Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xx xx insolvenčního řízení xxxxx xxxxxxxxx x xx-xx z toho xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx v insolvenčním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zásadně xxxx xxx důvod xxx za-stavení exekuce xxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x., x xx xxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx postižen podíl xxxxxxxxx xx společnosti x ručením omezeným.

Vztah x&xxxx;xxxxxxxx předpisu: §268 xxxx. 1 xxxx. x) xxx. č. 99/1963 Xx., §109 xxxx. 1, §140e xxxx. 1, §409 xxxx. 2 xxx. x. 182/2006 Sb.

Nejvyšší xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxx xxx Xxxxx xx xxx 9.1.2018, xx. xx. 10 Xx 437/2017.

X.

Xxxxxxxxx průběh xxxxxx

1. Okresní xxxx x Xxxxxxxxxxxx pověřením xx dne 7.9.2015, x. x. 31 XXX 10471/2015-10, xxxxxxx xxxxxxx exekuce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněné xx výši 416 500 Xx s xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 38 420,82 Kč, na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xx xxx 6.1.2015, x. x. 17 C 195/2013-71, xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Xxx. X. P., Xxxxxxxxxxx xxxx X.

2. Xxxxxxx podáním ze xxx 27.6.2017 navrhl xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 8.6.2016, x. x. 134 Xx 12213/15-095, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx L. x. x. x. xx xxxxxx x X, x odůvodněním, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx dne 13.6.2017, x. x. XXXX 92 XXX 1796/2017-X-7, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nákladů exekučního xxxxxx byla xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx nadále xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx usnesením xx dne 21.9.2017, x. x. 31 XXX 10471/2015-14, xxxxx xxxxxxxxx zamítl. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 13.3.2017, x. x. XXXX 92XX S1796/2017-A-15, xxx zjištěn xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx povoleno oddlužení. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx 13.6.2017, x. x. XXXX 92 XXX 1796/2017-B-7, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx oddlužení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxx není xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx probíhající xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxx, xxxxx i xxxx majetek, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nelze xxxxxxx [xxx §109 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xxxx též xxx „xxxxxxxxxxx xxxxx"] x xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx.

4. K odvolání xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Ústí xxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 9.1.2018, x. x. 10 Co 437/2017-25, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x tom správném xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 27.6.2017. Xxxxxxxx xxxx dospěl xx stejným skutkovým xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx stupně x x xxxxxxx xx §109 xxxx. 1 xxxx. x) a §409 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx x xxx, xx x xxxxxxx xxxx není xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Dodal, xx xxxxxxxxx exekuce byla xxxxxxxx dříve, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dobu, xxx probíhá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalendářem. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx spojovat s xxxxxxx exekučního příkazu xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §47 zákona č. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční xxx) x x xxxxx dalších xxxxxx (xxxx xxx xxx „xxxxxxxx xxx“), x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx přihlásila svou xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx oprávněná xxxx zaručeno, že xxxx xxxxxxxxxx bude x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x němu

5. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx povinný xxxxxxxx, xxx xx za xxxxxxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx „xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx otázka xxxxxx x rozhodování xxxxxxxxxx xxxxx dosud vyřešena". Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, kdy je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, stejně xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xx účelné xxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxx, že xx x přes průběžné xxxxxxxxxxxx oprávněné x xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx obchodní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jedny xx xxxxxxxxxx zásad, na xxxxx spočívá insolvenční xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx uspokojení xxxxxxxx [§5 písm. x) insolvenčního xxxxxx] x zásada, podle xxxxx xx se xxxxxxxxxxx řízení mělo xxxx xx účelem xx xxxxxxxxxx uspokojení xxxxxxxx [§5 xxxx. x) insolvenčního zákona]. Xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx by xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx měl x xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx nemalý xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxx insolvenčního xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx společnost xxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxx, x povinnému xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx exekuce xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx získávání xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx prací zakotvené x xxxxxx 26 Xxxxxxx základních xxxx x svobod. Xxxxxx xxxxxx exekučního x xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxx §409 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty, x xxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx nemůže xxxxx xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

6. Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx projednal xxxxx xxxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx účinném od 30.9.2017 (xxxx. xx. XX bod 2 xxxxxx x. 296/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., o zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx) - xxxx xxx „o. x. x.“. Po xxxxxxxx, xx dovolání xxxxx xxxxxxxxxxxx usnesení odvolacího xxxxx xxxx podáno xxxxxxxxxx osobou (účastníkem xxxxxx) ve xxxxx xxxxxxx x §240 xxxx. 1 x. x. ř, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dovolání.

7. Xxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxx-xx xx zahájení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení a xx-xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xx-xx x toho důvodu xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx oddlužení xx xxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře, xx dán xxxxx xxx zastavení xxxxxxx xxxxx §268 xxxx. 1 písm. x) x. x. ř., xx-xx exekučně postižen xxxxxxx povinného (xxxxxxxx xxxxx xx společnosti x xxxxxxx omezeným) x následkem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxx xx základě xxx účasti xx xxxxxxxxxxx získávat finanční xxxxxxxxxx, jež by xxxx vynaložit ve xxxxxxxx oprávněné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dosud xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx podle §237 x. x. ř. xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx dovolání

9. Dle §109 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx tyto xxxxxx: xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dlužníka, jakož x xxxx xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Pro pohledávky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168) x pohledávky xxx xx xxxxx xxxxxxxxx (§169) však xxx provést xxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx dlužníka, xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §203 odst. 5 x x xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuce se x nadále nařizuje xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

10. Xxx §140x xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx výkon rozhodnutí xxxx exekuci, xxxxx xx postihovala xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x jiný xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §203 xxxx. 5.

11. Xxx §409 xxxx. 2 xxxx druhé insolvenčního xxxxxx majetek, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx nastanou účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx, xxxxx nepodléhá xxxxxxxxx, xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx. Výkon rozhodnutí xxxx xxxxxxx, xxxxx xx postihovala xxxxxx xxxxxxx, xxx za xxxxxx oddlužení nařídit xxxx zahájit a xxxxxxx jen xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x současně xxxxx vzniknou poté, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení.

12. Z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podává, xx xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení spojeno, xxxxxx xxxx x xxxx za xxxxxxxx, xx xx exekuce, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx třeba x xxxxxx xxxxxxxxx (pouze xxxxxx xxx xxxxxxxxx), x xx xxx xxxxx, když xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 15.4.2016, xx. zn. 21 Xxx 4396/2014, ze xxx 18.3.2015, xx. xx. 21 Xxx 4599/2014, xx xxx 31.7.2017, xx. xx. 29 Cdo 3107/2015, x xxxxxxxx Městského xxxxx v Xxxxx xx xxx 23.1.2015, xx. zn. 62 Xx 24/2015, xxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x. 89/2015). X §409 xxxx. 2 xxxx druhé xxxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxx, že při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx majetku, x xxxx xxxxxxx nemohl xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zahájení výkonu xxxxxxxxxx xxxx exekuce (xxxx x k xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx společnosti L. x. r. x.), xx xx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x majetek, který xxxxxx k xxxxxxxxx (xxx však není xxxxx xxxxxx).

13. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx povinného x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx v již xxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazech, xxxx xxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx příkazy, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx postižen, ani xxxxxxxxxx xxxxxxx ohledně x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, protože xxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxx příkazech xx xxxxxx §47 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx trvání xxxxxx oddlužení (xxxx. x §411 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona). Xxxxxx xxxxx by xxx x xxxxxxx x §47 xxxx. 2 exekučního řádu, x xxxxx xx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemá xxx blokační účinky xxxxxxxxxxxxx §47 odst. 6 xxxxxxxxxx xxxx, xxx i xxxxx xxxxxx předpokládané zákonem (xxxx. x §47 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx účinek xxxxxxxx v §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 119/2001 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx probíhajících výkonů xxxxxxxxxx, x něhož xx podává, že xxxxxx pro uspokojení xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxx, xxx byl xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx ze mzdy. Xxx případ, že x osvobození povinného xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x rozsahu, x xxxx xxxxx nebyly xxxxxxxxxx, xxxxxxx (§414 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx) x exekuce xxxx z toho xxxxxx pokračovat, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx [xxxx. x x §337x xxxx. 5 xxxx. x) x. s. x.], xxxxx i xxxxxx xx vydaných xxxxxxxxxx xxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxx blokačního xxxxxxxxxx §47 odst. 6 xxxxxxxxxx řádu, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxx xx byl xxxxxxxxx, xxxxx exekuce xx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx uspokojování xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x osvobození xx jejího xxxxxxx xxxxx §414 odst. 1 insolvenčního xxxxxx.

14. Xxx tedy xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x úpadku (§140x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x ze zákazu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuce xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx [§109 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx], xxx x xxxxxx, xxx xx právní xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dispoziční xxxxxxxxx xxxxxxxx (povinného) xxxxxxx exekučně xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nakládat xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx) xxxxxxx, xx by xxxx xxx o xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx smyslu §268 x. x. ř.

15. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx případné xxxxxxxxxxxxx poukazem xx §5 písm. a) x x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxx zásady vedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx uspokojení xxxxxxxx, xxxxxx rovného xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx §109 odst. 1 xxxx. x), §140x xxxx. 1 x §409 xxxx. 2 xxxx druhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx způsob, jímž xx při souběhu xxxxxxxxxx (x xxx xxxx schváleno xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxx x vyvážení x §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x insolvenčních xxxxxxxx. Ustanovení §109 xxxx. 1 písm. x), §140e odst. 1 x §409 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x insolvenčním věřitelům xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx na uspokojení xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i pro xxxxxx, xx povinný xx xxxxxxxxxx o xxx, že xx xxx xxxxxx omezení xxxx majetek xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx. Pouhé přesvědčení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx totiž xxxxxx x nepochybnému xxxxxx x tom, xx xx xx představy xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, mimo xxxx x xxxxx, xx majetek xxxxxxxxx xxx byl xxx xxxxxxxx závazků x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinný xx xxxxxxx xxxxx x úpadku.

16. Xxxxxxxx xx xxxxx uvedenému xxxxxxxx soud xxxxxxx, xx došlo-li xx xxxxxxxx exekuce x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x je-li oprávněná xx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx x xx-xx z xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx exekuce xxxxx §268 xxxx. 1 písm. x) x. s. x., x to xxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxxxxx soud xxxxxxxx dodává, že xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §409 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx dohlédací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx pojmenuje xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx oddlužení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx exekučním xxxxxxxx. Xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx.

18. Z xxxxxxxxx xxxxxxx, že rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx uplatněných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx nebylo zjištěno, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vad. uvedených x §229 xxxx. 1 x. x. x., §229 xxxx. 2 písm. x) x x) x. x. ř. xxxx x §229 xxxx. 3 x. x. x. nebo xxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx mít xx xxxxxxxx nesprávné xxxxxxxxxx xx věci, Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §243x písm. x) x. x. ř. xxxxxx.