Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Popření pohledávky xxxxxxxxx xx vždy xx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxx pohledávek exekučním xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx popření pohledávky xxxxxxxxx není xxxxx xxxxx zvrátit.

Pominou-li účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přestává xxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníkem xxx (x xxxxxxx xxxxxxx) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Žalobu, xxxxxx se věřitel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podanou xxxxxx, xxxxx x tomu xxxxxx xxxxxxxxx (§160 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx předpisu: §192 odst. 3, §410 xxxx. 2, §312 odst. 4 xxx. x. 182/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxx zamítl xxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxx Vrchního soudu x Praze xx xxx 29.4.2016, xx. xx. 129 ICm .3843/2014, 102 XXXX 645/2015 (XXXX 56 XXX 10684/2014).

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx soud x&xxxx;Xxxxx (dále též xxx ,,xxxxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxxx xx xxx 18.3.2015, x. x. 129 ICm XY, xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 2&xxxx;135&xxxx;621,40 Xx přihlášená xxx xxxxxxxxx xxxxxx 12 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka X. X. vedeného u xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx. xx. KSPL 56 XXX XX xx xx právu (xxxxx I.), x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx XX.).

2. Xxxxxxxxxxx xxxx vyšel x&xxxx;xxxx, že:

[1] Žalobkyně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pod xxxxxx X12 xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx 2&xxxx;135&xxxx;621,40 Xx, x xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx žalobkyní xxxxxxxxxxx X. s. r. x. (dále xxx ,,xxxxxxxxxx").

[2] Na přezkumném xxxxxxx xxxxxxx xxx 8.10.2014 xxxxxxx pohledávku xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx X13.

[3] Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx věci xxxx x xxxxx xxxxxx 6.11.2014.

3. Vycházeje z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, insolvenční xxxx - poté, xx xxxxxxx, že žaloba xxxx xxxxxx xxxx [xxx §198 odst. 1 xxxxxx č. 182/2006 Sb., o xxxxxx a způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)], x xx x třicetidenní lhůtě xx xxxxxx přezkumného xxxxxxx, na xxxx xxxx pohledávka popřena - xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx po xxxxx (z xxxxxx xxxxxxxx popsaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx).

4. K odvolání xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx x Praze xxxxxxxxx xx xxx 29.4.2016, x. x. 129 XXx XX, 102 XXXX XX (XXXX 56 XXX XX), xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx žalobu xxxxxx (xxxxx xxxxx), x xxxxxxx o nákladech xxxxxx před xxxxx xxxx stupňů (druhý xxxxx).

5. Xxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xx xxx 27.11.2015, x. x. XXXX 29 INS XX, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx konkurs x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx projednáván xxxx xxxxxxx nepatrný. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Vrchní xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx ze dne 8.4.2016, x. x. XXXX 29 XXX XX, 4 VSPH XX. Xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 12.4.2016.

6. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx §192 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx zakotvuje §410 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jenž stanoví, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníkem xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účinky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx.

7. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x prohlášení konkursu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxxx schválení xxxxxxxxx xxx §410 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pominuly (xxx xxxxxxxx). Xxxxxxx úkon xxxxxxxxxx přestal mít xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxx zjištěnou, v xxxxxxxx čehož žalobkyně xxx xxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxx rozsudek xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §160 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx

8. Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx žalobkyně xxxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx x §237 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx (xxxx xxx jen „x. s. ř.“), xxxxxxxxxx xxxxxxxx důvod xxx §241x xxxx. 1 x. x. x. x xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxx x věc xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx řízení.

9. Xxxxxxxxxxx má za xx, xx odvolací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx x „xxxxxxx legitimaci" xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x určení xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx opomíjí §192 xxxx. 3 xxxxx xxxx xx středníkem xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, že xxxxxxxx seznam přihlášených xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxx titulem. Tento xxxxxx není xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku x xxxx jak xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxx, xxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pohledávku znovu xxxxxxxx x soudu x xxxxxx xxxx xx bude moci xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx. To xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx xxxxx dle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx §198 xxxx. 1 ve xxxxxxx x §410 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxxxxxx xxxxx 30 dnů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, resp. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx nemá xxxxxxx xxx žádnou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx pohledávky, xxx ohledu na xxxxx vývoj insolvenčního xxxxxx.

12. Usnesení Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 10.9.2015, x. j. KSPL29INS XX, 1 VSPH XX, jímž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nerozhodl. X xxxxxxx, xx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx opětovně xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx by mělo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx žaloby x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dovolatelce xxxxxxxx xxx 18.11.2014, xxxxx xx xxxx xxxx žaloba xxxx xxxxxxxxx xxx opožděnost. Xxxxxxxx xxxx tak xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dovolání, xxxxx xxxxx rozhodnutím bude xxxxxxxx předběžná otázka xxxxxx popěrného xxxxx xxxxxxxxxx.

13. X uvedených xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx její „xxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxxxxxxxxx věci xxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

14. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx od 1.1.2014 do 29.9.2017) xx podává x xxxx 2. či. XX části xxxxx xxxxxx č. 296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 292/2013 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

15. Námitka, podle xxx dovolatelce xx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, hrozí, xx xxxx muset xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxxx, xxxxx xxxxx usnesení Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx dne 10.9.2015, x. x. XXXX 29 XXX XX, 1 VSPH XX, jímž xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx může xxx uvedené xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx i účinky xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dovolání xxxxxxx xxxxxx.

16. Je xxxx xxx xxx xxx xxxxx, xx Xxxxxxxx xxxx (po xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx) usnesením xx xxx 30.8.2018, xxx. xx. 29 XXXX 83/2016, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Praze odmítl xxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx skončení xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení (viz xxxxxxxx insolvenčního xxxxx xx xxx 2.2.2018, x. x. XXXX 29 XXX XX, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx téhož dne, xxx nabylo právní xxxx dne 20.2.2018). X dovolatelkou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx nemůže.

17. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx x §159 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx konkursu xxxxx §308 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x dlužníkem (§159 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxx) [xxx xx xxxxxxxx i x xxxxxxxx účastníků x záhlaví tohoto xxxxxxxxxx], zabýval se Xxxxxxxx soud x xxxxx (x xxxxxx xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxxxx shledal, že xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §237 o. x. x., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vlivu §192 xxxx. 3 části xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxx o xxxxxx pravosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zániku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

19. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

20. Xxx rámec výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx posouzení důvodnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

[1] Xxxxxxxxx xx xxx 5.8.2014, x. x. XXXX XX, xxx xxxxxx právní xxxx dne 1.9.2014, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[2] Xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 10.9.2015, x. x. XXXX XX, 1 XXXX XY, xxx xxxxxx xxxxxx moci xxx 12.10.2015, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 13.10.2014, x. x. XXXX 29 INS XX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx řízení.

21. X xxxxxxx na xxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx č. x. XXXX 29 XXX XX, 1 XXXX XX, xxxx Vrchní xxxx v Xxxxx xxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxx xxxxx o schválení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 12.10.2015, xx. xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx x. 205/2015 Sb.

22. Xxxxx §192 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxx stanoveno xxxxx, xxxx popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vliv na xxxx xxxxxxxx; jeho xxxxxxx však xxxx xx, xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx popření xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X §410 xxxx. 1 xxxx první xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plyne, xx xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx přihlášených pohledávek xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx §190 xx 202.

Xxxxx §410 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx trvání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx §51 xxxx. 2 tím xxxx xxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx insolvenčního xxxxxxx. Jestliže xxxxxxx xxxxxx pohledávku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx nastaly xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxx xx rozhodný x xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx nevykonatelné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx popřena xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx vůči xxxxxxxx.

X §312 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lze po xxxxxxx konkursu xxxxx xxxxx xx výkon xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx zjištěnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx za 10 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx, která xxxxxx xxxxx §311.

Xxxxx §201 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx žádný x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. a)], ... xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xx xxxxx x xxxx xxxxxxx, výši xxxx xxxxxx [xxxx. x)].

23. X výslovné xxxxx §192 xxxx. 3 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx x §312 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx přihlášeného xxxxxxxx xx do xxxxxxxx nebo xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nikdy xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxx na xx, xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxx xxxxxxx §312 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx o „zjištěné" xxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

24. Xxxxxx xxxxx, x v xxxxxxx, xx dlužníkem xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx, xx xx xxxxx, že xx xxxxxx řešen konkursem, x jehož xxxxx xxxx popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx [§201 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx], xxxx xxxxx, xx xx xxxxxx řešen xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dlužníku [§201 xxxx. 1 xxxx. x) insolvenčního zákona], xx popření pohledávky xxxxxxxxx vždy xx xxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx exekučním titulem. Xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx možné nijak xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx žalobou x xxxxxx pravosti či xxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx žaloby xxxxxxxxx.

25. Xxxx, kdy pominuly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx popření pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx (x xxxxxxx xxxxxxx) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx v xxxxxxxxxxxx věci se xx tohoto okamžiku xxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxxxx domáhal xxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx (xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx bylo xxx xxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osobou, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§160 xxxx. 4 insolvenčního xxxxxx).

26. Závěr xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx něhož xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx domáhat xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx (nadále xxxxxxxx) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx.

27. Jelikož se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uplatněného xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nepodařilo x Xxxxxxxx soud x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxx existenci u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přihlíží x úřední xxxxxxxxxx (§242 xxxx. 3 x. s. x.), xxxxxx xxxxxxxx podle §243x xxxx. a) x. x. x.