Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxx-xx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx škody spočívající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx zahájeno na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx nesprávně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx souvislost xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doložky právní xxxx, xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x úhradě xxxxxxx exekuce, xxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx §8 xxxxxx x. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou xxx xxxxxx veřejné moci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem a x xxxxx xxxxxx Xxxxx národní rady x. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx: §8 xxxx. 3, §13 xxx. x. 82/1998 Xx.

Xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Praze xx xxx 28.6.2017, xx. xx. 54 Xx 173/2017, x xxx vrátil xxxxxx xxxxx x dalšímu xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx průběh xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxx pro Xxxxx 2 jako xxxx prvního stupně xxxxxxxxx ze xxx 8.2.2017, x. x. 31 X 26/2016-67, xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 468 997,52 Xx x xxxxxxxxxxxxxx (xxxxx I), x xxxxxxx o xxxxxxx nákladů řízení (xxxxx II).

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Městský xxxx x Xxxxx xxxx soud xxxxxxxx xxxxxx rozsudek soudu xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxxx 68 928 Xx x příslušenstvím (xxxxx X) x rozhodl x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx ( xxxxx II).

3. Xxxx xxxxxxx xxxxxx vyšel x xxxxxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxx x Krajského xxxxx v Hradci Xxxxxxx - pobočky x Xxxxxxxxxxx xxx xx. xx. 58 Xx 111/2011, xx xxxxxx xx žalobou xxxxxxx xxx 9.9.2011 xxxxxxx X. X. xx žalobkyni xxxxxxxxx xxxxxx 240 000 Xx x xxxxxxxxxxxxxx, xxx 2.1.2012 xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jímž xxxx žalobě vyhověno x žalobkyni bylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Přestože xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doručen, byla 25.1.2012 xxxxxxxxx xxxxxx xxx x datem 6.1. a 24.1.2012, xxxxx xxxx xxxx 11.12.2015 xxxxxxxx a xxx xxx byl xxxxxxxxx zaslán xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxx rozkazu xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx rovněž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odpor. Xxxxxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxxxxxxx ze xxx 28.3.2012, x. x. 20 EXE 993/2012-7, xxxxx nabylo xxxxxx moci dne 26.4.2012, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Podáním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 17.4.2012 žalobkyně (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxx započetla xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxx 294 700 Xx. Xxxx, co xxx xxxxxxxxx xx xxx 22.10.2012, x. x. 20 EXE 993/2012-54, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx svou pohledávku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 20.6.2013, x. x. 23 Xx 239/2013-85, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5.8.2013, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zrušil, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx uložil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx 9 000 Kč, xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx další trvání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx. Xxxxxxxx soudní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 12.4.2012, x. x. 8 XX 176/12-13, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xxx 6.2.2013 xxxxxxx vyúčtování xxxxxxx, x xxxx xxxxx, že x xxxxxxx xxxx vymoženo xxxxxx 459 997,52 Xx, x xxxxx 359 536 Kč xxxxxxxxxxx nárok xxxxxxxxxxx, 25 080 Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 68 928 Xx náklady xxxxxxxxx x 6 453,52 Xx xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx dne xxxxx exekutor xxxxxxxx x skončení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uplatnila x žalované xxx 13.1.2016, přičemž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nároku nevyhověla.

4. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je nepochybně xxxxxxxxx vyznačení xxxxxxx xxxxxx moci na xxxxxxxxx rozkaze. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx až x xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx §8 zákona č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx při výkonu xxxxxxx moci rozhodnutím xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „XxxXx"). Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx titulem. Kdyby xxx xxxxxxx, byla xx nepochybně v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx navrhovala xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx mohl xxxxxxx zastavit i xxx xxxxxx, přehlíží, xx xx nárok x žalobě, x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vyznačení doložky xxxxxx xxxx, xxxxxx xx nečinnosti soudu xxxxxxxxx. Navíc xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obsahu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, tudíž xxxxx xxxxxxxx exekučního xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx příčinou xxxxxxxxxxx exekuce x xxxxxxxx finančních prostředků xx xxxxxxxxx žalobkyně xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Pokud xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx částky 393 616 Kč, xx důvodná xxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxx rozsahu dosud xxxxxxxxx xxxxx nevznikla, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x řízení xxxxxxx u okresního xxxxx v Xxxxxxxxxxx xxx xx. xx. 11 X 12/2016. Xxxxxxxx totiž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 10.8.2011, sp. xx. 28 Cdo 4229/2010, x ze xxx 4.9.2013, xx. xx. 30 Xxx 1415/2013). Xxxxx jde x xxxxx na zaplacení xxxxxx 9 000 Xx (součást xxxxxx 393 616 Kč), xxxxxxxxx xx zaplatila x důsledku pravomocného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nezohlednila, xx x částky 459 997,52 Xx xx xxxx soudním exekutorem xxxxxxx xxxxxx 6 453,52 Kč, a xxxx výpočet xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxx v celém xxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx do xxxxxx 68 928 Xx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx vyšel xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx stupně. Po xxxxxx stránce xxxxx, xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx (xxxxxxxxxx doložky xxxxxx moci) x xxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx. Xxxx pochyb x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2.1.2012, x. j. 58 Xx 111/2011-23, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxx je nesprávným xxxxxxx postupem bez xxxxxx na xx, xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, přestože xxxxxxx xxxxxxxx rozkaz xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx oprávněný exekučním xxxxxxx a na xxxxxxxxx byly v xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 68 928 Xx, jejichž xxxxxxx se na x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx tato xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dopad xx xxxxxxxxx sféry xxxxxxxxx x xxxxx xx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx nevznikla, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran xxxxx xx xxxx 68 928 Kč xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x vyjádření x xxxx

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přípustnost xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx založeno na xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx dovolacím xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xx x názorem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xx to, že xxxxx xxxxxxxxx nesprávně xxxxxxxxx doložky xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx vymoženy mimo xxxx xxxxxxx soudního xxxxxxxxx. Namítá, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x dispozici, xxx zabránila xxxxxx xxxxx, x proto xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 OdpŠk, xxx lze analogicky xxxxxxxxx i x xxxx xxxx. Xxxxx §8 odst. 3 XxxXx xxxxx, xx xxxxx-xx x případy xxxxxxxxxx zřetele xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxxx rozhodnutím přiznat xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx procesních xxxxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxx opravných xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx. Žalobkyně xxxxxx pouze xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu započtení xxxxxxxxxx vůči oprávněnému, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx proti skutečnosti, xx xx nebyl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx základě xxxx xxxxxxx xxxxxx, x sama nijak xxxxxxxxxxx vzniku xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. X tomto xxxx došlo xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx x xxxxxxx škody x xxxxxxx xxxxxxx xx splnění podmínky xxxxxxxxx v §8 xxxx. 3 XxxXx. Xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze dne 14.6.2012, xx. xx. XX. XX 276/12, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x přetržení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx nebrání xxxxx nařízení x xxxxxx exekuce, xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x následně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Dovolatelka xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx napadený rozsudek xxxxxx xxx, že xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xx svém xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxx dovolání xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nároku na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nároků xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx x. 82/1998 Xx. ani xxxxxxxx x důvodové xxxxxx. Xxxxxxxxxx §8 odst. 3 OdpŠk xx x případě nesprávného xxxxxxxx postupu neuplatní. Xxxxxxxxx dále xxxxxxxxx xx xx, že xxx xxxxxxxx §8 xxxx. 3 OdpŠk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Nadto připomíná, xx xxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x bez návrhu xxxxx §269 x. x. x.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

9. Xxxxxxxx soud v xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx účinném xx 1.1.2014 xx 29.9.2017 (viz 51. XX bod 2 xxxxxx x. 293/2013 Xx. x 51. XX xxx 2 xxxxxx č. 296/2017 Xx.), dále xxx „x. x. ř.“.

10. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, za xxx xxxxx §241 xxxx. 2 písm. x) x. x. x. xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dovolací xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx xxxx shledal dovolání xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx situace, kdy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doložky xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxx xx spočívat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

12. Xxxxxxxx je xxxxxxx.

13. Xxxxx §242 odst. 3 x. x. x., xx-xx dovolání xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx též k xxxxx xxxxxxxx x §229 xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx. x), x) a xxxx. 3 o. x. x., xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx neshledal.

14. Obecně xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx souvislosti - xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx x vznikem xxxxx - xx xxxxxxx skutkovou, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (srov. xxxx. rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21.2.2002, xx. zn. 21 Cdo 300/2001). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx skutkovými xxxxxxxxxx xx xxx xxxx existence xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxx okolnosti xxxx, xx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx. např. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 24.3.2011, xx. xx. 28 Xxx 3471/2009).

15. Xxxxxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nezákonného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvádí, xx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx xx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx; zpravidla jde x xxxxxx, xxxxx x rozhodovací xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx, xx kterou xxxx xxxxx uvedeného ustanovení xx-xxxxxx, byla xxxxxxxxx x nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx, xx xxx tuto xxxxx xxxxxxxxxxxx určující, xx úkony xxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x je-li xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxx xxxxxxxx (srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 29.6.1999, xx. xx. 2 Xxxx 129/97, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.7.2013, xx. xx. 30 Xxx 335/2013). Xxxx x xxxxxxxx xx xxx 3.11.2015, xx. xx. 30 Cdo 3099/2013, xx Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx k závěrům xxx judikatury, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x nesprávného xxxxxxxx postupu orgánu xxxxx nezakládá xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí.

16. Xxxxxxxx xxxx se xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doložky xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx 8.7.1997, xx. xx. 6 Xx 704/97, xxxxxxxxxxx xxx č. 42 xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx 1998, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.5.2012, xx. xx. 28 Xxx 3348/2011, xx dne 26.9.2007, xx. xx. 20 Cdo 923/2007, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 19.5.2005, sp. xx. 25 Xxx 890/2004). Xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx ve všech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x situaci, xxx škody x xxxxxx vzniklých xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oprávněný, jenž x xxxxx víře xx správnost xxxxxxx xxxxxx moci exekuční xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se mu xxxxxx vzniklých xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

17. X xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x exekvovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jež xx úhrady xxxxxx xxxxxxx domáhá xxxx xxxxx jakožto xxxxx.

18. X tomto xxxxxxx xx třeba vycházet x xxxx, xx xxxxxxxxx doložky právní xxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx průběhu xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx exekuce a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxx 6.2.2013. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxx xx xxxxx xxx projevilo xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxx xxxx xxx pochybil, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nesprávném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx měl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx škodou x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx exekuce x v xxxxxxxxxxx x xxxxx otázkou, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §8 xxxx. 1 XxxXx a xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx §8 xxxx. 3 OdpŠk.

19. Xxxxxxxx soud xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx existence xxxxxxxxxx a trvajícího xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx jeho xxxxxxxxx, x xx pro xxxxxx, xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na §268 xxxx. 1 písm. x) x. s. x, xxxx že xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xx xxx 14.12.2005, xx. xx. 20 Xxx 2421/2004, x xx dne 25.1.2007, xx. zn. 20 Xxx 1886/2006, xxxx xx xxx 25.11.2009, xx. xx. 20 Xxx 2325/2006). Tuto xxxxxxxxxx dovolací xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 22.9.2015, xx. xx. 26 Xxx 1663/2015, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx byl odůvodněn xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx judikaturu Xxxxxxxxxx soudu však xxxxx xxxxxx, xxxxx xx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skutečnostmi ve xxxxxx §268 xxxx. 1 písm. x) x. s. ř., xxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx rozkaz) xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxxxx x usnesení xx xxx 22.9.2008, xx. xx. 20 Xxx 2706/2007, xxxxxxxxxxx xxx x. 107/2009 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx i poté, xx xxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxx, jestliže xx podkladové rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx [§268 xxxx. 1 písm. x) x. x. x.]. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxx xxxxx doručen, xxxx xxx xxxxxxx xxx zastavení exekuce xxxxx §268 xxxx. 1 písm. x) x. x. x. x po provedení xxxxxxx.

20. K xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx titulu x xxxxxxx exekuce. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx (xx x xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx vůči státu), xxxxx mělo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx soudní xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx právo, xxxxx soud nemůže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zda byl xxxx nebyl dán xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx doby xxxxxxxx exekuce xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx vymožením xxxxx přetrvává procesní xxxxx, pro který xxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx exekutorovi. Xxxxx uvedená xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx principu, xx xxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx, její příslušenství x xxxxxxx exekuce xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 15.8.2017, xx. xx. 20 Cdo 3331/2017).

21. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx Xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx dle xxxx ustálené rozhodovací xxxxx odpovědnost státu xx škodu zapříčiněnou xxxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x případě, kdy xxxxxxxxx xxxxxx úspěšně xxxxxxxxx uspokojení xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx mu xxxxxxx plnit (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.6.2015, sp. zn. 30 Cdo 454/2013), x xx nárok xx xxxxxxx škody xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nezákonného xxxxxxxxxx mající za xxxxxxxx nabytí bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx uplatnit xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxx, xxx xxx xxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2.5.2013, xx. xx. 30 Cdo 693/2013, usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 19.2.2014, xx. xx. 30 Xxx 4004/2013, xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 3.6.2014, sp. zn. 30 Xxx 4418/2013).

22. X výše xxxxxxxxxx xxxxxx považoval xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x proto xxx xxxxx §243x odst. 1 o. x. x. zrušil. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx exekuce, x xxxx xxxxxxx, zda xxx xxx xxxxxxxxx xx xx-xxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu §8 XxxXx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx, bude xx xxxx zabývat xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

23. Soudy xxxx xx xxxxxx §243g xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxxx x. x. x. xx spojení x §226 o. x. ř. xxxxxx xxxxxxxx názory dovolacího xxxxx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.