Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx stížnosti xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxx

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přeměně alternativních xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx obnovy xxxxxx) xx xxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určený xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zamítnutí xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, nelze x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jinak než xxxxxxxx napadeného usnesení xxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx proti usnesení xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx: §134, §137, §143, §148 xxx. x. 141/1961 Xx.; čl. 6 xxx. x. 209/1992 Xx.; čl. 36 Xxxxxxx x. 2/1993 Xx.

Xxxxx republika

NÁLEZ

Ústavního xxxxx
Xxxxxx republiky

Ústavní soud xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x předsedy Xxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxx Fialy (xxxxxx xxxxxxxxxx) a Xxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx X. X., zastoupeného JUDr. Xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx 228/8, Xxxxx 1 - Xxxxxxxx, xxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx ze xxx 6. xxxxx 2020 xx. xx. 9 Xx 56/2020, za xxxxxx Městského soudu x Praze, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Praze, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx:

X. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx dne 6. xxxxx 2020 xx. xx. 9 To 56/2020 bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx v xx. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx. 6 odst. 1 Úmluvy x xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

XX. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze xx xxx 6. února 2020 sp. xx. 9 To 56/2020 xx xxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxxx okolnosti xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 87 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxx") a § 72 a xxxx. xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx x Ústavním soudu"), xx stěžovatel xxxxxx, xxx bylo zrušeno x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx, xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x čl. 36 xxxx. 1 x xx. 40 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx").

2. Xxxxxxx soud xxx Xxxxx 9 (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx") xxxxxxxxx xx xxx 17. 1. 2020 x. x. 1 T 177/2019-1265 xxxxxxx, xx podle § 72 xxxx. 3 xxxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx řízení soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxx"), se stěžovatel x xxxxxx podle § 67 písm. x), xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vazbě (xxxxx X.), podle § 71x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx ze xxx 11. 12. 2019 xxxxxx (xxxxx II.), xxxxx § 73 xxxx. 1 xxxx. x) trestního xxxx x contrario xx xxxxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, x. x., sídlem Xxxxxxxxx 186/33, Xxxxx 10 - Vršovice, xxx 11. 12. 2019 x 15. 1. 2020 (xxxxx XXX.), xxxxx § 73 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx x contrario xx xxxxxxxxx písemný xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx 19. 9. 2019 x 17. 1. 2020 (xxxxx XX.) a xxxxx § 73 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dosáhnout xxxxxxxx probačního xxxxxxxx (xxxxx X.).

3. Xxxxxxx xxxx&xxxx; x Praze (xxxx jen "městský xxxx") ústavní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx usnesení xxxxxxxxx xxxxx podle § 148 odst. 1 xxxx. b) trestního xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxxxx stěžovatele

4. X ústavní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx obvodního xxxxx xxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxxx x ústavněprávně xxxxxxxxxxx xxxxxxx § 134 xxxx. 1 x 2, § 137 xxxx. 1 x § 143 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx.

5. V této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xx dne 23. 9. 2010 xx. xx. XXX. XX 1542/09 (X 201/58 SbNU 787) x ze xxx 5. 2. 2019 xx. xx. IV. XX 3780/18 (pozn.: xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxx dostupná xx xxxx://xxxxx.xxxxx.xx), x xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx x závěru, xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx usnesení, přičemž xxxxx, že  neodvíjela-li xx xx tato xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. § 137 odst. 1 xxxxxxxxx xxxx) xxxxx.

XXX.

Xxxxxx řízení xxxx Xxxxxxxx xxxxxx

6. Xxxxxx xxxxxxxxx podle § 42 xxxx. 4 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení.

7. Xxxxxxx xxxx xx vyjádření xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 17. 1. 2020 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx obvodním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx stranám x ústní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x opravném prostředku. Xxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxx uplynula xxxx 20. 1. 2020, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. 1. 2020.&xxxx; Xxxx xxxxxxx xxxx zdůraznil, xx § 137 odst. 1 x § 143 odst. 1 xxxxxxxxx řádu nebyly xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vědomí a x xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

9. X xxxxxxx x § 44 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Ústavní xxxx xx xxxx xxx konání xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx od xxx xxxxxx možno xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxx.

XX.

Xxxxxxxx předpoklady řízení xxxx Xxxxxxxx xxxxxx

10. Xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x shledal, xx ústavní stížnost xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx účastníkem xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí napadené xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx zastoupen x souladu x § 29 až 31 zákona x Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx práva (§ 75 odst. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx).

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxx

X.x)

Xxxxxx xxxxxxxxxx

11. Ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx úkolem xx x xxxxxx x xxxxxxx stížnosti xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx [čl. 83, xx. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx].

Xxxx proto xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podústavního xxxxx x může tak xxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, protože xxxxxxxx xxxxx a svobody xxxxxxxx xxxxx rámec xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nýbrž xxxx xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx interpretace x xxxxxxxx. Výklad xxxxxxxxx x podzákonných xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práva x xx xxxxxxxx xxxx, xxx současném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx [srov. xxxx. xxxxxx xx xxx 8. 7. 1999 xx. xx. XXX. XX 224/98 (N 98/15 XxXX 17), xx dne 20. 1. 2000 xx. xx. XXX. XX 150/99 (X 9/17 XxXX 73) x xx xxx 2. 4. 2009 sp. xx. XX. XX 476/09 (N 81/53 XxXX 23)].

12. Na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx § 143 xxxx. 1 trestního xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx tří xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (§ 137 xxxxxxxxx xxxx); xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx obviněnému, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx obhájci, xxxx lhůta xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

13. X § 137 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx je třeba xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx x němu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx zástupci. Xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx usnesení.

14. Pojem "xxxxxxxx" xxxxx § 143 trestního řádu Xxxxxxx soud již xxxxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxxx xx dne 9. 6. 2009 xx. xx. IV. XX 426/09 (X 134/53 XxXX 681) xx nezbytným xxxxxxxxxxxx x účelem práva xx xxxxxxxxxxx proces, x xxxx x xxxxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), "…xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kritice. Xxxxx xx těchto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x kvalifikované možnosti xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xx nichž xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx". Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "…xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důvody, x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx … těmto požadavkům xxx alternativně xxxxxxx xxxxxxxx způsoby, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§ 136, § 137, § 55x, § 55x)", x xx (1) doručením xxxxx xxxxxxxx, (2) xxxxxx xxxxxxxxxx usnesení, xxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx (3) ústním xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx) bude xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xx dne 5. 1. 2006 xx. xx. XXX. XX 457/05 (N 4/40 SbNU 39), xx dne 23. 9. 2010 xx. xx. III. XX 1542/09 (X 201/58 XxXX 787), xx xxx 31. 5. 2018 sp. xx. X. XX 3842/17 (X 106/89 SbNU 573), ze xxx 5. 2. 2019 xx. xx. XX. XX 3780/18 xx xx dne 10. 12. 2019 sp. xx. IV. ÚS 3003/19 xxxxxxxx okamžik, xx něhož xx xxxxx počítat xxx xxxxx xxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx otázkách, xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx (zejména xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podmíněně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx návrhu xx povolení xxxxxx xxxxxx), xx xx xxxxxxxx xxxxx usnesení. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4. 3. 2020 xx. xx. Xxxx 300/2018, v bodě 33., xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx je xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x soudu xxxxxxx stupně x xxxxxxxx polemizovat xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x řádném xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx; Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podrobně xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx obhajoby xx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx obviněná xxxxx možnost xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxx. xxxxxx xx xxx 9. 6. 2009 xx. xx. XX. XX 426/09 (X 134/53 SbNU 681) x xx xxx 23. 9. 2010 sp. xx. XXX. XX 1542/09 (X 201/58 XxXX 787)].

17. Xxxxxxx soud xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx konstatoval, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx - x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k aplikaci xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx zřejmé xxxxxxxxxxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx xx xxx 4. 2. 1997 sp. xx. Xx. XX 21/96 (X 13/7 XxXX 87; 63/1997 Xx.)]. Z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 Xxxxxx vyplývá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hledat x xxxxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxxx řešení: "Xxx xxxxxx utvářením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx imperativ: xxxxxxxxxx xxxx xxx nejen xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx" [nález xx xxx 13. 3. 2013 xx. xx. IV. XX 1241/12, xxxx 14., 15. (X 42/68 XxXX 425)]. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx profitoval x xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxxx jednotlivce [xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25. 10. 2016 xx. xx. XX. XX 2062/14 (N 198/83 SbNU 185)].

18. X trestním právu xxx výše xxxxxxx xxxxx x xx xxxx, xx xxx x xxxxxx přímo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednotlivce, xx. do xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x smysl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X.x)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx

19. X xxxxxxxx rozsahu Ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxx stížnost xx xxxxxxx.

20. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nutno aplikovat x na stěžovatelův xxxxxx, zejména xxx xx určení počátku xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stížnosti.

21. Xxxxxxx soud usnesení xx xxx 17. 1. 2020 x. x. 1 X 177/2019-1265 xxxxxxxx xxx xxxxxxx líčení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx přítomni. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x osobní xxxxxxx stěžovatele, xx xxxxx xxxxxxx běhu xxxxx pro podání xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odvíjet xx xx doručení xxxx xxxxx.

22. Opis xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx doručen xx xxxxxx schránky xxx 21. 1. 2020 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx 24. 1. 2020 (x. x. 1266 xxxxxxxxxx xxxxx).

23. Xxxxxxxxxx (resp. xxxx xxxxxxx) instanční xxxxxxxx podal xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dne 23. 1. 2020, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx doručeného xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (č. x. 1271 a 1272 xxxxxxxxxx xxxxx); xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx.

24. K xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xx § 137 odst. 1 trestního xxxx x ani § 143 odst. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx podle ustálené xxxxxxxxxx Ústavního soudu xxxx právní xxxxx xxx interpretovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dát xxxxxxxx xxxx xxxxxx zrušením.

25. Xx xxxx uvedeném xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx usnesením ze xxx 5. 3. 2020 x. x. 1 T 177/2019-1345 xxxxxxx s xxxxxxxx xx § 73 xxxx. 1 písm. x), xxxx. x), xxxx. x) x xxxx. d) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxx. Závěr, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxxx stále xxxx, se ustálil x x rozhodovací xxxxx Ústavního xxxxx. Xxxxxxxx ústavně zaručených xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, která xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx nezákonného xxxxxxxxxx xxxx v xx zůstala xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx výkonu trestu. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx, xxxxxx ústavní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx xx xxx 21. 4. 2004 sp. zn. XX. XX 385/03 (X 59/33 XxXX 95), nález  ze xxx 7. 7. 2008 xx. zn. X. XX 1348/07&xxxx; (X 124/50  SbNU 79) xxxx xxxxx xx dne  11. 12. 2013 xx. xx. I. ÚS 2208/13 (X 215/71 XxXX 517)]. Xxxxx xxxxxxxxxx na posouzení xxxxxxxxxx vazby může xxx xxx x xxxx, ať už xxxx usilovat xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx pro xxx xxxx xxxxxxxxxxxx určitou xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx stanoviska pléna Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 6. 5. 2008 xx. zn. Xx. XX-xx. 25/08, xxxxx se situaci, xxx Ústavní xxxx xxxxxxxxx o vazbě x xxxx, kdy xxx xxxxx netrvá, xxxxxx, by problematický xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxx v xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx svobodu, xxxx xx xxx nařízen xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx proti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uložením xxxxxx xxxxxx či xxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxx

26. Xxx bylo xxxx xxxxxxx, xxxxx xx. 90 Ústavy xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právům; xxx o kompetenční xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pramenem xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx-xx xx xx soudy xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx a čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Úmluva"), xxxxxxxx xx svých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, není xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

27. Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx hledět jako xx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx právem na xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx x xx. 36 odst. 1 Xxxxxxx x právem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx.

28. Xxx ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx lhůty xxx podání stížnosti, x v důsledku xxxx xxxxxxxxx zamítnutí xxxx stížnosti xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx případě xxxxxxx xxxxx xxxxx, než xxxxxxxx napadeného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxxx soudu.

29. Z xxxx xxxxxxxxx důvodů Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx § 82 xxxx. 1, odst. 2 písm. x) x odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x Ústavním soudu.

Poučení: Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx.

X Xxxx dne 7. července 2020

Xxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxx