Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx odchýlit xx xxxxxxxxxx zjištění, xxxxx bylo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx není xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx jakýmkoliv xxxxxxxx nahrazovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx skutkovým xxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx Ústavního soudu XX. ÚS 760/02, XX. XX 449/03). Xxxxxx právně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemohou tedy xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění, hodnocení xxxxxx či takové xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokazování. Závěr xxxxxxxx ve výroku x xxxx xx xxxxxxxxx určitého xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx pravomoci xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založeného xx pečlivém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxx souhrnu x xxxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Nejvyššímu xxxxx xxxx x xxxxx dovolacího řízení xxxxxxxxxx hodnotit xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxx §2 xxxx. 5 xx. x. xxx přezkoumávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokazování xx xx zabývat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §2 odst. 6 xx. x. Xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx zjištění, xx. xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx apod. nemají xxxxxx xxxxxx relevantních xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx: §345 xxx. č. 40/2009 Xx.; §2, §265i xxx. x. 141/1961 Xx.

X X N X X E X X

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dne 13. 5. 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X., xxx. XX, xxxxx XY, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Labem ze xxx 10. 10. 2019, xx. zn. 7 Xx 341/2019, x trestní xxxx xxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx x Litoměřicích xxx sp. xx. 1 X 42/2017, xxxxx:

Xxxxx § 265x xxxx. 1 písm. x) xx. x. xx xxxxxxxx obviněného xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xx xxx 12. 8. 2019, sp. zn. 1 T 42/2017, xxx xxxxxxxx X. X. xxxxx vinným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx § 345 xxxx. 2, xxxx. 3 xxxx. e) xx. zákoníku, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx výroku o xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx chyb x xxxxxxxx)

„xxx 17.8.2016 x 08:50 xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx bydliště x xxxx XX xx. 29XX xxxxx XX, xxx podání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxx x.x. XX-X-1158-5/2016 xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx trestného xxxx křivé xxxxxxxx xxxxx § 345 xx. zákoníku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx T. X., xxxxxxxx zařazeného xx Xxxxxxxx oddělení XX, XXX XY, x xxxx, xx xxx xxx 25.7.2016 v xxxx okolo 14:50 xxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x obci XY xx. XY xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx, xxxx mu xxx xxxxxxxx bezvědomí x xxxx xx zdraví, xxx však xxxx xxxxxxxx odboru xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx ředitelství xxxxxxx Ústeckého kraje xxx x.x. XXXX-166139/Xx-2016-040066-XX-6-X xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ČR xxx č.j. XXX-31785/XX-2016-990210-X xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx X. X. xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx, že touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx policisty X. R., a xxx s xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

Xx xxxxxxx xxxxxxx xxx obviněný J. X. xxxxxxxx xxxxx § 345 xxxx. 3 xx. xxxxxxxx xx xxxxxxx § 43 odst. 2 xx. zákoníku k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 xxxxxx. Xxxxx § 81 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx x § 82 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx 3,5 xxxx.

Xxxxx § 67 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx a § 68 xxxx. 1, 2 tr. zákoníku xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx 200 denních xxxxx xx 250 Xx, xxxxxx 50 000 Xx.

Xxxxx § 69 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx byl xxx xxxxxx, xx xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 xxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx ze xxx 29. 10. 2018, x. j. 1 X 53/2016-605, xxxxxx byl J. X. xxxxxxxx xx xxxxxxx zkrácení daně, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx platby xxxxx § 240 odst. 1 xx. xxxxxxxx x zkreslování údajů x xxxxx xxxxxxxxxxx x jmění podle § 254 odst. 1 xx. xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx x trvání 20 měsíců x xxxxxxxxxx odkladem xx xxxxxxxx dobu x xxxxxx 2 xxxx x peněžitý trest xx výměře 50 000 Xx x xxxxxxxxx xxxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxx 4 xxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx, pozbyla xxxxxxxx.

Xxxxx rozsudku Xxxxxxxxx xxxxx x Litoměřicích xx xxx 12. 8. 2019, sp. xx. 1 X 42/2017, podal xxxxxxxx X. X. xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx soud x Xxxx xxx Labem xxxxxxxxx ze dne 10. 10. 2019, xx. zn. 7 Xx 341/2019, tak, xx xx podle § 256 xx. x. xxxxxx.

Xxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xxx Labem xx dne 10. 10. 2019, xx. xx. 7 Xx 341/2019, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx X. X. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opírající xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx § 265b xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx“. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx „může Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x extrémním xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“. Není xxxxx xxx pravdou, že xx xx vyhýbal xxxxxxxxx stíhání xxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx v xxxxx řízení xx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx podle něj xxxxxxxx Xxxxxxx XX, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx obydlí, když „xxxxxxxx ortel, zda xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx“, může xxxxx xxxxxxxxxx lékař. Xxxxx lékařské zprávy xxxxxx výslechu v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x neschopenka xxxx stornována, xxxxxxx xxxxx plátcem sociálního xxxxxxxxx. Xxxx vyjádřil xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx pravomocí. Zakročující xxxxxxxxx xxxx brát xxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx způsobena xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx, nýbrž xxxx odpovídají jeho xxxxxxx x obdrženém xxxxx pěstí do xxxx. Xxxxxxxxx nedbal, xxx xxxxxxxx donucovacího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání, xxxx xxxxxxx § 38 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 5 zákona x Xxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vyvrátila výpovědi xxxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx násilí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx poškozený xxxxxxx x xxxx xxx, xxx to popisoval.

Z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mimořádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navrhl, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxx zrušil také xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxxxxxx xx xxx 12. 8. 2019, xx. xx. 1 T 42/2017, x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx využil xxxxx práva x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx průběh xxxxxxxxx řízení x xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx učiněná xx xxxxxxxxxxx důkazního materiálu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 2-13 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxxx 11. – 22. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odkázal.

Zásah xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx samozřejmě xxxxx x xxxxxxx extrémního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx např. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. 5. 2010, xx. xx. 7 Xxx 448/2010, xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 23. 11. 2009, xx. xx. XX. ÚS 889/09 xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu ze xxx 23. 9. 2005, sp. xx. XXX. ÚS 359/05. X této xxxx xxxx xxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x formulacím obsaženým x dovolání xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x učiněnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx formálně xxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxx tak, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 9. 8. 2006, xx. xx. 8 Xxx 849/2006), xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x předmětné xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxx. Soudy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zjištění xxxxx xx svědeckých výpovědí xxxxxxxxxxx X. X., xxx x celkovém xxxxxxxx i x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx X. X., X. M., J. X., X. X., X. X. x X. X., xxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x též xxxxxxxxxx xxxxxxx z oboru xxxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxx lékařství vypracovaného xxxxxxxx MUDr. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x dovolání xxxxxxxxx dezinterpretovány, xxxx xxxx xx skutečnosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vznik xxxxxxx xxxxxxxxxx, určených jí xxxx poranění lehká x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalšími xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx fakticky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxx během předmětného xxxxxxx. Xx shora xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudy nižších xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx významu xx ve výše xxxxxxxxxx souvislostech z xxxxxxxx xxxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxx xxx či xxxxx x inkriminované xxxx xxxxxxxxx schopen výslechu xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxxxxx, x němž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, nakonec xxxxxx xxx bez xxxxxx absolvoval x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx 3 xxxxx xxxx podat xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, v xxxx poškozeného lživě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Jako xxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx sám xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zejména xx, xx „xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxx xx“. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ovšem xx znění xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxx obviněným xxxxxxx xxxxxx formálně x xx skutečnosti vychází x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx dospěly oba xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx podle § 265x odst. 1 xxxx. b) xx. x. dovolání obviněného xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx dovolací (§ 265x xx. x.) xxxxxxx, xx dovolání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx [§ 265a xxxx. 1, 2 xxxx. x) tr. x.], xxxx xxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obhájců, xxxx podle § 265x odst. 1 xxxx. x) tr. x. a x xxxxxxx x § 265x xxxx. 2 xx. ř., xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx § 265x xx. x. xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx podat xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x § 265x xx. x., xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dovolací xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx přezkumu napadeného xxxxxxxxxx dovolacím xxxxxx xxxxx § 265x xxxx. 3 tr. x.

Xx xxxxxx xxxxxxxxxx § 265x xxxx. 1 xx. x. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nápravě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vad, xxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxx soudy xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx provedeného xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx závěry xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxx opravném xxxxxxxxxx (§ 259 xxxx. 3, § 263 xxxx. 6, 7 xx. x.). Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu čl. 13 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen „Xxxxxx“) x čl. 2 xxxx. 1 Protokolu x. 7 x Xxxxxx. Dovolací xxxx xxxx xxxxxxx třetí xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx správnost x xxxxxxx skutkových xxxxxxxx nemůže posuzovat xx jen x xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx přehodnocovat provedené xxxxxx, xxxx by xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx v řízení x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx (srov. omezený xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx § 265x xxxx. 7 xx. x.). Xxxxx xx zákonodárce xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx jako xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx katalog xxxxxxxxxx důvodů. Už xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvodů Xxxxxxxxx soudem (xxx xxxxxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 27. 5. 2004, xx. xx. XX. XX 73/03). Xxxxxxxx xxxx xx vázán uplatněnými xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx (§ 265x odst. 1 xx. x.) x xxxx povolán x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx iniciativy. Xxxxxx fundovanou argumentaci xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxxxx (§ 265x xxxx. 2 tr. ř.).

Obviněný xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx důvod xxxxx § 265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř., xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx spočívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx hmotně právním xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvodu xx pak možno xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx soudem xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx čin, xxxxxxx nejde x xxxxxxx xxx nebo xxxx xxx x xxxxxxx čin, ale xxxx právní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tomu, jak xxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxx výroku x vině xxxxxx. X těchto xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx soud xx xxxxxx odchýlit od xxxxxxxxxx zjištění, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx není xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (srov. xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XX. XX 760/02, XX. XX 449/03). Povahu xxxxxx xxxxxxxxxxxx námitek xxxxxxx tedy mít xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx oblasti skutkového xxxxxxxx, hodnocení důkazů xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx dovolatel vytýká xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ke xxxxx xxxxxxxxx xx dále xxxxxx xxxxx, xx xxxxx obsažený ve xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx spadá xx xxxxxxxxx nalézacího xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x jejich xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx soudu tedy x xxxxx dovolacího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx § 2 xxxx. 5 xx. x. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provedeného xxxxxxxxxx či xx xxxxxxx otázkou xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx § 2 odst. 6 xx. x. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zjištění, xx. xxxxxxxxx důkazů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxx relevantních xxxxxxx.

X xxxxxx podaného xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx námitky vznesl xxx xx xxxx xxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29. 5. 2002, xx. xx. 5 Xxx 86/2002, x xxxxx vyplývá, xx xxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx námitky xxxxxxxxx xxx v řízení xxxx soudy prvního x xxxxxxx xxxxxx, xx kterými xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x správně xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx neopodstatněné xx xxxxxx § 265x xxxx. 1 písm. x) tr. x. Xxxxx dále Nejvyšší xxxx xxxxxxxxxxxx tyto xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx a právními xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx mohl xxxxxxxxxxx, xx uvedené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx uvést, xx xxxxxxx, xx xxxxx x „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jak xx uveden ve xxxxxx x xxxx“ xxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x de xxxxx postrádá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx argumentaci. Vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xx výroku xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle § 345 xxxx. 2, xxxx. 3 xxxx. e) xx. xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxx je xxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxx xx na xxxxx xxxxxxx verzi xxxxxxxxxx děje, xxxxxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nesprávné xxxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxxxx výpovědi xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx posudku znalkyně XXXx. Jany Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Š.] x vytýkal xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stav xxxx, xx nutno xxxxxxxxx xx námitky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úplnosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx X. X. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu výlučně xxx na xxxxxxxxx, xxxxx se odvíjely xx jeho obhajoby, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx napaden a xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx vyloženě skutkovou xxxxxx a x xxxxxxxx toho xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle § 265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx deklaroval xxxxx xxxxxxx dovolací xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xx svého xxxxxx neodpovídají a xxxxxx pod něj xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nepřiměřenosti xxxxxxx poškozeného (x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxx xxx obviněného výhodnějších xxxxxxxxxx zjištění, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Obviněný xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, x xx x po xxxx xxxxxxxx (čímž xx xxxxxxxxx svou pravomoc, xxxx. by ji xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xx xx tak x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx). Tato xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx dovolacím xxxxxxx xxxx, xxxxx nevychází x xxxxxxxxxxxxxx donucovacího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poškozeným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stupně, xxx x xxxxxxxxxxxxxx donucovacích xxxxxxxxxx užitých x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx však xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokazováním xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx opřeno x xxxxxxxx xxxxx uvedený x xxxxxxxxxx § 265x odst. 1 xxxx. x) xx. x., xxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx dovolání zřejmé, xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx skutečnosti xxxxxxxxx, xxxxx jsou x dovolání blíže xxxxxxxxx, zpochybňuje správnost x xxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx způsobu xxxxxxxxxxx důkazů xx xxxxxx soudů x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx svém dovolání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx však xx xxxxxxxxx výlučně xxxxxxxx xxxxxx, xx. xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXx. Xxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxx x výpověď xxxx samotného. Tím xxxx se xxxx xxxxxxxx domáhá změny xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx podkladě této xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxx xxxxxx, xx nebyla xxxxxxxx skutková xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. S xxxxxxx xx výše xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dovolacího xxxxx. Xxxxxxxx je mimořádným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sloužícím x xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vad, xxx naplňují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx soud xx xxx rozhodovací praxi xxxxx xxxxxxx nezasahuje xx xxxxxxxxxx zjištění xxxxx nižších xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xx strany Xxxxxxxxxx xxxxx dojít xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx důkazy. X xxxxxxx případě je xxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx dovolatel. Xxxxx tedy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx z odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x právními xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx. xx x xxxxxxx rozhodování xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x extrémním nesouladu x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. k tomu xx. xx. XXX. XX 84/94, III. XX 166/95, XX. XX 182/02, IV. XX 570/03 x xxxxx), xxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxxx, že je x daném ohledu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xx. xx. III. XX 177/04, XX. XX 570/03). Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejextrémnější, xxxxx xxxxx xxxxx x pro xxxxxxxx xxxx, xxxxx ten xx se přezkoumáním xxxxxxxxxx xxxxxxx ocitl xxxx meze xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx uvedenými xxxxxxxxxx xxxxxx) vymezené xxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxx případě xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx extrémního nesouladu xxxx skutkovými xxxxxxxxxx x provedenými xxxxxx. Xxxx prvního xxxxxx xx str. 3-13 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x soud odvolací xx xxx. 3 xx 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvedly xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx obviněný xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx zjištěními Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx soud x Xxxx xxx Xxxxx, xx straně xxxxx x provedenými xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx policistů, xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx X. X. xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx němu jednání, x xxxxx xx xxxxxxx. Jejich xxxxxxxx xxxx, xxx jen xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, na které xxx xxxxx výstižně xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx zjištěna zranění, xxxx spolehlivě xxxxxxxxx xxx svědeckými xxxxxxxxx, xxx znaleckým xxxxxxxx x xxxxx zdravotnictví, xxxxxxx xxxxxxxx lékařství x výslechem znalkyně XXXx. Jany Xxxxxxxxxxx. Xxxx úkolem Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx znovu podrobně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, porovnával, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx vlastní xxxxxxxx závěry. Xxxxxxxxx xx, že xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xx nedopustily žádné xxxxxxxxx důkazů, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx § 2 odst. 6 xx. x., xx xxx hodnotící xxxxx xxxxx, srozumitelně, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obviněného xx xxxxxxxxxx doplňování xxxxxx. To, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zjištěními xxxxx x xx způsobem, xxxx xxxxx hodnotily xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X ohledem xx xxxxxxxxxxx shora rozvedené Xxxxxxxx xxxx dovolání xxxxxxxxxx X. X. xxxxxx podle § 265x xxxx. 1 xxxx. b) xx. x., aniž by xxxxx věc meritorně xxxxxxxxxxxx xxxxx § 265x xxxx. 3 xx. ř. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x neveřejném xxxxxxxx v xxxxxxx x ustanovením § 265x odst. 1 xxxx. x) tr. x.

Xxxxxxx: Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X Brně xxx 13. 5. 2020

JUDr. Xxxx Pácal

předseda xxxxxx