Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx ochrany xxxxx xxxx nového nabyvatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxxxx užívat xxxxxxxxxxxx, protože xxx xxxxxxx xxxxxx (nikoliv xxxx proto, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxx x xx xxxxx xxxxxxx nevyplývá, xx xx břemeno xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx-xx to xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxx §984 xxxx. 1 o. x. xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx o stavu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (směřujícími x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx); xxxxxxxxxxx, svědčí-li xxxx xxxxxxxxxxx toliko xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx, že stav xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx nějakou xxxx naplňován, xxxx xx ani xxxxxx xxxxxxxx (týkají xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při dočasné xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx obejít).

Vztah x xxxxxxxx xxxxxxxx: čl. 11, čl. 36 Xxxxxxx x. 2/1993 Sb.; §984 xxx. x. 89/2012 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxx

XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x senátě xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Zemánka a xxxxxx Xxxxxx Xxxxx x Radovana Xxxxxxxx (xxxxxx zpravodaje) o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx 1568/23, Xxxxx 2 - Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 31. xxxxxxxx 2019 x. x. 22 Xxx 1187/2019-203 a xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx Xxxxxxx xx xxx 6. xxxxxxxxx 2018 č. x. 26 Xx 205/2018-166, xx účasti Xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Hradci Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx:

X. Rozsudkem Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2019 č. j. 22 Xxx 1187/2019-203 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Hradci Xxxxxxx xx xxx 6. listopadu 2018 x. x. 26 Xx 205/2018-166 byla xxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xx. 11 odst. 1 x čl. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx.

XX. Rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 31. července 2019 x. x. 22 Xxx 1187/2019-203 x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx Xxxxxxx xx xxx 6. xxxxxxxxx 2018 x. j. 26 Xx 205/2018-166 xx xxxx.

Xxxxxxxxxx:

X.

Xxxxxxxx okolnosti případu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Ústavní xxxxxxxxx xxxxx xx. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") x § 72 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x Ústavním xxxxx"), xxxxxxxxxx napadl x xxxxxxx uvedená xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v čl. 1 xxxx. 1 x xx. 4 Xxxxxx, xx. 11 xxxx. 1 x 4 x xx. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx základních práv x svobod (dále xxx "Listina"), jakož x xxxx xxxxxxxx xxxxx podle xx. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx stížností xxxxxxxx rozhodnutí zrušil.

2. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jejích xxxxxx xx podává, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, aby xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x. s., xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx, X. X (xxxx xxx jen "xxxxxxxx"), xxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx procházení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x. x. X1 x xxxx x. x. X2, katastrální xxxxx X., xxxx Hradec Xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx, že je xxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxx x. x. X2, xxxx tyto xxxxxxxx xxxx nabyl kupní xxxxxxxx ze xxx 8. 4. 2016, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xx xxx xxxxxx vlastnického xxxxx stěžovatele xxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí. Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx pozemku, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x. x. X1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 23. 9. 1976 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"). Po xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx věcem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx domovní xxxxxxx x dvorkem, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx věcné xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx, xx xxxxxx a od xxxxx x tomu xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx x Hradci Xxxxxxx (xxxx xxx "okresní xxxx") xxxxxxxxx ze xxx 16. 4. 2018 č. x. 9 X 40/2017-96 xx výroku I. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx žaloby xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx XX.) x xxxxxxx (výrok XXX.) xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx IV. rozhodl x nákladech xxxxxx x výroku X. x xxxxxxx poplatku. Xxxx xxxxxxxx z § 984 zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "x. x."), x konstatoval, xx xxxxxxxxx hospodářská xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx závazek, xxxxxx xx xxxxx průchodu xxxxxxx chodbou x xxxxxxx k domu x. p. X2 xxx Xxxxxxxx Peška; xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x ohledem na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nemohlo x zápis xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx. V době, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnému xxxxxxxx stavu. Xxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalovaného. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2016 xxxxxx x důvěře x zápis x xxxxxxxx nemovitostí x xxx x xxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xx by v xxxxxx 1973 až 2016 xxxx xxxxx xxxxxxx x zápis x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx studovat již xxxxxxx právní předpisy x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nemovitostí. X když xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx xxxxxx zapsáno xxxx xxxxx xxxxxxx, svědčí xxxxxxxx xxxxxxx stav xxxxx § 984 x. x. stěžovateli, xxxxxxx věcné xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xx úplatu x xx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx Králové (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx") rozsudkem xx xxx 6. 11. 2018 x. x. 26 Xx 205/2018-166 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx (xxxxx X.); xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vedlejšího xxxxxxxxx x xxxxx, xx věcné xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx XX. a XX. xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx XXX. zastavil xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx výroku X. rozsudku okresního xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx míry xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx chyběl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx neexistovaly xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx dokazování xxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx, xx stěžovatelova xxxxxx xxxxxxxxxxxx ho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informovala, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stěžovateli xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx domu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a snaha xxxx klíče xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vedlejšího xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx umožňovat. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o tom, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx tomu, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx) x u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Takové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx 15. 10. 1991, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxx x xxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxx krajského xxxxx xxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxxx x nemovitým xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Nejvyšší xxxx xxxxx, že xxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (zde x xxxxxxxx nemovitostí) jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx sám xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx) xxxxxxxxxx, vyžaduje se xx xxxxxxxxxx vyšetřovací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx (jeho xxxxx) vykonává někdo xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v případě, xx převodce subjektem xxxxx nebyl, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx věci, v xxxxx xxxx a xxxx zapsaný ve xxxxxxxx seznamu x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx soud vyšel xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx věděl, že xxxxxxxxxx není dlouhodobě xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx jejímu xxxxxx brání, pak xxxx xxxxxx nepřiměřený xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx víry, xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatrnosti, xxxxxx xxxx třeba x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx případu xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx si xxxxxxxx stav xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, proč výkonu xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx neučinil, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx něm x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxx víře xx xxxxxx § 984 xxxx. 1 o. x.

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

7. Xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx x. p. X1 s tím, xx xxx xxxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx chodbou x dvorkem). Xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx panujícího xxxxxxx xxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx jako věcné xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxx pozemku i xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx průchodu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Zdenka Vítová xxxxx v xxxxx xxxxxxx. Stěžovatel xxx xxx x dobré xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx, xxxx ten xx možný xxxxx xx xxxx xxxxx, x to xxxx xxxxxxxx pozemek xxxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx) nebo xxxx xxx č. x. X3, kdy však xxxxxxxxxx cesta dům x. p. X3 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx chodbou a xxxxxxxxxx xxxx žádné xxxxx průchodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pozemkem.

8. Poté, xx stěžovatel nabyl xxxxxxxx xxxxxxx, žádal xxxxxxxxxx x umožnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxx břemene xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx. Xx poté xx xxxxxxxxxx xxxxx žalobu xx ochranu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx namítl, xx xxxxx břemeno xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx žalobu x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx.

9. Krajský xxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nejednal xxx xxxxxxxx panujícího xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx tak x xxxxx víře xx smyslu § 984 x. z. X tím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x dobré xxxx v xxxxx x katastru xxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxx účinné v xxxx 1976 xxxxxx xxxxx platně zřídit xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vlastníkem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyplynulo, xx xxxxxxxx nabyl xxxxxxxx xxxxxxx smlouvou x xxxxxxx vlastnictví ze xxx 24. 9. 1998, xx xxxxx xx xxxxxxxx uvedeno, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx. Přitom nelze xx stěžovateli xxxxxxxxx, xxx xxx znalosti xxxxxx xxxxxx platné x xxxxxx x xxxx 1976. Bylo xx xxxxxxxxx, aby x ohledem xx § 980 xxxx. 2 x. x. xx takového xxxxxxxxxxx xxxxxxx, např. xxxxx § 985 x. x.

10. Stěžovatel xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2. 10. 2012 xx. zn. X. XX 3314/11, xxx xxxxxxx občanský zákoník xxxxxx "x principem xxx. materiální publicity xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx seznamech, xxxx xxxxx patří xxxxxxx xxxxxxx nemovitostí. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxx xxxxx xx (xxxxxx) xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx seznamu. X xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tedy x xxxxx smyslu xxxxxxx xx xxxxxx vigilantibus xxxx scripta xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx stranu xxx xxxx fyzickým x právnickým xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx." V xxxxxx xx xxx 11. 5. 2011 xx. zn. II. XX 165/11 pak Xxxxxxx xxxx xxxxxx x závěru, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx potvrzený xxxxx x veřejné, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx x právním xxxxx xxxxxxxxxxx ochrana. Xxx, xx xxxxxxx xxxx x Nejvyšší xxxx xxxxxxxxxxxx dobrou xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx seznamů (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxx § 984 odst. 1 x. z. xx xxxxxxx s § 980 xxxx. 1 xxxxx první x. z. (Xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.) x § 980 xxxx. 2 xxxxx xxxxx x. z. (Xx-xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xx, xx bylo zapsáno x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.), xxxxxxxxx se tak xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx předpisů, které xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx.

11. Stěžovatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx u soudu x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx (k xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. zn. XX. ÚS 405/16, xxxxxxxx xx xxxx://xxxxx.xxxxx.xx). Xxxxxxx xxxx žalovaný xxxxxxxx (xx xxxx 1998, xxx xxxxxxxx xxxxxxx nabyl) žádné xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx, resp. xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzájemné xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x řešit xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx, xxx xxx mu xxxxxx zákon (§ 980 o. x.) x uvedl xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx souladu x xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxx osoby bylo xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx stěžovatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx panujícího xxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxx počítat. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx veškerou odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

12. Soudy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx xxxxxxxxxx pozemku xx xx svému xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx, xxx xxx xxxxx žalobu x xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

13. Xxxxxx-xx xxxxxxx soud, xx xxxxxxxx stěžovateli xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx až xxxx, xx stěžovatel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx dni, ke xxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (15. 4. 2016). Xxxxx dnem 15. 4. 2016 xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Vítová xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x klíče xx xxxx vedlejšího účastníka xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Zdenka Xxxxxx xxxxxxx x panujícímu xxxxxxx xxxx dům x. x. X3, xxxx xx součástí xxxxxxx st. X4, xxx katastrálním xxxxx X., obec Hradec Xxxxxxx, x ulice X., xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx průchod x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

14. Xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nevykonávala. Xx xxxx xxxx pravdou, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx; X xxx průchodu přes xxx č. x. X3 je xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx žalovaného, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxxx stěžovatele Xxxxxx Xxxxxx věcné xxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a oprávnění x věcného xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žalovaný xxxxxxxxxx způsobem xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx existenci xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku uskutečněna xxxxxxx způsobem, xxxxx xx Zdenka Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po celou xxxx xxxxx vlastnického xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x. x. X3, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx st. X4, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

15. Xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx nabývání xxxxxxx xxxxx zásadně xxxxxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx veřejném xxxxxxx, o xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx něj, je xxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxx či xxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx seznamu. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx stavem xx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx § 980 odst. 2 x. z., xxxxx xxxxxxx domněnku souladu xxxxx zapsaného ve xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stavem. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx seznamů, xxxxxxxxx xxxxxxx v § 984 odst. 1 x. x. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx tu objektivní xxxxxxxxx vzbuzující pochybnosti x souladu mezi xxxxxx zapsaným xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

16. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx stěžovatele xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Nejvyššího soudu x xxxxx směru xxxxxxxxxxxxxxxx, čímž xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 36 odst. 1 Xxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx

17. Ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx procesních xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x závěru, xx xxxxxxx stížnost xxxx xxxxxx xxxx x xxxx oprávněným xxxxxxxxxxxx, který byl xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, x Xxxxxxx soud je x jejímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stěžovatel xx xxxxxx zastoupen x xxxxxxx x § 29 až 31 xxxxxx o Xxxxxxxx soudu. Ústavní xxxxxxxx je xxxxxxxxx (§ 75 xxxx. 1 xxxxx zákona x contrario), neboť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx procesní prostředky x ochraně xxxxx xxxx.

XX.

Xxxxxxxxx k věci

18. Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx sportu, x. x., xxxxx původně xxxxxxxxxx postavení vedlejšího xxxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

19. Xxxxxxx soud xxxxxx odkázal na xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx práv xxxxxxx.

20. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxx xxx o xxxxxx xxxxxx, xxx stěžovatel xxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxx v xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že stěžovatel xxxxx, že služebnost xxxx dlouhodobě xxxxxxxxxx x že povinná xxxxx jejímu xxxxxx xxxxx. Za xxxxxx xxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepřiměřeným xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dobré xxxx, xxxxx vychází x xxxxx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxx opatrnosti, xxxxxx xxxx třeba x xxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx dotazem xx žalovaného, proč xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nepostupoval s xxxxxxxx dávkou xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx x dobré xxxx xx smyslu § 984 xxxx. 1 x. x. Jde-li x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, kdo měl xxxx tíži vadné xxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx vysvětlil xx xxxx xxxxxxxx, x xxxx to xxx xxxxxxxx, xxx se xxx xxxxxxxx x xxxxxxx knihovního xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, nedostatek xxxx péče xx xxxxxxxxxxxx právě a xxx tím, že xxxxxxxxxx nabyvatel xx xx základě § 984 xxxx. 1 x. z. xxxxx xxxxx právo - xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx - x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Podmínka xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx proto Nejvyšší xxxx xxxxxx odmítnout.

21. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx třicetidenní lhůtě x xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxxx x x xxxxxxx s poučením, xxxxx xxxxxxx, xx xxx má xx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxx xxxxx.

22. Xxxxxxx xxxx nepovažoval za xxxxx xxxxxxx obdržená xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xx měly xxxx na xxxxxxxxx xxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

23. Xxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zaručených xxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxxxx, xx Ústavní xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx. xx. 9 X 40/2017. Po xxxx xxxxxxxxxxxx x xx uvážení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx ústavní xxxxxxxx je xxxxxxx.

24. Xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxx. x. xx. X1, xx xxx xxxxx dům x. x. X1, xxxxx xxxxxxx chůze xxxxxxxxx xxxxxxx chodbou x xxxxxxx x xxxx x. p. X2 pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x. xx. X2, s xxxxxxx na xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx 1976 xxxxxxxxxxxx. Xx situaci xxx xxxxxx § 984 xxxx. 1 o. x..

25. Uvedené ustanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx splnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nabytí věcného xxxxx od xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx uplatnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jistoty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxxxx důsledkem xxxxxx xxxxxx xx, xx xx xxxxxx snižuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx mnohem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx scripta xxxx, xxxx xxxxxx, xx práva náležejí xxxxxx [xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, xx Xxxxxx, Xxxx a kol.: Xxxxxxxx zákoník. XXX. xxx Věcná práva (§ 976-1474). 1. xxxxxx, Praha: X. X. Beck, 2013, § 984].

26. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravená problematika xx xxxxxxxx x x xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx. zn. XX. XX 165/11 (X 86/61 SbNU 359), xxxxxxx princip xxxxxxx dobré xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx působí xxxxx principu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx konkordanci xxxx oběma xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx zůstalo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, x není-li xx xxxxx, xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx spravedlnosti.

27. Klíčovou xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx okresní xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx, xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x dobré xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx § 7 xx xx xx xx, xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x x dobré xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx nejednal v xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx. Předmětem xxxxx víry xx xxx soulad xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx seznamu. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vědět xxxxxx. Xxx obvyklou xxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nahlédla xx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx jakákoli xxxxxxx xxxxxxx proto, xxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx x evidenčním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx; xxxxxxx xxxx xxxxx si xxxxxxxx, xxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx titulem x xxxxxx zapsaného xxxxx (srov. xxxxxxx xxxxxxx komentář).

28. Xxxxxxx xxxx považuje xx xxxxxxxx zdůraznit, že, xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, není xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx soustavy (xxxx. xx. 83 x xx. 90, 91 xxxx. 1 Xxxxxx). Xxxxxx Ústavního xxxxx xx ochrana xxxxxxxxxx (xx. 83 Xxxxxx), xxxxxxx běžné zákonnosti. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, zjišťování x xxxxxxxxx skutkového stavu x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx předpisů jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx institutu, x aby xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xx místě toliko x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx představujících xxxxxxxx xxxxxxx zaručených xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxxxx pak xxxxx xxxxxx obecných soudů xxxx hrubě xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx znaky xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx posuzování xxxxxxxxx xxxxx xxxx Ústavní xxxx xxxxxxx.

29. Xxxxxxxxxx xxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx veřejném xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx o existenci xxxxxxx xxxxxxx. Krajský xxxx xxxxxx x xxxxxx x neexistenci xxxxx víry xxxxxxx x poukazem xx xx, xx xxxxx, xxxxx předmětný xxxxxxx x xxxxx stěžovateli xxxxxxx, dané xxxxx xxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx možnost xxxxxx xxxxxxx přes xxxx xxx, ve xxxxxx xxxxxxx, přičemž x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Skutečnosti, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, přičetl xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ovšem poněkud xxxxxxx xxxxxx část xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx neužívání xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x neužívání xxxxxxx břemene xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx k xxxxxxx nedocházelo proto, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx jinudy (xxxxxxx tedy xxxxx, xx xx břemeno xxxxxxxxxxxx), xxx x xx xxxxx logicky xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxx, bude-li to xxxxx nutné, když xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx. Má-li xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx smyslu § 984 xxxx. 1 x. z. vyvrácena, xxx xx xxxx xxx skutečnostmi xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx víru x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx seznamu (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx břemene); nepostačuje, xxxxxx-xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx výhradně o xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx zapsaný xx veřejném seznamu xxxxx x xxxxx xx nějakou dobu xxxxxxxxx, xxxx xx xxx nebylo xxxxxxxx (xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx věcného xxxxxxx xxx xxxxxxx situaci xxxxxxxxxx se xxx xxx xxxxxx).

30. Třeba xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx x dokumentů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx soudu byla xxxxxxxxxx zúčastněných osob xx xx koupě xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx x tom xxxxx, xx věcné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxx nezbytný. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx Vítová x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xx svým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx klíčů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xx věcné xxxxxxx neexistuje). V xxxxxx byl xxxx xxxxxxxx xxxxx dopisem xxxxxxxxxx ze dne 7. 10. 2015 xxxxxxxxxxx Xxxxxx Vítové (x. l. 140 xxxxx), xx kterém xxxxxx její xxxxxxx xx xxxxx domu x. x. X2 x xxxxxxx, xx xxxxxx stojí, ale xxxx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kdyby xxxx xxx znovu xxxxxxxx x využíváním xxxxxxx břemene, xxxxxx xx zatížena xxxx xxxxxxxxxx, xxx by xx xxx mělo xxx xx přiměřenou xxxxxxx. X xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx roku xxxx xxxxxxxx nemovitosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx; xxxxxxx postoj xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx žalobou.

31. Xxxxxxx xxxx xx svém xxxxxxxx dospěl x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx prodávající Zdenka Xxxxxx věcné xxxxxxx xxxxxxxxxxx, u xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx zapsaného v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, když xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx existenci xxxxxxx xxxxxxx naopak xxxxxxx (viz xxxxx xx xxx 7. 10. 2015). X xxxxxxxxx věcného xxxxxxx xxxx xxxxxx zjevně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, když xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxx domnívá, xx xxxxxxxxxx xxx být xxx xxxxx nemovitosti xxxxxxx opatrný, xxx xxxxxxx rozpoznat xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právním xxxxxx, xxxxxxx to v xxxx xxxxxxx nedokázala xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx osoba xxxxxxxxx služebný pozemek.

32. X problematice xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stěžovatele xxxx xxxxx xxxxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přes xxx xxxxxxx chodbou budovy x. x. X1, x xxxxxx využívána xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx podkladů obsažených xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx-xx ona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x. x. X3, xxxx xx součástí xxxxxxx xx. X4, pak xxxxx musela xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx par. x. xx. X1, xxxxxxxxx. Xxxx (xxx xxxx) xxxxxxx xxxxxxx tedy xxxx stále xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx nezohlednil x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx břemeno xxxxxxxxxx. Xxxx výroková xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nemá v xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x (xx)xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxxxx, xxx xxx o xxxxxx důvod, na xxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx svých xxxxxx xxxxxxx.

33. Jediným xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterým krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx, xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx 15. 10. 1991, kterou xxxxxx předmětnou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx předchůdkyně Xxxxxx Xxxxxx, xx xxxxx xx o xxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxx xxx neuvádí. Xxxxxxx soud xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx břemena xxx xxx přetrvání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nepotřebují, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nabyvatele "xxxxxxxxxxx", xxxxx xxxxxx xx xxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx smlouva břemeno xxxxxxxxx. Navíc xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dostupných dokumentů (xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx komentářové xxxxxxxxxx), nadto pak x xxxxxxx, kdy xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx potvrzuje.

34. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx úvahy xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se jeví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx míru xxxxxxxxxx x kontextu § 984 x. z. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx to, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace zcela xxxxxxxxxxx svědčily x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx, která xx xx xxxxx (xxx nemusela) zmiňovat, x xxx xxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx presumpce xxxxx víry xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx být právní xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx strany xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

35. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxx, xxx převodce, xxx xxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxx (xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx sám xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, resp. xxxx xxxx xxxxx (jeho xxxxx) xxxxxxxx někdo xxxx. Xxx Nejvyššího xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx ověřit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx brání. Xxxx xxxxx se xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nicméně xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxx případě xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x důvodu, xxxx xxxx břemeno (xxxx. xxxx xxxxx část) xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx o xxxx xxxxx než neplatnost xxxxxx břemene. Xx xxxxxxxxxxx xxx stěží xxxxxxxxx, xxx ještě xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx důvodech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxx), když xx již dozvěděl x jednom, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx na okraj xxx xxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx možno xxxxxxxx x toho, xx xx se v xxxxxxx případě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx věcného xxxxxxx, xxxx není xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx sám xxxxx xxxxxxxxxxxx cca xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předmětné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a možnost xxxxxxxx xxxxxx věcného xxxxxxx x korespondenci x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznával.

36. Ústavní xxxx uzavírá, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx víry podle § 984 xxxx. 1 x. x. xxxx být xxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxxxxx x porušení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx. V ústavní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx než xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

37. Xx xxxxx xxxx uvedených xxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxx stížnosti xxxxx § 82 odst. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxx ústní xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (za xxxxxxx xxxxxxxx § 44 xxxxx xxxxxx), xxxxxxx.

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx se nelze xxxxxxx.

X Xxxx xxx 11. xxxxx 2020

Jiří Xxxxxxx, v.r.

předseda xxxxxx