Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je xx výjimečných případech xxxxx čl. 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx (č. 209/1992 Sb.) aplikovat xxxxx. Za xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jím tvrzená xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx soukromého xx xxxxxxxxx života xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx práva xx xxx 12.1.2017, Xxxxxxxx xxxxx Ukrajině (xxxxxxxx x. 31183/13), ze xxx 26.4.2018, Hoti xxxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 63311/14), ze xxx 13.10.2016, X. X. X. xxxxx Xxxxx (stížnost č. 11981/15), ze xxx 9.10.2003, Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx (č. 48321/99, XXXX 2003-X).

Xxx: A. X. xxxxx Komisi xxx rozhodování ve xxxxxx pobytu xxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, x xxxxxxx stížnosti xxxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx arabské xxxxxxxxx. Dne 16.6.1997 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x XX. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx dobu xxxxx 6 let xxxxxxxx xxxx xxxxx XX. Xxxxxxxxxxx xx xxx 7.7.2016 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxx §77 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx o pobytu xxxxxxx a stanovilo xx lhůtu k xxxxxxxxxxx. Žalobce xx xxxxxxx. Xxxxxxxx odvolání xxxxxxx rozhodnutím xx xxx 8.12.2016. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxx Xxxxx zamítl xxxxxxxxx xx xxx 19.6.2019, xx. 15 A 201/2016-108.

Xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nabyl x xxxxx víře, xxxxxxx xx – xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX – xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx soukromého xxxxxx. Xxxxxxx soud xxx xxxxx neřešil, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx životě, xxxxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx do Sýrie.

Nejvyšší xxxxxxx soud kasační xxxxxxxx zamítl.

Z xxxxxxxxxx:

[6] Xx xxxxxxxxx spisu Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ČR xxx 11.10.1990. Xx xxx, xx 1.4.1997 xxxxxxx sňatek x xxxxxxxx XX, xx xxxx xxx 16.6.1997 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx sloučení xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxxxxx sp. xx. 9 X 297/98, xxxxx nabyl xxxxxx xxxx 12.12.1998. Xxxxxxxxxxx xxx xxx 16.7.2001 xxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxx x xxxxxxxxx xx 3.6.2016. Dne 4.4.2016 se stěžovatel xxxxxxxx na pracoviště Xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území XX. Xx vysvětlení, xxxxx xxxxx téhož xxx, sdělil, xx x letech 2003 xx 2010 xxxxxxx x Xxxxx. Xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx problémy x xx se musel xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Poté xx xxxxxxx vrátit do XX. Xxxxxxx, že xxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx ČR xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění. Oznámením xx dne 4.5.2016 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx úřední xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx 24.5.2016 xxx ministerstvo xxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, které xxxx xxxx xxxxxx xxx §77 odst. 1 xxxx. x) xxx. xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pobýval xxxx xxxxx ČR xxxxxxxxxxx xx dobu delší xxx 6 xxx.

[7] X xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx dne 14.6.2016 xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xx XX xxxxxx až x xxxxxxxxx 2013, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx 2010. Xx xxxxxxxxx 2013 z XX xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxx území XX uvedl, že xxx x xxxx xxxx x xxxxx 2002 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx těm, xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Stěžovatel xx xx xxxx na xxxxx xxxxx, kvůli xxxx jej x Xxxxx vedli xxxx xxxxxxxxxx. Do Xxxxx xxxxxx vykonat xxxxxxxxx xxxxxx, kde xxxxxxx xxx x xxx xxxx. Pak xx xxxxx xxxxxx xx XX, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ním, xx se xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx 7-8 xxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 2013 xxxxxxx, xx xx otec xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx do XX. Xxxxxxxxxx přislíbil, že x těmto xxxxxxxx xxxxxx podklady. Xxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx umí česky, x xxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Teplic. Rodinné xxxxx x XX xxxx. Má xxxxx x xxxxxxxx, s xxxxx xx stýká, x některými xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xx v XX si vytvořil xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx rodičů se xxxxxxx v Xxxxxxx, xxxxx Jarmuk, tj. x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx 14.6.2016 stěžovatel xxxxxxxxx xx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx do Xxxxx xx xxx 13.3.2015 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx článků xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx, xxxxxxx v Xxxxxxx. Rozhodnutím xx xxx 7.7.2016 Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx stěžovatelovo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx cizinců. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx 23. 8. 2016 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx amnestie x doklad x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Dne 21.9.2016 xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx syrské xxxxxxxxx kanceláře, xxxxx xxxx potvrzovat xxxx xxxxxxx ohledně syrské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x povinné xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(…)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

[13] Xxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxxx „zruší platnost xxxxxxxx k trvalému xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxx xxxx území xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx než 6 xxx“.

[14] Xxxx xxxxxxxxxxxx x žalovanou není xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx území ČR xxxxxxx po dobu xxxxx 6 let. Xxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxxxx orgány xxxx v xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ČR xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxx soukromého xxxxxx.

[15] Xxxxxxxx správní soud x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxx xxx §77 xxxx. 1 písm. x) zákona o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx může zjišťovat x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx území XX. Podmínky §77 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x naprosté xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zásahu xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx života, x xxx x porušení xxxxxx 8 Xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku XX.

[16] „Xxxxxx“ xxxx proporcionality xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx a soukromého xxxxxx cizince xxxxxxx x §77 odst. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxx – x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx – xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x dlouhodobý, xxxx xxx 6 xxx xxxxxxxx pobyt xxxxxxx xxxx ČR xxxxxxxx xxxxx x XX (xxxxxxxx ze dne 9.3.2017, čj. 7 Xxx 338/2016-39, bod 16). Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyjmenovaných x §77 xxxx. 1 xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojal xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zkoumat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx §174a xxxxxx x pobytu xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xx xxx 23.3.2017, čj. 10 Xxx 249/2016-47, xxx 16; ze xxx 5.12.2018, čj. 1 Azs 377/2018-32, xxx 21, x xxxxx).

[17] X tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx výjimky, x nichž vyvstane xxxxxxx xxxxxxxxx přiměřenost xxxxxx rozhodnutí xxxxx x Xxxxxx (k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 12.12.2019, xx. 10 Xxx 310/2019-32, xxx 13, x judikatura xxx xxxxxxxx). Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx, kdy šlo x xxxxxxx život xxxxxxx. Xxxxx xx x těchto kauzách xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, byli xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxx xx xxxxxx čl. 3 Úmluvy x xxxxxxx dítěte (x. 104/1991 Xx.).

[18] Xxxx xxx nepatří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx XX do xxxxxxxxxx xxxxxx.

[19] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xx xx vědom xxxx, xx xxxxxx 8 Xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx je xx nynější, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do soukromého xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxxxx orgán x xxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx (srov. xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx 23.12.2019, xx. 10 Azs 262/2019-31, xxx 15). V xxxxx případě xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx. 8 Xxxxxx může xxx xxxxxx xxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx rodinného xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx nemyslitelná, xxx., že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jen xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx. 8 Xxxxxx. Xxxxx ministerstvo ani xxxxxxxx xxxxxxxx nutně xxxxxxxxxxx xxxxxxx výtky xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx, xxxxx xxx xxx vší xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx. 8 Xxxxxx.

[20] Xxxxxxxxxx xxx xx netýká zásahu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Stěžovatel xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x ČR xxxxxx xxxxxx nemá. Xxxxxxx se, xx xxxxxxxxxx, jímž mu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x XX, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx soukromého života. X xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx vztáhnout xxxxx judikované xxxxxxx x xxxxxxxx, xx x řízení xxx §77 xxxx. 1 xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

[21] Xxxxx upozornit, že xx. 8 Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx. Xxxxxx jim xxx právo, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx oprávnění. K xxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státy Rady Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx; xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx [xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx „ESLP“) xx xxx 12.1.2017, Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 31183/13, §120]. X tomto smyslu xx členské xxxxx xxxxxx, není-li xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx.

[22] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx x určitých xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxx §77 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx cizinců xxxxxxxxx x xx soukromého xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx. 8 Xxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx soukromého xxxxxx (srov. xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 8 Úmluvy: Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx život, xx dne 31.8.2019 (xxxx.). Xxxxxxxx xxxx xxx lidská xxxxx [xxxxxx]. Xxxxxxxx dne 15.1.2020 z xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xxx/Xxxxxxxxx/Xxxxx_Xxx_8_XXX.xxx.).

[23] X několika cizineckých xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ESLP xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ze země, xxxxxxx nemá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vazby, xxxx xxxxxxxxx x do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx vesměs x xxxxxxx extrémní xxxxxxxxxxxxxxx, která se xxxxxxxx děla. Xxxx. XXXX v rozsudku xx xxx 26.4.2018, Xxxx proti Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 63311/14, §126 a xxxx., xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxx – x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx. Chorvatské xxxxxx xxxxx panu Xxxx (xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx albánských xxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytové oprávnění, x to xxxxxxxx xxxx, xx x Xxxxxxxxxx žil xxxxxxx 40 xxx. X xxxx věci XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx úřady xx xxxx 12 xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx o mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxx x žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zrušily rozhodnutí x vyhoštění – xxx xxx xxxx x dlouhodobou xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx v xxxx (xxxxxxxx XXXX xx xxx 13.10.2016, X. X. C. xxxxx Xxxxx, stížnost č. 11981/15, §39). V xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx právo xx xxxxxxxx xxxxx stěžovatelů xxxxxxxxxxx zasaženo xxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx oprávněného xxxxxx v Xxxxxxxx xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx dohody mezi Xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxxxxx SSSR (xxxxxxxx XXXX xx xxx 9.10.2003, Slivenko xxxxx Xxxxxxxx, x. 48321/99, XXXX 2003-X).

[24] Stran xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zasáhlo jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x xx nepřiměřené zejména xxxxxxxx x xxxx, xx x XX x xxxxxxxxx xxxxxxx 12 let (do xxxx 2002) x xx xxxxxxx xx XX xx xxxxxxxx xxxxxx xxx pobývá 2,5 xxxx. Nepřiměřenost xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx důvodech xxxxxx xxxx území XX x také x xxx, xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx Sýrie, kde xx zhoršená xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[25] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx, xx x Xxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxxxxx xxxxxx xx xx, xx xx x xxxx nemoci xxxx staral x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x XX. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XX. S xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx §77 xxxx. 1 xxxx. c) zákona x xxxxxx cizinců, xxxxxxx však §77 xxxx. 1 xxxx. x) téhož xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx naplnil. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

[26] Xxxxxxxxxxxx tvrzená doba 12 let, xxxxx xxxxx v ČR xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Sýrie (v xxxx 2002), zjevně xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx roli. Xxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxx 2002 x 2013, xx. xx xxxx xxx 11 xxx, xxxxxxxxxx xx území XX. Xxxxx dlouhá xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx XX musela xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vazby (x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx ESLP xxx. x xxxx [23] xxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x tak xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx dobu xxxxxxxxxxxxx xx XX, x xxx xxx xxxxx xxx pevný vztah xx xxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx dovolává.

[27] Stejně xxx xxx xxxx xx xxxxxxx do XX x listopadu 2013 do zahájení xxxxxx o zrušení xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 2016 xxxx dostatečně xxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx správní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xx xxx, xx xx XX x xxxxxxxxx 2013 xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tehdy xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx pobýval xxxx xxxxx XX xx xxxx xxxxx 6 xxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx 4.4.2016 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s žádostí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx ČR, xxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx vypršet. Xxxxxx xxxxx ministerstvo xx stěžovatelova xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) zákona o xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (7.7.2016).

[28] Xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx (xxx xxx xx xxxxxxxxxx tvrdil) xxxxxxxxx xx xxxxx xx soukromý život, xxx xxx xxxxxx xx. 8 Xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aktivovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s čl. 8 Úmluvy (bod [19] shora).

[29] Xxxxxxxxxx xx dále xxxx, xxxxx se xxxxxxx, xx správní xxxxxx xxxx vypořádat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxx v XX xx známé, xxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxx podniká. Xxxx xxxxxxx pohříchu není xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx, xxx umožnilo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx eventuální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxx stěžovatel xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx sdílí. Měl xxxxxxx, x čem xx xxx tvrzené „xxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxx. Xx výše xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu, x xxxxxxxxx uzavřené xxxxxxx xx. dle xxxxxxxx práce, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx pojistné, výpis x xxxxxxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxx doklady či xxxxxxxx x xxxx x příjmů). Xxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxx „xxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx vytvářet xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Při xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jít tak xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx chránit i xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx poměrně striktně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx i ESLP xxxxxxxx xxxxx zmíněného xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxx [23] xxxxx).

[30] Pokud se xxxx stěžovatel xxxxxxx, xx xx xxx x případě xxxxxxx xxxxxxx xx životě, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx podal xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona č. 325/1995 Xx., x xxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx plnohodnotně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xx Sýrie. Xxxxx, x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Sýrie xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(…)