Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx soud, xxxxx rozhoduje x xxxxxxxx, má xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx rozsudek xxxxx xx xxxxxx x xxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx k novému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx trestné xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx souhrnný xxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 tr. xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx zrušení xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tento xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xxxxx xxxxx zrušením, xxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxxx §44 xx. xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nemá-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx spojeno x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx věc xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxx projednání x xxxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx soud xxxxxxx xxxxxx úhrnný xxxxx xxxxx §43 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx, x xx xxx za xx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxx, xxx x za xx část viny, x xxx nově xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odvolacím xxxxxx.

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx: §259 xxxx. 1, 3 xxx. č. 141/1961 Xx., §43 xxxx. 1,2 zák. x. 40/2009 Sb.

Nejvyšší xxxx xxxxx §265i xxxx. 1 xxxx. x) tr ř. xxxxxx xxxxxxxx obviněného X. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxx 1.3.2018. xx. xx.11 To 56/2018, který xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x trestní xxxx xxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx-xxxxxx pod xx. xx. 1 X 111/2015.

l.

Dosavadní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx-xxxxxx xx xxx 6.5.2016, xx. xx. 1 X 111/2015, xxx xxxxxxxx X. X. xxxxx xxxxxx xxx xxxxx 1. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §251 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx x jednak xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx známce x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §268 xxxx. 1 xx. zákoníku x xxx bodem 2. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxx známce x xxxxx označením podle §24 xxxx. 1 xxxx. x), §268 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx. Xx tyto xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §251 xxxx. 1 xx. zákoníku xx xxxxxxx §43 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx x §60 xxxx. 1 xx. zákoníku x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vězení v xxxxxx 15 xxxxxx x xxx, xx xx povinen xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vězení xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx XX, a xx xx xxxxx xxxxxxxxxx klidu x xxxxxxxxxx volna x xxxx xx 10:00 xxxxx xx 17:30 xxxxx x od 19:00 xxxxx xx 8:30 hodin; x x ostatních xxxxx x době xx 18:45 hodin xx 6:00 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx-xx xx x tom xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §60 xxxx. 3 xx. xxxxxxxx. Xxxxx §68 odst. 1, 2, 3 tr. xxxxxxxx xx byl xxxxxx peněžitý xxxxx xx xxxxxx 465 xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 215 Xx, xxxx celkem ve xxxx 100 000 Xx. Xxxxx §69 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xx obviněný xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx peněžitý xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx trest odnětí xxxxxxx v trvání 9 xxxxxx. Podle §70 odst. 2 xxxx. x) xx. xxxxxxxx byl xxxx xxxxxxxxxx uložen xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxx specifikovaných xx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně (xxxxxxxxxxxx uvedeno) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x následujících xxxxxxxx. Xxx bodem 1. xxxxxx o xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx 29.3.2012 xx 23.1.2013 x xxxxx xxxxxxxx v XY xxxxxxxxxx nabízel x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx erektilní xxxxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxxxxx označené xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, k xxx xxxxxxxx výhradní xxxxx xxxxxxxx společnosti X. 1. B., xx xxxxxx X. X., USA, x Xxxxxx, k xxx xxxxxxxx výhradní právo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx E. X. xxx X., xx xxxxxx X. X. X., X., XXX. Xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx své xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xx prodával x xxxxxxxxx, xxx papírového xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x tím, xx xxxx xxx x xxxxxxx originálních xxxx Xxxxxx a Xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sítě uvedením xxxxxxxxx elektronické xxxxxx XX x xxxxxxxx x. YZ xx xxxxxxx xxxxxxx aukro.cz x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, s. x., xxxxxxxx zájemcům po xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jim xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x XX, XX a xxxxx. Xxxxxxxxx jednání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebyl osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x léčivy xxxxx §7 xxxx. 2 xxxxxx x. 378/2007 Xx., o xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx ve xxxxxxx jen „XxX"). xxxxx xxxxxxxxx výdej xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx §84 xxxx. 2 ZoL zajišťovat xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. lékárna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxx zásilkového xxxxxx xxxxx xxx xxxxx §85 odst. 1 XxX jen registrované xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vázán xx xxxxxxxx předpis. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedené xxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxx x 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxx.

3. Xxxxxx xxx bodem 2. xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx trestnou činnost, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx X. dne 23.1.2013, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx X. P., x xxxx, xxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předtím xxx xxxxxx, xxx xxxx popsáno shora, xxxx xxx po xxxx jeho uvěznění xxxxx něho xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx erektilní dysfunkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrannými xxxxxxxx Viagra x Xxxxxx, x nimž xxxxxxxx výhradní právo xxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxxxxxxx. X jeho xxxxxxx pak obviněná X. P. prodala x období od 24.1.2013 xx 11.3.2013 xxxxxxx x 11 xxxxxxxxx konkrétně xxxxxxxxx xx výroku rozsudku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx známkou Viagra x Xxxxxx x xxxx xx účelem xxxxxxx prodeje přechovávala xxxxx tablety xxxxxx xxxx, xxxxx x xx xxxx xxx 11.3.2013 xxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx X. X. xxxxxxxx. O tomto xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 29.9.2016, xx. xx. 11 To 389/2016, xxx, xx xxxxx §258 odst. 1 xxxx. d), xxxx. 2 xx. x. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx §259 xxxx. 3 xx. x. xxx xxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxx §67 xxxx. 1 x §68 odst. 1, 2 xx. xxxxxxxx uložil obviněnému xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx 465 denních xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 215 Kč. Xxx xxxxxx, že by xx stanovené lhůtě xxxxx xxxxxxxx trest xxxxxxx, stanovil xxxxx §69 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody x xxxxxx 9 xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze xxxxx xxxxxxxx X. P. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §265x xxxx. 1 xxxx. x) a 1) xx. x. X xxxxx dovolání xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx svým xxxxxxxxx xx xxx 3.5.2017, xx. xx. 5 Xxx 213/2017, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx č. 3/2018 Xx. rozh. xx., xxx, xx podle §265x xxxx. 1 xx. x. xxxxxx xxxxxxxx Krajského soudu x Praze xx xxx 29.9.2016, xx. xx. 11 Xx 389/2016, xxxxx i xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx-xxxxxx xx xxx 6.5.2016, xx. zn. 1 X 111/2015. Xxxxx §265x xxxx. 2 xx. x. xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obsahově navazující xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke xxxxx, k xxx xxxxx xxxxxxxx, pozbyla xxxxxxxx. Xxxxx §2651 xxxx. 1 xx. x. xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Praha-východ, aby xxx v potřebném xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x doplnění xx provést, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx názory x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx) xx xxxxxx §265x xxxx. 2 xx. x.

6. Xxxxxxx xxxx Xxxxx-xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx rozsudkem xx xxx 29.6.2017, xx. xx. 1 X 111/2015, xxxx xxxxx uznal obviněného xxxxxx xxx bodem 1.xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx neoprávněného xxxxxxxxx xxxxx §251 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx x jednak xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §268 odst. 1 xx. zákoníku x xxx xxxxx 2. xxxxxx o xxxx návodem x xxxxxxx porušení práv x xxxxxxxx známce x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 písm. x) x §268 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx. Xx to xxxxxx xxxxxxxxxx úhrnný xxxxx, x xx trest xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 15 měsíců, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx 465 xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 215 Xx x x náhradním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 9 měsíců x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx v rozsudku xxxxx prvního xxxxxx.

7. Xxxxx posledně uvedenému xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx podal obviněný xxxxxxxx, x němž xxxxxxx Xxxxxxx soud x Praze xxxx xxxxxxxxx ze xxx 5.10.2017, xx. zn. 11 Xx 361/2017, xxx, xx xxxxx §258 odst. 1 xxxx. x), x), xxxx. 2 tr. x. zrušil xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx 2., xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx a x tomto xxxxxxx xxxxx §259 xxxx. 1 tr. ř. xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx-xxxxxx xx xxx 20.11.2017, sp. xx. 1 X 111/2015, xxx posléze xxxxxxxx X. P. xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x) x §268 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx. Xx tento xxxxxxx čin x xx přečiny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §251 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx x porušení xxxx x ochranné xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §268 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx, jimiž xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx 1. xx xxxxxx x xxxx x rozsudku Okresního xxxxx Xxxxx-xxxxxx xx xxx 29.6.2017, sp. xx. 1 T 111/2015, který xx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx, xx. xx. XX To 361/2017, xxxxx právní moci xxx 5.10.2017, xx xxx xxxxxx podle §251 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx za xxxxxxx §43 xxxx. 1 x §60 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxxxxx trest xxxxxxxx vězení v xxxxxx 15 xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xx xx xxxx výkonu xxxxxx domácího xxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxx bydliště na xxxxxx XX, a xx ve dnech xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx od 10:00 xxxxx xx 17:30 xxxxx x xx 19:00 hodin do 8:30 hodin; a x xxxxxxxxx dnech x době od 21:00 hodin xx 8:15 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, nebrání-li xx x tom xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §60 xxxx. 3 xx. xxxxxxxx. Podle §68 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx výměře 400 denních xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 2, 3 xx. xxxxxxxx xx xxxx 200 Xx, tedy celkem xx výši 80 000 Xx. Xxx xxxxxx, že obviněný xx ve stanovené xxxxx xxxxxxxxx peněžitý xxxxx, byl xx xxxxx §69 odst. 1 tr. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 8 měsíců. Xxxxx §70 odst. 2 xxxx. a) xx. zákoníku xxx xxxx obviněnému xxxxxx xxxxx propadnutí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx výroku xxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx věci xxxxxxxx xxxxx).

9. Xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx známce x jiným xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 písm. b) x §268 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xx obviněný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx uvedeno) xxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx činnost, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx X. dne 23.1.2013, xxxxxx xxxxxxxx, obviněnou X. X., k xxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v trestné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx páchal, xxxx xxx xx dobu xxxx uvěznění místo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx prostřednictvím inzerátů xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx známkami Xxxxxx a Cialis, xxxx xxxxxxx těchto xxxx, k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. X jeho xxxxxxx xxx obviněná X. X. nabízela x xxxxxxx x xxxxxx xx 24.1.2013 xx 11.3.2013 xxxxxxx ve 12 xxxxxxxxx konkrétně xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxx, xx si xxxx xxxxxx, xx by xxxxx xxx x xxxxxxx, a xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx nerušit práva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx účelem xxxxxxx prodeje xxxxxxxxxxxx xxxxx tablety těchto xxxx, které u xx xxxx xxx 11.3.2013 nalezeny. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx svému xxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxx) xxxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxx obou xxxxxx xxxxxxxx, xx. xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx volní, x xx xxx xx vztahu x xxxxxxxxx návodu, xxx x ve xxxxxx x xxxxxxxx obviněné X: P.

10. Proti xxxxxxxxxx rozsudku xxxxx xxxxxxxx M. X. xxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Praze usnesením xx xxx 1.3.2018, xx. xx. 11 Xx 56/2018, xxx, xx xx podle §256 tr. ř. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxx xxxxxxxx X. X. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §265x xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx. x. X úvodu svého xxxxxxxx obviněný nejprve xxxxxxxxxxxxxx dosavadní průběh xxxxxx, posléze xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení. Obviněný xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze xx xxx 1.3.2018, xx. xx. 11 Xx 56/2018 (xxxx xxx xxx ...,,xxxxxxxx xxxxxxxxxx") ve spojení x xxxxxxxxxxxxxx „třetím" xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx dne 20.11.2017, xx. xx. 1 X 111/2015, xxxxx xx též xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx.

12. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedl xxx xxxxxxx, které podle xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvod xxxxx §265b xxxx. 1 písm. x) xx. ř. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kvalifikace xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx odsuzujícím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxx obsaženými x usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 3.5.2017, xx. xx. 5 Tdo 213/2017, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx. X novém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx totiž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednání, x xx xxx. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx P. X. xxxxx popis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx směru xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu x xx za to, xx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx naplněn dovolací xxxxx xxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxxx, x) xx. x.

13. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx rozhodnutími xxxxx xxxxxxx stupňů naplněn x dovolací xxxxx xxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x., xxxxxxx mu xxx xxxxxx úhrnný trest xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx 1. xx výroku x xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx-xxxxxx xx xxx 29.6.2017, xx. xx. 1 X 111/2015, xxxxx xxxxx právní xxxx xxx 5.10.2017. Přitom xxxxxxx úhrnného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přichází x xxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxx x jednočinný nebo xxxxxxxxx souběh xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x nichž xx rozhoduje xx xxxxxxxxx řízení jedním („xxxxxxxxx") xxxxxxxxx. Podle xxxxxx obviněného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o části xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxx odvolacího xxxxx xxxxx tento xxxxx x xxxx právní xxxx, ale xxxxx xx něj xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x dalším xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x vině xx xxxxx xxxxxx, měl xxx xxxxxxx samostatný xxxxx. Obviněný xx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxx uložen ani xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx užití §43 xxxx. 4 tr. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 1. xx xxxxxx x xxxx byla xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx nebyl xxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., neboť xx xxxxxx moci xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebylo možné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

14. Obviněný xxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, tak x xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, a xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx k xxxxxxxx

15. Xxxxxx zástupce Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x dovolání xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx námitky sice xxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxxxx xxxxxxxx důvod xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. g) xx. ř., nicméně xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx.

16. Xxxxxx zástupce xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nebyla xxxxxxxxxx vyjádřena subjektivní xxxxxxx xxx popisu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X. X. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxx známce x xxxxx označením xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x) x §268 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx. Xxxxx xxx x hlavní pachatelku - xxxxxxxxx P. X., xxx xxxx x xxx. xxxxxxxx xxxx vymezil ně-které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxxx obalů x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx) x dále xxxxxxxxxxx, xx si „xxxx xxxxxx toho, že xx xxxxx jít x xxxxxxx, x xx tak svým xxxxxxxx xxxx porušit xxxxx majitelů ochranných xxxxxx, xxxxxx jejím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx". Státní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx. Přitom x xxxxxxxxx xxxxxx skutku, xxxxx Nejvyšší soud xxxx předchozím zrušovacím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx ve vztahu x xxxxxxxx P. X. popsány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx stránka zde xxxxxx xxxxx vyjádřena.

17. Xxxxxxxx xxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxx obviněný xxxxxxxxxxx, neboť vady xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. xxxxxx podané xxxxxxxx obviněného xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx

18. Xxxxxxxx xxxx nejprve xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx formální xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení, a xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x opodstatněnosti xxxxxxxxxxx námitek xx xxxxxx x označeným xxxxxxxxx důvodům.

19. Xxxxxx xxx konstatovat, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. xx možno podat, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nesprávném právním xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx nesprávném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jde xxxx x nesprávný xxxxxx x xxxxxxx xxxxx trestního xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx prvního x druhého stupně. Xxxxxxxx xxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xx dán xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx obviněný xxxxxx x odsouzen, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestného xxxx, než xxxx x xxx spatřovaly xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nenaplňuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činu. Xxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxx může spočívat x x tom, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sice xxxxxxxxx xxxxxxxx určitého trestného xxxx, ale xxxxx xxxxxxx stupňů xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxx o xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx důvod xxxxx nespočívá x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx xxx v xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práva, xxx xx xxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxxxxx vlastní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx stupně vyhodnotily xxxxxxx xx názoru xxxxxxxxxx. Dovolání x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nemůže xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx proti tomu, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx důkazů, x jakém rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx mimořádný xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxx určeno k xxxxxxx pouze závažných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

20. Xxxxx §265x xxxx. 1 xxxxx, x) tr. x. xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx takový druh xxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx uložen xxxxx xx výměře xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x trestním xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

21. Xxxxxxxx X. P. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx zamítnuto xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx druhého stupně xxxx rozhodnuto xxx x xxxxxxx druhém xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx kladen xx xxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obviněného k xxxxxxxxxx padělků xxxx Xxxxxx a Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxx x xxxxx trestním xxxxxx xxxxx xxxxxx též xxxxxxx xxxxx uvedeným xxxxxxx kvalifikovaným xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přečinu xxxxxxxxxxxxx podnikání podle §251 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx a xxxxxxx porušení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x jiným označením xxxxx §268 xxxx. 1 xx. zákoníku (xxx xxxx).

22. Xxxxxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xx xxx 1.3.2018, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 20.11.2017. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx-xxxxxx, xx xxxxxxxx sice xxxxxxxx deklaroval xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §265x odst. 1 xxxxx, x) a x) xx. x., xx xx skutečnosti xxx na xxxxx xxxxx dovolací důvod xxxxxxx x §265b xxxx. 1 xxxx. 1) xx. x. x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, neboť xx xxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodl x zamítnutí xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku, xx. xxxxxxxx, xxxxx odsuzujícímu xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xx. proti xxxxxxxx xxxxxxxxx v §265x odst. 2 xxxx. a) xx. x., xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §265x odst. 1 písm. x) x x) xx. x.

23. Xxxx xxxxxxxxx xxxx samo x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx Nejvyšší xxxx jen xxxxx xxxxxx dovolání obviněného. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, protože xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx neopodstatněné.

c) X námitkám xxxxxxxxxx xxx dovolací důvod xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x.

24. Obviněný xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxx prvního xxxxxx xx-xxxxxxx svým třetím xxxxxxxxx xx xxx 20.11.2017 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xx xxx 3.5.2017, xx. xx. 5 Xxx 213/2017, xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx také xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx P. X. xxxxxx spíše xxxxxxxx vědomé xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxx obviněná xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vlastníka dotčené xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx neopodstatněnou.

25. Nejvyšší xxxx x xxxxxx xxxxxx nejdříve xxxxxxxxx, xxx xx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k ochranné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §268 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx činu xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx návodu xxxxx §24 xxxx. 1 písm. x) xx. xxxxxxxx xx xxx xxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx spáchat xxxxxxx xxx. Obviněnému X. X. xxxx konkrétně xxxxxxx za xxxx, xx „vzbudil x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx značené xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x pro xxxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxx nabízet x přechovávat". V xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx zopakoval závěry, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx vyslovil xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 3.5.2017, xx. xx. 5 Xxx 213/2017, xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx č. 3/2018-xX. Xx. xxxx. xx.

26. Xxxxxxxx nyní v xxxxxxxx xxxxx proti xxxxxx popisu xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxx nedostatečně xxxxxxxxx xxxxxxx zavinění xxxxxxxx X. P., xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx obviněného X. P. xx xxxxxx x jednání xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx pravdou, že xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zavinění xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x vyjádření xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x posuzované věci, xxxxxxxx xxxxxxx ve xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx dysfunkce xxxxxxx jako Xxxxxx x Xxxxxx, xx xxxxx x tyto xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxx skutku xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx (dovolatel) i xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx toho, xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, protože je xxxxxxxxx x xxx. xxxxxxxxx bez papírového xxxxx, xxx příbalového xxxxxx x za xxxxx xxxxxx xxxx (xx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - varianta x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx tak xxxxxx, xx. xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxx známce xxxxxxxxx, tedy xxxxxx xxx, aniž xx xx spoléhali na xxxxxxx xxxxxxxxx okolnost, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

27. Xxxxxxxx soud xxx xx svém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §15 odst. 1 xxxxx, x) xx. xxxxxxxx, xxxxxx též §15 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx, xx se xxx xxxxxx srozuměním. Xx xxxx pasáže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (ze xxx 3.5.2017, xx. xx. 5 Tdo 213/2017) xx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx stupňů xx xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx náležitě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx požadavkům, které xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dovolacím xxxxxxxx. Xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx zavinění xxxxxxxxxx, tedy xxx xxxxxx vědomostní, xxx x xxxxxx volní, x xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x jiném xxxxxxx xxx), tak x xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx obviněné X. X. V xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx (třetí) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

28. Xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx X. X. x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx o padělky, xxxxxxxxx xx sice xxxxxx o xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx, avšak xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx konkrétní okolnost, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x takové xxxxxxx (xxxx. by xx xxxxxx padělané xxxxxx xxxxx a xxxxx dokumentaci prokazující, xx xxx x xxxxx léky). X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx o xxxxxxx pachatelství xx xxxxxx §22 odst. 2 xx. xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jiné osoby, xxxxx by nejednala x xxxxxxxxxx formě xxxxxxxx. Xxxxxx slovy xx obviněný xxxxx xxxxx, xxxxx níž xxxxxxxx P. X. xxxxxxx pouze z xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx postavení x xxxx závažné xxxxx trestné součinnosti xx xxxxx návodu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

29. Xxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx obviněného, xxxxx xxx podřadil xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř., xxxx neopodstatněné.

d) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx důvod podle §265x odst 1 xxxx. x) xx. x.

30. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx předně xxxxxxxxxx, xx námitky xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx trestu x xxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx lze v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §265b xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., x xx xxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx takový xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx mu xxx xxxxxx trest xx výměře xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx čin, xxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xx. xxxxxxxx x polehčujících x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 x §42 xx. zákoníku, x v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo naopak xxxxxxx trestu xxxxx x dovolání xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vůči xxxxxx x trestu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxxx, x) xx. ř. x xxxxxxxxxxx jiného nesprávného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx dovolací xxxxx xxxxxxx x §265b xxxx. 1 písni, x) xx. x., xxxxx xx např. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x tom, xxx xxx xx neměl xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx viz k xxxx rozhodnutí pod x. 22/2003 Xx. xxxx. tr.).

31. Podle xxxxxxxxxx xxxx prvního xxxxxx x posledním xxxxxxx xxxxxxxxx ukládal xxxxxx trest, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x vině xxxxx xxxxxxx rozsudku xxxxx xxxxxxx stupně xx dne 20.11.2017 (xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxx 2. ve xxxxxx x xxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dne 29.6.2017, xxxxx v xxxx xxxxx nabyl xxxxxx xxxx xxx 5.10.2017, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx za xxx být xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx namítl, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o úhrnném xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx x v xxxxxx xxxx dovolacím xxxxxx xxxxxxxxx, nicméně xxxxxxxx ji nesprávně xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxxx, x) xx. x., xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxxx, x) xx. x.

32. Xxxxxxxx xx x dovolání xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx ze xxx 5.10.2017. xx. xx. 11 Xx 361/2017, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx o vině xxx xxxxx 2. x xx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx vrácena xxxxx prvního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x situaci, kdy xxxx xxxxx právní xxxx xxxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx pod xxxxx 1., xxxxx xxxxx uložen žádný xxxxx a xxx x xxxxxxxx xxx xxxxx trest xxxxxx.

33. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x odvolání xxxxxxx xxx xxxxxxxx výrok x xxxxxx podle §259 xxxx. 3 xx. x., xxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx část xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx rozsudku xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x části xx xxxxx §258 xxxx. 1 x 2 xx. x. zrušen xxxxx x xxxx, xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx se xxx xxxxxxx části xxxx vrací podle §259 xxxx. 1 xx. x. soudu xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Takový xxxxxx xx jeví xxxx xxxxxx a správný x více xxxxxxxx. Xxxxxx obviněný již xx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx trestné xxxxxxxx, za xxx xx byl pravomocně xxxxxxxx. Xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, totiž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx následovat co xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx měl xxxxxxx výchovný xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxx včasný xxxxx xx trestem xxxxxxx). Xxxxx tohoto xxxxxx xxx bude xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx souhrnného xxxxxx xxxxx §92 xxxx. 2 tr. xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x x případě odsouzení xxxxxxx stíhaného xxxxxxxxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kterým xx xx xxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxx mohlo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xx nadále xxxxxxx být xxxxxx xxxxxxx. Především však xxxxxxxxx xxxxxxxx situace, xxx xx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx, v xxx xxxxx k vrácení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxx obžaloby, popřípadě xx nebyl x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxx (xxxx. by xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, x postoupení xxxx apod.), musel xxx dodatečně xxxxxxxxx xxxxxxxx trest xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x jiném (xxxxxxxxx) odsuzujícím rozsudku, xxxxx xx ve xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx. Jinými xxxxx xx xx xxx takovém opačném xxxxxxx mohlo stát, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx část xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xx se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu §11 xx. ř., xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, x němž xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx.). Xxxxxxx opačný xxxxxx, xxxxx x x xxxx xxxx zvolil xxxxxxxx soud (tedy xx xxxxxxxxx o xxxxxx za xxxx xxxx, v xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního stupně xxxxxxxx), není xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx žádnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx uvedených xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zásadně xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx případě xxxxx xx xx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx nabude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxx xxxx.

34. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxx výrok x xxxx zčásti xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx prvního xxxxxx, xxxx-xx obviněného vinným x xx xxxxx, x níž xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx. Xxxxxxxx trest xxxxx xxxxxx soud xxxxx §43 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx pachatele xx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx dříve, xxx xxx soudem prvního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za jiný xxxx trestný xxx. Xx takového xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx dřívějšího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §92 odst. 2 xx. xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x druhu xxxxxx možné.

35. Naproti xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy x xxxxxxxx rozhodnutí odvolací-ho xxxxx xxxxxx část xxxxxx o xxxx x napadeném rozsudku xxxxx prvního xxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxx x části xx xxxxx x vině xxxxx x výrokem x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x něm svůj xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx xxxx x nyní xxxxxxxxxxxxx případě, uloží x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxx trest, xxxxx x ve xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V takovém xxxxxxx má být xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §43 odst. 1 xx. zákoníku, xxxxx xx xxxxxxx xx dva xxxx xxxx trestných xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxx není xxxxx xxxxx jiný xxxxx o trestu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xx něj xxxxx xxxxxxxx navazujících xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx změně, k xxx došlo xxxxx xxxxxxxx, pozbyla xxxxxxxx (§43 odst. xxxx. 2 xx. zákoníku xxxxx věta). Xxxx xxxxxx totiž ve xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a potrestáním xxxxxxx obstát, protože xx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx). X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x odborná xxxxxxxxxx (xxx XXXXX, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxx X. §1 xx 139. Komentář. 2. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2012 x. 584 x 585).

36. Xxx xxx xx základě xxxxx uvedeného xxxxxx xxxxxxxxxxx závěry. Xxxxxxxx xxxx, který rozhoduje x odvolání, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v důsledku xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního stupně xxxxxx moci x xxxxx současně zčásti xxxxx tento rozsudek xx výroku x xxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx x věc xxxxx soudu prvního xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx a rozhodnutí. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se trestné xxxxxxxx uzná obviněného xxxxxx, uloží xxx xxxxxxx zákonných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §43 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx, x xx xx současného xxxxxxx výroku x xxxxxx v předcházejícím xxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx vzhledem xx xxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, pozbyla podkladu, xxxxxxxx upustí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xx. xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soud x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trest x xxxxx věc xxxxxxx xxxxx xxxx x trestu xxxxx xxxxx prvního xxxxxx x novému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, uloží xxxxxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxx trest xxxxx §43 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx, x xx xxx xx xx část xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x za tu xxxx viny, o xxx nově rozhodl xxxxxxxxxxx rozsudkem xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxx ani v xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

37. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. xxxxxx xxxxxxxx obviněného X. X. xxxx zjevně xxxxxxxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx jemu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.