blíže §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), §15 xxxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx platném znění], xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx pozvání xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxx jejich xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx objektivně možné (xxxx. platný pas, xxxxxxxxxx, že tyto xxxxx nebyly xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, apod.). Naznačenému xxxxxx odpovídá i xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 20.5.2015, xx. xx. 6 Xxx 524/2015).

24. Xxxxx na xxxxxxx xxxxx učiněných xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxx xxxxx §340 xxxx. 1 tr. zákoníku. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prvního x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx se xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx stejnou xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nijak xxxxxxxxxx. V xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle §341 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx shledáno, xx došlo k xxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nepochybně musí xxx xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx.

25. Vzhledem xx xxxxx uvedenému xxxxxx Xxxxxxxx xxxx k xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx proto xxxxx §265x odst. 1 xx. ř. xxxxxx rozsudek Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xx xxx 29.8.2018, xx. xx. 4 X 40/2016, x xxxxxxxx Krajského xxxxx x Ústí nad Xxxxx - xxxxxxx x Liberci xx xxx 15.5.2019, xx. xx. 31 Xx 16/2019, xxxxx x xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx navazující, xxxxx xxxxxxxx ke xxxxx, x níž xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx podkladu. Xxxxx 2651 xxxx. 1 tr. x. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Liberci, xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx znovu xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx jednání obviněného. Xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx bylo rozhodnuto xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx i spoluobviněnému X. D., xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §265x odst. 2 xx. x. x xxxxxxx xx §261 xx. x. xxxxxxx x ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.