Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxx čin xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §211 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Jestliže pachatel xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podvodu xxxxx §211 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx x úmyslu způsobit xxxxx xx výši xxxxxxxxxx hranice škody xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx [viz §211 xxxx. 4, xxxx. 5 xxxx. x), odst. 6 xxxx. x) xx. xxxxxxxx], která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx nenastane (xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxx, x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1, §211 xxxx. 1, xxxx. 4 xxxx xxxx. 5 xxxx. c) xxxx odst. 6 xxxx. x) tr. xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx prospěch obviněného X. Ch., xxxxxx xxxxxxxx Krajského soudu x Xxxxxx Xxxxxxx xx xxx 17.7.2018, xx. zn. 11 Xx 191/2018, xxxxxxxx xxxxxx také xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke xxxxx, k xxx xxxxx zrušením, xxxxxxx xxxxxxxx, x Krajskému xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx přikázal, xxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx průběh xxxxxx

1. Rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxx Králové xx dne 25.4.2018, xx. xx. 1 X 36/2018, xxx xxxxxxxx X. Ch. (xxxx xxx ,,xxxxxxxx") xxxxx vinným xxxxxxxx xxxxxxxxx podvodu podle §211 xxxx. 1 xx. zákoníku x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §211 xxxx. 1, xxxx. 5 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle §21 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx.

2. Uvedené trestné xxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tím, xx

- „xxx 14.1.2015 x Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. stavební xxxxxxxxxx, x. x„ xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x společnosti X. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x. x„ na xxxxxx 700 000 Xx, xxx xxxxx, xx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxx X. xx pozici xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 57 390 Kč, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx příjmů, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebyl x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx X. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x. x., xx xxxxxx X, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

- xxx 26.1.2015 x Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. stavební xxxxxxxxxx, x. x., xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxx x společnosti X. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x. x„ na xxxxxx 700 000 Xx, xxx xxxxx, xx xx zaměstnán xx xxxxxxxx 2014 x společnosti S. xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx střediska x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 57 390 Xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzením x xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebyl x xxxxxxxxxxx příjem nepobíral, xxx po vyhodnocení xx strany společnosti X. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x. s., se xxxxxx R, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

- xxx 13.3.2015 x Hradci Xxxxxxx xxxxxxxxx pracovníku xxxxxxxxxxx X. - stavební xxxxxxxxxx, a. s., xxxxxxxxxx nepravdivé údaje xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx W. - xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x. x„ xx xxxxxx 500 000 Xx, xxx xxxxx, xx je xxxxxxxxx xx roku 2011 x společnosti S. xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 54 000 Xx, ačkoliv x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebyl x xxxxxxxxxxx příjem xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx X. - stavební xxxxxxxxxx, a. x., xx xxxxxx P„ xx xxxxxxxx nebyl xxxx poskytnut."

3. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx §211 xxxx. 5 xx. xxxxxxxx odsouzen x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dvou xxx, jehož výkon xx byl podle §81 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx x §82 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx tří xxx.

4. Xxxxxxxx obviněného xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxx Xxxxxxx xx dne 17.7.2018, xx. zn. 11 Xx 191/2018, xxxxx §256 xx. x. xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx

6. X odůvodnění xxxxx xxxxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dvou xxxxxxxxx xxxx. Připomněl, xx xxxx prvního stupně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §211 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §211 odst. 1, xxxx. 5 xxxx. c) xx. xxxxxxxx ukončeného xx xxxxxx xxxxxx podle §21 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx mj. xxxxxxx xx rozhodnutí Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 20.12.2016, sp. xx. 5 Xxx 1414/2016, s xxxx xx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, že x xxxxx xxxxxxx xxx xxx uložen xxxxxx xxxxx xxxxx §43 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx, což však xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nebylo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

7. Dovolatel xxxxxxx xxxx vyjádřil názor, xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx stupně, xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx trestný xxx xxxxxxxxx podvodu, xxxxxxx xxxx naplněny xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §116 xx. xxxxxxxx. X tomu xxxxx uvedl, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x H. X. (xxxxxxxxxx místní) xx dnech 14.1.2015, 26.1.2015 x 13.3.2015 (xxxxxxxxxx xxxxxx), xx x xxxxxxxxx o xxxx bylo xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx je xxxxxxxxx x společnosti X (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx), xx úvěry xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u X. stavební xxxxxxxxxx, x. s., x xxxxxx x X. - xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x. x., (xxxxxxxxxx x xxxxxxxx útoku), xx z provedeného xxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx obviněného xxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxx útoky x souhrnu i xxxxxxxxxx naplňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx (úvěrového xxxxxxx). Xxxxxxxxxxx proto, xx xxxxxxx obviněného xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx pokračující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §211 odst. 1, xxxx. 5 písm. x) xx. zákoníku xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx, neboť xxxxxxxx xx x každém x dílčích xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx minimálně xx xxxx 500 000 Xx, který xx xxx nebyl ani x xxxxxx případě xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx činem, xxx xxxxxxxx z xxxx dílčích xxxxx, xxxxx právně kvalifikovat xxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a jednak xxxx zločin xxxx x kvalifikované, ale xxxx skutkové xxxxxxxx, x čemuž xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §211 xxxx. 1, odst. 5 xxxx. c) xx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstatu, xxxxx je výslovně xxxxxxxx na skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx souvislosti xxxxx, xx xxxxxxx obviněného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x cíle, xxxxx xxxx xxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx úvěr v xxxxxx výši, takže xxxxxxx nepravdivých xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Dále xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podstaty, kdy x xxxxxx případě xx xxxxx o xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx pokusu xxxxxxxxx podvodu v xxxxxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jednání x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx onu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstatu nebylo xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx v xxxx xxxxxxxx zákonné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xx x výroku x vině xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzhledem x užití pouze xxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxxxx přečinem x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 20.12.2016, xx. xx. 5 Xxx 1414/2016, x xxx, xx ani x xxxx 42. xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí není xxxxxxx, xx by x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podvodu xx xxxxxx pokusu xxxx xxx jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx trestné xxxx. Xxxxxxxxx xxx vyslovený xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxx uvedení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx. 100 000 Xx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, má xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx čin, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx podvodu xxxxx §211 tr. xxxxxxxx dílem xxxxxxxx (x odst. 1) x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx (x xxxx. 4) xxxxx §21 xxxx. 1 xx. zákoníku, a xx xxxxxxxx x xxxx, xx trestný xxx xxxxxxxxx podvodu xx xxx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

9. X souvislosti x xxxx citovaným xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xx xx značné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx prakticky xxxxxxx skutkovou xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx trestný xxx, x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 1 tr. xxxxxxxx x §211 xxxx. 1, odst. 5 xxxx. x) xx. xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx příkladmo xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 14.11.2012, xx. xx. 7 Xxx 1083/2012, xxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestných xxxx (např. xxxxxxxxx xxxx loupeže), x xx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxx x. 2/1980 Xx. xxxx. xx. x x. 15/1996-x Xx. rozh. xx., xxxxx xxxxxxx jednání xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx dokonaných trestných xxxx naplněny xxxxxx xx stadiu xxxxxx, xxxx xxxxx trestný xxx, a to xxxx pokus xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (nikoliv xxxx čin dílem xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx pokusu), xxx v základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Nad xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 20.12.2016, xx. zn. 5 Xxx 1414/2016, xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx podle xxxx xxxxxxxxx, že by xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dílem xxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstatě).

10. X xxxxxxxxxx xx to xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx pochybil x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx §256 xx. x. xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx rozsudku xxxxx prvního xxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, což xxxxxxxx existenci xxxx xx xxxxxx dovolacího xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. 1) xx. ř. x xxxxxxx xx §265x odst. 1 xxxx. g) xx. x. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx věci xxxx mít x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx význam x xxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx, aby právní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx doplnil, xx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §42 písm. n) xx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx a která xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §265i xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř.

11. X xxxxxxx xx xxxxx uvedené skutečnosti xxxxxxxx státní zástupce xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x., xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1,2 xx. x. xx xxxxxxxx xxxxxxx x §265p xxxx. 1 xx. x. usnesení Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx Xxxxxxx xx dne 17.7.2018, xx. xx. 11 Xx 191/2018, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud vzhledem xx xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx Xxxxxxxxx soudu x Hradci Králové xxxxx §2651 xxxx. 1 xx. x. xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx projednal a xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xx Nejvyšší soud xxxxxxx nutnost rozhodnout xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

12. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x. 6, xxxxx usnesením xx xxx 24.1.2019, xx. xx. 6 Xxx 1288/2018, podle §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x soudech x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxx x soudcích"), xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx trestního xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxx xxxx" xxxx „xxxxx xxxxx“). Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx úvěru x xxxxxx částce, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §211 tr. zákoníku x právnímu xxxxxx xxxxxxxxx xx toho, xxxxx byl již xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 20.12.2016, xx. xx. 5 Xxx 1414/2016.

13. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x. 5 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx názor, xx

„[x] xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x uzavření xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodní společnosti X. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x. s., xxx xxxxxxxxx xxxxx, proto xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstatě xxxxxxx x xxxx. 4 (§211 xx. xxxxxxxx) dospělo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxx pokusu. X xxxxxxx na xxxx uvedené (zde xxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) je proto xxxxxx, xx xxxxx xxxx stupňů nesprávně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. a X. X. jako xxxxx xxxxxxx úvěrového xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 x §211 xxxx. 1, 4 tr. zákoníku..., xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §211 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx xxxxx dokonaného x xxxxx ve xxxxxx xxxxxx podle §211 xxxx. 1, 4 xx. xxxxxxxx."

14. Xxxxx x. 6 však xx (xx xxxxx x dovolatelem) xx xx, že xxxxxx xxxxxxxxx pokusy xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěru xxxxxx xx xxxxx posuzovat xxxx xxxxx trestného xxxx úvěrového podvodu xxxxx §21 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx x §211 xxxx. 1, xxxx. 4 xxxx xxxx. 5 xxxx. c) nebo xxxx. 6 xxxx. x) xx. zákoníku.

15. Xxxxx přijatý xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 20.12.2016, xx. xx. 5 Xxx 1414/2016, o xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx překážku xxxx, xxx xxxxx x. 6, jemuž xxxxx xxxxxxx práce Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxx názor stran xxxxxxxxx jednání, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx základní skutkové xxxxxxxx předčasně dokonaného xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx ke znakům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx §20 xxxx. 1 zákona o xxxxxxx a soudcích x xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kolegia Xxxxxxxxxx soudu, xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx názorů senátů Xxxxxxxxxx soudu v xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodl.

16. Xxxxxxxx xxxx, resp. xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx (§265x xx. x.) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x zda xx xxxxxxx obsahové x xxxxxxxx náležitosti. Xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §265x xxxx. 1, xxxx. 2 písm. x) tr. x., xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. xx xxxxx xxxxxxx x §265e xxxx. 1 xx. ř. x xx xxxxx xxxxxxx xxxx zákonným xxxxxxxxxxx, xxxxxxx splňuje xxxxxxxx a formální xxxxxxxxxxx xxxxx §265f xxxx. 1 xx. x.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

17. Protože xxxxxxxx lze xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §265x tr. x., Xxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vznesené xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dovolací důvody.

18. Xxxxxxxx důvod xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xx xxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx spočívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx formulací xxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxxx xx určeno k xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx norem hmotného xxxxx, nikoliv x xxxxxxxx procesních xxxxxxxx. Xxxxxxxx stav xx xxx rozhodovaní o xxxxxxxx hodnocen x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxx povahy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxx xxxx právně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ovšem xxxxxx xxxxxx obviněnému, xxxxxxxx xx skutkového xxxxx tak, xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx trestního xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku, x xx povinen xxxxxxx, zda je xxxxxx posouzení xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx stav.

19. Xx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx přistoupil xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx argumentace xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx upraveným x §265x xxxx. 1 xx. x., xx. xxxxxx jeho odmítnutí, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 5 xx. ř. x xxxxxx jemu xxxxxxxxxxxxx x xxxx seznal, xx xxxxxx xxxxxxx xx důvodné.

20. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x argumentaci, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v tzv. xxxxxxxx větě výroku xxxxxxxx soudu prvního xxxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxx pokračujícího trestného xxxx xx xxxxxx §116 xx. zakoníku.

21. Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činu xx xxxxx §116 xx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vedené xxxxxxxxx xxxxxxx naplňují, xxx x x xxxxxxx, skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx spojeny xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x blízkou xxxxxxxxxxx časovou x xxxxxxxxxxx v předmětu xxxxx. Xxxxxxxxxx dílčí xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx souhrnu x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx hmotného xxxxx xxxxxx.

22. X přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx konstatovat, xx xxxxx popsaná xxxxxxx xxxxxxxxxx byla od xxxxxxx vedena xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 500 000 Kč (x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 700 000 Xx). X tímto xxxxxxx pak v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčených společnosti x podstatě tytéž, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx pracovní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx) xxx ve xxxx xxxxxxxxx doložil x xxxxxxxx listinou xxxxxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx, pročež xxx xxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxx vyznačovaly téměř xxxxxxxx xxxxxxxx provedení. Xxxxxxxx k xxxx, xx obviněny x xxxxxxx xxxx případech xxxxx x xxxx xxxxxxx stejnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx (R. stavební xxxxxxxxxx, a. x.) x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx žádostech xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x týmž xxxxxxxxx činnosti (X. - xxxxxxxx spořitelna, x. x.), xxxxx xxx pochybnosti xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx skutkovou podstatu xxxxxxxxx xxxx úvěrového xxxxxxx xxxxx §211 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx [x xxxxxxx xxxxx x kvalifikovanou xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §211 odst. 5 xxxx. x) tr. xxxxxxxx], xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (necelé dva xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxx druhým x xxxxxx dílčím útokem), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

23. Xxxx prvního stupně xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obviněného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxx, nýbrž xxxxxxx xxxxx, xx „[o]bžalovaný xxx xxxx xxxxxxxx xx objektivní i xxxxxxxxxxx stránce naplnil xxxxxxx znaky xxxxxxxx xxxxxxxx přečinu xxxxxxxxx xxxxxxx xxx §211 xxxx. 1 trestního xxxxxxxx a zločinu xxxxxxxxx xxxxxxx xxx §211 xxxx. 1, xxxx. 5 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx §21 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx", x xxxx x poukazem na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 20.12.2016, xx. xx. 5 Xxx 1414/2016, xxxxxxxxxxx, xx ,,[x]xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx- xxx úvěrového xxxxxxx xxxxx §211 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx ve stadiu xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 a xxxxxxxxx kvalifikované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx jen xxxx xxxxx přečinu xxxxxxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 1 x §211 odst. 1 tr. xxxxxxxx x některé xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" (xxx xxx 15. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx).

24. Xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednoho xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx stanovisko xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odvolání xxxxxxxxxx zabýval, s xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx toliko stručně xxxxxxxxxx.

25. X právní xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nicméně xxxxxxxxx xxxxx. X xxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 20.12.2016, xx. zn. 5 Xxx 1414/2016, neplynou xxxxxx xxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s poukazem xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx nutno xxxxxxxx jako „xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §211 odst. 1 xx. xxxxxxxx dílem xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx pokusu xxxxx §21 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx x xxxxxxxxx kvalifikované xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx" (což xx xxxxxxxxxx právnímu xxxxxx vyjádřenému x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx (a xxxxxxx xxx x jiné xxxxx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxx tomu xxxxxxxxxx (viz zejména xxx 1. x 26. xxxxxx xxxxxxxx).

26. X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 20.12.2016, xx. xx. 5 Xxx 1414/2016, xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx souvisejících úvah Xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxx xxxxxx x. 5) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xx věci účastnit xxxxxx pomoci (šlo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx překlenovacího xxxxx xx výši 200 000 Xx). X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx č. 5 nedospěl k xxxxxx, xx xx xxxxxxx obviněných xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx trestné xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §211 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podvodu xxxxx §211 odst. 1, 4 xx. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx, xxx to x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyložily xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x. 5 x xxxx 42. xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dictum vyjádřil xxxxx (který xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx xxxxxx x dané xxxx xxxxxxxxx), xx „... x xxxxxxxx, xxx hlavní xxxxxxxxxx X. V. a X. X. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. X. xxxxxxxxxxx X. X. x xxxx xxxxxxxxx předem vyplněné x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx a xxxx příjmu) s xxxxxxx dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, tj. x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx čin xxxxxxxxx xxxxxxx dokonán, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x základní skutkové xxxxxxxx podle odstavce 1. X tomto xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x následnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti X. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x. x., tak nevznikla xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x odst. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obviněných X. X. x X. X. xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 1 x §211 xxxx. 1, 4 xx. zákoníku..., xxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx úvěrového podvodu xxxxx §211 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx stadiu xxxxxx xxxxx §211 xxxx. 1, 4 xx. xxxxxxxx".

27. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x x xxxxxxx na xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx východiska xxxxxxx xxxxxxxxx práva hmotného xxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx právním názorem xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx následující.

28. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §211 xxxx. 1 xx. zákoníku je xxx. xxxxxxxxx dokonaným xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x něj xx xxxx dochází xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx trestného xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx, xx xxxx pachatel při xxxxxxxxxx úvěrové smlouvy xxxx xxx čerpání xxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zkreslené xxxxx xxxx xxx-xxxxxx xxxxx zamlčí. V xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx úvěru na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jelikož pro xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, popř. xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §211 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vyvolání xxxxxxxxxxx xxxxxx, ale již xxxxxxxx takové xxxxxxx, xxxx x činy xxxxxxxxx hrozící (viz xxxx. XXXXXXXXXX, X. x xxx. Trestní xxxxx hmotné. Xxxxxx xxxx. 2. vyd. Xxxxx: X. H. Xxxx, 2012, s. 344; xxxx. přiměřeně xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 17.4.2009, xx. zn. XXX. XX 1748/08, xxxxxxxxxxx xxx x. 88 x xxxxxx 53 Xx. x. x usn. XX).

29. X předčasně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusům x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §211 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vymezené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úvěrového podvodu [xxx §211 odst. 4, xxxx. 5 xxxx. c), xxxx. 6 xxxx. x) xx. xxxxxxxx]. Takovým xxxxxxxx tedy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §211 odst. 1 xx. xxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §211 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx, xxxxxxx však x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx, x xxxx xx pachatel xxxxxxx xxxxx xxxxxx trestného xxxx. Vzhledem ke xxxxxxxxxxx, že základní x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxx skutková podstata xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx znaků xxxxxxxx xxxxxxxx podstaty příslušného xxxxxxxxx činu, neboť xx xxxxxxx spojením xxxxxxxx skutkové podstaty x okolnosti podmiňující xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pokusy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx posuzovat xxxx jeden xxxxxxx xxx, x xx „xxxxx xxxx pokus xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §211 xxxx. 1, xxxx. 4 nebo xxxx. 5 písm. x) xxxx xxxx. 6 xxxx. x) xx. xxxxxxxx.

30. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plyne, xx „[x]xxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx skutkové podstaty xxxxx §211 xxxx. 1 nebo 2, xxx xxxx úmysl xxxxxxxx xx způsobení xxxxx velkého xxxxxxx, xxx xx xx xxxx nepodařilo realizovat, xxx x pokus xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §211 xxxx. 1 xx 2, odst. 6 xxxx. a). ... Xxxxxxxx kvalifikovaná xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podstaty x xxxxx xxxxxxxxxxxxx použití xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx x některých svých xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" (xxx XXXXX, X. x xxx. Trestní xxxxxxx: xxxxxxxx.11. xxx. §140-421. 2. xxx. Xxxxx: X. H. Xxxx, 2012, x. 2113-2114).

31. Xxxxxxx závěry xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (který je xxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxx činem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx), z xxx xxxxx, že „základní x kvalifikovanou skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx naplnit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ale je xxxxx, xxx pachatel xxxxxxx xxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění základní x kvalifikované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xx. v xxxxx xxxxxxx zmocnit se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 20 000 Kčs (xxxx 500 000 Xx), xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx uskutečnit tento xxxxx. Jestliže xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nezmocnil, x xxxxxxxxxx tak xxxxxxx xxxxx, není jeho xxxxxxx čin xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxx základní xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1, §234 xxxx. 1, 2 xxxx. x) xx. xxx.“ (xxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 12.4.1979, xx. xx. 11 To 17/79, xxxxxxxxxxx pod x. 2/1980 Sb. xxxx. xx.).

32. Xxxxxxx judikaturní xxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx zmocnit xx xxxx x xxxxxxx dosahující nebo xxxxxxxxxxx částku 500 000 Kč [xx. xx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §173 xxxx. 2 písm. x) tr. xxxxxxxx], xxxxx úmysl se xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, tj. xxxxx základní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx podmiňující xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxx dokonání takového xxxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx xx xxxxx vyžaduje, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx znaky, xxxx jak znaky xxxxxxxx skutkové xxxxxxxx, xxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx znakům xxxxxxxx xxxxxxxx podstaty. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1, §173 xxxx. 1,2 xxxx. x)“ (xxx XXXXX, X. x kol. Trestní xxxxxxx: xxxxxxxx. II. xxx. §140-421. 2. xxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2012, x. 1732).

33. X xxxxxxxxx pak xxxxxxxx x xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx skutku xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dokonaného x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, a xx právě v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x trestném xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sama xxxxxxxx xxxx škody uvedené x kvalifikované xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ani xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx pachatel zamýšlí xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxxxxxxxxx skutkové podstatě.

34. X xxxx lze xxxxxxxxx poukázat xx xxxxxxxx Xxx xxxxxxx xxxxx ze xxx 15.6.1995, xx. xx. Xxx 17/95 (publikovaný xxx x. 15/1996 Xx. rozh. xx.), x němž byl xxxxx případ xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx jedním xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se cizí xxxx. Xxxxxxxx soud xx xxx zabýval xxxxxx x úvahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx „[x] xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx ani xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx zamýšlel xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx značné xxxxx, jde x xxxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxx xxxxx §234 xxxx. 1 xx. xxx. X xxxxxxx, xxx škoda xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx zamýšlí xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxx podle §8 xxxx. 1, §234 xxxx. 1, 2 xxxx. b) xx. xxx. V případě, xxx xxx způsobená xxxxx sama xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx škodou, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobit, xxxxxxxxx xxxx škody xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx čin xxxxxxx podle §234 xxxx. 1,2 xxxx. x) xx. zák. xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx stadiu xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 tr. xxx., a xx x za okolností, xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, chtěl xxxxxx xxx, jejíž xxxxxxx nedosahovala sama x sobě xxxx xxxxxx xxxxx“ (srov. xxx ŠAMAL, X. x xxx. Trestní xxxxxxx: komentář. XX. xxx. §140-421.2. xxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2012, x. 1732).

35. Se zřetelem x těmto východiskům xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx o xxxxxxx, xxx lze xxxxxx xxxxxxxx jako (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx čin xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx ve stadiu xxxxxx, xxxxxxx. Obviněnému xx xxxxx ani x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx tím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

36. X xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx naproti xxxx xxxxxxxxx závěry vyjádřené xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 12.4.1979, xx. xx. 11 Xx 17/79. Xx xxxxx stranu xxxxx xxxx soudy xxxxxxx xxxxxx zjištěno, že xxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxxx xx výši xxxxxxx 500 000 Xx (x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxx), xxx xxxx xxx x souhrnu xxxxxxxx výše 5 000 000 Xx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxx obviněný ani xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podvodu značnou xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx (xxxxxx) xxxxx xxxxx xx kvalifikované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §211 xxxx. 5 xxxx. x) xx. zákoníku xxxxxxx, ačkoliv xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxx §211 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx. Vzhledem xx xxxxxxxxxxx (jak xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nelze tyto xxx skutkové xxxxxxxx, xxxxxxx naplnění xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx odlišného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx obviněného xxxxxxx xx skutkové xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně tudíž xxxxx názoru velkého xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx úvěrového podvodu xxxxx §21 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx x §21.1 xxxx. 1, xxxx. 5 xxxx. x) xx. xxxxxxxx.

37. Xxxxx xxx xxxxx nižších xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obviněného xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx trestné xxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx úvěrového xxxxxxx xxxxx §211 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx x jednak xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §211 xxxx. 1, odst. 5 písm. x) xx. xxxxxxxx xxxxxxxx xx stadiu xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxx ani xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dvojího xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx oporu xxxxxxxxx článek 40 xxxx. 5 Listiny xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (xxx XXXXXXXXX, X., ŠIMÍČEK, X., XXXXXXXX,X., XXXXXXXX, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Komentář. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx ČR, x. x., 2012, x. 822, x xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx dne 28.11.2018, xx. xx. II. XX 482/18, xxx 57.), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přičetly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutkovou podstatu xxxxxxxxxx x §211 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx přečinu x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx). Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čin x která měla xxxxxx pouze xx xxxxxx pokusu.

38. X xxxxxxx na výše xxxxxxxxx skutečnosti xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx stupně xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxxx státním zástupcem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x odst. 1 písm. x), 1) tr. x. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx, xxxxx i materiální xxxxxxx.

39. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx kolegia Nejvyššího xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xx. x. xxxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx Králové xx xxx 17.7.2018, sp. xx. 11 Xx 191/2018. Podle §265k xxxx. 2 xx. x. xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x níž došlo xxxxxxxx, pozbyla xxxxxxxx. Xxxxx §2651 xxxx. 1 tr. x. Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxx Králové xxxxxxxx, xxx věc x xxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.