Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xx vždy xx xxxxxxxx, že x rozsahu popření xxxx upravený xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx zvrátit.

Pominou-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přestává xxxxxxx pohledávky dlužníkem xxx (x xxxxxxx xxxxxxx) xxxx xx xxxxxxxx pohledávky. Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, soud v xxxx situaci odmítne xxxx xxxxxxx osobou, xxxxx k tomu xxxxxx oprávněna (§160 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx: §192 xxxx. 3, §410 xxxx. 2, §312 odst. 4 xxx. x. 182/2006 Xx.

Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx žalobkyně xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Praze xx xxx 29.4.2016, xx. xx. 129 ICm .3843/2014, 102 XXXX 645/2015 (XXXX 56 XXX 10684/2014).

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Krajský soud x&xxxx;Xxxxx (xxxx xxx xxx ,,xxxxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxxx ze xxx 18.3.2015, x. x. 129 XXx XY, xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2&xxxx;135&xxxx;621,40 Kč xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx 12 do insolvenčního xxxxxx dlužníka X. X. xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx soudu pod xx. xx. KSPL 56 XXX XX xx xx právu (xxxxx X.), x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx XX.).

2. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxx, xx:

[1] Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pod xxxxxx X12 xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx 2 135 621,40 Xx, x to x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx společnosti X. x. x. x. (dále xxx ,,xxxxxxxxxx").

[2] Xx přezkumném xxxxxxx xxxxxxx xxx 8.10.2014 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prohlášení a xxxxxxxxx pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx X13.

[3] Žaloba x&xxxx;xxxxxxxxxx věci xxxx x soudu xxxxxx 6.11.2014.

3. Vycházeje x xxxxx xxxxxxxxxx skutkového xxxxx, insolvenční xxxx - poté, xx xxxxxxx, že xxxxxx xxxx podána xxxx [xxx §198 odst. 1 zákona x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a způsobech xxxx řešení (insolvenčního xxxxxx)], x xx x xxxxxxxxxxxx lhůtě xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx pohledávka xxxxxxx - uzavřel, že xx pohledávka po xxxxx (x důvodů xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx).

4. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx x Xxxxx rozsudkem xx xxx 29.4.2016, x. x. 129 XXx XX, 102 XXXX XX (XXXX 56 XXX XX), xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně tak, xx žalobu xxxxxx (xxxxx xxxxx), a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxx xxxx stupňů (xxxxx xxxxx).

5. Xxxxx přitom x xxxx, že xxxxxxxxx ze dne 27.11.2015, č. j. XXXX 29 INS XX, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepatrný. Uvedené xxxxxxxxxx potvrdil Xxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 8.4.2016, x. x. XXXX 29 XXX XX, 4 XXXX XX. Xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 12.4.2016.

6. Xxxxxxxx xxxx zdůraznil, že xxxxx §192 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx vliv xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §410 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jenž stanoví, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitele xxxxxxxxx xx xx trvání xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení xxxxx účinky jako xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx.

7. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oddlužení a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), účinky schválení xxxxxxxxx dle §410 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx). Popěrný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ta xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx čehož xxxxxxxxx xxx xxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxx" x podání xxxxxx. Odvolací xxxx xxxxx napadený rozsudek xxxxxxxxxxxxx soudu změnil xxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxx §160 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx

8. Xxxxx xxxxxxxx odvolacího soudu xxxxxx žalobkyně xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x §237 xxxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx (xxxx xxx xxx „x. s. ř.“), xxxxxxxxxx dovolací xxxxx xxx §241x odst. 1 x. x. x. x xxxxxxxxx, xxx Nejvyšší soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx řízení.

9. Xxxxxxxxxxx má za xx, xx odvolací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx x „xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxx k podání xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10. Xxxxx xxxxxxxxxxx odvolací xxxx xxxxx xxxxxxx §192 xxxx. 3 části xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxx má popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vždy xxx účinek, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx x rozsahu popření xxxxxxxxx titulem. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx způsob xxxxxx dlužníkova xxxxxx x xxxx jak xx xxxxxxxxx oddlužení, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X projednávané xxxx xxx existuje „xxxxxxxx právní xxxxx" xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pohledávky. Xxxxxxx-xx x xxxx, xxxx x případě xxxxxxx konkursu nucena xxxx pohledávku xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x teprve xxxx xx xxxx moci xxxxxxx v exekučním xxxxxx. Xx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Současně xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx §198 odst. 1 xx xxxxxxx x §410 odst. 2 insolvenčního xxxxxx xxx žalobu x xxxxxx xxxxxxxxxx popřené xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx 30 dnů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, resp. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx žádnou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx, xxx ohledu xx xxxxx vývoj xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Praze xx xxx 10.9.2015, x. j. XXXX29XXX XX, 1 XXXX XX, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx oddlužení, xxxx xxxxxx napadeno xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx dosud nerozhodl. X xxxxxxx, xx xx Nejvyšší xxxx xxxxxx dovolání xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx by mělo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx popření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxx x určení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx již 18.11.2014, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx do rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx předběžná otázka xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

13. Z xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že její „xxxxxxx legitimace" x xxxxxxxxxxxx xxxx trvá.

III.

Přípustnost xxxxxxxx

14. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx xxx dovolací xxxxxx (xxxxxx od 1.1.2014 xx 29.9.2017) xx xxxxxx z xxxx 2. xx. XX části xxxxx xxxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxxx, xxxxx xxx dovolatelce xx xxxxxxx, xxx odvolací xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxx xxxxx podat xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu v Xxxxx xx dne 10.9.2015, č. j. XXXX 29 INS XX, 1 XXXX XX, xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddlužení, bylo xxxxxx dovolání, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx uvedené xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dovolání xxxxxxx nemůže.

16. Xx xxxx xxx xxx xxx xxxxx, xx Xxxxxxxx xxxx (xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxx xx xxx 30.8.2018, xxx. xx. 29 XXXX 83/2016, xxxxxxxx xxxxx xxxxx citovanému xxxxxxxx Vrchního xxxxx x Xxxxx odmítl xxx bezpředmětnost, x xxxxxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx žalovaného xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2.2.2018, x. x. XXXX 29 XXX XY, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 20.2.2018). X xxxxxxxxxxxx předestřené xxxxxxx xxx xxx xxxxx nemůže.

17. Xxxxxxx x incidenčním sporu x určení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx s §159 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pokračovat i xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §308 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x dlužníkem (§159 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxx) [xxx xx xxxxxxxx x x označení xxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx], xxxxxxx xx Xxxxxxxx soud i xxxxx (x xxxxxx xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxxxx shledal, že xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §237 o. x. x., neboť xxxxxxxx rozhodnutí odvolacího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §192 xxxx. 3 xxxxx xxxx xx středníkem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) k xxxxxx xxxxxx x xxxxxx pravosti pohledávky xxxxx popírajícímu xxxxxxxx xx zániku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx v rozhodování xxxxxxxxxx soudu dosud xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

19. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

20. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudy xxxx xx skutkové xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolání rozhodné xxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

[1] Usnesením ze xxx 5.8.2014, x. x. KSPL XX, xxx nabylo právní xxxx xxx 1.9.2014, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[2] Xxxxxx xxxx v Praze xxxxxxxxx xx dne 10.9.2015, x. x. XXXX XX, 1 XXXX XX, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 12.10.2015, zrušil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dne 13.10.2014, x. x. XXXX 29 INS XX, x xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxx.

21. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx x. j. XXXX 29 INS XX, 1 XXXX XX, xxxx Vrchní xxxx x Praze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou pro xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx 12.10.2015, xx. naposledy xx xxxxx zákona x. 205/2015 Sb.

22. Podle §192 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx; jeho xxxxxxx však xxxx xx, že xxx xxxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxx xx do xxxx xxxxxxxx nebo xxxx, není x xxxxxxx popření xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X §410 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plyne, že xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx §190 xx 202.

Xxxxx §410 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníkem xx xx xxxxxx xxxxxx schválení oddlužení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx, ustanovení §51 xxxx. 2 xxx xxxx není xxxxxxx; xxx toto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže dlužník xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxx před xxxxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx popření xxxx, kdy nastaly xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxx xx rozhodný x xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx pravosti, výše xxxx pořadí pohledávky. Xxxxxxxx nevykonatelné pohledávky, xxxxx xxxx popřena xxxxxxxxx, podávají žalobu xxxx vůči xxxxxxxx.

X §312 odst. 4 xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx zjištěnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou dlužník xxxxxxxx; xxxx právo xx promlčí xx 10 xxx od xxxxxxx konkursu. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx část, xxxxx xxxxxx xxxxx §311.

Podle §201 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx zjištěna, jestliže xx nepopřel insolvenční xxxxxxx ani žádný x xxxxxxxxxxxx věřitelů [xxxx. x)], ... xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx [xxxx. x)].

23. X xxxxxxxx xxxxx §192 odst. 3 xxxxx věty xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx s §312 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zjevně xxxxxx, že xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx do xxxxxxxx nebo xxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek nikdy xxxxxxxxx titulem (xxx xxxxxx na to, xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx - xxx xxxxxxx §312 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, xxx xxxxxx x „zjištěné" xxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

24. Xxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx, ať xx xxxxx, xx xx xxxxxx řešen konkursem, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx vliv na xxxx xxxxxxxx [§201 xxxx. 1 xxxx. x) insolvenčního xxxxxx], xxxx xxxxx, xx xx úpadek xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dlužníku [§201 xxxx. 1 xxxx. x) insolvenčního zákona], xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vždy xx xxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx aktivní věcnou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx žaloby nezakládá.

25. Xxxx, xxx pominuly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mít (x rozsahu popření) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Žaloba x xxxxxxxxxxxx věci xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx věřitel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx (xxxxxx xxxx xxxxx xxxx tak xxxx xxx při xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§160 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

26. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, podle něhož xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx způsobů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oprávnění domáhat xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určení xxxxxxxx xxx (nadále xxxxxxxx) xxxxxxxxxx, je tudíž xxxxxxx.

27. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uplatněného xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx soud x řízení xxxxxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dovolání přihlíží x xxxxxx xxxxxxxxxx (§242 odst. 3 x. s. x.), xxxxxx xxxxxxxx podle §243x xxxx. x) x. s. ř.