Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx insolvenční xxxxx x vezme-li xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx předtím, xxx xxxx rozhodnutí o (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx návrhu xxx nabylo xxxxxx xxxx, insolvenční soud xx vztahu x xxxxxx manželu xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení; souhlas xxxxxxx xxxxxxx (druhého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) s xxxxxxx zpětvzetím xx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhem x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx xxxxxxx (dlužníci) společný xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§394a xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx), xxxxxxxxxx xx x xxxx, xxx xxxxx x těchto xxxxxxx vzal xx xxxx xxxxxx návrh xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx: §129 xxxx. 1, §130 xxxx. 1, 2, §394, §394a zák. x. 182/2006 Sb.

Nejvyšší xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zrušil usnesení Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx ze xxx 22.12.2016, sp. xx. XXXX 54 XXX 25106/2016, 2 XXXX 2337/2016, x xxx xxxxxx xxxxxx soudu x dalšímu xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx řízení

1. Xxxxxxxxx xx xxx 25.11.2016, x.x. KSPL 54 XXX XY, Xxxxxxx xxxx x Xxxxx (xxxx xxx „insolvenční xxxx“) xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 23.11.2016, x.x. KSPL 54 XXX XX, xx xxxxxx neúčinné.

2. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxx, xx:

[1] Společný xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - manželů xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx oddlužení ze xxx 25.10.2016 xxx xxxxxxx xxxxx dne 3.11. 2016.

[2] Xxxxxxx xx xxx 23.11.2016 (X-9) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení.

3. Xx xxxxx základě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx zpětvzetí xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účinným xxxxxx. X odkazem xx §394x xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx zákona), a §91 xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád (xxxx xxx „x. x. x.“), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na povolení xxxxxxxxx, mají po xxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx x xx xxxx xxxxxx účinků xxxxxxxxx xxxxxxxxx nerozlučných xxxxxxxxxx x považují xx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Uzavřel, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xx xxxxxxxx procesním xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx (v xxxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx) zbaveni xxxxxxxx xxxxxxxxx oddlužení, xxx vylučuje, xxx xxx x xxxx xx prospěch xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx „negovány úkonem xxxxxxxxx daným xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx s xxxxxx xxx xxx xxxxxxx“.

4. X odvolání xxxxxxxx Xxxxxx soud x Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxx - vycházeje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxx x x xxxxx §394a xxxx. 1 x 3, §396, §129 odst. 1, §130 xxxx. 1 insolvenčního zákona x §91 odst. 2 x. x. x. - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxx 23.11.2016 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx uvedl, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxx §394x insolvenčního xxxxxx xxxx vzniká xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxx nerozlučných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx i x té fázi xxxxxx, x níž xxxx posuzuje xxxxxxxx xxxxxx. K xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Xxxxx xx xxx 28.7.2014, č. x. 4 XXXX XY, x dodal, xx xx zpětvzetí společného xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx x ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx

6. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dovolání, xxxxx xxxxxxxxxxx vymezuje xx xxxxxx §237 x. x. x. xxxxxxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx xxx §241a xxxx. 1 x. x. x.), a xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x věc xx vrátil x xxxxxxx řízení.

7. Xxxxxxxxx xxx xxx dovolatelky x xxxx otázku:

8. Xx xxxxxxxxx, xxx x době do xxxxxxxxxx x úpadku xxx xxx xxxxxx x manželů xxxx xxxx insolvenční xxxxx xxxxxx xxxxx §394x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx?

9. X xxxxxxxx xxxxxx argumentuje xxxxxxxxxxx tak, že xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zásadně xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x dovolatelkou xxxxxxxxxxx, xxxxx najevo xxxx další dluhy); xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dříve, xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx §394a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zdůrazňuje, že xxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx dluhy xxxxxxxx. Xxxxxx, xx „zpětvzetí xxxxxx xxxxxxxx podle §394x insolvenčního xxxxxx xxx jedním x xxxxxxx soudy posoudily xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx manžela xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx právo xxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxx“.

10. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že §394x odst. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §91 odst. 2 x. x. ř., xxxxx insolvenční řízení xx xxx xxxxxxxxx. X poukazem na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.12.2015, xx. xx. 22 Xxx 4143/2013, a xx xxx 12.1.2012, xx. zn. 20 Xxx 2619/2011 (xxxxx xxxx - xxxxxx xxxx další xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx v xxxx xx 1.1.2001 - xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků ve xxxxxx §394x xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, ale xx uměle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

11. Xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx x §394x odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx, xx xxxxx xx povolení oddlužení xxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx) xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx úprava xxxxxxxx, aby tento xxxxx podal xxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx měl xxxxxxxxxxx soud „xxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx. mohl xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx“.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

12. Xxxxxxxx v xxxx věci xx xxxxxxxxx podle §237 x. x. x., xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx napadené rozhodnutí xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx souvislostech xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx dovolání

13. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (xx 29.9.2017) se xxxxxx x xxxx 2. xxxxxx XX xxxxx xxxxx xxxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 292/2013 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony.

14. Právní xxxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx skutkový xxxx xxxxxxxx, xxxx právní xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nesprávně xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

15. Xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxx do 30.6.2017 (x ohledem na xxxx zahájení xxxxxx [3.11.2016] x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx [22.12.2016]), x xxxxxxxxxx soudního xxxx:

§97 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx návrh; xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxx úpadek, xxxx xxxxxxxxxxx návrh podat xxx xxxxxxx.

§106 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxx, který xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i návrh xx xxxxxxxx oddlužení. X xxxxxxxxxxxx návrhem xx xxxxxx xxxxx xxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxx případech xxxx xxxxxxxxxxx návrh obsahovat x náležitosti předepsané xxx xxxx xxxxxx x musí x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§129 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Insolvenční xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zpět xx xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx návrhu.

§130 (insolvenčního xxxxxx)

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zpět, xxxxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx vzat zpět xx xxxx, xx x něm xxxxxxxxxxx xxxx rozhodl xxxxx xxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx není xxxxx x právní moci, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx více x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x nich, insolvenční xxxx řízení xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, který xxxx návrh xxxx.

§389 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úpadek xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx podnikatele x současně nemá xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) fyzickou xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

3) Xxxx xxxxx než xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§390 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxx na povolení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Podá-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, lze xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx; o xxx xxxx xxx dlužník xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§394 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zpětvzetí xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxx insolvenční xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx dlužník návrh xx xxxxxxxx oddlužení xxxx, xxxxxx jej xxxxx znovu.

(4) Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzat xxxx xx poté, co xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx zpětvzetí xxxx xxxxxx; toto xxxxxxxxxx, proti xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx návrh xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x věřitelskému xxxxxx.

§394x (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxx, x nichž každý xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx společně. Pro xxxxxxxxx, zda xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxx na povolení xxxxxxxxx, je xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx insolvenčnímu soudu.

(2) Xxxxxxxx návrh manželů xx povolení oddlužení xxxx xxxxxxxxx výslovné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx s xxx, xxx všechen xxxxxx majetek xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx považován xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, xxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx návrhu x xx dobu trvání xxxxxx oddlužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společníků x xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§396 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

16. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx odmítne, xxxxx xx xxxxxx xxxx zpětvzetí nebo xxx zamítne, rozhodne xxxxxxxx o způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§91 (x. x. x.)

(1) Xx-xx žalobců xxxx žalovaných x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx z xxxx xxx za xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, platí úkony xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx. Xx změně xxxxxx, x xxxx vzetí xxxx, k xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx je xxxx třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx.

17. Z xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx:

[1] Insolvenční xxxxxx xxxx zahájeno xxx 3.11.2016, xxx insolvenčnímu xxxxx xxxxx insolvenční xxxxx (datovaný 24.10.2016 x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxx se dlužníci (xxxxxxx) xxxxxxxx zjištění xxxxxx x povolení xxxxxxxxx x navrhovaným xxxxxxxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (X-1).

[2] Xxx 23.11.2016 bylo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx podpisem xxxxxxxx) x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (A-9), xxxxx text zní:

„Dne 3.11.2016 jsem xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx X. X. xxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxx na povolení xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xx xxxxxx §394 XX beru xx xxxxx osobu x xxxxx rozsahu xxxx x žádám, xxx Xxxxxxx soud x Xxxxx xxxx toto xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxx xx xxxxxx.“

[3] Xxxxxxxxx xx xxx 26.1.2017, č. x. XXXX 54 XXX XX, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. R. X.

[4] Xxxxxxx xxxxxxxxx 16.1.2017 xxxxx oba xxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxx „xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení“ (X-22).

[5] Xxxxxxxxx xx xxx 30.1.2017, x. x. KSPL 54 XXX XX, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dne 27.1.2017, xx xxxxxx xxxxxxxx.

[6] Xxxxxxxxx xx xxx 11.5.2017, č. x. KSPL 54 XXX XX, insolvenční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxx, Nejvyšší soud xxxxxx předesílá, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx již xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx výrokem xxxxx xxxxxxxxxx x zpětvzetí xxxxxxxxxxxxx návrhu (výrok xxxxxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxx svého usnesení xxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xx xxx 23.11.2016 (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, textem xxxxxx xxxxxx na §394 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx dovolatelka zpět xxxxx xx povolení xxxxxxxxx. Xxx o xxxxx určitý a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkon, x nějž xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

19. Xxxxxxxxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxx x závěru, že xxxxxxxxx xxxxx posuzovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obsahu (§41 xxxx. 2 x. x. x.) xxxxxxxxx, xx soud xxxx určitému a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx „xxxxxxxx“ xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx činit závěry, xxxxx x xxx xx skutečnosti xxxxxxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 25.10.2016, xx. xx. 29 Xxx 1399/2016, x x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx).

20. Xxxxxxxxxxx návrh a xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx úkony, xxx xxxxx insolvenční xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitosti x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pravidla i xx xx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx §103 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx §391 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x § 2 xxxx. x) jako x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx úpadku xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx) [k xxxx xxxx. xxxxxx usnesení Xxxxxxxxxx soudu ze xxx 27.1.2010, xxx. xx. 29 NSČR 1/2008, uveřejněného xxx x. 88/2010 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx (xxxx xxx „X 88/2010“)].

21. Xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx dodat, xx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx (§129 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxxx xx učiněno xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§130 xxxx. 1 xxxx xxxx insolvenčního xxxxxx). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dlužník xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx (§394 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona), přičemž xxxxxxxxx návrhu na xxxxxxxx oddlužení xxxxx xxxxxxxxxxx soud na xxxxxx (§394 odst. 2 insolvenčního xxxxxx). X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud rozhodne xxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§396 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

22. V takto xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu manželů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (x ke zpětvzetí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx manžely společně) xx xxxxx souhlasu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

23. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx praxi xxxx xxxxxx:

[1] Xxx, xx xxxx dosud xxxxxxxxxx x X 88/2010 x xxxxxxxx „xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxx (xx 1.1.2014) x „pro společný xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxx §394x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tedy xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dojde xxxxxxxx xxxxx manželů xx povolení oddlužení, xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxx náležitě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx insolvenčnímu soudu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx návrhem xxxxxxx xx povolení oddlužení) xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účinky. Xxxxxxx-xx insolvenční xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx manželů (xxxxxxxx), x xxxx xx xxxxxx společný xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxxxxx xxxxxx tím končí. Xxxxxx, jímž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx manželů (xxxx xxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx (x insolvenčním xxxxxxx xxxxxxx), je xxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 31.7.2017, xx. xx. 29 Xxx 3108/2015).

[2] X xxxx xx 1.1.2014 xxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxx podávající se x xxxxx §394x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx od 1.1.2014 pro xxxxxxxx xxxxx manželů xx xxxxxxxx oddlužení) xxxxxxx xxxx různých xxxxxxxx xx společnému řízení x x těch xxxxxxxxxxxxx řízeních, xxx xxxx zahájena před 1. lednem 2014 (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.11.2017, xxx. zn. 29XXXX 1/2016).

[3] Prohlášení xxxxxxx, xx souhlasí x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty považován xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx manželů, xxxxx xx (xx xxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx manželů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§394x odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2014), xxxx xx xxxxxxxx fikci, že xxxxxxx jejich majetek xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx oddlužení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§394x insolvenčního xxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 1.1.2014) xxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§408 xxxx. 1 věta xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 1.1.2014) [xxx xxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxx. xx. 29 NSČR 1/2016].

24. Xxx nalezení xxxxxxxx xx dovolatelkou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dikce §394x xxxx. 3, xxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx od 1.1.2014 (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 294/2013 Xx.). X xxx plyne, xx xxxxxxxx, kteří podali xxxxxxxx návrh na xxxxxxxx oddlužení, přiznává xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx trvání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

25. Vládní xxxxx xxxxxx č. 294/2013 Xx. xxxxxxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx 6. xxxxxxxx xxxxxx (2010-2013) jako xxxx x. 929/0, xxxxxxx xxxx §394x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxx (x xxxxxxx přijaté podobě) xxx bodem 213. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx 213 (§394x) xx x předmětné xxxxx xxxxxxxxx jen xxx, xx:

„X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx návrh §394x insolvenčního xxxxxx, xxxx xxxxxxx z xxxx, že xxxxxxx, xxxxx podají xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dlužníka x budou xxx xxxxxxxxx nerozlučných xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx (tedy x xxxxxxx) majetek xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Srov. xxxx x xxxxx §408 xxxx. 1 x důvodovou zprávu xxxxxx.“

26. Xxx xxxxxxxxx, xxx jde o xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx rozhodná xxxxxx předmětu řízení xxxxxxxxxxx x hmotného xxxxx; xxx, xxx xxxxxx právo neumožňuje, xxx xxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx samostatně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X nerozlučném xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx z úkonů xxx učinit xxxxx x nich xxx x xxxxx musí xxxxxxx společně. Xxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx, xx xx - xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx - xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x že x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx. DRÁPAL, X. xx XXXXXX, X., XXXXX, X. x xxx. Občanský xxxxxx xxx X. §x-200xx. Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Praha: X. X. Beck, 2009, x. 591).

27. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx úkonů, které xxxxx společníci x xxxxxxxxxxx společenství xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx směru dovolatelka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx právní xxxxxx (§394x odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podal xxx xxxxx z xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx x insolvenční xxxxxx xxxx vedeno vůči xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

28. Při úvaze, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na povolení xxxxxxxxx musí xxxxxx xxx xxxxxxx, je xxxxx přihlédnout xx xxxxxxxxxxx aspektům xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxx k xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx plynou xxx právní poměry xxxx manželů.

29. X xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dovolatelkou xxxxxxxxx xxx žádnou xxxxxxxx xxx další xxxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vedeném xx xxxx manžela xxxxxxxxxxx.

30. Smyslem xxxxxx xxxxxxxx v §394x xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx - manžely xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, zda x xxxxxxxxxxxx rovině xxx o xxxxxxx (xxxx) xxx jednoho x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx).

31. Smysl úpravy xxxxxxxx x §394x xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx promítá x xx xxxxxxx, xxxxx xx předmětné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx společný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, „mají ... xxxxxxxxx nerozlučných společníků“ xxxxxxxxx xxxxxxxx vazbu, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxx“. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx takoví xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx insolvenčního řízení x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxx.

32. Ustanovení §394x insolvenčního xxxxxx xxxx x xxxxx xxx části neřeší (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx společně podanému xxxxxxxxxxxxx návrhu. Xxx xxxxxx xxxxx z xxxx řečeného, xxxxxxxxxx, xx xx společně xxxxxxx insolvenčním návrhem xx xxxxxx i xxxxxxxx návrh manželů (xxxxxxxx), xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxx, xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx úkony) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xx) návrh xx xxxxxxxx oddlužení. Na xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xx-xx insolvenčních navrhovatelů xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zpět xxx xxxxxxx z xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx §130 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona (xxx, xx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx jen xx vztahu x xxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxx xxxx); xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odchylku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

33. Xxxxx řečeno, xxxxxx-xx xxxxxxx (dlužníci) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh a xxxxx-xx jeden z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ještě xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxxxx; xxxxxxx druhého xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) x takovým zpětvzetím xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx k tomu, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx návrh xxxxxxx na povolení xxxxxxxxx.

34. X rovině xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx (zpětvzetí insolvenčního xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

35. Xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zpětvzetí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxx z nich (xxx je obsah xxxxxxxxxx úkonu xxxxxxxx x 23.11.2016). Je xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx vyjádřené x §394x odst. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společníků“ xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nevztahuje xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, aby insolvenční xxxxxx x xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxx, nýbrž x xxxx, xxx ohledně xxxxxxx x těchto xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxxx (skončily). Xx xxxxxx x tomuto xxxxxxxxxxxxxx úkonu má xxxxx xxxxx x xxxxxxx (xx xxxxxx x xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

36. Xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx manželé (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§394x xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx xx x xxxx, xxx xxxxx x těchto manželů xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx druhého xxxxxxx.

37. Xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx otázky, xx xxx napadené rozhodnutí xxxxxxx, není xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx.

38. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, aniž xxxxxxxxx xxxxxxx (§243a odst. 1 xxxx první x. x. x.), xxxxxxxx xxxxxxxxxx zrušil x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx řízení (§243x xxxx. 1 a 2 o. x. x.).

39. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dovolatelce xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx, zda x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 23.11.2016 (§394 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona) xx xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§396 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx trvat xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dne 25.11.2016, x. x. XXXX 54 XXX XX, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

40. Xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx soud (x xxx xxxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxx (§243x xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, §226 xxxx. 1 o. x. x.).