Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zápis xxxxx xxx. §71x xxx. ř. obsahující xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vztahu (xxx xxx zanikl xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx § 71b xxx. ř. Nelze xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71x not. x. má-li xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxx má xxx vymožena xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nemá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71x xxx. x. x není xxxxx exekučním xxxxxxx.

Xxxxx x právnímu předpisu: §71b xxx. x. 358/1992 Xx.; §40, §52 zák. x. 120/2001 Sb.; §268 xxx. x. 99/1963 Xx.

XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx rozhodl x xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxx x Xxx. Lucie Xxxxxxxxxxxx v exekuční xxxx xxxxxxxxxxx X. X., xxxxxxxxxx XY, xxxxx XX, xxxxxxxxxxxx XXXx. Xx. Martinem Xxxxxxxxx, Xx.X., xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxx, Pražákova 1008/69, xxxxx xxxxxxxxx X. X., xxxxxxxxxx XY, xxxxx XX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx Brno-venkov xxx sp. xx. 55 EXE 3488/2015, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxx xx xxx 25. xxxxx 2018, č. x. 26 Xx 446/2017-197, takto:

I. Xxxxxxxx xx zamítá.

II. Žádný x účastníků xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx dovolacího xxxxxx.

X x ů v x x x x x í :

Xxxxxxx xxxx Xxxx-xxxxxx (xxxx prvního xxxxxx) xxx 2. 11. 2015 xxxxxxx (x. x. 55 EXE 3488/2015-15) soudní xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx-xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx – budovy x. x. XX xx xxxxxxx p. x. XY x xxxxxxx x. č. XX – zapsaných xx xxxxx xxxxxxxxxxx XX xxx xxxx XX, katastrální území XX (xxxx jen „Xxxxxxxxxxx“), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXx. Lubomírem Xxxxx xxx 13. 11. 2014, xx. XX 2248/2014, X 2401/2014 (dále xxx xxx „Xxxxxxxx xxxxx“). X Xxxxxxxxx zápise X. X. (věřitel, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28. 3. 2012 (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxx Miky xxx xxxxxx NZ 379/2012) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Nemovitostí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyplývající ze xxxxxxx o půjčce xx xxx 28. 3. 2012 x xxxxxxxxxx právo xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx přestalo xxx xxxxxxxxx, současně xxxxxxxxxx, že xxxxxxx Xxxxxxxxxxx užívá xxx xxxxxxxx důvodu a xx se je xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 30. 4. 2015. Povinný xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x proveden xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx x Xxxx (odvolací xxxx) xxxxxxxxx xx xxx 25. 10. 2018, x. j. 26 Xx 446/2017-197, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dne 3. 7. 2017, x. j. 55 XXX 3488/2015-142, jímž xxxxxxx zastavil, změnil xxxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx (xxxxxxxx údaje x platebních místech), x uložil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odvolacího řízení xxxxx.

Xxxxxx x závěru, xx Notářský zápis xxxx exekučním titulem xx xxxxxx xxxxxxxxxx § 71x až 71x xxxxxx x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx xxx „xxx. x.“). Xxxx obsahem xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx na něj § 71x not. x., a jeho xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, který by xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu se xxxxxxxx x vykonatelnosti xxxxx § 71x xxx. x. Xxx xx to, xx x § 71x xxx. ř. vyplývá, xx exekučním xxxxxxx xxxx xxx notářský xxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx nárok druhého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Povinnost xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xx závazkového xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx splnit povinnost, xxxxx xxxx xxxxxx x právu X. X. na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k Xxxxxxxxxxxx xxxx absolutního xxxxxxxxxxx xxxxx – xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Uzavřel, xx x xxxxxxxxxx § 71x xxx. x. x § 40 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 120/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xx. ř.“) je xxxxxx xxxxx zákonodárce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x případě, xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Notářském xxxxxx tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx exekuci xxxxx § 268 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx jen „x. x. ř.“), xx xxxxxxx x § 52 xxxx. 1 xx. ř., xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx (xxxxx považoval xxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxx hyperocha) xxx xxxxxxx věcně xxxxxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx oprávněný xxxxxxxx. Měl za xx, xx odvolací xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x exekučním xxxxxx, xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxe dovolacího xxxxx, x xx xxxxxxx usnesení xx xxx 23. 9. 2010, sp. xx. 20 Cdo 4888/2008, xx dne 9. 3. 2016, xx. xx. 20 Xxx 4357/2015. Xxxxxxx se xxxxxxx Nemovitosti xxxxxxxx x xxxxxx je, x xxxx tehdejší xxxxxxxxx (xxxx právní xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx, x xxx byl xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vztah, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx zápisu. Z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx niž poukázal) xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx notářský xxxxx splňovat, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx. Xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje hmotněprávní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx pak xxxxxx x xxxxx vykonatelnosti, xxx xx x xxxxxxx s ustálenou xxxxxxxxxxx dovolacího xxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 25. 3. 2014, xx. xx. 21 Xxx 3266/2013, uveřejněné pod xxxxxx 62/2014 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx), x Notářský xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx titulem. Xxxxxx, xxx dovolací soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx prvního xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx soudu xxxxxxx stupně k xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxx oprávněným – xxxxxxxxxx xxxxxx (§ 240 odst. 1 x. x. ř.), xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx advokátem (§ 241 xxxx. 1 x 4 o. x. x.), xxxxx xxxxxxxxxx odvolacího soudu, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xxx notářský zápis xxxxx § 71x xxx. x. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx vykonatelností, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx § 242 odst. 1 x 3 x. x. ř. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ve kterém xxx jeho xxxxx xxxxxxx. Je-li dovolání xxxxxxxxx, dovolací xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx uvedeným x § 229 xxxx. 1, § 229 xxxx. 2 xxxx. x) a x) x § 229 xxxx. 3 x. x. x., xxxxx x x jiným xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx nesprávné rozhodnutí xx xxxx. Existence xxxxxxxxx vad xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ani x obsahu xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxx § 40 xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. x xxxxxxxx zápis, xxxxx sepsal xxxxx xxxxx § 71x xxx. x. o xxxxxx, jíž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxx xxxxxxx účastníka xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x němž xxxxx, xxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x proveden xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxxx xxxx povinnost xxxxx x xxxx nesplní. Xxxxxxxxx titulem xxxx xxx i xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx notářem xxxxx § 71a xxx. x., xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx jen plnění xxxxxxxxxx dluhu, xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx zápis xxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx, xxxxxxxx od 1. 1. 2001 xxxxxxx č. 30/2000 Xx. Xx xx xxxx xxxxxxx úprava x § 274 xxxx. e) x. x. x. (v xxxxxxxxx xxxxx), podle xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x doba plnění x svolení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx se x usnesení xx xxx 14. 4. 1999, xx. zn. 21 Cdo 2020/98, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 4/2000 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx xxx „X 4/2000“), podrobně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx rozhodnutí. Mimo xxxx xxxxxx xxxx x závěru, že x kontextu xxxxxxxxxx § 274 xxxx. x) x. x. x. (x xxxxx xxxxxxx xxxxx) vyplývá, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx svolením x xxxxxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x vykonatelnosti "obsahuje xxxxxxx" xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx povinnost, xxxxx má xxx xx xxxx základě xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx závazku (ze xxxxxxxxxxx právního xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx skutečnosti) x xxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx apod.).

Ze xxxxxx xxxxxxxxxxx x R 4/2000 pak xxxxxx xxxxx (srovnej xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 11. 2. 2015, sp. xx. 31 Xxx 2184/2013, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 55/2015 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (xx 1. 1. 2001). Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxx notářského xxxxxx se svolením x xxxxxxxxxxxxxx vymáhána. Xxxxxx x xxxxxxxx § 71b xxx. x. je xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx o xxxxxxx xxx peněžité, xxx x nepeněžité, ale xxxx se musí xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xx závazkového xxxxxx.

Xxxxxxx (závazkové xxxxx) xxxx upraveny xxxxxxx x části xxxxxx xxxxxx č. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx (xxxx xxx xxx „x. x.“), závazek xx právním vztahem, xxxx podstatou je xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx od dlužníka x xxxx xxxxxxx xx pohledávka xxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxxx. Xxx x xxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxxxxx x dluh xxxx být penězi xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx (§ 351 x. x. x. – xxxxxxxxx xxxxx a výkonů); x x práva xxxxxxxxx - působí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx je jednou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx může xxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§ 1723 x. x.).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx však xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 14. 5. 1999, xx. zn. 2 Xxxx 1396/96, xx xxx 11. 6. 2013, xx. xx. 26 Cdo 1250/2012, xx xxx 26. 4. 2001, sp. xx. 20 Xxx 1270/99 - uveřejněný xxx xxxxxx 13/2002 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx) x x xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx např. Jiří Xxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 2. xxxxxx. Praha: 2005, x. 201 – 210; Xxxxxx, X. x xxx.: Xxxxxxxx xxxxxxx III. Xxxxx xxxxx (§ 976–1474). Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2013, s. 222 – 239; Xxxx Xxxxxxx, Jiří Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Hulmák a xxxxxxxx Občanský xxxxxxx X, XX, 2. xxxxxx, Xxxxx: 2009, x. 688 - 713) je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 15. 11. 2000, xx. xx. 22 Xxx 2602/98, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxx x. 2/2001). Vlastnictví xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetková práva, xxxxx xxxx upravena x xxxxx třetí xxxxxxxxxx zákoníku, v xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (§ 1040 – 1042 o. x.), xxxx osoby mají xxxxxxxxx vlastníka xxx xxxxxxxx důvodu xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx zásahům.

Skutečnost, že xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ač x xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x užívání x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx zasahuje xx vlastnického xxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxx) x „zavazuje“ se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, neznamená, xx by xxx x xxxxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxxxx nemovitosti x tím, xxx xx užívá xxx xxxxxxxx důvodu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx představuje zásah xx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx může být xxxx již od xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxx nikdy xxxxxxxxxx), xxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxx, ale již xxxxxxx).

Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vlastnického xxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx vztahu (xxx xxx zanikl anebo xxxxx neexistoval), xxxxxx xxx xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxxx xxxxxx podle § 71x not. x. Nelze tedy xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx § 71b not. x. xx-xx jím xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, jímž má xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nemá xxxxx notářského zápisu xxxxx § 71x xxx. x. x xxxx proto xxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x v Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx odvolacího xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx zastavit xxxxx 268 odst. 1 xxxx. a) x. x. x. xx xxxxxxx s § 52 odst. 1 xx. x., xx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxx – xxxx xx věci xxxxxxx xxxxxxx (§ 243a xxxx. 1 x. x. x.) – xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx [§ 243d xxxx. x) x. x. x.].

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx § 243x xxxx. 3 věty xxxxx, § 224 xxxx. 1, § 151 xxxx. 1 x § 142 xxxx. 1 x. x. ř., xxxx xxxxxxxxx nevznikly x xxxxxxxxx xxxxxx náklady, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx měl xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx: Proti xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx přípustný.

V Xxxx xxx 26. 5. 2020

XXXx. Pavlína Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx