Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx není xxxxxxxx xx formou (x)xxxxxx xxxxx, takže xxx účely xxxxxxxxx, xxx nejde x xxxxxxxx právní xxxx xx xxxxxx §111 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx vyjádřenému x xxxxxxxx 1 xxxx druhé xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dlužníka, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x „xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx náležejícího xx majetkové podstaty xxxxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxx nastaly xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx svou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x podstatné xxxxx xx skladbě, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx podstaty, xxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx úkon bez xxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxx nešlo x xxxxxx xxxx xx smyslu §111 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx předpisu: §111 xxxx. 1 x 2, §140 xxx. x. 182/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx Vrchního xxxxx x Xxxxx ze xxx 2.2.2017, xx. xx. 41 XXx 298/2015. 101 XXXX 613/2016 (XXXX 41 XXX 22280/2013), v xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx druhému xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx stupně x xxxx I. výroku x xx xxxxxx x nákladech řízení; xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx xx xxx 13.4.2016, č. x. 41 XXx 298/2015-122, Krajský xxxx x&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx ,,insolvenční xxxx"):

[1] Xxxxxx žalobu, xxxxxx xx xxxxxxx (Xxxxx xxxxxxxxxxx v. o. x., xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx X. X. a. x.) xxxxxxx xxxx žalovanému (X. X. D., x. x. x.) xxxxxx, xx xxxxxx x vzájemném zápočtu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 16.8.2013 (dále xxx xxx „dohoda o xxxxxxxxx“) xx xxxxxxxx (xxx X. xxxxxx).

[2] Xxxxxx žalobu, kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxx XX. xxxxxx).

[3] Xxxxxx žalobu, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx žalovanému xxxxxxxxx xxxxxx 319 392 Kč do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx XXX. xxxxxx).

[4] Xxxxx, xx žádný x účastníků xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (bod XX. xxxxxx).

2. Xxxxxxxxxxx xxxx - vycházeje x §37 x xxxx. x §49x xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „obč. xxx.“), x §267 x xxxx. xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, x x §111, §140, §205 odst. 2, §231, §239 xxxx. 3, §240 x §241 xxxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxx xx provedeném xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

3. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §37 a xxxx. obč. zák., xxx xxx obcházení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

4. Dohoda x xxxxxxxxx xxxx neúčinná; xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nelze xxxx xxxxxxxxxx posuzovat xxxxx §240 xx §242 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x předpoklady neúčinnosti xxxxx §111 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx splněny.

5. Xxxxxxxxx žaloby x xxxxxx plnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx majetkové podstaty xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx, že tento xxxxxx úkon (xxxxxx x xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx (xxxxxx neúčinnosti x xxxxxx plnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bylo požadováno xxxxxx xxx. eventuálního xxxxxx k požadavku x určení xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tzv. petitem xxxxxxxxx).

6. X xxxxxxxx xxxxxxx Vrchní soud x Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 2.2.2017, x. x. 41 XXx 298/2015, 101 XXXX 613/2016-144 (XXXX 41 XXX 22280/2013):

[1] Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx).

[2] Xxxxx, xx žádný x xxxxxxxxx nemá xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení (xxxxx xxxxx).

7. Xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xx §111, §140 x §240 xx §242 insolvenčního zákona - xxxxxx xx xxxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

8. Xxxxxxxxxxx xxxx si xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x také xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxx na xx xxxxxxx.

9. Xxxxxxxx soud xxxxx bez xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xx žalobce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závěru, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxxxxxx x přímým xxxxxxx krátit xxxxxxx xxxxxxxx dlužníka.

10. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že neúčinnost xxxxxxxx úkonu, xxxxx xxxxxxx učinil xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xx xxxxx posuzovat xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §111 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx, xxx xxx xxxxx §240 až §242 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx právního úkonu, xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx x xxxx xxxx) po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §111 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákon xxxxxxxxx (x §140 xxxx. 2), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx přípustné i xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x jestliže xxxxxxx podmínky tohoto xxxxxxxxx xxxx splněny xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úpadku, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxx dlužník xxxxxxx xx žalovaným xxxxxx x započtení xxxxx před vykonatelností xxxxxxxxxxx opatření, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx věřiteli do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x hledisek xxxxxxxxx x §140 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx (xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx), xxx xx třeba xxxxxxxx dohodu x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx případnou xxxxxxxxxx lze xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx porušena zákonná xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §111 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

12. Odvolací xxxx sdílí xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx změně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxx v jejím xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dlužníka; tato xxxxxx byla naopak xxxxxxx za podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx jejím xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

13. Dohodou x xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezmenšil x x jejím xxxxxxxx nedošlo x xxxxxxxxx změně xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx se, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 319 392 Xx, kdežto hodnota xxxxxxx dlužníka v xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 490 xxxxxxx Xx. X neúčinnou xxxxxx o xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxx v úpadku.

II.

Dovolání x xxxxxxxxx x xxxx

14. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu (a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx) xxxxx žalobce dovolání, xxxxx přípustnost xxxxxxxx xx smyslu §237 xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx (dále xxx xxx „o. x. x.“), argumentem, že xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx vyřešení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x rozhodování xxxxxxxxxx xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxx. Dovolatel xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věci (xxxxxxxx důvod xxx §241x xxxx. 1 x. x. x.), x xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx vrátil xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx.

15. V xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, že xxx posuzování neúčinnosti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx §240 xx §242 insolvenčního xxxxxx.

16. Xxx případ, xx xx xx xx volací xxxx xxxxxxxxx s názorem, xx je namístě xxxxxxxxx xxxxx §111 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx dlužník xx xxxxxxx zdržet se xx xxxxxxxx, kdy xxxxxxx účinky xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx podstatou a x majetkem, který xx xx xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxx x xxxxxxxxx změny ve xxxxxxx, využití xxxx xxxxxx xxxxxx majetku xxxxx x xxxx xxxxxx zanedbatelné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x §111 xxxx. 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x režimu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která upravují xxxxxxx (prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx).

17. Xxxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx protiplnění, xxxxxxx xxxxx dovolatele x provedených důkazů. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených insolvenčním xxxxxxx (§111 xxxx. 1 druhé věty xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx x započtení xxx xxxxxxxxx, když xxxxxxx xxxxxxx zápočet jen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx odporuje základním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx [§5 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx], xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zápočtem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zvýhodněni.

18. Xxxx xx v xxxxxxxx (xxxx čl. XX.) xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxx §235 x §237 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x §240 xx §242 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx prospěch xxxxxx, xx zápočet xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx učinil v xxxx, xxx xxx x úpadku, xx xxxxxxxx „xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx úmyslně xxxxxxxxxx xx xxxxxx §242 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx, xx xx zápočtu xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1 361 977,78 Xx, xxxxx s xxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §111 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ani oprávněn (xxxxxxxxxx x němu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx).

19. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx napadené xxxxxxxxxx xx správné.

III.

Přípustnost xxxxxxxx

20. Xxxxxxxx znění občanského xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx do 29.9.2017) se podává x bodu 2. xx. XX části xxxxx zákona x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx řízeních soudních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

21. Xxxxxxxx xxxx xx nejprve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx.

22. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proti oběma xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx v textu xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx, xx xxxxx x nákladech xxxxxx xxxxxx xxxx závislý xx xxxxxxx ve xxxx xxxx. X xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx proti xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozsudek insolvenčního xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení, x x xxxxxxx, x němž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx Nejvyšší soud xxxxxx podle §243c xxxx. 1 věty xxxxx x. x. x., xxxxxxx potud xxxxxxxxx (xx xxxxxx x xxxxx výrokům) xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx §241x odst. 2 x. s. x. xxxxxxxxx důvod xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx, že xxx x xxxxxx xxxxxxx xx výroku x xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezakládá, x otázky položené xx xxxxxx k xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti výrokům x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bezcenné [x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výroků srov. xxxxxx xxxx. usnesení Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 23.3.2011, sen. xx. 29 XXXX 12/2011, uveřejněné xxx x. 110/2011 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, které xx (xxxxxx xxxx další xxxxxxxxxx Nejvyššího soudu xxxxxxx xxxx) xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyššího soudu]. X xxxxxxxx přípustnosti xxxxxxxx srov. především xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 25.9.2013, xx. xx. 29 Xxx 2394/2013, xxxxxxxxxx xxx č. 4/2014 Xx. xxxx. obč., xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 28.11.2017, xx. xx. Xx XX-xx. 45/16, xxxxxxxxxx xxx č. 460/2017 Xx.

23. V xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výroku x xxxx xxxx xxxxxxx primárního petitu (xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx), xx Nejvyšší xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §243x xxxx. 1 xxxx první x. x. x., xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx §241x xxxx. 2 x. x. ř. xxx xxxxxxxxx xxxxx přípustnosti xxxxxxxx (dovolací argumentace xx netýká xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx její neúčinnosti).

24. X rozsahu, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx části xxxxxxx výroku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx odvolací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xx požadavku o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx právního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx), může xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §237 x. x. x., xxxx xxx xx xxxxxxx žádné x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §238 x. x. ř.

25. Xxxxx xxxxxxxxx dovolání x mezích vytyčených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx správnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx §240 xx §242 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (reprodukce xxxxxxxx, xxxxxxxx [15] xxxx), xxxxx i k xxxxxx xxxxxxx otázek xxxxxxxxxxxxx x aplikace §237 xxxx. 1 x §240 xx §242 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx [18] výše) Nej xxxxx xxxx také xxxx.

26. V rozsudku xx dne 31.10.2017, xxx. xx. 29 XXxx 76/2015, Xxxxxxxx xxxx vysvětlil, xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxxx obsažené x §240 xx §242 insolvenčního xxxxxx (xxxx. §240 odst. 3, §241 xxxx. 4 a §242 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx); xxx o xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxx obsaženou x §111 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. odstavec [58] tamtéž). V xxxxx rozsudku Nejvyšší xxxx xxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx odstavec [61]), že xxxxxxxxxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxx neúčinnost xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vedeného xx jeho xxxxxxx, xxxx obecně (x xxxxxxx) xxxxxxxxx (x §240 xx §242 xxxxxxxxxxxxx zákona) přísněji xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, co xxxxxxx účinky xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§111 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Jinak xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxx, že právní xxxx, xxxx dlužník xxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx x §111 xxxx. 1 insolvenčního zákona (xxxx by šlo x xxxxxx, kdy xx xxxxxxxx §111 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx), xxxx zásadně xxxxxxx úkonem, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věřitele xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx §235 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx však xxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx přihlásil dále xxxx. též x xxxxxxxx xx dne 27.9.2018, sen. zn. 29 XXxx 108/2016.

27. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx §111 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §237 x. x. ř., xxxx xxxxx jde x otázky xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx dovolání

28. Xxxx xxxxxx, k xxxx Xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§242 xxxx. 3 x. x. x.), xxxxxx xxxxxxxxx namítány x ze spisu xx nepodávají, Nejvyšší xxxx se proto - v hranicích xxxxxxxx xxxxxx vymezených xxxxxxxxx - zabýval xxx, xxx xx xxx xxxxxxxx důvod xxxxxxxxx dovolatelem, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odvolacím soudem.

29. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx skutkový xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx skutkový xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

30. Skutkový xxxx xxxx, xxx xxx zjištěn xxxxx xxxxxxx stupňů, dovoláním xxxxx (xxx nemohl xxx) zpochybněn x Xxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjištění (x xxxxx xxxxx xxx xxxxx):

31. Dlužník (xxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxx 2011 xxxxxxx x dílo, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx postupně vyfakturoval xxxxxxxx cenu xxxx xx xxxx 18 177 168,62 Xx.

32. Xxxxxxx vyúčtoval xxxxxxxxxx 14.6.2013 xxxxxx 5 060 Kč z xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx.

33. Xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 16.7.2013 xx xxxxxxxx staveniště 1,5 % x xxxx xxxx (tj. 314 332.52 Xx, xx xxxxxxxx dílčího xxxxxx xx xxxx 12 878,59 Kč).

34. Xxxxx xxxxxxxxxx výpisů xxxxxxx xxxxxxx 31.7.2013 xxxxxxxxxx 7 faktur x xxxxxxx xxxx 1 500 035,58 Xx.

35. Xxx 13.8.2013 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zahájením insolvenčního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

36. Xxx 16.8.2013 xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 319 392,52 Xx (5 060 Kč + 314 332,52 Xx) xxxx xxxxxxxxx xxxxx pohledávce xxxxxxxxxx x xxxxxx doplatku xxxx xxxx, přičemž xxxxxx xx xxxx 1 361 977,78 Xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

37. Xxx 28.8.2013 xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

38. Usnesením xx dne 30.8.2013 (x.x. KSHK41 XXX 22280/2013-X-13) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření, xxxx zakázal xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx.

39. Xxxxxxxxx ze xxx 21.1.2014 (č.j. XXXX 41 1XXX 22280/2013-X-86) xxxxxxx insolvenční xxxx úpadek xxxxxxxx.

40. Xxxxxxxxx ze xxx 8.4.2014 (č.j. KSHK 41 INS 22280/2013-X-x 12) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx reorganizaci xxxxxxxx

41. Xxxxxxxxx xx dne 4.11.2014 (č.j. XXXX 41 INS 22280/2013-B-158) xxxxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxx reorganizace x konkurs.

42. Xxx xxxxx xxxxx Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona:

Nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§111 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Nerozhodne-li xxxxxxxxxxx xxxx jinak, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nakládání x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxxxx, který do xx xxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx ve skladbě, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zmenšení. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oprávněn xxxxx xxx v rozsahu x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se netýká xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinností stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx obvyklého xxxxxxxxxxx, x odvrácení xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx, které xxxxxxx učinil v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§140 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

Účinky xxxxxxxxxx o úpadku

...

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx po xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxx, xxxxxxxx zákonné podmínky xxxxxx započtení xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx věřitel

a) xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo

c) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávky xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) dosud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx rovněž xxxxxxxxx v případech xxxxxxxxxxx dále tímto xxxxxxx nebo předběžným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxx podobě, pro xxx xxxxxxxx, platila xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx nastaly xxxxxx xxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, i x xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

43. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x §111 insolvenčního xxxxxx xx xxxxxxxx [xxxxx závěrů xxxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxx [26]) z rozsudků Xxxxxxxxxx soudu xxx. xx. 29 ICdo 76/2015 x xxx. xx. 29 XXxx 108/2016] x xxxxxx xxxxxxxx:

44. Podal-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx u insolvenčního xxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnímu xxxxx, x době xx 31.12.2013, xx xxx xxxxxxxxx, jakým xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx takového xxxxx (§111 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1.1.2014; xxxxxxxxxx, že dlužník xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx datem, xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 30.8.2018, xx. xx. 29 Cdo 5517/2016).

45. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx učinil x xxxxxxx x xxxxxxxxx nastalými x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zahájením insolvenčního xxxxxx, xxxx xx xxxxxx §111 odst. 3 insolvenčního zákona (xx xxxxx účinném xx 31.12.2013) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx posléze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.2.2016, sen. xx. 29 NSČR 67/2014, xxxxxxxxxx xxx x. 62/2017 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

46. Xxx xxxxx xxxxxxxxx, zda jde x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx §111 xxxx. 1 x 3 insolvenčního xxxxxx, není xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uspokojení, xxx xxxx by xx xxxxx náleželo x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx je, xx šlo x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx některé x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §111 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxx další korekcí xx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx majetkovou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx. xx. 29 XXxx 108/2016).

47. Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx účinky xxxxxxx se zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxx závazek vzniklý x souvislosti x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx „xxxxxxx provozoven" xxxxxxxx), xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podniku xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx hospodaření (§111 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx). Xxx posouzení, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx zpravidla xxxxxxxxxxx xxxxxx platbou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx majetkovou xxxxxxxx xxxxxxxx (rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.3.2018, xxx. xx. 29 XXxx 17/2016).

48. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x rozhodovací xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx zformulovány (xxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxx §140 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) následující xxxxxx:

49. Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §580 xxx. xxx. xxxxxxxx (x pro obchodněprávní xxxxxx) předpoklady, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx), xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x započtení [srov. xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx dne 17.2.2010, xx. xx. 32 Xxx 4407/2009, xxxxxxxxxx x časopise Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 9, xxxxxx 2010, pod xxxxxx 127, nebo xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.11.2016, xx. xx. 29 Xxx 1430/2014, uveřejněný xxx x. 63/2018 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek (dále xxx „X 63/2018“)].

50. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za „xxxxxx xxxx" xxxxxx či xxxxx plnění xxxxx; xxx x způsob xxxxxx nesplněného závazku, xxx němž xxxxxx xxxxx plnění odpadá (xxxxxxxxx xxxxx zaniká) [xxxx. rozsudek Nejvyššího xxxxx xx dne 31.1.2006, xx. xx. 32 Xxx 1143/2004, xxxxxxxxxx xxx č. 90/2006 Xx. rozh. xxx., xxxx rozsudek Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 28.2.2017, xxx. xx. 29 ICdo 12/2015, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 92/2018 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (dále jen „X 92/2018“)].

51. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plnění, xxxxx takového xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x (xxx jen xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx však xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxx" majetek (pohledávku), xxxxx xx xxxx xxx využitelný k xxxxx zmíněnému xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx jde xxxx x xxxx „ekvivalentní" (xxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxx v xxxxxxx, x němž se xxxxx). Není-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx pojmově vyloučeno, xxx šlo x xxxxxxxx xxxxxx úkon xxxxx §240 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (R 92/2018).

52. Xxxxxxxxxxx řízení je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx některým xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x co xxxxxxxxxx x xxxxxxx poměrnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. §1 xxxx. x) a §2 xxxx. a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx]. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zvýhodněn [§5 xxxx. x) insolvenčního xxxxxx]. Xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx zákonodárce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxx střet mezi xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxx x maximální xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x nadřazeným xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxx xx, při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx věřitelů, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pohledávek xxxxx xxxxxxxx (X 63/2018).

53. Ve xxxx xx podání insolvenčního xxxxxx do xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx dlužníka, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xx dodržení §111 xxxxxxxxxxxxx zákona). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx moratorium (§122 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona). Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx, xxxx. §89 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §140 odst. 2 xx 4 insolvenčního xxxxxx (X 63/2018).

54. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxx postavených na xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§169 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx z xxxxxxxxxx xxxxxx podmínce xxxxxxx x §140 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx zákona (xxxx xxxxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) [X 63/2018],

55. Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doby xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§324 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxx xxxxxx xx to, xxx x xxxx xxxxx xxxxx (xxx) xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x úpadku. Předběžným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxx xxx xxx xxxxxx pohledávky sta-novena xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxx připuštěno [§82 xxxx. 3 xxxx. x) insolvenčního xxxxxx]. Samotné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx započtení plynoucí x §324 odst. 3 insolvenčního zákona xxxx, a to xxxxxx, xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne xxxxx §332 xxxxx (§330 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) [X 63/2018],

56. Xxxxx započtení xxxxxxxx x §324 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx buď xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu dle §237 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§352 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x konkurs (§363 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxx §237 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nepomíjí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §140 xxxx. 2 až 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (R 63/2018).

57. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx institutu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zákoně (xxxxxx úpravě xxxxxxxx x xxxxxx x. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx judikaturní xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx praxe xxx xxxxxxxxxx odporovatelnosti x xxxxxxxxxxx započtení x konkursním xxxxx, xxx xxxxxx té xxxxx věci xxxx xxxxxxxxx úpravou, která x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx (xx určitých xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx řízení) xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx by xxx xxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx judikatura xxxxxxxxxxx x neúčinnosti započtení xxxx xx xxxxx xx (xx)xxxxxxxx smlouvy, x níž vzešla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xx „neúčinnost" xxxxxxxxx xxx zásadně xxxxxxxx jen xx xxxxxxx posouzení právního xxxxx, x nějž xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ohledně xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, použil x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx (X 92/2018).

58. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rámci xxx x xxxxxxx otázkám, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx soud připustil xxxxxxxx, přijmout následující xxxxxx:

59. Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 16.8.2013, xxxx xxxx, xx xxx 13.8.2013 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxxxx, xxx insolvenční xxxx xxxxxxx úpadek dlužníka (21.1.2014), xxxxxxx, než xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejněn xxxxxxxxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx x 24.3.2014 (25.3.2014, B-93), x xxxxxxx, xxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (8.4.2014). X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x X 63/2018 (xxxx. xxxxxxxx [52], [53], [55] a [56] xxxx) tak započtení xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon xx xxxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx v §111 xxxxxxxxxxxxx zákona.

60. Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (jak xxxx reprodukována výše x xxxxxxxxxx [16] x [17]) se xxxxxx podává, xx xxxxxxxxx pokládá xxxxxxxxx xx xxxxxx (x)xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx „jiným" způsobem xx formou xxxxxxx xxxxx (R 92/2018, xxx citováno v xxxxxxxx [50] x [51] výše). Xx xxxxx činí nesprávným xxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx při xxxxxxxxxxx s úpravou xxxxxxxxx v §111 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pravidlem xxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx. Ve xxxxxxxxxxx xx tomu právě xxxxxx. Započtení xxxx xxxxxxxx či xxxxxx (x)xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx právní xxxx xx smyslu §111 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx (objektivně vzato) xxxxxxxxx xxxxxxxx vyjádřenému x xxxxxxxx 1 xxxx druhé xxxxxx xxxxxxxxxx. Dovolání xxxxx xxxx ani potud xxxxxxxxxxxx.

61. Xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx poté, xx xxxxxxx účinky xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx dlužníka, není xxx úkonem xxxxxxxx x „xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx náležejícího xx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx"; z xxxx xxxxxx xxxxx plyne, xx xxx xxxx x úkon ekvivalentní (X 92/2018, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx [51] xxxx). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxxx „x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx náležejícího xx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx". X dané věci xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxx (xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pravidel, nebylo xxx xxxxxxx); x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxx věci xxxxxxx x podstatné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx náležejícího do xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx přiléhavě vypořádal (xxxx. xxxxxxxx [12] x [13] xxxx).

62. Xx vztahu x xxxxx částem §111 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (než x odstavci 1 xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx) dovolatel xxxxxxxxxxx xxxxxx podaný xxxxxxxxx xxxxxx xxx potud, xx xxxxx, xx xxxxxx x započtení xxxx xxxxxx uskutečněným xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodním xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (srov. xxxxxxxx [17] xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx §111 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxx xx xxxxxx formulovaného v §111 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx (x je xxxxx xx xxxxxxx) xx předpokladu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxxx, který do xx xxxx náležet, xxxxx §111 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx řečeno, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx účinky spojené xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nevedl k xxxxxxxxx změně ve xxxxxxx, využití xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxx majetkové xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx právní úkon xxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x právní xxxx xx smyslu §111 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zkoumání, xxx dohoda x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, tak xxxxxx (x xxxx) xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

63. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx v X 63/2018 (xxxx. xxxx xxxxxxxx [52] výše), xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx, xx pouze x toho, že xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx naopak xxxx xxxxxxx, jimiž xx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxx proto xxxxxxxxx.

64. Tento xxxxx x sebou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; Xxxxxxxx xxxx proto, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§243x xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. x.), xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx [§243x xxxx. x) x. x. x.].

65. Výrok o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x §243x xxxx. 3, §224 xxxx. 1, §142 xxxx. 1 x §146 xxxx. 3 x. x. x., xxxx dovolání xxxx zčásti xxxxxxxxx x zčásti zamítnuto, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

66. Xxxxxxx xxxxxxxxxx v dovolacím xxxxxx sestávají x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx úkon xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxx x 2.6.2017), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 177/1996 Sb., x xxxxxxxx advokátů x xxxxxxxxx advokátů za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb (xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx účinném xx 30.6.2018.

67. Incidenční xxxx x xxxxxxx žalobě xx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxxxxx tarifu sporem xx xxxxxx rozhodovaných x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení, x xxxxxxx xx považuje xx xxxxxxx hodnotu xxxxxx 50 000 Xx (xxxx. xxxx §7 bod 5. xxxxxxxxxxx tarifu). Tomu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odměna xx 1 xxxx xxxxxx služby xx xxxx 3 100 Xx [xxxx. §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxx]. Xxxxx x náhradou xxxxxxxx xxxxxx dle §13 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 300 Xx x částkou odpovídající 21% dani z xxxxxxx xxxxxxx (714 Xx) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx žalobce xxxxxx částku 4 114 Kč.

68. X xxx, xx jde x xxxxxxx žalobu x xx žalobcem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx případě xxxxxx (xxx xxx xxxxxx, xx s xxxxxxxxx neuspěje, tvrdil xxxxxxxxx) xxxxx hodný xxxxxxxxxx zřetele xxx xxxxxxxxxx náhrady xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§150 x. x. ř.).