Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx některou x vyvratitelných domněnek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu ustanovení §3 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona, xx xx xxxxxx ustanovení §241 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezprostí xxxxxxxxxxxx xx přijetí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx x xxxxxx xxxx, xxxxx dlužník xxxxxx x době, xxx xxxxx v xxxxxx, xxxx o xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx k dlužníkovu xxxxxx (xxxx. §241 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx).

Xxxxxxxx požadavku náležité xxxxxxxxxx xx xxxxxx x plnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx právního xxxxx (xxxxxxx úvěru) xxxxxxxxx x rámci běžného xxxxxxxxxx xxxxx (vymezeného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx aktuálních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx vztahu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, co xxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx úvěrového xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx jsou skutečnosti xxxxxxxxxxxx zhoršujícímu xx xxxxxxxxxxxx xxxxx úvěrového xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, x němž xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx výroku xxxxxxxx Vrchního soudu x Olomouci xx xxx 28.6.2017, xx. xx. 29 ICm XX, 14 XXXX XX (KSBR 29 XXX XX), xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx XXX. x IV. xxxxxx, jakož x x xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxx výroku o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení; xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx dne 28.6.2017, xx. xx. 29 XXx XY, 14 XXXX XX (XXXX 29 XXX XY), xxxxxx a věc xxxxxx xxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Rozsudkem xx xxx 31.1.2017, x. x. 70/29 XXx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku xx xxx 28.2.2017, x. x. 70/29 XXx XX, Xxxxxxx xxxx v Brně (xxxx jen „xxxxxxxxxxx xxxx“):

[1] Xxxxx, že xxxxxx úkon xxxxxxxx (X.), a xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 3 500 000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx 4.8.2011 do 18.10.2011, xx výroku xxxxxxxxxxxxxxxx, je neúčinný (xxx X. výroku).

[2] Xxxxxx xxxxxxxxxx [X. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, a. x. (xxxx xxx xxx „xxxxx“)] vydat xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxx od xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx 3,5 xxxxxxx Kč (xxx XX. xxxxxx).

[3] Xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (bod XXX. xxxxxx).

[4] Xxxxxx xxxxxxxxxx zaplatit státu xx 3 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 488 Xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx částku 2 000 Xx (xxx XX. výroku).

2. Xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx x §235, §237 xxxx. 1, §239 xxxx. 1, 3 x 4 a x §241 xxxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

3. Xxxxxx úkony (xxxxxxxxxx platby označené xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx žalovaného xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx neúčinnými xxxxxxxx úkony.

4. X xxxxxxxx platby xx xxx 3.10.2011, poskytnuté xxxxxxxxxx přímo dlužníkem, xxx x platby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jimž xxx xxxxxxx xxxxx, xxx platby xxxxxxxx xx xxxx účet xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Dlužník tedy x xxxxxxx xxxx 2011 xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxx vědomě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx 3,5 xxxxxxx Xx, xx x xx xxxx měl xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x řádu xxxxxxxx xxxxxxx Kč, xxxxx xxxx xxxxx xxxx po xxxxxxxxxx x na něž xxxxxxxx ničeho. Tím xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx úkony xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxx, v jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx věřitelů xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xx jinak xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx ničeho xxxxxx xxx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx X. (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx manžely. Xxxxxxxxx totiž mělo xxx xxxxxxxxxxx postupem xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx právní xxxxx sice xxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx obvyklých v xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx protiplnění, xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx učiněny (xxxxxxxx), však xxxxx xxx náležité xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xx x xxxxxx [§241 xxxx. 5 xxxx. x) insolvenčního xxxxxx].

7. Ve xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 16.9.2009, xx xxxxx xxxxxxx xx dne 15. 9. 2010 (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxx“), xxxx xxxxxxxx, xx xx trvání xxxxxxxxx vztahu bude xxxxxxx xxxxxxxxxx žalovanému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - kopii xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx uzavřené účetní xxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx závěrce, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x daňovou xxxxxxxxxx x aktuální xxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxxxx bude xxxxxxxx, xx xxxxxxx nemá xxxxxxxxx žádné nedoplatky, xxxxxxxxx kalendáře xxx xxxxxxxxx x povinností xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (x žalovaný xx zjevně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx situaci dlužníka xxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx smluvního xxxxxx, xxxxxxx x xxxx 2011, xxx by xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx dluhy xx lhůtě xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx vůči xxxxx, xxxxx xxxx zdravotním xxxxxxxxxxx x dluhy xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, že dluhy xxxxxxxxx neboje splácel x xxxxxxxxx.

8. Jako xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, je žalovaný xxxxxxx vybaven xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx byl x xxxx 2011 xx xxxxx úpadku. Xx tohoto xxxxx xx žalovaný xxxxx xxx vědom xxxx, xx xxxxxxx-xx platby xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dluhy xxxxxx věřitelům, je xxx zvýhodněn na xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxx povinen xxxxx do „konkursní“ (xxxxxxx majetkové) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx těmito xxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx majetek xxxxxxxx bylo xxxxxxxx 8.2.2012, xxxxx právní xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx letech před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx podána 26.7.2013, xxxx xx xxxxxxx xxxx od „xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx 2.8.2012.

10. K xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 28.6.2017, x. x. 29 XXx XY, 14 XXXX XY (XXXX 29 XXX XX):

[1] Xxxxxxxx rozsudek xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx výrok).

[2] Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (JUDr. X. X., xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) do 3 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx náhradě nákladů xxxxxxxxxx řízení xxxxxx 156 Xx (xxxxx xxxxx).

11. Odvolací xxxx - xxxxxxxxx x §235, §236 odst. 1, §237 odst. 1, §239 xxxx. 1 x 4 x §241 insolvenčního xxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a po xxxxxxxx dokazování x xxxxxxxxxxxx závěrům:

12. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhodnotil, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx §239 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona.

13. X xxxxxxxxxxxxx spisu xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahájeno 8.2.2012, x xxxxxx xxxxxxxx bylo rozhodnuto 2.2.2012 x xxxxxx xxxx xxxxxx 26.7.2013. Xxxxxx tedy xxxx xxxxxx (x xxxxxxxxx §241 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona) ve xxxxx xxxxxxx roku xxx dne, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx dlužníka xxxx xxxxxxx x době xxxxxxx roku před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení (§241 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx vůči žalovanému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §241 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jak nesprávně xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud.

14. Xx spisu x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxxx xxxxx x tom, xx xxxxxxx dnech x jaké částky xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (3.10.2011, 700 000 Xx), xxxxxxxxxx dlužníka X. X. (dále jen „X. X.“) [11.8.2011, 226 000 Xx] x dlužníkovi xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uzavření xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx zjištění x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx placení xxxxxxx x. 20110077 xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx nepopírala xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxxx x žalovaný xxxxxxxxx, xx předmětné platby xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

15. Xxxxxxxxxxx xxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx právním xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx (x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx) nešlo o xxxxxx xxxxxxxx, nýbrž x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, odvolací xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx splnil xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx [§331 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx „xxxx. xxx.“)]. Xxxx prokázáno, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx fakturách, jimiž xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx partnerům, xxxx xxxxx xxxxxx právě xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a xx x xxxxxxx xxxxxxx x. 20110077 xx xxx xxxxx xx xxxxxx dlužníka s xxxx xxxxxxxxx.

16. Xxxxxxxx xxxxxx úkony xxxxxxxxx xxx §241 odst. 5 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx o xxxxxx úkony xxxxxxx xx xxxxxxxx obvyklých x xxxxxxxxx xxxxx (xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx protiplnění xx xxxxx čerpaného xxxxx x xxxxx nebyly xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxx. Xxxxx odvolací xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x úvěrové xxxxxxx (z xxx xxxxxxx, xx žalovaný xxxx xxxxx xx xxx uzavřením xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kdykoli xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx aktuálních xxxxxxxxxx x majetkových xxxxxx, xxxx k xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x sám dlužník).

17. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx majetku xxxxxxxx xxxxx x xxxx, kdy uzavíral xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx náležité xxxxxxxxxx byl k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníků xxx xxxxx splátce; xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx si právě xxxxxxxx xxxx banka xxxxxxx takového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, to xxx xx xxxxxxx, xxx xxx uzavřené xxxxxxx xxxxxxx měl xxxxxxx realizovat prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx styk x xx uzavření xxxxxxx pak 70 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

18. Xxxxxxx, xx xxxxxxxxx předmětné xxxxxx xxxxx identifikovala xx xx uplynutí lhůty xxx §239 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx; xxx v žalobě xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, xxxxxxx dlužník xxxxx xx účet žalovaného x xxxxxxx roku 2011 xxxxxx 3,5 xxxxxxx Xx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

19. Xxxx bylo xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx učinil x xxxx, kdy xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §3 odst. 1, xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x insolvenčním řízení xxxxxxx majetek dlužníka xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx.

20. Závěr xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jsou zvýhodňujícími xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §241 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx dostalo xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uspokojení, xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx, xxxx x námitce, xx xxxxx x právní xxxxx xxxxxxx x §241 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, poukazuje xxxxxxxx xxxx na xx, že tam xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx správně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx

21. Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx) xxxxx žalovaný dovolání, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §237 xxxxxx č. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx (xxxx též xxx „x. x. x.“), xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx vyřešení otázek xxxxxxxx práva, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x xxxx otázky:

[1] Xx xxx u xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx byl xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx náležité xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek negativního xxxxxxxx zvýhodňujícího xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §241 odst. 5 xxxx. x) insolvenčního xxxxxx (x s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxx uvedený v §241 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)?

[2] Xxx xx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx úpadkovou situaci xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ukončeni xxxxxxxxx xxxxxx, to vše xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx možnost, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x veřejných xxxxxx xxxx úpadková xxxxxxx xxxxxx?

[3] Xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dlužníka xxxxxxxx xx zjištění xxxx xxxxxxxxxx příjmových x majetkových xxxxxx xxxxxxxxxx v úvěrové xxxxxxx dovozovat xxxxxxxx x povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx řádném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nesplnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [xxxxx §241 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx] za jednání xxx náležité xxxxxxxxxx?

22. Xxxxxxxxx namítá, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nesprávném právním xxxxxxxxx xxxx (dovolací xxxxx xxx §241x xxxx. 1 x. x. x.), a xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dalšímu řízení.

23. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx následovně:

24. Xx 1/ (X xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

X xxxxx banka xxxx povědomí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dlužníku, nemohla xx xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx x xxxxxx. Xxxxxxxx úpadku je xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, jak xx xxxxx těžké xxxxxx xx xxxxxxxx úpadku x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx se xxxxxxx nepotvrdil, vystavoval xx xx dovolatel xxxxx xxxxx xxxxxx, xx po něm xxxx dlužník (xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zajištění) xxxxxxxx xxxxxxxxx náhradu xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx obvyklých x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx možné podřadit xxxxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §241 odst. 5 xxxx. x) insolvenčního xxxxxx (x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx náležité xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxx (xxx xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxx rázu xxx xx, x nimž xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

25. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx x §241 xxxx. 5 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxx věřitele, jednak xxxx xxxxxxx pro xxxxxx, uvádí xxxxxxxxx.

26. Xx 2/ (Xx xxxxxxxx majetkové xxxxxxx xxxxxxxx xx trvání xxxxxxxxx vztahu) x Xx 3/ (K xxxxx banky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx aktuálních xxxxxxxxxx x majetkových xxxxxx xxxxxx primárně k xxxxxxxxx xxxxxxx schopnosti xxxxxxx splácet poskytnutý xxxx x době xxxxxxxxxxx úvěru, xxx xxxxxxx úvěrového xxxxxx xxxx v případě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahů xxx xxxxxxxxx pravidelných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zhoršujícím se xxxxxxxxxxx stavu klienta. Xxxxxx signály xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, stejně xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x navýšení xxxxxxxxxxx (xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Dovolateli xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [navíc xx xxxxxxx, xxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx bankou, x. x. (dále xxx „xxxxx X“)] xxxxxxxx xxxxx práva; x xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

27. Xxx xxxxxxxx dovolání xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx února x března 2011, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx existujícího xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úvěru x 3,5 xxxxxxx Xx xx 4,5 xxxxxxx Xx. Po xxxxxxxxx xxxxx předložených xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx 2011 do Xxxxxx xxxxxx xxxx zjištěno, xx dlužník xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a prohlášení. Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a stop xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Úvěrový xxxxx xxx pokračoval xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx, co dlužník xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx X, xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx spisuje xxxxxx, xx xx 12.4.2011 xxx xxxxxxx s xxxxxx K xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 6 xxxxxxx Xx. Xx, xx xxxxx X poskytla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který x xx xxxx xxx xxx (xxx později xxxxxxx insolvenční soud) x xxxxxx, potvrzuje, xx se xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podkladů. Potud xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx řízení (pokračuje xxxxxxxxx), protože xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx x názorný xxxxxxx toho, že xxxxxxxx x úvěrové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poměrů nezaručuje, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

28. Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx postavení xxxx se xxxx xx postavení běžných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xx vyšší x xxxx kladeny xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

29. Rozhodné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (xx znění xxxxxxx xx 1.1.2014 xx 29.9.2017) xx xxxxxx x bodu 2. xxxxxx XX xxxxx xxxxx xxxxxx x. 296/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Srov. x xxxx xxxx (xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2014) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 29.5.2014, sen. xx. 29 XXxx 33/2014, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 92/2014 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx [usnesení xx (xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxx) xxxxxxxx x xx webových xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx].

30. X rozsahu, x xxxx xxxxxxxxx proti xx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx odvolací xxxx xxxxxxxx rozsudek xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx XXX. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x bodu XX. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx, x němž xxxxxxxxx xxxxx druhému výroku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx odmítl xxxxxxxx podle §243c xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. x., xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx §241x odst. 2 o. x. x. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x výše uvedených xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zjevně xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dovolatel x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

31. X vymezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxx usnesení Nejvyššího xxxxx ze xxx 25.9.2013, xx. xx. 29 Cdo 2394/2013, xxxxxxxxxx pod číslem 4/2014 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.11.2017, xx. xx. Pl. XX-xx. 45/16, uveřejněné xxx xxxxxx 460/2017 Xx. [xxxxx xx (xxxxxx xxxx další xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx níže) xxxxxxxx x xx webových xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu].

32. X xxxxxxx, x xxxx směřuje xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx odvolací soud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve vyhovujících xxxxxxxx x xxxx xxxx, xx xxxxxxxx x dané xxxx xxxxxxxxx xxxxx §237 x. x. x., xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §238 x. s. x., x x posouzení xxxxxxxxx předestřených xxxxxxxx xxxxxx xxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx) beze xxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

33. Vady xxxxxx, x nimž Xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přihlíží x xxxxxx xxxxxxxxxx (§242 xxxx. 3 x. x. x.), xxxxxx dovoláním xxxxxxxx x xx spisu xx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xx proto - x hranicích xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - zabýval xxx, xxx xx xxx dovolací xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odvolacím soudem.

34. Xxxxxx xxxxxxxxx věci xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

35. Xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxx zjištěn xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx xxx) xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx soud x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx je 1 x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx x. 1. 38-42 xxxxx). X xxxxxx xxxxxx Nejvyšší xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx následující xxxxxx:

(Xxxxxxx xxxxxxx)

xxxxxx X. Xxxxxxx Xxxxxxx

1. Xxxxx xx touto Smlouvou xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx sjednaných x xxxx Smlouvě poskytne Xxxxxxxxx xx běžném xxxx uvedeném v xx. XXX této Xxxxxxx úvěr, xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx stanoveném touto Xxxxxxxx průběžně čerpat xx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x čl. VII xxxx Smlouvy.

2. Klient xx xxxxxxxx tento xxxx řádně a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

xxxxxx XX. Xxxx úvěru

1. Úvěr xx xxxxx pro xxxxxxxxxxx provozních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Klient xxxxxxxxx.

xxxxxx XXX. Xxxx xxxxxx xxxxx

1. Xxxx xx sjednává xx xxxxxx xxxxxxx x xx. VII xxxx Xxxxxxx.

2. Klient xx xxxxxxxx nejpozději xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx podat xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x opakovaně.

3. Xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Bankou x Xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxx nebo xxxxxxx x xxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx povinen xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx trvání xxxxx xxxxxxxx úvěru xxxxx xxxxxxx.

xxxxxx XX. Xxxxxxxx

1. Xxxxxx xx zavazuje xxxxxxx úvěr xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, které x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx svého xxxxxxx xxxx uvedeného v xx. XXX této Xxxxxxx.

xxxxxx XXX. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky

2. Výše xxxxxxxxx limitu: 3 500 000 Xx.

5. Xxxx xxxxxx úvěru: 12 xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx.

xxxxxx XX. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx poslední xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xx minimálně 1 x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx x xxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxx. Tyto xxxxxxxxx je Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Banky xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu. Xxxxx xx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požadovat xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx svoje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění.

b) Xxxxxx se zavazuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx styk. Xxxx povinnost xx Xxxxxx zavazuje splnit xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx od uzavření xxxx xxxxxxx.

2. Jestliže Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx Banka oprávněna xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx 30 000 Xx, xxxxxx je Xxxxxx povinen zaplatit xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Banky. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nárok Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxx budiž xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx zavedené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx „Xxxxxx“ xxxxxxxxx, „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dlužník, „Xxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxx x „úvěrem“ poskytovaný xxxxxxxx xxxx.

(Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx)

X.

1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek uvedených x odstavci 4 xxxxxx xxxxxx xx x účinností od 16.9.2010 v článku XXX. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mění xxxx 3 x 5, xxxxx xxxx xxxxx:

5 Xxxx trvání xxxxx: xx 16.9.2011

2. Smluvní xxxxxx se dále xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 tohoto článku xx x účinností xx 16.9.2010 v xxxxxx IX. Xxxxx xxxxxxxxxx Klienta x xxxxxxxx 1 mění xxxxxxx b) x x), která xxxx xxxxx:

x) Xxxxxx... se xxxxxxxx xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxx provádět xxxxxxxx xxxx ve xxxx 70 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx.

4. Xxxxxxxx úpravy xxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx odstavců jsou xxxxxxxxxxx:

x) Předložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxx ... xxxx xxxxxxxxx xxxxx nedoplatky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x daňovou xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ze xxxxxxx bude vyplývat, xx Xxxxxx... xxxx xxxxxxxxx žádné nedoplatky, xxxxxxxxx kalendáře xxx xxxxxxxxx x povinností xxxxxx sociálního xxxxxxxxx.

XX.

3. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. X xxxx. 4 xxxxxxx nejpozději xx 16. xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. [36] Xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona:

§239

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxx podanou xxxxx osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx majetkové xxxxxxxx; xxx x incidenční xxxx. Jestliže x xxxx zahájení insolvenčního xxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx odpůrci xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x něm xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 1 xxxx xxx dne, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx x úpadku. Xxxxxx-xx xx x xxxx xxxxx, odpůrci xxxxx zanikne.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonů xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo odpůrčí xxxxxx vyhověno. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§241

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx právním úkonem xx rozumí xxxxxx xxxx, v jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx ostatních xxxxxxxx xxxxxxx uspokojení, xxx xxxx xx mu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Zvýhodňujícím právním xxxxxx se xxxxxx xxxxx právní xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x době, xxx xxx x úpadku, xxxx právní xxxx, xxxxx vedl x xxxxxxxxxx úpadku. Má xx za to, xx xxxxxxxxxxxx právní xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx tvoří x xxxxxxxxx koncem, xx xxxxxx, který dlužník xxxxxx v xxxx, xxx xxx x xxxxxx.

(3) Zvýhodňujícími xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx dlužník

a) xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx stal xxxxxxxx,

x) dohodl změnu xxxx xxxxxxxxx závazku xx svůj xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dluhu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx prospěch xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, která xxxxx x dlužníkem xxxxxx, xxxxx x xxxx 1 xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jiné xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx závazku dlužníka, xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v obchodním xxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx přiměřený xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx předpokladu, xx xxxxx x xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx dlužníkovi xxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx ani xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že dlužník xxx úpadku, nebo xx xx tento xxxx mohl vést x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx tímto zákonem.

V xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx, platila xxx citovaná xxxxxxxxxx xxx v xxxx, xxx dlužník xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §241 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx ani xxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §239 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2014) xxxxxx xxx xxxx věc xxxxxx.

37. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx dovoláním xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx §241 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebyla xxxxxx, x xx x předchozích xxxxxx xxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx právní xxxxxx [xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx uplynutí xxxxx xxxxxxx x §239 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zda vůbec xxx (x xxxxxxxx xxxx potud xxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx], xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx k xxxxxxx §241 xxxx. 5 písm. b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xx požadavku náležité xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx byl xxxxxx odporovaný xxxxxx xxxx). Nejvyšší xxxx xxxx pro odpověď xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vycházel x xxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx) z xxxx, xx:

[1] Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou právními xxxxx, a xx xxxxxxxx úkony xxxxxxxx; x xxxx srov. x xxxxxxxx ze xxx 27.2.2014, xx. xx. 29 Cdo 677/2011, uveřejněný xxx xxxxxx 60/2014 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx projev xxxx, xxxx dlužník plní xxxx (xxxxxxxx závazek) xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §34 zákona x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx splnit xxxx (xxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxx úkonem xx x projev vůle, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) dlužníkovu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §332 xxxx. 1 obch. xxx.

[2] Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) je včasná (xxxxxxx nárok xxxxxxxx xxx §239 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx); x xxxx srov. x xxxxxxxx xx xxx 16. xxxxx 2018, xxx. xx. 29 XXxx 84/2016, x němž Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx žaloby (§235 a xxxx. xxxxxxxxxxxxx zákona) xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxx na skutečnost, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx takové xxxxxx (xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx dlužníka) až xx základě (xxxxxxxx) xxxxx insolvenčního soudu.

[3] Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx, xxx byl x xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

[4] Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkony dostalo xx úkor ostatních xxxxxxxx xxxxxxx uspokojení, xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

[5] Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx úkony xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvyklých x xxxxxxxxx xxxxx, xx něž dlužník xxxxxxx přiměřené protiplnění (xxxxxx xxxx).

38. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

39. Xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx, xx xx-xx xxxxxx xxxxx dostát xxxxxxxxx xxxxxxxx pečlivosti xx smyslu §241 xxxx. 5 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx vyvinout xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx by v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozumně pečlivá xxxxx. Xx-xx však xxxxxx xxxxxxxxx znalostmi, xxxxxxxxxxx xx dovednostmi, xxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx povinností xxxxxx xxxxx své xxxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx (x rámci xxxxx xxxxxxxx) využít. Xxxx. x tomu xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 29.8.2017, xxx. xx. 29 XXxx 82/2015 (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx odmítl Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx dne 9.1.2018, xx. xx. X. XX 3690/17), x xxxxx xxxxxxx se Xxxxxxxx soud dále xxxxxxxxx xxxx. x xxxxxxxx ze xxx 30.11.2017, xxx. xx. 29 XXxx 97/2015. X xxxxxxxx xx xxx 31.10.2017, sen. xx. 29 XXxx 76/2015, pak Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx, jež xxxxxxxxxx xx zkoumání „náležité xxxxxxxxxx“ xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx byl xxxx učiněn, x §241 odst. 5 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx. zn. 29 XXxx 82/2015, se xxxxxxx i při xxxxxxx xxxxx xxxxx x §240 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx zákona.

40. X xxxxxxxx sen. xx. 29 XXxx 82/2015 Xxxxxxxx xxxx dodal, xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx paušální xxxxx, xxxxx xxxxx by xxxxxx jednání xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx náležité xxxx.

41. V xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx instituce (xxxxxx xxxxx xxxxx) xxxxx xxx xxxxx zkoumání xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxx xxx realizaci xxxxxxxxx xxxxxx založeného xxxxxxxx x úvěru x subjektům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx takové xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx, xx projevem odborných xxxxxxxx a schopností xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxx xxxx x prověření (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx úvěrového xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úvěru, xxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx ujednání je xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx (1 xx 4 xxxx) x xxxxxxxxxxxx (4 x xxxx xxx) úvěrů, xxx xxxx vyloučeno (xxxx x xxxxx xxxxxxx) xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx (xx 1 xxxx).

42. X xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx odmítnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX. bod 1. xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx, nemohl xxxxxxxx „xxx řádném ukončení xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX. bod 1. xxxx. x) úvěrové xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu (xx xxxxx uhrazení xxxxx), xxxxx xx xxx, xx xxxxx nedostála xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx před konečným xxxxxxxxx úvěru, x xxxx xx 4.8.2011 xx 18.10.2011, kdy xxxx realizovány předmětné xxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx XX. bodu 2. xxxxxxx smlouvy, xxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx.

43. Xxxxxx nepřiléhavé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nichž xx xxxxxx najisto xxxxxx, xx xxxxxxx je x xxxxxx, ani xxxxx xx trvání xxxxxxxxx xxxxxx získal xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx splatnosti (xxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx). Xxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx trvání xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx naplnění xxxxxxxxxxx formulovaných v §3 xxxx. 1 xxxx. a) x x) insolvenčního xxxxxx x které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona, xx xx xxxxxx §241 odst. 5 xxxx. b) insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx úvěru) xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx styku, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxx x době, xxx xxxxx v xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxx, který xxxxxx x dlužníkovu xxxxxx (xxxx. §241 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). K významu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonů xxxxxxxx xxxx. též xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.4.2014, sen. xx. 29 ICdo 14/2012, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 113/2014 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx.

44. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx porušení xxxxxxxxx xxxxxxxx pečlivosti xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx obchodního xxxxx (xxxxxxxxxx trváním xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxx z xxxxx xxxxx (xxxx úvěrové xxxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxxxxx dlužníka xxxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx i x průběhu xxxxxxxxx xxxxxx [článek XX. xxx 1. písm. x) xxxxxxx xxxxxxx]. Xxxxxxxxx xxxxxxxx pečlivosti xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx banka x xxxxxxxxx tohoto xxxxx bez zbytečného xxxxxxx poté, co xxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx úvěrového xxxxxx xxxxx xxxxxx (banka xxxxxx, lhostejno xxx, xxxx měla zjistit), xx zde xxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxxxxxx xx ekonomickému xxxxx xxxxxxxxx dlužníka. Právní xxxxxxxxx věci odvolacím xxxxxx, xxxx xxx xxxxx o xxx, xx banka xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx banky obsaženém x xxxxxx IX. xxxx 1. xxxx. x) úvěrové xxxxxxx, xxxx správné xxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx nezabýval xxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxxx, jež x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, nebo xxx pravidelném (běžném) xxxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxx xxx.

45. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pečlivosti banky xxxx (xxxx být) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx úvěrový xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx povinnost „xxxxxxxxx 1 x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx xxxx kompletní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za poslední xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě zprávu xxxxxxxx x účetní xxxxxxxx [xxxxxx XX. xxx 1. xxxx. x) xxxx první xxxxxxx xxxxxxx]. S xxxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx vztah xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvou xx xxx 16.9.2009, xxxx xxx xxxxx 12 xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx smlouvy (xxxxxx XXX. xxx 5. xxxxxxx smlouvy) xxx xxxxxxxxxxx xx 16.9.2011 (xxxxxx X. xxx 1. dodatku x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx povinnost měl xxxxxxx xxxxxxx splnit xxxxx x xxxx xx 31.7.2011, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx rok 2010. Xxx se xxx xxxx stát (zda x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx) x xxxx xxxxx se x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

46. Stejně xxx xx soudy (x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §118x xxxx. 1 x 3 x. x. x., xxx xx xx xxxxxx §213x xxxx. 1 x. x. ř. xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxx „xx splacením xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxx xxxx“ (srov. xxxxxx, č. 1. 4). Xxxxxx je xxxxxx, xx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx dlužníkovy xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx nasvědčujících xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx xxxxxx od zjištění, xx s výjimkou xxxxxxx xxx plateb (xx 4.8.2011, 8.8.2011 x 9.8.2011) xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx) uskutečnily po 16.9.2011, xxxx po xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx úvěru (xxx x 1 platbu x 29.9.2011, o 2 platby x 3.10.2011, o 1 xxxxxx x 12.10.2011, x 7 plateb x 13.10.2011 a x 1 platbu x 18.10.2011); k xxxxxx, xxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, žádné skutkové xxxxxx xxxxxx přijaty.

47. Xxxxxxxx xxxx proto, xxxx nařizoval xxxxxxx (§243x xxxx. 1 xxxx první x. x. x.), xxxxxxxx xxxxxxxxxx zrušil (včetně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení a x xxxxxxx xxxxxxxx) x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxx (§243x xxxx. 1 x 2 x. x. x.).

48. Xxxxx xxxxx, xx poučení x xxxxxxx xxxxxxx povinnosti (§213x xxxx. 1 x. s. ř. xx xxxxxxx x §118x xxxx. 3 x. x. ř.) xxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx žalobkyni x poučení o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (§213x xxxx. 1 x. x. x. xx spojení x §118x xxxx. 1 x 3 o. x. x.) x xxxx, že v xxxxxxxxx xxxxxx nebyly xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx úvěrového dlužníka xxxxxxxx ke zjištění xxxx aktuálních příjmových x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x průběhu xxxxxxxxx vztahu (xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxx řádně x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že úvěr xxxxx x včas xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxx detekující zhoršení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx úvěrového xxxxxx), se xx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 25.2.2014, sp. xx. 22 Cdo 3542/2013, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 1. xxxxx 2018, xx. zn. 28 Xxx 5610/2017.

49. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx (xxxx) xx x xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx [27]), xxxxx xxxxxxx v dovolacím xxxxxx xxxxx xxxx „xxxxxxx příklad“, když xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zapovídá Xxxxxxxxxx xxxxx §241x xxxx. 6 x. x. x. X xxxxx fázi xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx má x prokázání xxx xxxxxxxx pečlivosti), xxxx xxxx xxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx přelomu xxxxx x xxxxxx 2011, x xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxx promítnout do xxxxxxxxxx banky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.