Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xx-xxxxxxxxx) xxxxxx jako proti xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx délky xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx o její xxxxxxxxxxxx xx smyslu §13 xxxx. 1 xxxx xxxxx x xxxxx zákona x. 82/1998 Xx. a §31a odst. 3 xxxxxx č. 82/1998 Xx.

Xxxxxxxx xxxx zamítl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx xx xxx 13.12.2016, sp. xx. 16 Xx 384/2016-235, v xxxxxxx xxxxxx X x XX; xxxxx xx xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx průběh xxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x částce 1 000 000 Kč x tam specifikovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx, spočívajícím x xxxxxxxxxxx xxxxxx trvajícím xxxxxxxx řízení vedeném x Krajského xxxxx x Hradci Králové xxx sp. xx. 6 X 5/2005, xxxxxxxxxxxx více xxx 17 let x 6 xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 4 (xxxx jen „xxxx xxxxxxx xxxxxx“) xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 7.6.2016, x. x. 60 X 414/2014-185, xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx žalobci xxxxxx 200 000 Xx x tam uvedeným xxxxxxxxxxxxxx (xxxxx X) x xxxxxx xxxxxx x rozsahu, ve xxxxxx xxxx být xxxxxxxx povinna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 800 000 Xx s xxxxxxxxxxxxxx (výrok XX). Xxxx rozhodl, že xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 66 187 Xx (xxxxx XXX).

3. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx dne 3.4.1997 xxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxxxx dle §248 xxxx. 1 x 4 trestního xxxxxx (xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů; xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx 4.4.1997 xx 16.12.1997. Obžaloba xxxx xxxxxx xxx 30.9.1998, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x došetření xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx vrácena Policii Xxxxx xxxxxxxxx. Xxx 15.3.2003 byl znovu xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (následná xxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx). Xxx 30.1.2004 byla xxx soudem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zástupci x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Dne 12.4.2005 xxx podán xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx. Xxx 9.5.2005 xxxx xxx opětovně xxxxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x 24.6.2005 xxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx čin porušování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dle §127 xxxx. 1,2 xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxxxx majetku xxx §255 xxxx. 1,2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xx 29.11.2004 xx 17.12.2012 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx probíhalo xx xxxx xxxxxxxx soudního xxxxxxx (xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Hradci Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxx; dále xxx „xxxxxxx xxxx“ x „xxxxxx xxxx"). Xxxxxx líčení xxxxxxxxx x letech 2006. 2007, 2008, 2012.

5. Xxxxxxxx soudem byl xxx 22.12.2009 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx v části xxxxxxxx zproštěn xxxx. Xx dni 25.8.2010 xxxx usnesením xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx (xxx xxx žalobce x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) vyloučena x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vedena pod xx. xx. 12 Xx 70/2010. X xxxx části, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx zcela či xxxxxx, byl žalobce xx několika zrušených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 8.10.2012 xxxxxxxx x xx zbytku obžaloby. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx konkurzní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodoval xxxxxx xxxx (xx dvou xxxxxx) xxx 13.5.2014 x svými usneseními x. x. 12 Xx 20/2014-24447 xx. x. 12 Xx 33/2010-24465 xxxxxxxx zamítl, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx.

6. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx sp. xx. 12 To 33/2010 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žalobce xx amnestii prezidenta xxxxxxxxx xx xxx 1.1.2013 x xxxxxxx, xx „xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, neboť xx 29.11.2004 xx 17.12.2012 bylo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx uprchlému x x xxxxxxxx tak xxxx třeba xxxxxxxxxx". Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx. zn. 12 Xx 20/2014 xxxx xxxxx xxxxxxx xx amnestii shledána, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx zasedání. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věci xx xxxxxxxx zasedání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu (x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), že x xxxxxxx zmiňovaného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx mimořádný.

7. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zjištění xxx, že ve xxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxx x samostatnému xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx velice xxxxxxxx dokazování, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiných prostor, xxxxxxxxx majetku. Xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx počet xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxx právní xxxxx x ciziny (x xx zemí xxxx Evropskou xxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vyšetřovatelů, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx (vyšetřování) do Xxxxxxx Budějovic a xx Xxxxx. Xxxx xx během xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx trestního xxxxxx bylo postupně xxxxxxxxxx časově a xxxxxxxx xxxxx rozsáhlých xxxxxx x jedenáct xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx měl 96 xxxxxx.

8. Xxxx prvního xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, že xx celkové xxxxx xxxxxxxxx řízení nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, x že xx xxxxx tuto xxxxxxxx zohlednit až xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx trestního xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx délku 17 let x xxx xxxxxx.

9. Ohledně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx nepřiměřená x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zákona x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a jejich xxxxxxxx (notářský xxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx (dále xxxx ,,XxxXx“). Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxx xxxxxxx, x xxx své xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx skutkových xxxxxxxx xxxx uvedených.

10. Xxxx xxxxxxx stupně se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, na xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx nemajetkové xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx určil podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §31x xxxx. 3 XxxXx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 13.4.2011, xx. zn. Xxxx 206/2010, xxxxxxxxxxxx xxx x. 58/2011 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx „Stanovisko"). Xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx soud prvního xxxxxx k závěru, xx xxxxxxxxx zadostiučinění x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 200 000 Kč.

11. Rozsudkem xx dne 13.12.2016, x. x. 16 Xx 384/2016-235, Xxxxxxx xxxx x Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxx") k odvolání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vyhovující výrok 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx-xxxxxxx 200 000 Kč x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (výrok 1). Ve xxxxx xxxxxx 800 000 Xx xxxxxxxx xxxxx XX xxxxx prvního xxxxxx odvolací soud xxxxxxxx (výrok XX) x nepři-znal žalované xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxx xxxxx obou xxxxxx (xxxxxx XXX).

12. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx řízení (xx xxxxxx zákona x. 82/1998 Sb.) xx strany soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x se Xxxxxxxxxxx x uzavřel, xx „xxxxxxx řízení, x xxxx xxxxxxx vznikla xxxxxxxxxxx újma, xxxx xxxxxx 17 xxx, xxxxx měsíc x xxxxx xxx".

13. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx délky xxxxxx vyšel xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská práva (xxxx xxx ,,XXXX“), xx. zejména složitost xxxxxxx, chování xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxx xxxxxx xxx poškozeného, x xxxxxxx na xxxxxxxx XXXX xx věci Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, x. 30979/96.

14. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx pochybností xxxxxxx x věc xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x procesně xxxxxxxx, x xxxxxx byla xxxxxxxxxxx řada xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výslechy xxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx vedena xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x potřebou xxxxxx z xxxxxx.

15. Xxxxx xxxxxxxxxx soudu xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vylučující xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxx, xx xxxxxx byl xx xxxxx. V posuzovaném xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 2004 do xxxxxxxx 2012 (8 xxx x xxxx xxxxxx). Xxxx doba xx xxxxx xxxxxxxxxxx praxe XXXX, jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen „Xxxxxx") a pro xxxxxx xxxxxx x. 82/1998 Xx., xxxxxxx xx účinnosti jeho xxxxxx x. 160/2006 Xx., do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx délky xxxxxx), xxxxxxx odkázal xxxx. xx rozhodnutí XXXX ve věci Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx Rusku, Xxxxxxxx proti Xxxxx x zejména ve xxxx Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, x. 13404/02. Xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxx útěk xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxx vazba, nelze xxxxxxxxx za objektivní xxxxx x útěku x rozhodně xx xx opravdu xxxxx xxxxx (s odkazem xx rozhodnutí XXXX xx xxxx Girolami xxxxx Itálii, č. 13324/87).

16. Odvolací soud xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx délky xxxxxxxxx xxxxxx nepřihlížel x xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx byl xxxxxxx xx útěku, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xx nezapočítal. Odvolací xxxx xxxxxxx, xx xxx další xxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xx žalobci xxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx s dalším (xxxxx) xxxxxxxx řízením, xxxx dle odvolacího xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ESLP xx xxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxx. Jako rozhodnou xxxx pro xxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx trestní xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx 3.4.1997 xx xxxxx xxxxxxx (květen 2004) x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx dne 17.12.2012 xx skončení xxxxxx xxx 13.5.2014, tj. 8 xxx x 6 měsíců.

17. Xxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx význam xxxxxx xxx pro xxxxxxx výrazný kvůli xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx vazbu, xxx xxxxxxxx k xxxx, xx se žalobcem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx (xx stejného trestního xxxxxx) xxxxxxxxxx nezákonným xxxxxxxx, bude výše xxxxxxx xxxxxxxxx zohledněno x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro Xxxxx 4 pod xx. xx. 40 C 157/2015. Odvolací xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 27.6.2012, xx. zn. 30 Xxx 2813/2011.

18. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvažované xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx krajský xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx třikrát (xxxx. kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudu spočívaly x xxx. xx xxxxxx xxxxxxxxxx prokázána x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činu. nikoli xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx např. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxx odkázal xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx dne 20.10.2010, xx. xx. 30 Xxx 1637/2009. Dokazování x trestním řízení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rozsahu. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, dále xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

19. Odvolací xxxx posoudil i xxxxx xxxxxxx žalobce x xxxxxxx, že x xxxxxxxxx, xx xxxxx stránkách náročných xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx vyšetřovatele, xxxxxxxxx xxxxxx xxx.), které xxxxx mít potenciál xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, ačkoliv x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Odvolací xxxx xxxx neshledal porušení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zákona x. 82/1998 Sb., xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx stát nemůže xxxxxxxxx xx průtahy, xxxxx jsou vyvolány xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx původ x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20. Xxx xxxxxxx řízení xxxxxx, xxxxxxx ve xxxx xxxx, platí, že xxxxxxxx x velmi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jednotlivých xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Přitom xxxxxxxxxx ESLP xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx posuzované věci. Xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx okolností x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx neshledal, xx by xxxx 8 xxx a 6 xxxxxx xxxx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx (újmu) xx xxxxxx §13 x §31a XxxXx xxxxx dovodit.

II.

Dovolání x xxxxxxxxx x xxxx

21. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x celém xxxx xxxxxxx xxxxxx žalobce (xxxx xxxx ,,xxxxxxxxx“), xxxxxxxxxx advokátem, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxxxxx.

22. Xxxxxxxxx xxxxxxxx přípustnost xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxxxxx dvě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx rozhodovány:

(1) xxx xx xx celkové xxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, x xx xx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx po cca 7 letech xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

(2) xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stíhání xx situace, xxx xxx xxxxxxx ohrožen xxxxxx nezákonným xxxxxxxx xxxxxxxx x pravděpodobnou x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx k xxxx, aby nebylo xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

(X) xxx v právním xxxxx xxxx trvat xxxxxxx xxxxxxx 17 xxx a xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být soudem xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx;

(X) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx trestní xxxxxxx 17 xxx, byt’ xxx žalobce 8,5 xxxx xxxxxxx stíhán xxxx uprchlý, x xxx takové xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx;

(X) zda xxxxxxx stíhání trvající 8,5 xxxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx trvající xxxxxxx xxxxxx.

23. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxx odchýlil od xxxxxxxxxxx xxxxx (x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu, Xxxxxxxxx xxxxx x ESLP). Xxxxxxxxx citované xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx namítá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx předkládá xxxxx xxxxxxxx jednotlivé xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, jak xxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

24. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx „xxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx žalobce, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jako xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx důvodem pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx“.

25. Dovolatel xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx spravedlivý xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

26. Žalovaná se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

27. Xxxxxxxx soud x dovolacím řízení xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx rozhodl xxxxx xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2014 xx 29.9.2017 (viz xx. II xxx 2 zákona č. 296/2017 Sb.), xxxx xxx „o. x. x.“.

28. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx včas, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx splnění podmínky §241 xxxx. 1 x. x. x. x xxxxxxxx (s xxxx xxxxxxxx výjimkou) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §241x xxxx. 2 x. x. x. Nejvyšší xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx přípustností xxxxxxxx.

29. Xxxxx §236 xxxx. 1 o. x. x. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pravomocná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

30. Xxxxx §237 x. x. ř., xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx každému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxx, jestliže napadené xxxxxxxxxx závisí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx řešení xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx neboje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx má-li být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

31. Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx (X), xx které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§237 o. x. x.). Xxxxxxxx xxxx xx zabýval xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx délky xxxxxxxxx řízení v xxxxxxx xxx xx xxxxxxx obvinění xxx 3.4.1997 xx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx 2004) x xx xxxx xxxxxxx 17.12.2012 do xxxxxxxx řízení dne 13.5.2014, xx. v xxxxxx xxxxxx 8 xxx a 6 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx 17 let.

32. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx otázky (B) x (X), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx procesního xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxx xx smysl, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §237 xxxxxxxxxx soudního řádu xxxxxxxx od xxxxxx, xxxxx by xx xxxxxx soud xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (srov. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 15.3.2017, xx. xx. II. XX 1966/16;rozhodnutíÚstavníhosoudujsoudostupnánanalus.usoud.cz). Již xx Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx dané xxxx řízení, která xx z xxxxxxx §31x XxxXx, xxxx. xx. 6 Xxxxxx xxxxx xxx pokládána xx přiměřenou. Xx xxxxx přihlížet xx xxxxxxxxxx okolnostem individuálního xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dovolacího xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx takovém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §237 x. x. ř. xxxxxxxx.

33. Xxxxxxxx je xxxx nepřípustné pro xxxxxxx dovolatele (xxxxxxxxx x doplnění xxxxxxxx xx dne 9.2.2017), xxx xxxxx xx xxx odvolací xxxx xxxxxxxx od Stanoviska xxxxxxx stanovení počátku xxxxxxx délky xxxxxxxxx xxxxxx. Odvolací xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx trestního xxxxxx (xxx určení celkové xxxxx xxxxxxxxx řízení xx smyslu XxxXx) xxxxxxx sdělení obvinění xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) dne 3.4.1997. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxx neodchýlil, xxxxx x něm xx xxxxxxx, xx „x xxxxxxx trestního xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x zásadě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx činu.“

34. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx se měl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze dne 24.11.2016, xx. xx. 11. XX 1686/16, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx soud zrušil xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx (xxx x xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxx Nejvyšším xxxxxx), xx xxxxx 7,5 xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxx xxxxxxxxx dovolatel.

35. Dovolání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxx bylo xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx odvolacího řízení, xxxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxxx (§241 x xxxx. 2 x. x. x.), x x xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pokračovat.

36. Xxxxxxxx xx věci xxxx xx xxxx xxxxx §237 x. s. x. xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx otázkách x námitkách xxxxxxxxxx, xxx se xx xxxx, po xxxxxx xxxx posuzované xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, započítat do xxxxxxx délky xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x její xxxxxxxxxxxx xx smyslu §13 xxxx. 1 xxxx xxxxx a xxxxx x §31a xxxx. 3 XxxXx, xxxxx xxxx otázka nebyla xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

37. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

38. Podle §242 xxxx. 3 x. x. ř., xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx přihlédne xxx x xxxxx xxxxxxxx x §229 xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx. x), x) x odst. 3 x. x. x., xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx mohly mít xx následek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxx soud však x posuzovaném řízení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

39. Xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx xxxxx x xxxxx XxxXx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vydání xxxxxxxxxx žádnou lhůtu, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxx postup xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úkon nebo xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx.

40. Podle §31x xxxx. 3 XxxXx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx xxxxx x třetí xxxx §22 xxxx. 1 xxxx druhé x xxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zadostiučinění xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména x a) xxxxxxx xxxxx řízení, x) xxxxxxxxxx řízení, c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x průtahům x xxxxxx, x x tomu, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx odstranit xxxxxxx x xxxxxx, x) xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx během xxxxxx x x) významu xxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxxx.

41. Xxxxx čl. 6 xxxx. 1 xxxx první Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx, xxx xxxx záležitost byla xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxx němu.

42. Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx tom, xx trestní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx 17 xxx, xxxxx měsíc x xxxxx xxx. Odvolací xxxx xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxx dlouhého xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx délky xxxxxxxxx xxxxxx dobu, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx (po xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (odpovědnostní xxxxx xxxxx) xxxxxxxxx. Xxx rozhodnutí x xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx byl žalobce xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

43. Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxx úvaze x xxxxx a výši xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v§13av§31a OdpŠk xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx v souladu x xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx xx x xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx (srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 31.8.2011, xx. xx. 30 Xxx 3007/2010; rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx.xxxxx.xx).

44. XXXX x xxxxxxxxxx ze dne 24.7.2003 ve věci Xxxxxxx xxxxx Xxxxx, x. 46133/99 x 48183/99 (§81 x 84), uvedl: „Xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xx útěku, xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx... Xxxx xx 28.8.2000 do 12.3.2001 (6 xxxxxx x 15 dnů) xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, protože xxxxx této xxxx xxx X. X. xxxxxxxxx xx svobodě" [xxxxxxxxx soudem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx znění: „Periods xxx which xxx xxxxx- xxxx xxx xx the xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx... The xxxxxx xxxx 28 Xxxxxx 2000 xx 12 Xxxxx 2001 (6 xxxxxx xxx 15 xxxx) should xx xxxxxxxx from xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx this xxxxxx X. X. xxx xxxxxxxxxx at xxxxx."]. X xxxxxxxxxx xx xxxx Yefanov a xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxx 30.7.2009, x. 13404/02. xxxxxxxx, xx: „Doba, xxxxx xxxxx xxx žadatel xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx z xxxxxxx délky xxxxxx" („Xxx xxxxxx during xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx on xxx xxx must xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx of xxx xxxxxxxxxxx."). Xxxxxxx xxxxxxx XXXX x xx xxxx Xxxxxxx xxxxx Albánii (§65), x. 847/05, Xxxxxxxx xxxxx Rusku (§99), x. 921/03 x xxxxxxx (xxxxxxxxxx ESLP xxxx dostupná na xxxxx.xxxx.xxx.xxx).

45. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx být nijak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX ve xxxx Xxxxx proti Xxxxx xxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pasáží je xxxxxx, že xx xxxxxxxxxx otázky xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx k určení xxxxxxx celkové xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

46. Xxxxxx tak xxxxxxx závěry nejsou xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutím XXXX xx věci Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx otázky xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ESLP. Xxxxxxxx, že ve xxxx Girolami proti Xxxxxx XXXX nakonec xx-xxxx x závěru x xxxxxxxxxxx délce xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy na xxxxxxxxx období xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx téměř pěti xxx, xxx xx xxxxxxx zřejmé x x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx v xxxxxxxx.

47. Xxxxxxxx xxxx tak xxxxxxxxxx xxx okolnosti xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být motivací xxxx útěku a xxxxxxxx se trestnímu xxxxxxx, jako právně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Těmito skutečnostmi xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx uprchnout nebo xxxxxxx xx trestnímu xxxxxxx, xxxxx představuje xxxxxxxxx xxxxxxxx vedení xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxx §302 x xxxx. xxxxxxxxx xxxx (xxxx. XXXXX, P. x xxx. Xxxxxxx xxx. Xxxxxxxx. 7. xxxxxx. Xxxxx: C. X. Xxxx, 2013, xxxxxxxx k §302). Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx uprchlému, xxxxx ani xxxxxxxx x xxx, xx xx xx tato xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xx celkové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

48. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potencionálně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx x této xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx útěku (xxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx právní xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx x rozhodovací xxxxx XXXX k xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx ESLP xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx ani xx xxxxxxxx žalobcem xxxxxxx xxxxxxxx.

49. Xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx útěku (xxxx xxxxxx řízení xxxxx uprchlému), xx xxxxxxx xxxxxxxxx jediné, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx takovou xxxx xx zápočtu. Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx) již nelze xxxxxxx xx tento xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx) xxxxxx, x tím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

50. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx samé (xxxxxxxx x právním xxxxxxx xxxxxxxxxxx dovolacímu xxxxxxxx) xxxxxxx, není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x proto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §243x xxxx. x) x. x. ř. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxx soud podané xxxxxxxx xxxxx §243x xxxx. 1 x. x. x. xxx xxxx xxxxxx.