Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Účinky xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pohledávek xx ve smyslu xxxxxxxxxx §414 odst. 1 a 2 xxxxxxxxxxxxx zákona vztahují x na xxxxxxxx, xxxxx svou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vedeného na xxxxxxx dlužníka xxxxx, xx před rozhodnutím x úpadku soud xxxx žalobu x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx: §5 xxxx. d), §140e, §165 xxxx. 1, §173 xxxx. 2, §178 zák. č. 182/2006 Sb., §268 xxxx. 1 xxxx. x) zák. x. 99/1963 Xx.

Xxxxxxxx xxxx x dovolání xxxxxxxxxxx xxxxxx usneseni Krajského xxxxx v Xxxx xx xxx 19.4.2018, xx. zn. 20 Xx 354/2017, x xxx xxxxxx tomuto xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx průběh řízení

1. Xxxxxx exekutorka Xxx. X. X., Exekutorský xxxx X., usnesením xx xxx 24.8.2017, x. j. 114 XX 297/17-8, xxxxxxxxx (xxxxxxx X.) exekuční xxxxxx xxxxxxxx xxx 4.8.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx, xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx rozsudku Xxxxxxxxx xxxxx x Brně xx xxx 28.8.2013, x. x. 255 X 59/2009-169 (exekuční xxxxx), x xxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx je povinen xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 847 Xx (xxxxx XX.).

2. Krajský xxxx x Xxxx xxxxxxxxx xx xxx 19.4.2018, x. x. 20 Xx 354/2017, rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxx potvrdil (xxxxx I.) a xxxx rozhodl xxx, xx žádnému x xxxxxxxxx xxx soudní xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxx odvolacího xxxxxx xxxxxxxxx (výrok XX.).

3. Odvolací xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, dospěli k xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xx xxx xxxxxx xxx, xxxxx-xx xxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxx 2.6.2017, x. j. KSBR 40XXX 18010/2011 -X-53; xxxxxxxxxx je xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx tzv. xxxxxxxxx xxxxxxxx, což xxxxxxx, xx xx x úspěchem jejího xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nelze. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx pro nedostatek xxxxxxxx řízení xxxxx §103 x §104 xxxx. 1 x. x. x., xx xxxxxxx s §52 xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1.1.2014 - xxxx xx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxx též xxx ,,XX“), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxx §140x-140x x §141x Xxx. x.).

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxx

4. Xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, tak x xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jelikož xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx neměl xxxxx xxxxxxxxxx (objektivně) xxxxxxxxx; x proběhu označené xxxxx xxxxx neměl x dispozici více xxxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xx mu xxxxxxxxxx nepřiznává (tj. xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx). Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx; i kdyby xxxxx pohledávku xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, došlo xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx incidenčním xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyslovit xxxx, xxx xx xx předešlým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu vázán. Xxxxx xx obával x xxxxxxx důsledků xxxxxxxxxxxxx xxx xxx x §178 IZ, xxxxx kterého xxxx xxx xxxxxxxxxxxx takový xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přihlásil xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dovolání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx v xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zda xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x plnění xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dlužníka x povolení oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tuto xxxxxxxxxx přihlásit do xxxxxxxxxxxxx řízení, a xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx §414 xxxx. 2 IZ. Xxxx xxxxxx pak shledává xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx-xx v xxxx věci xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x tomu určené xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dosud neexistovala (xxxx oslabena pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx oddlužení, x xxxxxxxxxx xx placení xx xx xx xxxxx nevztahuje.

6. Dovolatel xxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudní xxxxxxxxxx Xxx. Z. X., Xxxxxxxxxxx xxxx X., xx dne 24.8.2017, č. j. 114 XX 297/17-8, xxx, xx se xxxxxxxx xxxxxx zahájené xxx 4.8.2017 x xxxxxxxx peněžité xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozsudku Xxxxxxxxx soudu x Xxxx ze xxx 28.8.2013, x. x. 255 X 59/2009-169, xxxxxxxxxxx; z obsahu xxxxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nedovolává.

7. Xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx nevyjádřila.

III.

Přípustnost xxxxxxxx

8. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 30.9.2017 (srov. xx. XX xxx 2. xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, jakož i xx. XX xxx 2. zákona č. 296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 292/2013 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx), xxxx xxx „x. s. x.“, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx usneseni xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 19.4.2018 x exekuční xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx 4.8.2017.

9. Dovolání xxxx xxxxxx včas x xxxxxx x xxxx oprávněnou (§240 xxxx. 1 x. x. x.), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§241 x. s. x.), xxxxxxxx x požadavku xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx spatřováno xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§237, §241a xxxx. 2 x. x. x.), a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§241x xxxx. 1, xxxx. 2, xxxx. 3 x. x. x.), xxxxx tyto xxxxxxxxxxx přípustnosti xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xx tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx xxxx shledává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x to pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dosud xxxxxx x xxxxxxxx x jeho rozhodovací xxxxx vyřešena, xxxxx xxx xxxx před 1.1.2014 povinností xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (nalézací) xxxxx pravomocně xxxxxxxx, xx xxx právo xxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxx), x xxxx xxx v případě, xx ve xxxxxxx x tomu xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebyla, má xxxxxxx xxxxxxx dosáhnout xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x exekuci, když xx později byla xxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx xxxxxx předpokladu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

13. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx soudní xxxxxxxxxxx Xxx. X. X., Exekutorský xxxx X., pod xx. xx. 114 XX 297/17, xxxxx x xx xxxxx vedeného x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx sp. xx. 21 Xxx 915/2012, x xxxxxx x x xxxxx obsažených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx pod xx. xx. XXXX 40 XXX 18011/2011 xxxxx V. X., xx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

14. Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxx xx xxx 30.6.2010, č. x. 255 X 59/2009-68, zamítl xxxxxx xxxxxxx Statutárního města X., Xxxxxxx policie X., x xxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx žalované X. H. xxxxxxxxx xxxxxxxx xx částku 200 581 Xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 1.7.2008 xx xxxxxxxxx; Xxxxxxx soud x Xxxx rozsudkem xx xxx 4.10.2011, x. x. 15 Xx 373/2010-91, k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyznačené xxxxxxx xxxxxx moci ke xxx 7.11.2011.

15. Dne 5.10.2011 bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení ve xxxx dlužnice V. X. Xxxxxxxxx xx xxx 5.12.2011 (s xxxxxxxxx x tomuto xxx), x. x. XXXX 40 XXX 18010/2011-X-13, rozhodl Krajský xxxx v Xxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx X.), a xxxx xxx, xx xx povoluje xxxx xxxxxxxxx (xxxxx XX.); xxxxxx výrokem (X.) xxxx xxxxxx věřitele, xxxxx dosud nepřihlásili xxx xxxxxxxxxx, aby xxx učinili ve xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x poučil je, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

16. Dne 30.12.2011 xxxxxx xxxxxxx xxxx zmíněný xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx ze xxx 4.10.2011, č. x. 15 Co 373/2010-91, xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx Nejvyšší soud xxxxxxxxx ze dne 21.1.2013, č. x. 21 Xxx 915/2012-132, xxxx rozhodnutí, jakož x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x věc xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx x dalšímu xxxxxx.

17. Xxxxxxxxx xx xxx 28.8.2013, x. x. 255 X 59/2009-169, Xxxxxxx xxxx x Xxxx zastavil xxxxxx xx xxxxxx 61 787 Xx x tam xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (výrok I.) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaplatit xxxxxxx xxxxxx 139 064 Xx x xxx xxxxxxxx příslušenstvím (výrok XX.); toto rozhodnutí, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx vedeného xxxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxx moci xxx 30.10.2013.

18. Usnesením ze xxx 18.5.2017, č. x. XXXX 40 XXX 18010/201 x-X-52, Xxxxxxx xxxx x Xxxx vzal na xxxxxx splnění xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2.6.2017, x. x. KSBR 40 XXX 18010/20xx-X-53, xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx osvobozuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnutých xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx vztahuje také xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřihlásili, ač xxx xxxxxx xxxx.

19. Xxx 4.8.2017 podal xxxxxxxxx exekuční xxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxx 28.8.2013, x. x. 255 X 59/2009-169, x návrhem xx xxxxxxxx soudní xxxxxxxxxx Xxx. X. X., Xxxxxxxxxxx xxxx X., xxxxxxx exekuce; xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx exekuce z xxxxx xxx (x. 1. 6) xxx Xxxxxxx xxxx x Xxxx dne 18.8.2017 xxxxx xxxxxx exekutorce, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §103 x §104 xxxx. 1 x. x. x. xx xxxxxxx x §52 x. ř.

20. Xxxxxx xxxxxxxxxx Mgr. X. X., Exekutorský xxxx X., xxxxxxxxx ze xxx 24.8.2017, č. x. 114 XX 297/17-8, exekuční xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx nyní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxx.

21. Xxx xxxx již xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx především xxxxxxxxx názor, xx x dané xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pohledávku xxxxxxxxx, xxxxxxx by xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sporu xx nemohl xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vázán xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx.

22. Xxxxxxxx xxxx předesílá, xx xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxxx zákona účinné xxxx 1.1.2014, tedy xxxx změnami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ě. 294/2013 Sb., xxxxxxx xxx x první xxxx o xx xxxxxxxxx, xxx vskutku xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, mohly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svoji xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

23. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx otázky, pro xxx xxxx dovolání xxxxxxxx přípustným, nebyl - xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx již xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx poměry xxxxxxxxx instruktivní.

24. Předně xx totiž x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx přihlásit do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohledávky [§165 xxxx. 1 1X x návaznosti na §5 písm. x) XX x xxxxx.], xxxxx xxxx (mají xxx) xxxxxxxxxx (zpravidla) xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx - xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx, xxxx xx přihlášené xxx xxxx, pohledávek xx xxxxxxxxxx podstatou a xxx postaveným xxxxxxxxxxx xx roveň (§168 x §169 IZ), xxxxx pohledávek, xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx neuspokojují x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - x xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxxx (§174 xxxx. 4 XX) xx xxxxx (§173 xxxx. 2 IZ) xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx (x xxxx srov. usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.11.2011, xxx. xx. 29 NSČR 16/2011, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 54/2012 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx); xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx výslovně, xx xxx nepřímo, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx soud xxxxxxxxxx x xxx žalobce x negativním xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx totiž - xxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - nejsou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

25. Xxxxx xxxxxxxxx xx Nejvyšší xxxx - ač xxxxx xx smyslu xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx 30.11.2015, xxx. xx. 29 XXXX 110/2015, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 83/2016 Xxxxxx soudních rozhodnutí x xxxxxxxxxx, jehož xxxxxx jsou pro xxxx řešenou xxx xxxxxx nepominutelné:

1. Nejvyšší xxxx zde totiž xxxxxxxx xxxxxxx, xx „xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2013 umožňoval xxxxxxxxx xxxxxxxx pokračovat ve xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahájených xxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxx, co byl xxxxxx dlužníka řešen xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x forem xxxxxxxxx)",

2. xxxxxxxxx xxxx xxx co xx xxxxxxxxxx, xxxxx měly xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx řízení, že „xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx sporů x xx xxxxxx zjevně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx, jenž xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ... xxxxxxxx xxxxxxxx xx (x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uspokojena v xxxxxxx insolvenčního xxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

26. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - x xx xxxxxxxxxxxx, resp. xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx - x xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx dlužníka, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx svoji pohledávku xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx měla xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx o ní xxxxx x nalézacím xxxxxx xxx pravomocně xxxxxxxx.

27. Xxxxxxxxxx - xxx xxxx namístě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx způsobem, xx i tehdy, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx pohledávku do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx řádně x včas xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx uspokojena, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx by xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxxxxxx a též xxxxxxxxxxx xxxx xx x posléze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx pravomocně xxxxxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx potvrdit, xxxxx xxxxx by xx xxxxxxxx rizikům sankce xxxxx §178 IZ.

28. Xxx takto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx však xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx výše vyslovených xxxxxx.

29. Již x xxxxxxxx zákona č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 19.12.2006, xx. zn. 15 Xxx 256/2006, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, o níž xxxx xxxx prohlášením xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaným xx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx, že věřitel xxxx na xxxx xxxxxx xxxxx, vytváří xxxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxx řízení x incidenční xxxxxx xxxxxx poté, co xxxxxxx konkursní xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávku.

30. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx navázal Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25.2.2009, xx. xx. 29 Xxx 1767/2006, x němž xxxx (xxxx v xxxxxxxx konkursních) dosaženo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pravosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx rozhodl xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (pozdějším xxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x konkursu xxxx xxxxxx xx pouhé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stranou xxxxx úvah otázku, xxxx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zamítnuté xxxxxxxxxx xx konkursu xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xx. zda xxx xxxxxx takové xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx - nebýt xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx obnovu xxxxxx. Xxxxx xxx xxx, x xxxxxxxx konkursních, Xxxxxxxx soud nevyjádřil xxxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přihlásit.

31. Není xxxxx, xxxx by xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

32. Xxxxxxxxx xx tudíž xxxx, pakliže se xxxxxxx, xx by xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (resp. že xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dán najisto), xxxxx xxxxxxxx x xxxx za-znamenaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vázán způsobem, xxxxx xx xxx x incidenčním xxxxx x pravost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxx výše xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx zamítnout xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xx základě odkazu xx pravomocně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétní xxxx) xxxxxxxxxx x xxx, xx se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přerušuje xx do xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxxx), kterým bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx napadeno.

33. Xxxxxx xxxx xxx vyloučeno, xxx - xx xxxxxxxxxxx, xx by xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx přihlášena - x xxxxxxxx xx xxxx výsledek xxxxxxxxxx xxxxxx, soustředěný xx xxxxxx (pravomocného) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nalézacím xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x věc vrátil xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx obnovy xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxx, xx xxxxxxxxxx xx již disponoval xxxxxxx pohledávkou xxxxxxxxxxxx (§174 odst. 4 XX).

34. V xxxxxxxx xxxxx pominout, že xxx xxxxxxxxxxx vyjadřovaná xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §178 XX xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx hodnota byla xxxxx xxxxx tam xxxxxxxxx zjištěna xxxx xxxxx; „xxxxxx“ xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxx „xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty zaplatil xxxxxx, kterou xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pohledávky". Xxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ustanovení xx totiž zřejmé, xx xxxxxx podle §178 XX (x xxxxxxxxx znění) xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx jej smí xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx jinak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x se xxxxxxxx x xxxxxx přihlášení xxxxxxxxxx.

35. Ostatně ve xxxxxxx xxxxx xxxxxx x důvodová xxxxxx x xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx xxxx x účinností xx 31.3.2011 xxxxxxxxx xxxxx §178 IZ, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v jednoznačně xxxxxxxxxx rozpětí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx zásadně xxxxxx xxxxxxxxx přihlášení ,xxxxxxxxx' xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxx xxxxx byla při xxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx přihlášené výši x xxxx xxxxxxxx xxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx, x němž x xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx".

36. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx Nejvyšší xxxx výslovně xxxxxx x rozsudku ze xxx 22.2.2018, xxx. xx. 29 ICdo 30/2016, x němž xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx, jakož xxx xxxxxx žaloby o xxxxxx pravosti, xxxxxx xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, není xxxxxxxxxxx xxxx „xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pohledávkou xx xxxxxx §180 XX x postup xxxxx xxxxxxxxx §178 1X xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nelze".

37. Shrnutím xxxxxxxx xx doloženo, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zamítnuté xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx na dříve xxxxxxxxxxx docílených xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx žádném místě xxxxxxxxxxxxxx, že co xx xxxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx odpadá, x xx věřitelé budou xxxx dosáhnout (x xxxxxxx xxxxxxx xxxx. x xxxxxx dovolacím) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, která xxx xxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx 1.1.2014 xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přihlásit xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x níž soudy xxxx zjištěním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx (xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx).

38. X xxxx xxxxxxx xxxx však xxxxxxxxx xxxxxxx řádného xxxxxxxxxx xxx pohledávky xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx by xxx xxx výsledek takového xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx zbavil možnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzhledem k xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pravidla, xx nichž je xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx, x která ukládají (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx určeným, xxxx xxxxxxx xxx obcházena xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx řízení.

39. Nelze xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx trval xx xxx, xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx svědčí - xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx do xxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx při xxxxxx zjištění úpadku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx by xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxx by xxx něj xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx okolností xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

40. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxx, že xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xx-xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení pravomocně xxxxxxxxxx pohledávku, xx xxxxxx tudíž dopadají xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xx dne 2.6.2017, x. j. XXXX 40 INS 18010/201 x-X-53, x xxxxxxxxxx xx placení pohledávek, xx tudíž xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

41. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

42. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx, jakož i x vadám řízení xxxxx, které xxxxx xxx za následek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx, a to xxxx tehdy (xxxx xx xxxx x x xxxx xxxx), xxxxxxx xx dovolání xxxxxxxxx (§242 xxxx. 3 xxxx xxxxx x. x. x.), xxx se v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx důsledkem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §103 x §104 xxxx. 1 x. x. x. xx xxxxxxx x §52 xxxxxxxxxx xxxx.

43. Soudní exekutorka (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxx x soud xxxxxxxx xxxxxxxx vycházely z xxxxxx vyjádřeného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (KASÍKOVÁ, X. x xxx. Xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx. 4. xxxxxx. Praha: X. H. Beck, 2017, s. 287), xx x §140x XX pro xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx pověřením exekutora xxxxxxx, xxx nebylo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o úpadku, x xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zastavit, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx x pro xx xxxxxxxxxxx řízení, x xxxxx x x xxxx po 1.1.2014 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vydaných xxxx 1.1.2014.

44. I xxxxx xxxx namístě xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právě x xxx xxxxxxxx nesprávnou xxxxxxxx §140x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 1.1.2014 (xxxxx xxxx x době, xx kterou trvají xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx zahájit výkon xxxxxxxxxx nebo exekuci, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxx majetek, který xxxxxx xx majetkové xxxxxxxx), xxxxx ovšem xxxx xx xxxxxx xxxx věci uplatnitelné, xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx dni 25.5.2017, xx. x xxxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxx 18.5.2017, č. x. XXXX40 INS 18010/201 x-X-52, xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jímž bylo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx však x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx exekučního řízení) xxxxx xx xxxxxxx, xx. xxx 4.8.2017, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxxxxx, x že xxx xxx tudíž xxxxxx „xxxxxxxxxx procesních xxxxxxxx" (ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx), xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zastavit.

45. Xxxxxx xxxxx tím xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx-xxxxxx, byť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - vyjádřeným Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 24.11.2010, xx. zn. 29 Cdo 3509/2010, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 63/2011 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x stanovisek, x němž - xx xx důsledků xxxxxx návrhu na xxxxxxxx exekuce (pověření xxxxxxxx exekutora) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx dlužníka xx placení - xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx nezanikla, xxxxxxx xx nemůže xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznat (xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx režim jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

46. Z xxxxx xx ovšem xxxxxxxxxxx podává, x xx x x xxxxxxxxxxxx x okolnostem xxxxxxxx zkoumaným xxx xxxxxxxxxxx o nařízení xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx (viz xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 14.4.1999, xx. zn. 21 Xxx 2020/98), xx xxxxx dospět x xxxxxx úsudku, než xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nezakládá důvod xxx xxx zastavení xxxxxxxxxx xxxxxx ani xxx zamítnutí xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, až x xxxxxx x xxxxxxxxx exekuce xxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. x) o. x. ř.

47. Takto xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx výroku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §243x xxxx. 1 o. x. x. xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

48. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx §226 odst. 1 v xxxxxxxxxx xx §243x xxxx. 1 část první xxxx xx středníkem x xxxx xxxxx, x. s. ř.), xxxxxxxx x nich xxxxxxxx soudní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (§87 x xxxx. xxxxxxxxxx řádu).

49. Xxxxxx xxxxx vyslovený xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx závazný (§243x xxxx. 1 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx).

50. X xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx, řádně x x xxxxxxxx xxxxxxxx důsledky xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxx, xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.