Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx (zástavní) xxxxxxx, jemuž xxxxx xxxxxxxx práva (nebo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jedním xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vedeného xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx na uspokojení xx zajištění, může xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jen xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxx, jímž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vezme xxxxx xx xxxxxxxxxx xx zajištění xxxx xxx „xxxxxx“, xx xx xxxxxx §43 xxxx. 2 xxxx xxxxx x. x. x. (potud přiměřeně xxxxxxxxxxxxxxx xxx §7 xxxxxxxxxxxxx zákona) xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, dokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx doplněno.

Je-li xxxxxx xxxxxxxx řešen oddlužením x je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx plnění splátkového xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx x insolvenčním xxxxxx uplatnil xxxx xxxxxxxx, jenž xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dlužníkem, xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx ze zpeněžení xxxxxxx (zajištění), xx xxxxxxxx (může xxxxxxxxx) xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx); xx xxxxx xxx xxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (zajištění) nepostačuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx, xx-xx xxxxxx dlužníka xxxxx oddlužením x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xx xx část xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxxx, xxxxx nebyla uspokojena x výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx (z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náležejícího xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxx xxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xx postupuje obdobně xxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx majetkové podstaty xxx xxxxxxxxx má xxxxx účinky xxxx xxxxxxxxx majetkové podstaty x xxxxxxxx (§398 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx: §43 xxxx. 2 xxx. x. 99/1963 Xx., §7, §167 xxxx. 1, §398 xxx. x. 182/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x. 1 Xxxxxx Xxxxxx x. x. je xxxxxx x rozsahu, v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx dne 24.5.2016, xx. zn. XXXX XX, 1 XXXX XX, kterou Xxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxx odvolání xxxxxxxx xxxxx xxxx X. xxxxxx usnesení soudu xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxx rozsahu dovolání xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx průběh řízení

1. Xxxxxxxxx xx xxx 11.8.2015, x. x. XXXX 78 1NS XX, Městský xxxx x Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxx“):

[1] Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx dlužníka (Xxx. X. X.) plněním xxxxxxxxxxx kalendáře (xxx X. xxxxxx).

[2] Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx XX. xxxxxx).

[3] Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxx XXX. xxxxxx) x xxxxx, xx konkurs bude xxxxxxxxxxx xxxx nepatrný (xxx XX. výroku).

2. Xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx x §54, 184, §192, §395 xxxx. 1 písm. x), §402 a §405 zákona x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxx x xxxxxxxxxxxx závěrům:

3. Xxxxxxx nemovitého xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 9 xxxxxxx Xx, x xxxxxxxxxxx tak xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 12 307 669 Kč.

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx dlužník xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 30 % uspokojení xxxxxxxx xxxxx §395 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxx zákona.

5. X xxxxxxx, xxx xxxxxx možné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nezbylo xxx xxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxxxx o xxx, že „řešením xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxxxx takové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

6. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx schválení xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x názorem xxxxxxxx, xx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx pořadí xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 1 [X. P. Xxxxxxxxxx x. x. (dále xxx jen „xxxxxxx x. 1)] x x. 4 [Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx banka, x. x. (xxxx xxx xxx „věřitel x. 4 nebo „xxxxx")] xxx, xx v xxxxxxx xxxxxx 12 671 101,82 Xx x 31 549 996,96 Kč xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx-xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx.

7. X xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx x Praze xxxxxxxxx xx xxx 24.5.2016, x. x. MSPH 78 XXX XY, 1 VSPH XX, xxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx XX. xx IV. xxxxxx a odmítl xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu X. xxxxxx.

8. Odvolací xxxx xxxxxxxxx poukázal xx xx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 4 xxxx xxxxxxx xxxx pohledávky, xxxxxxxx pak xxxxxx xxxxxxxx věřitele x. 4 X. X. xxxx xxxx x xxxxxx xxxx pohledávky.

9. Xxxxxxxx dospěl xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx x §55 xxxx. 3, §94 odst. 2 xxxx. c), §395 odst. 1, §398 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona x x §218 xxxx. x) zákona x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx (dále xxx xxx „x. x. x.“) - xx přezkoumání napadeného xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

10. X xxxxxxxx xxxxx xxxx X. xxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx [§218 xxxx. x) x. x. x.], neboť xxxxxxxxxx x xxxxxx odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx §55 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

11. X xxxxxxxx ze xxx 13.9.2012, „xx. xx.“ (xxxxxxx č. x.) 76 XXx XX, 102 XXXX XX (MSPH 76 XXX XX), přijal Xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx zákon x §192 xxxx. 4 xx znění xxxxxx x. 69/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, aby xx do skončení xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx.

12. X xxxxxxxx xx dne 23.1.2013, x. j. XXXX 43 XXX XY, 1 VSPH XX, xxxxx Xxxxxx soud x Xxxxx, xx xxxxxxx může měnit xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, tedy xx, xxx xxxxxx právo xxxxxxxxx zcela, xxxx xxxxxx, anebo nikoli, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx [§174 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k přihlášení xxxxxxxxxx [§136 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx]; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soud nepřihlíží (§173 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

13. X xxxxxxxx ze xxx 23.2.2015, „xx. xx. 4 XXXX XY“ (xxxxxxx č. x. XXXX 27 XXX XX, 4 VSPH XX), xxxxxx Xxxxxx xxxx x Praze xxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přihlášky, x níž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx uspokojování xxx pohledávky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx věřitele x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xx xxxxx chápat xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxx xxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxxx lhůty dle §192 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xx xx přihlašovací xxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxx změně xxxxxxxxx xxx §173 x §192 odst. 4 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx, přestože xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx pohledávky (vyjma xxxxx xxxx xxxx) xx xx xxxxxxxx xxxxx x jejímu xxxxxxxxxx xxx §192 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxx [11] xx [13]), xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx, že „xxxxxxxxx zajištění", xxxxx x obou xxxxxxxxx xxxxxxx věřitelé x. 1 a č. 4 xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nemá žádné xxxxxx xxxxxx. Není xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxx věřitelé xxxxx stali xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx částku 44 234 051,78 Xx (součet „nově xxxxxxxxxxxxx" částek xx xxxx 12 671 101,82 Kč+ 31 549 996,96 Xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx 12 953 Xx). Uvedený xxxxx xxxxx tím xxxxx, xx xxxxxxx x. 4 xxxx přihlášku xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

15. Xxx plyne x §398 xxxx. 3 poslední věty xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx (x tomto xxxxxxx xxxxxxx č. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) se xxxxx uspokojovat xxx x xxxxxxx zpeněžení xxxxxxxxx; jejich případně xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx uspokojovány xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávek xx xxxx 12 953 Xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 2 Mgr. X. X. xx výši 7 865 Xx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 3 Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx X. ve xxxx 1 551 Xx x z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 5 „Xxxxxxxxxx xxxxx“ (xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx Xxxxxxx xxxx) xx xxxx 537 Kč. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 11.8.2015 (X-17), xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxx) xxxxxxxxxx věřitele x. 3 co do xxxxxx 330 Kč. X xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx okolnost xxxx xx xx, že xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (12 953 Xx) nedosahuje xxxx, xxxxxx by xxxxxxx při svých xxxxxxxx xxxxxx splatit x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §398 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů xx xxxx 100 % xxxxxx pohledávek. Není xxxxx xxx důvod xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx (x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx již xxxxxxxxxx oddlužení xxx §405 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx x §395 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona. Odvolací xxxx xxxxx x xxxxxx XX. a XXX. výroku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (jakož x x závislém xxxx XX. xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípustné xxxxxxxx k §314 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x uvedeném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k dalšímu xxxxxxx xxx §406 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x němu

16. Xxxxx usnesení odvolacího xxxxx xxxxx věřitel x. 1 „v xxxxx rozsahu" xxxxxxxx, xxxxx přípustnost vymezuje xx smyslu §237 x. x. ř. xxxxxxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx závisí xx xxxxxxxx otázky hmotného xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx dovolacího soudu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, že napadené xxxxxxxxxx spočívá na xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx důvod xxx §241x odst. 1 x. s. x.), x xxxxxxxx, xxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx", xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx odvolacímu xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

17. X xxxxxx uplatněného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odvolacímu xxxxx xxxxxxxxxxx názoru, xx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx nezajištěnou až xx xxxxxxxx xxxxx xxx přihlášení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bez zřetele x tomu, že xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Dovolatel míní, xx xxxxxx „změna" xx částečným zpětvzetím xxxxxxxxxx pohledávky co xx xxxxxx xx xxxxxx §184 insolvenčního xxxxxx x xx xxxxxx zpětvzetí xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Obecně xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zajištění xxx pohledávky a xx zcela xx xxxx xxxxxxxxxx, jakým xxxxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxxx. Věřitel, který xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx mít xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx postavení xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zajištěnu xxxx, x proto je xx něm xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxx. zn. 2 XXXX XY x v usnesení Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxx. zn. 104 XXXX XX (xxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Xxxxx ze xxx 14.10.2014, č.j. 76 XXx XY, 104 XXXX XX (KSLB 82 INS XY).

19. Xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxx (x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx věřitelům) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §5 xxxx. a) x x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

20. X xxxxxxxx xx §167 xxxx. 2, §299 a §414 insolvenčního xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx vyslovuje xxxxxxxx, xx x xxx schváleném xx-xxxxxxx xxxxxxxx by se xxxx ex lege x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §398 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx mělo xxx x souladu xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele xxxxxxxxxx xx zajištění, x xx bude xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx ostatních xx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

21. Rozhodné xxxxx občanského soudního xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx (xx 29.9.2017) xx podává z xxxx 2. xxxxxx XX části xxxxx xxxxxx č. 296/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 292/2013 Xx., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

22. Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx dovolacího xxxxxx změnil xxxxxxxxx (x 31.3.2017) xxxxxxxx xxxxx (xx X. X. a. s. x, což se xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx usnesení.

23. Xxxxxxxx soud se xxxxxxx zabýval xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx.

24. Xxxxxxxxx výslovně xxxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx „x xxxxx jeho xxxxxxx", xxxx x x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterou odvolací xxxx xxxxxx odvolání xxxxxxxx proti xxxx X. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxx rozsahu Xxxxxxxx xxxx dovolání xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §243x xxxx. 1 x. x. x. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§243x odst. 3 x. x. ř. xx xxxxxxx x §218 písm. x) x. x. x.] [xxxxx xxxxxx, jímž xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, je oprávněna xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx] x xxxxxxxxxx [xxxxxxxx x §238 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x.]. Xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (žádný x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pojmout xxxx xxxxxxxxx závěru x xxxxxxxxxxxxxx odvolání xxxxx xxxx I. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu).

25. X rozsahu, v xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxx přípustné xxxxx §237 x. x. x., když pro xx xxxxxxx žádné x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtených x §238 o. x. x., a v xxxxxxxxx dovoláním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx x rozporu s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xx podání xxxxxxxx x této věci).

IV.

Důvodnost xxxxxxxx

26. Vady řízení, x nimž Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přihlíží x xxxxxx povinnosti (§242 xxxx. 3 o. x. ř.), xxxxxx xxxxxxxxx namítány a xx spisu xx xxxxxxxxxx, Nejvyšší xxxx xx xxxxx - x hranicích právních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxx důvod uplatněný xxxxxxxxxxx, xxxx správností xxxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxxxx soudem.

27. Právní xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nesprávné, jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx podle právní xxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, sice xxxxxxx xxxxxxx, nesprávně xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

28. Skutkový xxxx xxxx, jak xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, dovoláním xxxxx (xxx xxxxxx být) xxxxxxxxxx x Nejvyšší xxxx z něj xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx právní xxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxxx (xxx z xxxx vyšly xxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx):

[1] Věřitel č. 1 xxxxxxxxx 11.4.2014 xx insolvenčního řízení xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx v celkové xxxx 20 844 070,23 Kč xxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.6.2008) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcmi xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[2] Xxxxxxxxx xx xxx 3.3.2015, x. x. XXXX 78 1NS XX, xxxxxxx insolvenční soud xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tak xxxxx neučinili, aby xxx pohledávky xxxxxxxxxx xx insolvenční-ho xxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxxxx x úpadku.

[3] Xxxxxxx x. 4 přihlásil xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx 30.3.2015 xx insolvenčního xxxxxx své nevykonatelné xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 31 549 996,96 Xx jako zajištěné (xx základě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) označeným xxxxxxxx xxxxxxxx.

[4] Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 6.5.2015 (P4-2) xxxx xxxxxxx x. 4 xxxxx zpět právo xx uspokojení přihlášených xxxxxxxxxx x celkové xxxx 31 549 996,96 Xx xx xxxxxxxxx.

[5] Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 7.5.2015 (Xx-2) vzal xxxxxxx x. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxx 1 733 319,32 Xx představující xxxxxxxxx jistiny a x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xx xxxx 9 210 750,91 Xx x xxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxx) příslušenství na xxxxxxxxx 10 937 782,50 Xx.

[6] Xxxxxxxxx xx xxx 7.8.2015, x. x. XXXX 78 INS XY, xxxx xxxxxxxxxxx soud xx vědomí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 4 xx xx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka, x xxx, že x xxxxx xxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele x. 4 xxxxxxxxxx.

[7] Usnesením xx dne 11.8.2015, x. x. XXXX 78 XXX XX, xxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 1 xx xxxx 10 944 070,23 Xx xxxxxxxx dlužníka, x xxx, xx v xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 1 xxxxxxxxxx.

[8] Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx věřitelů x. 1 x 4 xx xxxxxx 11.8.2015 (X-17).

[9] Usnesením xx xxx 8.10.2015, x. j. MSPH 78 XXX XX, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx vědomí xxxxxxxx xxxxxxxxx přihlášky xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 4 xx xx částky 12 990 723,54 Xx, x xxx, xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx usnesení xxxxx xxxxxxxx x. 4 x insolvenčním xxxxxx x tento xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nadále x xxxxxxxxxxx ve xxxx 18 559 273,42 Xx.

[10] Usnesením xx xxx 23.12.2015, x. x. XXXX 78 XXX XX, připustil xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 4 (xxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxx J. X. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 18 559 273,42 Xx.

[11] Usnesením xx xxx 15.6.2016, x. x. XXXX 78 XXX XX, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxx x. 4 (J. X.), x xxx, xx právní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

29. Xxx xxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxx xxxx rozhodná xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

§8 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx-xx xxxxx xx-xxx x části xxxxx xxxxxxx některého ze xxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

§165 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx uplatňují xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x závislosti xx způsobu řešení xxxxxx, x to xxxxxxxx xxx konkursu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx oddlužení, xxxxxxxxx-xx zákon jinak.

...

§167 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

(1) Zajištění xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx pohledávky nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx rozhodující doba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nedohodnou-li xx xxxxxxxxx věřitelé písemně xxxxx.

...

(4) Zpeněžením věci, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetkové hodnoty x insol- venčním xxxxxx zaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x případě, xx xxxxxxx přihlášku xxx xxxxxxxxxx.

...

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§174 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

...

(3) Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx na její xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx; nestane-li xx xxx, xx xx xx xx, xx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení uplatněno xxxxxx.

...

§184 (insolvenčního xxxxxx)

(1) Xxxxxxx, který podal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx něhož se xxxxx jako na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, může xxxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxxxx řízení vzít xxxxxxxxx pohledávky xxxx. Xxxxxxxxxxx soud vezme xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx-xxxxx, které xx zvlášť doručuje xxxxxxxx, dlužníku a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; odvolání xxxxx xxxx může xxxxx jen věřitel xxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx do řízení xx xxxxx xxxxxxxx (§183 odst. 2). Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

...

§186 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

(1) Jestliže xxxxxxxxxx přihlášeného xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, insolvenční soud xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx správci. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx odůvodněno, xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx důvod xxxxxx xxxxxxxxxx.

...

§187 (insolvenčního xxxxxx)

Xxx část přihlášené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §184 xx 186 obdobně.

§190 (insolvenčního xxxxxx)

Xxxxxxxxx jednání

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xx přezkumném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

...

§192 (insolvenčního xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek

...

(4) Xxxxxxx xxxx až xx xxxxxxxx přezkumného xxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, měnit xxxx xxxxxxxxxxxx pohledávky. Xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nařízeném xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxx ostatním xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§398 (insolvenčního zákona)

...

(2) Xxx oddlužení zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx o zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxxxxxx splácet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x nich xxxxx xxx xxx xxxxxx rozhodnutí nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky. Tuto xxxxxx xxxxxxxx dlužník xxxxxxxxxxxxxxx insolvenčního správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx tomto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle ustanovení x xxxxxxxxx zajištění x xxxxxxxx.

...

§402 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Právo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pouze nezajištění xxxxxxxx, kteří včas xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx věřitelé nehlasují xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx xxxx xxxxxxxxx pohledávky. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dlužníkovi xxxxxx x osoby, xxxxx xxxxx x dlužníkem xxxxxx.

...

§409 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

...

(3) Xxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx zajištěné xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx o xx xxxxxxxxx věřitel. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištěnému xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§411 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

...

(2) Xxxx-xx některá x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře, xxxxxxx, hradí dlužník xxxxxx připadající podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx uspokojení x xxxxxxxx lhůtách x xxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxx pohledávky. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxx připadající xxxxx splátkového xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx věřitele xxxxxx plánem jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx podobě, pro xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxx v xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx změn.

30. Xxxxxxxx xxxx se xx xxx judikatuře xxx zabýval xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x insolvenčním řízení, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

31. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pohledávky v xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.11.2011, sen. zn. 29 XXXX 16/2011, xxxxxxxxxx xxx x. 54/2012 Sbírky soudních xxxxxxxxxx a stanovisek (xxxx xxx „X 54/2012“), usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 27.11.2014, xxx. xx. 29 NSČR 39/2014, xxxxxxxxxx xxx x. 39/2015 Xx. xxxx. xxx.].

32. Xxxxxxxxxx §195 xxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x popření xxxxxxxxxx xx do xxxxxx xxxxxx xxx (x) xxxxx..., je-li xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištění. Xxxxxx xxxxxxxx x §192 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx x ustanovení xx xxxxx účinném xx 30.3.2011) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx do xxxxxxxxxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávky x §184 (xx xxxxxxx x §187) insolvenčního xxxxxx dovoluje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx, kde věřitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení s xxxxxx na uspokojení xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx rámci x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxx, xxxxxx , xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zpět (xxxxxx xxxxxx může xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výhodný xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx uspokojení xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx je nízká x xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx, jehož xx se xxxxxxxx xxxxxxxx dostalo jako xxxxxxxxxxxxx - xxxx. §398 xxxx. 3 xxxxxxxx větu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Právo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx může být (x intencích §195 x §196 insolvenčního xxxxxx) xxx „odděleno" xx přihlášené pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx takto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx [X 54/2012, usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 28.3.2012, xxx. xx. 29 XXXX 32/2011, uveřejněné xxx x. 112/2012 Xx. xxxx. xxx. (xxxx xxx „R 112/2012“)].

33. Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pohledávku xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx) i později; xxxx xxx ale xxxxxx nej xxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxx mu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxx. §192 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx (xxx xxxx o xxxxxxxxxx ve znění xxxxxxx xx 30.3.2011)]. Xxxxxxxxxx práva na xxxxxxxxxx pohledávky ze xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx i v xxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx" xxxxxx xxxx (X 54/2012, X 112/2012).

34. Xx xxxxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxx x xxxxxxxxxx zásadou), xxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx věřitele, xxx xxx přihlašování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právo xx uspokojení xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx, xx nichž xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákon (§5 xxxxxxxxxxxxx zákona). Je-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, nemůže být xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx věřitele xxxxxxxxxx jakákoli spekulace, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 31.10.2017, sen. xx. 29 XXXX 123/2015).

35. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zjednodušeně xxxxxx xxxxxxxxx režim, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pravidel, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx uspokojení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx (§398 xxxx. 3 poslední xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx po vyčerpání xxxxxxx zajištění xxx xxx xxxxxxxxx nedostává xxxxxx dalšího (k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řešení xxxx. xxxxxxxxxxx obsaženou x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 6.2.2014, xx. xx. 1. ÚS 3271/13, xxxxxxxxx na webových xxxxxxxxx Ústavního xxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxx (xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (§402 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona). Xxxxxxxxxxx zákon tím xxxxx bere xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx věřitelé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxx xxxxx, xx práva xx xxxxxxxxx xxxx jim xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, bez zřetele x tomu, jak xxxxx xxxxxxxx (xxxx. §398 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx §398 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) [xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.8.2016, xxx. zn. 29 XXxx 60/2014].

36. Zástavní xxxxxxx xx i xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxxxx zástavy xx xxxxxxxxx podstaty může xxxxxx vzdát xxxxxxxxxx xxxxx [xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 31.5.2007, sp. xx. 29 Xxx 784/2005, xxxxxxxxxx xxx x. 25/2008 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx „R 25/2008“)].

37. Xx tuto xxxxxxxxxx navázal Nejvyšší xxxx x xxxxxxxx xx dne 27.3.2018, xxx. xx. 29 XXXX 34/2016, následujícími xxxxxx:

38. Insolvenční xxxxx xxxxxxx i x xxxxxxxxxxx věřitelů x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx není xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxx požadovat uspokojení xx zajištění ve xxxxx zástavního práva (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxx věřitel xx tedy může xxxxxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx, bez zřetele x xxxx, xx xx zástavní právo xxxxxx (xxxx) xxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxx xxxxxxx (X 54/2012. R 112/2012, xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxx. xx. 29 XXXX 123/2015).

39. Xxxxx-xx x insolvenční řízení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x osobním xxxxxxxxx zástavního věřitele, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx práva xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx-xxxxxxxxxxx věřitele. Půjde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebude xxx zástavní xxxxxxx xxxxxx pohledávku, xxxxxx xx mohl v xxxxx řízení xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx). V xxxx xxxxxxxxx povede xxxxxxxxx zástavy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§299 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx do 31.12.2013, §167 odst. 4 xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxx účinném xx 1.1.2014).

40. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx zástavního xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zcela xxxxxxxxxx xxxx. xxx, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx oddlužení x xx zjevné, že xxx předpokládaném xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nižší xxx xxxxx, jehož xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx x budoucích xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (X 54/2012, X 112/2012, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx. xx. 29 XXXX 123/2015).

41. Xxxxxxxx věřitel, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx); srov. X 25/2008, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx mu xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx z výtěžku xxxxxxxxx zástavy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. §186 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx). Xxxxx-xx x insolvenční xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není osobním xxxxxxxxx, xxxxxxx tím xxxxxxxxxx věřiteli právo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx (xxx xxx ,,xxxxxxxx xxxxxxxxxx“).

42. Xxxxxxxx věřitel, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právem xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx „xxxx xxxx“ xxxxx xx „xxxxxxxxxx" uspokojení xxxxxxxxxx xx zajištění (xx xxxxxxxxx xxxxxxx) [X 54/2012, R 112/2012], x xx xxx zřetele k xxxx, xx xx xxxxxxxx nevzdal xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx zřízeno). Xx, xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx §184 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x §187 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), však xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx se xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxxx, respektive xx xxxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxxx (§89 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx (má xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxx (nyní již xxxxxxxxxxx) pohledávky z xxxxxx, xxxxxxxx (podle xxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxx) k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

43. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx účinném xx 31.12.2013 obsahoval xxxxxxxx, xx xx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zpeněžení xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx, v §299 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx 1.1.2014 xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx žádné obdobné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx je xx xxxxx v xxx, xx toto xxxxxxxx xx vzhledem x xxxxx §167 xxxx. 1 věty xxxxx insolvenčního xxxxxx (xxxxxxx „v rozsahu xxxxxxxxx") x §165 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx být (x insolvenčním xxxxxx xx) ve shodě x §8 insolvenčního xxxxxx modifikováno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx u xxxxxxxxx xx xxxxxxx řešení xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxxxxxxx ,,xxxxx" xxx xxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxx. Xxx reorganizaci xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (včetně xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx z nezajištěných xxxxx dlužníkovy xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx oddlužení „xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxx xxxxxxxx zakotvená x 398 xxxx. 3 xx xxxxxxx x §409 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona (xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxxxx zajištění).

44. Xxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §5 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx měla xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právem.

45. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx (x xxxxxx xxx xxx vykládána) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx, jemuž xxxxx hmotného xxxxx (xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx práva) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zajištěnou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxx pro xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx nezajištěnou (xxx xx zejména x xxxxxx způsobu xxxxxx úpadku oddlužením xxxxxx vedeno xxxxxx xxxxxxx si xx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxx xxxx xx nejvíc xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů x xxxxxxxxxx pravidlo xxxxxxxxx x §398 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona). Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx učinil xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx, podléhající xxxxxx §188 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

...

46. Xxx vyplývá xxxx. již x X 54/2012 x x R 112/2012, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx být (v xxxxxxxxx §195 x §196 xxxxxxxxxxxxx zákona) „xxxxxxxx" od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx-xx xx xxx (xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. §190 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxx xx po dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x takovým xxxxxxxxx v režimu §411 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxx přihlášený xxxxxxx se x xxxxxxxxx uspokojuje jako xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx §398 xxxx. 3 x §409 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx okamžik xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx. Xxx, xxx xxxx xxxxx vést xxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitele xxxxx, xx xx nikdo xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxx x okamžikem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx pohledávce.

47. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxxxx uspokojení xx xxxxxxxxx, sice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx nebrání x xxx, xxx (xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednáním x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxx za xxxxxx oddlužení xxxx xxxxx xx uspokojení xxxxxxxxxx xx zajištění (x xxxxx xxx xxxxxxx x tom, xxx xxxxxx zpětvzetí xxxxx přednosti xxxx xx vědomí postupem xxxxx §184 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), následkem takového xxxxxxxxx však xxx xxxx (nemůže xxx) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx pohledávka xxxx (xxx xxxxxxxx xxxx zajištěná, tedy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po zpětvzetí xxxxx xx uspokojení xx zajištění xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx).

48. X xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx lhůtu, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxx xxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx s ostatními xxxxxxxxxxxxx věřiteli. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx uspokojuje x xxxxxxxxx nezajištěnými xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

49. Xx výše citovaných xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx dovolací xxxx. Xxxxxx citované xxxx x odstavcích [37] xx [44] přitom Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxx xx xxx 28.6.2018, xxx. xx. 29 XXxx 50/2016.

50. Xx xxxx xxxxxxxxx judikatorním xxxxx xxxx Nejvyšší xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

51. Neobstojí bez xxxxxxx domněnka xxxxxxxxxx, xx i při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx se xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zajištění, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx [20] xxxx).

52. Xxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x odstavci [43], xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx věřitel, xxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxx, xxxx xx jeho xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zpeněžení zástavy (xxxxxxxxx), xx uspokojí (xxxx xxxxxxxxx) jen x výtěžku zpeněžení xxxxxxx (zajištění); xx xxxxx xxx xxxxxxx x tomu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx zástavy (xxxxxxxxx) nepostačuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištěného xxxxxxxx. Xxx xxxxx, xx-xx xxxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxxxxx a xx-xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele, xxxxx xxxxxx uspokojena x xxxxxxx xxxxxxxxx zajištění, xxxxxxxx (x výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx tomu xxx xxxxx, xx xxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx tytéž xxxxxx xxxx zpeněžení xxxxxxxxx podstaty x xxxxxxxx (§398 xxxx. 2 věta xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). V xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx prosazuje (xxx opět xxxxxxxxxx x xxxxxxxx [43] xxxx) xxxxxxxxxxxxxxx §165 xxxx. 1 x §167 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

53. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx (srov. xxxxxxxx [11] xx [14] xxxx), xx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx", které učinili xxxxxxxx č. 1 x č. 4 xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx před přezkumným xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx), nemá žádné xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxx na uspokojení xxxxxxxxxx xx zajištění x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx oddlužení plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uspokojuje x ostatními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. opět xxxxxxxx [46] xx [48] xxxx). Xxxxx xx dovolání xxxxxxxxxxxx.

54. X xxxx xxxx xxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx právo xx xxxxxxxxxx pohledávky xx zajištění, xxx xxxxx procesní xxxx xxxxxxxx x. 4 x 6. května 2014 (xxxx. odstavec [28] bod 4/ xxxx). Xx xxxxxx x nezajištěné pohledávce xxxxxxxx č. 4 xxxx pochybení xxxxxxxxxx xxxxx (jeho xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxx žádné účinky) xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxx č. 4 ukončil svou xxxxx x insolvenčním xxxxxx ještě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxx [28] xxxx 91 xx 11/ xxxx).

55. Xxxxxxxx xxxx ze 7.5.2014, jímž xxxx xxxxxxx x. 1 (xxxxxxxxx) xxxx „xxxxx xx xxxxxxxxxx přihlášené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx částky 1 733 319,32 Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx příslušenství xx xxxx 9 210 750,91 Xx“ (xxxx. xxxxxxxx [28] xxx 5/ xxxx), xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx-xx (xxxxx) xxxxx, aby xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx, jemuž xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx pro xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx pohledávky aby xxxxxxxxx xxxx nezajištěnou, x je-li xxxxxxxxx, xxxxxx tak xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxx odstraňovány xxxxxxxx xxxxx §188 insolvenčního xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx [45] xxxx), xxx xxxxxx mít xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx („xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxx na uspokojení xx zajištění), x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx pohledávky) xxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxx lze (xxxx xxxxxxxx, jelikož xxxxxxxxxxx vyvolat zamýšlený xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx) hodnotit i xxxxxxxx xx dne 11.8.2015, x. x. XXXX 78 XXX XX, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx takové „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ zajištění „xx vědomí", x xxx, xx v xxxxx xxxxxxx xx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 1 „xxxxxxxxxx".

56. Xxxxx řečeno, xxxxxxxxx (xxxxxxxx) věřitel, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (nebo i xxxxx procesního xxxxx) xxxx zřízeno zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zajištěnou xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na majetek xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx dlužníka, jako xxxxxxxxxx x právem xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, může do xxxxxxxx přezkumného jednání x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx právo xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx jako xxxxx; xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vezme xxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx xxx „xxxxxx", xx xx xxxxxx §43 xxxx. 2 xxxx xxxxx x. x. ř. (xxxxx přiměřeně aplikovatelného xxx §7 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) vadným podáním, x xxxxx soud xxxxxxxxxx, dokud xxxxxx xxxxx opraveno xxxx xxxxxxxx.

57. V xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx uzavírá, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx učiněné xxxxxxxxx x. 1 (xxxxxxxxx) xxxx žádné xxxxxx účinky, xxxxxxxx x xxxxxxxxx premisy, xx xx xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxxx tento závěr xxxxxxx (xxxxx, že xxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx zřízeno xxxxxx xxxxxxx jednáním pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx „zčásti").

58. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, aniž xxxxxxxxx jednání (§243a xxxx. 1 xxxx xxxxx x. s. x.), xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zamítl [§243x xxxx. a) x. x. x.].

59. Xxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxx, že xxxxxxxxxx, xx podáním xxxxxxxxx 8.7.2016 (X-41) xxxxxx xxxxxxxxx [xxx §243 xxxx. b) x. x. x.], xxx Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x §90 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxx podle §243 x. x. x. xxxxx odložit xxxxxxxxxxxxx xxx právní xxx xxxxxxxxx napadeného usnesení xxxxxxxxxx xxxxx vydaného x insolvenčním xxxxxx.