Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxx byla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nájemcům, xxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vznik xxxxx není xxxxxxxx xxx xxx, xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení §1763 x. x. xxxx xxx, kdo x xxxxxx více xxxxxxx xxxx věc xxxxxxxx užívat. Xxxxxxx, xxxxx se užívání xxxxxxxx (jiný xxxxxxx xxxxx xxx užívat xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx věc xxxxx xxxxxx nezačal, xxx xxxx xxxxxxx nabyla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.) xxxx xx pronajímateli xxxxxxxxx xxxxxxxx nápravy, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx doby (§2212, §2232 x. z.).

Vztah x xxxxxxxx xxxxxxxx: §1763, §2212, §2314, §2232 xxx. č. 89/2012 Xx.


XXXXX REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx složeném z xxxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxx XXXx. Xxxxx Xxxxxxx x XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx Národní xxxxxxx, se sídlem x Xxxxx 1, Xxxxxxxx 225/1, XXX 00023337, xxxxxxxxxxxx Xxx. Xxx. Xxxxxx Felgrovou, xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Praze 1, Xxxxxxxxxxx 745/24, xxxxx xxxxxxxx X.X.X. opera xxxxxxxxxx, x. x. x., xx xxxxxx x Praze 1, Xxxxxxxxx xxxxxxx 823/33, XXX 29134862, xxxxxxxxxx XXXx. Ivanou Slivkaničovou, xxxxxxxxxx xx sídlem x Praze 1, Xx Xxxxxxx 988/31, x xxxxxxxxx 2.855.600 Xx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx u Obvodního xxxxx xxx Prahu 1 xxx xx. xx. 41 X 268/2015, x dovolání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx ze xxx 6. března 2019, x. x. 23 Xx 415/2018-260, xxxxx:

X. Xxxxxxxx xx zamítá.

II. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx žalobci xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxx částku 15.682 Xx x xxxxx Xxx. Ing. Xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx 1, Xxxxxxxxxxx 745/24, xx xxx xxx xx právní xxxx xxxxxx rozsudku.

Odůvodnění:

Městský soud x Praze (odvolací xxxx) rozsudkem ze xxx 6. 3. 2019, x. x. 23 Xx 415/2018-260, xxxxxxxx výroky xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 1 (soud xxxxxxx stupně) ze xxx 19. 6. 2018, č. x. 41 X 268/2015-219, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2.659.834,10 Xx s xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výši 267.176 Xx, xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x uložil xxxxxxxx xxxxxxxx žalobci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 46.560,80 Xx (xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxx xxxxxx o zaplacení xxxxxx 195.765,90 Kč x úrokem x xxxxxxxx xxxxx odvoláním xxxxxxx).

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - žaloba x xxxxx, xxx xx domáhal xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výpovědi doručené xxxxxxx xxx 15. 7. 2015, xxxx xxxxxxxxx rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx xxx Prahu 1 ze xxx 13. 12. 2016, x. x. 41 X 268/2015-71, ve xxxxxxx x rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx ze dne 29. 11. 2017, x. x. 23 Xx 347/2017-176 (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přezkum xxxxxxxxxxxx podle ustanovení § 2314 xxxxxx 89/2012 Xx. xxxxxxxx xxxxxxx – xxxx xxx xxx „o. x.“); xxxxxx xxxx x xxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxx 653.400 Kč (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vynaložit), řízení x xxxxx xxxxxxxx xx určení existence xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xx dne 13. 3. 2018, x. j. 41 X 268/2015-190) - xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x žalobě uplatnil, xxx xxxxxx v xxxxxxx řízení právní xxxx.

Xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 9. 9. 2014 x odkazem xx xxxxxxxxxx § 2302 x násl. x. x. smlouvu (xxxx xxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxxx sloužícího podnikání, xxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx x. p. 57 na xxxxxxx x. č. 2243 x x. x. Xxxxxxxxx, x xxxx Xxxxx (xxxx xxx xxx „Xxxxxxxx“) x xxxxxxxx x. 226, x. 401 č. 405 x č. 406 x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx x. x. 612 xx xxxxxxx x. 2337 x obci Xxxxx, x. x. Xxxxxxxxx (xxxx xxx xxx "Xxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx od 20. 6. xx 25. 7. 2015, xxxxxxx xxxx sjednáno xx xxxx celkem 2.855.600 Xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ("služby") xx výši 653.400 Xx; xxxxxx xx xxxx dohodly, že Xxxxxxx xxx vypovědět xxx, změní-li xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx té míry, xx xx nájemci xxxxx rozumně xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx § 2314 x. x. xx xxxxxx xxxxxxx vztah xxxxxxxxx. Žalovaná xxxxxxx (x průběhu května x xxxxxx 2015) xxxxxxx xxxxxxxx nájemné x xxxxxx s xxx, že xx Xxxxxxx x xxxxx 2015 xxxxx "ustoupila" xxx absenci xxxxxx x podmínkách provozní xxxxxxx. Xxx 8. 6. 2015 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxx Xx., x. x. x. (xxxx xxx xxx „Xxxxx xxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxx“), jejímž xxxxxxxxx xxxx xx. x užívání Xxxxxxxx x xxxx xx 8. 6. xx 30. 6. 2015, x xx x xx xxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, x xxxxx je xxxx xxxxxx podle Xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx 13. 7. 2015, xxxxxxxxx xxxxxxx dne 15. 7. 2015, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Smlouvu xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx na § 2212 odst. 2 x. x. s xxxxxxxxxxx, xx žalobce xxxxxxxxx Prostory x Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxx podle § 2205 xxxx. x) x. x. (xxxx xxx xxx „Výpověď). Xxxxxxx xxxxxxx ze xxx 10. 8. 2015 xxxxxx x xxxxxxx xx § 2314 odst. 1 x. z. xxxxx Xxxxxxxx námitky, měl xx to, xx xxxxxx splněny xxxxxxxx § 2212 odst. 2 x. x., xxxxxxxx nemohla být x užívání xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Prostory x Zkušebny xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jejich užívání xxxxxxxxxx; xxxxx, že xxx připraven xxxxxxxx xxxxxx užívání umožnit x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xx správné (xxx x menší xxxxxx v součtu) xxxxxxxxx x zjištění xxxxx xxxxxxx xxxxxx x výši nájemného xx Zkušebny xxxxx Xxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxx dny.

Na tomto xxxxxxxxx základě dospěl x závěru, xx Xxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx (§ 1763 x. x.). Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx 2.969.800 Kč, xxxx x rozsahu částky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx v Xxxxx smlouvě x xxxxxx xx 20. 6. xx 18. 7. 2015 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žalovanou xxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 789,40 Xx); požadavek xx xxxxxxxxx nájemného x rozsahu, x xxxxx již xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zjevné xxxxxxxx xxxxx (§ 8 x. x.) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xx, xx nájem xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2212 xxxx. 2 x. x. xxx xxxxx § 2232 x. x., xxxxx Zkušebny xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx žalobce x xxxxxxx. Protože xx xxxxxxxxx xxxxxx vyloučili xxxxxxxx ustanovení § 2314 x. x., xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxx opožděného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx § 1980 x. x., xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx předmět nájmu xxxxxx, nemohlo na xxxxxx pronajímatele (dlužníka) xxxxx k prodlení.

Proti xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dovolání, xxx uvádí, že xx xxxxxx v „xxxxx“ xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx dovolání xxxxxx, že nemíří xxxxx výroku, kterým xxxxxxxx xxxx změnil xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx se zaplacení xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx potvrdil jeho xxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx žalobci xxxxxx 1.571.028 Xx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx otázku xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx sp. xx. 26 Xxx 649/2018. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx může xxx otázka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodu posuzována xxx x xxxxxx xxxxx § 2314 x. x. (nikoliv x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx § 2314 o. x. xx xxxxxxxx, x to minimálně x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx strany xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx § 1 odst. 2 x. x., vyloučením xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx pozbyla xxxxxxx k xxxxx. Xxxx-xx žaloba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx z xxxx, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zanikl Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx za období xx 15. 7. 2015 na xxxxxxx xxxxx. Xxxx měla xx to, že xxxxxxxxxxx praxe dovolacího xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx § 1763 x. x. při řešení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxx později xxxxx xxxxxxx x nájmu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx § 1763 x. x. ke Xxxxxxxxx xxxxx nájmu, xxxxx Xxxxxxxxxx xx ujala xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xx Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx platit xxxxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx 15. 7. 2015, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xx xxx xxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx ohledně xxxxxx 1.571.028 Xx, xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxx xxx žaloba xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxx dovolací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx k dovolání xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dovolací xxxxxxx xxxxxxxx a navrhl, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx odmítnuto, xxxx. xxxx nedůvodné xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx bylo podáno xxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxx (§ 240 xxxx. 1 x. s. x.), xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§ 241 xxxx. 1 x 4 o. x. ř.), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx se odvolací xxxxxx xxxxx, x xx přípustné, neboť xxxxxx, xxx § 2314 x. z. xx xxxxxxxxxxx dispozitivním xx kogentním, xxxxxx xxxxxxx výslovně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx (xx)xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx stejná xxx.

Xxxxx § 242 xxxx. 1 a 3 x. s. x. xxxxxxxx soud xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx napaden; xxxxxx xx vázán xxxxxxxxxxx dovolacími xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx obsahově xxxxxxx. X xxxxxxxxxx § 242 xxxx. 3 věty xxxxx x. x. x. xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx přihlédnout x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x § 229 xxxx. 1, § 229 xxxx. 2 xxxx. x) a x) x § 229 xxxx. 3 x. x. x., xxxxx x k xxxxx xxxxx řízení, xxxxx xxxxx mít xx následek nesprávné xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xx xx, xx úprava xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x § 2314 x. x. je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx sloužícího xxxxxxxxx, xxx xx xx xx odchýlily. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zásadně dispozitivní. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx úpravě xxxxx práv x xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jestliže to xxxxx nezakazuje [xxx § 1 xxxx. 2 xxxx věty xxxx xxxxxxxxxx x. x., důvodová zpráva x návrhu xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx tisk xxxxx 362, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, 6. xxxxxxx xxxxxx 2010 – 2013; xxxx xxx „xxxxxxxx zpráva“), x. 583, x právní xxxxxx xxxx. Eliáš, X.: X pojetí xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx zákoníku. Xx: Xxxxxxx mezinárodní konference XXXXX. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxx. Xxxxx, 2015, x. 60, xxxx Melzer, X., Xxxx, X. a xxx., Xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx I, § 1-117, Praha: Leges, 2013, x. 51 x 52, x x soudní praxi xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 19. 9. 2017, xx. xx. 29 Xxx 5719/2016, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 152/2018 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx].

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx 29. 1. 2020, sp. xx. 26 Xxx 3721/2019, xxxxxxxxxx a odůvodnil xxxxx, xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx tedy xxxxx xxx xxxxxx xxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx odchýlit xx úpravy xxxxxxxx x xxxxx čtvrté, Xxxxx II, Xxxx 2, Xxxxxx 3, Xxxxxxxxx 3

- § 2302 x xxxx. x. x.

Xxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x x ustanovení § 2314 o. z. xxxxxxxxxxx přezkum oprávněnosti xxxxxxxx, proč by xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx prostoru xxxxxxxxxx podnikání xxxxxxx xxxxxxx jiná pravidla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx již tím, xx se xxxx. xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx námitkové xx xxxx xxxxxx x oprávněnosti xxxxxxxx xxx. Smysl xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby šlo x xxxxxx xxxxxxxx. Xx shodnému xxxxxx xxxxxxx i komentářová xxxxxxxxxx - xxxx. Xxxxxx, M. a xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx XX. Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx (§ 2055–3014). Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: C. X. Xxxx, 2014, x. 517 – 519, zdůrazňuje, xx xxx o dispozitivní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 3 ustanovení § 2314 x. z., xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx pro její xxxxx, stále xxxx xxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx prostoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v § 2314 o. x., xxxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakékoliv xxxxxxxx. Jinak xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx § 2314 o. x., xxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx vztahu xxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx soud x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxx 30. 8. 2018, xx. zn. 26 Cdo 5461/2017, xx xxx 18. 12. 2019, xx. xx. 26 Xxx 1509/2019) zdůraznil, xx xxxxxx xxxxxxxx v § 2314 x. x. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jíž xx xxxx vypovídaná xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx bránit xxxxx oprávněnosti xxxxxxxx, x to xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodu, xxx x neplatnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx prokazovat naléhavý xxxxxx xxxxx, a xx nezbytnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žaloby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (§ 2314 xxxx. 1 x. x.). X xxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx (viz např. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18. 1. 2017, xx. xx. 26 Xxx 4249/2016, uveřejněný xxx xxxxxx 75/2018 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, rozsudek téhož xxxxx ze dne 22. 1. 2019, xx. xx. 26 Xxx 649/2018) xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx § 2314 x. x. xxxxx xxxx, xxx naplněnost xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatněného xx xxxxxxxx byla xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (a to x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx); xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxx), x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uplatněného xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx vyřešena xxx xxxxxxxxxxx xxxxx (v xxxxxx podle § 2314 odst. 3 x. x.), nebo x důsledku xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx prostoru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nevyloučily xxxxxxxx § 2314 x. x.

Xxxxxxxx se xxxxxx xx úpravy xxxxxxxx x § 2314 x. x. xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx, xx xx xxxx žádné zvláštní xxxxxx, x němž xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx přezkumu xxxxxxxxxxx výpovědního důvodu (xxx. xxxxxxxxxxxx výpovědi). Xxxxxxxxx xxxx je, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx k dispozici xxxxx xxxxxxxxxx řízení xx smyslu § 2314 x. x., xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx žádnou lhůtou. Xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zabývat xxxx otázkou xxxxxxxxxx – xxxx. x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx x určení, xx nájem xxxx (xxxx-xx na takové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx).

Xxx xxxx uzavřít, xx xxxxxx přezkumu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x § 2314 x. x. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, od xxxxx xx mohou xxxxxx xxxxxxx odchýlit (xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx), x xxxxx xx i xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx strana, xxxxx xxxxxxx dostala, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zpochybnit xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx žádnou xxxxxx.

Xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxx vyloučily xxxxxxxx xxxxxxxxxx § 2314 x. x., xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx v xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx již xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx ani xxxxxx dovolatelky o xxxxxxxxxxx Smlouvy x xxxxx týkající xx xxxxx Zkušeben, kterou xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx § 1763 x. x. a xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx xxxxxxx) xx xx uzavření Xxxxxxx, xxxxxx Zkušebny xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx § 1763 o. x. xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx různým xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx tutéž xxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x užívání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Není-li xxxxx xxxxxx, náleží xxxxx osobě, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nabyla xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Skutečnost, že stejná věc byla pronajata více smlouvami několika nájemcům, nemá sama o sobě za následek neplatnost takovýchto smluv o nájmu. Práva nájemců z nájemních smluv zůstanou zachována, vznik nájmu není vyloučen jen tím, že věc byla již předtím pronajata. Ustanovení § 1763 o. z. řeší jen, kdo z těchto více nájemců bude věc skutečně užívat. Nájemce, který se užívání nedomůže (jiný nájemce začal věc užívat dříve, případně sice zatím věc nikdo užívat nezačal, ale jeho smlouva nabyla účinnosti později apod.) může po pronajímateli požadovat zjednání nápravy, případně může rovněž nájem vypovědět bez výpovědní doby (§ 2212, 2232 o. z.). Xxxxx xxxxxxxxxx, že dovolatelka xxxx xxxxxxxx Smlouvu xxxxx než Xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx x Druhou xxxxxxxx užívala, xxxx xxx (ne)platnost Smlouvy xxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx Zkušebny x Xxxxxxxx rozhodl x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx nevyužít.

Protože xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxxx uplatněných xxxxxxxxxx námitek správný, Xxxxxxxx xxxx – xxxx xx věci xxxxxxx xxxxxxx (§ 243x odst. 1 x. x. x.) – xxxxx xxxxxxxx xxxx nedůvodné xxxxxx [§ 243d xxxx. 1 písm. x) x. x. x.].

X xxxxxxx xxxxxxx dovolacího xxxxxx dovolací soud xxxxxxx xxxxx § 243x, § 151 xxxx. 1 x § 142 odst. 1 x. x. x. a xxxxxxx xxxxxxxx neúspěšnou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxxx x dovolání xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x řad advokátů. Xxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxx stanovil xxxxxxxx xxxx xxxxx vyhlášky x. 177/1996 Xx., x odměnách xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytování právních xxxxxx (advokátní xxxxx), xxxx xxx „AT“ (xxxx. nález Ústavního xxxxx x. 116/2013 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 15. 5. 2013, xx. zn. 31 Xxx 3043/2010).

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jeden xxxx xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx x dovolání - § 11 xxxx. 1 xxxx. x) XX, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx 15.682 Xx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx § 6 xxxx. 1, § 7 xxx 6 XX xx xxxx 12.660 Xx (předmětem xxxxxx xxxx xxxxxx 1.088.806,10 Xx), x paušální xxxxxx náhrad xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 300 Xx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx (§ 2 xxxx. 1, § 13 xxxx. 1 x 3 XX), x xxxxxxx xx 21% xxx x přidané xxxxxxx xx xxxx 2.722 Kč (§ 137 odst. 1, 3 x. x. x.).

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx opravný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx-xx povinná xxxxxxxxxx, co xx xxxxxx vykonatelné rozhodnutí, xxxx oprávněný xxxxx xxxxx na exekuci (xxxxxx xxxxx rozhodnutí).

V Xxxx dne 15. 4. 2020

XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx