Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úročí xxxxx xxxxxxxxxx §171 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxxxxxxxx podstata xxxxxxxxx (v xxxxxxxxx §290 insolvenčního xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx k právnímu xxxxxxxx: §171, §290, §398, §408, §409 xxxx. 3 xxx. x. 182/2006 Sb.

Nejvyšší xxxx xxxxxx dovolám xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Xxxxx ze xxx 15. 6. 2016. xx. zn. XXXX 56INS 7924/2013. 3 XXXX 2394/2015-X.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx xx dne 12.10.2015, x. x. KSPL 56 XXX 7924/2013-X-30, Xxxxxxx soud v Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx soud“):

[1] Xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx JUDr. X. X., xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx X. X., xxxxx zajištěnému xxxxxxxx X. x. x. x. (xxxx xxx xxx „zajištěný xxxxxxx") xxxxxxx zpeněžení spoluvlastnického xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx listu xxxxxxxxxxx xxx katastrální xxxxx X. X., xxxx X., u Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx kraj, katastrální xxxxxxxxxx X. (xxxx xxx xxx „xxxxxxxxxx"), xx xxxx 96 204,80 Xx (bod X. xxxxxx).

[2] Udělil xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 10 476,70 Xx (xxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a ostatní xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx majetku a xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 29 920,75 Xx (xxx XX. výroku).

[3] Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci:

- xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx [xxx XXX. xxxx. x) xxxxxx],

- xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele, xxxx xxxxxx xx xx xxxx vyplacena [xxx III. xxxx. x) výroku],

- xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx výtěžku xxxxxxxxx [xxx III. xxxx. x) výroku].

2. Insolvenční xxxx vyšel z xxxx, že:

[1] Xxxxxxxxx xx xxx 19.7.2013, x.x. XXXX561XX 7924/2013-B-7, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[2] Xxxxxxxxxxx xxxxxxx obdržel xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zpeněžení nemovitosti xxxxx §293 zákona x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx zákona), x xxxxxxx insolvenčního xxxxx x jejím X xxxxxx prodejem (X-15).

[3] Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 26.8.2015 xxxxx xx xxxxxx výtěžku zpeněžení (xxxx xxx „xxxxx") xxxxxxxxxxx věřiteli; xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 30.8.2015 (X-23).

[4] Dne 14.9.2015 xxxxxxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxx (X-25).

[5] Podáním xx 4.9.2015 (X-24) xxxxxxxx xxxxxxxxx věřitel xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx za xx, xx x xxxxxx 96 204,80 Xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §171 insolvenčního zákona, xx xxxx 128 389,42 Xx (21 % x xxxxxx 313 858 Kč xx dobu xx 20.7.2013 do 1.7.2015), x xxxx xx xxxx 21 % x xxxxxx 85 885,80 Kč xx xxxx od 2.7.2015 xx zaplacení.

[6] Xxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele projednal xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxx 12.10.2015.

3. Xx výše xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx z §167 xxxx. 1, §170, §171, §289 x §298 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - dospěl x následujícím xxxxxxx:

4. Xx xxxxxx §170 xxxx. a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx neuspokojují xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. „Xxxxx" xxxxxx §171 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx řešení xxxxxx oddlužením.

5. Xxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxx xx xxxxx úročení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx veškerý xxxxxxx xxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx jedinou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxx konkursem) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxx o úroky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxx dlužníka. Xx xxxxx x tehdy, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podniku, xxxx xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx majetková xxxxxxxx xxxxxxx smlouvou, xxxx xx šlo x xxxxxxxxx xxxxxx.

6. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dlužnice xxxxx xxxxxxxxx x při xxxxxxxxx nedochází x xxxxxxx xx xxxxxx §171 insolvenčního zákona; xx zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §289 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx proto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. K xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele Xxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 15.6.2016, x. x. XXXX 56 XXX 7924/2013, 3 XXXX 2394/2015-B-44, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx x §167 xxxx. 1, §170 xxxx. a), §171, §290 xxxx. 1, §298 x §398 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xx přezkoumání xxxxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

9. Úpadek xxxxxxxx xx řešen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx její xxxxxxxxxxx a xxxxxx x xx uspokojování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x konkursu, xxxxxx xxxxxx §171 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx věřitele, že xxxx úprava xx xxxxxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxx xxxxxxxxxxx zajištění x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zpeněžování x xxxxxxxx (§283 xx 295 xxxxxxxxxxxxx zákona). Xxxx odpovídá, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

10. Otázka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx 398 xxxx. 2 x 3 insolvenčního xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx došlo xx xxxxxxxx §289 insolvenčního xxxxxx prodejem mimo xxxxxx, xxxxxxx podle §290 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xx tak xxxxxxx xxxxx, že výjimka xx zásady upravené x §170 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x §171 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx xx xxxxxx §171 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona, xx x projednávané xxxx xxxxxxxxx. Zajištěná pohledávka xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxx xxxxx §170 písm. x) xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx výjimka upravená x §171 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, odvolací xxxx nesdílí, xxxxxxxxx xxxx, xx kdyby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §290 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, uplatnila xx xx xxxxx §171 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pak xxxx xxxxxxx závěr xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxxx, xx §171 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx x němu

11. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přípustnost xxxxxxxx ve xxxxxx §237 zákona x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx (xxxx xxx xxx „x. x. ř.“), xxxxxxxxxx, xx napadené rozhodnutí xxxxxx xx vyřešení xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx dovolacího xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxx, xxxx „xx xxx xxxxxxxxx soudem xxxxxxxx xxxxx“, xxxxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx důvod xxx §241x odst. 1 x. x. x.), x xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudů obou xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §171 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx §171 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx zajištěný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx úroku xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx §171 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zahrnutým v Xxxxx X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jde xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx struktury týká xxxxxx věřitelů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení.

13. Je xxxxxxx, že §170 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nesporně xxxxxx xxxxxxxx uspokojení xxxxx x insolvenčním xxxxxx, xx xxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx (xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx zdůrazňuje x xxxxxxxx soud). Takovou xxxxx úpravou xx xxx xxxx. úprava xxxxxxxx obecně v §171 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x §171 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxxxxxxx zákona.

14. Xxxxx §171 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xx §171 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx představující xxxxxx nebo závod xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak xxx xxxxxx smlouvou, xxxx xxxxx xxx xxx §290 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona. Dle §171 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona se xxx xxxxx §171 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx představující xxxxxx nebo závod xxxxxxxx x konkursu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

15. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dále poukazuje xx §398 odst. 2 x 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odkazující xxx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka xxxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x konkursu x xx postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx nemá pochybnost x xxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx Hlavy 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx §244 xx 315 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx na obecnou xxxx xxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx §171 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx x majetkové xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx smlouvou. Xxxxxxxxx xxxxxx má xx xxxxxx k §171 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dlužníkova xxxxxxx x konkursu jednou xxxxxxxx xx jinak. Xxxxxxxxxx §290 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x §170 xxxx. 2 x 3 insolvenčního xxxxxx xxxx zvláštními ustanoveními xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Zjevně xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx x konkursu xxx v xxxxxxxxx.

16. Xxxxxxxxxx §171 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx XXXXXX, J. a xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx. 2. xxxxxx. Xxxxx: X. H. Xxxx, 2014 (xxxx xxx „Xxxxxxxx"), xxx. 609-610, xxxxx xxxx:

„X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x §109 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Zákonodárce xxxxx x §171 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx chrání xxxxxxx xxxxxxx kapitálu xxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx znemožněním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx zahájeného insolvenčního xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxxxx.“

17. Xxx x Xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx §171 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx ustanovením xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx části xxxxxxxxxxxxx zákona, nikoli xxxxxxx xx části xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dlužníka konkursem xx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx reorganizaci. Xxxxx §171 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3) jsou xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x §290 insolvenčního zákona x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, nikoli x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 19.5.2016, x. x. XXXX 44 XXX 34129/2014, 3 XXXX 1312/2015-B-22, xxxx pasáž:

„Odvolací xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xx potřebné xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx §171 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Podle přesvědčení xxxxxxxxxx xxxxx xx x §171 insolvenčního xxxxxx podává, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zajištěným věřitelům xxxxxxxxx bez ohledu xx způsob řešení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §171 xxxx. 2 xx odst. 4 xxxxxxxxxxxxx zákona ,xxxxxx' xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx uspokojení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x konkursu x x xxxxxxxxxxxx.“

18. Xxxxxxx dovolatel xxxxxx §5 xxxxxxxxxxxxx zákona, x nějž dovozuje, xx xxxxxxxxxxx řízení xxxx být xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx právem xx xxx zcela xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, rovné xxxxxxxxx, xxxx zde xxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx byli zvýhodněni xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek, x to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx dovolání

19. Xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (xx znění xxxxxxx xx 1.1.2014 xx 29.9.2017) xx xxxxxx x bodu 2. xx. II xxxxx xxxxx xxxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx. x tomu xxxx (xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2014) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 30.4.2014, xxx. zn. 29 XXXX 45/2014, xxxxxxxxxx xxx x. 80/2014 Xx. xxxx. xxx. [xxxxxxxx je (stejně xxxx další xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx) dostupné x xx xxxxxxxx stránkách Xxxxxxxxxx xxxxx],

20. Xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §237 x. x. x., xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přípustnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §238 x. s. x., a x xxxxxxxxx otázky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

21. Xxxx xxxxxx, k xxxx Xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povinnosti (§242 xxxx. 3 x. x. ř.), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx nepodávají, Xxxxxxxx xxxx se proto - x xxxxxxxxx xxxxxxxx otázek vymezených xxxxxxxxx - xxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx důvod xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tedy správností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

22. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, jež na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx správné xxxxxxx, nesprávně xxxxxxx, xxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

23. Xxxxxxxx xxxx xxxx, jak xxx zjištěn soudy xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx xxx) xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx soud z xxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

24. Xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx:

§8 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxx první x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx použijí, xxx xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x části xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxx.

§167 (insolvenčního xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxx věřitelé xx x xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx, práva xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, jimiž byla xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Xxx pořadí xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástavního xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nedohodnou-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

...

(4) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v insolvenčním řízení xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx přihlášku xxx xxxxxxxxxx.

...

§170 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx způsobů řešení xxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx,

x) úroky, xxxxx x xxxxxxxx x poplatek z xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx v xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x poplatek x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx věřitelů, xxxxx xx xxxxx splatné xx po xxxxxxxxxx x xxxxxx,

...

§171 (insolvenčního xxxxxx)

(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxx, zajištěná pohledávka xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx následujícího xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tím, než xx dlužník xxxxxx xx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxx x prodlení.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §290, xxxxxxx xx přihlášená xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxxx x xxxxx xxx-xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xx-xx způsobem xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxx §290, odstavec 1 xx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx způsobem řešení xxxxxx reorganizace, xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 věta xxxx xxxxxxxxxx k pohledávce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úpadku x xxxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxx znalec xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§290 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jedinou xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§398 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxx plněním splátkového xxxxxxxxx.

(2) Při oddlužení xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Není-li xxxx stanoveno xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetek, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxx schválení xxxxxxxxx.

(3) Při oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx měsíčně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelům xx xxxxx xxxxxx částku xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx z xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx oddlužení. Xxxxxxxxx xxxxxxxx se uspokojí xxx x výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx x zpeněžení xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

...

§408 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x účincích xxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx. Xxx-xx o oddlužení xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§394x), považuje xx xx okamžiku, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx manželů xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx poté, xx xxxxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x schváleni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx nebo exekuci, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx jen xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx které xxxxxxxx xxxx, xx nastanou xxxxxx schválení xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestli-že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Poté, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetek, který xxxxxxx oddlužení zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zprávě x xxxxxxx x xxxxxxxx.

§409 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

...

(3) Xxxxxxx, který xxxxxx x zajištění, zpeněží xxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx, výše x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Výtěžek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

X xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx §8, §170 xxxx. a) x b), §171, §290 odst. 1, §398 xxxx. 1 x 3 x §409 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (21. xxxxxx 2013) x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §167 odst. 1 a 4, §290 xxxx. 2, §398 xxxx. 2 x §408 insolvenčního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx věc xxxx rozhodné, xxxxxxx xx 1. ledna 2014 x xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx nedoznala změn. Xxxxxx §290 odst. 2 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx oproti xxxxx x 31.12.2013 xxxxx xxx xxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx předmětného ustanovení xxxxxxxx x odstavce 3 xx xxxxxxxx 2.

25. Xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx týkající xx xxxxxxxxx zajištěných věřitelů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx ustálena x xxxxxxxxxxxxx závěrech:

26. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při oddlužení xxxxx zjednodušeně xxxxxx xxxxxxxxx režim, když xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ale xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jen xx xxxxxxxxx (§398 xxxx. 3 poslední xxxx xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx již při xxxxxxxxx nedostává xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 6.2.2014, xx. zn. X. XX 3271/13, dostupném xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx také (xxxxx proto, xx xx uspokojují jinak) xxxxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (§402 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona). Insolvenční xxxxx xxx pouze xxxx xx vědomí xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx důvod xxxxxxxxxx způsob (xxxxx) xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxx, jak xxxxx xxxxxxxx (xxxx. §398 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx oddlužení xxxxxxxxxx majetkové podstaty x xxxx §398 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 31.8.2016, xxx. xx. 29 XXxx 60/2014],

27. Insolvenční xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2013 xxxxxxxxx xxxxxxxx, že ta xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která nebyla xxxxxxxxxx x výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx, x §299 odst. 1 větě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx 1.1.2014 xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxxxx obsaženo, xxx xxxxxx praxe xx xx xxxxx x tom, že xxxx pravidlo xx xxxxxxxx x xxxxx §167 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx „x xxxxxxx zajištění") x §165 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx obecnou xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je) ve xxxxx x §8 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx modifikováno xxxxxxxx xxxxxxx obsaženou x části xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx způsobů xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx xxx xxxxxxxxx „jinak" xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele (xxxxxx vymezení míry xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a při xxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" platí odchylka xxxxxxxxx x §398 xxxx. 3 ve xxxxxxx x §409 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uspokojí xxx x výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxxxx) [usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 27.3.2018, xxx. xx. 29 NSČR 34/2016, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.8.2018, xxx. xx. 29 XXXX 150/2016],

28. Z §171 xxxxxxxxxxxxx zákona xx podává, že xxxxxxxxxx věřitelům se xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx protihodnota xx xx, xx xxxxxxx okamžitě xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx zajištění, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx , xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §170 insolvenčního xxxxxx); xxxx. x tomu x důvodovou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxx 4. xxxxxxxx období 2002-2006 xxxx xxxx č. 1120 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x §165 xx 172 xxxxxx) [usnesení Nejvyššího xxxxx ze xxx 30.4.2015, xxx. xx. 29 XXXX 31/2013, xxxxxxxxxx xxx č. 95/2015 Sbírky soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx „R 95/2015“)].

29. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx především xxxxx, xx odkaz xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (Komentář) xxxxxxxx xxxx v odstavci [16] je xx xxxxx míry neúplný (xxx o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxx zajištěná xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx). Xx 3. xxxxxx xxxxxx xxxx (XXXXXX, X.; XXXXXXX, X. x kol.: Xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx. 3. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2018) xxxxx citovaná xxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxx. 708) xxx, xx „... x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx promítá xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx konkursu xxx §408 (insolvenčního xxxxxx) xxxx §409 xxxx. 3 (insolvenčního xxxxxx)".

30. X citované xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxx uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx platí xxxxxxxxxxxx xxxxxx konkursní xxxxx. Xxxx skutečnost xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx vyjádřenými v §398 odst. 2 xxxx xxxxx a §408 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidly xxxxxxxxxxx x §398 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx x §409 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

31. Xxxxxxxxx-xx xx xxxx §171 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxx xxx proto, že xxxx „xxxxxxxxx xxxxx" xxx oddlužení xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx x §171 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx. Xxx-xx (xxxx v xxxxx případě) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pak xxxxxxxxxx rozumný xxxxx xxx takový výklad, xxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx, zda xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §290 insolvenčního xxxxxx (xxxxxxx smlouvou), xxxxxx zajištěnému xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, půjde-li x xxxxxxxxx xxxxx §290 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx).

32. Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx dovolatel xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx („Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kompenzovány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se znemožněním xxxxxxxxx xxxxxxx zástavy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxx dlužníka."), x xxxx je xxxxxx x x X 95/2015, xx xxx xxxxxx xxxxx výkladem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxx vyjádřeným x §408 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) x x §409 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxx plněním splátkového xxxxxxxxx), xxxx k xxxx, že zpeněžení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxx) xx tom, xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

33. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx (také) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pohledávka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §171 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx podstata xxxxxxxxx (x xxxxxxxxx §290 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx zásadami xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx.

34. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§243x xxxx. 1 xxxx xxxxx x. s. ř.), xxxxxxxx xxxxxx [§243x xxxx. x) x. x. x.].