Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx lítosti xxxxx §33 tr. xxxxxxxx (např. chybí-li xxxx dobrovolnosti v xxxxxxx xxxxxxxxx), není xxx splnění xxxxxxxx xxxxx §172 odst. 2 písm. x) xx. x. vyloučeno xxxxxxxxx xxxx trestního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xx xxxxxxx trestním xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx (přečinů) x výjimečně x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1, 2 xx. ř. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze ze xxx 20.2.2019, xx. xx. 9 To 59/2019, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 21.1.2019, xx. xx. 1 X 157/2018, i všechna xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zrušená xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, k xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx podkladu. Xxxxx §2651 odst. 1 xx. x. xxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx přikázal, aby xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů

1. Usnesením Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 21.1.2019, xx. xx. X 157/2018, xxxx xxxxx §172 odst. 2 xxxx. c) xx. x. (xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx x §223 xxxx. 2 xx. ř.) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx X. K. (xxxx xxx xxx ,,xxxxxxxx") xxx xxxxxx xxxxxxxx daně, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §240 xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx. x) xx. zákoníku, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx, xx jako xxxxxx subjekt - xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx obchodním xxxxxx X. X. x místem xxxxxxxxx x P., xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadem xxx Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx v X., x xxxx x xxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxx od 1.6.2011 a k xxxx x xxxxxxx xxxxxxx s účinností xx 1.9.2012,

X. xx xxxxxxxxxx období XX. xxxxxxxxx roku 2012 xxxxxxx nezahrnul do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx též xx xxxxxxx ,,XXX“), xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxx x x XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxx, přičemž jde x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx, čímž vylákal xxxxxx na XXX xx formě xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 779 Xx, x xxxxxxxx této xxxxxx xxxxx dne 25.1.2013 xxxxxx přiznání a xxxxxxxx odpočet, zvýšený x zmíněnou xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx,

XX. xxx 2.4.2013 xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx x B. přiznání x dani x xxxxxx fyzických xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2012, xxxxxxx xxxxx, že v xxxxxxx o příjmech x podnikání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 5 565 Xx, které xxxxxxx xx svého xxxxxxxxxx P. Š., X. x. S., xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx byla xxxxxxxxx vyměřena xxxxx xxx, ačkoliv xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx 13 560 Xx, čímž xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxx 840 Xx,

XXX. xx xxxxxxxxxx xxxxxx X. xxxxxxxxx xxxx 2013 xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx daň x xxxxxxx hodnoty, xxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx x x xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx šlo x prodej masa xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnost x DPH x 5 741 Xx,

XX. xx zdaňovacím xxxxxx XX. čtvrtletí roku 2013 xxxxxxx nezahrnul xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx z přidané xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx svého odběratele X. Š., T. x. X., za xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx i x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx uhrazeno x hotovosti, xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx výhodu na XXX ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 23 545 Xx, k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx 25.7.2013 daňové xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx vyplacen,

V. xx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX. xxxxxxxxx xxxx 2013 xxxxxxx nezahrnul xx xxxxxxxx přiznání xxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odběratele P. X., T. x. X., za xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxx i x xxxx z přidané xxxxxxx uhrazeno x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x prodej xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, čímž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnost x XXX o 66 287 Xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na XXX xx xxxxx nadměrného xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4 908 Xx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx podal xxx 25.10.2013 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx byl xxxxxxxx,

XX. xx zdaňovacím xxxxxx XX. xxxxxxxxx xxxx 2013 úmyslně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx šlo x xxxxxx masa xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x DPH x 18 505 Xx x současně vylákal xxxxxx na XXX xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpočtu xx xxxx 96 192 Xx, k xxxxxxxx xxxx výhody xxxxx xxx 27.1.2014 daňové xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx,

XXX. dne 25.3.2014 xxxxx u Finančního xxxxx v X. xxxxxxxx k xxxx x xxxxxx fyzických xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2013, xxxxxxx věděl, xx x údajích x xxxxxxxx z podnikání xxxxxx xxxxxxxx zdanitelné xxxxxx ve xxxx 1 444 438,75 Xx, xxxxx xxxxxxx xx svých odběratelů xxxxxxxxx v xxxxxx XXX. xx XX., xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx mu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nižší xxx, xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx u něj xxxxxx xxxxxxxxx 219 270 Kč, xxxx xxxxxxx daň z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 217 860 Xx, a xxxx úmyslně xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx 16 346 Xx x xxxxx xxxxxx 31.7.2013, xxxxxxx nešlo o xxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xx výši 2 460 Xx,

XXXX. xx zdaňovacím období xxxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx daň x xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxx i x XXX xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x prodej masa xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, čímž xxxxxxx xxxxxxx daňovou povinnost x XXX o 13 091 Kč,

IX. xx zdaňovacím období xxxxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx do daňového xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx P. X., X. x. X., xx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx xx byla xxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx specifikovaný xx výroku xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx XXX ve xxxxx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxx ve výši 7 709 Xx, x xxxxxxxx této xxxxxx podal xxx 26.5.2014 xxxxxx xxxxxxxx x nadměrný xxxxxxx, xxxxxxx : xxxxxxxx xxxxxx, xx byl xxxxxxxx,

X. xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx daň x xxxxxxx hodnoty, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx plnění, xxxxx xx xxxx i x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx uhrazena x xxxxxxxxx, přičemž xxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x 2 931 Xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx XXX xx formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 838 Xx, x vylákání xxxx dohody podal xxx 25.6.2014 daňové xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx byl xxxxxxxx,

XX. xx xxxxxxxxxx xxxxxx červenec 2014 xxxxxxx nezahrnul do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx byla i x daní x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x hotovosti, xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx daňovou xxxxxxxxx k dani x přidané xxxxxxx x 28 854 Xx a současně xxxxxxx xxxxxx xx XXX ve formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 895 Xx, k xxxxxxxx této xxxxxx xxxxx xxx 25.8.2014 xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx,

XXx. xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2014 xxxxxxx nezahrnul do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxx i x xxxx x xxxxxxx hodnoty uhrazena x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x prodej xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx rozsudku, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx XXX ve formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpočtu xx xxxx 15 333 Kč, k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx 25.9.2014 xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx odpočet, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx vyplacen,

XIII. xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xx daňového xxxxxxxx daň z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, přičemž xxx x xxxxxx masa xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx XXX xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve výši 1 029 Xx, x xxxxxxxx této xxxxxx xxxxx xxx 25.11.2014 daňové přiznání x nadměrný xxxxxxx, xxxxxxx o zmíněnou xxxxxx, mu byl xxxxxxxx,

XXX. ve xxxxxxxxxx xxxxxx prosinec 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx byla x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx uhrazena x xxxxxxxxx, přičemž xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx výhodu xx XXX xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpočtu xx xxxx 5 724 Kč, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx 26.1.2015 xxxxxx xxxxxxxx x xxx 17.4.2017 dodatečné xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx odpočet, zvýšený x zmíněnou xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx,

XX. xxx 1.4.2015 podal Xxxxxxxxxx xxxxx v X. řádné xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx 18.4.2017 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2014, xxxxxxx věděl, xx v xxxxxxx x příjmech z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmy ve xxxx 500 208 Xx, xxxxx obdržel xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx XXXX. až XXX., xxxxx xxx srozuměn x xxx, že xx základě tohoto xxxxxxxx mu byla xxxxxxxxx vyměřena xxxxx xxx, ačkoliv xx xxxxxxxxxxx x něj xxxxxx xxxxxxxxx 16 569 Xx, čímž xxxxxxx daň x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x uvedené xxxx,

XXX. xx zdaňovacím xxxxxx xxxxxx 2015 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx z xxxxxxx hodnoty, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx x s xxxx x přidané xxxxxxx uhrazeno v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X., X., přičemž xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxx x XXX x 3 141 Xx x současně xxxxxxx výhodu na XXX xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výši 8 170 Kč, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx 26.4.2015 xxxxxx přiznání x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx mu xxx xxxxxxxx,

XXXX. ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2015 úmyslně nezahrnul xx xxxxxxxx přiznání xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx obdržel xx svého xxxxxxxxxx X. X., X., xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu bylo x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxx masa specifikovaný xx xxxxxx rozsudku, xxxx vylákal výhodu xx DPH ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 571 Xx, x xxxxxxxx této xxxxxx xxxxx xxx 25.5.2015 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx,

XXXXX. ve xxxxxxxxxx xxxxxx květen 2015 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx daň x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx R. X., X., xx xxxxxx, xxxxx mu xxxxxxx x které xx xxxx i x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx uhrazeno x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx, čímž xxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxx x DPH x 10 758 Xx.

XXX. xx zdaňovacím xxxxxx červen 2015 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx plnění, xxxxx xx xxxx x x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx uhrazeno x hotovosti, přičemž xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx rozsudku, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k XXX x 957 Xx x současně xxxxxxx xxxxxx xx XXX xx formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpočtu xx xxxx 34 419 Xx, x vylákání xxxx xxxxxx xxxxx xxx 27.7.2015 daňové xxxxxxxx x nadměrný xxxxxxx x uvedené xxxx mu xxx xxxxxxxx,

XX. xx xxxxxxxxxx xxxxxx červenec 2015 xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odběratelů xx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx byla x x daní x xxxxxxx xxxxxxx uhrazena x hotovosti, přičemž xxx x prodej xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx XXX ve xxxxx xxxxxxxxxx odpočtu ve xxxx 21 112 Xx, x xxxxxxxx xxxx výhody podal xxx 25.8.2015 xxxxxx xxxxxxxx a nadměrný xxxxxxx, zvýšený x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx,

XXX. xx xxxxxxxxxx xxxxxx říjen 2015 xxxxxxx nezahrnul xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx obdržel xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxx x x xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx x hotovosti, xxxxxxx jde x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx rozsudku, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k XXX x 19 354 Xx x xxxxxxxx xxxxxxx výhodu xx XXX xx xxxxx nadměrného xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4 795 Xx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dne 25.11.2015 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výši xx xxx xxxxxxxx,

XXXX. xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 2015 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxxx xxxxxxx xx svého xxxxxxxxxx P. X., X. x. X., xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxx x s daní x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx šlo o xxxxxx xxxx specifikovaný xx xxxxxx rozsudku, xxxx zkrátil xxxxxxx xxxxxxx povinnost x XXX x 363 Xx,

XXXXX. dne 30.6.2016 xxxxx u Xxxxxxxxxx xxxxx x X. xxxxxxxx k dani x xxxxxx fyzických xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2015, xxxxxxx věděl, xx x údajích x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 790 147,60 Xx, xxxxx obdržel xx xxxxx odběratelů xxxxxxxxx v bodech XXX. xx XXII., xxxxx xxx xxxxxxxx x tím, že xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx 113 430 Xx, xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxx výši,

XXIV. xx zdaňovacím období xxxx 2016 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx hodnoty, kterou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx X. K., X., xx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx uhrazeno x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x prodej xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, čímž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x XXX o 3 762 Kč,

XXV. xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2016 úmyslně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X., x. x. x., za xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx i x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx uhrazeno x hotovosti, přičemž xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, čímž xxxxxxx xxxxxx na XXX xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výši 1 197 Kč, k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx 24.4.2016 xxxxxx přiznání x xxxxxxxx odpočet, zvýšený x xxxxxxxx xxxxxx, xx byl vyplacen,

XXVI. xxx 10.4.2017 xxxxx x Finančního xxxxx x X. xxxxxxxx x dani x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2016, xxxxxxx xxxxx, že x xxxxxxx x příjmech x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdanitelné xxxxxx xx xxxx 33 061,41 Xx, xxxxx xxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx XXIV. x XXX., xxxxx byl xxxxxxxx s tím, xx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx u xxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 735 Xx, xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxx xxxx;

xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zastoupené Xxxxxxxxx xxxxxx pro Xxxxxxxxxxx kraj, xxxxxx xxxxxxxxxx x X., xxxxxxx XXX xx xxxx 173 744 Xx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 354 894 Kč x xxxxxxx výhodu na XXX xx formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpočtu xx xxxx 243 216 Xx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx částku xx xxxx 771 854 Xx.

2. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx ze xxx 20.2.2019, sp. xx. 9 To 59/2019, tak, xx xx xxxxx §148 xxxx. 1 písm. x) tr. ř. xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x vyjádření x xxxx

3. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx ,,xxxxxxxxx“), x xx x xxxxxx uvedeného x §265b odst. 1 xxxx. 1) xx. ř. x xxxxxxx xx §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x., xxxxx xxxxxxxxx usnesením xxxx rozhodnuto o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §265x xxxx. 2 xxxx. x) tr. x., xxxxxxxx bylo v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí.

4. Dovolatel xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx soudů xxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §172 xxxx. 2 xxxx. c) xx. zákoníku. Xxxxxxxxx, xx rozhodnutí x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx §172 xxxx. 2 tr. ř. xx možné xxxxx xxxxx tehdy, pokud xxxx věc xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx žádný x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §172 xxxx. 1 xx. x., xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx chování xxxxxxxxxx xx spáchání činu xxxx být dána xxxx x všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx kladeno za xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx povinné xxxxxx xxxxx §240 xxxx. 1, xxxx. 2 písm. c) xx. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx trestného xxxx x trestní xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx 2 xxxx xx 8 xxx. Xxxxxxxx podstata xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxx xx financována xxxxxxx státu xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činu xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x významem xxxxxx xxxx, který xx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Porušování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Jak xxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxx, x posuzované xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx X. X. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx byl xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx srozuměn. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx závažnější xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx umocněno xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx trestná xxxxxxx xxxxxxx, tj. xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx čtvrtletí xxxx 2012 souvisle xx xx xxxx 2017. X xxxx xxxxxxx, xx nešlo x xxxxxxxxx exces na xxxxxx obviněného, xxx x xxxxxxxxxxxx soustavné xxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx XXX ve výši 173 744 Kč, xxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx ve xxxx 354 894 Xx, a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx DPH xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši 243 216 Xx, xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx 771 854 Xx, xxx xx již xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx převyšující xxxxxxxxx xxxxxxx značného xxxxxxx, xxxxx xxxx 500 000 Xx.

7. Xxxxxxxxx xxxxx nesouhlasí xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozsah a xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x podobě xxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, xx tento těžší xxxxxxxx byl xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x zásadě x xxxxxx zdaňovacím xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxx své xxxxxx povinnosti. Závažnost xxxx xxxxxxx tak xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx naplnění xxx xxxxxxx okruhu xxxxxx relevantních xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §172 xxxx. 2 písm. x) tr. ř.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx dosažení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx činu, xxxxx xx dopustil. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx dotčeného ustanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případech, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Obviněný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úmyslného xxxxxxxx a zlehčoval xxx xxxxxxx s xxx, xx šlo x pouhou xxxxxxxxx, xxx xxxxx považovat xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

9. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svůj xxxxx xx xxx, xx xxxxxxxx odčinil xxxxxxxx xxxxxxxx činu x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx státu. Uhrazení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Správa xxxx směřuje xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxx xxxxx, xxxx průběžně, xxxxxxx dodatečně xxxx, xx je odhalena xxxxxxx xxxxxxx povinných xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x platná xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx činu xxxxxxxx xxxx, poplatku a xxxxxxx povinné platby xxxxx §240 xx. xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx např. x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §241 xx. xxxxxxxx. Zvolený xxxxxx xxxxx obou xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, neboť postupem xxxxx §172 xxxx. 2 xxxx. c) xx. x. x xxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxxx xxxxxx stav, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x účinné xxxxxxx xxxxx §242 tr. xxxxxxxx x trestného xxxx xxxxx §241 xx. xxxxxxxx.

10. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx i xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obsahově xxxx-xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxxxx, x xxx dojde xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx přikázal Xxxxxxxxx xxxxx x Benešově xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x dovolání xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxxx xxx obhájkyně. Xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx nižších stupňů, xxxxx xxxx xxxxx xxxx názoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, že xxxxx xxx x xxxxxxxxx následek, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 771 854 Kč xx xxx navýšena x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx danou xxxxxxx xx výši 500 000 Xx. Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti je xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

12. Xxxxxxxx dále xxxxxxxxxx x argumenty xxxxxxxxxx státního zástupce. Xx svému xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx x aktivně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx uhradil xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx popíral xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx se tímto xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx to, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, jde x xxxx první kolizi xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx za xx, že rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx zatížena xxxxxx xxxxx řízení. Navrhl xxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) Obecná xxxxxxxxxx

13. Dovolatel xxxxxxxx xxxxxxxx důvody xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) x 1) xx. x., xxxxx xx za xx, xx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání obviněného, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx, x stížnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí byla xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx citovaný xxxxxxxx xxxxx. Dovolací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neumožňovala, xxx Xxxxxxxx soud rozhodl x xxxxx dovolání xxxxxxxx xxxxxxxx v §265x xxxx. 1 xx. x., xx. xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx podle §265x xxxx. 3 tr. x. xx xxxx xxxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx napadená rozhodnutí x následující xxxxxxxxxxx.

14. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nesplnění xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx trestního stíhání xxxxxxxxxx ve třech xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obviněným,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx důsledkem xx nesplnění podmínek xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx odpovědnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

15. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx/xxxxxxxxxx procesního xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jimi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání obviněného.

16. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §172 xxxx. 2 xxxx. c) xx. x. poté, xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx však xxxxx xxxxx xxxxxxxx lítost xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem, což xx doloženo xxx, xx xx xxx 20.8.2018 xx finanční xxxx xxxxx potvrzení x tzv. xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byl finančním xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vypracovaného znaleckého xxxxxxx, přičemž xx xxxx xx dni 15.1.2019 xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx.

17. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx podkladě xxx provedeného xxxxxxxxxx xxxxxx k tomu, xx obviněný xxxxxxxx xxx zákonné xxxxxxxxxx, xxxx. xx zkrátil xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx ani xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x vědomím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx minimálně srozuměn x xxx, xx x důsledku jeho xxxxxxx budou xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx x podobě xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxx zanedbatelný xxxxxxxx k xxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx svého xxxxxxx. Na xxxxx xxxxxx však soud xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x řádu xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx značného xxxxxxx xxxxx zákonem, x xxxxx byl xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx zohlednil, xx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx skutečně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x tím, že xx k xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dospěl k xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a projednání xxxx před xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx budoucna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, aby se xxxxxx podobného xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx nadbytečné a xxxxx xx xxxxxxx xxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, a x ohledem xx xxxx xxxxxxx po xxxxxxxx činu xxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxx xxxxxxxxxx.

18. Xxxx druhého xxxxxx rozhodující o xxxxxxxxx státního xxxxxxxx xx ztotožnil xx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx a xxxxx §148 odst. 1 xxxx. c) xx. x. xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx soudu xxxxxxx stupně uvedl x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx jednání obviněného xxxxxxxxxxxxx xxxx zločin, xxxx xxxxxxxxxx nebrání xxxxxxxxx postupu xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx byl xxxxxxxx xx věci xxxxxxxxx, xxxxx popírá xxxxxxxx xxxxxxx, to však xxxx případ projednávaného xxxx obviněného. Z xxxxxxx obviněného xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, naopak xx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx přístup x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx řádný xxxxx, xxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, že není xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxx xx úspěch.

19. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx k xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §172 xxxx. 2 písm. x) xx. ř. xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx podle §188 xxxx. 2 tr. x., a to xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx při xxxxxxx xxxxx §223 xxxx. 2 xx. x., xxxxxx-xx xx hlavního xxxxxx, xx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §172 xxxx. 2 xx. x., xxxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí xxxx hlavní líčení (§231 xx. x.). X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obviněného podle §172 xxxx. 2 xxxx. x) xx. x. xx spojení x §223 odst. 2 xx. x. xxxx soud přistoupit xxx splnění xxxxx xxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, xxxx xxxxxxxx je zřejmé, xx účelu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dosaženo, x to xxxxxxxx

x) x významu x xxxx porušení xxxx xxxxxxxx chráněného xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxx, xxxx okolnostem, xx xxxxx byl xxx xxxxxxx, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, zejména x xxxx snaze xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

20. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx významu xxxxxxxxxx zájmu, xxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxx následku a xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxx spáchán, xxxx uvedeny alternativně (xxx spojku ,,xxxx“), xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obviněného xx xxxxxxxx činu xxxx xxxx (viz xxxxxx ,,a“). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx nutno vyhodnotit x hlediska xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení (xxx ŠÁMAL, X. x kol. Xxxxxxx xxx II. §157 xx 314 s. Xxxxxxxx.' 7. xxxxxx. Xxxxx: X. Xxxx, 2013, x. 2201). Xxxxxx obsažená v §172 odst. 2 xxxx. x) tr. x. xxxxxxxxxxx procesní xxxxxxxx oproti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx v §12 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx.

21. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu uvedeného x §172 odst. 2 xxxx. x) xx. ř. xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx legality, která xxxxxx české trestní xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx ratio). Xxxxxxxxx xxxxxxxx se dosahuje xxxxxxxxx xxxxxxx skrze xxxxxx xxxxxx oportunity, xxxxxx x neúčelnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx [xxx DRAŠTÍK, A., XXXXX, X. a xxx. Xxxxxxx xxx. Xxxxxxxx. - xxx (§1 až 179x). Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2017, s. 1281]. Xxxxx o neúčelnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx podklad xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx dány xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §172 xxxx. 2 xxxx. x) xx. ř.

22. Xxxxx xxxxxxxxxx x materiálního xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx stanovisku xxxxxxxxx xxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 30.1.2013, xx. zn. Tpjn 301/2012, uveřejněném pod x. 26/2013 Xx. xxxx. xx., xxxxxxxxx x xxxx právních xxxxxx xxx body X. x VI. Xxxxx nich platí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxx xxxxxxxxxxxx znaky xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx okolností, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rezignovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx takového xxxxxxxxx, ale xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvaze o xxxxxxx §172 odst. 2 xxxx. c) xx. x. (xxxxxxxx §159x odst. 4 xx. ř.) xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxx §179x xxxx. 2 písm. x), x), i), §307 x §309 xx. x., §70 z. x. x.], případně xxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx (xxx §39 odst. 1 xxxx xx xxxxxxxxxx xx. xxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx trestní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx smyslu §12 xxxx. 2 xx. zákoníku má xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx případu (trestného xxxx) ve smyslu §172 odst. 2 xxxx. c) xx. x.

23. Jakkoli xxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x závěru, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx žalobní xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx soulad x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx X. citovaného xxxxxxxxxx (publikovaného pod x. 26/2013 Sb. xxxx. tr.), xxxxxxxxx xxxxxxx soudů nižších xxxxxx xx sporná xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovolatelem. Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx pak podstatné, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx oprávněnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxx x posuzované xxxx (xxx xxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx.

x) Xx xxxxxxxxxxx činu spáchaného xxxxxxxxx

24. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx škody činila xxxxx xxxxxxxx soudů xxxxxx 771 854 Xx (xxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xx výši 173 744 Kč, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 354 894 Xx, xxxxxxxx nadměrný xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 243 216 Xx), čímž xxxx xxxxxxxxxx hranice xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §138 xxxx. 1 xx. zákoníku. Xxxxxxxx xx svém xxxxxxxxx x xxxxxxxx nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxx sice xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 500 000 Xx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx výroku o xxxx xxxx započteno xxxxxx, neposkytl xxxx x xxxxxx tvrzení xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xx, x xxxxxx xxxxx xxx xxxx závěru xxxxxxx.

25. Soud xxxxxxx xxxxxx při stanovení xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx x xxxxx ekonomika, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Xxx. X. N. X těchto xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx xxxxxxx „čisté“ xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx penále, xxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxx xxxxxxxxx xxxx XXX) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxx. Skutečnost, že xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx daně, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx x z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx spise. X xxxx se xxxxxx, xx za xxxxxxxxx xxxxxx XX. xxxxxxxxx roku 2012 xxxx doměřena XXX xx xxxx 779 Xx (tedy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx X.) x vznikla xxxxxxxxx xxxxxxxx penále xx xxxx 155 Xx, xx zdaňovací xxxxxx X. čtvrtletí xxxx 2013 xxxx xxxxxxxx DPH ve xxxx 5 741 Xx (tedy xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené xx xxxxxx xxx bodem XXX.) x xxxxxxx xxxxxxxxx zaplatit xxxxxx xx výši 1 148 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxxx II. xxxxxxxxx xxxx 2013 xxxx xxxxxxxx DPH xx xxxx 23 545 Xx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx IV.) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 4 709 Xx, xxx.

26. Xxx je x xxxx uvedeného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx výše xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nedosáhla xxxxxx 500 000 Xx. Xxxxxx ze xxxxxxxx závěrů xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výroku o xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx daně, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx správně (x xxxxxx 771 854 Xx). Xxxxx způsobená xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx stanovena xxxxx §138 odst. 1 xx. xxxxxxxx xx xxxx nejméně 500 000 Kč. Jen xx xxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dáno součtem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x němuž xxx xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fakt, xx najednání obviněného xx xxxxx xxxxxxxx - x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx definovaných §116 tr. xxxxxxxx - jako na xxxxx pokračující xxxxxxx xxx zkrácení daně, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx platby podle §240 xx. zákoníku. X xxxxxxxx směru xx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx snesení Nejvyššího xxxxx xxxxxxxxxx xxx x. 29/2005 Xx. xxxx. xx.

27. X xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podstatu xxxxxxx xxxxxxxx daně, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §240 xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx. x) xx. xxxxxxxx. Obviněný xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vyměření xxxx, xx. xxxxx x povinných xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx x jiné činnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, zejména léčebná xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Lze tak xxx dalšího xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxx směru, xx x xxxxxxx xx xx, k xxxxxx xxxxx jsou tyto xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, což xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

28. Xxxxxx-xx dovolatel, xx postup podle §172 odst. 2 xxxx. x) xx. x. xxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxxxx X. K., xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx x obecnosti xxxxxxxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxx citovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx především x činů nižší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxx xxxx 20. a 21. xxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxx xxxx x priori xxxxxxxxx x činů xxxxxxxxxxxx.

29. Xxxxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxxxx x xxx směru, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxx (xxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx výkladu lze xxxxxxxx, xx pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx užití §172 xxxx. 2 xxxx. x) tr. x. xxxxx xx xxxxxxx, výslovně xx xxxx skutečnost xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx, xxxx xx xxxx xxxx. x xxxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx stíhání xxxxx §307 xx. x. xxxx narovnání podle §309 tr. ř.). Xxx interpretaci xxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx jazykový výklad xxxxxx ustanovení, neboť - jak xxx Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - jazykový xxxxxx představuje toliko xxxxxxx přiblížení x xxxxxx aplikované xxxxxx xxxxx (xxx nález xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 17.12.1997, xx. xx. Xx. XX 33/97). X xxxxxxx daného ustanovení xx xxxxx nutno xxxxxxxxxx xxxx např. x xxxxxx systematického xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Výkladem, že xxxxx §172 odst. 2 xxxx. x) xx. x. xx xxxxx přípustné jak xxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx (na xxxxxxxx xxxxxx jazykového xxxxxxx dokonce i xxxxxx xxxxxxx zločiny), xx xxx podle xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx smysl x xxxxxxxxxxx právní xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 xx. x. xxxx xxxxxxxxx xxxxx §309 xx. x., xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx pouze x xxxxxxx, přísnější podmínky (xxxx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), než xxxx xxxxxxxx §172 xxxx. 2 xxxx. c) xx. x. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání. Xxxxxxxxxxxxx výkladem xxx xxxxx dospět x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebylo (xxx xxxxxxx) stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx v „xxxxxxxx" xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx. zločiny, xxx x xxxxxxxxx „pouhého" xxxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx obviněného pro xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxx, tj. přečiny. X xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx §172 odst. 2 xxxx. x) xx. x. xxxx není xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx trestných xxxx, xxx xxxx by xxx využíváno - xxx xxxxxxx komentářová xxxxxxxxxx xxxxxxxx výše - xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx i xx vztahu k xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx tento xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx závěru, xx xxxx dán xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx §172 xxxx. 2 xxxx. x) xx. x. xxxx x označeném případě, xxxx xxxxx xxxx xxxx státní xxxxxxxx x odůvodnění svého xxxxxxxxxx přesvědčivě xxxxxxx, xx jde x xxxxxx výjimečný xxxxx. Xx se v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Nejvyššího soudu xxxxxxx.

30. Ve věci xxxxxxxxxx X. X. xx xxxxx ubránit xxxxx, xx ze xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx významné pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obviněného či xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) x jiné, xxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxx způsobené xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx jednáním, xxxx xxxxxxxxx bezúhonnost), xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx. xx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, proto x argumentaci xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx přesvědčivě, jak xx xxxx žádoucí.

c) X popření xxxxxxx xxxxxxxx obviněným

31. K xxxxxxxxxxx podmínce xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx dovolatel xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 28.4.2005, xx. zn. 11 Xxx 1200/2004. xxxxxxxxxx xxx č. 50/2005 Xx. rozh. tr., xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxx možno xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx popírá dosud xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx spáchání xxxx xxxx splněna xx situace, kdy xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svou trestnou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx snahu xx xxxxxxx (xxx rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.4.2005, xx. xx. 4 Tz 43/2005). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx směru, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx činu xxxxxxxx, xx již není xxxxxxx dalšího řízení xxxx jeho osobě, xxxxxxx takový xxxxx xxxx zcela xxxxxxxx xxx xx situace, xxx xxxxxxxx sice xxxxxxxx xxxxxxx plném xxxxxxx nedoznává, xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx činu xx xxxxxx, že xxxx xxxxx podstatných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx do xxxxxxxx vyvarovat. X x takovém xxxxxxx xx možné xxxxxxx xxxxxxxx účelu trestního xxxxxx xx xxxxxx §1 xxxx. 1 xx. ř. (viz -xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.2.2018, xx. zn. 4 Xxx 105/2018, uvězněné xxx x. 24/2019 Xx. xxxx. xx.). Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx doznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností, xxxxx xxxxxxxx naplňuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxx x možnosti xxxxxxx §172 xxxx. 2 xxxx. x) xx. x. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx napadené xxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxx zastavil xxxxxxx xxxxxxx obviněného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, když xxxxxxxxx, že „xxx xxxxxx xxxxx §172 xxxx. 2 písm. x) xx. x. xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx chování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx svým chováním xx spáchání xxxx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nesouhlasí x xxxxx učiněnými xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mu xx xxxx. X xxxxxxx případě xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx okolnosti xxxxxxxx účelu trestního xxxxxx (§1 xxxx. 1 xx. x.), xxxx xxxxxx z xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxx nepochybně xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx vyvarovat. Pokud xxxxxx spáchání trestné xxxxxxxx, xx xxxxxx, xx xx není xxxxx nebo xxxxxx xxx vědom xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx uzavřít, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxx -xxxxxxx trestné xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

32. Závěr xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx x xxxx případě xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx akceptovat xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx byl xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx napadená xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx soud xxxxxxx stupně x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že ,,xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx, že xx xxx xxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx“, neboť xxx „xx možné připustit, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx být xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxx ,ztraceny', xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxxxx mohlo xxxxx xxx x xxxxxxxxx", xxx tím xxxxxxxx, xx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx tvrzení xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx řečeno, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nesoulad xxxxxxxxxx vzniklého xxxxx xx xxxxxxxx obviněného xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxx, xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx podána obžaloba, xxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx dopouštěl nezákonného xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx doznání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

33. Trestný xxx podle §240 xx. xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx dospěl x závěru x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obviněným xx xxxxx xxxxxxxxxxxx úmyslu xxxxx §15 xxxx. 1 písm. b) xx. xxxxxxxx, což xx xxxxx dovodit x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx něhož xxxxxxxx xx byl xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx účetnictví, a xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx jeho daňové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx odpočtů. Xxx xx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx podkladě xxxxxxxx obviněného, xxxxx xxxxxxx xxxxx obhajobu xx xxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx totiž xx xxx výpovědi xxxxx, xx k nezařazení xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx zboží, nebo xx zapomněl xxxxxx x xxxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxx xxxx x svoji xxxxxxxx.

34. Xxxxxx způsobem xx s xxxx xxxxxxxxxxx ani stížnostní xxxx, který xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxx využívaného institutu, x s přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou xxxxxxxxxxxx, xx zřejmé, že xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx u pachatele, xxxxx popírá trestnou xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x postoje xxxxxxxxxx, xxxxx prezentuje po xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx nevyplývá, že xx popíral xxxxxxxx xxxxxxx činnosti. V xxxxxxxxxx xx to xxxx xxxxxxxxxx velmi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nápravě xxx xxxxxxxxxxx protiprávního xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx správci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

35. Xxxxxxx xxx zopakovat, xx za xxxxx, xxx chybí xxxxxxx xxxxxxxxxx L. X. xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odůvodňovalo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx §172 xxxx. 2 xxxx. x) xx. x. xx, co xxxxxxxxx oba soudy xxxxxxx stupňů, xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx, podal xxxxxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxxxxx doměřenou daň x xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xx xxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxx peníze. Samy xxxx skutečnosti, x xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx doposud xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx nemá svůj xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, jímž xx xxxxx zpochybnit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stran xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx.

x) X nemožnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx hmotněprávní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx odpovědnosti xxx xxxxxxxxx nerespektování xxxxxx oportunity

36. Xxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx korektiv, xxxxx xxxxxxxxxxx použití §172 xxxx. 2 xxxx. c) xx. x., xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx korektiv xxxxxxxxxxxx. X zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx obviněného xxxxx xxx xxxx xxxxx pouze xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hmotného, xxxxx odvrátí xxxxxxxx xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §172 xxxx. 1 xx. ř., a

c) xxxx-xx splněny zákonné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

37. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §172 xxxx. 2 xxxx. x) xx. x. xxxxx xxxx xxxxx (xxx již xxxx xxxxxxx), xxxxx xx zjištěno, že xxxxxxxx spáchal trestný xxx zpravidla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx poučování x xxxx trestním xxxxxxx. Ten xxxx xxxxxx legislativně xxxxxxxxx. Xx xxxxx na xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxx tomu, xx xxx vyjadřovat veřejný xxxxx. X tomto xxxxxx xx proto xxxxxxx, než xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx z xxxxx citovaného ustanovení x xxxx xxxxx,,... xxxxx je xxxxxx, xx účelu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dosaženo", x xxxxx zde xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, aby xxxxxx probíhalo.

38. Xxx xxxxxxxx, že veřejný xxxxx, xxxx odůvodnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx společenskými xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxx, a neměl xx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx postupu xxxxx §172 xxxx. 2 xxxx. x) xx. ř. xxxxxx xxxxxxxx či soud, xx proto xxx xxxx zvážit, xxx xxxxx citovaného ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x tím, xx xxxx určitý xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx učinil xxxxxxxxx xxxxxxx zákonodárce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

39. X případě xxxxxxxxx xxxx daňových, poplatkových x xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx trestního xxxxxxxx dostatečně jasně xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zájmů, xxxx opětovně (tedy xxxxxxxx shodně x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x. 40/1961 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx zkrácení xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §240 tr. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx obecné xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxx §33 xx. xxxxxxxx, x to xx xxxxxx xx trestného xxxx neodvedení xxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §241 tr. zákoníku, xxxx xxxxxxxxx ,,xxxxxxxx xxxxxxxxxx x účinné xxxxxxx" podle §242 xx. xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §33 xx. xxxxxxxx xxxxx odlišným xxxxxxxx (xxxxxx §242 xx. xxxxxxxx) vymezuje xx, xx jakých okolností (xxxxxxx xxx časových) xxxx pachatel zamezit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx (xx. xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxx činu xxxxx §240 xx. xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxx dobrovolně xxxxxxx xxxxx částku, x xxx zkrátil stát xx xxxx, xxxx xxxxxx vylákal jako xxxxxx xx xxxx, x xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znamená, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předtím, xxx xxx xxxx trestný xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

40. Xxxxxxxxx zákonných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zániku xxx xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx §240 xx. xxxxxxxx na straně xxxxx (x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx lítosti) x pachatel trestného xxxx xxxxx §241 xx. xxxxxxxx xx xxxxxx druhé (x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x účinné xxxxxxx), xxxxxxxxxxx jasně xxxxxxx, xx toliko x xxxxxxx druhého x xxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pachatele. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, nemá xx následně, xx. x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx finančním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (xx. vyplněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx původně xxxxxxxx xxxx) xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

41. Dovolatel ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xx trestní xxxxxx xxxx xx xxxxxx §1 xxxx. 1 xx. x. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x předcházení x xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xxxxxxx občanů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x čestného plnění xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx. X xxxxx orgán činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, resp. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx uvážit, zda xxxx xxxxxxx nepovede x oslabení xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

42. Nejvyšší soud xxxxxxx, xx právě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, tzn. popření xxxxx trestního xxxxxx xx xxxxxx §1 xx. x., xx xxxxxxx x xxxxxx §172 odst. 2 xxxx. x) xx. x. v xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Toto xxxxxxxxxxxx nelze interpretovat xxx, xx by xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxx xx nevyvození xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx trestního práva xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxx x. 26/2013 Sb. rozh. xx. x zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx represe x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx X., xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 20.6.2018, xx. zn. 5 Xxx 677/2018. xxxxxxxxxxx xxx č. 52/2018 Sb. xxxx. xx. X něm xxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx §172 xxxx. 2 xxxx. x) xx. x. xxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxx splněny xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovědnosti podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx soud připomíná, xx pokud by xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx spatřován xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx pro řešení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxx zásady xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx x xx) xx xxxxxxxxx xxxxxxx bagatelních deliktů (xxx především xxxx X. x VI. xxxxx uvedeného stanoviska xxx x. 26/2013 Xx. xxxx. xx.). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupci, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx neúčelnosti xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxx xxx trestní xxxxxxx.

43. Xxxxxxx takového řešení xx však xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx by xxxxx xxxxx nižších xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx dojít x xxxxxxxx, xx užití xxxxxxxx oportunity ve xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zjištěné okolnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxx tomu tak xxxxx, xx xx (xxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpokladů xxxxxx xxxxxx lítosti xxxxx §33 tr. xxxxxxxx (xxxx. zraku dobrovolnosti xxxxxxx) vylučující xxxx xxxxx, xxx samým, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §172 xxxx. 2 xxxx. c) xx. ř. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx-xx konkrétně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx oportunity, xxxxxx xxx jejich xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx trestněprávního xxxxxxx, x xxxxxx. Xxxx proto xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xxx nedoje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za něj (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx), došlo x xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §172 xxxx. 2 xxxx. x) xx. ř. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx čin xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x xxxxxx nedostatku xxxxxxxxx zájmu xx xxxxxxxx xxxxxxx.

44. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxxxx xxxxx §172 xxxx. 2 xxxx. c) xx. x.] xx xxxx xx, xx xxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestný xxx, xxxxx něhož se xxxx trestní xxxxxx, x osoba obviněného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx veřejný xxxxx na (xxxxxx/xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxx, pak - xxxx xx tomu x xxxx xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx institutu (xxxxxx xxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx legem. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx pak xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obejití xxxxx xxxxxxxx, ale x procesního xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx svém xxxxxxxx xxxxxxx xx, xx xx poukázal xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx, xx. že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dosaženo xxxxxxxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxx x nežádoucího xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxx činy xxxxx §240 a §241 xx. zákoníku.

45. Xx xxxx xxx xxxxx, xx pro postup xxxxx §172 xxxx. 2 xxxx. c) xx. x. nebyly x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jak xxxxxxxxx x výše uvedeného, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx L. X. xxxxxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx ustanovení. Xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx činu), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx příjmů xxxxx z xxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxxx, xx x těchto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vykonávané xx xxxxxxxx xxxxx, zejména xxx xxxxxxx péče x sociální xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx pouze x nevýrazné xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Hranice xxxxxx xxxxx je xxxxx §138 odst. 1 xx. xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx 500 000 Xx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 771 854 Xx. Lze tedy xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx x úvahu xxxx xxxxx protiprávního jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 4 xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx svého xxxxxxx úmyslně, xxx xxx x xxxxx xxxxxxx.

46. Xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx činu, xxxx xxxx xxxxx mít xx xxxxxxxx. Obviněný xx sice postavil xx svému xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx škodu (xxx zdůraznily xxxxx xxxxxxx xxxxxx), nelze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx doznání. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx tvrzení, xx se xxxxxxxx xxxxxx jednání x xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soudů xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx obviněný se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx („... xxxxxxxxxx si xxx xxxxx dobře xxxxx ... x xxxxxxxxx xxxxx xxx srozuměn...“). Xxxxx xx totiž xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx, neměl xx xxxxx xxxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxx xxxxx §240 xx. xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. X takovém xxxxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §226 xxxx. x) tr. ř.

47. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx uzavřít, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpokladů xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xx. xxxxxxxx, xxx rozhodnutí xxxxx xxxx stupňů xx o xxxxx xxxxxxxxx nezmiňují, xxxxx xxxxxx oba xxxxxxx, xx xxx jeho xxxxx xxxxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx §172 xxxx. 2 xxxx. x) xx. zákoníku, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

48. X xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx trestní stíhání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 28.6.2018, jehož xxxx xx xxx xxxxxxx xxx 11.7.2018. K xxxxxx dodatečných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 15.8.2018 x k xxxxxx xxxxxx, xxxx. zkrácené xxxx xxx 20.8.2018. Xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx zkrácené xxxx xxxxxxxxxx až x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx stíhání, byť xx jeho samém xxxxxxx. Soudy tudíž xxxxxxxxx trestní xxxxxxx xxxxxxxxxx x situaci, xxxxx typově xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx podle §241 xx. zákoníku, xxxxxxxxxx x zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx §242 tr. xxxxxxxx.

49. Xxx dodat, xx xxxxxxx věc xxxxxxxxxx xx značně xxxx xx případu posuzovaného xx xxxx vedené xxx xx. xx. 5 Xxx 677/2018, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx patří xxx xx, že x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx stíhána toliko xxx xxxxxx x xxxxxxx sazbou xxxxxx xxxxxxx x trvání 6 xxxxxx xx 3 xxxx (xxxxxx xxxxxxx x trestní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxx xx 8 let), xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx), x jehož xxxxxxxx xxxx dojít xxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx finančního xxxxx, xxx xx lhůtě 15 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §180 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxxxx řádu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx jednání, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx soudů xxxxxxxxx xxxxxxxx X. X. xx xxxx takřka 4 x 1/2 xxxx). Xxxxx xx xxxxxx i xxxx xxxxxxxxxxx okolností xxxxxx xxxxxxxx soud k xxxxxx, že řešení xxxx xxxxx nalézt x uplatnění principu xxxxxxxxxx xx xxxxxx §172 xxxx. 2 xxxx. x) tr. x., xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx odlišné xxxx.

XX.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

50. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Nejvyšší soud x xxxxxx, xx xxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxx důvodné dovolání. Xxxxxxxxxx soudu prvního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx důvod xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x., neboť soud xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x tomu xxxx splněny zákonné xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx podle §148 xxxx. 1 xxxx. x) tr. ř., xxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. 1) r. x. v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

51. Xxxxxxxx xxxx proto xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §265x xxxx. 1, 2 x. x. zrušil xxx napadené xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx, tak xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx, xxxxx x všechna xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx §2651 xxxx. 1 xx. x. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, xxx věc v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodl.