Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxx oprávněn x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxx soudů xxxxxxx xxxxxx xxx dokazování x hodnocení důkazů, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx učiněných xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x návaznosti xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx změnit, a xx jak xx xxxxxxx případného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tak x x závislosti na xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx posuzování, xxx xx xxxxxxxxx tvrzení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvodu uvedeného x §265b odst. 1 písm. x) xx. x., xx xxxx dovolací xxxx xxxx vázán konečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx učinily xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx: §345 xxx. č. 40/2009 Xx.; §265b zák. x. 141/1961 Xx.

XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx zasedání konaném xxx 5. 2. 2020 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. H., xxx. XX, trvale xxxxx XX, xxxxx Xxxxxxx Vary, proti xxxxxxxx Krajského soudu x Plzni xx xxx 20. 8. 2019, xx. xx. 9 To 244/2019, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx v Karlových Xxxxxx pod xx. xx. 7 X 31/2018, xxxxx:

Xxxxx § 265x xxxx. 1 xxxx. b) trestního xxxx xx dovolání xxxxxxxxxx Š. H. xxxxxx.

Odůvodnění:

I.

Rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx x Karlových Xxxxxx ze xxx 9. 5. 2019, xx. xx. 7 X 31/2018, byl xxxxxxxx X. X. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obvinění podle § 345 xxxx. 2, 3 xxxx. x) zákona x. 40/2009 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen „xx. xxxxxxx“), xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopustil jednáním xxxxxxxxxxxx x xxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx datovaném xxx 26. 9. 2017 x xxxxxxxxx dne 4. 10. 2017 xx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx, uvedl xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx příslušníků Xxxxxxx XX Xxxxxxx xxxxxxxx XX x Xxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxx xxxx osobě dne 21. 9. 2017 x xxxxxxxxxx xxxxxx XX, kdy x xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxx, strhli xxx k xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx, x důsledku xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, pohmožděniny xx xxxxx xxxx x psychické trauma, xxxxxxxx xxx 2. 11. 2017 xxx xxxxxx vysvětlení podle § 158 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxx xx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, oddělení xxxxxxxxxxx a dokumentace, xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx 488/17, Karlovy Xxxx, po xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx uvedení vědomě xxxxxxxxxxxx údajů (xxxxx xxxxxxxx podle § 345, xxxxxxx podle § 184, xxxxxxxxx xxxxxx práv xxxxx § 181 a xxxxxxxxxx xxxxx § 366 tr. xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx vědomě xxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx XX XY x Xxxxxxxxx xxxxxxxx Policie XX XX proti xxxx xxxxx dne 21. 9. 2017 x xxxxxxxxxx xxxxxx XX x Xxxxxxxxx Xxxxxx, kdy xxxxx, xx jej xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx židle xx xxx, xxxxxx xx ruce xx xxxx, šlapali xx xxx, xx chodbě xxxx kanceláří xx xxxx začali xxxxx x xxxxx xx xxx, xx xxxxx x xxxx xxxx; xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxx x písemném podání xx xxx 26. 9. 2017 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních sborů, xxxxxxxx prověřování x xxxxxxxxxxx, pracoviště Karlovy Xxxx, xxx 1. 11. 2017 zahájeny xxxxx § 158 xxxx. 3 xx. x. úkony trestního xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxx zneužití xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx § 329 xxxx. 1 písm. x) xx. xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx zákroku proti xxxxxxxxxx xxx 21. 9. 2017, a xx z Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx XX XX A. X. x X. X., x Obvodního oddělení xxxxxxx XX XX X. X., X. X. x X. X., xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zneužití xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxx § 329 xxxx. 1 písm. x) tr. xxxxxxxx xxxxxxxxx policejního orgánu XXXX, xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xx xxx 1. 1. 2018, x. x.: XX-4317-34/XX-2017-842041 xxxxxxxx podle § 159x odst. 1 xx. x., xxxxx xx ve xxxx xxxxxxxxx o podezření xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 1. 2. 2018.

Xx xx byl obviněný xxxxxxxx xxxxx § 345 xxxx. 3 xx. xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxxx 1 ½ (xxxxx x xxx) xxxx, xxxxx xxxxx xxx podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku x § 82 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx 2 (xxxx) roků.

Proti xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx ze xxx 9. 5. 2019, sp. zn. 7 X 31/2018, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to do xxxxxx x vině x xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx v Plzni xxxxxxxxx xx xxx 20. 8. 2019, xx. zn. 9 Xx 244/2019, x xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx § 256 tr. x. xxxxxx.

XX.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 20. 8. 2019, xx. xx. 9 Xx 244/2019, xxxxx obviněný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (x. x. 386), x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx § 265x xxxx. 1 xxxx. g) xx. x. x tím, xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx na nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx nijak xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx, jak xx xxxxxx on, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx jsou místa, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx, že xxxxx xx věci xxxxxxxxxxx. Byl xxxxxxxxxx x xxx xx. Xxx ve xxxxxx x nastalá xxxxxxx xxx něj byla xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxx vyplývá ze xxxxxxxxxx posudku, xx xxxxxxxxx xxxxxxx situace xxxxxxxxxxxxx. K xxxx xxx podle xxxx xxxxxx soud xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Odvolací xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxx xxxxx vůbec xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx xxxxxxx dostupné a xxxxxxxx xxxxxx, rozhodné xxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx v xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by odůvodňovaly xxxxx xxxxx. Skutková xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx stránky xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxx není xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx a xxx měl policisty xxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zrušil x xxxxxxxxxx soudu xxxxxx, xxx věc xxxxx xxxxxxxxx x rozhodl.

Opis xxxxxxxx obviněného xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx § 265x xxxx. 2 xx. x. xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxxx dne 20. 11. 2019 (č. x. 389x). Dne 9. 12. 2019 xxxx Nejvyššímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxx zastupitelství sp. xx. 1 NZO 1248/2019, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvedl, xx xx xx xxxxxxxxx xx s xxxxxxx dovolání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebude x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Současně xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x tím, xxx ve xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx § 265x xxxx. 1 xx. x. x neveřejném xxxxxxxx, x to x xx xxxxxx § 265r odst. 1 xxxx. x) xx. x.

XXX.

Xxxxxxxx xxxx xxxx soud xxxxxxxx (§ 265c xx. x.) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx podáno xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx náležitosti x xxx poskytuje xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxx xx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx. Přitom dospěl x xxxxxxxxxxxx závěrům:

Dovolání xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 20. 8. 2019, sp. xx. 9 Xx 244/2019, je xxxxxxxxx x hlediska ustanovení § 265x odst. 1, 2 xxxx. x) tr. ř., xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx druhém stupni, xxxxxxxx napadá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx samé, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx uznán xxxxxx a xxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx je podle § 265x xxxx. 1 xx. x. xxxxxx oprávněnou k xxxxxx dovolání (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který se xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dovolání xxxxx § 265x xxxx. 1 xx. x., podal prostřednictvím xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx § 265x xxxx. 2 xx. x., xx xxxxx xxxxxxx v § 265x odst. 1 xx. ř. x xx xxxxx xxxxxxx xxxx zákonným xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xx dále xxxxxxx otázkou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovolacího xxxxxx.

Xxxxxxx dovolání xx xxxxx učinit pouze x xxxxxx uvedených x § 265x xx. x., xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx Š. H. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatněný zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx § 265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x.

X xxxxx xxxxxxxxxx důvodu xxxxx § 265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xx možno namítat, xx skutek, jak xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zjištěn, xxx xxxxxxxxx kvalifikován xxxx xxxxxx trestný xxx, ačkoliv šlo x xxxx trestný xxx nebo xxxxx x žádný trestný xxx. Vedle těchto xxx, které xx xxxxxx právního posouzení xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posouzení, xxxx xx rozumí právní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práva. Z xxxxx xxxxxxxxxx § 265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxx xxxxxxx, xx ve xxxxxx xx zjištěnému skutku xx možné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vady xxxxxx (xxxx. např. xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. XX. XX 73/03, sp. xx. XX. XX 279/03, xx. xx. XX. XX 449/03). Xxxxxxxx soud tedy xxxx oprávněn x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx soudů nižších xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx vychází toliko x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudy xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posuzuje správnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx zjištění xxxxxx změnit, a xx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx doplnění xxxxxxxxxx, xxx x x závislosti xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx soud x xxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx věci x xxxx šíři, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx korigovat xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. I. XX 412/02, XXX. XX 732/02).

Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výše xxxx xxxxxxx, že východiskem xxx existenci xxxxxxxxxx xxxxxx podle § 265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxx x xxxxxxxxxx ukončeném xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx, popř. x další xxxxxx (xxxxx) xxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx hmotného xxxxx (xxxxxxxxx trestního, xxx x xxxxxx právních xxxxxxx). Xxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx dovolacího xxxxxx xxxxxxxxx x § 265x odst. 1 xxxx. x) tr. x., je xxxx xxxxxxxx soud xxxx xxxxx konečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx. Předpokladem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvodu podle § 265x xxxx. 1 písm. g) xx. ř. xx xxx nesprávná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vytýká xxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vypracovaného xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx vnímal xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx, xxx se x xxx ve stresu.

Formulace xxxxxxxxxx důvodu xxxxx § 265x xxxx. 1 písm. x) xx. ř., který xxxxxxxx Š. X. xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ať xxx jde o xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Provádění xxxxxx, xxxxxx jejich hodnocení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x důkazů, xxxxx xxxxxxxxxx hmotné xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx procesního, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx § 2 xxxx. 5, 6, § 89 x xxxx., § 207 x xxxx. x § 263 odst. 6, 7 xx. x.

X xxxxxxxxxx xx uvedené Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx ustanovení § 2 odst. 5, 6 xx. x. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx jednotlivých xxxxxx. Soud totiž x xxxxx fázi xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dokazování xxxxxxx. S xxxxxxxxxxxx x obsahu již xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, nakolik xx xxxx xxxx. xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx důvodné x xxxxx xxxx xxxxxx z hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx potom xxxxxxx xxxxx vnitřního přesvědčení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx kompetence.

Obviněný xxx dovolání nicméně x části xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nalézacího, x především xxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxx xxxxxxx, že xx odvolací xxxx x napadeném xxxxxxxx xxxxx nezabýval xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxxxxx xxxx se x xxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx ustanovení § 265x xxxx. 4 xx. x. xxxx xxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx, že z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx zasahující xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, tedy vyjádření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o jeho xxxxxx.

Xx xxxxxxxx větě xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jaké xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x písemném xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx vysvětlení, xxx xx jednalo o xxxxxxxx x xxxx (xx xxxxx), kopání, xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxx xx jeho xxxx, x důsledku čehož xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx (tržná xxxx xx bradě, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx [§ 329 xxxx. 1 xxxx. a) xx. xxxxxxxx]. Xx znění xxxxxxxx věty xx xxxxxxxxxxx, že obviněný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx A. X., X. C., X. X., X. X. a P. X. obvinil x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstatu xxxxxxx xxxxx § 329 xxxx. 1 písm. x) xx. zákoníku, x xxxxxxxx xx xxx trestnímu xxxxxxx. Xxxxxxxx tak učinil xxxxxxx, přičemž v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx obsahu xxxxx písemného podání xxxxxxx, xxxxxxxx byl xxxxxx o xxxxxxxxxx xx uvedení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx – xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle § 345 xxxx. 2, 3 xxxx. x) xx. xxxxxxxx se xxxxxxx ten, kdo xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x úmyslu přivodit xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx, xxxxx xxxx němu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx podle xxxxxx.

Xxxxxxxx xxx spočívá x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nevinné xxxxx. Xxxxxxxxx půjde x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu činnému x trestním xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxx x jejich xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx § 160 xxxx. 1 xx. x. x xxxxx xxxxxx xxxx rozsudku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx.

X xxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx [15 odst. 1 písm. x) xx. xxxxxxxx], xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xx obviňuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x kterého xxxx postačuje i xxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxx, tj. x xxxxx eventuální [15 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xx. xxxxxxxx] (xxx Xxxxx, P. x xxx. X. Xxxxxxx xxxxxxx XX. § 140 xx 421. Xxxxxxxx. 2. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2012, x. 3236–3238).

Xxxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxx ohrozit zájem xxxxxxxx takovým xxxxxxx – úmysl přímý [§ 15 xxxx. 1 xxxx. x) xx. zákoníku], xxxx x) xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx porušení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxx, xx xx způsobí, xxx x xxx srozuměn – xxxxx xxxxxxx [§ 15 xxxx. 1 xxxx. x) xx. zákoníku].

Zavinění je xxxxxxxxxx:

x) xx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), která xxxxxxxx vnímání xxxxxxxxx xx. xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx kterým dospěl xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x

x) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx podstaty xxxx. Xxxxxxxx pachatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nechce ani x nimi není xxxxxxxx, není tu xxxxx volní xxxxx.

Xxx xxxxxx vědění, xxx x xxxxxx volní xxxxxx zcela xxxxxx xxxxxxxxx objektivní xxxxxxx, xxxxxx xxxx zcela xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nemusí xx xxxxxxxxx ke xxxx podrobnostem, xxxxx xxxx xxx daný xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podstaty uvedené xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x představě xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx společné, xx intelektuální složka xxxxxxxx u pachatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx volní xxxxxx. X přímého úmyslu xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx zájmu chráněného xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx eventuálního xxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx pachatele, xxxxx vyjadřuje aktivní xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx možno usuzovat x toho, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (x xxxxxxx problematice xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Šámal, X. x xxx. X. Trestní xxxxxxx X. § 1 xx 139. Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: X. H. Beck, 2009, x. 170, 171).

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, co se xxxxx xxxxxxxxx mezi xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, jak je xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx dokazování však xxxx zjištěno, xx xxxxxxx policistů xxxx xxxxx xxxxxxxxx situaci. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx větě xx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx – xxxx uvedl xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedeno, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, přičemž x xx samotného xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx učinit. X xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx soud xxxxx, že obviněný xx předmětného xxxxxxx „xxxxxxxx x úmyslem xxxxxxxx policistům xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx znění. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx obžalovaný xxxx xxxxxx ze dne 26. 9. 2017 xxxxxxxx jako xxxxxxxx xx postup xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ (str. 5 xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx, že „x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx obvinění xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx potrestání“ (xxx. 6 xxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxx pak xxxxxxx, xx xxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx příslušníky Xxxxxxx XX xx xxxxxxx situaci, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dne 21. 9. 2017, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx datoval dne 26. 9. 2017 x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dne 1. 11. 2017“ (xxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

X xxxxxxx na xxxx uvedené se xxxx Xxxxxxxx soud xx xxxxxx soudů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x subjektivní xxxxxxx xxxxxxx křivého obvinění xxxxx § 345 xxxx. 2, 3 xxxx. e) xx. xxxxxxxx zcela xxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx dovolání xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xx uveden v § 265x xxxx. 1 xx. ř. Xxxxxxx xxxxxxxx nebylo xxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s § 265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. x jeho xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx podmínek § 265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. učinil toto xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředek xxxxxxxxx (§ 265x xx. x.).

X Xxxx xxx 5. 2. 2020

XXXx. Petr Šabata

předseda xxxxxx