Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §10 xxxx. 1 xxxxxx č. 168/1999 Xx. (xx znění xxxxxxx xx 31.12.2009) xxxx nárokem na xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx ustanovení §416 xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xx neuplatní xxxxxx x účinků xxxxxxxxxx xxxxxxxx (pojištěného) xx xxxxxxx zbytku xxxxx xxxxxxx x §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx plnil, xxxxx xxxxxxx [§10 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 168/1999 Xx., xx znění xxxxxxx do 31.12.2009].

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx: §416 xxx. č. 182/2006 Xx., §10 xxx. x. 168/1999 Xx., §268 xxxx. 1 xxxx. h) xxx. x. 99/1963 Xx.

Xxxxxxxx xxxx zamítl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxx xx xxx 29.3.2016, xx. xx. 9 Co 1232/2015.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx xx xxx 24.8.2015, x. x. 28 XXX 5218/2011-111, Okresní xxxx xx Xxxxxx-Xxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx xxxx“ xxxx „okresní xxxx"):

[1] Zastavil xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx. X. X. xx xxxxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 14.10.2011, č. x. 28 XXX 5218/2011-12 (xxxx xxx „xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx (dále xxx xxx „x. x. x.“), xx xxxxxxx x §52 xxxx. 1 xxxxxx x. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční činnosti (xxxxxxxxxx xxxx), x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx (bod 1. xxxxxx).

[2] Xxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx II. xxxxxx).

[3] Xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x. x., Xxxxxx Insurance Xxxxx) xxxxxxxx X. X. xxxxxxx xxxxxxx xx 3 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (bod III. xxxxxx).

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx, xx:

[1] K xxxxxx xxxxxxxxxxx ze dne 14.10.2011 nařídil xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (X. X.) xxx xxxxxxxx xxxxxx 278 244 Xx x xxxxx z prodlení, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx titulu xxxxxxxxx elektronickým platebním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 21.7.2010, x. j. 119 XX 167/2010-27, xxxxx xxxxx právní xxxx xxx 25.8.2010.

[2] Xxx 22.9.2014 požádal xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxxx xxxx mu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 14.9.2013, přiznal xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

[3] Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx od 27.6.2015 X. S.

[4] Xxxxxxxxx xx zastavením exekuce xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx své xxxxxxxxxx §416 xxxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx a způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

[5] V xxxxxx xx xxxxxx elektronického xxxxxxxxxx rozkazu xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx 18.10.2009 řídil xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx Č. X. a způsobil xxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxx poškozeno xxxx vozidlo. U xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zkouška; xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1,91 x/xx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx smlouvy x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 278 244 Xx xx opravu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Protože xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x Polské xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Povinný byl xxxxxx x zaplacení xxxxxx částky, xxx xxxxxx.

[6] „Xxxxx povinnému" xxxx u Krajského xxxxx x Ostravě (xxxx též jen „xxxxxxxxxxx xxxx") dne 28.2.2011 zahájeno xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx 22.3.2011 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinnému xxxxxxxxx.

[7] Usnesením xx xxx 26.8.2013, č. x. XXXX 33 XXX 3223/2011-X-39, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx 29.8.2013) a xxx bodem XX. xxxxxx osvobodil dlužníka xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů, kteří xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx tak xxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx právní xxxx xxx 14.9.2013).

[8] Xxxxxxx x seznamu xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx oprávněného xx xxxx 278 000 Xx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení.

[9] Xxxxxxxxx xx xxx 29.6.2015, x. j. 9 Xx 814/2015-100, Krajský xxxx v Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 10.2.2015, x. x. 28 EXE 5218/2011-64, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx vymáhaná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx.

3. Xx výše xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xx §268 odst. 1 xxxx. x) x. x. x., §414 xx §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x §6 odst. 1 x 2 x §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx) - xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx dlužníka.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxx vzniku škody x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (pojištěným) xxxxxxxxx smlouvu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx založený xxxxxxxxx smlouvou. Xxxxx-xx xx zákonné x xxxxxxx předpoklady, má xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx. vůči xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx poškozenému xxxxxxxx způsobenou újmu xxxxxxxxxx pojistného plnění. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x právním xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx přitom xxxx pojištěnému nemá xxxxx xx xxxxxxx xxxx, když xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistné xxxxxx; xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §10 xxxxxx x. 168/1999 Xx. Právo „xx náhradu" xx xxxx zvláštním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

6. Xxxxxxxxxx §416 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mimosmluvních xxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx riziko xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx následků xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx věci vystupuje xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pojištěným xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Proto xx vymáhanou pohledávku xxxxx xxxxxx §416 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pohledávek, xxxxx xxxxxxxxx udělil xxxxxxxxxxx xxxx, se xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Oprávněný xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx tak neučinil, xxxxxx ji xxxxxxx xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx. Proto xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx §268 xxxx. 1 xxxx. x) x. s. x. xxxx xxxxxxxxxxxx.

8. K xxxxxxxx oprávněného Krajský xxxx v Ostravě xxxxxxxxx xx xxx 29.3.2016, č.j.9Co 1232/2015-181:

[1] Xxxxxxxx xxxxxxxx exekučního xxxxx (xxxxx xxxxx).

[2] Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na náhradě xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx 3 xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx částku 19 424,13 Kč (xxxxx xxxxx).

9. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx závěrům:

10. Xxxxxxxxxxx-xx §416 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úmyslným xxxxxxxx činem, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xx již x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vykládat xxxxxxxxxx.

11. Xx také xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxx pojistitele xxxx pojištěnému na xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §10 xxxx. 1 zákona x. 168/1999 Xx., x xx x xxxxx, xxxxxxxx-xx pojištěný xxxx xxxxxxx [xxxxxxx x) xxxxxxxxxx ustanovení], xx xxxxxxx-xx pojištěný xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx bylo x xxxxxxxx souvislosti xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx [xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx].

12. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxx dovodil xxx xxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxxxxx postižním xxxxxx pojistitele (oprávněného) xxxx xxxxxxxxxxx (povinnému), xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnému insolvenčním xxxxxx xx xxxxxxxx x xx ni. Xx xxxxx závěru xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx akcentovaný xxxxxx xx xx, xx xxxxxxx své jednání xxxxxxxxx. Kdyby xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx zahrnout xx xxxxxx §416 odst. 1 insolvenčního xxxxxx x regresní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx x tom nic xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx namítanou xxxxxxxxxxx však x xxxx xxxxxx úpravě xxxxxxxxx xxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx

13. Xxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx podal xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §237 x. s. x. xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyřešení xxxxxx xxxxxxxx xxxx procesního xxxxx, která x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vyřešena, xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx spočívá xx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx (dovolací důvod xxx §241x odst. 1 x. s. x.), x požaduje, xxx Xxxxxxxx soud xxxxxx rozhodnutí soudů xxxx stupňů x xxx vrátil xxxxxxxxxx xxxxx x dalšímu xxxxxx, xxxxxxxx aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx změnil x xxx xxxxx, xx xxxxx povinného xx zastavení xxxxxxx xx xxxxxx.

14. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx pohledávka xxxx „xxxxxxxxx" xxxxxxxxxxx x xxxxx xx náhradu xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx judikatura xxxxxxxxxx xxxxx [xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx xxx 22.4.2008, xx. xx. 25 Xxx 799/2006 (xxxxxxxx xx, stejně xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx zmíněná xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx)]. Xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxxxxxx spokojily x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §416 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a xxxxxx.

15. Xxxxxxxxx míní, xx xx xxxxxx §416 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jde x xxxxxxx xxxxx sui xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx snížil jeho xxxxxxx tím, xx xxxxxxxx pojistné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx mu v xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx náhradu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxx xxxxx. Judikatura xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x „xxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, tím xxxx xxxx řečeno, xx o xxxxxxxxxx x xxxxxx náhrady xxxxx xxxxx xxxxx. Xx potvrzuje i xxxxxxxxxx (jde o xxxxxxxx) Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 25.5.2010, xx. zn. 25 Xxx 358/2008, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx předpokladem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxx. zák."), xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxxx, popř. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx, a xx xxx ohledu xx xx, xxx jde x xxxxxxxxxxx řidiče xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§420 xxx. zák.), xxxx x xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx xx xxxxxxxx (§427 xxx. xxx.). X xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx občanskoprávní odpovědnosti xx škodu xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 168/1999 Xx.

16. Xxxxx nemůže xxxxxxx xxxxxxx xxxxx škody. Xxxxx zákona č. 168/1999 Sb. xxxxxxxxxx xxxxxx hradí poškozenému xxxxxxxxxx xxxxx. Pohledávka xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx škody, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxx povinný xxxx xxxxxxx na xxxxxx jím xxxxxxxxx xxxxx. I xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx poškozenému byla xxxxxxxxx náhrada xxxxx, xxxxxxx i pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxx provozu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x potřebné, xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx xx pojištěna, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx byl xx xxx, xxx nese xxxxxxxx xxxxx xx xxx jednání; xxxx. „xxxxxxxx zákonu č. 168/199 Sb. Lucie Xxxxxxx a Xxxxx Xxxxxx" [tímto odkazem xx xxxxxx míněno xxxx: XXXXXXX, L., XXXXXX, P. Zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla. Xxxxxxxx. 1. vydání. Xxxxx: X. H. Xxxx, 2012 (xxxx xxx „Komentář")].

17. Xxxxxxx x účelem §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx, xxx xx nikdo xxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx svým xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx základ x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Proto xxxx xx. x xxxxxx xxxxxxxxxx vyňaty xxxxxx uložené x xxxxxxxx xxxxxx a xxxx pohledávky na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx porušením xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx blíží xxxxxx, neboť má xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xx (xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxxx xx škodě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx nárok xxxxxxxxxxx xxxx povinnému xxxxx xxxxxxxx. Jde xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Kdyby xxxxxxxx právo oprávněného xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, byly xx xxxxxxxx §416 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx (šlo by x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx uloženou x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx). Platný xxxxxx řád xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx se xxxx přihlásit se xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx. Xxxx-xx zahájeno xxxxxxx řízení, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx splnění xxxxxxxxxx povinným. Xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx protiprávním xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx oprávněný krácen xx xxxxx xxxxxxx xxx proto, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x trestním řízení x v jiných xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zakotvil xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxx §414 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

19. Xxx výkladu §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx mít xx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx postižního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx práva. X xxxxx xxxxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxx je každý xxxxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx sleduje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xxxx zákonodárce xxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Je xxxxx x zájmu xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu, xxxx xx např. xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx alkoholu. Xxxxx xxxxxxxx právo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx nezodpovědnými xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx možnost řádně xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx právo. Xxxxx proto je xxxxxxxxx přesvědčen, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx režimu §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx jím podaný xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 168/1999 Xx. (x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxxxxxxx výklad představuje xxxxx prvotní přiblížení xx x xxxxxxxxxx xxxxxx normě x xx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x účel xxxxxx xxxxx, činí z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx). Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx svévole xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx formalismus. Xxxxx xxxxxxxx postupu xx xxxxx dovolatele xxxxxxxxx xxx xxxxx.

20. Xxxxxxxxxx xxxxx dovolatel vytýká xxx závěr, xx xxxxxxxxxx představuje zvláštní xxxxxxxx xxxxx plynoucí xx xxxxxx č. 168/1999 Sb. x x pojistné xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx však xxxxxxxx xxxxx nevyplývá x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x §10 xxxx. 1 zákona x. 168/1999 Xx. Xxxxxxxx soud xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, že v xxxxx o xxxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, že xxxx pohledávka xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxxx.

21. Xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx to, xx xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx škody xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx. Míní, že xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx způsobil tím, xx xxxxxxxxxxx pohledávku xx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

22. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx dovolací xxxxxx (xx 1.1.2013 xx 31.12.2013) xx xxxxxx x xxxx 2. čl. XX xxxxx xxxxx xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

23. Xxxxxxxx, xxx nesměřuje xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vypočtených v §238x x. x. x., a pro xxx neplatí xxxxx x xxxxxxx přípustnosti xxxxxxxx podle §237 x. x. x., xxxxxxxxxxx x §238 x. s. ř., xx přípustné xxxxx §237 x. s. x., xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (výkladu §416 xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxx na postižní xxxxx xxxxxxxxxx) jde x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem.

IV.

Důvodnost dovolání

24. Xxxx xxxxxx, k xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x úřední xxxxxxxxxx (§242 xxxx. 3 x. x. x.), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx - x xxxxxxxxx xxxxxxxx otázek xxxxxxxxxx dovoláním - xxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

25. Xxxxxx xxxxxxxxx věci xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx normy, jež xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nesprávně xxxxxxx, xxxxxxxx ji xx daný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

26. Xxx xxxxx úvahy Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx zákona:

§52 (exekučního xxxx)

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního řádu.

...

§268 (x. x. ř.)

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx, pro xxxxx rozhodnutí nelze xxxxxxx.

...

§414 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxxx dlužník xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx způsobu oddlužení, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jímž dlužníka xxxxxxxx od placení xxxxxxxxxx, zahrnutých do xxxxxxxxx, x rozsahu, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Učiní xxx xxx xx xxxxx dlužníka.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx, a na xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx do insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx měli xxxxxx.

...

§416 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx §414x415xx nedotýká xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx-xxxx xxxxxx, xxxxx byla dlužníku xxxxxxx x trestním xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxx pohledávek na xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxxx.

...

Xxxxxx pojištění odpovědnosti

§6 (xxxxxx x. 168/1999 Xx.)

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx x pojistné xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, má xxxxxxxxx právo, aby xxxxxxxxxx za xxx xxxxxxx v xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx škodu xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poškozením, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx odcizením xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx ji opatrovat,

c) xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxx zastoupením xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmen a) xx x); x xxxxxxxxxxx xx škodou xxxxx písmene x) xxxx x) však xxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxx §9 xxxx. 3 nebo neoprávněného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx poškozený xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, ze které xxxx xxxxx vznikla x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, došlo x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx doby jeho xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx c) xx hradí x xxxxxxxx, xxxxxxxxx však xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x pojistné xxxxxxx.

...

§9 (xxxxxx č. 168/1999 Xx.)

Xxxxxxxx plnění

(1) Xxxxxxxxx xx právo uplatnit xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §6 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx u Xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §24.

...

§10 (xxxxxx x. 168/1999 Xx.)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx částky

(1) Xxxxxxxxxx xx proti xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, co xx xxxx plnil, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx škodu xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x xxxx porušení xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vznikem xxxxx, za kterou xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nesplnil povinnost xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx ohlásit xxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 3,

x) xxxxxxxxxx nesplnil xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 x 2 x x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx možnost řádného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3, xxxx

x) bezdůvodně xxxxxx xxxx xxxxx vozidla xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx psychotropní xxxxx xxxx léku xxxxxxxxxx zákazem řídit xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxx komunikacích xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) provozování xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx, přepravovaných xxxx x věcí,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož technická xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx držitelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx oprávněného učitele xxxx řidiče xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výcviku,

d) xxxxxx xxxxxxx osobou, které xxx uložen xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx vozidla byla xxx vlivem xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řídit xxxxxxxx xxxxxxx,

x) předání xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x), x) xxxx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojistitele xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x), xxxxxxxxx-xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx vyplacené částky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nevzniká x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx vozidla xxxxxx x době, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xx xxxxxx odpovídá pojištěný, x to xx xxxx, xx xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx plnění x xxxxxxxxx odpovědnosti.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx vědomě xxxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxx xxxx xxx uzavření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Součet xxxxxxxxxxxx náhrad podle xxxxxxxx 1, 3 x 4 nesmí xxx xxxxx než xxxxxx vyplacené xxxxxxxxxxxx x důsledku škodné xxxxxxxx, se kterou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx x §8 xxxx. 1 xx 3, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx něm xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx události xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx rozhodné, xxxxxxx citované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jak x době xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, tak x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. x) o. x. x. xx xxxxxxxx xx znění účinném xx 31.12.2013, xxx xxx rozhodném (xxxx. xxxx xxx 2. xx. XX xxxxx xxxxx zákona x. 293/2013 Xx.). Xxxxxxxxxx §414 x §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxx x xxxx xxxxxx usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dluhů (26.8.2013) x §6 x §10 xxxxxx x. 168/1999 Xx. x xxxxxx xxxxxxxx xxxx platila v xxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (18.10.2009).

27. Judikatura Nejvyššího xxxxx x xxxxxxx §414 xxxxxxxxxxxxx zákona xx ustálena x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

28. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x českém xxxxxxxxx xxxxx xx - prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx - koncipován xxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx může xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx zákon (zjednodušeně) xxxxxxxx (x §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx „xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx"... Xxx x způsob xxxxxx úpadku, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxx celého xxxxxxxxx) xxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dlužníku osvobození xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§414 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), čímž se xxxx xxxx dlužníkových xxxxxxx ocitne ve xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx. naturální xxxxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 29.9.2010, xxx. xx. 29 XXXX 6/2008, uveřejněné xxx č. 61/2011 Xx. rozh. obč.).

29. Xxxxxxxxxx vydané podle §414 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona, jímž xxxxxxxxxxx xxxx osvobodí xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx jiné xxxxx, xxxxx xxxx vůči xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx [xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 24.11.2010, xx. xx. 29 Xxx 3509/2010, xxxxxxxxxx xxx x. 63/2011 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek (xxxx xxx „X 63/2011“)].

30. Xxxxxx xxxxxxxx x §414 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx to, xx xxxxxxx xx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §414 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, které za xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§414 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §414 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona, xx oddlužení xxxxxxxxxx (X 63/2011).

31. Pohledávka, xx xxxxxx se xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx §414 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona, v xxxxxxxxxxx xxxxxxx nezaniká, x soudním xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx pohledávka stejný xxxxx jako promlčená xxxxxxxxxx (R 63/2011).

32. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §414 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zřetele k xxxx, že jde x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxx vedeného x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx, přiznaným xxxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 31.3.2015, xxx. xx. 29 XXxx 62/2014, xxxxxxxxxx xxx x. 85/2015 Sb. xxxx. xxx.).

33. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxx) xxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx výkladu §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:

34. X. X xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx porušením právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pohledávek, xxxxx - xx xxxxx (xxxx) xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zvoleného xxxxxxx xxxxxxxxx - se x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx úspěšně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (v xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x tomu, xx pohledávky na xxxxxxx škody xx xxxxxx způsobené „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti" xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx režimu jako xxxxxxxxxx postavené xx xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [xxxx. §169 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v rozhodném xxxxx]. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení pro xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx x pohledávky vyloučené x insolvenčním xxxxxx x uspokojení podle §170 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx. x xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.11.2017, xxx. xx. 29 XXXX 116/2015, x xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 21.12.2017, xxx. xx. 29 XXxx 7/2016, sen. xx. 29 XXXX 16/2016, sen. xx. 29 XXXX 82/2016 x sen. xx. 29 NSČR 85/2016.

35. X obou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §416 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx pro xxxxxx xxxxxx x působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (v xxxxxxx xxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxx dlužníku x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxx xxx“ x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti"). Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx myšlenky, xxxxx xxxxx by xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx" a obecněji xxx „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx „doplňují" (xxxx jistou xxxxxxxxx). X xxxxxx xxxx xxx xxxxx očekávat, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, za xxxxx byl uložen xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx často povede xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx) „úmyslným xxxxxxxxx právní xxxxxxxxxx". Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx přiznaného osvobození xxxx x obou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx působit xxxxxxxxx, což xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řešení Nejvyššímu xxxxx v této xxxx.

36. XX. K xxxxxxxx pojmu „pohledávka xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti".

Výluka x xxxxxx osvobození xxxxxxxx xx placení xxxxxx xxxxx se zde xxxx x subjektivní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx), xxxxxxxxx k xxxxxxxx. Zavinění lze xxxxxxxxxxxxxxx xxxx psychický xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, které xx protiprávní, a xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx založeno xx xxxxxx xxxxxx (intelektuální), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx člověka, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x jevů, xxxxx xxxxxxxxx vnímal dříve xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x zkušeností, x xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx především xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx. rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx podstaty xxxx; xxxx. shodně např. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 25.9.2014, xx. xx. 21 Xxx 2811/2013, xxxxxxxxxx xxx č. 24/2015 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx „R 24/2015"). Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) jednání xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx zavinil xxxxx xxxxx úmyslně.

37. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx zavinění) xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx škodu může xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx věděl, xx škodu xxxx xxxxxxxx, x pro xxxxxx, xx ji xxxxxxx, x tím xxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx). Srozumění jednajícího xx xxxxxxxxxx škody x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx následku, který xxxx přímým xxxxx xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx prostředkem x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cíle, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) následkem xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx srozuměn x tím, xx xxxxxxxx jím sledovaného xxxx xxxxxxxxxxx způsobení xxxxxx následku. Xx xxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx okolností, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx okolnosti, xxxxx xxxxxx reálně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx X 24/2015).

38. Xxxxx dodáno, xx xxxxxxxx ve xxxxx úmyslu xx (xxxx) xxx xxxxxxxxx xx by xxxxx xxxxxx z účinků xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x tam, kde xxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednání škůdce (xxxxxxxx) jinak nevyžadují, xxxx tam, xxx xx xxxxxx (dlužník) xxxx odpovědný za xxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxx, zda xxxxx xxxx xxxxxxx (objektivní xxxxxxxxxxx za škodu).

39. Xxxxx určit, xxx xx xxxxx xx xxxxxx §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§6 odst. 1 zákona x. 168/1999 Sb.) xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx), xx xxxxxx §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 168/1999 Xx.

40. Xx xxxxxx k xxxxxxx nároku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxx xxxxx §6 xxxxxx č. 168/1999 Xx. je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx poškozeného xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx škůdce. Právo xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx pojistiteli škůdce xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx, xxxxx - xxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pojistitelem a xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx xxxxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odpovědnou za xxxxx xxxxxxx škůdce x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx. např. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 12.12.2007, xx. xx. 25 Xxx 113/2006, xxxxxxxxxx xxx x. 93/2008 Xx. xxxx. xxx., xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx dne 28.11.2012, xx. xx. 32 Xxx 4765/2010, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu ze xxx 27.9.2016, sp. xx. 25 Xxx 1896/2016, xxxxxxxxxx xxx x. 26/2018 Xx. xxxx. xxx., nebo xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.11.2017, xx. xx. 25 Xxx 564/2017, x x procesních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx usnesení Městského xxxxx x Xxxxx xx dne 24.4.2009, xx. zn. 21 Xx 139/2009, xxxxxxxxxx xxx x. 81/2011 Xx. xxxx. xxx..

41. Xxxxxxxx xxxxx pojistitele xxxx pojištěnému xx xxxxxx §10 xxxx. 1 xxxxxx č. 168/1999 Xx. xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxx zvláštní, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vzniklé xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx cessí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx. dovolatelem zmíněný xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx. xx. 25 Xxx 799/2006, dále xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.1.2010, xx. zn. 25 Xxx 4724/2007, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 31.3.2010, xx. xx. 25 Cdo 1096/2008, xxxx rozsudek Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 29.3.2011, xx. xx. 25 Cdo 4321/2008. Xxxx. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 11.3.2008, xx. xx. XXX. ÚS 812/06, dostupné (xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx) na xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

42. Xxxxxxx se tedy xxxxxxxx formulovaná pro xxxxx takového regresního xxxxxx §10 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 168/1999 Xx. (xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx-xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx formulovanému x §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx osvobození xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dluhů x xxxxxx na xxxxxxx xxxxx, o xxxxx xx xxxxxxx škody (x xx xxx x nárok na xxxxxxx xxxxx „xxx xxxxxxx“, jak xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx. Oporou xxx jiný xxxxx xxxx xxx dovolatelem xxxxxxxxxx Komentář (xxxx. xxx. 225 xxxx. 2 Xxxxxxxxx). Jak xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx (srov. xxxxxxxx [10] xxxx), xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx dluhů xxxxxxx x §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pravidla xxxxxxxxxxxxx v §414 x §415 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxx xxx plyne, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem a xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx. např. xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 5.2.2004, xx. zn. XX. XX 624/2002, nebo xxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 23.9.2008, xx. xx. 29 Xxx 2287/2008, xxxxxxxxxxxx xxx x. 67/2009 Sb. xxxx. xxx.

43. Xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 168/1999 Xx. není xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §416 xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (pojištěného) xx placení xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §416 xxxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx pojistitel za xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx [§10 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx č. 168/1999 Xx.].

44. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxx to xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx, které se xxxxxxxxxxxx). X xxxxxxxx xxxxxxxxxx se otázka xxxxxxxxxx základu sporu (xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x žalobě (x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx); na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxx xxxxxx může x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebním xxxxxxxx) [xxxx. rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 29.8.2013, sen. xx. 29 XXxx 31/2013, xxxxxxxxxx xxx x. 3/2014 Sb. xxxx. xxx.].

45. Jak popsáno xxxx (x xxxxxxxx [2] xxx bodem 5.) dovolatel (coby xxxxxxx) x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §10 xxxx. 1 písm. x), xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 168/1999 Xx., tedy xxxxxxxx základní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx podstata xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pojištěného (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx (úmysl xxxxx xxx úmysl xxxxxxx) a exekučním xxxxxxx ve formě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pohledávka (xxxxxxxxx, x jakého titulu) xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx způsobil xxxxx xxxxxxx.

46. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci [18] x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx podmínky §416 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx odmítnout xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xx byl pojištěný (xxxxxxx) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin, xx xxxxxxxxx, xxxxx (xxx xxxxxxx v xxxxxxxx [45]) xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx dovolatel xxxxxxxx x návrhu xx xxxxxx elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx“ xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx srov. xxxx. xxx xxxxxxxx xxxxxxx senátu xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kolegia Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 8.12.2010, xx. xx. 31 Xxx 3620/2010, uveřejněný xxx x. 70/2011 Xx. xxxx. obč.

47. Xxxxxxxx xxxx proto, xxxx xxxxxxxxx jednání (§243x xxxx. 1 xxxx xxxxx o. x. x.), xxxxxxxx zamítl xxxx xxxxxxxxxxxxxx [§243d xxxx. x) x. x. x.].