Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx, že xxxxxx věc xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx o sobě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x nájemních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx tím, že xxx byla již xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §1763 o. x. xxxx jen, xxx x těchto xxxx xxxxxxx bude věc xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx užívání xxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxx věc xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx nikdo xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.) xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjednání nápravy, xxxxxxxx může xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx doby (§2212, §2232 x. x.).

Xxxxx x xxxxxxxx předpisu: §1763, §2212, §2314, §2232 xxx. č. 89/2012 Xx.


XXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx XXXx. Pavlíny Xxxxxxxxxx x soudců XXXx. Jitky Xxxxxxx x XXXx. Miroslava Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx, xx sídlem x Xxxxx 1, Xxxxxxxx 225/1, XXX 00023337, zastoupeného Xxx. Xxx. Xxxxxx Felgrovou, xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Praze 1, Xxxxxxxxxxx 745/24, xxxxx xxxxxxxx X.X.X. xxxxx xxxxxxxxxx, x. r. x., xx xxxxxx x Xxxxx 1, Xxxxxxxxx xxxxxxx 823/33, XXX 29134862, zastoupené XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Praze 1, Xx Xxxxxxx 988/31, x xxxxxxxxx 2.855.600 Xx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 1 xxx xx. xx. 41 X 268/2015, o dovolání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 6. xxxxxx 2019, x. j. 23 Xx 415/2018-260, xxxxx:

X. Xxxxxxxx xx xxxxxx.

XX. Xxxxxxxx je povinna xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxx částku 15.682 Xx x rukám Xxx. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx 1, Jungmannova 745/24, xx tří xxx xx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxx x Xxxxx (xxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxx ze xxx 6. 3. 2019, č. x. 23 Xx 415/2018-260, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx Xxxxx 1 (soud xxxxxxx xxxxxx) ze xxx 19. 6. 2018, x. x. 41 X 268/2015-219, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žalobci xxxxxx 2.659.834,10 Kč x xxxxxx x prodlení x náhradu nákladů xxxxxx xx výši 267.176 Kč, xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poplatek xxx, xx xxxxxxx xx xxxx povinnost neukládá, x uložil žalované xxxxxxxx žalobci náklady xxxxxxxxxx řízení xx xxxx 46.560,80 Kč (xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 195.765,90 Xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x zbývajících xxxxxxxx - xxxxxx x xxxxx, jíž xx domáhal xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 15. 7. 2015, xxxx xxxxxxxxx rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 1 xx xxx 13. 12. 2016, x. j. 41 X 268/2015-71, xx xxxxxxx x rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx ze xxx 29. 11. 2017, x. j. 23 Xx 347/2017-176 (xxxxxxxxx xx vyloučili xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx § 2314 xxxxxx 89/2012 Xx. občanský xxxxxxx – xxxx xxx jen „x. x.“); xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 653.400 Xx (žalobce xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx), řízení x xxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dne 13. 3. 2018, x. j. 41 X 268/2015-190) - xxxxx xxxxxxx původně x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxxx xxxx.

Xxxxxx xx soudem xxxxxxx stupně xxxxxxx, xx účastníci uzavřeli xxx 9. 9. 2014 x odkazem xx ustanovení § 2302 x násl. x. z. xxxxxxx (xxxx xxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx předmětem xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx Státní xxxxx x. x. 57 na xxxxxxx x. x. 2243 x x. ú. Xxxxxxxxx, v xxxx Xxxxx (xxxx xxx xxx „Prostory“) x xxxxxxxx x. 226, x. 401 x. 405 x x. 406 v xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx x. x. 612 xx parcele x. 2337 x xxxx Xxxxx, k. x. Xxxxxxxxx (xxxx xxx xxx "Xxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxx Prostory x Xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxx od 20. 6. do 25. 7. 2015, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxx celkem 2.855.600 Xx x úhrada xx xxxxxx spojená x nájmem ("xxxxxx") xx výši 653.400 Xx; xxxxxx se xxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxxx vycházely xx xx míry, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x že xx § 2314 x. x. xx xxxxxx nájemní vztah xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx května x xxxxxx 2015) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx, že xx Xxxxxxx x lednu 2015 ústně "xxxxxxxxx" xxx absenci xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx 8. 6. 2015 uzavřel xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxx Prague Xxxxxxx Xx., s. x. x. (dále xxx xxx „Xxxxx xxxxxxx“ x „Společnost“), xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. x xxxxxxx Xxxxxxxx x době xx 8. 6. xx 30. 6. 2015, x to i xx dnech x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, x xxxxx xx xxxx užívat xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx. Dopisem xx xxx 13. 7. 2015, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 15. 7. 2015, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Smlouvu xxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx § 2212 odst. 2 x. z. s xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx Prostory x Xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jí ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxx podle § 2205 xxxx. x) x. x. (xxxx xxx xxx „Xxxxxxx). Xxxxxxx dopisem ze xxx 10. 8. 2015 xxxxxx x xxxxxxx xx § 2314 xxxx. 1 x. z. proti Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx to, xx xxxxxx xxxxxxx podmínky § 2212 xxxx. 2 o. x., xxxxxxxx nemohla xxx x xxxxxxx rušena, xxxxx nezačala Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jejich užívání xxxxxxxxxx; xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx žalované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x přes uzavření xxxxxxx x třetí xxxxxx. Xx správné (xxx x menší xxxxxx v xxxxxx) xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxx dny.

Na xxxxx xxxxxxxxx základě xxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxx k podnikání, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx dřív než Xxxxx smlouva (§ 1763 x. x.). Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xx xx xxxxxx 2.969.800 Xx, xxxx x xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx podle Xxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 20. 6. xx 18. 7. 2015 (xxxxxxxx x xxxxxxxx podaném xxxxxx žalovanou nemohl xxxx xx výpočtu xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 789,40 Xx); xxxxxxxxx xx zaplacení nájemného x xxxxxxx, v xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Společností, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§ 8 x. x.) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx za xx, xx nájem xxxxxxxx Výpovědí, xxxxxxxx xxxxx nesvědčil xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2212 xxxx. 2 x. x. xxx podle § 2232 x. x., xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx platně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx § 2314 x. x., xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx žalobci xxxxx na přezkoumání xxxxxxxxxxxx Výpovědi. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx fixní xxxxxxx ve smyslu § 1980 o. x., xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx žalované, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nájmu xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx žalovaná xxxxxxxx, xxx uvádí, xx xx napadá x „xxxxx“ xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x části xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx potvrdil jeho xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaplatit xxxxxxx xxxxxx 1.571.028 Kč. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xx xxxxxx oprávněnosti Xxxxxxxx posoudil x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx. xx. 26 Xxx 649/2018. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x řízení xxxxx § 2314 x. x. (xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx § 2314 o. x. xx kogentní, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxx xxx přístup x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xx xxxxxx xxxxx sjednat xxxxxxx xx xxxxxx § 1 xxxx. 2 x. x., xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx strana xxxxxxx xxxxxxx x soudu. Xxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx z xxxx, xx Xxxxxxx není xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vztah xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx období xx 15. 7. 2015 xx xxxxxxx xxxxx. Xxxx měla xx xx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx výkladem xxxxxxxxxx § 1763 x. x. xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, byla-li x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx užívat xxxx (xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx § 1763 x. x. ke Zkušebnám xxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx dříve, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xx Xxxxxxxx pak xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxx, tedy do 15. 7. 2015, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx. Vytýkala xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx potvrdit xxx xxxxxxx xxxxxx 1.571.028 Xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx měla xxx xxxxxx zamítnuta. Xxxxxxx, aby dovolací xxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx s napadeným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dovolací xxxxxxx xxxxxxxx x navrhl, xxx dovolání xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, subjektem x xxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxx řízení (§ 240 xxxx. 1 x. x. x.), xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx advokátem (§ 241 odst. 1 x 4 x. x. x.), xxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxxx se odvolací xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, zda § 2314 x. z. xx ustanovením dispozitivním xx kogentním, xxxxxx xxxxxxx výslovně v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, stejně xxxx xxxxxx (ne)platnosti xxxx xxxxxxxxx smluv, xxxxxxx xxxxxxxxx xx stejná xxx.

Xxxxx § 242 xxxx. 1 a 3 x. x. x. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx kterém xxx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxx je vázán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Z xxxxxxxxxx § 242 xxxx. 3 xxxx xxxxx x. x. x. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přihlédnout x xxxxx řízení xxxxxxxx x § 229 xxxx. 1, § 229 odst. 2 xxxx. x) a x) x § 229 odst. 3 x. s. ř., xxxxx i x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx mít xx následek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxx nezjistil.

Dovolatelka xx xx to, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x § 2314 x. x. xx kogentní x neumožňuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx prostoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx však xxxxxxxx za správný xxxxx odvolacího xxxxx x jejich dispozitivnosti.

Obecně xxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zásadně xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxx xxxxx při xxxxxx xxxxx práv a xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx [xxx § 1 xxxx. 2 část xxxx xxxx středníkem x. x., xxxxxxxx xxxxxx x návrhu xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx tisk xxxxx 362, Poslanecká xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 6. xxxxxxx xxxxxx 2010 – 2013; xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxx“), x. 583, v xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx, X.: X xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx: Xxxxxxx xxxxxxxxxxx konference XXXXX. Karlovarské xxxxxxxxx xxx. Xxxxx. Leges, 2015, x. 60, xxxx Melzer, F., Xxxx, X. x xxx., Občanský zákoník - xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx I, § 1-117, Xxxxx: Leges, 2013, x. 51 x 52, a x soudní xxxxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 19. 9. 2017, xx. xx. 29 Xxx 5719/2016, uveřejněné xxx číslem 152/2018 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx].

Xxxxxxxx xxxx x rozsudku xx xxx 29. 1. 2020, xx. xx. 26 Xxx 3721/2019, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx sloužícího xxxxxxxxx xx xxxxxxx dispozitivní, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odchýlit xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, Xxxxx XX, Xxxx 2, Oddíle 3, Xxxxxxxxx 3

- § 2302 x xxxx. x. x.

Xxxx xxxxx, xxxx xx to xxxxxx xxxxxx x x ustanovení § 2314 x. z. xxxxxxxxxxx přezkum xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, proč by xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemohly xxxxxxx xxxx pravidla xxxxxxxx oprávněnosti xxxxxxxx, xx xxx xxx, xx xx xxxx. xxxxxxxx xx jiných xxxxxxx, xxxx formě xxxxxxx, vyloučí námitkové xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxx ani xxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx, xxx šlo x úpravu xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - např. Xxxxxx, X. x xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx XX. Xxxxxxxxx právo. Xxxxxxxx xxxx (§ 2055–3014). Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2014, x. 517 – 519, xxxxxxxxxx, že xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx 3 ustanovení § 2314 o. x., xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxx její xxxxx, stále xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx stran.

Vyloučí-li xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x § 2314 x. x., xxxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx řečeno xxxxxxxx stran, že xx na jejich xxxxx xxxxxxxxx § 2314 x. x., xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx byla (xxxxxxxxxxx) oprávněná.

Nejvyšší xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx ze xxx 30. 8. 2018, xx. xx. 26 Cdo 5461/2017, xx xxx 18. 12. 2019, sp. xx. 26 Xxx 1509/2019) zdůraznil, xx xxxxxx xxxxxxxx x § 2314 x. x. je xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx vypovídaná xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodu, xxx i xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výpovědi, xxxxxxx nemusí x xxxxxx prokazovat xxxxxxxx xxxxxx zájem, a xx nezbytnou podmínkou xxx uplatnění xxxxxx xx xxxxxxxxxxx oprávněnosti xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx námitek (§ 2314 odst. 1 x. x.). X xxxxxxxx judikatury Xxxxxxxxxx xxxxx (xxx např. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 18. 1. 2017, xx. xx. 26 Xxx 4249/2016, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 75/2018 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx 22. 1. 2019, xx. xx. 26 Xxx 649/2018) xx xxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx § 2314 x. x. xxxxx xxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxxxx xx výpovědi xxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxx (x xx x xxxx otázka xxxxxxxxx); xx rozdíl xx neplatnosti xx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxx (xxxxxxxx x nájmu), x xxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxx. Otázka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx vyřešena buď xxxxxxxxxxx soudu (x xxxxxx podle § 2314 xxxx. 3 x. x.), xxxx x xxxxxxxx nečinnosti xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx žalobu xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx prostoru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx § 2314 o. x.

Xxxxxxxx se xxxxxx xx úpravy xxxxxxxx x § 2314 x. x. xxxxxxxxx xxx, xx jeho xxxxxxxx vyloučily, xxxxxxx xx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodu (xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxx xx, xx strana, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxx § 2314 x. x., xxxx však naplněnost xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx zdánlivost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx) zpochybnit xxxxxxxx a není xxxxxxx xxxxxx lhůtou. Xxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxx. v xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx (xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx naléhavý právní xxxxx).

Xxx xxxx uzavřít, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výpovědi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x § 2314 x. x. xx xxxxxxxxxxx dispozitivním, xx xxxxx xx mohou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx), x xxxxx xx x xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxx, xxxxx výpověď dostala, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx § 2314 x. x., xxx xxxxxxxxxx odvolacímu xxxxx, že x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dlužného xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxxx není xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Smlouvy v xxxxx týkající xx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx § 1763 x. x. x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx smlouva) xx xx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx Zkušebny xxxxxx xxxxx.

Xxxxx ustanovení § 1763 x. x. xxxxxxxx-xx strana postupně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx různým xxxxxx právo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx v tutéž xxxx, xxxxxx takové xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx poskytl věc x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Skutečnost, že stejná věc byla pronajata více smlouvami několika nájemcům, nemá sama o sobě za následek neplatnost takovýchto smluv o nájmu. Práva nájemců z nájemních smluv zůstanou zachována, vznik nájmu není vyloučen jen tím, že věc byla již předtím pronajata. Ustanovení § 1763 o. z. řeší jen, kdo z těchto více nájemců bude věc skutečně užívat. Nájemce, který se užívání nedomůže (jiný nájemce začal věc užívat dříve, případně sice zatím věc nikdo užívat nezačal, ale jeho smlouva nabyla účinnosti později apod.) může po pronajímateli požadovat zjednání nápravy, případně může rovněž nájem vypovědět bez výpovědní doby (§ 2212, 2232 o. z.). Xxxxx xxxxxxxxxx, že dovolatelka xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx, xxx Zkušebny xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zatímco Xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx (ne)platnost Xxxxxxx xxxxx význam. Byla xx ostatně žalovaná, xxx xx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu je x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx námitek správný, Xxxxxxxx xxxx – xxxx ve xxxx xxxxxxx jednání (§ 243x xxxx. 1 x. s. x.) – xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx [§ 243d xxxx. 1 xxxx. a) x. x. ř.].

O xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dovolací soud xxxxxxx podle § 243x, § 151 xxxx. 1 x § 142 xxxx. 1 o. s. x. x xxxxxxx xxxxxxxx neúspěšnou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx žalobci v xxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x řad xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x. 177/1996 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx advokátů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xxxx xxx „AT“ (xxxx. nález Ústavního xxxxx č. 116/2013 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 15. 5. 2013, xx. xx. 31 Xxx 3043/2010).

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx x dovolání - § 11 xxxx. 1 xxxx. x) XX, xxxxxx xx tak xxxxxxx xx xxxx xxxxxx 15.682 Kč, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx § 6 xxxx. 1, § 7 xxx 6 AT xx výši 12.660 Xx (xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx 1.088.806,10 Xx), x paušální xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 300 Xx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx (§ 2 xxxx. 1, § 13 xxxx. 1 a 3 XX), x xxxxxxx xx 21% xxx x xxxxxxx xxxxxxx ve výši 2.722 Kč (§ 137 xxxx. 1, 3 o. s. x.).

Xxxxxxx: Proti xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx přípustný.

Nesplní-li xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx).

X Xxxx xxx 15. 4. 2020

XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx senátu