Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx ublížení xx xxxxxx ve xxxxxx §2958 x. x. může xxxxxxxx x x xxx, xx xxxxxxxxx není xxxxxxx schopen xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx péči, a xx důvodnou xxxxx, xx xx o xxxxxxx osobu xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx může xxx x nemožnost strávit x osobami xxxxxxxx Xxxxxx. Vzhledem k xxxx, že xxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx kulturním prostředí xxxxxxxx spojovány s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tj. xxxx obvykle xxxxxxx x rodinném xxxxx, xx ztrátu této xxxxxxxx nutno považovat xx další nemajetkovou xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx důkaz xxxxx, xxxx důkaz x xxx, xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, např. x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx nemajetková xxxx nevznikla.

K xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx nemajetkové xxxx xxxx xxxxxxxxx xx-xxxxxxx (xx rozdíl od xxxxxxxxx bolesti) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zrušil xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 15.2.2018, sp. xx. 70 Xx 470/2017, usnesení Xxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxx 2 ze xxx 4.9.2017, sp. zn. 15 C 182/2015, x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Prahu 2 xx xxx 23.6.2017, xx. xx. 15 C 182/2015, x xxxxxxxxx xxxxxx XX o xxxx xxxx x xx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx řízení, x xxx vrátil x xxxxx xxxxxxx Obvodnímu xxxxx pro Prahu 2 x xxxxxxx xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 2 xxxxxxxxx xx xxx 23.6.2017, x.x. 15 X 182/2015-157, xxxxxx žalované xxxxxxxxx zaplatit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 65 565 Xx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx žalovaná zaplatila xxxxxxx 100 000 Xx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx žádnému z xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx povinni nahradit xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx ze xxx 4.9.2017, č. x. 15 C 182/2015-175, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx zaplatili xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx každý 7 685 Xx. X xxxxxxxxxxxx xxxx nebylo xxxx účastníky xxxxx, xx xxx 13.12.2014 xxxxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx způsobené xxxxxxxx pojištěným x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxxxxx xxxxxxx. X průběhu xxxxxx xxxxxxxx doplatila xxxxxxxx požadované bolestné x xxxxxx 65 565 Kč, xxxxxx xxxxx xxxxx o xxxx bolestného a xxxxxxx xx ztížení xxxxxxxxxxxxx uplatnění xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jiném soudním xxxxxx. Xxxxxxx zůstal xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx §2958 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník (xxxx xxx „o. z.“). X xxxxx xxx xxxxxxx požadoval xxxxxxx xx xx, xx xxx x době xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínkám x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxx ponechán xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osob, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x sportovním xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx x posléze, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx fyziologických x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx újmy xxx §2958 x. z., xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx bolestného (xxxxxxx vytrpěná bolest xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx diskomfortu při xxxxxx v nemocnici x následné xxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (nemožnost xxxxxxxxx koníčků, xxxx x nemocnou manželku, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.). Stud xxxxxxx při xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxxxxx však, xx xx jednalo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na zdraví. Xxxxx, xxxxxx prodělal, x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nevymykaly běžné xxxxx a odpovídajícím xxxxxxxx postupům. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, stres x xxxxxx. Xxxx xxxxx x strádání, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx bolestného v xxxxx xxxxx nemajetkové xxxx. Xxx-xx xxx x xxxxxx psychické xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx dokazování x xxxxxx, xx xxxxxxx xx na xxxxxxxxx potíže xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, že xx xxxxx depresemi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx stavy xxxxxxxx a xxxxxxx, xxx nedochází k xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx oddálily xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nehodou, xxx xxx žalobce xxxxxx xxxx.

2. X odvolání xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx rozsudkem xx xxx 15.2.2018, x. x. 70 Xx 470/2017-198, rozsudek xxxxx prvního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x věci xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx potvrdil x xxxx usnesení x xxxxxxx nákladů státu x xxxxxxx x xxxxxxx nákladů odvolacího xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx i x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx bolesti x xxx. širším smyslu, xxx je chápáno xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx položky xxxxxxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx ztížení společenského xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x němu

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx dovoláním, xxxxx xxx něj spočívá xx nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx věci. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tím, xx napadený xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx praxi xxxxxxxxxx soudu doposud xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx v xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx §2958 x. z. xxx a může xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoumání. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pojetím xxxxxxx v xxx. xxxxxx xxxxxx. Další xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx charakteru, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění. Xx xx xx, xx xxx ní xxx xxxxxxxx strach z xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, strach x xxxxxxxxxxx, pocity xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx pomoci xxxxxxx xxxx, dlouhé xxxxxxxxx od blízkých xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dovolatel xxxxxxxx xxxxxx x zásahu xx jeho rodinného xxxxxx, xxxxx tím, xx xxx po xxxx xxxx než xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx doma xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x o xxxxxx xx xx xxxx nehody xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxx hospitalizace xxxxxx xxx manželce xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx velmi trápila x měla xxxx xx xxxx stavy xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx strávit xxxxxxx svátky x xxxxxxxxx, ho velmi xxxxxxxxx xxxxxxx. Namítá xxxxxx, xx xxxxx xxxx a infekce xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxx operace, xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s dopravní xxxxxxx x xx x prokázání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx navrhoval xxxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx xxxxxx ustanoveným xxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nevyhověl, přičemž xxxx xxxxxx, xx xx si xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X neposlední xxxx xx xxxxxxxxx domnívá, xx soudy xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se nemohl xxxxxxxx po dobu xxxxxx. Navrhl, xxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx zrušil x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dalšímu xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudy xxxxx stupňů.

4. Xxxxxxxx xx svém xxxxxxxxx x dovolání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nepřípustné, neboť xxxxxxxxxxx právní otázka xxx xxx xx xxxx xx volacím xxxxxx řešena x xxxxxxxx odvolacího xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neodchyluje, xxxxxxxx xxxxxxx dovolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5. Xxxxxxxx soud jako xxxx xxxxxxxx (§10x x. x. ř.) xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx x tomu xxxxxxxxxx - účastníkem xxxxxx (§240 odst. 1 o. x. x.), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu §241 x. x. x. x xx xxxxxxxxx (§237 x. x. x.) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx §2958 x. x. x jejich xxxxxxxxxxx, xxxxx dosud nebyla xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

6. Nesprávné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xx odvolací soud xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx vyložil, xxxxxxxx xxx xx zjištěný xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx aplikoval.

7. Podle §2958 x. z. xxx ublížení na xxxxxx odčiní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bolesti a xxxxx xxxxxxxxxxx újmy; xxxxxxx-xx poškozením xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x ztížení xxxxxxxxxxxxx uplatnění. Nelze-li xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx skutkový xxxx, xxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx cest, xxxxx oddálily xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nehodou, nepodléhá xxxxxxxxxx přezkumu (§241x xxxx. 1 věta xxxxx x. x. x.).

9. Smyslem xxxxxxx xx bolest je xxxxx samotného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx smyslu §2957 xxxx xxxxx x. x.), x to x xxxxxxx, x xxxx tyto zásahy xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx doprovázející xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxx x xxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx §2958 x. x. xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx aspekty bolestivých xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tzv. širším xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx fyzické, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 1.11.2017, sp. xx. 25 Cdo 2245/2017, xxxxxxxxxx xxx č. 7/2019 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx - xxxx xxx „Xx. rozh.“). Xxxxxx xxxxxx by xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x. 40/1964 Xx. a xxxxxxxxx x. 440/2001 Sb., xxx pojem další xxxxxxxxxxx xxxx neznaly, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx duševní xxxxxx byly xxxxxxxxxxxx x xxxxx bolestného, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx náhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění (xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx ze xxx 16.12.2015, sp. xx. 25 Xxx 3228/2014, xxxxxxxxxx xxx x. 7/2017 Sb. xxxx.).

10. X xxxxxxxxx vyplývá, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx na xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx bolesti ani xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) charakteru; xxx x specifické okolnosti xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx života xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, tedy okolnosti, xxxxx nenastávají pravidelně, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pracovní xx xxxxxxxx stáže, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx významné xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx situací x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx společenského xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx úspěšně xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx nemajetkové xxxx xx xxxxxx), x tím x xxxxxxxxxxxxx stírání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx druhy xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx (srov. již xxxxxxxx xxxxxxxx xx. xx. 25 Cdo 2245/2017).

11. Xx xxxxxxxx x uvedenému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovolacího xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx méněcennosti, xxxxxxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx třetích xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx osob, omezení xxxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pocit xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x posléze xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx způsobu xxxxx x následné rekonvalescence xxx xxxxxxx nadprůměrně xxxxxxxxxx do života xxxxxxxxxx. Xxxx nejde x xxxxxxxx, jež xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxx újma. Dovolatel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a byl xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxx zmíněná xxxxxxx, xxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x pobytem xx zdravotnickém xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bolesti xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx diskomfortu xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx domácí xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zohlednit xxx stanovení výše xxxxxxxxxx, xxxxx bodové xxxxxxxxx lékaře (xxxxxx) xx pouze xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx určuje konečná xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx konkrétním xxxxxxxxxx každého xxxxxxx, xxxxxxx demonstrativní (příkladmý) xxxxx xx obsažen x §2957 o. x. Xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxx tedy xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx judikaturou dovolacího xxxxx. Stejně xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx či xxxxxxxxxx) xxxxxxx x svou xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx koníčkům x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxx spadá xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx především x xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xx společnosti. Xxxxxxxxxx xx zde xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úrazu xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x společenských xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 13.6.2001, xx. xx. 25 Xxx 1169/2000, xxxxxxxxxx x Souboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx X 569), xxxxxxx xxxx xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx zákona x. 89/2012 Xx.

12. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nemocničním prostředí, xxxxxx xxx dovolatel xxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxx xxx ponechán xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nucen xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx osob), xx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx nemocničním xxxxxxx může dojít x vybočení (xxxxxx), x xxx x x xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx by v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx obvyklým xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx samo o xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx škůdce, xxxxx o xxxx, xx xxx odpovídají xxxx osoby. Z xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx typu jsou xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx bolesti x xxxxxx xxxxxx (srov. xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx. zn. 25 Xxx 2245/2017).

13. K xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx však nepatří xxxxxx xxxxxxxxx strádání, xxxxx xxxxxxxxx prožíval xxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, závislou xx xxxx péči. Xxxxx specifikovaná xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx o xxxxxxx xxxxx postarat, xxxxx, xxxxx by byla xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x dočasném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu poškozeného xx xxxxxx, xxx xx kvůli xxxx xx zdraví xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x možnosti xxxxxx xx x xxxxx blízkou, závislou xx xxxx péči, x xx xxxxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx duševní xxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx §2958 x. z., xxxxxxx poškozený xxxx xxxx. povědomí x xxx, že x xxxxx na xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx rodinné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příslušníkem.

14. Xxx-xx xxx výše xxxxxxxxxx usneseni Xxxxxxxxxx xxxxx sp. xx. 25 Cdo 2245/2017 xxxxxxxxx xx další xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pak xxxxxxxxxxxx nemajetkovou újmou xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx blízkými Xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx tyto xxxxxx xxxx x českém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s rodinnou xxxxxxxxxxxx, xx. jsou xxxxxxx tráveny v xxxxxxxx kruhu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx újmu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx vyloučit xxxxx opaku, xxxx xxxxx o xxx, xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxx zvyklosti xxxxxxxxx xxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

15. X posouzení xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx) potřeba xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx není xxxxx xxxxxxxxx návrhy xxxxxxxxx (§120 xxxx. 1 o. x. x.), a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

16. X xxxxxxxxxxxx xxxx však x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dostatečná xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nedostatečně zjištěného xxxxxxxxxx stavu, x xxxxx bez dalšího x zmíněného xxxxxx xxxxxxxx, že by xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx neúplné, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx předčasné. Xxxxxxxx xx tak x xxxx xxxxx xxxxxxx.

17. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§243x xxxx. 1 x. x. x.). Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, platí i xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, zrušil xxxxxxxx xxxx i xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx II xxxxxxx věci xxxx x xx výrocích x náhradě xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§243x odst. 2 xxxx druhá x. x. ř.), a xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§243x xxxx. 2 xxxx xxxxx x. x. x.).

18. Xxxxx §243x xxxx. 1 a §226 odst. 1 x. x. x. xx soud xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx vázán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.