Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxx oddlužení xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xx pohledávka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §171 insolvenčního xxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx podstata xxxxxxxxx (v xxxxxxxxx §290 insolvenčního xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx: §171, §290, §398, §408, §409 xxxx. 3 zák. x. 182/2006 Sb.

Nejvyšší xxxx xxxxxx dovolám xxxxxxxxxxx věřitele xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Praze xx xxx 15. 6. 2016. xx. xx. XXXX 56XXX 7924/2013. 3 XXXX 2394/2015-X.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx xx xxx 12.10.2015, x. j. KSPL 56 INS 7924/2013-X-30, Xxxxxxx soud x Xxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxx xxxx“):

[1] Xxxxxxxx xxxxxxx s xxx, xxx XXXx. X. X., xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx X. X., xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. x. x. x. (xxxx též xxx „xxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx listu xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx X. Ú., xxxx X., x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. (xxxx xxx xxx „xxxxxxxxxx"), xx xxxx 96 204,80 Xx (xxx X. xxxxxx).

[2] Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zálohy xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 10 476,70 Xx (včetně xxxx x xxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx výši 29 920,75 Xx (xxx XX. xxxxxx).

[3] Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

- xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx [xxx III. xxxx. a) výroku],

- xxxxxx xx upraveného xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele, xxxx xxxxxx na xx byla xxxxxxxxx [xxx XXX. xxxx. x) výroku],

- podat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 dnů xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx výtěžku xxxxxxxxx [xxx XXX. písm. x) výroku].

2. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxx, xx:

[1] Usnesením xx xxx 19.7.2013, x.x. XXXX561XX 7924/2013-B-7, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxx zpeněžením xxxxxxxxx podstaty.

[2] Insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokyn xx zpeněžení xxxxxxxxxxx xxxxx §293 zákona x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx zákona), x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxx X xxxxxx prodejem (B-15).

[3] Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 26.8.2015 návrh na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx") xxxxxxxxxxx věřiteli; xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 30.8.2015 (X-23).

[4] Xxx 14.9.2015 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (X-25).

[5] Podáním xx 4.9.2015 (B-24) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx, xx k xxxxxx 96 204,80 Xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §171 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx 128 389,42 Kč (21 % z částky 313 858 Xx xx xxxx xx 20.7.2013 xx 1.7.2015), x xxxx xx xxxx 21 % x xxxxxx 85 885,80 Kč za xxxx od 2.7.2015 xx zaplacení.

[6] Námitky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx 12.10.2015.

3. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx - vycházeje x §167 odst. 1, §170, §171, §289 x §298 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

4. Xx smyslu §170 xxxx. a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx řízení neuspokojují xxxxxx xx způsobů xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxx x prodlení, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. „Xxxxx" xxxxxx §171 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tehdy, xx-xx veškerý xxxxxxx xxxxxxxx do majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (při řešení xxxxxx xxxxxxxxx) se xxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx x tehdy, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx majetková podstata xxxxxxx smlouvou, aniž xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

6. V xxxxx xxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx §171 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx navíc xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §289 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx námitky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx důvodnými.

7. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele Xxxxxx xxxx x Xxxxx usnesením ze xxx 15.6.2016, x. x. KSPL 56 XXX 7924/2013, 3 XXXX 2394/2015-X-44, potvrdil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx z §167 xxxx. 1, §170 xxxx. a), §171, §290 odst. 1, §298 x §398 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

9. Úpadek xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx její xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx §171 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx věřitele, xx xxxx úprava se xxxxxx zpeněžování xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx obsahuje pravidla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zajištění x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§283 xx 295 xxxxxxxxxxxxx zákona). Xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky x xxxxxxxxx, nýbrž xxx xxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

10. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx 398 odst. 2 x 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx §289 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxx, xxxxxxx podle §290 insolvenčního zákona. Xx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx zásady xxxxxxxx x §170 xxxx. x) insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxx x §171 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §171 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Zajištěná xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx se zde xxxxx §170 xxxx. x) insolvenčního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x §171 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nedopadá xx xxxxxx xxxxxxxxx, odvolací xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §290 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxx xx xx xxxxx §171 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona a xxxxxxxxx pohledávka xx xxxx úročena. V xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem pak xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx §171 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx x němu

11. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve smyslu §237 zákona č. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx řád (xxxx xxx xxx „x. x. ř.“), argumentem, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx otázky, xxxxx x rozhodování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo „xx xxx dovolacím xxxxxx xxxxxxxx xxxxx“, xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věci (xxxxxxxx důvod dle §241x xxxx. 1 x. x. x.), x xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx soudů xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxxxx míní, xx xxxxxxxxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxx aplikaci §171 xxxxxxxxxxxxx zákona i xxx případy xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx §171 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx úroku xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx ustanovením §171 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxx X insolvenčního xxxxxx Věřitelé x xxxxxxxxxxx pohledávek. Jde xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxx místa x zákoně a xxx struktury týká xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

13. Je xxxxxxx, xx §170 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, to vše xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jinak (xxx x napadeném xxxxxxxx zdůrazňuje x xxxxxxxx soud). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx např. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v §171 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx v §171 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxxxxx zákona.

14. Xxxxx §171 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx §171 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepoužije, xx-xx xxxxxxxxx podstata xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx závod xxxxxxxx x konkursu xxxxxxxxx jinak xxx xxxxxx smlouvou, xxxx xxxxx než xxx §290 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx §171 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx §171 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx podstata xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx jednou xxxxxxxx.

15. X xxxxxxxxx souvislostech xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx §398 odst. 2 x 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx formou prodeje xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x na xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Dovolatel xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxx zákonodárce jednoznačně xxxxxxxx ustanovení části xxxxx Hlavy 1 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx xx §244 xx 315 insolvenčního xxxxxx. Xxxxxxxx tím xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zákona, ve xxxxx xx zařazeno §171 insolvenčního zákona. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx není xxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uskutečňuje xxxxxx smlouvou. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx k §171 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x konkursu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx §290 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a §170 xxxx. 2 x 3 insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x obecná xxxxxxxxxx x prodeji xxxxxxx xx zpeněžení majetkové xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx v oddlužení.

16. Xxxxxxxxxx §171 odst. 1 insolvenčního xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x díle XXXXXX, X. a xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx. 2. xxxxxx. Xxxxx: C. H. Xxxx, 2014 (dále xxx „Komentář"), xxx. 609-610, podle xxxx:

„X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x §109 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx znemožňují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx procesní xxxxxx - xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x §171 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx časovou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx znemožněním realizace xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxx.“

17. Jak x Xxxxxxxxx, xxx z xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx §171 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx ustanovení xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx části xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxx dlužníka konkursem xx xxxxxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx §171 insolvenčního xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3) xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x §290 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x postupu při xxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx dlužníka, xxxxxx x xxxxxxx ustanovením x xxxxxxxx. X xxxx dovolatel xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xx dne 19.5.2016, x. j. KSBR 44 INS 34129/2014, 3 XXXX 1312/2015-B-22, xxxx xxxxx:

„Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro úplnost xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx, xx není xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx aplikace §171 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx v xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x §171 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zajištěným xxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku. Xxxxxxxxxx §171 xxxx. 2 xx xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ,xxxxxx' xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x konkursu x x xxxxxxxxxxxx.“

18. Xxxxxxx xxxxxxxxx cituje §5 insolvenčního zákona, x xxxx xxxxxxxx, xx insolvenční řízení xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxx právem xx xxx zcela nesporně x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, rovné xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx byli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to oproti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx dovolání

19. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2014 xx 29.9.2017) se xxxxxx z xxxx 2. xx. XX xxxxx xxxxx xxxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx. x xxxx xxxx (xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2014) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 30.4.2014, xxx. xx. 29 XXXX 45/2014, uveřejněné xxx x. 80/2014 Xx. xxxx. xxx. [xxxxxxxx je (stejně xxxx další rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx) dostupné i xx xxxxxxxx stránkách Xxxxxxxxxx soudu],

20. Xxxxxxxx x xxxx věci xx xxxxxxxxx xxxxx §237 o. x. x., xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x omezení přípustnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §238 o. s. x., x v xxxxxxxxx xxxxxx dovoláním xxxxxxxx xxx x xxx dovolacím soudem xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

21. Vady xxxxxx, x xxxx Xxxxxxxx soud x xxxxxxxxxxx dovolání přihlíží x úřední xxxxxxxxxx (§242 xxxx. 3 x. x. ř.), xxxxxx xxxxxxxxx namítány x xx xxxxx xx nepodávají, Xxxxxxxx xxxx se proto - x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxx, xxxxx dán xxxxxxxx xxxxx uplatněný xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

22. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx posoudil xxx podle xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx skutkový stav xxxxxxxx, xxxx právní xxxxx, xxxx správné xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

23. Skutkový xxxx věci, jak xxx zjištěn xxxxx xxxxxxx stupňů, dovoláním xxxxx (xxx xxxxxx xxx) xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx soud z xxx při xxxxxxx xxxxxxx vychází.

24. Pro xxxxx úvahy Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

§8 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx-xx tento xxxxx x xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx řešení xxxxxx xxxxx.

§167 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

(1) Xxxxxxxxx věřitelé se x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon jinak. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je rozhodující xxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx věřitelé xxxxxxx jinak.

...

(4) Zpeněžením xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v insolvenčním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx i x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

...

§170 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

X insolvenčním řízení xx xxxxxxxxxxxx žádným xx způsobů xxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) úroky, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x pohledávek xxxxxxxxxxxx věřitelů, xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím o xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xx x době xx xxxxx rozhodnutí,

b) xxxxx, xxxxx z xxxxxxxx x poplatek x prodlení z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx splatné xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

...

§171 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Byl-li xxxxxxx xxxx, zajištěná pohledávka xx úročí v xxxxxxx zajištění xxx xxx následujícího xx xxx rozhodnutí x xxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohodnutou xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx dostal xx prodlení; xx xxxxxxx, jde-li x xxxx z xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx konkurs a xxxxxxxxx podstata xx xxxxxxxxx podle §290, xxxxxxx xx přihlášená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x úroky při-rostlé xxxxx odstavce 1.

(3) Xx-xx způsobem xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jinak xxx xxxxx §290, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx způsobem xxxxxx xxxxxx reorganizace, přirůstají xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§290 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s prodávaným xxxxxxxx.

§398 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx účinky jako xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx x konkursu. Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxx tomto xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx schválení xxxxxxxxx.

(3) Při oddlužení xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx dobu 5 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx příjmů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx z xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při exekuci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx částku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx oddlužení. Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zajištění; při xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x konkursu.

...

§408 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

(1) X xxxxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx prohlášení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dlužníka x xxxx manžela. Xxx-xx x oddlužení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx (§394x), považuje xx xx okamžiku, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx, všechen majetek xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx manželů, které xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x majetku, xxxxx xxxxxxx xxxxx poté, xx xxxxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o schváleni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx být uspokojeny xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx vzniknou xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x zajištění, xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx zpeněží jen xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestli-že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jestliže zajištěná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx.

§409 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

...

(3) Xxxxxxx, který slouží x xxxxxxxxx, zpeněží xxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx zajištěné pohledávky, xxxxxx-xx o xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Výtěžek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx postupuje xxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxx zajištění x xxxxxxxx.

X xxxx xxxxxx, xxx věc xxxxxxxx, platila §8, §170 xxxx. a) x b), §171, §290 xxxx. 1, §398 odst. 1 x 3 a §409 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (21. xxxxxx 2013) x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedoznala xxxx. Xxxxxxxxxx §167 xxxx. 1 x 4, §290 odst. 2, §398 xxxx. 2 x §408 insolvenčního xxxxxx x citované xxxxxx, pro xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx 1. ledna 2014 x do xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx §290 xxxx. 2 x rozhodném xxxxx doznalo oproti xxxxx k 31.12.2013 xxxxx xxx potud, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx 2.

25. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xx ustálena x xxxxxxxxxxxxx závěrech:

26. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zjednodušeně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z plného xxxxxxx zpeněžení xxxxxxxxx x při xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pravidel, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jen ze xxxxxxxxx (§398 odst. 3 xxxxxxxx věta xxxxxxxxxxxxx zákona), takže xx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxx při xxxxxxxxx nedostává xxxxxx xxxxxxx (x ústavnosti xxxxxxxxx xxxxxx srov. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx Ústavního soudu xx xxx 6.2.2014, xx. zn. X. XX 3271/13, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stránkách Xxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx (xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (§402 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nemají důvod xxxxxxxxxx xxxxxx (formu) xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxx xxx garantována xx stejném xxxxxxx, xxx zřetele x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx. §398 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx xxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx §398 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře) (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 31.8.2016, sen. xx. 29 XXxx 60/2014],

27. Xxxxxxxxxxx zákon xx znění xxxxxxx xx 31.12.2013 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx pohledávky zajištěného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx (nezajištěné) xxxxxxxxxx, x §299 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona. Xx 1.1.2014 není x xxxxxxxxxxxx xxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x tom, že xxxx xxxxxxxx má xxxxxxxx k xxxxx §167 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (spojení „x xxxxxxx xxxxxxxxx") x §165 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx. Může xxxx xxx (v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx) ve xxxxx s §8 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx modifikováno xxxxxxxx xxxxxxx obsaženou x xxxxx druhé xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx xxx xxxxxxxxx „xxxxx" xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx zástavního xxxxxxxx (xxxxxx vymezení xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx dlužníkovy xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx reorganizačního xxxxx x při xxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §398 xxxx. 3 xx xxxxxxx x §409 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zajištění xxxxxxxx xx uspokojí xxx x xxxxxxx zpeněžení xxxxxxxxx) [xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 27.3.2018, xxx. xx. 29 NSČR 34/2016, xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx dne 29.8.2018, xxx. xx. 29 XXXX 150/2016],

28. X §171 xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx věřitelům xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx jiná protihodnota xx xx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx uspokojení xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx , xxxxxx pohledávek (xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §170 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx); xxxx. x tomu x důvodovou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejž xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Sněmovna xx xxxx 4. xxxxxxxx xxxxxx 2002-2006 xxxx xxxx x. 1120 (zvláštní xxxx xxxxxxxx xxxxxx x §165 xx 172 xxxxxx) [usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 30.4.2015, xxx. zn. 29 XXXX 31/2013, xxxxxxxxxx xxx x. 95/2015 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx „X 95/2015“)].

29. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx odkaz xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (Komentář) citovaný xxxx x odstavci [16] je do xxxxx xxxx xxxxxxx (xxx x sobě xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úročí, xxxxxxxxxxx). Xx 3. vydání xxxxxx xxxx (XXXXXX, X.; XXXXXXX, X. x xxx.: Xxxxxxxxxxx xxxxx. Komentář. 3. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Beck, 2018) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (srov. xxx. 708) xxx, xx „... v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx §408 (insolvenčního zákona) xxxx §409 xxxx. 3 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)".

30. X xxxxxxxx judikatury xxx xxxxx, že xxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx platí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §398 odst. 2 xxxx xxxxx a §408 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §398 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx x §409 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

31. Xxxxxxxxx-xx xx xxxx §171 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xx tomu xxx proto, xx xxxx „xxxxxxxxx xxxxx" xxx xxxxxxxxx se xxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyjádřeného xxx xxxxx xxxxxxxx x §171 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx. Xxx-xx (xxxx x xxxxx xxxxxxx) o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx rozumný xxxxx xxx xxxxxx výklad, xxxx xx zajištěnému xxxxxxxx garantoval xxx xxxxxxxxx úročení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx, zda xxxxx x zpeněžení xxxxx §290 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (jedinou smlouvou), xxxxxx zajištěnému xxxxxxxx xxx konkursu jen xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §290 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx).

32. Xxxxxxx, účel xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx dovolatel xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx („Xxxxxxxx xxxxxxx je xxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx věřiteli xxxx kompenzovány xxxxxxx xxxxxxxx náklady, které xx vznikly x xxxxxxxxxxx se znemožněním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxx."), x xxxx xx xxxxxx x x R 95/2015, by byl xxxxxx právě výkladem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §408 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty) x x §409 odst. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxx plněním splátkového xxxxxxxxx), xxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxx) xx xxx, xxx x xxxx xxxxxxxxx věřitel udělí xxxxx, xxxxx x xxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zpeněžení zajištění xxxxx xxxxxxx.

33. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx (xxxx) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xx pohledávka xxxxxxxxxxx věřitele úročí xxxxx §171 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxx §290 insolvenčního xxxxxx) xxxxxxx smlouvou. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zjevně dán xxxx.

34. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx nařizoval xxxxxxx (§243a xxxx. 1 xxxx první x. x. ř.), xxxxxxxx xxxxxx [§243d xxxx. x) x. x. x.].