Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxx-xx manželé (xxxxxxxx) společný xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx-xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx o (xxxxxxxxx) insolvenčním xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx manželu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx manžela (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele) x xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx bez zřetele x tomu, že xxxxxxx spojili x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx manželů xx xxxxxxxx oddlužení (§394a xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx), nevyžaduje xx x tomu, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx takový návrh xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx manžela.

Vztah x xxxxxxxx xxxxxxxx: §129 xxxx. 1, §130 xxxx. 1, 2, §394, §394a xxx. x. 182/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxx x dovolám xxxxxxxx xxxxxx usnesení Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx ze dne 22.12.2016, xx. zn. XXXX 54 INS 25106/2016, 2 XXXX 2337/2016, x xxx xxxxxx tomuto xxxxx x dalšímu řízení.

I.

Dosavadní xxxxxx xxxxxx

1. Usnesením xx xxx 25.11.2016, x.x. XXXX 54 XXX XX, Xxxxxxx xxxx x Xxxxx (xxxx xxx „insolvenční xxxx“) xxxxxxx, že xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxx 23.11.2016, x.x. XXXX 54 XXX XX, xx xxxxxx neúčinné.

2. Insolvenční xxxx xxxxx z xxxx, xx:

[1] Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh dlužníků - manželů xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx oddlužení xx xxx 25.10.2016 byl xxxxxxx xxxxx xxx 3.11. 2016.

[2] Podáním xx dne 23.11.2016 (X-9) vzala xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení.

3. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx posuzoval, xxx xxxxxxxx učiněné zpětvzetí xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X odkazem xx §394x zákona x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), a §91 xxxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx řád (xxxx xxx „o. x. x.“), insolvenční soud xxxxxxxxx, že xxxxxxx, xxxxx xxxxxx společný xxxxx xx povolení xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx x xx xxxx xxxxxx účinků xxxxxxxxx xxxxxxxxx nerozlučných xxxxxxxxxx x považují xx xx jednoho xxxxxxxx. Uzavřel, xx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx oddlužení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx srovnatelný xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu x xxxxx vede k xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx (x xxxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx) zbaveni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vylučuje, xxx xxx o xxxx xx xxxxxxxx obou xxxxxxx. Xxxxx insolvenčního xxxxx nelze xxxxxxxxx, xxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx oddlužení xxxx „xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daným xxxxx xx strany jednoho x xxxx x xxxxxx pro xxx xxxxxxx“.

4. K odvolání xxxxxxxx Vrchní xxxx x Praze x xxxxxxx označeným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x z xxxxx §394x odst. 1 x 3, §396, §129 xxxx. 1, §130 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona x §91 xxxx. 2 o. s. x. - posoudil xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 23.11.2016 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu. Xxxx uvedl, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlužníků - manželů xxx §394x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vzniká na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, xxxxx xxxxxxxxx nerozlučných společníků xxxx manželé x x xx xxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx ze xxx 28.7.2014, č. j. 4 VSPH XX, x xxxxx, xx xx xxxxxxxxx společného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x vyjádření x xxxx

6. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dlužnice dovolání, xxxxx přípustnost xxxxxxxx xx smyslu §237 x. x. x. xxxxxxxxxx, že napadené xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx otázky xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spočívá na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx důvod xxx §241a xxxx. 1 x. s. x.), a požadujíc, xxx Nejvyšší soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxx xx vrátil k xxxxxxx xxxxxx.

7. Konkrétně xxx xxx dovolatelky x xxxx xxxxxx:

8. Xx přípustné, xxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx x manželů vzat xxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxx §394a xxxxxxxxxxxxx zákona?

9. X xxxxxxxx otázce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, že xx podání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx okolnosti (dlužník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyšly najevo xxxx xxxxx xxxxx); xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dříve, xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §394x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zdůrazňuje, že xxxx xx x xxxxxxxx situaci xxxxxxxxx x nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xx „zpětvzetí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §394x insolvenčního zákona xxx jedním x xxxxxxx xxxxx posoudily xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx se x xxxxxx nenacházet“.

10. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx názor, xx §394x odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 2 x. x. x., xxxxx insolvenční xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 16.12.2015, xx. xx. 22 Xxx 4143/2013, x xx dne 12.1.2012, xx. zn. 20 Xxx 2619/2011 (xxxxx xxxx - stejně xxxx další xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, vydaná x xxxx od 1.1.2001 - xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků xx xxxxxx §394x xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx, ale xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovením.

11. Dále xxxxxxxxxxx xxx, že x §394x xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx xxxxx, že xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx mohou (xxx xxxxxx) xxxxx společně, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx tento xxxxx xxxxx xxx xxxxx z manželů. Xxxxx xxxxxxxxxxx měl xxxxxxxxxxx xxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx celé xxxxxxxxxxx řízení zastavit, xxxxx. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx dlužnice a x xxxxxxxxxxxx řízení xxxx pokračovat xxxxx x xxxxxxxx dlužnice“.

III.

Přípustnost xxxxxxxx

12. Dovolání x xxxx věci xx xxxxxxxxx xxxxx §237 x. x. x., xxxx v posouzení xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx otevřených, xxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx beze xxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

13. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxx xxxxxxxx xxxxxx (do 29.9.2017) xx xxxxxx x bodu 2. xxxxxx XX xxxxx xxxxx xxxxxx č. 296/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx řízeních soudních, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

14. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxx, xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx stav xxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx, sice xxxxxxx xxxxxxx, nesprávně vyložil, xxxxxxxx ji xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx aplikoval.

15. Pro xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx 30.6.2017 (x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx [3.11.2016] a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx [22.12.2016]), a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

§97 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx; xxxxxxxx se xxxx, xxx insolvenční xxxxx xxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx návrh podat xxx dlužník.

§106 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxx, který xxxxx řešit xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx oddlužením, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx povolení xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx návrhem xx rovněž xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předepsané xxx xxxx xxxxxx x xxxx k xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx přílohy.

§129 (insolvenčního xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vzít xxxxxxxxxxx xxxxx zpět xx xx xxxxxx rozhodnutí x úpadku xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu.

§130 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xx x něm insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, avšak xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx moci, xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx vezme xxxx xxx xxxxxxx x nich, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx vztahu x navrhovateli, který xxxx návrh xxxx.

§389 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Dlužník xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úpadek řešil xxxxxxxxxx, jde-li o

a) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx z podnikání, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x podnikání.

3) Xxxx xxxxx xxx dlužník xxxx xxxxxxxxx návrh xx povolení xxxxxxxxx xxxxx.

§390 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx návrh jiná xxxxx, lze xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx; x xxx xxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§394 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx.

(2) Zpětvzetí návrhu xx xxxxxxxx oddlužení xxxxx insolvenční soud xx vědomí xxxxxxxxxxx, xxxxx se doručuje xxxxx, xxxxx návrh xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx není přípustné.

(3) Xxxx-xx dlužník xxxxx xx povolení oddlužení xxxx, xxxxxx jej xxxxx znovu.

(4) Byl-li xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zpět xx xxxx, xx xxxx rozhodnuto xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx účinné; toto xxxxxxxxxx, xxxxx němuž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x věřitelskému výboru.

§394a (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Manželé, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx společně. Xxx xxxxxxxxx, xxx jde x osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxx o xxxxxxx ke xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu.

(2) Xxxxxxxx návrh manželů xx xxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obou xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxx, aby xxxxxxx xxxxxx majetek byl xxx xxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx považován xx xxxxxxx xx společném xxxxx manželů; xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx prohlášení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, xxxx xx dobu trvání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§396 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

16. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx zpětvzetí xxxx xxx zamítne, rozhodne xxxxxxxx x způsobu xxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxxxxxxx.

§91 (o. s. x.)

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx věci xxxxxxx, xxxxx x řízení xxxxx x xxxx xxx xx sebe.

(2) Xxxxxxxx xxxx jde x taková xxxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti, xx xx rozsudek xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx účastníky, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x nich x xxx xxxxxxx. Xx změně návrhu, x xxxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx x k xxxxxxxx smíru xx xxxx xxxxx souhlasu xxxxx účastníků, kteří xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

17. Z obsahu xxxxx je xxxxxx, xx:

[1] Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zahájeno xxx 3.11.2016, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (datovaný 24.10.2016 x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx povolení oddlužení), xxxx se dlužníci (xxxxxxx) domáhali zjištění xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x navrhovaným xxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (A-1).

[2] Xxx 23.11.2016 xxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx dlužnice) x xxxxx dne x označené xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx (X-9), xxxxx xxxx zní:

„Dne 3.11.2016 xxxx xxxxx xx xxxx současným xxxxxxxx X. V. xxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xx smyslu §394 XX beru za xxxxx osobu v xxxxx rozsahu xxxx x žádám, aby Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxx toto xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx osobu xx xxxxxx.“

[3] Xxxxxxxxx xx xxx 26.1.2017, č. x. KSPL 54 XXX XX, insolvenční xxxx xxxxxxx úpadek xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx oddlužením a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovil Xxx. R. M.

[4] Xxxxxxx xxxxxxxxx 16.1.2017 xxxxx oba dlužníci x xxxxx xxxxxxx xxxx „insolvenční návrh xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx“ (X-22).

[5] Xxxxxxxxx ze xxx 30.1.2017, č. x. XXXX 54 XXX XX, insolvenční xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx soudu xxx 27.1.2017, xx xxxxxx xxxxxxxx.

[6] Xxxxxxxxx xx xxx 11.5.2017, č. x. XXXX 54 XXX XX, insolvenční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx.

18. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spisu, xxx xxxx provedeno xxxx, Nejvyšší soud xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx proto, xx oba xxxxx xxxxxxxx výrokem xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu (výrok xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx „zpětvzetí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ odvolací xxxx xxxxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxx). Nejvyšší soud xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx ze xxx 23.11.2016 (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx odkazu xx §394 insolvenčního zákona) xxxxx dovolatelka zpět xxxxx xx povolení xxxxxxxxx. Jde o xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx závěr o xxx, xx xxx xxxxxxxxxxx vyjadřuje.

19. Xxxxxxxxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x závěru, xx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxx xxxxxx obsahu (§41 odst. 2 x. x. ř.) xxxxxxxxx, že soud xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smysl xxxx „xxxxxxxx“ xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx závěry, xxxxx z xxx xx skutečnosti xxxxxxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 25.10.2016, sp. xx. 29 Xxx 1399/2016, a x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx).

20. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dva xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx insolvenční xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pravidla i xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx §103 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx obsahové náležitosti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx §391 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x § 2 xxxx. c) xxxx x insolvenčního xxxxx xxxxxx návrh na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení. Xxxxx xx povolení xxxxxxxxx je xxx xxxxxxx, jímž xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dlužníka xxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx) [k xxxx xxxx. důvody xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 27.1.2010, xxx. xx. 29 XXXX 1/2008, uveřejněného xxx x. 88/2010 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx jen „X 88/2010“)].

21. Xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx, že xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx (§129 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx navrhovatel zastavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§130 xxxx. 1 věta xxxx xxxxxxxxxxxxx zákona). Xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxx dlužník xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nerozhodne x xxxxxxxxx oddlužení (§394 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxx (§394 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx). X xxxxx případě xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§396 insolvenčního xxxxxx).

22. V xxxxx xxxxxxxxx rámci xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (x ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podaného xxxxx manžely xxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společníků.

23. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxx Nejvyšší xxxx xx své xxxxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxx:

[1] Xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x X 88/2010 x xxxxxxxx „xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxx (od 1.1.2014) x „xxx společný xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxx §394x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tedy jestliže xx xxx, kdy xxxxxxxxxxxxx xxxxx dojde xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxx společný návrh xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxxx. Xxxxxxx-xx insolvenční soud xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx), s xxxx xx xxxxxx společný xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx tím xxxxx. Xxxxxx, jímž insolvenční xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu manželů (xxxx xxxxxxx) xxxxxxx x společný xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (x insolvenčním xxxxxxx spojený), xx xxxxxxxx vadný (viz xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 31.7.2017, xx. xx. 29 Xxx 3108/2015).

[2] X xxxx xx 1.1.2014 xxxx xxxxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxx §394x xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxx účinném od 1.1.2014 pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) spojení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení x v těch xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx zahájena xxxx 1. xxxxxx 2014 (xxxx. usnesení Nejvyššího xxxxx xx xxx 30.11.2017, xxx. xx. 29XXXX 1/2016).

[3] Xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx x tím, aby xxxxxxx jejich xxxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx (xx xxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx (§394x xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx od 1.1.2014), xxxx za xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Ta xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxxxxxx soud po xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx (§394x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx od 1.1.2014) xxxxxxxx xxxxxxxxx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx (§408 xxxx. 1 xxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx, xx znění účinném xx 1.1.2014) [xxx xxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxx. xx. 29 NSČR 1/2016].

24. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dovolatelkou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozhodná xxxxxxxxx dikce §394x xxxx. 3, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.1.2014 (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 294/2013 Xx.). Z xxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx podali xxxxxxxx návrh na xxxxxxxx xxxxxxxxx, přiznává xxxxxxxxxxx zákon xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

25. Xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 294/2013 Xx. projednávala Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 6. xxxxxxxx xxxxxx (2010-2013) xxxx xxxx x. 929/0, xxxxxxx xxxx §394x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x něm xxx xxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx podobě) xxx xxxxx 213. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx 213 (§394x) se x xxxxxxxxx změně xxxxxxxxx jen xxx, xx:

„X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx manželů. Tomu xxxxxxx vstříc xxxxx §394x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx vychází x xxxx, xx xxxxxxx, xxxxx podají návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx jednoho dlužníka x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx x xxxxxxx) majetek xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx. xxxx x xxxxx §408 xxxx. 1 x důvodovou zprávu xxxxxx.“

26. Pro xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxx nerozlučné xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxxxxxxx x hmotného xxxxx; xxx, xxx xxxxxx xxxxx neumožňuje, xxx xxxxxxx xxxxxx xxx projednán x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx společníku, xxx x xxxxxxxxxx společenství. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx každý x xxxx xxx x xxxxx musí xxxxxxx společně. Xxxxx x tomto xxxxx, xx každý xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx, co xx - uvažováno z xxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx řízení - xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x ostatních úkonů xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx. XXXXXX, X. in DRÁPAL, X., XXXXX, J. x xxx. Občanský xxxxxx řád X. §x-200xx. Komentář. 1. xxxxxx. Xxxxx: C. X. Xxxx, 2009, x. 591).

27. Závěry xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxx dovolatelka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx právní xxxxxx (§394x odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona) xxxxxxxx, xxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx podal xxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxx tedy xxxxxxxxx, xxx každý x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x insolvenční xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x manželů xxxxxx.

28. Xxx xxxxx, xxx úkony zpětvzetí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí učinit xxx manželé, xx xxxxx přihlédnout xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) a xxxx k xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úkonů plynou xxx xxxxxx xxxxxx xxxx manželů.

29. V xxxxxxxx xxxx věci xx zřejmé, že xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani žádnou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

30. Smyslem xxxxxx xxxxxxxx v §394x xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx - xxxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního řízení xxx xxxxxxxxx, xxx x hmotněprávní rovině xxx o závazek (xxxx) jen xxxxxxx x těchto xxxxxxx (xxxxxxxx).

31. Smysl xxxxxx xxxxxxxx v §394a xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx manželé, xxxxx xxxxxx společný xxxxx na povolení xxxxxxxxx, „xxxx ... xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxx vazbu, xxx kdyby o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxx“. Nadto xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx dobu xxxxxx insolvenčního xxxxxx x návrhu xx xxxxxxxx oddlužení x xx xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxx.

32. Ustanovení §394x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx společenství xxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu. Jak xxxxxx plyne x xxxx řečeného, skutečnost, xx xx společně xxxxxxx insolvenčním xxxxxxx xx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx), na povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxx (u xxxxxx, xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zpětvzetí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xx) xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx, xxx postupovat, xx-xx insolvenčních navrhovatelů xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx vezme zpět xxx některý z xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx §130 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx, xx insolvenční xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxx xxxx); xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odchylku xx xxxxxx pravidla xxxxxxxxxx.

33. Xxxxx řečeno, xxxxxx-xx xxxxxxx (dlužníci) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh x xxxxx-xx xxxxx x xxxxxx manželů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ještě xxxx rozhodnutím x xxxxxx nebo předtím, xxx jiné rozhodnutí x (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx x tomuto xxxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxxxx; xxxxxxx druhého xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) x takovým xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx spojili x xxxxxxxxxxxx návrhem x xxxxxxxx návrh xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx.

34. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zjevně neobstojí.

35. Xxxxx dodat, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zpětvzetí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxx x xxxx (xxx xx obsah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x 23.11.2016). Je xxxxx zjevné, že xxxxxxxx xxxxxxxxx x §394x xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx manželé „xxxxxxxxx nerozlučných společníků“ xx xxxx trvání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx k xxxx, xxx insolvenční xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx). Ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx každý x xxxxxxx (ve vztahu x sobě) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

36. Xxxxx xxxxxx, podají-li manželé (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx (§394x xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx), xxxxxxxxxx xx x xxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxx xxxxxx návrh xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

37. Odtud xxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx správné x xxxxxxxx je xxxxxxx.

38. Nejvyšší xxxx xxxxx, aniž xxxxxxxxx xxxxxxx (§243a xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. x.), xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§243x xxxx. 1 x 2 o. x. x.).

39. Xxxxxxxx dovoláním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostor xxx xxxxxxx, zda v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 23.11.2016 (§394 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona) xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§396 insolvenčního xxxxxx), bude xxxxx xx odvolání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.11.2016, č. x. XXXX 54 XXX XX, xxxx toto xxxxxxxx vezme zpět.

40. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx odvolací soud (x pro xxxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxx (§243g xxxx. 1 xxxx xxxxx část za xxxxxxxxxx, §226 xxxx. 1 o. s. x.).