Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §12 odst. 2 tr. x. x xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx úkony xxxxx xxxxxxxxx xxxx. X trestním xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxxx x procesním xxxxxxxxx xxxxxx xxx ke xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx při xxxxxx xxx funkce xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx přítomných osob.

Vztah x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx: §12 xxxx. 2, §89 xxxx. 2 xxx. x. 141/1961 Sb.

Nejvyšší xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx Brně xx xxx 4.3.2015, sp. xx. 5 To 47/2015. a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxxx ze xxx 2.12.2014, xx. xx. 3 T 26/2013, x dále x jemu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxx xx dne 15.1.2014, sp. zn. 5 To 456/2013., xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obsahově xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, x Xxxxxxxxx soudu v Xxxx xxxxxxxx, aby xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx průběh xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx rozsudkem xx xxx 2.12.2014, xx. xx. 3 X 26/2013, uznal xxxxxxxxxx M. X. xxxxxx xxxxxxxx výtržnictví xxxxx §358 xxxx. 1 tr. zákoníku, xxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 13.10.2012 x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx XX x XY x M. X. xx obnažil xxxxxxxxx x xxxxxxxx před xxxx. AAAAA (pseudonym), xxxx. XXXXX (xxxxxxxxx) x nezl. CCCCC (xxxxxxxxx). Xx xx xxx xxxxxxxxxx uložen xxxxx §358 xxxx. 1 tr. zákoníku xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx §81 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx x §82 xxxx. 1 x xxxxxxxx mu byl xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odložen xx xxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx měsíců. Xxxxx §99 xxxx. 2 xxxx. x) xx. xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx obviněný odvoláním, xx xxxxxxx kterého Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxx ze xxx 4.3.2015, sp. xx. 5 Xx 47/2015, xxxxx §258 xxxx. 1 xxxx. x), odst. 2 xx. x. xxxxxxxx xxxxxxxx soudu prvního xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx léčení sexuologického. Xxxxx §259 odst. 1 xx. ř. xxx odvolací xxxx xxxxxx ohledně uložení xxxxxxxxxx xxxxxx vrátil xxxxx xxxxxxx xxxxxx x postupu podle §230 xxxx. 2 xx. x.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx X. X. proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx x Brně xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §265x xxxx. 1 písm. x), x), x), x) xx. x., xxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby Nejvyšší xxxx xxxxxx napadené xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Brně xx xxx 4.3.2015, xx. xx. 5 To 47/2015, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx ze xxx 2.12.2014, xx. xx. 3 X 26/2013.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§265x xxxx. 2 xx. x.) xxxx jiné xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxx xx soudy nezabývaly, xx xxxxxxxxx toho, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx policistů (xxxxxxxxx Xxxxxxx policie X. X.) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xx stalo, xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 3 xxxx. x) xx. x. x xxxx o xxxxxxx vysvětlení sepsat xxxxxx xxxxxx xxxxx §158 xxxx. 6 xx. x. Xxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx ustanovení xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Nepoužitelnost xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 3 xxxx. x) xx. ř. xxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx chovaly. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxx, že byl xxxxxxx trestný xxx, xxxxxxx x opatřování xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx x té xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §158 xxxx. 1 xx. x. Podle xxxxxx xxxxxx zástupkyně tak xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx xxxx soudem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §158 xxxx. 3, xxxx. 4 xx. ř.

III.

Přípustnost dovolání

5. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx dovolání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x hlediska §265x xxxx. 1, 2 xxxx. h) xx. x. Xxxxxxxx xx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. b) xx. x. osobou xxxxxxxxxx k podání xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Dovolání, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §265x xxxx. 1 xx. x., xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x §265d xxxx. 2 xx. x., xx lhůtě xxxxxxx x §265x xxxx. 1 xx. x. x na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ustanovením.

6. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poukazuje, xx podle §265x xxxx. 1 xx. x. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkem xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx x hmotněprávních vad, x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudy prvního x xxxxxxx stupně xxx x přezkoumávání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx a jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, popřípadě korigovat xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 odst. 3, §263 odst. 6, 7 xx. x.). Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xx. 13 Úmluvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen ,,Xxxxxx“) x xx. 2 xxxx. 1 Xxxxxxxxx x. 7 x Úmluvě. Dovolací xxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx přezkoumání všech xxxxxxxxxx xxxxx druhého xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx důvodu, xx xxxx oprávněn xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx je xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x dovolání xxx provádět (srov. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x dovolacím xxxxxx xxxxx §265x odst. 7 xx. x.). Xxxxx xx zákonodárce xxxxxxxx xxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxx xxxxx xxxxxx plného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx katalog xxxxxxxxxx důvodů. Už xxxx chápání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (viz xxxxxxxx Ústavního soudu xx xxx 27.5.2004, xx. xx. XX. XX 73/03). Navzdory xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxx, xx bylo x xxxx stati xxxxxxxxxxxx (xxx níže).

IV.

Důvodnost dovolání

7. Xxxxxxxx soud z xxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx rozvedených shledal, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §265b xxxx. 1 písm. x) xx. x., xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §262 xx. x. xxxxx x porušení základního xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 38 xxxx. 1 Xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx má souvislost x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx doložil xxxxxxxxx xxx. extrémního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x porušení xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx názor xxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxx zastupitelství xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx X. X., xxxxx prezentovala xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx obviněného.

9. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jedná x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx" (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxx nezletilé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pachatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důkazy. Xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx (xx skutečnosti xxxxxxxxx) X. x F. xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděli xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxx xxx podle xx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx činnost x xxxxxx práce, a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxx §158 xx. ř. x xxxx.

10. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nelze. Xxxxxxxxx obecní (xxxxxxx) xxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tato xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 2 xx. ř. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx úřední xxxxx [§127 xxxx. 1 xxxx. x) tr. xxxxxxxx], x němž xxxx vyjmenováni xx. x soudci, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx (xxxx x Xxxxxxx XX), xx xxx xxxx o xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx trestního řádu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx X. x X. xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, nečinili xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Pokud tedy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx a z xxxx vzešlé xxxxxx xxxxxxxx jako na xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx ohleduje možno xxxxxxxx též xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.10.2000, xx. zn. 7 Xx 232/2000, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 25.4.2012, sp. xx. 3 Xxx 332/2012.

11. X xxxxxx x xxxxxxxxxx podrobně xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx, xxx x xxxx předcházející xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx, kterému xxxxxxxx věc xxxxx xxxxxxxxx x rozhodnout.