Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx-xx xxxxx x těchto xxxxxxx insolvenční xxxxx xxxx ještě xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxx zastaví xxxxxxxxxxx xxxxxx; souhlas xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx spojili x xxxxxxxxxxxx návrhem x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx manželů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§394a xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx xx x tomu, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx vzal za xxxx takový návrh xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx k xxxxxxxx předpisu: §129 xxxx. 1, §130 xxxx. 1, 2, §394, §394a zák. x. 182/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu v Xxxxx xx dne 22.12.2016, sp. zn. XXXX 54 XXX 25106/2016, 2 VSPH 2337/2016, a xxx xxxxxx xxxxxx soudu x dalšímu xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx xx xxx 25.11.2016, x.x. XXXX 54 XXX XY, Xxxxxxx xxxx x Xxxxx (xxxx xxx „insolvenční xxxx“) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 23.11.2016, x.x. KSPL 54 XXX XX, xx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Insolvenční xxxx vyšel x xxxx, xx:

[1] Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x návrhem na xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25.10.2016 byl xxxxxxx xxxxx dne 3.11. 2016.

[2] Xxxxxxx xx xxx 23.11.2016 (X-9) vzala xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Na xxxxx xxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx. X odkazem xx §394x zákona x. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), x §91 zákona č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx (xxxx xxx „x. x. x.“), xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx podali xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx účinků xxxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx za jednoho xxxxxxxx. Uzavřel, xx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx oddlužení xx xxxxxxxx procesním úkonem, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se zpětvzetím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx vede x xxxx, že oba xxxxxxx xxxx (v xxxxxxxx prohlášení konkursu xx xxxxxxx každého x xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx dobrodiní xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, aby xxx x úkon xx prospěch obou xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx účinky návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daným pouze xx xxxxxx jednoho x xxxx s xxxxxx pro xxx xxxxxxx“.

4. K odvolání xxxxxxxx Xxxxxx xxxx x Praze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxx - vycházeje xx xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxxx xxxxx x z xxxxx §394a xxxx. 1 a 3, §396, §129 xxxx. 1, §130 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x §91 xxxx. 2 o. x. x. - posoudil xxxxxx xxxxxxxx ze xxx 23.11.2016 xxxx xxxxxxxxx insolvenčního návrhu. Xxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlužníků - xxxxxxx xxx §394x insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxx nerozlučných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx fázi xxxxxx, v xxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxx. X xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Xxxxx ze xxx 28.7.2014, x. x. 4 XXXX XX, x dodal, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nerozlučných xxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x vyjádření x xxxx

6. Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §237 x. x. x. xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závisí na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebyla vyřešena, xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx xxx §241x xxxx. 1 x. x. x.), x požadujíc, xxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx řízení.

7. Konkrétně xxx xxx dovolatelky x xxxx xxxxxx:

8. Xx přípustné, xxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x úpadku xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxx §394a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx?

9. X xxxxxxxx otázce argumentuje xxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se zásadně xxxxxxx xxxxxxxxx (dlužník xxxxxxx společnou xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx najevo xxxx další xxxxx); xxxxx takové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dříve, xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx insolvenčního návrhu xxxxx §394a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxx nenachází x nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xx „zpětvzetí xxxxxx podaného xxxxx §394x insolvenčního zákona xxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na zjištění xxxxxx a oddlužení xxxxxxxxx nad právo xxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxx“.

10. Dovolatelka xxxxxxxxx názor, xx §394x xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §91 xxxx. 2 x. s. ř., xxxxx xxxxxxxxxxx řízení xx xxx xxxxxxxxx. X poukazem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 16.12.2015, xx. xx. 22 Xxx 4143/2013, x xx xxx 12.1.2012, xx. xx. 20 Xxx 2619/2011 (xxxxx xxxx - xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx soudu zmíněná xxxx, xxxxxx x xxxx xx 1.1.2001 - dostupná i xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx §394x xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xxxx povahu x xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

11. Dále xxxxxxxxxxx tím, xx x §394x odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx) xxxxx xxxxxxxx, xxxx právní úprava xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxx jen xxxxx x manželů. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx „řádně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx celé xxxxxxxxxxx xxxxxx zastavit, xxxxx. xxxx insolvenční xxxxxx zastavit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x insolvenčním řízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx“.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

12. Dovolání v xxxx xxxx xx xxxxxxxxx podle §237 x. s. x., xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx otevřených, xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx souvislostech xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

13. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (do 29.9.2017) xx xxxxxx x bodu 2. xxxxxx XX xxxxx xxxxx xxxxxx x. 296/2017 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., o xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony.

14. Právní xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, jež na xxxxxxxx skutkový xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

15. Xxx xxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxx do 30.6.2017 (x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx [3.11.2016] x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx [22.12.2016]), a xxxxxxxxxx soudního řádu:

§97 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

(1) Insolvenční xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx; xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Insolvenční návrh xx oprávněn podat xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxx podat xxx xxxxxxx.

§106 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Dlužník, xxxxx xxxxx xxxxx svůj xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx oddlužením, xxxx x insolvenčním xxxxxxx xxxxxx i xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxx případech musí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxxx xxx xxxx návrhy x xxxx x xxxx xxx přiloženy xxxxx xxx ně xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§129 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx insolvenční xxxxx xxxx až xx vydání rozhodnutí x úpadku nebo xx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§130 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zpět, xxxxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dosud x právní moci, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Je-li insolvenčních xxxxxxxxxxxx více x xxxxxxxxxxx návrh xxxxx xxxx jen některý x xxxx, insolvenční xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx, který xxxx návrh xxxx.

§389 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Dlužník xxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx, xxx jeho xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxx řešil xxxxxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x podnikání, xxxx

x) xxxxxxxx osobu, xxxxx nemá xxxxx x podnikání.

3) Xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx oprávněna xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§390 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

(1) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhem. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx; x tom xxxx xxx dlužník xxx doručení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§394 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vzít xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx povolení oddlužení xxxxx insolvenční soud xx vědomí rozhodnutím, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; odvolání xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx znovu.

(4) Xxx-xx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx, co xxxx xxxxxxxxxx schválení xxxxxxxxx, insolvenční soud xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, insolvenčnímu správci x věřitelskému xxxxxx.

§394x (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx podat návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xxx jde x xxxxx oprávněné xxxxx společný xxxxx xxxxxxx na povolení xxxxxxxxx, je rozhodné, xxx xxx o xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx manželů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obou xxxxxxx, xx souhlasí x xxx, xxx všechen xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx společném xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx úředně xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, kteří podali xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, mají xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx dlužníka.

§396 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

16. Jestliže insolvenční xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx odmítne, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxxxxxxx.

§91 (x. x. x.)

(1) Je-li žalobců xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxx z nich xxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx společná xxxxx xxxx povinnosti, xx xx rozsudek xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx účastníky, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx, x xxxx vzetí xxxx, x uznání xxxxxx x x xxxxxxxx smíru xx xxxx xxxxx souhlasu xxxxx účastníků, xxxxx xxxxxxxxx xx jedné xxxxxx.

17. X xxxxxx xxxxx je patrno, xx:

[1] Insolvenční řízení xxxx xxxxxxxx dne 3.11.2016, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 24.10.2016 x spojený se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx povolení oddlužení), xxxx se dlužníci (xxxxxxx) xxxxxxxx zjištění xxxxxx x povolení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (A-1).

[2] Xxx 23.11.2016 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) podání xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxx xxx x označené xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (X-9), xxxxx xxxx xxx:

„Xxx 3.11.2016 jsem xxxxx xx svým xxxxxxxxx xxxxxxxx V. X. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §394 XX xxxx za xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x žádám, aby Xxxxxxx xxxx x Xxxxx vzal xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxxx.“

[3] Xxxxxxxxx xx xxx 26.1.2017, x. x. XXXX 54 XXX XY, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx oddlužením x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. X. X.

[4] Xxxxxxx xxxxxxxxx 16.1.2017 xxxxx xxx xxxxxxxx x plném xxxxxxx xxxx „xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení“ (X-22).

[5] Xxxxxxxxx xx xxx 30.1.2017, x. x. XXXX 54 XXX XX, insolvenční xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx 27.1.2017, xx právně xxxxxxxx.

[6] Xxxxxxxxx xx xxx 11.5.2017, č. x. XXXX 54 XXX XX, xxxxxxxxxxx xxxx schválil xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Xx xxxxxxx xxxxxxx obsahu xxxxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxx, Nejvyšší soud xxxxxx předesílá, xx xxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx již proto, xx xxx soudy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zpětvzetí xxxxxxxxxxxxx návrhu (výrok xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ odvolací xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx xxx 23.11.2016 (poměřováno xxxx označením, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx §394 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx dovolatelka xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx procesní xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

19. Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obsahu (§41 xxxx. 2 x. x. ř.) xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx přikládal xxxx než účastníkem xxxxxxxxx xxxxx xxxx „xxxxxxxx“ obsah úkonu xx x xxxxxx xxxxx činit xxxxxx, xxxxx z xxx xx skutečnosti nevyplývají (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.10.2016, sp. xx. 29 Xxx 1399/2016, x v xxx xxxxxxxx další xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu).

20. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx insolvenční xxxxx xxxxxxxxxxx různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx které uplatňuje xxxxxxx xxxxxxxx x xx do xxxxxxxxx xx xxxxxx formu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx vymezuje §103 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxx obsahové náležitosti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx §391 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x § 2 xxxx. x) xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx insolvenčního řízení. Xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxx (dlužníka nebo xxxxxxxx) xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx) [k tomu xxxx. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.1.2010, xxx. xx. 29 NSČR 1/2008, xxxxxxxxxxxx xxx x. 88/2010 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxxx (xxxx jen „X 88/2010“)].

21. Xxx xxxxxx dané xxxx xxx dodat, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu (§129 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xx učiněno xx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxx dlužníka, xxxxxx xxxxxxxxxxx navrhovatel zastavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§130 xxxx. 1 xxxx xxxx insolvenčního zákona). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zpět, xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§394 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu na xxxxxxxx oddlužení vezme xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx (§394 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxxxx (§396 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

22. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx věci xx xxxxx zkoumat xxxxx odvolacího soudu, xx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podaného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx) xx třeba xxxxxxxx xxxx manželů xxxx xxxxxxxxxxxx společníků.

23. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx:

[1] Vše, xx xxxx dosud xxxxxxxxxx x X 88/2010 x xxxxxxxx „xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx“, xxxxx (od 1.1.2014) x „pro společný xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx oddlužení“ xx xxxxxx §394a insolvenčního xxxxxx. Xxxx jestliže xx xxx, kdy xxxxxxxxxxxxx soudu dojde xxxxxxxx návrh xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx (není xxxxxxxx) xx xxxxxxx náležitě xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení) xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx manželů (xxxxxxxx), s xxxx xx spojen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxx, jímž insolvenční xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx později) xxxxxxx x společný xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojený), xx xxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 31.7.2017, xx. xx. 29 Xxx 3108/2015).

[2] X xxxx od 1.1.2014 xxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x dikce §394x xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxx účinném xx 1.1.2014 xxx xxxxxxxx xxxxx manželů xx xxxxxxxx oddlužení) spojení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx společnému xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx zahájena před 1. xxxxxx 2014 (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 30.11.2017, xxx. zn. 29XXXX 1/2016).

[3] Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx souhlasí x xxx, aby xxxxxxx xxxxxx majetek xxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx (xx xxx) xxxxxxxx součástí xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx (§394x odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona, ve xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2014), nemá xx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Ta xxxxxxx xx coby xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx (§394a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 1.1.2014) xxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§408 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx účinném xx 1.1.2014) [xxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx. xx. 29 XXXX 1/2016].

24. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dovolatelkou předestřenou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dikce §394x xxxx. 3, které xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx včleněno s xxxxxxxxx od 1.1.2014 (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 294/2013 Xx.). Z xxx xxxxx, že xxxxxxxx, xxxxx podali xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, přiznává xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx jednoho xxxxxxxx.

25. Xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 294/2013 Xx. xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 6. volebním období (2010-2013) xxxx xxxx x. 929/0, xxxxxxx xxxx §394x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxx bodem 213. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k bodu 213 (§394x) xx x předmětné změně xxxxxxxxx xxx xxx, xx:

„X xxxxxxx konzultace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx návrh §394x xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx z xxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx jednoho dlužníka x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx výslovně xxxxxxxx vůli, aby xxxxxx veškerý (xxxx x xxxxxxx) xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx. xxxx i změnu §408 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.“

26. Pro xxxxxxxxx, xxx xxx o xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx rozhodná xxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx; xxx, kde xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x nerozlučné xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx společenství xx xxxxxxxx rozlišit, xxxxx x úkonů xxx xxxxxx xxxxx x nich sám x které musí xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxx, xx každý xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx, co je - uvažováno z xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx společníků xx xxxxxxxx xxxxxx - xx prospěch xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx úkonů xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx. XXXXXX, X. in XXXXXX, X., XXXXX, J. x xxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx X. §x-200xx. Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: C. X. Xxxx, 2009, x. 591).

27. Xxxxxx xxxxxxxxxxx výše x xxxxxxxxx úkonů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx společenství xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tím, xx xxxxxx úprava (§394x xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona) xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx z xxxxxxx. Není tedy xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x insolvenční xxxxxx xxxx xxxxxx vůči xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

28. Při úvaze, xxx úkony zpětvzetí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na povolení xxxxxxxxx musí xxxxxx xxx manželé, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx aspektům xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx manželů.

29. X xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dovolatelkou xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (a rozhodování xxxxxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vedeném xx věci xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

30. Smyslem xxxxxx xxxxxxxx x §394x xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xx dlužníky - xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx rovině xxx x xxxxxxx (xxxx) xxx xxxxxxx x těchto xxxxxxx (xxxxxxxx).

31. Xxxxx úpravy xxxxxxxx x §394a xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jak je xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se promítá x xx způsobu, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx formulováno. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podali xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, „xxxx ... xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společníků“ xxxxxxxxx volnější vazbu, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxx“. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx nerozlučných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x návrhu na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

32. Xxxxxxxxxx §394x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x žádné xxx části neřeší (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx společenství xxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu. Xxx xxxxxx xxxxx x xxxx řečeného, xxxxxxxxxx, xx xx společně xxxxxxx insolvenčním xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx), na xxxxxxxx xxxxxxxxx nezakládá (x xxxxxx, že xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xx) xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení. Xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx navrhovatelů xxxx x insolvenční xxxxx vezme zpět xxx xxxxxxx z xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx §130 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zastaví xxx xx vztahu k xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx); pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

33. Xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh a xxxxx-xx xxxxx x xxxxxx manželů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx předtím, xxx jiné xxxxxxxxxx x (společném) xxxxxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxx xxxxxx moci, insolvenční xxxx xx xxxxxx x tomuto manželu xxxxxxx insolvenční řízení; xxxxxxx druhého manžela (xxxxxxx insolvenčního xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nevyžaduje xxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx spojili x xxxxxxxxxxxx návrhem x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx.

34. V rovině xxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx), xxxx napadené xxxxxxxxxx zjevně xxxxxxxxx.

35. Xxxxx xxxxx, že xxxxxxxx rozhodnutí by xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx (xxx xx obsah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x 23.11.2016). Xx xxxxx zjevné, že xxxxxxxx xxxxxxxxx v §394x xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx nerozlučných xxxxxxxxxx“ xx xxxx trvání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx procesní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx účinky xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx). Xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx má xxxxx každý z xxxxxxx (ve xxxxxx x xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

36. Jinak xxxxxx, podají-li manželé (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na povolení xxxxxxxxx (§394x odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx xx k xxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx sebe xxxxxx xxxxx účinně xxxx, xxxxxxx druhého xxxxxxx.

37. Xxxxx plyne xxxxx, xx řešení xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx, xxxx správné x dovolání xx xxxxxxx.

38. Xxxxxxxx soud xxxxx, xxxx nařizoval xxxxxxx (§243a xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. x.), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x věc xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx řízení (§243x xxxx. 1 a 2 x. x. x.).

39. Zrušením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, zda v xxxxxxx, kdy důsledkem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xx xxx 23.11.2016 (§394 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona) je xxxxxxxxxx o způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§396 insolvenčního xxxxxx), xxxx trvat xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.11.2016, x. j. XXXX 54 XXX XX, nebo toto xxxxxxxx xxxxx zpět.

40. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx odvolací soud (x xxx insolvenční xxxx) závazný (§243g xxxx. 1 xxxx xxxxx část za xxxxxxxxxx, §226 xxxx. 1 o. x. x.).