Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (naproti xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidlům xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx common xxx) x xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx garantované xxxxxxx 36 xxxx. 1 Xxxxxxx a xxxxxxx 6 Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx důkazu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx předpisu: §82, §83, §113 xxx. č. 141/1961 Xx.; čl. 6 zák. x. 209/1992 Sb.

USNESENÍ

Nejvyšší xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx konaném xxx 15. 4. 2020 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X., xxxxxxxxxx XX v XX, bytem XX, XX, x. x. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxx Valdice, x X. V., narozeného XX x XX, xxxxx XX, XY, x. č. xx xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx, proti rozsudku Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xx xxx 12. 3. 2019, x. x. 8 Xx 73/2019-1331, x xxxxxxx věci xxxxxx x Městského soudu x Xxxx pod xx. zn. 88 X 118/2018, takto:

Podle § 265x odst. 1 xxxx. x) xx. xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. x V. X. odmítají.

Odůvodnění:

I.

Dosavadní průběh xxxxxx

1. Městský xxxx x Xxxx (xxxx xxxx xxx „xxxx xxxxxxx xxxxxx“) rozsudkem xx dne 9. 1. 2019, x. x. 88 T 118/2018-1254, xxxxx xxxxxxxx X. X., X. X. a Š. X. xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jiného xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkami x x xxxx xxxxx § 283 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx (jednání xxx xxxxx 1.) x xxxxxxxxxx X. X. xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx nakládání x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx podle § 283 xxxx. 1 xx. zákoníku (xxxxxxx xxx bodem 2.) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x jedu xxxxx § 286 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx (jednání xxx xxxxx 3.). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

X. X., X. X. x Š. X. společně

1. od xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx 12:20 xxxxx xx 20:42 xxxxx xxx 16. 12. 2017, x Xxxx, xx xxxxx XX, x xxxxxx V., xx pokoji x. XX, který si xxxxxxxx xxxxxxxxx J. X., narozený xxx XX x X. X., xxx objednávku xxxxxx xx X. X., xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, provedl X. X., x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx látky xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx, xxx xxxxx záměr X. X. x X. X. xxxx X. X. utajili, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx, xxxxxxxx xx Š. X., xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x hrnci x xxx xxxxx xxxxxxxxxx prášky, a xx xx xxxxxx xxxx x chemikálií, xxxxx xx uvedenou xxxx přechovávali na xxxxx xxxxxx, a xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx bylo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 47 xxxx, mimo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx x nápisy xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x-xxxxxxxxxx, xxx, xxxxxxxxx benzín a xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx od léku Xxxxxxx, 96 ks xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, kdy xxxxx x tablet obsahuje 30 mg prekurzoru xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx těchto 96 xx tablet xxxxxxxx xxxxxxxxxx Zentiva, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x formě xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x další laboratorní xxxx, xxx xx xx doby, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx ochranky Xxxxxx X. X., narozený xxx XY,

V. V. xxx

2. xx přesně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx října 2017 xx xx 16. 12. 2017, xx xxxxxxx místech x xx xxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či za xxxxxx xxxxxxxxxxxx látku xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, minimálně xxxxxxxxx

X. X., xxxxxxxxxx xxx XX v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx domluvě xx Vojenské nemocnici x Brně v xxxxxxxx 3 xxxx x xxxxx xx 400,- Kč a x několika případech xxxxx xxx 16. 12. 2017, kdy xx také x xxxxx xx ulici XX x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dvě xxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx hotelového xxxxxx, x také

xxxxxxxxxxxxxxx X. M. xxxxxxx dne 16. 12. 2017 v xxxxxx xxxxxxxxxxx množství xx 150,- Xx xxxx 200,-Kč,

3. ve xxxxx 17. 7. 2017 x xxx 7. 12. 2017, x Xxxx, xx xxxxx XX, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx užití xxxxx živnostenského xxxxx xxxxxxxx xx jméno X. X., IČ: XX xx xxxxxx XX, XX, ve xxxxx X. ., xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v 2 xxxxxxxxx x xxxxxx x 1 xxxxxxx Xxx v celkovém xxxxxxxx 500 xxxxx, x xxxxxx x 3 případech červený Xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx 1.250 gramů x xxxxxxxxxx baňku x postranními tubusy x xxxxxx 1000 xx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx X. X., opakovaně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx prohlášení, xx xxxxxxxxx věci xxxxxxx zneužity x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx dnech 2. 6., 23. 6., 10. 7., 21. 8., 1. 9., 18. 9., 23. 10., 6. 12. 2017 v Xxxx, xx XY, v xxxxxxx A., xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx léku Nurofen xxxxxxxx 24 xxx. x xx xxxxx 31. 8., 6. 12. 2017 x Xxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx X xx. Xxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx 53, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxx 24 xxx., xxx xxxx xxxxxx přípravky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx

metamfetamin xx xxxxxx x xxxxxxx x. 5 x Nařízení xxxxx x. 463/2013, v xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx seznamu II xxxxx Úmluvy o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. x. 62/1989 Xx.),

xxxxxxxxxxxxx xx uveden x xxxxxxxxx 1, přílohy X, Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 273/2004 x x kategorii 1, přílohy Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 111/2005 xxxx prekursor, xxx je výchozí xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx 3, xxxxxxx x. 1, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a xxxx (ES) x. 273/2004 ze xxx 11. 2. 2004 x xxxxxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx fosfor xx xxxxxx uvedenou v xxxxxxx výchozích x xxxxxxxxx látek k Xxxxxxxx vlády x. 458/2013 Xx., v xxxxxxx znění a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx součástí xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2. Za xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx sbíhající xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jiného nakládání x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx xxx § 283 xxxx. 1 xx. zákoníku, xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xx xxx 12. 4. 2018, x. j. 7 X 169/2017-153, ve xxxxxxx s usnesením Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xx xxx 12. 7. 2018, xx. xx. 9 Xx 159/2018, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxxx podle § 283 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx, za xxxxxxx § 43 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 5 (xxxx) xxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx § 56 xxxx. 2 xxxx. a) xx. xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx. Současně xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx X. X. uložil xxxxx § 70 xxxx. 2 xxxx. x) xx. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxx, xxxxx xxxxxxxx specifikoval xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a podle § 43 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx xxxxxxx x zrušení xxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx dne 12. 4. 2018, x. x. 7 X 169/2017-153, ve spojení x xxxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxx xx dne 12. 7. 2018, sp. xx. 9 Xx 159/2018, jakož i xxxxx dalších xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx podkladu. Xxxxxxxxxx X. Š. xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx shora xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx § 283 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 18 (xxxxxxxx) xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx jej xxxxx § 56 odst. 2 písm. a) xx. xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx obviněnému X. X. xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx shora xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx za xxxxxxxxx xx xxxxxx krádeže xxxxx § 205 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx, jímž xxx xxxxx vinným rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx ze xxx 8. 8. 2018, x. x. 3 X 53/2018-61, xxxx xxxxx xxxxxx moci xxx 8. 8. 2018, souhrnný xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 24 (xxxxxxx xxxx) xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx § 56 xxxx. 2 písm. x) xx. zákoníku xxxxxxx xxxxxx obviněného do xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx § 43 xxxx. 2 tr. xxxxxxxx xxx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zrušení xxxxxx x trestu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Brně ze xxx 8. 8. 2018, x. x. 3 T 53/2018-61, xxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Proti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx tři xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxx“) x odvolání xxxxxxxxxx X. X. xxxxx § 258 odst. 1 xxxx. x), x), xxxx. 2 xx. řádu napadený xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx § 259 xxxx. 3 tr. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx rozhodl xxx, xx obviněnému X. X. xxxxxx xxxxx § 283 xxxx. 1 xx. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v trvání 12 (xxxxxxxx) měsíců, xxx xxxxx výkon xxx xxxxx § 56 xxxx. 2 xxxx. a) tr. xxxxxxxx zařadil xx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx § 256 xx. xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. a X. X. xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x němu

4. Xxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx podávají nyní xxxxxxxx X. X. x X. X. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx shodně xxxxxxx x dovolací xxxxx xxxxx § 265x odst. 1 xxxx. x) xx. xxxx.

5. Obviněný X. X. své xxxxxxxx xxxxxx výslovně do xxxxxx x xxxx x x xxxxxx. Xxxxxx svého mimořádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejprve xxxxxxxxx xxxxx ustanovení § 2 odst. 11 a § 212 odst. 1 xx. xxxx x xxxxxx dílčí xxxxx x odůvodnění xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 5. 4. 2005, sp. xx. Xx. XX 44/03, xxxxxxxx se smyslu xxxxxxx z uvedených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx poukazuje xx body 21. x 25. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, x nichž xx daný xxxx xxxxxxxxx k otázce xxxxxxxxxxxx xxxxxx J. X., xxxxxxx pak xxxx xxxxxxxx učiněné x xxxxxxxxxx xxxxxx x dále xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx svědka postupem xxxxx § 211 xxxx. 3 xx. xxxx.

6. Obviněný xx xxxxxx za to, xx daný xxxxxx xxx x době xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx líčení xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx x soud prvního xxxxxx, tento si xxxxxxxxxxx svoji xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x nad xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx pak xxxx xxxxxxx xxxxxx chybně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx X. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxx z tohoto xxxxxx výpověď xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx použil xxxx xxxxx (xxx xxxx, xxxx by xxxxxxxxxx xxxxx § 212 xxxx. 1 xx. xxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx skutečností, xxx xxxx vzniknout xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxx věrohodnosti. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxx stupně xxxxx xxxxxxx, xx xx svědek X. xxx x mezidobí xxxxxxxxxx xxxxxxx spoluobviněnými, xxxx. xxxxx x xxxx xxxxxx své xxxxxxxx v přípravném xxxxxx ve zhoršeném xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. K xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx jestliže na xxxxx svědka N. xxxx působit obvinění X. x X., xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, že x xxxxxx x věrohodnosti xxxxxx X. xxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx svědka x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx § 212 xxxx. 1 xx. xxxx), popř. x xx odročení xxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx však xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx založeno převážně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx postup xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxx xxxx k xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, že shora xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, avšak odůvodnění xxxxxxxxxx soudu (x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 5. x 11. jeho xxxxxxxx) xx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx X. xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx volného xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, který xxx xxxxxx svědkovi xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení předestřít xx xxxxxx § 212 xxxx. 1 xx. xxxx, xxx xxx xxxxxxxx.

8. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skutečnost, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prohlídku hotelového xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx § 83 xx. xxxx, xxxx. xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx, co xxx xxxxxxxxx probíhala. Xxxxxx zajištěné při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obviněný xxxxxxxx xx procesně xxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx V. V. xx xxxx dovolání xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx, jakož i xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, bylo xxxxxxxx xxxxxxxx porušeno xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, zaručené x xxxxxx 36 xxxx. 1 a článku 40 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“). X xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxi Ústavního xxxxx, x níž xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx argumentaci xxxxxxxxx základních xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx takový xxxxx Nejvyššího soudu xx xxxxxxx ve xxxxxxxx 4 x 90 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále jen „Xxxxxx“).

10. X navazující xxxxx dovolání xxxxxxxx xxxxx, že jednání, xxxx xxx uznán xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x předchozím xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx nepostupoval x xxxxxxx x § 2 xxxx. 6 xx. řádu, xxxxxxx xxxxxxxx soud na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx s xxx vyjádřil xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případné xxxxxxxxxxx xxxx vykládány v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 17. 12. 2007, sp. xx. X. XX 375/06 a xx xxx 9. 6. 2014, sp. zn. XX. XX 787/13). Xxxxxxx obviněný xxxxxx, xx důkazy xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx mu xx vinu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx nebyla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx obviněný podrobně xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dvou svědků (X. D. x X. M.), xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxx x odůvodněním, xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx obviněným ovlivněni. Xxxxxxx však obviněný xxxxxx x xxx, xx x xxxxxxx x provedených xxxxxx x řízení před xxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxxx, jakým xxxxxxxx xxx xxxx svědky xxxxxxxx. Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhodnotily xxxxxxx xxxxxx X., xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zcela xxxxxxxxxxxx, xxx k xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx přihlíženo. Xxxxx xxxxxxxx namítá, xx xx základě xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx uznán xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx měl xxxxxx S. posléze xxxxxxx, však xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx povšimnutí.

12. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pak xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Policií Xxxxx republiky dne 16. 12. 2017 xx pokoji č. 907 x hotelu X. v Xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxx“) byla xxxxxxxxx x xxxxxxx s § 83x xxxx. 3 tr. řádu, xxxxxx xxxxxx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx použít, x to x xxxxxxx x xxx. xxxxxxxxx ovoce x xxxxxxxxxx stromu. Xxxxxxx xxxxxxxx pro provedení xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx § 82 xxxx. 1 a § 83 tr. xxxx xxxxxx x xxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxxx xxxx xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx závěru x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X. x xxxxxx X. (x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx). Jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx M., pak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svědkyně X., učiněnou xxx 27. 3. 2018, x xxx xxxxxxx, xx xx obviněný xx xxxxxxxxxxxxxx X. xxxxxxxxx xxx 16. 12. 2017 xxxxxx xxxxx xxxxxx. Vzhledem x xxxx, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x tímto xxxxxxx vůbec xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x dané xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dubio xxx reo. Xxxxxxx xx xxxxxxxx za xx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx skutková xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx 3., xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx daných xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxx stupňů se x jeho obhajobou xxxxxxxxxxxx dostatečně, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

14. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx při xxxxx xxxxxxx x xxxx soud xxxxxxx xxxxxx poukázal x xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx minulost, xxxx pochybil x xxx jej z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zaujatý, xxxxxxx xxxxx námitkou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 1. 4. 2015, xx. xx. X. ÚS 2726/14). X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx brojí x xxxxx postupu xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxx obviněný xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx soudu ze xxx 8. 7. 2014, xx. xx. XX. ÚS 2564/12).

15. Xx základě shora xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx podle § 265x odst. 1 tr. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x soudu prvního xxxxxx xxxxxx (a xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obsahově xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx změně, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx) x xxx přikázal xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

16. K dovolání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství (dále xxx „státní xxxxxxxxxx“). Xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx z xxxxxx předchozí xxxxxxxx x x podaných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zástupkyně xxxxxxxxx xxxxxxxx výpověďmi spoluobviněných X. x X. x především xxxxxxxxx xxxxxx N. x X., xxxxx x xxxxxxx důkazy, xx. xxxxxxxxxxx ohledání xxxxx xxxx, x nímž xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx X. x xxxxxx X.) xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx mimořádného opravného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. x X. xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx přitom xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabýval xxx xxxxxxxx soud, xxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxxx zástupkyně xxxxxxx x xxxx vycházející x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx, nemá Xxxxxxxx soud povinnost xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx uplatněných xxxxxxxxxx v řízení x xxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

17. Státní xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skutkové, xxxxxxx xx xx xx, xx skutkové xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů xxxx xxxxxxxx podepřeny xxxxxxxx provedeného xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx správně zastřešil xxxxxxxxxxx ustanoveními xxxxxxxxx xxxxx hmotného. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odlišného xxxxxxx xxxxxxxxx zásadních xxxxxx, xx třeba xxxx, xx xxxxx pojaté xxxxxxx nesměřují xxxxx xxxxxxxx posouzení xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výroku o xxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žádnému xx zákonných důvodů xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx navrhuje, xxx Xxxxxxxx soud xxxxxx dovolání xxxxx § 265i xxxx. 1 xxxx. x) xx. řádu xxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx x § 265x xx. xxxx.

18. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaslal Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx, které však xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

19. Xxxxxxxx xxxx xxxx soud xxxxxxxx (§ 265c xx. xxxx) nejprve xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. a X. X. xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx všem xxxxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x § 265x xxxx. 1, 2 xx. xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s § 265x odst. 1, 3 xx. xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx ve smyslu § 265x xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xx. xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimořádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v § 265f xx. xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

20. Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxx podat xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vymezených x § 265b xx. xxxx, musel xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zda obviněnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x dovolacích důvodů, xxxxxxx existence xx – xxxx xxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§ 265x xxxx. 3 xx. řádu).

21. Obvinění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle § 265x odst. 1 xxxx. g) xx. xxxx. Ten je xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx hmotněprávním xxxxxxxxx. X xxxxx takto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutku, xx. xxxxxx xxxxxx kvalifikaci xxxxxx, xxx byl x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxxx jiného hmotněprávního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákon vyjadřuje, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí xx xxxx xxxx, xxxxx tyto vady xxxxxxxxx x právním xxxxxxxxx skutku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx procesních předpisů, xxx výlučně proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 1. 9. 2004, xx. xx. II. XX 279/03).

22. Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x rámci xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tehdy, xxxxx-xx dovolatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tzv. xxxxxxxx nesoulad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx skutkovými xxxxxx, xxxx. skutkových xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 9. 8. 2006, xx. xx. 8 Xxx 849/2006). X xxxxxxxxxxxx extrémního xxxxxxxxx xxxx. xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 30. 6. 2004, xx. zn. XX. ÚS 570/03, xx xxx 23. 3. 2004, xx. xx. X. XX 4/04, anebo xx xxx 20. 6. 1995, xx. xx. XXX. ÚS 84/94, xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. 9. 2005, xx. xx. XXX. XX 359/05.

23. Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx maximy práva xx spravedlivý xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x základních svobod x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xx proto povinen x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x předchozích xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxxx proces (x xxxx xxxx. xxxxxxxxxx pléna Ústavního xxxxx xx dne 4. 3. 2014, xx. xx. Xx. XX-xx. 38/14).

IV.

Důvodnost dovolání

24. Xxxx, xx Xxxxxxxx xxxx přezkoumal napadená xxxxxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx xx světle xxxxxxxxxx námitek xxxx xxxxxxxxxx, zjistil, xx xxxx xxxxxxxxxxxx žádnému xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx toho xx xxxx díl xxxxxxx xxxxxxxxxx Š. X., xxx i xxxxxxx X. V., xxxx údajného xxxxxxxx xxxxxxx zaručeného práva xx spravedlivý xxxxxx (x xxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxx X., xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obviněného X.), xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx dalšího xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx patřičnou pozornost. Xx xxxxxxxxx xx x obsahem xxxxx, xxxxx i s xxxxxx napadeného rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx prvního xxxxxx, však shledal, xx xxx v xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyslyšet x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásahu. Xxxxxx xxxxx napadená xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Stan xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

25. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx osobě xxxxxx X., x to xxx xx xx xxxx posouzení jeho xxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx, xxx brojí xxxxx xxxxxx či speciální xxxxxxxxxxxx xxxxxx svědka), xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx výslechu.

26. Pokud xxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx svědka, xx xxxxx říci, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx § 265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. řádu. Xxxxxxxx soud by xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na podkladu xxxxxxxx některého z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxxxxx, což xxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx při výslechu xxxxxx a při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx).

27. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx gesce soudu xxxxxxx stupně x xxxxxxx xxxxxx (popřípadě xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx představuje xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zásada bezprostřednosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx pravdy. X xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xx procesní xxxxxxx xxxxxxx vybaven x xxxx, aby xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svědka xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxx x xx posoudit. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx prvního stupně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nadto Nejvyšším xxxxxx x xxxxx xxxxxx o dovolání, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X jeho xxxxx se xxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kautel xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx svědka (xxxxxxx xxxxx xxxx nevěrohodnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx). X takový xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

28. Xxxx xxxxxxx stupně xx xxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx svědka X. xxxxx xxxxx toho, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx hospitalizován x psychiatrické xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Svědek přitom xxxxx svých slov xxxxx při hlavním xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxx konání hlavního xxxxxx xxxx (viz x. l. 1240 xxxxx). Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxxx xxxxxxx za „xxxxxxxxx“ (xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx měl sucho x xxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxx částech xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx začal xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx svědka x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přitom xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx toliko xxxxxx x závěru, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx reprodukovat veškeré xxxxxxxxxxx, které uvedl x rámci přípravného xxxxxx, xxxxxx (xxxx xxxx – x x xxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx) xxxxxxxx přistoupil xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx výpovědi x xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxx xxxxxx uváděl xxxxxxxxxxx (xxx bod 25. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx), xxxxx xx xxxxx zjištění uvedeného xxxxx xxxxxx vymyslet x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx věci provedeným xxxxxxx.

29. Jestliže tedy xxxx xxxxxxx stupně xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečností, xxxxx x toho, xx x svědka xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx svědeckou xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx svědka, xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx jeho svědecké xxxxxxxx (x xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ničeho xxxxxxxx.

30. Xxxxx toliko xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx X. xxxxx, xx svědek měl xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx pokoji xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx 15 000 Xx), xxx xx třeba xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xx „V. xxxxx, xx xx xx ukradl sekuriťák, xxx xx xxxx xx xxxxxxx.“ (xxx x. l. 419). Xxxxxxxxxx xxxxx přitom xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxx části xxxxxxxx xxxxxx X. z xxxxxxxxxxx řízení vyvodit.

31. Xxxxx druhé z xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx konaném xxx 9. 1. 2019 nejprve provedl xxxxxxx xxxxxx X. xxxxxxxx xxxxx § 209 a § 101 tr. xxxx (xxx x. x. 1239 xxxxx), xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxx X. x xxxxxxx x obviněného X. X ohledem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx líčení (v xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx – xxx č. x. 1239 xxxxx až 1240 xxxxx a xxx 21. rozsudku xxxxx xxxxxxx xxxxxx), xxxxx x xx xxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx líčení, a x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx bylo xxxxxxxx, že xxxxxxxx X. xxxxxxx snahu, xxx svědek X. xxxxxxx xxxxx výpověď (xxx č. l. 840, xxx xx x provedeného odposlechu xxxxxx, xx obviněný X. instruoval xxxxxxxxxxxxxxx X., xxx xxxxxx xxxxxx navštívil x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jej x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. k tvrzení, xx v xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx x. x. 419, xxx xxxxxx X. uváděl, xx xx xxxxxxxx X. xxx xxxxx, xx nevypovídá a „xx xx něj xxxxxxx xxxxx“), xxxxxxxxxx xxxx prvního stupně x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx svědka xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v § 211 xxxx. 3 xx. xxxx.

32. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx soud xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx § 211 xxxx. 3 xx. řádu xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x podstatných xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx dřívější výpovědi, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx měli xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx vyslýchanému xxxxxx [§ 211 xxxx. 3 xxxx. a) xx. xxxx]. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx procesní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x § 211 xxxx. 3 písm. x) xx c) xx. řádu xxxx xxxxxx stanoveny xxxxxxxxxxxx (xxx XXXXX, X. x xxx. Xxxxxxx xxx. II. 7. xxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxxxxxxxxx X. X. Xxxx, 2013, x. 2633.), x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx toliko xxxxxx x nich. X xxxx xxxx xxx xxxx xxx pochyb xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podmínka zakotvená x § 211 xxxx. 3 xxxx. x) xx. xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx X. xxxx xxxxx xxxxxxxx obhájci všech xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx [viz x. x. 423 xxxxx]. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx dodat, xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx nepostačují xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x podmínek uvedených x § 211 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x) xx. řádu, xxxx xx xxxxxx míry xxxxxx xxxxxxxxx postup xxxxx prvního stupně xxxxx § 211 xxxx. 3 tr. xxxx.

33. Xxxxxxx xx xxxxx xxxx námitky xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx podle § 212 odst. 1 xx. xxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx x předestření, xxxxxxx x přečtení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x přípravného xxxxxx) má xxx xxxxx pouze tehdy, xxxxx xxxxx o xxxxxxx uvedené x § 211 xxxx. 3 tr. xxxx, xxxx. o výpověď xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx § 158a xx. řádu. Xxxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxx chránit xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx trestního řízení, xxxxx xxxxxxxx umožnit xxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výpovědi xxxxxx x přípravného xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jestli xxxxxxx stran a xxxxxxxxxxxxxxxx nebyly x xxxxxxxxxx xxxxxx během xxxxxxxx svědka xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx § 211 xxxx. 3 tr. xxxx je xxxxx xxxxxxxxxx x přečtení xxxxxxxxx o výpovědi xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx buďto byly xxxxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení). Xxxxxxx však x xxxxx xxxxxx byla xxxxxxx podmínka § 211 xxxx. 3 xxxx. x) tr. xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx o výpovědi xxxxxx N. x xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx líčení xxxxxxx xxxxxx předestřít, xxx xxxxxxx. Proto závěry xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 5. 4. 2005, xx. zn. Xx. ÚS 44/03, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, na projednávaný xxxxxx aplikovat xxxxx, xxxx smyslem xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx § 211 xxxx. 3 xx. xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (x x návaznosti xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxx § 2 xxxx. 5 tr. řádu), xxx provedení xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

34. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x x jeho xxxxxxx xxx výslechu x následném xxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx x přípravného xxxxxx, neshledává xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

35. Xxxxx otázkou, xxx se Xxxxxxxx xxxx musel na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které byly xxxxxxxxx dne 16. 12. 2017 v xxxxxxxxx pokoji (xxx xxxxxx zajištěných xxxx xx x. l. 347 xx 348). Xxxxxxxx X. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx 16. 12. 2017, xxxxxxx 17. 12. 2017, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nacházejících xx x daném xxxxxxxxx pokoji v xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxxx podle § 83 odst. 1 xx. řádu (resp. xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx X. xxx namítá, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x označeném hotelovém xxxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxxxx x § 83c xxxx. 3 xx. xxxx, xxxxxx xxxxxx při xxxx xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxx. xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx stromu. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx § 82 xxxx. 1 x § 83 tr. xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

36. Xxxxxxxx soud z xxxxxx xxxxx zjistil, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxx v xxxxxxx xx xxx 9. 3. 2018, x. x. 1 KZT 90/2018-15, k podnětu xxxxxxxxxx X. x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx § 12x xxxx. 1 xxxxxx x. 283/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxxx x této xxxx xxxxxxxx X. x xxxxxx N. xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxx § 83a xxxx. 3 tr. xxxx. Xxxx prvního xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx ohledáním, x xxxxx dovodil, xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxx 44. xxxx xxxxxxxx). Rovněž xxxxxxxx soud k xxxx námitce xxxxxxxxxx xxxxx, xx se xxxx ztotožňuje x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x tím, že x daném případě xxx x xxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx (viz bod 20. rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx).

37. X uvedeného xx tedy xxxxxx, xx soudy nižších xxxxxx (xx xxxxxx xx dohledového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx policejního xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx § 82 xxxx. 1 xx. xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx § 82 xxxx. 2 xx. xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx § 113 xx. xxxx, xxxxxxxxx ohledání xxxxx xxxx. Skutečností xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx takové xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx obydlí xx xxxxxx § 82 xxxx. 1 xx. xxxx x především xxx xxxxxx 12 xxxx. 1 Xxxxxxx (x tomu srov. xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 8. 6. 2010, xx. zn. Xx. XX 3/09, xxx 18., popř. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx XXX xx xxx 22. 12. 1988, xx. xx. 5 Xx 37/88, xxxxxxxxxx xxx x. 8/1990 Sb. xxxx. tr.; viz xxxx XXXXX, P. x xxx. Xxxxxxx xxx. X. 7. xxxxxx. Xxxxx: Nakladatelství X. X. Beck, 2013, x. 1111., xxxxx DRAŠTÍK, X., XXXXX, J. x xxx. Xxxxxxx řád. Xxxxxxxx. X. xxx. Xxxxx: Wolters Kluwer, 2017, s. 714.).

38. X článku 12 xxxx. 1 Listiny xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x dále, xx není dovoleno xx něj xxxxxxxx xxx souhlasu xxxx, xxx x xxx xxxxx. Promítnuto do xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx policejní xxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx V. a xxxxxx X.) xx xxx 16. 12. 2017 [viz x. x. 312] k xxxx, xxx „Policie XX provedla úkon xxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxx hotelového xxxxxx x. XX xxxxxx X. x Xxxx, XX“, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx považovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx splněna xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx v § 83 xxxx. 1 xx. xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx vydaný xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

39. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx ohledání xxxxx xxxx x obydlí xx xx své xxxxxxxxxxx xxxxx již xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx, xxxxxxx ve xxxx usnesení ze xxx 5. 6. 2014, xx. zn. XXX. XX 376/14, xx (xxxx xxxx) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx uskutečněné xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx § 113 xx. xxxx, nebylo xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx xxxx xxxxxxx x obcházení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx „hranice mezi xxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxxx v xxxx, xx xxxxx nezřetelná. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxx, je nutno xxxxxxxxx xxxx xxxxx (xx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prohlídka) xxxxxxxxx xxxx xx hoc, xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx povahy operací, xxx xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.“ Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx § 113 xxxx. 1 xxxx xxxx xx. xxxx, xxxxx xxxxx xx ohledání xxxx, xxxx-xx xxx přímým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Podle Ústavního xxxxx pak xxxxx, xx „systematickým výkladem xxxxxxx ‚xxxxx pozorování‘ x ustanovení § 113 xxxx. 1 xx. řádu x xxxxxxxx ve srovnání x termínem ‚prohlídka‘ x xxxxxxxxxx § 82 xxxx. 1 xx. xxxx o xxxxxxx prohlídce lze xxxxxxx, xx přímé xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx toliko xx xxxxxxx smyslové xxxxxxx (xxxxxxxxxx zrakové). Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxx jinak xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx apod., xxxxx xxx xxxx xxxxxxx posuzovat jako xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x invazivní xxxxxxx xxxx xxx podrobeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx § 82 x xxxx. tr. xxxx.“

40. Xxxxxxxx soud přitom xx základě obsahu xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx 17. 12. 2017, x. j. XXXX-284753-1/XX-2017-060273-XXX (xxx x. x. 316 až 317) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (viz x. x. 321 xx 344), xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx případě xxxx xxxxxxx prosté smyslové xxxxxxx xxxxx činu x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx § 113 xxxx. 2 xx. xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx (xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxx. x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx nepoužité injekční xxxxxxxxx (xxx x. x. 325 verte), x černým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx x. 2 (xxx č. x. 326 xxxxx), s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zip, x xxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx č. 5 (xxx č. x. 327 xxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxxx x níž xxxx – xxxx xxxx – xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx XXXXXXXX, NUROFEN x XXXXXXXX, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x. 10 (viz x. x. 331 xxxxx) x x neposlední xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zde xxxxxxxxxx xxxxxxx stop x. 1 xx 47, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx X., xxxxxxxxxx vydány ve xxxxxx § 84 xx. řádu. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx proto xxxxx xxxxxx k závěru, xx právě xxxxx xxxxxxxxxx způsobem zajištěné xxxxx důkazy xx xxxxx označit xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx odpovídal xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx § 82 xxxx. 1 xx. xxxx.

41. Xx tomto místě xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx ze xxx 23. 10. 2014, sp. xx. X. XX 1677/13, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrdil xxxx xxxxxxxxxxx přístup x doktríně xxxxx x otráveného stromu (xxx xxxxxxx xxxxxxxx X.), xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx důkazním pravidlům xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx law) x xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a zpravidla xxx takové vady xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx spravedlivý xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 36 xxxx. 1 Xxxxxxx x xxxxxxx 6 Úmluvy, xxxxx x xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx důkazu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nepoužitelným xxxxxx (xxxx. také xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 7. 6. 2017, xx. xx. 6 Tz 3/2017, xxx 122., xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 12. 4. 2017, xx. xx. 4 Xxx 376/2017).

42. Ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxx zapotřebí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zákonnosti xxxxxx xxxx diferencovaně x xxxxxxx xx xxxxxxxxx povahu a xxxxxxxxx xxxx nastalé x procesu dokazování (xxxx. xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18. 12. 2019, sp. xx. 11 Xxx 1122/2019, xxx 27.). Po xxxxxxxxx xxxxxxxxx dané xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxx důkazů, které xxxx policejním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prováděným x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x pro jejíž xxxxxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx vyloučit z xxxxxxx materie, jakožto xxxxxx nepřípustné, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x zásahu xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxx xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 18. 11. 2004, xx. xx. XXX. ÚS 177/04). Uvedené xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx vyloučit xxxxxxxx xxxxxxx důkazy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ohledání místa xxxx – xxxxxxxxxx xxxxxx, protože xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx výše. Xx-xx pachatelova xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxx původ x nezákonném xxxxxxx (xxxxxx x tímto xxxxxxxx spjaty), nic xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx rozsudek x xxxx jiné důkazy (xxx nález Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. 10. 2014, xx. xx. X. XX 1677/13, xxx 42., xx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18. 12. 2019, sp. xx. 11 Xxx 1122/2019, xxx 28., xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 26. 2. 2014, xx. xx. 11 Xxx 161/2014).

43. X xxxxxx xxxxxx Nejvyšší soud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx jednání, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx pod xxxxx 1., xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx seznat x xxxxxxxxxxxxxxx – viz x. x. 321 x násl.), xxxxxxxxx xx podává x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má Xxxxxxxx soud xx xx, že xxxx xxx xx x xxx tak xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx V., X. x Š. xx xxxxxxx řady xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vadou, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x které xxxxxxxx xxxxx ucelený xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx souladné, xxxxxxxxxxx závěry, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřímých xxxxxx zavřen x xxx důvodných pochybností xxxx x závěru x xxxx shora xxxxxxxxxx spoluobviněných, xxxx xx xxxxxxxx vyloučen xxxxx jiný.

44. Jak xx xxxxx podává x odůvodnění soudu xxxxxxx stupně, xxxxx xxxx xxxxx o xxxx spoluobviněných xxxxxxxx x xxxx řadě xx xxxxxxxxxx xxxxxx X. (xxx xxx 20. a xxxx. xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx), který uvedl, xx x xxxxxxxxx xxxxxx spoluobviněný X. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vařiči xxxxxxxxxx x XXX xxxxx xxxx a xxxxxx X. (viz xxx 26. rozsudku xxxxx xxxxxxx stupně x bod 19. xxxxxxxx odvolacího soudu), xxxxx vypověděl, xx xx příchodu do xxxxxxxxxx pokoje xx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx zde xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx pak xxxx xxxxxxx stupně xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X. (xxx xxxx 14. x 15. rozsudku xxxxx xxxxxxx stupně, x xxxx xxx 18. xx fine rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx) a xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx svědka X. x xxxxxxxxxx X. (xxx xxx 30. xxxxxxxx soudu prvního xxxxxx). X uvedenému xx xxx zapotřebí xxxxxxxx i další xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx činu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stříkačky, chemikálie x náčiní xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx x. 46, x 47, 57, 72, 83, 104 xx 110, xx x. x. 321 xx 341).

45. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dané xxxxxxx xxxxxxx, xx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx ohledání místa xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxx xxxxxxx prohlídky, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx V., X. x X. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx 1., x xx xxx důvodných xxxxxxxxxxx (§ 2 xxxx. 5 xx. xxxx). Xxx je xxxxx xxxxxxx pod xxxxx 1. xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pravidla in xxxxx xxx xxx.

46. Xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. xxxxxxxxxx na xxxxxx porušení xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx označit xxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx xxxx důkazním xxxxxxx xx výslech svědků X. X. x X. M.

47. Ve xxxx xxxxxx ze xxx 18. 11. 2004, xx. xx. XXX. XX 177/04, Xxxxxxx xxxx připomenul, xx xxxxxxxxx realizace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které takovýto xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx obsáhle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx x xxx. xxxxxxxxx xxxxxx. X ty xxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx, xxxxx „bylo xxxxxxxxx xxxxxx navrženo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx návrh xx xxxx provedení xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx odůvodnění zamítnut, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (…) Xxxxx se xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxxxx provedené xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx meritorního rozhodnutí, xx xxx negativně xx pozitivně, zohledněny xxx ustálení jejího xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx., xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úvah x xxxxxxxxx, ačkoliv xxxx řádně provedeny.“ Xxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx bod 42. jeho rozsudku), xxx x jeden x xxxxxx xxxxxxx x xxxx trestní xxxx nejde. Právě xxxxxx, xxxx prvního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nepovažoval výslech xxxxxx údajných xxxxxx, xxxxx se ani xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxx xxxx. xxx 37. xxxx xxxxxxxx) xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx věci. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx – xxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxx xxx, xx ačkoliv xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx trestné xxxxxxxx x xxxxxx v xxxx trestní věci xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx dožadovali xxxxx výslechu. Vzhledem x xxxx, xx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx by xxx xxx x xxxxxx objasnění xxxxxxx, xxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx X. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a svědky (xxxx xxxx dokumentována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx – x xxxx xxx xxxx), má Xxxxxxxx xxxx xx xx, xx zamítnutí xxxxxx důkazních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

48. Další xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxxxxx xxx čistě xx xxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxx dovolacích námitek Xxxxxxxx soud připomíná, xx je oprávněn xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxx tzv. extrémní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx V. (xxx xxx xxxxxxxx X.) xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx úvahám xxxxx xxxxxxx stupňů xxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx naopak xxxxx toliko xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyšším xxxxxx x rámci xxxxxx x dovolání, domoci xxxxx. Xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dovolací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (k xxxx srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 1. 6. 2007, xx. zn. X. XX 452/07, xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx xxx 21. 3. 2013, xx. xx. 6 Xxx 94/2013, xx ze xxx 30. 7. 2014, sp. xx. 6 Xxx 901/2014). Xxxxxxx závěr xx xxxxx vztáhnout i x obecné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx soudem.

49. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx uvádí, xx xxxxxxxxx důkazů xxxxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx považovat xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx § 2 xxxx. 5 x 6 xx. xxxx x xxxxxxxx se xxxxx nevymykající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu. Xxxxxxxxxx X. xxxxx xxxxxxxxxx x tom ohledu, xx xx ke xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

50. Právě xxxxxx, co xx xxxx jednání pod xxxxx 1., byla xxxx xxxxxxxx přesvědčivě xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x tomto xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx body 39. xx 43. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxxxxx xxx bodem 2. xx pak xxxxxxxx X. xxxxxxxxxx jak xxxxxxxx xxxxxxxxxx M., xxx x xxxxxx X. (x to x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získaných na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx – pervitinu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dávkách). Xxxxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výpověď svědkyně X. xx xxx 27. 3. 2018, xxx xx třeba xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx svědkyně xxx xxxxxxxxxxxxx X. xxxxxx odejít x xxxxxxxx xxx 16. 12. 2017 xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx č. x. 221 xxxxx), xxxxxx xxx spoluobviněný X. x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 27. 3. 2018 xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx den, xxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx 1., xx od xxxxxxxxxxxxxxx X. ráno zakoupil xxxxxxxx xx xxxxxx 150 xx 200 Xx, xxx opakovaně xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx x. x. 219 xxxxx x 220), xxx x xxx hlavním xxxxxx xxx 17. 10. 2018 (xxx x. x. 814). Xxxxxxxx xxxx proto xxxxx xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxxxxxx této xxxxx xxxx výpovědi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx ohledně xxxxxxx pod bodem 2. xx xxxxxx xx xxxxxx X. xx svoji argumentaci xxxxxxxxxx x odvolání, xx třeba xxxx, xx x xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25. 7. 2012, sp. xx. 8 Xxx 587/2012, xxxxxxxxxx pod x. 46/2013 Xx. xxxx. xx.). Xxxxxxx xx xx xxxx jednání xxx bodem 3., xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx je x této xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx soud xxxxxxx stupně xxxxxxxx x bodu 47. xxxxx rozsudku, xxxxxxx xxxxxxx obviněného V., xx xxxxx kupř. xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x. x. x. x množství 1 250 gramů, xxxxx použít x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx ryze xxxxxxx. Protože xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx žádné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, odkazuje Xxxxxxxx xxxx x tomto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx 32. x 47.) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx 22.).

51. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx podávají x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx hodnotily xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, založeného xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx. Provedenému xxxxxxxxx xxxxxx proto xxxx – x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx – xx xxxxxxxx.

52. Xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx X., xxxxx níž měl xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx úvahách x vině vycházet x x jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx s xxxxx se velice xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soud x bodech 13. xx 15. svého xxxxxxxx. Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxx spočívala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx 1. 4. 2015, xx. xx. I. XX 2726/14, xxx xxxx 56. až 59., kdy Xxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx odvolacímu soudu, xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx „sklon x xxxxxxx trestné xxxxxxxx“, xxx navíc xxxxx x již xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x bodu 41. xxxxx xxxxxxxx poukazuje xx drogovou xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx vztah x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vazbě xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxx informací xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů fyzických xxxx), x níž xx následně xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx 15. xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx nálezu xxxxx neplyne xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x výměry xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx včetně „razantnější xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx obviněného, xxxxxxx xxxxx při páchání xxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx mimořádné opovržení, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx společností, x xx zvláště xxxx jde o xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx x minulosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“ (viz xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1. 4. 2015, xx. xx. I. ÚS 2726/14, xxxx 64. x 65.). Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx X. proto Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx důvodnou.

V.

Závěrečné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx

53. Xxxxxxxx soud xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx X. M. xxx X. V. xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx důkazů xxxxxxxxx policejním xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx dílem xxxxxxxxxx xxxxx domovní xxxxxxxxx, xxx jejíž xxxxxxxxx však xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx za xxxxxxxx takový zásah xx ústavně xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx odůvodnil xxxx xxxxxxxx kasační zásah, xxx nucen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx § 265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxx odmítnout, xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x § 265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx obnovy xxxxxx opravný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§ 265x xx. xxxx).

X Xxxx xxx 15. 4. 2020

XXXx. Antonín Xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx:

XXXx. Xxxx Škvain, Xx.X.