Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxx ohrožování xxxxxxx dítěte xxxxx §201 xxxx. 1 xx. zákoníku xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož následek xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dítěte. Xxxx třeba, xxx xxxxxxxx došlo x xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx či mravním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, že xxxx. zneužívá xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx obviněného O. X. proti usneseni Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 6.11.2018, sp. xx. 10 Xx 63/2018, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x trestní věci xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxx xx. xx. 56 X 6/2018.

l.

Dosavadní xxxxxx řízení

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx ze dne 14.6.2018, xx. xx. 56 X 6/2018, xxx obviněný X. X. xxxxx vinným x xxxxxx 1. x 2. zločinem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §187 xxxx. 1, 2 tr. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dítěte xxxxx §201 xxxx. 1 xxxx. a), xxxx. 3 xxxx. x), x) xx. xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx

1. xx xxxxxx nezjištěnou xxxx xxxxxxxx let xx xxxxxx 2017, v xxxx xx xxxxxx XX, který užíval xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx M. P. x jejími xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXXX (xxxxxxxxx), XXXXX (pseudonym) a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx x přirození, xxxxxxxx se xx xxxxxxxx prsty xx xxxxxxxxx, což se xx xxx její xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx požadoval xxxxxx, x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx její ruku xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx po xx, aby xx xxxxxxxx masturbaci, xxx xxxxxxxxx činila x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx jeho xxxxxxxxx,

2. x přesně xxxxxxxxxx době, nejméně xx března 2016 xx 16.4.2017 v xxxx na stejné xxxxxx xxxxxxxxx přiměl xxxxxxxxxx BBBBB x xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, a xxxx, xx xx obnažil xxxxx, zasunul jej xxxxxxxxx do xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx délce xxxxx xxxxxx, následně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jejího poševního xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx za xxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x ejakulaci, xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zneužil xxxxxxxxxx poškozených xx xxx xxxx xx xxxxx, které xxxx xxxxxxx k dozoru, xxxx xxxxxxxx působil x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, podílející xx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx se dopustil, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx nedovršily xxxx xxxxxxxx xxx.

2. Xx xxxx trestné xxxx xxx obviněný xxxxxxxx podle §187 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx a §43 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx byl xxxxx §56 xxxx. 2 xxxx. a) tr. xxxxxxxx zařazen xx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemajetkovou xxxx x xxxxxxxx.

3. Xxxxxx soud x Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx odvolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 6.11.2018, xx. zn. 10 Xx 63/2018, xxxxx §256 tr. x. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x němu

4. Proti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx §265x xxxx. 1 xxxx. x) 1) xx. x. dovolání, xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx závěry xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x ve xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §201 xx. xxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx za vinu xxxxxxx činy nelze xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §201 xx. xxxxxxxx, xxxxxxx závěr x xxx, že xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, nevyplývá x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx důvody vztahující xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, což xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx rozhodnutí x. 64/1978 Xx. xxxx. xx., a xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 23.2.1979, xx. xx. 3 Xx 5/1979, podle xxxxx xx xxxxx xxxxxx trestných xxxx xxxxx §187 x §201 tr. xxxxxxxx, xxxxx soudy v xxxxx směru xxx xxxxx xxxxxxxx a xxx dalšího xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx přečinu. Xxxxx opřely xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, ta vycházejí xx xxxxxxxxxxxxx morálky xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx. Poukázal x xx rozhodnutí x. 26/2010 Sb. rozh. xx., podle xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx takové okolnosti, xxxxx xxxxxx x xxx, xx pachatel xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obou xxxxxxxxxxx trestných xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx", x posuzované xxxx xxxxxx uvedeny nejsou.

6. Xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §201 xx. zákoníku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zavinění, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx všechny xxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxxx xxxx ho xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx však xxxxx xxxxxxxxx, protože se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. x odůvodnění xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nalézacího xxxxx není j xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx znaky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §201 xx. xxxxxxxx, x xx mimo xxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx č. 47/1992 Xx. xxxx. xx., xxxxx xxxxx xx svádění x xxxxxxxxxxx xxxx nemravnému xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx pachatel xxxxxx xxxxxxxx útokem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx ji xxxxxxxxx chováním xxxxxxx x xxxxxxxxx týrá. X xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx MUDr. I. X. x xxxxxxxxx XXXXX xxxxxxxx její xxxx xx xxxxxxxxxxxx x tím, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx může xxxxxxx xxxxxxx negativně xxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x oblasti navazování x kvality xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx XXXXX.

7. Xx xxxxxxxxxx posudků xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nevyplynuly x xxxxx jejich xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx mládeže, xxx soudy xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, že by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, když psychosexuální xxxxxxxxx xx x xxxx nezletilých xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §201 xx. xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx provedeného dokazování xxxxxxxxxx xxxxxxxx zjištění, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx specifikovaný x rozsudku xxxxx xxxxxxx stupně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx ohrožováni xxxxxxx dítěte xxxxx §201 tr. zákoníku.

8. Xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxxxx x písemném xxxxxxxxx (§265x odst. 2 xx. x.) xxxxxxxxxxxxxxx x něj působícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx dovolání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §201 xx. zákoníku xxxxxx xxxxxxxx odkázal xx body 78. x 80. rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx dovolatel xxxxxx xxxxxxxxx „x xxxxxxxxxx xxxxxx", x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohlavními styky xxxx „k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx". Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výhrady xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx politických xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „socialistické" x dobách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je x xxxxxx xxxxxx vnímaná xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx stejná morálka, xxxxxxxxxxx kriticky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která byla xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx politickým xxxxxxx xxxxxxxx formálním přívlastkem „xxxxxxxxxxxxx".

9. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x. 26/2010 Xx. xxxx. xx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx jedná x xxx xxxxxxxxx odlišnou, xxxxxxx x „xxxxxx xxxxxxx xxxxxx", xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx, xx xxx být xxxx „xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxx útok xxxxxxxxx x dovolací xxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx mimořádně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx morálku xxxxxxxxxxx, xxxxxx obviněný X. X. xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx x naplnění xxxxx „svádění" x xxx splnění přísných xxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxxx judikátu.

10. Xxxxxx xxxxxxxx považoval xx xxxxxxxx i „xxxxxxxxx xxxxxxxxx případu", které xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx uvedeno, xx xxx o xxx xxxxx xx xxxx méně xxx 12 x xxxx xxx 15 xxx, xxxx závažných sexuálních xxxxxxx xxxxxx několik xxx. Popsané jednání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx xxx 83. xxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx), xxxx soud xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx úvahy x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxx. x) tr. zákoníku. X těchto důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx bylo, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x žádných dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx záměry xxxx xxxxx.

11. Xxxxx obviněný xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx č. 47/1992 Xx. xxxx. xx., xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx zástupce xx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nasvědčovaly xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx po 1.1.2001 xxxxxxxxxx. Za rozhodné xxx §201 xxxx. 1 xxxx. a) xx. xxxxxxxx považoval, xx xxx x xxxxxxx xxx, u xxxxx postačí, xx xxxxxxxx při svém „xxxxxxx" bude xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, citového xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx reálně došlo x jejímu xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx usměrňovat xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx s obecnými xxxxxxxxx zásadami xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (viz xxxxxxxxxx x. 25/1980 Xx. xxxx. xx. xxxx xxxxxxxx Xxx vyššího xxxxx xx dne 9.3.2016, xx. xx. 8 Tdo 138/2016, xx xxxxxxxx xx xxx 26.9.2018, sp. xx. 7 Tdo 685/2018). Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx deliktu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx věci objasnil x xxx xxxxx x xxxx vyložil. X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx činů, které xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx ke změnám, xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nadbytečný, neboť x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx znalkyň xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx projevit x jejich xxxxxxxx, x xx zejména x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx zcela xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx poškozených.

III.

Přípustnost xxxxxxxx

12. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx obviněného je xxxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1, odst. 2 xxxxx, x) xx. v., bylo xxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xx. x., x zákonné xxxxx x na xxxxx, kde x xxx xxxxxx učinit (§265x odst. 1,2 xx. x.). Při xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx, xxx námitky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx důvodům xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x), 1) xx. x., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jen xx podkladě dovolání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v §265x xxxx. 1, 2 xx. x.

13. Xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. 1) xx. x. xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx rozhodnuto x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxx usnesení uvedenému x §265x xxxx. 2 xxxx. a) xx x) xx. x., xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx byl v xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xx. ř. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dovolání x xxx xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §254 xxxx. 1 xx. x. xxxxxxxxxx, xx zřejmé, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x.

14. X xxxxx podle §265x odst. 1 xxxx. x) tr. x. je xxxxx xxxxxxxx opřít, jestliže xxxxxxxxxx spočívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx zásadně xxxx xxxxxx, tedy xx, xx xxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx kvalifikován xxxx xxxxxxx čin, xxxxxx x trestný čin xxxxx xxxx xxx x xxxx trestný xxx, xxx kterým xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

15. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ohrožování výchovy xxxxxx podle §201 xxxx. 1 písm. x), odst. 3 xxxx. x), b) xx. xxxxxxxx, protože xxxxxx, xx na xxxxxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxx 1. x 2. xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx, že xxxx naplněny xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xx soudy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx třeba xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pochybnosti, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx x poškozených xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, především xxxxxxx xxxx, xxx se xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx i nevhodnou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

16. Xxxxx xxxxxxxx nebylo xxxxx přisvědčit, xxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozornost x x xxxxxx 78. xx 81. xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x znaky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dítěte xxxxx §201 xxxx. 1 xx. zákoníku, x dospěl x xxxxxx, xx xxx, xx obviněný xxxxxx xxx xxxxxxxxx děti xxxxxx xxxxxxxx xxx x opakovaným xxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx svádění x xxxxxxxxxx xxxxxx [viz xxxxxxxxxx x. 25/1980 x 64/1978 Xx. xxxx. tr.]. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohnutku xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, i xxxxx dlouhou xxxx, xx níž xxxxxxxx xxxxxxx aktivity xxxxxxx x nezletilé XXXXX xxxxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx psychologa PhDr. X. H. x XXXx. I. X., xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx dětské xxxxxxxxxxx (xxxx. body 25. xx 33. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně), x xxxxx xx xxxxxxxx rozhodné skutečnosti xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxx.

17. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obviněným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podkladě xxxxxxxxxx xxxxx, jenž xxx xxxxxxx xxxxxx prvního xxxxxx, x xxxxxx, xx xxxx učiněná xxxxxxxx xxxxxxxx zásadně xxxxxx xxxxxx, a xx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx doplnění xxxxxxxxxx, tak xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx hodnocení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx [srov. xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 8.7.2003, sp. xx. XX. ÚS 564/02, či xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 30.10.2003, xx. xx. XXX. XX 282/03, xx.]. Zkoumal xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxxx skutkových xxxxxxxxxxx x xxxxxx 1. a 2. xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx znaky §201 xxxx. 1 xxxx. x), odst. 3 xxxx. a), b) xx. zákoníku, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx kvalifikovány.

18. Xxxxx xxxxxx x vině xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx čin, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vinným x xxxxxx 1. a 2., xxxxxxxx popis xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx zapojení xx xxxx aktivity, xxxx. xxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx údu, vymezena xx doba, která xxxxxxxxxxxxx několik xxx x AAAAA x xxxxxx jednoho xxxx x nezletilé BBBBB. Xxxxx tzv. xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §201 xxxx. 1 písm. x), odst. 3 xxxx. x), b) xx. zákoníku xxxxxxx x alternativě, xx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dítěte xxx, xx je xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, spáchal xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pokračoval x xxx xxx xxxxx xxxx“.

19. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dítěte xxxxx §201 xxxx. 1 xxxx. a) xx. xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx tím, že xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xx spáchá xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) pokračuje x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx níž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, předpokládá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxx x takovému životu xxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx, která xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xxx zaručen xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

20. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx v rozporu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx x xxxxx vnější xxxxxxx x návyky, xxxxx xx xxxxxxxxx xx rozporu se xxxxx chraněnými xxxxx xxxxxxxxx předpisy (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, narkomanie apod.). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx „xxxxxxx" xxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x nebezpečí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx, xx. xx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx intenzivním cínem xxxxxxxx xxxxxxx, při xxx si xxxx xxxxxxxx škodlivé xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx osobnosti.

21. Xxxxxxxx rozumového, xxxxxxxx xxxx mravního xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, že xx xxxx osvojuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx návyky, xxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxx sklony x xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx (aniž xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx) x jeho xxxxxxxxx úpadku x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx života x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx po xxxxx dobu xxxx xxxxxxxxx svádění x xxxxxxxxxx životu. Tak xxxx xxxx podle xxxxxxxxx judikatury být xxxx., xxxx ,,xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx xxxx xxxxxx x další nezletilou xxxxxx“. Xxxx jít x trestné jednání xxxxxxxx po delší xxxx, během xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nevázanosti, xxxx. x návyku xx ni, a xxx xxxx x xxxxxxxxxx životu. Xx xxxxxxx xxxxxxxx jednaní xxxxxxxxxx xx xxxx xxx zřejmé, xx xxxxxx x xxxxxxx, xx jeho xxxxxxxx xx způsobilé xxxxxxxx xxxxxxxxx x vedení xxxxxxxxx xxxxxxx života. Xxxxxxxx xx xxxx xx, aby již xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obviněného xxxx zřejmé, že xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx života, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx [xxxx. xxxxxx x 25/1980 Sb. xxxx. xx.]. X xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx považovány xxxx, v xxxxx xxxxxxxx např. „xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx svého xxxx xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx děvčata x xxxxxxxx xxx pornografické xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pohlavní úd; xxxx xx delší xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx staršími než xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx po xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx; xxxxxxxxxx, která xxxxxx xx své xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx", čímž xxx xxxxxxxx znak ohrožení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ohrožení. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ohrožení může xxxxxx i x xxxxxxx ojedinělého, avšak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx drogám, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx poruchám xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx [xxxx. matriál x. 11/1984 Xx. xxxx. tr.].

22. X xxxxxxxx obviněným vytýkaných xxx xx xxx xxxxxx, že x xxxxxx přečinu, jenž xx povahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, následek xxxxxxx x xxxxxxxx rozumového, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxx takovému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx propadne (xxxx. xxxxxxxx drogám, xxxxxxxx xxxxxxxx, začalo xxxxxxxxxxxx, xxxx.), xxx xxxxxxx postačí, jestliže xxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxxx, xxx., xx xxxxxx ohrožení xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx např. x xxxx, xx xxxx xx podvolí xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx ho xxxxxxxxxx jednání xxxxx x takovému nemravnému xxxx xxxxxxxxxxx životu, xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx, xx mu podvoluje. Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx níž xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx trpěla xxxx xxxxxxxx chování x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x psychicky xx xxxxxx týrá, nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxx x nemravnému životu xx smyslu §201 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx x ohrožování xxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx jednání xxxx způsobilé přivodit x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx xxxx xxxx xx §201 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx hrubý xxxxxxx xxxx xx psychickou xxxxxxxxx nezletilého dítěte xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx věku i x xxxxxxxxx užitého xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxx zpravidla k xxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx partnerských xxxx sexuálních vztahů x xxxxxxxxxx a x obavám xxxx xxxxxxxxxx traumatizujícího zážitku x xxxxxxx, xxxxxx x fixování nepříznivého xxxxxx xxxxxxx, jehož xx dítě xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozsudku, xx xxxxxxxxxx nezletilou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činem „xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“, xx x xxxxxxx s xxxxx x xx xxxxxxx §201 xxxx. 1 xxxx. a) xx. xxxxxxxx [xxxx. xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx č. 47/1992 Sb. xxxx. xx.].

23. Xxxx svádění x zahálčivému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxx přímé xxxxxxxx, xx xxxxxx, nebo xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dítětem, xxxxx xxxx x něj, x xx x xxx xxxx pasivním xxxxxxx, vyvolat takové xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx (děti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x neuvědoměle). Nezáleží xx tom, xxx xxxx xxx před xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx život xxxxx, xxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x něm xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x posiluje. Musí xxx x xxxxxx xxxx x úmyslné xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx návodu x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Půjde xxxxxxxxx o působení xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx x působení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx č. 25/1980 Xx. xxxx. xx.)]. Xxx pro úplnost xxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, že uvedený xxxx svádění x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dítěte xxxxx §201 xxxx. 1 xxxx. a) xx. xxxxxxxx nezahrnuje xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx i xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx vůči xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednání, xxxxx xxx ni xx xx budoucna xxxxxxx xxxxxxxxxx vliv, xx xx xxxxxxxxx ovlivnit xxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx život xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx [xxxx. rozhodnutí x. 26/2010 Xx. xxxx. xx.)].

24. V xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nezletilým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx „svádění k xxxxxxxxxx životu". Xxx xxxxx byly xx xxxx, xxx sexuální xxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xx takových xxxxxxx xxxxxx xx dospělosti, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, navíc xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x&xxxx;xxxx, že xxx xxxxxxx xxxxx xxxx žijících x xxxxxx, partnera xxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Zcela xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx, xx xxxxxxxx „xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx prsou x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jí xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx poškozené xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, což xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxxxxxx až xx xxxx xxxxxxxxx."

25. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obviněného vůči xxxxxxxxxx je xxxxxx, xx x xxx xxxx uvedeny skutečnosti xxxxxxxxxxxxx xxxx svádění, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x závěru o xxxxxxxx znaku, že „xxxxxxx ohrozil xxxxxx xxxxx xxxxxx". Xxxx xxxxx xxxx prvního xxxxxx, xxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx napadených xxxxxxxxxx popsal. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx x osahávání vlastních xxxxxxxxxx xxxxxx, svědčí x xxx, xx xx obviněný dopustil xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx způsobilé xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx dětí x xxx, xx xx x xxxxxxxx uvedeného xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx škodlivý x xxxxxxxxx xxxxx, x to právě x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx intimní, x xxxxxxxxxxxxx správným xxxxxxx x xxxxxxx x je xxxxxx xx dostatečnou xxxxxxx xxxxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx skutečně xxxxx, jak vyplynulo x xx znaleckých xxxxxxx, byť x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx ohrožení. Xxxxxxxxx xx x XXXXX xxxxxxxx zvýšena emoční xxxxxxxx, sklon xxxxxxxx xx xx xxxx, xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx viny a xxxxxxxxxx, x xx xxxxx x nočními xxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx toho, k xxxx xxxx pod xxxxxxx obviněného xxxxxx. Xxxxxxx důsledky xxx xxxx xxxxxxxx u XXXXX, xxx v xxxx intenzivní xxxxxx. X uvedeném xxxxxxxx xxxxxx x chování xxxxxxxxxxx po činu, xxx zejména u xxxxxxxxx AAAAA xx xxxx toho, x xxxx xxxx nucena, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx XXXXX xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx mravní výchovy, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx obecnými xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx skutečnosti xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx mravního vývoje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zjištěných xxxxxxxxx x povahy xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

26. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx praxe x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx pasáže x xxxxxx rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx, zda xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx x xxxxxxxx nemravnému způsobu xxxxxx xxxxx obviněného xxxxxxx, xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx takový xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx samostatně, o xxxx xxxxxx jednak xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx „ohrožení xxxxxxx xxxxxx", ale takový xxxxx xxxxx i x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výchovy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §201 odst. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, x xx s ohledem xx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx nemá xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, x xxx soud xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, pochází x xxxx před xxxxx 1989, anebo xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jak xx xx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce, protože xxxx rozhodnutí xxxxxx x rozhodovací xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx souvislostech xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxx pro to, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx své úvahy xxxxxx x jakými xxxxxxxx xx xxxx xxx posuzování xxxxxxxxx xxxxx přečinu podle §201 tr. xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xxx xxx, či xxxxx x naplnění xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx skutkových zjištěních, xxxxxxxxxxx, xx kterých x xxxx došlo, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x ohrožení výchovy xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx proto xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx stupně, x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, takové xxxxxxxx xx xxxxxxx reálných xxxxxxxx zkoumal x xxxxxxx usuzoval, xxx x xxxxxxx xx xxx a zejména xxxxx doby, po xxxxxx xxx čin xxxxxx, x každého x dětí v xxxxx xxxxx xxxxx x ohrožení xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx zvažovaný, x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx otce, neboť xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x ohledem xx xxxxxxxx vazby x xxxxxxx vztahy x xxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxx se xx duševním stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx pochybovat x xxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nepřijatelné, aby xxxxx starší, xxxxx x xxxx rodiče, xx svým sexuálním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx svěřené xxxxxx xxxxxx. X tomu, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxx úpadku, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx devastaci xx závažnému ovlivnění xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxxxxx ochranu a xx xx xxxxx xxxxxxx právě před xxxxxxx jednáním, jakého xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx dopouštěl [srov. xx. 32 xxxx. 1 Listiny, xx. 19 Xxxxxx x xxxxxxx dítěte (xxxxxxxxxx Xxxxxxxx federálního ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí pod x. 104/1991 Sb.), xxxxxxxx ESLP xx xxx 22.10.1996 xx xxxx Stubbings x xxxx. proti Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 22083/93 x x. 22095/93].

27. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Nejvyšší soud xxxxxxxxxxxx, protože x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx jde x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx obviněný xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx záměrem, k němuž xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xxxxx přiměl xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úkony, které xxxx xx xxx x obviněného xxxxxxx xxxxxxxxx, tedy xxxxxxx xxxxx sexuálního xxxxxxxx. Xxxxx xx, jak xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx, ,,přiměl xx x xxxxxxxxxx", xxxx xxxxxxxx xxxxx ,,xxxxxxx poškozené xx xxx", svědčí x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx chtěném jednání. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx rozdíl xx xxxxxxx obviněného uplatněných x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx závěry xxxxxxxx podkladů, x xx xxx xx xxxxxx, tak x x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx §15 xxxx. 1 písm. x) tr. xxxxxxxx.

28. Xxxxxxxx soud ze xxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxx, xx výrok x xxxx přezkoumávaného xxxxxxxx xxxxxxxx dostatečný xxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxx významné z hlediska xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §201 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 3 xxxx. x), x) xx. zákoníku, a xxxxxx x to, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

29. Ze xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx dospěl x&xxxx;xxxxxx, xx z obsahu xxxxxxxx a x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xx dostatečně xxxxxx, že napadená xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx netrpí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx šlo o xxxxxxx sice xxx xxxxxxxx důvod xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) tr. x. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a proto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx neopodstatněné xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. odmítl.