Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Z čl. 5 xxxx. 4 Úmluvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx nevyplývá, xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavu xx xxx svého xxxxxxxxxx, §75 odst. 1 x. x. x. xxxx xxxx x tímto ustanovením xxx x xxxx x rozporu. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxxx (x tomto xxxxxxx x §129a xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Sb., o xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx umožňuje podat xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx od nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx) brání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, nelze §75 xxxx. 1 x. x. s. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o zajištění xxxxxx skutkový xxxx xx té míry, xx xx xxxxxxxxx xxxxx být v xxxxxxx x čl. 3 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx svobod.

Prejudikatura: č. 3933/2019 Xx. XXX; xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.4.2011, Xx Xxxxx (X-61/11 XXX, Xx. rozh., x. I-03015); xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxx 28.1.1994, Hurtado xxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 17549/90, Series X, X280-X), xx xxx 6.3.2001, Dougoz xxxxx Xxxxx (stížnost x. 40907/98, XXXX 2001-XX), xx dne 10.11.2005, Gürbüz xxxxx Xxxxxxx (stížnost x. 26050/04), xx dne 28.3.2006, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxx x. 72286/01), xx xxx 18.12.2007, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxx x. 41153/06).

Xxx: Paní S. X., proti Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx policie hl. x. Xxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx X. I. xxxx xxx 6.7.2019 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx potravin, x xxx xx xxxxxxxx odcizit xxxxx. Xxxxxxxxx hlídce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx X. X., xxx. X x xxxxxxx z Xxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxx prokázat svoji xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx podle §27 xxxxxx x. 273/2008 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky.

Při podání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx se xxxxxxx X. X., xxx. X x Xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 6.7.2019 x Bruselu xxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxx. Xx Belgie xxxxxxxxx xxx 2.7.2019 x Xxxxxxxx. Cestovní xxxxxx xxxx v xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx x pondělí xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Potraviny xxxxxx proto, xx xxxx velmi xxxxxxx x xxxxxx peníze. X České xxxxxxxxx xxxx poprvé, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x Xxxxx po xxxxxxxxx. Měli za xx xxxxxx známí x Xxxxxxx a xxxxxx x nimi xxx xx ambasádu xx Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx. X Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vazby xxxxxx, x Japonsku žijí xxxx tety x xxxxxxxx. Chtěla xxx xxxxx xxx xxxxx xxx a hned xxxxxxxxxx xx Bruselu. Xxxx x plánu xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x žádné xxxxxxxx, xxxxx by jí xxxxxxxxxxxx vycestovat z Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx konzul xxxxxxxxxx xxxxxx, xx žalobkyně xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nejmenuje K. X., xxx. X. Xxxx K. S. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx městě Ósaka x Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x trestní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxx drobné xxxxxxx, xxxx skutečnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx, že xx xxxxxxx K. X., x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, že se xxxxxxx X. X.

Xxxxxxxx Xxxxx žalovanému xxxxxxxx, xx osoba xxxxxx X. X. nikdy xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxx 7.7.2019 xxxxxxxx xxxxxx žalobkyni xxxxxxx xxxxxxxxx spojené xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxx jednoho xxxx, xxxxx žalobkyně věrohodným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přechodně xxx xxxx xxxx xx krátkodobé xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxx xxxx, xx k tomu xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxx 17.7.2019 žalovaný xxxxxxxx žalobkyni xx 90 dnů za xxxxxx správního xxxxxxxxx xxxxx §124 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx x správním vyhoštění.

Dne 25.7.2019 byla žalobkyně xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx 31.7.2019.

Xxx 30.7.2019 xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx X. I., xxx.11.8.1981, xx na ni xxx xxxxx zatýkací xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxx pasového xxxxxx x xx xxx 15. xxxxxxxx 2016 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osob x japonské xxxxxxxx x Koreji.

Žalobu xxxxxxx xxx 6.8.2019 xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 20.8.2019 xx. 1 X 46/2019-38. Xxxxxxxxxx žalovanému, xx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx. Dále xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxx obchodování x lidmi, žalovaný xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, zda xx xxxxxxxxx obětí xxxxxxxxxxx x lidmi. Xxxxxxxxx xxxx xxxx x průběhu zajištění xxxxxxxxxxxxxxx, xx ukončení xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx stabilizován x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, že xx xxx x xxxxxxxx bránící pokračování x zajištění xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx hrozí xxxxxx xx kruté, xxxxxxxx xxxx ponižující xxxxxxxxx, xxxxxxx soud uvedl, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nevyšla najevo. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, z něhož xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) podala xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx x Xxxxxxxx xxxxx obětí xxxxxxxxxx xxxxxx x obchodování x xxxxx, xxxxxxx xx shánět xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xx Xxxxxx, xxxxx xx jí podařilo xxxxxxxxx do Xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xx u ní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx potíže xxxxxxx x poruchami xxxxxx xxxxxxx, v červenci 2019 xxxx xx xxxxxxx dní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxx, pokračující xxxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxxx dopadalo xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx zajištění se xxxx xxxx snížila xx 40 xx. Xxx 28.8.2019 se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření x Psychiatrické xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx stěžovatelky a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx domnívala, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xx xxx v xxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx §75 odst. 1 x. ř. x., x xx. 5 xxxx. 4 Xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx zohlednil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxx vzít xxxxxxxx xxxxxx zdravotního xxxxx x xxxxx. Zároveň xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxx“ možnost xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §129x odst. 3 xxxxxx x xxxxxx cizinců xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x žalobě xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx, xx x opodstatněných xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zajištěného xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §75 odst. 1 s. ř. x. x vykládat xxxx ustanovení xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem x xxxxxxx s xxxxxxxxx xx. 5 xxxx. 4 Xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozsudku xx dne 4. xxxx 2019 čj. 9 Azs 193/2019-48, x. 3933/2019 Xx. XXX, který se xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx (xxx. letištní xxxxxxx). Rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx trvají, xxx xx ukládá §126 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx na xxxxxx svobodu a xxxxxxxx xx judikaturu Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx (dále xxx „XXXX“), x xxx xxxxxxx požadavek xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx omezení osobní xxxxxxx. Xxxxx soudní xxxxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxx zárukou xxxxx svévoli v xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím správního xxxxxx, xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxx podat xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žalobou. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zpravidla xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx řádu. Xxxx nevýhodná situace xx xx dle xxxxxx stěžovatelky xxxx xxxxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx soudy při xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které nastaly xx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx soudní xxxxxxx ex xxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 5 odst. 4 Úmluvy. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx aniž xx xxxxxxx xx §75 xxxx. 1 x. ř. x., xxx xxxx o xxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx pochybení.

Stěžovatelka xxxx namítla, že xx xx ni xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/115/XX o xxxxxxxxxx normách x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“), xxxxx xxxx x xxxxxxxxx unesena, xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx. Stěžovatelka xxxxxxxx xx pochopitelné, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x s xxxxxxx na předešlou xxxxxxxxxxx stěžovatelky je xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxxx, xxx vůbec byly xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o zajištění xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx šetření x rozsahu odpovídajícím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx žalovaný xxxxxxx skutkový stav xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, či xxxxxxx x zranitelnou xxxxx. Žalovaný xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx téměř xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxx) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nevzal xxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx byla xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx pochybnosti. Xxxxxxxxxxxx xx aktuálně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx minulosti, xxx xxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx přiložila xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x hospitalizaci x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx 25. xx 31.7.2019 x xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx vyšetření, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx dne 28.8.2019.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx x údajů, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jako xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxxxx. Na svoji xxxxxxxxxxxx začala xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců Xxxx Xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x první xxxxxxxx xxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx policii. Stěžovatelka xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx identitou. Xxxx xxxxxxx proto xxxxxxxx žalovaný xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Japonska, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx se x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Stěžovatelka byla x xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx však xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx byla xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 4.11.2019 zaslal xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejím aktuálním xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx ambulantní xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Praze. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxx zprávy xx patrno, xx xxxxxxxxxxxx během zajištění xxxxxxx ztratila na xxxx, má xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx potravy, xxxxxxxx trpí purgativní xxxxxxxx x XXX 13,8, xxxxxxxxx trpěla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxx persekuční xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx oznámení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dne 18. xxxxx 2019 xx. xx. 6101/2019/XXX/XX, čj. XXXX-47274/2019, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx veřejná xxxxxxxxxx práv xx xxxx stěžovatelky xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

[22] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx xxxxx ztotožňuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx žalovanému xxxxx xxxxxxx, xx xx špatným xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nezabýval, neboť xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx nastala xx xx vydání xxxxxxxxxx x zajištění (xxx xxx xxxxxxxxxxxx nerozporuje). Xxxxx platí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx obětí obchodování x lidmi. X xxxx xxxxx rozhodování xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx indicii xxxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Nelze xxxxxxxxxx xxxxxxx stěžovatelky, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zranitelné xxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx pobytu xxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx tomu xxx nenasvědčuje, xxxxxxxxx, xxx xxxxx, x xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx osobou. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 7.7.2019. Xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, kam xxxxxxxxx z Xxxxxxxx (x cestě přes Xxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxx nezmínila), x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx. Xxxxxxxx uvedla, že xxxxxx xxxxxx xxxxxx x že xx xxxx známá xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republiky. Xxx xx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx prostor xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx odkázala xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxx x lidmi xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx judikoval, že xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx v xxxxxx xxxx správním orgánem xxxxxxxxxxx xxxxxx (srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx ze xxx 30.3.2017, xx. 2 Xxx 38/2017-28, x xx xxx 14.11.2017, xx. 5 Xxx 223/2017-27).

[23] Xx znamená, xx xxxxxxxxxx žalovaného xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx nedostatek xxxxxx.

[24] Stěžovatelka xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx, xx městský xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které nastaly xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zásadní xxxxxx xxxxxx souladnosti xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxxxx §75 odst. 1 x. ř. x. x čl. 5 Úmluvy.

[25] Xxxxx §75 xxxx. 1 x. x. s. xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavu, xxxxx xx byl x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“.

[26] Xxxxxxxxx xxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx podle §124 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx cizinců, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 let, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx […] x xxxxxxxxxxx uložení zvláštního xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud […] xx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění, zejména xxx, že x xxxxxx uvedl xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx pobytu, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx úmysl xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx takový xxxxx zjevný x xxxx xxxxxxx.

[27] Xxxxxxxxx xx zásahem xx xxxxx xx osobní xxxxxxx, xxxxx xx (xxxx jiné) zaručeno xx. 5 Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx „osoby, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nepovolenému vstupu xx xxxxx, nebo xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo vydání“. Xxxxx xx. 5 xxxx. 4 Xxxxxx xx každý, kdo xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem „xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx zbavení svobody x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“.

[28] Xxxxx rozhodnutí x zajištění xxx xxxxx xxxxxx podle §65 x násl. x. ř. s., x xx xx xxxxx 30 xxx xx xxxx doručení. Xxxxxxx xx povinna xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx pěti xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx má xxxx 7 xxx xx xxxxxxxxxx (§172 odst. 1, 4 x 5 xxxxxx x xxxxxx cizinců). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx může xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx „xxxxxxxx xx uplynutí 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zajištění […], xxxxxxx-xx žalobu xxxxx takovému xxxxxxxxxx, xxxx nejdříve xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx“ (§129a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx cizinců).

[29] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu (především) x xx. 5 xxxx. 4 Xxxxxx. Xxxxx problému xxxx xxxx x §75 xxxx. 1 x. x. x. - x xx. 5 xxxx. 4 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx práva xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skutkového x xxxxxxxx xxxxx x xxxx rozhodnutí. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zajištění, xxxx. v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx, xx jejímž uplynutí xxxxxx xxx xxxxx x propuštění xx xxxxxxxxx. Je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx postaven xxxx „Sophiinu xxxxx“, xxx má xx xxxxxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx x zajištění x vědomím, xx x xxxxxxx na §75 x. x. x. xxxxxx uplatňovat xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, v níž xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx k soudu xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx soudního xxxxxx x xxxxx xx dobu 30 xxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x žalobě, xxx xxxxxx prodlužuje xxxxx xxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxxx x propuštění ze xxxxxxxxx x uplatnit xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxx, například, xxx xxxxxx soud písemně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx jej xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jiném xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §129x xxxx. 3 xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxxx smlouvami x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 95 xxxx. 2 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx (xxxxx xx xxx 6. srpna 2019 x řízení xx. xx. 8 Xxx 26/2018, xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx xx vedeno xxx xx. xx. Pl. XX 12/19; x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx závěrem xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x efektivnímu soudnímu xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx x xx v xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx svobodu xxx xx. 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“), právem xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx. 36 Xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zbavení xxxxxx xxxxxxx xxx čl. 5 odst. 4 Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx čl. 9 xxxx. 1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx o občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 120/1976 Xx.).

[30] Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx připomíná, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx x zajištění stěžovatelky, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx následný přezkum xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxxx v úvahu. Xxxx rozhodující senát Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx – za xxxxxxx, xxx xx tak xxxxxxxx xxxx xxxxx – xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušení §129x xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxx tak xxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §48 odst. 3 xxxx. x) x. x. x. a xxxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx Pl. ÚS 12/19.

[31] Xxxxxx, xxx xx takové xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přezkum xxxxxxxxxx o zbavení xxxxxx svobody xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 5 xxxx. 4 Úmluvy, xxxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.9.2019, čj. 9 Xxx 193/2019-48, x. 3933/2019 Xx. XXX. Xxxxx xxxxxx xx týkal rozhodnutí x nepovolení vstupu xxxxx §73 xxxxxx x. 325/1999 Xx., x azylu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx setrvat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx [jde xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx. 5 odst. 1 xxxx. x) Úmluvy]. Xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx x případě xxxxxxxxx podle zákona x pobytu cizinců (xxxx. §73 xxxx. 9 zákona o xxxxx). Nejvyšší xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx dospěl x xxxxxx, xx xxx-xx xxxxxxx xxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx smyslu §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, ale xxx xxxx §75 odst. 1 x. x. x. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 5 xxxx. 4 Evropské xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx. 10 Xxxxxx. Xxxxxxxxxx §75 odst. 1 x. ř. x. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx skutečnost, xx xxxx xxxxxx zásada xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxx x přednostní xxxxxxxx čl. 5 xxxx. 4 Evropské xxxxxx, nevede x xxxxxxxxxxxxxxx celého xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, ale xxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. XXX xxxxxxxxx, že xxxxxxx názor xxxx xxxxxx §75 xxxx. 1 x. x. x. xxxxxxxxxx, a xx xxx x xxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxx xxxxx §73 xxxxxx x xxxxx. Ovšem xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx skutečnostem xxxxx x xxxxxxxx xx. 5 xxxx. 4 Xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx k porušení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx Xxxxxxxx úmluva aplikována xxxxxxxxxx.“

[32] Xxxxxxxx závěr xxx xxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx obecně připustit, xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxx princip xxxxxxxxx xxxxx skutkovým x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx v xxxx rozhodování správního xxxxxx (tj. §75 xxxx. 1 s. x. x.), xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xx efektivní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx.

[33] Xxxxx však xxxxxxxxx, xx projednávaná xxx xx odlišná xx xx důsledků xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx ve xxxx posuzované v xxxxxxxx xx. 9 Xxx 193/2019-48 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinky xxxx xxxxxxxxxx xxxxx automaticky xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx rozhodnutí xxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx - xxxx. §74 xxxx. 1 zákona x xxxxx), v xxxxxxx xxxxxxxxx takto xxxxxxxxxxx xxxxx učinit xxxxx. Postavení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x sobě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx konstatoval xx xxxx xxxxxxxxx rozsudku xx. 5 Azs 223/2017-27, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, „že xxxxxx xxxxx jsou a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států“ Xxxxxxxx xxxx.

[34] Zákon x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Institut xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spadá xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jako nezletilé xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, které byly xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sexuálního xxxxxx. Xxxxx čl. 16 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že x případě xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x základní xxxxx. Xxx již Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx o pobytu xxxxxxx xxxx ustanovení xxxxx nereflektuje, nicméně, xxx vyplývá x xxxxxxxx Soudního xxxxx xx dne 28.4.2011, Xx Dridi, C-61/11 XXX, Xx. rozh., x. X-03015, xx. 16 xxxxxxxxx směrnice xx xxxxx xxxxxx.

[35] Xxxxxxxxxxxx však nenamítá, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xx xxxx xxxx. Nejvyšší xxxxxxx soud k xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxxxx záznamů x xxxxxxxxxxx xxxxxx důvodů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), x xx xx xxxxxxxxxxx lékařská péče. Xxx tedy konstatovat, xx požadavky xxxxxxxxxxx x xx. 16 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx.

[36] Xxxxxxxxxxxx nicméně xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oběti obchodování x xxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx trvání) xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx optikou, jak xxxxx xxxxx xxxxxx.

[37] Xx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stěžovatelky, xxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx vedle xxx xxxxxxxxx xx. 5 Xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xx. 3. Xx xxxxxx x pobytu cizinců xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx totiž xxxxxxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x sobě xxx xxx překážkou xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx na obecný x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a krutého, xxxxxxxxxx xxxx ponižujícího xxxxxxxxx (xx. 3 Xxxxxx, čl. 7 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx špatného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Přitom xx xxxxx zdůraznit, xx i x xxxxxxx, xx okolnosti xxxxxxx xx v xxxxxx x žalobě xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xx. 3 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §75 xxxx. 1 x. x. s., x xx xxxx xx xxxxx xx skutečnostem xxxxxxxx xx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. přiměřeně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 21.5.2008 xx. 2 Xxx 48/2007-71).

[38] Xxxxxxxxxxxx namítala, xx xx xxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zdravotního xxxxx x průběhu xxxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxxx §75 odst. 1 x. x. x. V xxxxxxxx 33 xxxxx rozsudku xxxxxxx xxxx xxxxx: „Xxxxx xxxx žalobkyně xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx v zařízení xxx xxxxxxxxx cizinců, xxxx o xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, z níž xx zřejmé, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. S xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxx bylo xxxxx pokračovat x xxxxxxxxx žalobkyně x xxxx se nedomnívá, xx xx krátkodobá xxxxxxxxxxxxx, k níž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, byla xxxxxxxxxxx, xxxxx by bránila x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správního vyhoštění.“ Xxxxxxx xx citovaný xxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx x tak, xx městský soud xx xxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, četné xxxxxx xx §75 xxxx. 1 s. x. x. x xxxx xxxxxxxxxx svědčí xxxxx o xxx, xx uvedený xxxxx xxx xxxxxxxx nad xxxxx x xxxxxxx xxxx z mantinelů §75 xxxx. 1 x. x. x. xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxx xxxxx městský xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §75 xxxx. 1 x. x. s. xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx nově uplatněná xxxxxxx skutečně nasvědčují xxxxxxxxx xxxxxxxx zákazu xxxxxx xx krutého, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx. 9 Xxx 193/2019-48, pokud jsou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxx x nově xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx skutečnostem xxxxx x xxxxxxxx čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxxxx xxxx). X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx městský xxxx xxxxx takové xxxxxxx x dispozici.

[39] XXXX xxxxxx xxxxxxx stanovisko, xx detence xxxx x xxxx neznamená xxxxxxxx xx. 3 Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčenou osobu xxxxxxx xxxx strádání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xx je xxxxxxx xx samé xxxxxxxx xxxxxxx. Vždy xx třeba xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx detence (xxx xxxxxxxxx rozsudek XXXX xx xxx 6.3.2001, Xxxxxx proti Xxxxx, xxxxxxxx č. 40907/98, XXXX 2001-XX). Článek 3 Úmluvy xxxxxx xxxxxxxxxx propustit xxxxx xx zajištění xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ukládá xxxx xxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zbavené xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxx (rozsudek XXXX xx dne 28.1.1994, Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx č. 17549/90, Xxxxxx X, A280-A, x xx xxx 18.12.2007, Dybeku proti Xxxxxxx, stížnost x. 41153/06). X případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, (x) xxx xx xx poskytována xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x (c) vhodnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx osoby (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 28.3.2006, Xxxxxx xxxxx Ukrajině, stížnost x. 72286/01). X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx. 3 Xxxxxx vyvolat xxxxxxx detence, a xx tehdy, není-li xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx svobody (rozsudek xx xxx 10.11.2005, Xüxxüx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx x. 26050/04).

[40] Xxxxxxxx správní soud xxxx zdůrazňuje, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx dne 20.8.2019 x nabyl xxxxxx xxxx xxxxx xxx. Xx zprávám x ambulantních xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení o xxxxxxx stížnosti, xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tato vyšetření xxxxxxxx xx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx 28.8.2019 x xx xxx 16.10.2019). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx městský xxxx xxxxxxxxx zhoršení jejího xxxxxxxxxxx xxxxx, tak xxx přezkoumat xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x dispozici.

[41] Z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx nemocnicí Kosmonosy, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x žalobě, xxxxxxx, xx xxx přijetí x hospitalizaci (dne 25.7.2019) xxxx stěžovatelka xxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxx, místem ne, xxxxx hrubě, odmítala xxxxxxxxx a odpovídat xxxxxxx xxxxxx příjmu xxxxxxx (na xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), byla xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, výrazně xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, neustále xxxxxxxxxx xxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxx, měla rozjíždivé xxxxxxx, vykazovala četné xxxxxxx chování - xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, bez xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Žalobkyni xxxx xxxxxxxxxxxxxxx lehká xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx 29.7.2019 (tedy po xxxxxxx xxxxx hospitalizace) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx společenský xxxxxx, měla xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x tekutiny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, spolupracovala, její xxxxxxx xxxx koherentní, xxxxxxxx ustoupila, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x poruchám xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx návrat do xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, stěžovatelka byla xxx xxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

[42] X xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx žalobního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx městský xxxx xxxxxx dovodit, že xx na xx xxxxxxxxx xxxx dopady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xx. 3 Xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx potíží xxxxxxxxxxxx bylo její xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařská péče xxxxxx potřebné medikace.

(…)

[48] Xxxxxxx však x xxxxxx případě xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx stěžovatelka xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stěžovatelky za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předběžně. Xx xxxxxxxxx xxxxx předloženého xxxxxxxxx vyplývá, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxx příběh xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx, že xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx-xx x xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxx původu, xxxxx xxx xxxx posoudit x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyhoštění.

(…)

[50] Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx na závazky, xxx České republice xxxxxxxxx z xx. 3 a 5 Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zkoumal xxxxx xxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx mu xxxxxx §126 písm. a) xxxxxx o pobytu xxxxxxx. Z xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxx zdravotní xxxx xx xx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx. Xxxxx trvání zajištění xx též mohlo xxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxxx tohoto opatření (xxxxx x trest!) - nelze xxxxxxxxx, xx xx „xx xxx“, že xx xxx poměřováno xxxxx xxxxxxxxxxxx na osobní xxxxxxx (omezenou x xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx) x xxxxx na xxxxx xx straně xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zákonů Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxx x držením xxxxxxxxxx xxxxxxx vystaveného xx jméno xxxx xxxxx.

[51] Xxxxxxxx správní xxxx xxx v xxxx souvislosti připomíná xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx lhůty omezující xxxxxx žádosti o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §129x xxxx. 3 xxxxxx x pobytu xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 4 Xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx vzít x xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx požádá x xxxx, kdy x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxx xx. 10 Xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx ve své xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx bude postupovat x souladu x xxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx. 5 xxxx. 4 Úmluvy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x propuštění ze xxxxxxxx podané x x době, xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx lege xxxx dle §129a xxxx. 3 zákona x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxxx libertatis (xx. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a svobod xxxxxxxxxxxx) umožní periodický xxxxxx přezkum xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxx čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x přiměřených xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx §75 x. ř. x., podle něhož xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx x právního xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.