Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx níž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx finančních xxxxxx xxxx xxxxxxxx (investor), xxxxx xxxxx zhodnotit xxxxxxxxx finanční prostředky xxxxxxxxxxxx s investičními xxxxxxxx, xxxxx jen xxxxx x dluhy x xxxxxxxxx xx xxxxxx §389 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Na charakter xxxxxx xxxxx nemá xxxx ani xxxxxxxxxx, xx dlužník xx xxxxxxxxx (třikrát) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx: §149 xxxx. 2 xxxx. x), §389 xxx. x. 182/2006 Xx.

Xxxxxxxx soud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 10.4.2017, xx. xx. XXXX 42 XXX XX, 1 XXXX XX, x xxxxxxxx Vrchního xxxxx x Praze xx dne 17.7.2017, xx. xx. XXXX 42 XXX XX, 4 XXXX XX, x xxx mu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx ze xxx 5.10.2016, x.x. XXXX 42 XXX XX, Xxxxxxx xxxx v Xxxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx soud“) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx soud - xxxxxxxx xx §389 xxxx. 1, 2 x §390 odst. 3 zákona x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x 12.7.2016 xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 1 (Z. X.), x. 2 (X. X.), x. 12 (Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx) x x. 13 (X. X.) xxxx pohledávkami x podnikání a xxxxxxxx č. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dlužníka xxxxxxxxxx. Závěrem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx „xxxxxxxxx xx dne 30.8.2016 xx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. v xxxxxxxxxxx x xxx. Xxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a odvolání xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx“.

3. X xxxxxxxx xxxxxxxx Vrchní xxxx v Praze xxxxxxxxx ze xxx 10.4.2017, č.j. KSHK 42 INS XX, 1 XXXX XX, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx soud xxxxxx x závěru, xx dlužník xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x podnikání xxxx třem věřitelům (xxxxxxxxx x. 1, 2 x 13) x xxx x xxxx (xxxxxxxx č. 1 x 2) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výslovně xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x toho, xx xxxxxxxx x. 1,2 x 13 xxxxxxxxxx xx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 31. července 2014 xxxx věřitelem x. 1 (xxxx xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx) odvolací xxxx dovodil, že xxxxxx smluv x xxxxxxxx xxxx to, xxx xxxxxxx xxxxxx xxx věřitele zisk xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částek xx trzích x xxxxxxx xxxxxx. Dlužník xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx více věřitelů (xxxxxxx xxx xxx), xxx o činnost xxxxxxxxxx, xxxxxx nahodilou, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Podle odvolacího xxxxx xx uvedená xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, a to xxxxxx, xx „některý xxxx nutný pro xxxxxxxxx chybí - x tomto případě xxxxx této xxxxxxxx xx živnostenským oprávněním“. Xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §389 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx

5. Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dlužník xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §237 xxxxxx č. 99/1963 Xx., občanský soudní xxx (dále xxx xxx „o. s. x.“), argumentem, že xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx vyřešení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx xxx §241x xxxx. 1 x. x. x.), a požaduje, xxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx řízení, xxxx. xxx zrušil x xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx x xxx vrátil xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx řízení.

6. Konkrétně xxx xxx dovolatele x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva:

„Může xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu?“

7. X xxxxxxxx otázce argumentuje xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx konkurs x xx xxxxxxxx (x xxxx, xxx trvaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x prohlášení xxxxxxxx xx xx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx řešit některým xx sanačních xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx hmotného xxxxx:

[1] „Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx?“

[2] „Zda xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx představuje podnikatelskou xxxxxxx?“

[3] „Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx?“

[4] „Xxx xx xxxx xxxxxxxx pojmu xxxxx x xxxxxxxxx xxx insolvenčního zákona x xxxx xx 31.12.2013, kdy xxx xxxxxx občanský xxxxxxx x. 40/1964 Xx., x x xxxx xx 1.1.2014, xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zákoník x. 89/2012 Xx.?“

[5] „Xxx tím, že xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx strany uzavřou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx dojít ke xxxxx xxxxxx závazků xx závazků xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx?“

9. Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Argumentuje xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení xxxxx, xxxxxx či xxxxxx. Dále dovolatel xxxxx, že přijal xxxxxx od xxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx finančních xxxxxx xx xxxxxx z xxxxx zhodnocení soukromých xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx. Dovolatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věřitelů x. 2 x 13 xxxx rokem 2010, xx věřitele č. 1 x xxxxxx 2010 xx 2012. Xxxxxxx dovolatel nebyl x xxxx splatnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věřiteli x. 1 xxxxxx, xxxxxxx x ním x xxxx 2014 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Odvolací xxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx roku 2012 (xx účinnosti xxxxxx x. 40/1964 Xx.) x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx od 1.1.2014.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

10. Xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §237 x. s. x., xxxx x posouzení xxxxxx, xx nichž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

11. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx dovolací xxxxxx (xx 29.9.2017) xx xxxxxx x xxxx 2. článku XX xxxxx xxxxx xxxxxx x. 296/2017 Xx., kterým se xxxx zákon x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže odvolací xxxx posoudil věc xxxxx právní normy, xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx stav xxxxxxxx, xxxx xxxxxx normu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

13. Xxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebyl (xxx nemohl být) xxxxxxxxxx x Nejvyšší xxxx x něj xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

14. Xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodná následující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, xx xxxxx účinném xx 1.1.2014 xx 30.6.2017 [s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (16.2.2016) x xxxxxx napadeného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (10.4.2017)]:

§149

(1) Nejde-li x xxxxxx podle §148, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxx řešení xxxxxx samostatným xxxxxxxxxxx xxxxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dříve xxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, jestliže

a) dlužník xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx jiné xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x způsobu řešení xxxxxx samostatným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx rozhodnutí x xxxxxx, xxxx

§389

(1) Xxxxxxx může xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx úpadek nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx považována za xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řešení dlužníkova xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže

a) x tím souhlasí xxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxxxxxx řízení, ve xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dlužníka xxxxx §308 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx

x) xxx x pohledávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxx dlužník není xxxxxxxxx návrh na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§390

(1) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Podá-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, lze návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx; x tom xxxx xxx xxxxxxx xxx doručení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Návrh xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, kdo x xxxx xxxxx oprávněn, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, osobě, xxxxx xxxxxx xxxxx podala, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx výboru. Xxxxxxxx xxxx podat pouze xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx podala.

§396

Jestliže insolvenční xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx zpětvzetí nebo xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxxxx.

§397

(1) Xxxxxxx-xx ke xxxxxxxxx návrhu na xxxxxxxx oddlužení ani x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X pochybnostech o xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nepovolí xx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx majetku x xxxxxx závazků. Xxxxxxxxxx x povolení oddlužení xx doručuje xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx němu xxxx xxxxxxxxx.

15. Z obsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx:

[1] Insolvenční xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx soudu xxx 16.2.2016 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXx. X. X.

[2] Xxxxxxx xxxxxxxxx 1.4.2016, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx (X-8), xxxxx dlužník xxxxx xx povolení xxxxxxxxx.

[3] Xxxxxxxxx ze xxx 20.4.2016, č. x. XXXX 42 XXX XY, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 15.5.2016, insolvenční xxxx mimo xxxx xxxxxxx úpadek dlužníka (xxx I. xxxxxx) x xxxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxx Mgr. V. X. (xxx XX. xxxxxx).

[4] Xx zprávě xx xxx 12.7.2016 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dlužníkův úpadek xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 1, 2, 12 x 13 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

[5] Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyjádřila věřitelka x. 2 (xxxxxxx xx xxx 15.7.2016, X-9) x xxxxxxx x. 1 (na xxxxxx xxxxxxxx xxx 18.7.2016, X-12).

[6] Xxxxxxxxx xx xxx 30.8.2016, x. x. XXXX 42 INS XY (xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 30.8.2016 v 15.26 xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx konkurs xx xxxxxxx dlužníka. Xxxxxxxxx xx xxx 7.11.2016, x. x. XXXX 42 XXX XX, 4 XXXX XX (xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 8.11.2016 x 9.22 xxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 11 xxxxx x xxxxxxx řízení.

[7] Insolvenční xxxx návrh na xxxxxxxx oddlužení odmítl xxxxxxxxx xx xxx 5.10.2016, č. x. XXXX 42 XXX XX, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 10.4.2017, x. x. KSHK 42 XXX XX, XXXX XY. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 12.4.2017.

[8] Xxxxxxxxx xx dne 2.6.2017, x. j. XXXX 42 XXX XX (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 2.6.2017 x 14.26 xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxx znovu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (bod X. výroku) x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu nastávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx XX. xxxxxx). Xxxxxxxxx xx dne 17.7.2017, x. j. XXXX 42 XXX XX, 4 VSPH XX (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 17.7.2017 x 14.06 hodin), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx I. xxxxxx xxxxxxxx. Usnesení xxxxxx xxxxxx xxxx dne 17.7.2017.

16. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spisu, xxx bylo xxxxxxxxx xxxx, Nejvyšší xxxx xxxxx názor xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx prohlásil xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxx 30.8.2016) a až xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx oddlužení (usnesení xx xxx 5.10.2016). Xxxxxxx xx dovolatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx tedy xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx §396 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (odmítne-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxx platí, xx xx jejím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx xxxxxx x věc xx xxxxxx x xxxxxxx řízení (usnesení xx xxx 7.11.2016) xxxxx x důvodu, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mělo xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx řečeno, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

17. V projednávané xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odpověď xx xxxxxx, zda investování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx s xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost.

18. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx otázky xxxxxxxxxxx přípustnosti oddlužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxx xxxxxx 49/2016 xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx ze dne 23.9.2015, xxx. xx. 1 XXXX 918/2015 (xxxx xxx „X 49/2016“). X xxxxxxx xxxxxxxxx x X 49/2016 xx pak Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx dne 30.11.2016, xxx. xx. 29 XXXX 185/2016, x xx xxx 27.9.2018, xxx. xx. 29 XXXX 140/2016, xxxxx xxxx - xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx zmíněná xxxx - dostupné x xx webových xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu.

19. X těchto xxxxxxxxxx xxxxx, že má-li xxxxxxx dluh x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx v souladu x §389 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxx x xxxxxxxxx nebrání xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx úpadku xxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxx, xxxxx xx dluh x xxxxxxxxx, v xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxx k xxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx x §389 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx, xx xxxx x podnikání nebrání xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, insolvenční soud xxxxx xx povolení xxxxxxxxx odmítne; xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx, xxx který xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxx xxxxxxxxx úpadku xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx x xxx souhlasí xxxxxxx, x xxxxx pohledávku xxx [§389 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx], x xxxxxxx x xxxxxx xx povolení oddlužení xxxxx, xx takový xxxxxxx xxxx, nebo xxxxx-xx před xxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx §397 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

20. Při xxxxxxx §389 xxxxxxxxxxxxx zákona xx znění účinném xx 1.1.2014 pak Xxxxxxxx soud x xxxxxxxx xx xxx 19.6.2018, xxx. xx. 29 XXXX 114/2016 (xx xxx x xxxxxxxxxxxxx odkazuje), dále xxxxxxxxx, že dřívější xxxxxx v xxxxxx (§389 xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2013) xx do popisu xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx hrozícího xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx §389 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx, čímž x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx] (xxx zejména x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 21.4.2009, xxx. xx. 29 XXXX 3/2009, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 79/2009 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek, xxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 23.2.2011, xxx. xx. 29 XXXX 9/2009, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 112/2011 Sbírky xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, a x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.3.2011, xxx. xx. 29 XXXX 20/2009, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 113/2011 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

21. Xxxxxx xxxxx, že xxxxx §389 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx znění účinném xx 1.1.2014 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx má dluhy x podnikání, překlenout (xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx) na xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx přihlášených xxxxxxxx.

22. X xxxxxxxx projednávané xxxx xx podstatné xxxxxxxxx to, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxx xx povolení oddlužení xxx existenci dluhů xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx dva xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

23. Xx skutkových xxxxxxxx xxxxx xxxxxx plyne, xx xxxxxxxxx uzavřel xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx) za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodoval xx xxxxxxxxxx trzích“ (odvolání x 14.9.2016) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Je tedy xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx kapitálového trhu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx upravuje xxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ani xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

24. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x rámci xxx dovolatel xxxxxxxxxx xxx investování xx xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x investičními nástroji, xxxxx x xxxxx x podnikání. Xx xxxxxxxxx xxxxxx dluhů xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx opakovaně (xxxxxxx) xxxxxxxx prostředky xxxxxxxx xx xxxxxxx osob.

25. X xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx xx 3. Xx řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ad 4 x xx 5 xxxxxxxx rozhodnutí nespočívá, xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx vycházel dovolatel x xxxxxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx) závěrů.

26. Xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx nichž napadené xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x dovolání xx xxxxxxx.

27. Xxxxxxxx xxxx proto, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§243a xxxx. 1 věta xxxxx o. s. x.), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a věc xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dalšímu řízení (§243x odst. 1 x 2 x. x. x.). Xxxxxxxx xxxxxx i (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) usnesení xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 17.7.2017, x. x. XXXX XY, 4 XXXX XX (§243x xxxx. 2 věta xxxxx x. s. x.). Xxxxxx tak xxxxx, že xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx. Závěr, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx (x podobě závislého xxxxxxxxxx) xxxxxxx (x xx x xxxxx, xxxxxx-xx vůbec napadeno xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx např. x xxxxxxxx usnesení xx xxx 31.3.2011, xxx. xx. 29 XXXX 11/2009.

28. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx usnesením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 5.10.2016 x xx dne 2.6.2017 xxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxxx).

29. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxx odvolací xxxx xxxxxxx (§243x xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxxx, §226 odst. 1 x. x. ř.).