Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní věta

Rozhodčí nález xx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx (§177 xxxx druhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx účinném xx 30. xxxxxx 2017).

Vztah x&xxxx;xxxxxxxx předpisu: §177 xxx. č. 182/2006 Xx., §28 xxxx. 2 xxx. x. 216/1994 Xx., §134 xxx. č. 99/1963 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 21.4.2016, xx. xx. 22 XXx XX, 12 XXXX XX (XXXX 221XX XX); jinak xxxxxxxx xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Rozsudkem xx xxx 22.6.2015, x. x. 22 XXx XX, Xxxxxxx soud x Ostravě - xxxxxxx x Xxxxxxxx (xxxx jen „insolvenčního xxxx“) určil, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (I. X. Xxxxx, x. x. x., nyní xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx X. Czech, x. x. o.) xxxxxxxxxx xx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx X. X. pod xxxxxx X2-1 není xx xxxx 24 350,27 Xx xx xxxxx (xxx I. xxxxxx), xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlášená xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx X2-2 xxxx ve výši 155 104,79 Xx xx xxxxx (xxx 11. xxxxxx), x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx řízení (xxx XXX. výroku) x x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudní xxxxxxxx (xxx XX. xxxxxx).

2. Xxxxxxxxxxx soud xxxxx x xxxx, xx:

[1] Xxxxxxx x společnost X. s. x. x. (xxxx jen „xxxxxxxxxx C“) uzavřeli xxxxxxx x revolvingovém xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx poskytla xxxxxxxxxx X xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X xxxx na xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 29.2.2008 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx 18.9.2014 podnikajícímu pod xxxxxxxx xxxxxx X, x. x. x.).

[2] Xxx 9.6.2011 uzavřel xxxxxxx x žalovaným xxxxxx x xxxxxx xxxxx (dále xxx „Xxxxxx"'). Součástí xxxx Xxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx. 5.1 xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx pokutu xx xxxx 24 350,27 Xx x xxxx xxxxx čl. 7.2 xxxx. x) xxx xxxxxxx x případě xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx povinen zaplatit xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,15 % x dlužné xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx.

[3] Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 9.6.2011 xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x písemné. Dále xx smluvní xxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxx rozhodovány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z rozhodců, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žalobu, x xx JUDr. X. X., Mgr. X. X., Mgr. M. X., JUDr. Ing. X. X., Xxx. X. M. xxxx XXXx. X. X.

[4] Xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 26.1.2012, x. x. X 1101/11-12 (xxxx xxx „rozhodčí xxxxx“), rozhodce Xxx. X. X. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 142 822,09 Xx xxxxx xx xxxxxxx pokutou ve xxxx 0,15 % xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx 15.11.2011 xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxx.

[5] Usnesením xx xxx 7.11.2013, x. x. KSOS 22 XXX XX, Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dlužníka, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Mgr. X. X. (xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

[6] Xxxxxxxxxx xx xxx 21.11.2013 xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1 x xxxxxxx výši 143 572,09 Xx, jejíž xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxx 24 350,27 Xx (xxxxx xx. 5.1 Dohody), a xxxx xxxxxxxxxxxx nezajištěnou xxxxxxxxxx x. 2 x xxxxxxx xxxx 155 104,79 Kč x titulu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 7.2 písm. c) Xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalovaný xxxxxxxxx xxxxxxx.

[7] Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx konaném xxx 31.1.2014 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1 co xx xxxx 24 350,27 Xx, xxxx xxx za xx, xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pokuta xxxxxxxx, nepožívá pro xxxxxxxxx xx-xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx pohledávku x. 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, že xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

[8] Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dne 3.3.2014 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx pohledávka x. 1 ve xxxx 24 350,27 Xx x xxxxxxxxxx x. 2 xx xxxx 155 104,79 Xx nejsou xx xxxxx.

3. Xx xxxxx xxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx aktivní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pohledávek xxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx, že xxx o pohledávky xxxxxxxxxxxxx, xxxxx „xxxxxxxxx x §199 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxx, xx xxxxx-xx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx z §198 xxxx. 3 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxx důvodem xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

4. „Xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x toho, xx rozhodčí xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xx rozhodčí xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx spatřuje xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx věřitele, „nadto xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx sporu x dlužníkem". Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx by xxxx namístě, kdyby xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxx doložka xx tak xxxxxxxx xxxxx §55 x §56 xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx svém důsledku xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxx procesní nevýhodě xxxxxxx x xxxxxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx shledal xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nepřiměřená. Navíc xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xx. xx. X. XX 3512/11 (jde x xxxxx ze xxx 11.11.2013) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx smluv xxxx být xxxxxxxxx x smluvní xxxxxx xxxxx xx smlouvě. X xxxxx xxxxxxx xxxx však xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Dohody x xxxxxxxxx podepsána xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

6. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx x Xxxxxxxx napadeným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxx X. xxxxxx xxx, xx žaloba xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx řízení dlužníka xxx č. X2-1 xx výši 24 350,27 Xx xxxx xx xxxxx, se xxxxxx (první výrok), xxxxxx v xxxx XX. výroku tak, xx xxxxxx na xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka xxx x. P2-2 xx výši 155 104,79 Xx xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx (xxxxx výrok) x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx soudy obou xxxxxx (třetí xxxxx).

7. Xxxxxxxx xxxx nejdříve xxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonatelné.

8. Xxxxxx zdůraznil, xx xxxxxxxx doložka nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodčí xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x transparentní, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx bylo konkrétně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxx x rozhodců, u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx (x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 24.9.2014, xx. zn. 33 Xxx 1354/2014), x rovněž xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (což xx xxxx neplatné x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 21.1.2015, xx. xx. 33 Xxx 68/2014). Xxxxxxxx nález xxxxx rozhodce, xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx použil xxxxxxxx xxx vydaný subjektem, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 11.5.2011, xx. xx. 31 Xxx 1945/2010, xxxxxxxxxxx xxx x. 121/2011 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

9. Xx vztahu x xxxxxxx, že rozhodčí xxxxxx nemůže xxx xxxxxxx x jednostupňové, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx sp. xx. 33 Cdo 1354/2014 xxxx víceinstančnost xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx sice xxxxxxxxxx xx, xxx ne xxxxxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxx xxx okolností x dobrovolně vzdát x je xxxxx xxxxxxx, xxx rozhodčí xxxxxx nabízí xxxxxxxxxxx xxxxxxx práv xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxx. Rozhodčí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxxx jednání, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx stačit. Xx xxxxxx úvěrové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx písemné xxxxxx nemělo xxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx důvody, xxx xxxxx mělo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxx vyplývá, xx xx xxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Ochrana xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxx žádný xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodčích xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodců, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

11. Důvodem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxx odvolací xxxx xxxxx, že x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18.7.2013, sen. xx. 29 ICdo 7/2013, xxxxxxxxxxxx pod x. 106/2013 Sbírky soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx „X 106/2013“), xxxxxxx, že x xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxxxx, je x xxx zahrnuto xxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxx žalobce, xx smluvní xxxxxx xxxx nepřiměřeně vysoké, xxx o uplatnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx rozhodce xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx skutečně xxxxxxxx, xxx xxxxx „x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ v sobě xxxxxxxx x xxxxxx, xx smlouva neodporuje xxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx k němu

14. Xxxxx dovolatele není xxxxxxxx xxxxx dostatečným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, když xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §177 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxx. Veřejnou xxxxxxx xxx xxxxxxxx §567 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník (xxxx xxx „x. x.“), xxxxx x §134 x. x. x. Zákon o xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx listinou, xxxxx mu (xx xxxx xxxxxxxx) přiznává xxxxxx xxxxxxxxxxxx soudního xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Dovolatel xxxxxxxxx na xx, xx x rozhodčí xxxxxxx xxxx označeno xxxx xxxxxxxx „a xx xx xxxxx xxxxxxxx dána možnost xxxxxx si xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx". Xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x rozhodců xxxx xxxxx věc xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovena xxxxxxxx xxx určení xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spravedlivé xxxxxx.

16. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxx xxxx řízení xxxxxxxxxxxxxx a písemné. X tom xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1. listopadu 2011, sp. zn. XX. XX 2164/10. Xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxx spotřebitelské xxxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxx zaručovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx by bylo xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx „x xxxxxxxx x spotřebitelské xxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxxxx xxxxxxxx xxxx např. ústnost, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nerovnoměrné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx „xxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx". X xxxxxxxx xxxxx, xx tato xxxxxx toliko xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx.

17. Smluvní xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozpornou s xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx je povinen xxxxxx věřiteli xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,15 % z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx prodlení xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxxx xx xx vyjádření x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxx. K xxxxxxxxx námitkám xxxxx, xx xxxxxxxx nález xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x §134 o. x. x., §28 xxxxxx x rozhodčím řízení, xxxxx x z §131 zákona č. 40/2009 Xx., trestního xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

19. S xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxx xxx uplatnitelný xxxxxxxxxxx zákon ve xxxxx účinném xx 18.9.2016, xx. naposledy xx xxxxx zákona x. 375/2015 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x ozdravných xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx a v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vkladů.

20. Xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx (xx 29.9.2017) xx podává x xxxx 2. xxxxx xxxxx čl. XX. xxxxxx č. 296/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

21. Nejvyšší xxxx xx nejprve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22. Xxxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxx, v xxx směřuje proti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx rozhodl o xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx obou xxxxxx, xxxxxx xxxxx §243x xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. x.

23. Xxxxx §241x xxxx. 2 o. x. x. xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxx dovolání xxxxxxxxx xxx podle §237 x. x. x. (jako v xxxx xxxx), xx xxxxxxxxx povinen v xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

24. K xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx srov. xxxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 25.9.2013, xx. zn. 29 Xxx 2394/2013, xxxxxxxxxx xxx č. 4/2014 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek (xxxx xxx „R 4/2014“), xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 28.11.2017, xx. xx. Xx. XX-xx. 45/16.

25. Xxxx o tom, x xxx dovolatel xxxxxxxx xxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxxxx dovolání xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxx (posuzováno xxxxx jeho xxxxxx) xxxxxxxx.

26. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx dovolání x xxxx xxxxx jsou xxxxx jeho xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dovolání (xxxx. §241x odst. 2 x. s. x.).

27. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx stupňů.

28. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výroku napadeného xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx rozhodčí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx s xxxxxxx xxxxx.

29. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odvolacího xxxxx, xx výběr rozhodců xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx uplatněnému xxxxxxxxxx xxxxxx však xxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ať xxx hmotného, xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx, v xxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx dovolacímu soudu xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx otázkou mohl xxxxx xxxxxxx.

30. Dovolatel xxxxxxx xxxxxxxxxx předpoklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x otázce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s dobrými xxxxx. Navíc xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx odvolací xxxx „mravnost" sjednané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx soud xxxxxxx, xx posouzení smluvní xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx smluvní pokuty xxxx xxxxxxxxxxx vysoké, xxx x nepřípustně (x rozporu x §199 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Dovolatel xxx xxxxxxxx závěr, xx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx posouzení, ale xxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

31. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neplatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx soudu (x xxxxxxxxx rozhodčí xxxxxxx) xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (x tomu xxxxxxxx xx nález Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1. listopadu 2011, xx. xx. XX. XX 2164/10). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vyřešil x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxí xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx).

32. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nálezu jinými xxxxxxxx, xx Nejvyšší xxxx zabýval xxxx. x xxxxxxxx xx xxx 29.7.2014, sp. xx. 21 Xxx 1637/2014, xxxxxxxx xx xxx 24.9.2014, xx. xx. 33 Cdo 1354/2014, xxxxxxxx xx xxx 29.9.2014, sp. xx. 33 Xxx 1616/2014, x xxxxxxxx xx xxx 31.10.2014, xx. xx. 29 Xxx 2860/2012. X xxxx xxxxxxxxxx, v xxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x závěrům xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. XX. ÚS 2164/10, xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx spravedlivý xxxxxx.

33. Xxxxxxxxxxx dovolání xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx otázek (xxxxxxxxxx, že jde x xxx xxxxx xxxxxxxxx), x xx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pro zodpovězení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přípustné xxxxx §237 x. s. x., xxxx xxxxxxx xxx x otázku Xxxxxxxxx soudem dosud xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

34. Xxxx xxxxxx, x xxxx Xxxxxxxx soud x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x úřední xxxxxxxxxx (§242 odst. 3 x. x. x.), xx ze xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx proto - v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem.

35. Xxxxx §177 xxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx §134 x. s. x. listiny xxxxxx xxxxx České republiky xxxx jinými státními xxxxxx x xxxxxx xxxxxx pravomoci, xxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxx, x pravdivost toho, xx xx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

Xxxxx §28 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27, xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx-xxxxxxxx xxxxx §27, xxxxxx dnem xxxxxxxx účinku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

36. Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vychází xx xxxxxx, xx x insolvenčním xxxxxx xxx považovat za xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx. xxxx. X 106/2013, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 31.7.2013, xx. xx. 29 Xxx 392/2011, rozsudek Nejvyššího xxxxx ze dne 29.8.2013, xxx. zn. 29 XXxx 31/2013, xxxxxxxxxx pod x. 3/2014 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.2.2014, xxx. xx. 29 ICdo 4/2012, xxxxxxxxxx pod x. 59/2014 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxx, xx „u přihlášené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx, xxx xxxx. xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx) lze xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pravosti xxxx xxxx xxx skutkové xxxxxxx, konkrétně jen xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí".

37. Xx xxxx xxx xxxxx, xx nabývá-li xxxxxxxx xxxxx xxxx doručení xxxxxx xxxxxxxxxxxx soudního xxxxxxxxxx x xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxxx nálezu xxxx. x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 17.2.2011, xxx. xx. 29 XXXX 29/2009, xxxxxxxxxxxx xxx x. 108/2011 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §177 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxx nález xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx, rozhodčí xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx doložit x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxx pohledávky věřitele. Xxxxx xxxxx xxxxxx, x §28 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx má xxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx, tj. xx xx povahu veřejné xxxxxxx.

38. Nadto je xxxxxx, xx výklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxx xxxxxxxx xxxx k xxxx, xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx xxxxxxx (a který xxx má xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci pravomocné xxxxxxxxxx), xx nebyl xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx doložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx jiným, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nedisponuje). Xxxxxx §177 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zabránit xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

39. Jelikož xx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnost rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu, Xxxxxxxx xxxx, aniž nařizoval xxxxxxx (§243x odst. 1 xxxx první x. x. x.), xxxxxxxx xxxxx §243x xxxx. a) x. x. ř. zamítl.