Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxx provozovatele xxxxxxx xx x §2 xxxx. b) xxxxxx x. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x §2 xxxx. 15 xxxxxx č. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx principu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx odpovědnost za xxxxxxx delikt xxxxx §125f xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx vlastnictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx vlastníkem vozidla xx xxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: nález Xxxxxxxxx xxxxx x. 116/2018 Sb.

Věc: Xxxxxx X. proti Krajskému xxxxx Libereckého xxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx Liberec (správní xxxxx X. xxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxx 31.3.2017 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla xxxxx §125x odst. 1 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx §10 xxxx. 3 xxxxx xxxxxx. Správního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX, xxxxxxxxxxx, xxx při xxxxx motorového xxxxxxx xx pozemní komunikaci xxxx dodržovány povinnosti xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx 12.7.2016 minimálně x xxxx od 13:02 do 13:09 xxx. x xxxxx xxx. Sokolovské v Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx uvedeným xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx IP 13x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx §4 xxxx. x) xxxxxx x silničním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestupku xxxxx §125x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že městská xxxxxxx xxxxxxxx xxx 7.9.2016 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správnímu xxxxxx xxxxx s příslušnými xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx X. stupně zjistil, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx žalobkyně, xxxxx xx dne 8.11.2016 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx, xx může xxxxxxx řidiče xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx 15.2.2017 xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x téhož xxx žalobkyni xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §125x xxxx. 1 xxxxxx x silničním provozu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 24.2.2017 xxxxx, xxxxxxx xxxxx X. stupně xxxx xxxxxxxxxx xx správním xxxxxx. Podaný xxxxx xxxxxxxxx informaci x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx vlastníkem xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tím xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ze dne 27.6.2016 xxxx xxx Xxxxxxxx M., který xxx xxx xxxxx xxxxxx provést xxxxxx xxxxxxx v registru xxxxxxxxxx vozidel, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx moc. Xxxxxxx uzavření této xxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx pan Tomáš X. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx provedena z xxxxxx, že xxxxxx xxxxx kontaktovat xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nevyhověl. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx na rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 6.12.2016, xx. 7 Xx 254/2016-33.

Xxx 29.3.2017 xxxxxxx xxxxx X. stupně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx. Žalobkyni xxxxxx xxxxx §125x odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx provozu xxxxxx xx xxxx 1 500 Xx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení ve xxxx 1 000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx X. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odvolání. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 28.6.2017 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx X. xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx žalobkyně xxxxxx. Xxxxxxx soud x Xxxx xxx Xxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxx soud“) xx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 27.8.2018, xx. 59 X 82/2017-51.

Krajský xxxx nejprve xxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx xxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zjištění pachatele xxxxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxxxxx byla xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx 8.11.2016. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Již v xxxx xxxx řízení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, s nímž xxx přestupek spáchán, x xxxx totožnost xxxxxx vozidla x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. si xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jistá. Takto xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx konstatování xxxxxxxxx xxxxxx X. xxxxxx, xx žalobkyně xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx odložením xxxxxxxxx. Za xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahájení xxxxxx xxxxx konkrétní osobě, xxxxxxx orgán X. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx dospěl k xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla (x xxxx x jeho xxxxxxxxxxx za správní xxxxxx xxxxx §125f xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zápisem xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx takovým. Xxxxxx xxxxx xx nerozhodné, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx soukromého xxxxx, xxxxxxxxx xx, kdo xx xxxx vlastník xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx to xxxx xxxxxxxxxx žalobkyně, xxx xx odpovědný xx xx, xxx x tímto vozidlem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu, x xx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx vozidlo již xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprostit (xxxx xxxxxxxx skutečného xxxxxx), xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx §125x xxxx. 5 xxxx. x) x x) xxxxxx o silničním xxxxxxx. Liberační xxxxx xxxxxxx xxx xxxx. x) pamatuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx neprokázala x ani xxxxxxxxx, xx xxxx porušením xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx důvod xxxxxxx xxx xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nejednalo x xxxxxxxx vozidla xxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx poznávací xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx žalobkyně (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx nesprávný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z odpovědnosti xxxxxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nález pléna Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.5.2018, xx. xx. Pl. XX 15/16, x. 116/2018 Xx. Dovodila x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx proporcionality xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx xxxxx §125f xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x kladnou xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx považovaná xx „xxxxxxxxxxxxx“ vozidla xx xxxxxx xxxx právní xxxxxx má objektivní xxxxxxx dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxx, xxx se xx budoucna nedopouštěl x použitím xxxxxxxxxxx xxxxxxx porušení svých xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Podle xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x situaci, xxx xxxxxxx provozovatel vozidla xxxx xxxx řidiči xx xx xxxxxx x vozidlu xxxxxxxxx xxxxxxxx práva xx xxxxxx relevantní oprávnění (xx. ani xxxx xxxxxxxxxx právo), xxxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx by xx xxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx coby xxx, xxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxx závadnému xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxx užívá xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx“, x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx právně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx, či xxx xxxxx xxxxxxxx. Nemožnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ (xx. xxxxxxxx, xx vozidlo xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx) xx v xxxxxxx xxxxxxx nesporně xxxxxxxxxx x nespočívá xxxxxx x obtížnosti xx xxxxxxxxxxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx opatření. Z xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stěžovatelky xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxx §125x odst. 5 xxxx. a) x x) zákona x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, když xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx citovaného xxxxxx Xxxxxxxxx soudu dostal xx flagrantního xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxx, xx xxx správní xxxxx X. xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx ještě x průběhu xxxxxxxxx xxxxxx založila xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení vedenému xxxxx xx podle §125x xxxxxx o xxxxxxxxx provozu, a xx bezprostředně následujícím xx jeho zahájení, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx tohoto řízení xxxx vydání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx X. xxxxxx. Xxxxx, xxxxxx xx správní orgán X. xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx tvrzení xxxxxxxxx xxxxxx, xx by xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx tvrzení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nemohl xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx ještě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §125x xxxxxx x silničním xxxxxxx. Představuje-li xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ztrátu xxxxxxx legitimace xxxxxxxxxxxx xxxx účastnice správního xxxxxx vedeného podle §125x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx legitimaci xxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kdykoli xx xxxxxx, xxxxx x xx v xxxxx správním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu (xxxxxxxxx).

Xxxxx pak xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vozidlu prostřednictvím (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx požadavek xxx xxxxxx xxx rámec xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xx povinností xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v souladu xx zásadou volného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §51 xxxxxxxxx xxxx x xxxx 2004. Xxxxx-xx správní xxxxx, xx některý z xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx přistoupit k xxxxxxxxx vedoucím k xxxxxxxxxx takové xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx kasační xxxxxxxxx xxxxxxx xx odůvodnění xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kasační xxxxxxxx xxxxxx.

X odůvodnění:

V. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx správním xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx právní xxxxxx

[16] Předmětem sporu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §125x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tj. xx xxx 12.7.2016.

[17] Podle §10 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx „[p]rovozovatel xxxxxxx xxxxxxx, xxx při xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx komunikaci byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pravidla xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx“.

[18] Xxxxx §125f odst. 1 téhož xxxxxx „[x]xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §10 xxxxxxxxx, xxx při xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řidiče a xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích stanovená xxxxx xxxxxxx“.

[19] Xxxxx §125x xxxx. 4 xxxxxx o silničním xxxxxxx „[x]xxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxxxx nezjistil skutečnosti xxxxxxxxxxxx zahájení řízení xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) řízení x xxxxxxxxx zastavil, protože xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“.

[20] Xxxxx §125x xxxx. 5 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx „[x]xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx neodpovídá, xxxxxxxx prokáže, xx x xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pravidel xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, odcizeno xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx tabulka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx x zápis xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“.

[21] Xxxxx §125x xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxx provozu „[x]xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přestupku xxxxx provozovatele xxxxxxx, x nímž xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §125x xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx řidiče vozidla xxxx známa xxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x

x) porušení xx xxxxx projednat xxxxxxxx xxxxxx x blokovém xxxxxx“.

[22] Xxxxx §125x xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx „[x]xxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx x xxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx skutek xxxxxxxx, xxxx xxxxxx částky, xxxxx splatnosti xxxxxx xxxxxx x další xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 a 7“. Xxxxx §125x xxxx. 6 xxxxx xxxxxx xxxxx, „[n]euhradí-li provozovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x uhrazení xxxxxx částky, xxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx řidiče xxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxx sdělení xx xxxxxxxx za podání xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1.“ Xxxxxxxxxx §125x odst. 7 xxxxxx x xxxxxxxxx provozu pak xxxxxxx, xx „[x]x-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx úřad ji xxxxxxxxxxx vrátí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

[23] Xxxxx §2 xxxx. b) zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx „[x]xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vlastník xxxx xxxx xxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx“. Xxxxxx xxxxxxxx provozovatele vozidla xxx odpovídá i xxxxxx xxxxxx obsažená x §2 xxxx. 15 zákona o xxxxxxxxxx provozu, podle xxxxx „[x]xxxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx je xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx silničních xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx“.

(…)

(x) X odpovědnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

[28] Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nesprávného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx liberačních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx. Stěžovatelka x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.5.2018, sp. xx. Xx. XX 15/16, x. 116/2018 Xx., z xxxxx xx. xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §125x xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxx provozu xx demonstrativní, nikoliv xxxxxxxxx.

[29] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx konstatuje, xx x odkazovaného xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx neplyne, Xxxxxxx xxxx se otázkou xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx liberačních xxxxxx xxxxxxxxx x §125x xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxx provozu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Zkoumal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele vozidla xx xxxxxxxx povinností xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x závěru, xx právní úprava xxxxxxxx x §125x xxxx. 1 zákona x silničním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

[30] X xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx stíhání správního xxxxxxx provozovatele xxxxxxx (§125x odst. 1 xxxxxx o silničním xxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přestupku řidiče xxxxxxx (125x xxxx. 4, §125h xxxxx xxxxxx) Ústavní xxxx xxxxx: „Xxxxx xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx o uložení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx §125g odst. 1 xxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jeho §125x odst. 5 - vyloučeno xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx stejné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.“ (xxxx. 67 xxxxxx). X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxx: „Odpovědnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §125f xxxx. 1 xxxxxx x silničním xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx buď xxxxxxxx, nebo jiná xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx. Xx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ovlivnit xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx x x §125f xxxx. 5 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx vylučuje jeho xxxxxxxxxxx xx správní xxxxxx v případech xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel.“ (xxxx. 75 xxxxxx). Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx "[x]xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx přistoupil xx xxxxxxxxx objektivní odpovědnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx existující xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x silničním xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx stav, xxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxx ve velkém xxxxx xxxxxxx postihovat. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx stal, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxx, který xx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx nezaznamenaly xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx možno xxxxxxxxx x konkrétní xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zastavení nebo xxxxx pak xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxx, xxx vozidlo xxxxxx, by xxxxxxx xxxx měl xxx xxxx xxxxxxxxxxxx.“ (xxxx. 79 xxxxxx).

[31] Stěžovatelka x této xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx Ústavní xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx provozovatel vozidla xxxx xxxx xxxxxx xx ve xxxxxx x vozidlu xxxxxxxxx xxxxxxxx práva či xxxxxx relevantní xxxxxxxxx (xx. xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Jinými xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx řidiče, xxxx. xxxxxxx vozidlo xxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx závadnému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

[32] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dvě xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx (která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu xx stíhání xxxxxx xxxxxxx) a xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípustností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vozidla, xx v citovaném xxxxxx nijak xxxxx xxxxxxxxx.

[33] Pokud jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Ústavní xxxx xxxxxx x závěru, xx „[x]xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx lze xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx jednání, xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, efektivní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx může x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx objektivní odpovědnosti xx pak může xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zpravidla xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx spravedlivé xxxxxxxxx mezi právy x xxxxxxxxxxx účastníků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x zjednodušení x xxxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx lépe xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx objektivní xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxx xx správním xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx nesplněním xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx kvalifikovaná xxxxxxx, xx xxx xx xxxx podílet xxxxx počet xxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.“ (xxxx. 60 x 61 xxxxxx).

[34] Odpovědnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx správní xxxxxx podle §125x xxxx. 1 xxxxxx x silničním xxxxxxx xx xxxx odpovědností xxxxxxxxxx (nezkoumá xx xxxxxxxxx xxxxxxxx), přičemž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nastupuje xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx fyzickou xxxxx (řidiče xxxxxxx). X xxxxxxxxxxxx věci xxxx podmínka xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §125f xxxx. 4 zákona x silničním provozu xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x souladu x §125h xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx) výzvou x úhradě xxxxx §125x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ze dne 8.11.2016. Xx xxxx xxxxx však nijak xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vozidla x xxxx xxxxxxxx přestupku. Xxxxxxx soud proto xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx - xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx neexistence xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx konkrétního xxxxxx - reálnou xxxxxxxxxxx přestupce xxxxxxx. Xxxxxx, kterým správní xxxxx I. xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxx §125x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx zcela správný.

[35] X xxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxx xxxx provozovatelkou xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx vůz xxx xxxxxxxxx. Otázku, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx §2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx vozidla vlastník xxxx jiná osoba, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx §2 xxxx. 15 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xx osoba, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx silničních xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Důvodová zpráva x novele x. 239/2013 Sb., xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 v §2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx „[x]xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je, aby xx provozovatele vozidla xx smyslu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx považován xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxx se provozovatelem xxxxxxx xxxxxx vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla x §2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[36] Z xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx, xx postavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2 písm. x) zákona o xxxxxxxxx provozu a xxxx odpovědnost za xxxxxxx xxxxxx xxxxx §125x xxxx. 1 xxxxx zákona xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx vlastnictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X projednávané xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxxxxx xx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx silničních xxxxxxx. Xxxxx karty xxxxxxx, xxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x registru xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx (x xxxxxxxxx) předmětného xxxxxxx zapsána xxxxxxxxxxxx. Xx xx tedy xxxxx xxxxxxxxxxxx, kdo xx xxxxxxxxx za xx, xxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pravidla silničního xxxxxxx, a xx xxx ohledu na xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

[37] Xxxxxxx možností, jak xx této xxxxxxxxxxxx xxxx provozovatel vozidla xxxxxxxx (mimo označení xxxxxxxxxx xxxxxx, což xxxx stěžovatelka x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx), xx liberace xxxxx §125x xxxx. 5 xxxxxx x silničním xxxxxxx (xxxx §125x xxxx. 6 xxxxxx xxxxxx). Odkazované xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx liberační xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích 1) xxxx xxxxxxx, jehož xx provozovatelem, odcizeno xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx poznávací xxxxxxx [§125f xxxx. 5 písm. x) xxxxxx x silničním xxxxxxx], anebo 2) xxxxx žádost x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx [§125x xxxx. 5 xxxx. x) téhož zákona].

[38] X jiných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx) xxxx zproštění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zákona (xxxx. rozsudek Nejvyššího xxxxxxxxx soudu ze xxx 26.11.2014, xx. 1 Xx 131/2014-45, xxxx. 22). Xxxxx xxxxx x uvedených xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx situaci xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx souhlasí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ani xxxxxxxxx, xx před porušením xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jí xxxxx xxxxxxxxx důvod nesvědčí, xxxxxx jako jí xxxxxxxx první liberační xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

[39] Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x vozidle x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx přitom xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx podle §125x xxxx. 1 xxxxxx x silničním xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx rozhodování o xxxx x trestu xx xxxxxxx správní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx pro změnu xxxxx x registru xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxx o ní xx xxxxxxxx samostatně x xxxxxxxxx komplexně x §8 x xxxx. xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

[40] Nelze xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx krajského xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zmocnila xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vozidel, xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jakkoliv Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx xx x xxxxxxxxxx projednávané xxxx stěžovatelce xxxx xxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nespravedlivým, xx xxxxx xxx xx xxxxxx, xx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx (x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sunt xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx bdělé). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx silničních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.