Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx železniční xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx informace rozhoduje xxxxx §20 xxxx. 5 xxxxxx x. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX.

Xxxxxxxxxxxxx: č. 2021/2010 Xx. XXX; č. 101/2017 Xx. XX; xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 114/1999 Xx. XX (sp. xx. XXX. XX 35/99) x x. 57/2010 Xx. XX (sp. xx. III. XX 3606/10).

Xxx: Akciová xxxxxxxxxx XxxxxXxx xxxxx státní xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty, za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx dráhy, o xxxxxxxxxx informace.

Žalobce xxxxx xxx 19.11.2014 žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

„1) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xx XXXX (xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 2014 xxxxxxx XX xx se xxxxx xxxxxx xx. x xxxx závodu „Železniční xxxxxxx“),

2) xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxx, jež xx xxx předmětem xxxxxxx x XX xx XXXX (xxx xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx, a to xxx xxxxxxxxx, tak xxxxxxxxxx xxxxxxx),

3) návrh xxxxx smlouvy xx xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxx informací z xxxxx měl xxx xxxxxxxxx xxx 14.11.2014),

4) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ČD xx XXXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zúčastněné orgány, xxx xx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx komunikaci xxxx SŽDC, Ministerstvem xxxxxxx x /xxxx XX týkající se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx §2 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Xx., xxx xxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, protože se xxxxxxxxx netýká dotazů xx xxxxxx, budoucí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxxxxx xx §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 106/1999 Xx., xxx xxxxxxx xxxx povinný xxxxxxx omezit poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxx xxx x novou informaci, xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Současně xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jakéhokoli xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, neboť xx xxxx xx výsledku xx konečné verze xxxxxx lišit. Režim xxxxxx nestanovuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx proti xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x bodu 1) a 2) xxxxxxxxxxx dokumenty, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xx případného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásadních změn xxx co do xxxxxxx představujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx do způsobu xxxxxxx xxxxx ceny. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx konzultován i xx xxxxxxxx Evropské xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 1049/2001 xx xxx 30. xxxxxx 2001 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“). X požadovaným xxxxxxxxxx tak xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx převodu nádražních xxxxx x pozemků x Xxxxxxx xxxx xx žalovanou je xxxxx xx fázi xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx přijatelné řešení. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proces.

Generální xxxxxxx xx x xxxxxxx napadeném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx jeho názoru xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx uvedl, xx x xxxxxxxx nepřísluší xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx to je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx č. 77/2002 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx železniční xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxx x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx slova xxxxxx, xxxxxxxx není xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx §20 xxxx. 2 xxxxxx x. 106/1999 Sb. xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx povinného xxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx §67 xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx nemůže xxx vztah nadřízeného x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx §158 xxxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 106/1999 Sb. xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx. uplatnění xxxxxxx xx xxxxxxxx, než xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx podal xxxxx rozhodnutí generálního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx mělo xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nikoli xxxxxxxxx ředitel žalované, xxxxxxx x xxxxxxxxxx X. xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx aplikací §2 xxxx. 4 xxxxxx x. 106/1999 Xx. Xx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx výjimkou xxx čl. 4 xxxx. 2 xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx žalobu xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx jejím xxxxxxxxxxxx. Žalovaná xx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxx ad hoc xxxxxxx, není xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx zúčastněná xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx x argumentací xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxxx generálního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zrušil x xxx jim xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

(…)

[15] Xxxxx §20 xxxx. 5 xxxxxx x. 106/1999 Xx. xxxxx-xx xxxxx §178 xxxxxxxxx řádu nadřízený xxxxx určit, rozhoduje x odvolacím řízení x x řízení x xxxxxxxxx ten, xxx stojí v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[16] Xxxxx §178 xxxx. 1 xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx správní xxxxx, x kterém xx xxxxxxx zvláštní xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx zákon, je xxx správní xxxxx, xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxx vykonává dozor.

[17] Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vypořádání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxx, kdo xx xxxxxxxxx rozhodovat x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx X. xxxxxx, xxxxx z logiky xxxx by rozhodnutí x odvolání xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx se odvolává xx §20 xxxx. 5 zákona x. 106/1999 Sb., xx xxxxxxx xx dle xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx orgánem může xxx xxx, xxx xxxxx x čele xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx §178 xxxxxxxxx řádu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přitom xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx x. 77/2002 Sb. a xx. 2.1. Xxxxxxxxxxxxx xxxx žalované xxxxxxxx xx 15.1.2013. Xxxxxxxxx xxxxxxx žalované xx xxx xx skutečnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[18] Xxx xxxxxx nadřízeného xxxxxx xxxx vycházel x xxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx požadovaných xxxxxxxxx, xx. k jakému xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxx 31.12.2009, x. j. Xxxx 6/2009-35, x. 2021/2010 Xx. NSS, x totožně i xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx Xxxxx, A., Xxxxxxxx, L., Xxxxxxx, X.: Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2016, §20.

[19] Xxxxx jde x povahu xxxxxxxx, xx xx státní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x. 77/2002 Xx. xx dni xxxxxx akciové xxxxxxxxxxx Xxxxx dráhy (§19 xxxx. 1). Xxxxx xxxxxxx tedy xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx dráhy, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxx x odlišná povaha xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, činnost, xxx. xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx č. 77/2002 Xx. nestanoví xxxxx (§19 xxxx. 5). Xxxxxxxx xxxx hospodaří x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxx vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxxx České dráhy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx dráhy (§20 xxxx. 1). Xxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx dopravní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx užívání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§21 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 77/2002 Sb.).

[20] Xxxxxxx xxxx xxxxxx x nálezu ve xxxx sp. xx. XX. XX 1146/16, x. 101/2017 Sb. XX, xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a tedy xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx zákona x. 106/1999 Xx. Ústavní xxxx xxxxx, xx xxxxxx podnik xx xxxxxx xxxxxx a xx xxxx státu xx odvíjí x xxxx orgány xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vládou. Xxxxxx podnik xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státem, xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx založen k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů. Kromě xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zajišťování xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx též x hospodaření x xxxxxxxx státu. X xxxxxxxx je xxx xxxxx nesporné, xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodní společnost, xxxxx xx jedná x xxxxxxxx instituci (xxx rovněž Furek, X., Xxxxxxxx, L., Xxxxxxx, X.: Zákon x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx. 1. vydání. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2016, §2).

[21] Dle xxxxxxxxxx Nejvyššího správního xxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zkoumat vždy xx hoc, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx je ten, xxx stojí x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zda xxxxxxxx xxx úzké xxxxxx x vazby, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx možné xxx xxxxxx platnou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Judikatura

v xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vztahů xxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx. Z xxxxxxxxx vyplývá, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xx. „míra xxxxxxxx“ (viz například xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx ze xxx 11.2.2015, čj. 1 Xx 239/2014-37, a xx xxx 18.9.2007, xx. 6 Xx 28/2007-77). Xxxxx xxx xxxxxx, resp. xxxxxxx x dostatečné xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §178 xxxxxxxxx xxxx x xxxx jím xxx, kdo stojí x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx §20 xxxx. 5 xxxxxx x. 106/1999 Xx.

[22] Žalobci xxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jménem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx §19 xxxx. 6 xxxxxx x. 77/2002 Sb.). Xx však samo x sobě xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x hlediska „xxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx x. 77/2002 Xx. xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx ministra dopravy x xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx řídí její xxxxxxx x jedná xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx žalované, xxxxx xxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rady xxxx ministerstva (§31 xxxxxx č. 77/2002 Xx). Xxxxxxxxxxx ředitele xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxxxx rady, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rady s xxxxxx xxxxxxxx (§32 xxxxxx x. 77/2002 Xx). Již xx xxxxxx tak xxx xxxxx vyplývá, xx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

[23] Xxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxxxxx řád xxxxxxxx xx dne 10.1.2013, xxxxxx xxx dne 15.1.2013, pak není x xxxxxxx xx xxxxx podání xxxxxxx xx dne 19.11.2014 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, neboť ode xxx 1.11.2014 xxxxx xxxxxxxxx nový Organizační xxx ze dne 23.10.2014, čj. X 42 901/2014-X26. Vzhledem x personální x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nasnadě, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prvém xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiná xxxxx. X xxxxxxx žalované xx proto xxx xxxxxxxxxxx X. xxxxxx xxxxxxxx ředitel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

[24] Městský xxxx tedy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x funkční xxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx §178 xxxxxxxxx xxxx. Dle xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxx xxxx xx žalovanou, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - v xxxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nadřízeným xxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nesvěřuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxx není xxxx žalované ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., neboť xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx žádným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx soudu se xxx proto xxxxxxx xxxxx xxxx §20 xxxx. 5 zákona x. 106/1999 Xx., xx. xx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx žalované. X xxxxxxxxxx xxxx tak x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

[25] Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[26] Xxxx xx soud zabýval xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Konkrétně, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxx konstatování xxxxxxxxxxxx xxxxxx úvahy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti x xxxxx, resp. xx xxxxxxxx §2 xxxx. 4 x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 106/1999 Xx. x xxxxxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nejsou xxx x xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxx č. 106/1999 Sb. naplněny xxxxxxxxx xxx §68 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.

[27] Dle soudu xxx x xxxxx xxxxxx konstatovat, xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx důvodech, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: §2 xxxx. 4; x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 106/1999 Xx.; x nesouhlas Evropské xxxxxx dle Xxxxxxxx.

[28] X xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx důvodů soud xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určité xxxxxxxxxx pro nemožnost xxxxxxx v xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx správního soudu xx xxx 19.2.2008, xx. 7 Xxx 212/2006-76). Xxxxxxx správního xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx vyhrazeno xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx správních xxxxxxxxxx, kdy xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxx rozhodnutí správních xxxxxx nelze klást xxxxxxxxxxx xxxxxx požadavky. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jej x xx případy, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx řádně zabývá x xxxxxxxx, proč xxxxxxxxxx argumentaci xxxxxxxxx xx správnou, xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx aspekty xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 17.1.2013 čj. 1 Afs 92/2012-45, xxx 28).

[29] Pokud xxx o xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k §2 odst. 4 xxxxxx x. 106/1999 Xx., žalovaná ve xxxx xxxxxxxxxx sice xxxxx odcitovala xxxx xxxxxxxxxx, aniž xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx dále x textu xxxxx, xx: „… xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytnout, xxxxx se xxxx xx výsledku od xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx (…). Režim xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (…). X xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxxx následovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.“ X xxxxxxxxx xxx xxxxx vyplývá, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x důvod, že xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx budoucí xxxxxxxxxx, xxx zdůvodnila xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx proti xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxx vyloučit xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 1 x 2 xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx velmi xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx §2 xxxx. 4 xxxxxx x. 106/1999 Xx. xxxxxxxxxxx, xx xx bylo xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx slovy byly xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx považuje za xxxxx.

[30] X otázce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uvedeného xxxxxxxxxx žalobce namítal, xx nepožaduje xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx o vytváření xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx totiž xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx existují, xxx xxxxxxx x doposud xxxxxxxxxxxx informací a x xxxx souvislosti x xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxxxxxx však dle xxxxx vyplývá, že xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx není zpochybněna xxxxxxx existence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sice xxxxxxxx, ale xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx budoucího xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxx. 5 xxxxx rozhodnutí xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx strany Xxxxxxx xxxx, které xx xx měly xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx).

[31] Xxxxxxx xxxx xx, zda xxx u žalobce x xxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx požadavek žadatele xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx zamýšlí xxxxxxx xxxxxxx učinit x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx, xxx xxxxxxxx (xx)xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxxxxx, může xx například jednat x xxxxxxxx úkon (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx) - xxx Xxxxx, X., Xxxxxxxx, X., Xxxxxxx, T.: Xxxxx x svobodném xxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx. 1. vydání. Xxxxx: C. X. Xxxx, 2016, x §2 xxxx. 4 x §11 odst. 1.

[32] Xxxxx-xx xxxx x této souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx převodu xxxxx xxxxxx učinit - xxxxxxx xxxx (xx. xxxxxxxxx kroky ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx závodu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.). Xxxxxxxx xxxxx poskytnutí xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx ocenění xxxxx xxxxxx (byť xxxxxxxx xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxx), xxxx existující návrh xxxxx smlouvy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k plánovanému xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že vymezení xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx kupní xxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx již xxx xxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx, xxxx. xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x veřejně dostupných xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xx onen „xxxxx“, xxxxx byl xxxxxxx učiněn, x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ředitele xx xxxxxxxxxx. Konstatování xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx i xx xxxxxxxxx k xxxxxx, xx dokumenty xxx xxxx 1) x 2) xxxxx xxxxx doznat xxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxx výpočtu xxxx, xxx není xx xxxxxx x xxxxxxxx §2 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Xx. x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxx neexistoval v xxxxxxxxxx xxxxxxx důvod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §2 xxxx. 4 xxxxxx x. 106/1999 Sb.

[33] Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že zde xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 106/1999 Xx., tedy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx doposud xxxxxxxxxx.

[34] Xx xxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 106/1999 Xx. xx xx xxxxx x xxxxxxxx nutné xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 106/1999 Sb. tak xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx informace. Xxxxxxx xxxxxxx se tak xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx x konkrétní xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x informacím xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který „xxxxxxx“ nad xxxxxxxx xxxxxx xx informace - xx. 17 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x svobod (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 24.4.2015, čj. 8 Xx 108/2014-54, x xx xxx 15.10.2013, čj. 1 Xx 70/2013-58). Povinný xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx §11 odst. 1 xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx naplněny xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx nutné xxxxxxxxx nezbytnost omezení xxxxx na xxxxxxxxx.

[35] Xxxxxx přístup x xxxxxxxxxx dle §11 xxxx. 1 xxx xxx tehdy, pokud xx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo i x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx. 17 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx poskytnutí „xxxxxx xxxxxxxxx“ mohlo xxxx k narušení xxxx rozhodovací činnosti xxxxxxxxx subjektu - x xxxxxxx §11 xxxx. 1 písm. x), pokud by xxxx informace xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx x postavení x xxxxxx uchazeči x veřejnou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo dojít xx snížení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx) xxxx. (xxx Furek, X., Rothanzl, L., Xxxxxxx, X.: Xxxxx x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: X. H. Beck, 2016, x §11).

[36] Xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 106/1999 Xx., xxxx xxx xxx soudu x rozhodnutí xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxx pojmem nová xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ustanovení tedy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx již x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx učiněno (xxxxx xx šlo o xxxxxx o vytvoření xxxx informace, aplikoval xx xx §2 xxxx. 4 xxxxxx x. 106/1999 Xx.).

[37] Xxxx xxxxxxx lze xxxx xxxxxxx xxx, xx xxx aplikaci §11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 106/1999 Xx. xx být xxxxxxxxx, xxx informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[38] X posuzované xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxxx §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 106/1999 Xx. v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pouze xxxxx, xx xxxxxxxxx má x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x xxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x. 106/1999 Xx. xxxxxxxxx povinnost určit xxxxxx vydání xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, že xxxx omezení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx do doby, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutím. Xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx žalované xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx až x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijatém xxxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx by xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlády.

[39] Z §11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 106/1999 Xx. xx xxx soudu xxxxxx, že se x „novou xxxxxxxxx“ xxxxxx jednat v xxxxxxx, xx určité xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx verzi, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx x xxxxxxxx povinného xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx totiž xxx dán důvod xxx aplikaci §2 xxxx. 4 xxxxxx x. 106/1999 Xx. Xxxxxxxx není xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sám povinný xxxxxxx - může xx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx, X., Xxxxxxxx, X., Xxxxxxx, T.: Zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Praha: X. X. Xxxx, 2016, x §11).

[40] X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx tedy x posuzované věci xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx existovaly, xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetku xx xxxxxx Českých xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx procesu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, potažmo xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 106/1999 Xx. skutečně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx děje xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx nezbytné xxxxx na informace xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).

[41] K tomu xxxxx v dané xxxx nedošlo. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx subjekt x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, proč xxxxxx xxxxxx zvolil x xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx uvedená xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2.7.2008, x x. 1 Xx 44/2008-116). Současně xx xxx názoru xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, shledá-li xxxxxx xxx omezení xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx případě zvážit, xxx xx xxxxxx xxxxx žalobci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx Xxxxxxxxx, X., Xxxxxxx, X. Zákon x xxxxxxxxx přístupu x informacím. Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Wolters Xxxxxx XX. 2017, §11).

[42] Xxxx xxxxxxxx pochybením xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soudu přezkoumat xxxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxxx, xxx xxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x posuzované věci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx nemůže xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx přezkumu, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx předestřeno, x xx se xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx omezení. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxx přezkoumávat toliko xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx nahrazovat.

[43] Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nebyla důvodem xxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx soudu, xxxxx xx xxx xxx xxx jiný důvod xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nepřezkoumatelné, jeho xxxxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx zde xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[44] Xxxxxxx xxxx xxx výše xxxxxxx, xx nebyly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx §2 xxxx. 4 xxxxxx x. 106/1999 Xx., zbývá xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx se xxxxxxx x x xxxxx ohledu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, že xxxxxx dostatečně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nařízení xx žalobcem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropské xxxxxx s ohledem xx xx. 107 xxxx. 1 Smlouvy x xxxxxxxxx Evropské xxxx (xxxxxxx poskytované x jakékoli formě xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx hospodářskou xxxxxx xxx, xx zvýhodňují xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx odvětví xxxxxx, xxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx mezi členskými xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trhem, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx). Jejich xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

[45] Žalobce x xxxx na str. 6-7 xxxxxxxx uvedl xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx domnívá, xx xxxxxxxx xxx nelze xxxxxxxxx - informace xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, neuplatní se xxx čl. 5 xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx vztahuje pouze xx xxxxxxxxx, které xxxxxxx od orgánu XX x xx xx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

[46] Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx ze xxxxxx xxxxxxxx jednalo x xxxxxxxxxx navíc. Současně xxxx shledal, že xxxxxxxxx nařízení je xxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 xxxxxxxx, x čehož xxx jeho xxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx i xx dokumenty xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx. Xx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx třetím xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx odmítla.

[47] Xxxxxxx xxx soudu xxxx xxx buď xxxxxxx, xx aplikace nařízení xx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nařízení x x xxxx xxxxxxxxxxx x s xxxxxxxxx žalobce, xxxx. xxxx být xxxxxx, x jakého xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxx xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx stanovuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 4 nařízení (xxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proto dle xxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[48] Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x skutečností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx proces (xx. 36 odst. 1 Xxxxxxx základních práv x xxxxxx); jedná xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx libovůli x rozhodování, která xx neslučitelná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx (xxxx. například xxxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 14.10.1999, xx. xx. XXX. XX 35/99, č. 114/1999 Xx. ÚS x xx xxx 29.3.2011, xx. xx. XXX. XX 3606/10, x. 57/2010 Xx. XX). Xxxxx §68 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Sb. (xxxx. §20 xxxx. 4), platí že x odůvodnění se xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x tom, xxx xx správní xxxxx vypořádal s xxxxxx a námitkami xxxxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Z xxxxxxxxxx rozhodnutí musí xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx správní orgán xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx liché, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nerozhodné, xxxxxxxxx.

[49] Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxx byla znemožněna xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx, xxx závěr x xxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je či xxxx správný. Xxxx xx proto ztotožnil x xxxxxxxx xxxxxxx.