Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx rozsahu pojmu „xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx x §8a odst. 2 xxxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím. Xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základních xxxxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx činností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 3310/2015 Xx. XXX.

Xxx: Markéta Xx. xxxxx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx podala xxxxxx o informace x Úřadu xxxxxxx xxxxx Xxxxx 8 (xxxx xxx „povinný xxxxxxx“). Xxx však xxxxxx částečně odmítl xxxxxxxxxxx xx dne 27.11.2018. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odvolání, xxxxx xxxx žalovanou zamítnuto xxxxxxxxxxx xx xxx 28.12.2018. Toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx.

Xxxxxxxxx brojila proti xxxx, xx xx xxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxx xxxxx 4) a 5) xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx povinného xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Takové xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx v testu xxxxxxxxxxxxxxx, jelikož xxxxxxxxx x pracovní náplni xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx negativní xxxxx xx osobnostní xxxxx xxxxxx xxxx. Veřejný xxxxx xx publicitě xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx ani xx, xx činnost xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx nese xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Významné xx, xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektu, xxx xx xxxxxxxxx x je proto xxxxxxx ji xxxxxxxxx x xxxxxxxxx poskytnout. X ohledem na xxxxxx požadovaných informací xxxx xxx ani xxxxxxxxxxx zájem xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxx být xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vykonávající xxxxxxxx-xxxxxx ochranu xxxx xxxx xxxxxxxx x §109 x §110 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx. Xxx xx xxxxxxx x okruh xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odhalováním případných xxxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, ta xx xxxxxxxx xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx žalovaného xxxxxxx, x níž xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx žalobních námitkách x uvedla, xx xxxxxxxxxx žalovaného, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx absentuje. Xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx pracovníky, avšak xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, jak xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx danou xxxxxxx kvalifikovány. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx známa, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx (a xxxxx xxxxxxxxxx) argument xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxxxx materiálu, xxxxx xxx xxxxx předložen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxx samé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx dne 10.9.2018 u Úřadu xxxxxxx xxxxx Praha 8 xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., xxxxxx mimo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxx:

“[…]

1. Xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx XXXX, x xx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxxxxx kvalifikační xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx (xxxx, xxx, subjekt), xxxxxx xxx ev. xxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní odborné xxxxxxxxxxxx (xxxx, xxx, x xxxx);

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx x každé xxxxxxxxxx OSPOD, xxxxxx xxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxxxxx.“

Xxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 21.9.2018 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxx tuto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §110 zákona x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách (dále xxx „zákon o xxxxxxxxxx službách“), x xx každý xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provádět xxxxxxxxx s nezletilými xxxxx, xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx požadována xxxxx odborná xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 21.9.2018, (xxxx xxx „xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx odmítnutí žádosti“), xxxxxxx xxxxxxx žádost xxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx xx §11 xxxx. 1 písm. x), §11 xxxx. 2 xxxx. x) x §8x xxxxxx x. 106/1999 Sb., x xx xx. 4 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 x xxxxxxx fyzických xxxx x souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxxx), (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“).

Xxxxxxxxx podala xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne 8.10.2018 xxxxxxxx, v xxxx namítla, xx xxxxx jde x xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxxxx oddělení xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, převažuje xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

X tomto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 1.11.2018 xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odmítnutí xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x novému projednání. Xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x. 4) x 5) žádosti xxxxxxxx xxxxx, xx xx to, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí vykonávají xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxx příslušné správní xxxxxx, xxxxxxxxx pod xxxxx č. 4) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinného xxxxxxxx. Poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxx x. 4) xxxxxxx xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx podle §8x xxxxxx č. 106/1999 Xx., xxxxxxx dotčené xxxxx nevyslovily s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx souhlas. Xx xxxxxx x informacím xxxxxxxx xxx bodem x. 5) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx nemohly xxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Žalovaný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x částečném odmítnutí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx povinný xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx požadovaných xxxxxxxxxxx x jednom výroku xxx ohledu na xx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx důvodů.

Povinný xxxxxxx znovu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 27.11.2018 (xxxx xxx „druhé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“) tak, xx x xxxxxx 4) x 5) se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx §8x xxxxxx x. 106/1999 Xx. ve spojení x xx. 4 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 30.11.2018 odvolání obsahově xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx obsaženou x xxx dříve xxxxxxx xxxxxxxx ze dne 8.10.2018.

X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx žalovaný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x napadené rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx potvrdil.

Městský xxxx xxxxxx druhé xxxxxxxxxx povinného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx 4) x 5) x xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

(…)

x/ Informace x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oddělení xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

[45] Xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx povinného xxxxxxxx. Xxxxxxxxx požadovala xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx předpoklad xxx xxxxx povolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx, xxxxxxxx jakou, xxx xx xxxxxx, x to včetně xxxx eventuálně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornou způsobilostí xxxx rozhovory x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx.

[46] Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx žalobkyni xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (k xxxx xxxx xxx xxxx), x podstatné části xxxxxxxxx odmítly xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx §8x xxxxxx x. 106/1999 Xx. xx xxxxxxx x xx. 4 odst. 1 x 2 obecného xxxxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxxx, xxxx x odkazem na xxxxxxx soukromí (osobních xxxxx) xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx uvedly, xx xx xx, že xxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobilé xxxxx, xxxx odpovědnost xxxx správní orgán, x xx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

[47] Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx soudy xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.3.2015, čj. 8 Xx 12/2015-46, č. 3310/2015 Sb. XXX, x jehož xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx xxxxxxx závěrům xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 20.9.2018, xx. 10 As 345/2017-73).

[48] Xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxxxxx xx. 8 Xx 12/2015-46 xxxxxxx, že pokud xx určité xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jsou také xxxxxxxx sféry xxxxxxx x xxxxxxxx-xx veřejný xxxxx xx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx takovéto xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ale také xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx informaci. Xxxxxxxxxxxxx sféra xxxx xxxxxxxxxx ve veřejném xxxxxx a xxxxxxxxx x ní obecně xxxxxx do xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx patří xxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx kvalifikací, xxxx xxxxxxx předmětem xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx přispět x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x čl. 17 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (dále jen „Xxxxxxx“).

[49] Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, že informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemají být xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx to, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx vykonávají xxxxx odborně způsobilé xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správní orgán. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx pozicích xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx takovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xx agendu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx orgány xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx správní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxx xxxx jakkoli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxxxxxx. Ba xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx vykonávají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany je xxxxxxx, xxxx žalobkyně xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxx již xxxxxxxxx x bude xxxxxxxxxx dále, xxxx xx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx.

[50] Xxxxxxxxxx xx xxxxxx argument správních xxxxxx, že xx xxxxxxxxxx řízení vstupují xxxxxxx xxxxxxxxxxx jakožto xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vůbec xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx způsobilosti o xxxxxxx, xxxxx xx xx snad xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x povinného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx, které xxx xxxx (xxxx) x xxxxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[51] Xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx ještě xxxx x xxxx nevede x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx často střetává x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxxxx čl. 7 xxxx. 1 x čl. 10 xxxx. 3 Listiny. Xxxxx xxxx uvedenými xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx §8x xxxxxx č. 106/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx platí, xx: „Informace týkající xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx ochranu.“ Xxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (resp. xxx úvaze x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

[52] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x citovaném xxxxxxxx xx. 8 Xx 12/2015-46 xxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x tohoto xxxxxxxx uvedených x §5 odst. 2 xxxxxx x. 10/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů“). Při xxxxxxxxxx výjimek, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxx souhlasu xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx §5 odst. 3 x §10 xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, xxx subjekt xxxxx xxxxxxxx újmu xx xxxxx právech, xxxxxxx xx právu xx zachování xxxxxx xxxxxxxxxxx, x také xxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx soukromého a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx subjekt xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx uplatnění některé x xxxxxxx dle §5 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx práv xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

[53] Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx čj. 8 Xx 12/2015-46 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxx osobních xxxxx, k čemuž xxxxx xxx 25.5.2018. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx - a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxx x dosaženém xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí povinného xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxx vycházet xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Je xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx subjekt xx xxxx xxxxxxxxxxx byl xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xx. právě xxxxxxx xx xx. 4 odst. 1 x 2 tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx žalovaný však xxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxx, proč daná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

[54] Xxxxxxx 47 tohoto nařízení xxxxxxxxx, že „[z]pracování xxxxxxxx xxxxx by xxxx sloužit xxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxx posuzováno x xxxxxxxxxxx se svou xxxxxx ve xxxxxxxxxxx x x souladu xx zásadou proporcionality xxxx xxx x xxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxx xxx všechna xxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx Listinou [xx. Listinou xxxxxxxxxx xxxx a svobod Xxxxxxxx unie - xxxx. soudu], jak xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx, zejména respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, svobodu xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx právní xxxxxxx x spravedlivý xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jazykovou xxxxxxxxxxx.“

[55] Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx úlohu preambule xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x tedy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxx daného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxx xxxxxx s jinými xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nýbrž xxxxxx zákonodárce xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxx základními právy x xxxxxxxxx, tj. x xxx střetu x xxxxxx xx xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

[56] Xxxxx jde o xx. 4 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx nařízení o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx odepření požadovaných xxxxxxxxx povinný xxxxxxx, xxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx nařízení. Xxxx. 1 definuje xxxxx „xxxxxx údaj“ x odst. 2 xxxxxxxx xxxxx „zpracování“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tudíž xxxxxxxxxx xxx x sobě xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx ani jakkoli xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx oddělení xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx osobním xxxxxx, xxxxxxx xx xx základě xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx identifikovat. X xxx xx. 4 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx považovat xxxxxx jejich šíření (xxxxxxxxxxxx).

[57] Pro xxxxxxxxx, xxx by poskytnutím xxxxxxxxx požadovaných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx, xx xxxx třeba xxxxxxxx x xxxx xx. 6, xxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů (xx. xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx) zákonné. Xx. 6 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že „[x]xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxxx a xxxxx x odpovídajícím xxxxxxx“. Xxx nyní xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsažená v xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx „xx xxxxxxxx xxx splnění xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx“. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx smyslu xx xx. povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovená - xx smyslu xx. 6 xxxx. 3 xxxxxxxx nařízení x xxxxxxx osobních xxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x to jednak Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx č. 106/1999 Xx.

[58] Xxxx tudíž xxxxxx x xxxxxx, xx i xx xxxxxxxxx obecného xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. 8 Xx 12/2015-46. X za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx xxxxx nadále xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informaci, xxxxx xx dotýká xxx xxxxxxxx, tak veřejné xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xx její xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxx x xxx, xxxxx ze xxxx základních xxxx - xx. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx na xxxxxxxxx, xx x konkrétní xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx posouzení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxx xxxxx: X xxxxxx xxxxx xx zvažováno xxxxxxxxx vhodnosti (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cíl), xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx potřebnosti (xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nedotýkajícími xx xxxxxxxxxx xxxx x svobod), xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v užším xxxxxx (porovnání xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx základních práv, xxx spočívá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x hodnotových xxxxxxxxx).

[59] Xxxx pochyb x xxx, že xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxxx xxxx, tedy xxxxxxxxx žalobkyní užitého xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, žalobkyně xxxxxx získat xxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx subjektu xxxxx, xxx tak, že xx tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx práva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx je xxxxx x nynější xxxx xxxxxxx.

[60] Podstatou xxxxxxx xxxxxxxx xx porovnání xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx skutkové okolnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxx tedy xx, xxx a xxx intenzivně by xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektu, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx vycházel xx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx vyslovil Xxxxxxxx xxxxxxx soud x citovaném rozsudku xx. 8 Xx 12/2015-46:

[61] Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx natolik, xxx je obecně xxxxxx možné poskytnout. X xxxx xxxxxxx xx bude xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx patrné x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxx. X tomto xxxxxx xxxxxx xxxx podotýká, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ze dne 21.9.2018 poskytl xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx, xxxxx obsahoval xxxxxxxxxx tituly jednotlivých xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx ji xxxxxxxxx xxx za informaci, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nějak xxxxxxx xxxx snižovala její xxxxxxx důstojnost. Sama x xxxx xxxx xxxxxxxxx nemá negativní xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx. xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx namístě xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx diskuzi.

[62] Xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxxxxxx rozsudku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx situacím x xxxxxxx xx veřejné xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx. Naopak xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx byly utajovány, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve státní xxxxxx x zákonnost xxxxxx rozhodování

[63] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx poskytnutí xxxxx x dosaženém xxxxxxxx není omezen xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx správy x xxxx kontrole existuje xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxx daný xxxx, xxx x x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

[64] Právě takovýmito xxxxxxx - osobami, xxxxx se xxxxxxxx xx výkonu veřejné xxxx povinného subjektu, xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx xxxxxxxxx subjektu. Xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x jimi xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xx pouze xxxxxxx x zcela přiměřený.

[65] Xxxxxxxxxx požadovaných xxxxxxxxx xx xxx čl. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx případech, x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx právě x xxxxxxxxxx věci, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpracovatele. Na xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx x poskytnutím xxxxxx xxxxx nesouhlasili. X xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx subjekt xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odkazuje x rovněž v xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xx. XXX8 221798/2018 xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx XXXX“, xxxxxxx xxxxx xxxxxx dokument xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx spisu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx. XXX8 221798/2018, x xx xxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx x informace.

[66] Soud xxxxxxxx, že xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx rozsudku čj. 8 As 12/2015-46 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx, xx xxxxxx o informace, xxxxx by bylo xxxxx třeba vyhovět, xx xx cíl xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xx xxxxxxxxx, vydírat, xxxxxxxxxxxx xxxx xxx nenávist xxxx.), a to xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nicméně v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

[67] Xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxx informací x vzdělání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxx bodem 4) xxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, domáhala xxx xxxxx 5) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx povinného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vést xxxxxxxxx x nezletilými xxxxx, xxxx. xxxxx. Soud xxxxxxx, xx tuto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x určité xxxx poskytl, a xx xxxxxxxx ze xxx 21.9.2018, x xxxx xxxxx, xx „[x]xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovník (xxxxxxx sociální xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx) splňují kvalifikační xxxxxxxxxxx xx smyslu xxx. §110 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx […]. Xxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx x xxxx xxxx xxxxxxx. XXXX nezná xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“ Xxxxxxxxx, která žalobkyni xxxxx byla xxxxxxxxxx, xx informace, xx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx kvalifikací xxx xxxxx povolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou současně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dětmi. Xxxxxxx xxxxxxx subjekt xxx xxxxxxxxx nesdělil, xxxxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxxxx disponují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jim xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xx xxx 21.9.2018 xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „odborný xxxxxxxx“, xxxx xxx xxxxxx, xxx i (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx sociálního pracovníka, xx xxxxxxx.

[68] Xxxx xxxx zvažoval, xxx xxxx dány podmínky xxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx nařídil, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx 4) x 5) xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx §16 xxxx. 4 xxxxxx x. 106/1999 Xx. xxxxx, že „[x]xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti. Xxxxxx-xx žádné důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinného xxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxx x povinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“

[69] Xxx vyplývá x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soud xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí (§75 odst. 1 x. x. s.) xxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nebyl. Současně xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx zjevné xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx by měla xxx xxxxxx x xxxxxxxxx odmítnuta. Při xxxxx x xxxxxxxx §16 odst. 4 xxxxxx x. 106/1999 Xx. soud však xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx dne 21.12.2018, xx. 4 Xx 330/2018-57). Soud tudíž xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevylučuje xxxxx x. 110/2019 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx osobních údajů (xxxx jen „zákon x. 111/2019 Xx.“), xxxxx oba xxxxxx xxxxxxxxx xxx 24.4.2019.

[70] Xxxxx patnáctou xxxxxx x. 111/2019 Sb. xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, a xx mj. xxxx §8x. Do xxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx něhož xxxxx, xx „[x]xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxx x xxxxxxx činné xxxxx, funkcionáři xxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx vypovídají x xxxx veřejné nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx x jeho funkčním xxxx pracovním xxxxxxxx“. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx obdobou xxxxxxxxxxx §5 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx znění xxxx téměř xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx citovaném xxxxxxxx čj. 8 Xx 12/2015-46 xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přitom xxxxxxx, xx informace x xxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx „xxxxxxx x úřední xxxxxxx“ užitého v xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxx xxx osobními xxxxx, které povinné xxxxxxxx xxxxx novelizovaného xxxxx §8x odst. 2 xxxxxx č. 106/1999 Xx. xxxxxxxxx.

[71] Xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxx ke dni xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx postupoval xxxxx §16 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Xx. a xxxxxxxxxx jakožto povinnému xxxxxxxx nařídil, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx 4) x 5) její xxxxxxx xxxxxxx.