Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxx xxxxxx informace, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) x x) insolvenčního xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx některou x vyvratitelných xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti dlužníka xx xxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx ustanovení §241 xxxx. 5 xxxx. x) insolvenčního xxxxxx nezprostí xxxxxxxxxxxx xx přijetí xxxxxx x xxxxxxxx úkonu xxxxxxxx (xxxxxxx úvěru) xxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x době, xxx xxxxx x xxxxxx, nebo x xxxxxx úkon, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx (srov. §241 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxx požadavku xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx úkonu (xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vztahu) xxxxx dovozovat xxx x práva xxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xx úvěrového xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jeho aktuálních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx x uplatnění tohoto xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx (běžném) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx najevo, xx xxx jsou skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx úvěrového xxxxxxxx.

Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx proti xx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 28.6.2017, sp. xx. 29 XXx XX, 14 XXXX XX (KSBR 29 XXX XY), xxxxxx xxxxxxxx xxxx potvrdil xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XXX. a XX. xxxxxx, jakož x x rozsahu, x xxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx odvolacího xxxxxx; xxxxx rozsudek Xxxxxxxx xxxxx x Olomouci xx xxx 28.6.2017, xx. xx. 29 XXx XY, 14 XXXX XX (XXXX 29 XXX XX), xxxxxx a věc xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx řízení.

I.

Dosavadní xxxxxx řízení

1. Xxxxxxxxx xx xxx 31.1.2017, x. j. 70/29 XXx XY, xx xxxxx doplňujícího xxxxxxxx xx xxx 28.2.2017, x. j. 70/29 XXx XX, Xxxxxxx xxxx x Xxxx (xxxx xxx „insolvenční xxxx“):

[1] Xxxxx, xx xxxxxx xxxx dlužníka (X.), x to xxxxxxxx úvěru xx xxxx 3 500 000 Kč, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx 4.8.2011 xx 18.10.2011, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx (xxx X. xxxxxx).

[2] Xxxxxx žalovanému [U. Xxxx Czech Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, x. x. (dále též xxx „xxxxx“)] xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 3 xxx od právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 3,5 milionu Xx (xxx XX. výroku).

[3] Xxxxx, xx žádný x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxx (bod XXX. xxxxxx).

[4] Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 3 dnů xx právní moci xxxxxxxxxx xx náhradě xxxxxxx xxxxxx částku 1 488 Xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2 000 Xx (bod XX. výroku).

2. Xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx x §235, §237 xxxx. 1, §239 xxxx. 1, 3 x 4 x x §241 zákona x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx zákona) - xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x následujícím xxxxxxx:

3. Xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx označené xx xxxxxx, uskutečněné xx prospěch xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx úvěru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

4. X xxxxxxxx platby ze xxx 3.10.2011, poskytnuté xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx o platby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx u žalovaného xxxx xxxx, x xxxx žalovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxxx kontokorentního xxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx x průběhu xxxx 2011 xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxxx hradil xxxxxxxxxx dluh x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 3,5 xxxxxxx Xx, xx x xx xxxx xxx xxxx věřitelů x xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Předmětné xxxxxx úkony xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xx úkor xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jaké xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx ničeho xxxxxx ani xx, xx xxxxxxxxxx žalovaného x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxx váznoucím xx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx X. (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx těmito xxxxxxx. Xxxxxxxxx totiž mělo xxx xxxxxxxxxxx postupem xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Předmětné xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx právní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx obvyklých v xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx protiplnění, xxxxx, v jejíž xxxxxxxx xxxx učiněny (xxxxxxxx), xxxx mohla xxx náležité xxxxxxxxx xxxxxx, že dlužník xx v xxxxxx [§241 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx].

7. Ve smlouvě x business xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 16.9.2009, xx xxxxx xxxxxxx ze xxx 15. 9. 2010 (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxx“), xxxx ujednáno, xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx žalovanému xxxxxxxxx řádnou xxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxx uzavřené xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx dlužník xxxx xxxxxxxxx xxxxx nedoplatky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x aktuální xxxxxxxxx xxxxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx bude vyplývat, xx dlužník xxxx xxxxxxxxx xxxxx nedoplatky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx listiny xxx xxxxxxx (xxxxx smluvních xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx). Kdyby xxx žalovaný xxxxxxxx xxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx 2011, pak xx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx zdravotním xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx subjektům. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x řada penalizací, x xxxxx xx xxxxxx, xx dluhy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

8. Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx žalovaný xxxxxxx vybaven pro xxxxxxxx ekonomického xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx dlužníka) x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx x roce 2011 xx xxxxx úpadku. Xx tohoto xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx-xx platby xx xxxxxx své xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dluhy xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx úkor. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx „konkursní“ (xxxxxxx majetkové) podstaty xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx získal.

9. Xxxxxxxxxxx xxxxxx na majetek xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.2.2012, xxxxx xxxxxx xxxxx, jichž xx xxxxxx xxxx, byly xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx žaloba xxxx xxxxxx 26.7.2013, xxxx xx xxxxxxx xxxx od „xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx majetek xxxxxxxx, xxxx xx 2.8.2012.

10. X odvolání xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx x Xxxxxxxx rozsudkem xx xxx 28.6.2017, x. j. 29 XXx XX, 14 XXXX XX (KSBR 29 INS XY):

[1] Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx).

[2] Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXx. M. X., jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xx 3 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx náhradě nákladů xxxxxxxxxx řízení xxxxxx 156 Xx (druhý xxxxx).

11. Xxxxxxxx soud - xxxxxxxxx x §235, §236 odst. 1, §237 odst. 1, §239 odst. 1 a 4 x §241 insolvenčního xxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx závěrům:

12. Insolvenční xxxx správně vyhodnotil, xx žalobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx žalovanému, který xx xxxxxxxxx vydat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx dle §239 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

13. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.2.2012, x xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx 2.2.2012 x xxxxxx xxxx xxxxxx 26.7.2013. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx (x intencích §241 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona) ve xxxxx jednoho roku xxx xxx, xxx xxxxxxx účinky rozhodnutí x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení (§241 odst. 4 xxxxxxxxxxxxx zákona). Dlužník xxxx xxxx žalovanému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x ním xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §241 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud.

14. Xx spisu a x xxxxxxxxxxxxx spisu xxxxxxxx xxxxxxx správnost xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxxx xxxxx o tom, xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx účet xxxxxxxxxx xxxxxxx (3.10.2011, 700 000 Kč), xxxxxxxxxx dlužníka X. X. (xxxx jen „X. X.“) [11.8.2011, 226 000 Kč] x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x skutkových xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dodatku, a xxxxxxxxxx zjištění x xxxxxxxx xxxx svědkyň xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 20110077 xx xxxx žalovaného. Xxxxxxxxx nepopírala xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žalovaný xxxxxxxxx, xx předmětné xxxxxx xxxx zaplaceny xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx žalovaným xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

15. Xxxxxxxxxxx xxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X argumentaci xxxxxxxxxx, xx (x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx) nešlo x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, odvolací xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx je nutno xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx svůj xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx [§331 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník (xxxx xxx „xxxx. xxx.“)]. Xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx fakturách, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx partnerům, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx x. 20110077 xx xxx xxxxx xx xxxxxx dlužníka s xxxx xxxxxxxxx.

16. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx §241 xxxx. 5 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx šlo o xxxxxx úkony xxxxxxx xx podmínek obvyklých x obchodním styku (xxx x xxxxxxx xxxxx, dlužník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx čerpaného xxxxx x xxxxx nebyly xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx xxx xxxxxxxx pečlivosti xxxx poznat, že xxxxxxx xx x xxxx, xxx tyto xxxxx činil, x xxxxxx. Potud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (x níž xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dlužníka xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx zavázal x sám xxxxxxx).

17. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx stav majetku xxxxxxxx xxxxx v xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, neobstojí, xxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxx od jiných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jako banka xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx situace, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx realizovat prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx nejprve xxxxxxx xxxxxxxx styk x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 70 % ročního xxxxxxxxxx xxxxxx.

18. Xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx lhůty xxx §239 odst. 3 insolvenčního zákona, xxx xxxx xxxxxxx; xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 2011 částku 3,5 xxxxxxx Kč ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěru.

19. Xxxx bylo prokázáno, xx odporované xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, kdy xxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx neschopnosti xx xxxxxx §3 xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x že x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dlužníka xx x xxxxx xxxxxxxx pohledávka xxxxxxxxxx xxxxxx uspokojena x xxxxx rozsahu.

20. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §241 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jimiž xx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §241 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx demonstrativní. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx správně xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx právních úkonů.

II.

Dovolání x vyjádření x xxxx

21. Xxxxx rozsudku xxxxxxxxxx soudu (x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx výrokům) xxxxx xxxxxxxx dovolání, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §237 xxxxxx č. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx (xxxx též xxx „x. s. x.“), xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx:

[1] Xx xxx x xxxxx, v jejíž xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, považovat xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx negativního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §241 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedený x §241 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona)?

[2] Xxx xx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxx bance) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx vše xx situace, kdy xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x veřejných xxxxxx xxxx úpadková xxxxxxx xxxxxx?

[3] Xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkových poměrů xxxxxxxxxx v úvěrové xxxxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx žalovaného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při řádném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nesplnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [xxxxx §241 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx] xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx?

22. Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx rozhodnutí spočívá xx nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx věci (dovolací xxxxx xxx §241x xxxx. 1 x. x. x.), a xxxxxxxx, xxx Nejvyšší xxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dalšímu xxxxxx.

23. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

24. Ad 1/ (X xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

X kdyby xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, že dlužník xx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Dovolatel xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, jak je xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x insolvenčním xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dlužníku kroky xxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx by xx xxxxxxx nepotvrdil, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx jistě xxxxxx, xx po xxx xxxx xxxxxxx (nebo xxxxx poskytující xxxxxxxxx) xxxxxxxx požadovat xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx to, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obdržel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx majetkový xxxxxxxx, xxxxxx možné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vymezení zvýhodňujícího xxxxxxxx úkonu podle §241 odst. 5 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při posuzování xxxxxx) xxxxxx být (xxx xxxxxxxxxx) daleko xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

25. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx k §241 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx zákona xx do posuzování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx prospěch xxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je potřebné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, jednak xxxx xxxxxxx pro xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

26. Xx 2/ (Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu) x Xx 3/ (K xxxxx xxxxx požadovat xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxx xxxxxxxxxx příjmových a xxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxx banky xxxxxxxxx xx klienta xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx aktuálních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx splácet poskytnutý xxxx x době xxxxxxxxxxx úvěru, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxx xxx xxxxxxxxx pravidelných xxxxxx ekonomického xxxxx xxxxxxx. Mimo tyto xxxxxxx využije xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nevyplývaly, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolu s xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx neodpovídaly xxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx tedy xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [xxxxx xx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx dluhu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x. x. (xxxx xxx „xxxxx X“)] xxxxxxxx xxxxx xxxxx; x xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx splnění této xxxxxxxxxx nijak xxxxxxx.

27. Xxx přípravě dovolání xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx situace xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx února x xxxxxx 2011, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dlužníka x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rámce xxxxxxxxxxxxxxx úvěru x 3,5 milionu Xx xx 4,5 milionu Xx. Xx xxxxxxxxx xxxxx předložených xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx roku 2011 xx Sbírky xxxxxx xxxx zjištěno, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx předložil xxxxx nepravdivé účetní xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx nevyhověla xxx nedostatečnou xxxxxx xxxxxxxx x stop xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx tak pokračoval xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx u banky, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx X, přičemž x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx patrno, xx od 12.4.2011 xxx dlužník s xxxxxx X uzavřeny xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 6 milionu Xx. Xx, že xxxxx X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxx xxx (jak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud) x úpadku, xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Potud xxxxx x uplatňování xxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx řízení (xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx řečené xx netýká doby, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx úkonům. Xxx xxxxx x názorný xxxxxxx xxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxx požadovat xx xxxxxxxx podklady xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídat xxxxxxxxxxx.

28. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dovolání xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xx vyšší x jsou xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

29. Rozhodné znění xxxxxxxxxx soudního řádu xxx xxxxxxxx xxxxxx (xx znění xxxxxxx xx 1.1.2014 do 29.9.2017) se podává x xxxx 2. xxxxxx II xxxxx xxxxx xxxxxx x. 296/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx. x tomu xxxx (xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, že incidenční xxxx byl xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2014) i usnesení Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 29.5.2014, xxx. xx. 29 XXxx 33/2014, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 92/2014 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx [xxxxxxxx je (xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx níže) xxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu].

30. X rozsahu, v xxxx xxxxxxxxx proti xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x bodu XXX. výroku x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx IV. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx poplatku, xxxxx x x xxxxxxx, x němž xxxxxxxxx xxxxx druhému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx odmítl xxxxxxxx podle §243x xxxx. 1 xxxx xxxxx o. x. x., xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx §241a xxxx. 2 o. x. x. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dovolání (žádná x výše xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx) x ohledně těchto xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

31. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 25.9.2013, sp. xx. 29 Xxx 2394/2013, xxxxxxxxxx xxx číslem 4/2014 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Ústavního soudu xx xxx 28.11.2017, xx. xx. Xx. XX-xx. 45/16, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 460/2017 Xx. [které je (xxxxxx xxxx další xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxx xxxx) xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx].

32. X xxxxxxx, x xxxx směřuje proti xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xx dovolání x dané věci xxxxxxxxx xxxxx §237 x. s. x., xxxx pro xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dovolání xxxxxxxxxxx x §238 x. x. x., x x posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxx x xxx dovolacím soudem (xx xxxxx na xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx) beze xxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx dovolání

33. Vady xxxxxx, x nimž Xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§242 xxxx. 3 x. s. x.), xxxxxx xxxxxxxxx namítány x ze xxxxx xx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx se xxxxx - v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vymezených xxxxxxxxx - zabýval xxx, zda xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dovolatelem, xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

34. Xxxxxx xxxxxxxxx věci xx obecně xxxxxxxxx, xxxxxxxx odvolací xxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxx, jež xx xxxxxxxx skutkový xxxx nedopadá, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx určenou, nesprávně xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx skutkový xxxx nesprávně xxxxxxxxx.

35. Xxxxxxxx stav xxxx, xxx xxx zjištěn xxxxx xxxxxxx stupňů, xxxxxxxxx nebyl (xxx xxxxxx xxx) xxxxxxxxxx x Nejvyšší xxxx x něj při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů xxxxxx xxxx xxxxxxx smlouva (xxx je 1 x xxxxx založena, xxxxxx xxxxxxx, na x. 1. 38-42 xxxxx). X těchto xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx účely dalšího xxxxxxx reprodukuje následující xxxxxx:

(Xxxxxxx smlouva)

článek X. Xxxxxxx Xxxxxxx

1. Xxxxx xx touto Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx sjednaných x xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx. VII xxxx Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx Klient v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx průběžně xxxxxx xx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. XXX xxxx Smlouvy.

2. Xxxxxx xx zavazuje tento xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx úroky.

článek XX. Xxxx xxxxx

1. Xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx provozních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Klienta. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Klient xxxxxxxxx.

xxxxxx III. Xxxx xxxxxx úvěru

1. Xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx. VII této Xxxxxxx.

2. Klient xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx potřebných xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx.

3. Pokud Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx nedojde x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxx Xxxxxxx, podle xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx prodloužena, je Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx den xxxx trvání xxxxx xxxxxxxx úvěru xxxxx xxxxxxx.

xxxxxx XX. Xxxxxxxx

1. Xxxxxx se zavazuje xxxxxxx úvěr xxxxxx xxxxx, poplatků x xxxxxxx, které x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx svého běžného xxxx xxxxxxxxx x xx. XXX xxxx Xxxxxxx.

xxxxxx XXX. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: 3 500 000 Kč.

5. Xxxx trvání úvěru: 12 měsíců od xxxxxxx Smlouvy.

článek XX. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkových xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxx Bance xxxx xxxxxxxxx řádnou xxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx poslední xxxxxxxx xxxxxx období xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx 1 x ročně, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k dani x xxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx Klient xxxxxxx xxxxxxxxxx Bance xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx během xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požadovat xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daňových xxxxxxxx x x xxxxxxxx o sociálním x zdravotním xxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxx xxxxxxxx Bankou xxxxxxx platební xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx splnit xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx smlouvy.

2. Xxxxxxxx Xxxxxx poruší některou x xxxxxx povinností, xx Banka oprávněna xx xxxxx porušení xxxxxxxxxx požadovat zaplacení xxxxxxx xxxxxx ve xxxx 30 000 Xx, xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx Banky. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Banky xx xxxxxxx škody x xxxxx rozsahu.

K xxxxxxxxx pasážím xxxxx xxxxxx, xx používají xxxxxxx xxxxxxxx záhlavím xxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxx xx xxxxxx „Xxxxxx“ xxxxxxxxx, „Klientem“ xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, „Xxxxxxxx“ xxxxxxx smlouva x „úvěrem“ poskytovaný xxxxxxxx xxxx.

(Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx)

X.

1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x odstavci 4 xxxxxx xxxxxx xx x účinností xx 16.9.2010 x článku XXX. Individuální xxxxxxx xxxxxxxx xxxx body 3 x 5, xxxxx nově xxxxx:

5 Xxxx trvání úvěru: xx 16.9.2011

2. Smluvní xxxxxx xx dále xxxxxxx, xx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 xxxxxx článku xx s účinností xx 16.9.2010 x xxxxxx XX. Další xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx b) x x), xxxxx nově xxxxx:

x) Xxxxxx... xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve výši 70 % ročního xxxxxxxxxx obratu prostřednictvím xxxx vedených Klientovi Xxxxxx.

4. Podmínky úpravy xxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxx ... nemá xxxxxxxxx xxxxx nedoplatky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx x daňovou xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx vyplývat, xx Xxxxxx... nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx s povinností xxxxxx xxxxxxxxxx pojištění.

II.

3. X případě, xx xxxxxxxx xxxxxxx v xx. I xxxx. 4 nebudou xxxxxxxxxx xx 16. září xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. [36] Xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

§239

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx žalobou podanou xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx právních xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxx zahájení insolvenčního xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx řízení xx základě odpůrci xxxxxx jiné xxxxx, xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pokračovat.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 1 xxxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx. Xxxxxx-xx xx x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Dlužníkovo xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty xxxxxx mocí xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx odpůrčí xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§241

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úkonem xx xxxxxx xxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx některému xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uspokojení, xxx xxxx xx xx xxxxx náleželo v xxxxxxxx.

(2) Zvýhodňujícím právním xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx úkon, xxxxx xxxxxxx učinil x době, xxx xxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx vedl x xxxxxxxxxx xxxxxx. Má xx za xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx učiněný ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx dlužník xxxxxx v době, xxx xxx v xxxxxx.

(3) Zvýhodňujícími xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx dlužník

a) xxxxxx dluh xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx změnu xxxx nahrazení xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx svému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zánik xx xxxxxxxxx xxxxx práva,

d) xxxxxxx xxxx majetek x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxx odporovat, xxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx prospěch osoby xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, která xxxxx x dlužníkem xxxxxx, xxxxx v době 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Zvýhodňujícím xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obdržel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx přiměřený majetkový xxxxxxxx, x xx xx předpokladu, že xxxxx o xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx byl xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxx náležité pečlivosti xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xx by xxxxx xxxx xxxx vést x úpadku dlužníka,

c) xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx učinil xx xxxxxx moratoria xxxx xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

V xxxx podobě, xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx ustanovení xxx x době, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úkony, xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx žaloby. Xxxxxxxxxx §241 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nedoznalo xxxx xxx xxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Pozdější xxxxx xxxxx §239 insolvenčního xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2014) xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx.

37. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx předestřené xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx otázek xxxxxxxxx x xxxxxxxx §241 insolvenčního zákona xxxx účastníky xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx byly mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx [zda xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonů xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §239 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx vůbec xxx (s xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxx dlužníka, xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx], dovolací xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx jen x xxxxxxx §241 xxxx. 5 písm. b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xx požadavku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxx). Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx dovoláním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx) z xxxx, xx:

[1] Xxxxxxxxx splátky xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; x xxxx srov. x xxxxxxxx ze xxx 27.2.2014, xx. xx. 29 Cdo 677/2011, uveřejněný xxx xxxxxx 60/2014 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x němž Xxxxxxxx soud xxxxxxx, xx projev vůle, xxxx dlužník xxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §34 xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx splnit xxxx (závazek). Xxxxxxx xxxxxxx úkonem xx x xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx (peněžitý xxxxxxx) dlužníkovu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §332 xxxx. 1 obch. xxx.

[2] Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx §239 odst. 3 insolvenčního zákona); x xxxx xxxx. x rozsudek xx xxx 16. xxxxx 2018, xxx. zn. 29 ICdo 84/2016, x němž Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§235 x násl. xxxxxxxxxxxxx zákona) nastávají xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx, x xx bez xxxxxx na xxxxxxxxxx, xx žalobce xxxxxxxxx xxxx takové xxxxxx (xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx dlužníka) až xx xxxxxxx (následné) xxxxx insolvenčního soudu.

[3] Xxxxxxxxx právní úkony xxxxxxxxxx dlužník x xxxx, xxx xxx x xxxxxx ve xxxxx platební xxxxxxxxxxxx.

[4] Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkony dostalo xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxxxxxx, xxx jaké xx xx jinak xxxxxxxx x xxxxxxxx.

[5] Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx úvěr).

38. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

39. Xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, že xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pečlivosti xx smyslu §241 xxxx. 5 písm. x) xxxxxxxxxxxxx zákona, xx xxxxxxx vyvinout xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takové xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx vyvinula xxxx rozumně pečlivá xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dovodit, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, schopnosti či xxxxxxxxxx (x xxxxx xxxxx xxxxxxxx) využít. Xxxx. x xxxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 29.8.2017, xxx. xx. 29 XXxx 82/2015 (xxxxxxx stížnost xxxxx xxxxxx rozsudku odmítl Xxxxxxx soud usnesením xx dne 9.1.2018, xx. xx. X. XX 3690/17), x xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx např. x xxxxxxxx xx xxx 30.11.2017, xxx. xx. 29 XXxx 97/2015. X rozsudku ze xxx 31.10.2017, sen. xx. 29 XXxx 76/2015, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx“ osoby, x xxxxx xxxxxxxx byl xxxx učiněn, x §241 odst. 5 xxxx. x) insolvenčního xxxxxx x rozsudku xxx. xx. 29 XXxx 82/2015, se xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x §240 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

40. X xxxxxxxx sen. zn. 29 XXxx 82/2015 Xxxxxxxx xxxx dodal, xx posuzování toho, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx jednání xxxx xxxx x xxxxxxx x požadavkem xxxxxxxx xxxx.

41. V xxxxxxxxxx xx výše ustavenou xxxxxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx (typově xxxxx xxxxx) patří xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxx pečlivosti x xxxxxx běžného xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úvěru x subjektům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx povinnost xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx využít. Xx rovněž xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x schopností xxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxx (xx-xx úvěrovým xxxxxxxxx podnikatel) xxxxxxxx xx smlouvách o xxxxx obdobná xxxx, xxx xxxx předmětem xxxxxxxx x xxxx xxxx, jež xxxx x prověření (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x okamžiku xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx, xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zejména x xxxxxxxxxxxxx (1 xx 4 xxxx) x xxxxxxxxxxxx (4 x xxxx let) úvěrů, xxx xxxx vyloučeno (xxxx x xxxxx xxxxxxx) ani x xxxxx xxxxxxxxxxxx (xx 1 xxxx).

42. X xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx dovolatelovy xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ukládal článek XX. xxx 1. xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx, nemohl xxxxxxxx „xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ nijak xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x potřebě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx ukládal xxxxxx XX. xxx 1. xxxx. x) úvěrové xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu (po xxxxx xxxxxxxx xxxxx), xxxxx xx tom, xx banka nedostála xxxxxxxxx náležité pečlivosti x xxxx, xxx xxxxxxx vztah xxxxx, xxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx úvěru, x xxxx xx 4.8.2011 xx 18.10.2011, xxx xxxx realizovány xxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukládaných xxxxxxxx předmětným článkem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sloužilo xxxxxxxx xxxxxxxx x článku XX. bodu 2. xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx sankcionovalo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx.

43. Xxxxxx nepřiléhavé xxxx výhrady xxxxxxxxxx, xxxxx nichž by xxxxxx najisto seznat, xx xxxxxxx xx x xxxxxx, xxx xxxxx xx trvání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlužníka xx xxxxx xxxxxxxxxx (těch, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx). Xxxxxx xxx říci, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx trvání úvěrového xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx informace, z xxxxx xxxxx naplnění xxxxxxxxxxx formulovaných v §3 odst. 1 xxxx. x) a x) insolvenčního xxxxxx x které současně xxxxxxxxx některou x xxxxxxxxxxxxxx domněnek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §3 odst. 2 insolvenčního xxxxxx, xx xx xxxxxx §241 odst. 5 xxxx. b) insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx úkonu xxxxxxxx (splátky úvěru) xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx obchodního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x právní xxxx, který dlužník xxxxxx v xxxx, xxx xxxxx v xxxxxx, xxxx o xxxxxx úkon, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (srov. §241 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx). X významu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x neúčinných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.4.2014, xxx. xx. 29 XXxx 14/2012, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 113/2014 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

44. Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxx totiž xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xx dlužníka xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (splátky úvěru) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx styku (xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrového xxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxx x práva xxxxx (xxxx úvěrové xxxxxxxxx) xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [článek IX. xxx 1. xxxx. x) úvěrové xxxxxxx]. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx úvěrového xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jak, xxxx xxxx zjistit), xx xxx jsou xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dlužníka. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx své xxxxx x xxx, xx xxxxx nejednala x náležitou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx banky obsaženém x článku IX. xxxx 1. xxxx. x) xxxxxxx smlouvy, xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx soud xx xxxxx nezabýval tím, xxx banka byla xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jež x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx pravidelném (xxxxxx) xxxxxxx úvěrového xxxxxx xxxx xxx.

45. X xxxxxxxx xxxx věci xxx xxx posouzení xxxxxxxx pečlivosti banky xxxx (mělo xxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx dlužník xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxx 1 x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxx daňového xxxxxxxx k xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxx účetní závěrku - xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxx xxxxxx všech povinných xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx [xxxxxx IX. xxx 1. xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxx smlouvy]. X xxxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvou xx dne 16.9.2009, xxxx xxx xxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx VII. xxx 5. úvěrové xxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xx 16.9.2011 (xxxxxx X. xxx 1. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx zjevné, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx dlužník xxxxxx xxxxx x xxxx xx 31.7.2011, x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx rok 2010. Xxx xx xxx xxxx stát (zda x xxxx xxxx xxxxxxxx plateb, xxxx xxxxxxx) x xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

46. Stejně xxx xx xxxxx (x xxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle §118x odst. 1 x 3 o. x. ř., xxx xx xx xxxxxx §213x xxxx. 1 x. s. ř. xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx) zatím xxxxxxxxxx žalobním xxxxxxxx, xxxxx kterého xxx xxxxxxx „se xxxxxxxxx xxxxx x prodlení, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx úrok“ (srov. xxxxxx, x. 1. 4). Xxxxxx je xxxxxx, xx x x duchu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx splácení úvěru (xxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxxx) jedním z xxxxxxxxxx xxxxxxx nasvědčujících xxxxxxxxxxxx xx ekonomickému xxxxx úvěrového xxxxxxxx. Xxxxx se ostatně xxxxxx xx xxxxxxxx, xx s výjimkou xxxxxxx xxx xxxxxx (xx 4.8.2011, 8.8.2011 x 9.8.2011) xx xxxxxxx platby (xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx xx 16.9.2011, xxxx po xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx úvěru (xxx x 1 platbu x 29.9.2011, o 2 xxxxxx x 3.10.2011, o 1 xxxxxx x 12.10.2011, x 7 xxxxxx x 13.10.2011 x x 1 platbu x 18.10.2011); x xxxxxx, xxx potud xxx o xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přijaty.

47. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx jednání (§243x xxxx. 1 xxxx první o. x. ř.), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxxxxxx výroků x xxxxxxxxx řízení x x xxxxxxx xxxxxxxx) x věc xxxxxx xxxxxxxxxx soudu k xxxxxxx xxxxxx (§243e xxxx. 1 x 2 x. x. x.).

48. Xxxxx dodat, xx xxxxxxx x xxxxxxx důkazní xxxxxxxxxx (§213x xxxx. 1 x. x. x. xx spojení x §118x xxxx. 3 x. x. x.) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x důkazní xxxxxxxxxx (§213x xxxx. 1 x. x. x. xx xxxxxxx s §118x odst. 1 x 3 x. x. ř.) x xxxx, že x xxxxxxxxx období xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxxxx xxxxxx k xxxx, xx dlužník xxxxx řádně x xxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že úvěr xxxxx x xxxx xxxxxxx a že xxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxx detekující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), se xx xxxxxx žalovanému. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností xxxx. rozsudek Nejvyššího xxxxx xx xxx 25.2.2014, xx. zn. 22 Cdo 3542/2013, xxxx rozsudek Nejvyššího xxxxx xx xxx 1. xxxxx 2018, xx. xx. 28 Xxx 5610/2017.

49. Závěrem xxx souhlasit x xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx (nově) xx x xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx [27]), xxxxx xxxxxxx x dovolacím xxxxxx xxxxx xxxx „xxxxxxx xxxxxxx“, když xxxxxx zohlednění v xxxxxxxxx řízení zapovídá Xxxxxxxxxx xxxxx §241x xxxx. 6 x. x. x. X xxxxx xxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (v návaznosti xx xxxxxxxxx tvrzení x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx x prokázání své xxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxx xxxx výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx situace xxxxxxxx xxxxxx xx přelomu xxxxx x xxxxxx 2011, x xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dlužníka xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.