Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 168/1999 Xx. (xx znění xxxxxxx xx 31.12.2009) xxxx nárokem na xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x účinků xxxxxxxxxx xxxxxxxx (pojištěného) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx popsaná v §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobil osobě, xxxxx pojistitel za xxx xxxxx, škodu xxxxxxx [§10 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx č. 168/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2009].

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx: §416 xxx. x. 182/2006 Xx., §10 xxx. x. 168/1999 Xx., §268 odst. 1 xxxx. x) zák. x. 99/1963 Xx.

Xxxxxxxx xxxx zamítl dovolání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx ze xxx 29.3.2016, xx. xx. 9 Co 1232/2015.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Usnesením xx xxx 24.8.2015, x. x. 28 XXX 5218/2011-111, Xxxxxxx xxxx ve Xxxxxx-Xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxx“ xxxx „okresní xxxx"):

[1] Xxxxxxxx exekuci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx. X. S. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xx xxx 14.10.2011, x. x. 28 XXX 5218/2011-12 (xxxx jen „xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád (dále xxx xxx „x. x. ř.“), ve xxxxxxx x §52 xxxx. 1 xxxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx), a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx 1. xxxxxx).

[2] Xxxxx, že xxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx XX. xxxxxx).

[3] Xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a. x., Vienna Insurance Xxxxx) xxxxxxxx X. X. xxxxxxx xxxxxxx xx 3 dnů xx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (xxx XXX. xxxxxx).

2. Xxxxxxxx soud xxxxx z xxxx, xx:

[1] X xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxx 14.10.2011 xxxxxxx xxxxxxx xx majetek xxxxxxxxx (X. X.) xxx xxxxxxxx xxxxxx 278 244 Xx s xxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx exekučního titulu xxxxxxxxx elektronickým platebním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21.7.2010, x. x. 119 XX 167/2010-27, který xxxxx xxxxxx xxxx xxx 25.8.2010.

[2] Dne 22.9.2014 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, které nabylo xxxxxx xxxx dne 14.9.2013, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

[3] Soudním exekutorem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx od 27.6.2015 X. S.

[4] Oprávněný xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, dovolávaje xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §416 zákona x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

[5] X xxxxxx xx xxxxxx elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že dne 18.10.2009 řídil xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo x xxxx X. X. a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. U xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1,91 x/xx alkoholu. X xxxxxx pojistné smlouvy x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předmětného vozidla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění ve xxxx 278 244 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Protože xxxxxxxxx vozidlo bylo x Polské xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x polské xxxx a posléze xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxx byl xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx částky, xxx xxxxxx.

[6] „Proti xxxxxxxxx" xxxx u Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx (xxxx též jen „xxxxxxxxxxx soud") xxx 28.2.2011 zahájeno xxxxxxxxxxx xxxxxx. Usnesením xx xxx 22.3.2011 xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[7] Xxxxxxxxx ze xxx 26.8.2013, x. x. XXXX 33 XXX 3223/2011-X-39, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx oddlužení xxxxxxxx (tento xxxxx xxxxx právní xxxx xxx 29.8.2013) x xxx xxxxx XX. xxxxxx osvobodil xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx (tento výrok xxxxx právní moci xxx 14.9.2013).

[8] Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx oprávněného ve xxxx 278 000 Xx; xxxxxxxxx však xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[9] Xxxxxxxxx xx dne 29.6.2015, x. x. 9 Xx 814/2015-100, Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx povinného xxxxxx xxxxxxxx ze xxx 10.2.2015, č. x. 28 XXX 5218/2011-64, jímž exekuční xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zastavení xxxxxxx; xx zrušujícím xxxxxxxx vyjádřil xxxxxxxx xxxx xxxxx, podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pohledávkou x xxxxxx odpovědnosti xx xxxxx.

3. Na xxxx xxxxxxxx základě xxxxxxxx xxxx - odkazuje xx §268 xxxx. 1 xxxx. h) x. s. ř., §414 xx §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x §6 xxxx. 1 x 2 x §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx) - xxxxxx x následujícím xxxxxxx:

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx dlužníka.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxx vzniku škody x xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx xx škůdcem (pojištěným) xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx existuje pouze xxxxxx xxxxx založený xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Sb. xxxx xxxxxxxxxxx právo, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx újmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx splní xxxx smluvní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx stav, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nemá xxxxx xx xxxxxxx xxxx, když poškozenému xxxxxxx xxxxxxxx plnění; xxxx pouze v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxxxx č. 168/1999 Xx. Xxxxx „xx xxxxxxx" xx xxxx zvláštním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za škodu.

6. Xxxxxxxxxx §416 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xx týká mimosmluvních xxxxxx. V tomto xxxxxxx na sebe xxxxx riziko xxxxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxx existuje xxxxx xxxx pojištěným xxxxxxx x poškozeným. Xxxxx xx xxxxxxxxx pohledávku xxxxx xxxxxx §416 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pohledávek, které xxxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxx, xx tudíž xxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxx pohledávku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx tak xxxxxxxx, xxxxxx ji vymáhat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx soud xxxxxxx zcela xxxxxxxx xxx §268 xxxx. 1 xxxx. x) x. s. x. xxxx xxxxxxxxxxxx.

8. K xxxxxxxx oprávněného Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 29.3.2016, č.j.9Co 1232/2015-181:

[1] Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (první výrok).

[2] Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 3 dnů xx právní moci xxxxxxxxxx xxxxxx 19 424,13 Kč (xxxxx xxxxx).

9. Xxxxxxxx soud xxxxxx xx přezkoumání xxxxxxxxxx usnesení k xxxxx xxxxxxx:

10. Xxxxxxxxxxx-xx §416 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona, podle xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčním soudem xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené úmyslným xxxxxxxx činem, xx xxxxx xxxxxxxxxx určitou xxxxxxx, xx jasné, xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pojištěnému na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xx x xxxxx, xxxxxxxx-xx pojištěný xxxx úmyslně [písmeno x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx], xx xxxxxxx-xx pojištěný xxxxxxxx povinnost, týkající xx provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxx porušení xxxx x příčinné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx hradit [písmeno x) označeného xxxxxxxxxx].

12. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx (xxx dovodil xxx exekuční xxxx) xxxx xxxxxxxxx postižním xxxxxx pojistitele (xxxxxxxxxxx) xxxx pojištěnému (xxxxxxxxx), xxxxx nezbývá xxx xxxxxxx, že osvobození xx placení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xx. Xx tomto závěru xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poukaz xx to, že xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxx. Kdyby xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx §416 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx evidentně xx x tom xxx xxxxxxxxx. Odvolatelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nelze.

II.

Dovolání x xxxxxxxxx k xxxx

13. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §237 x. s. x. argumentem, že xxxxxxxx rozhodnutí závisí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx procesního xxxxx, která v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebyla vyřešena, xxxxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxx (dovolací xxxxx xxx §241x xxxx. 1 x. x. x.), a xxxxxxxx, xxx Nejvyšší xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudů xxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx, xx návrh xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zamítá.

14. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxxx" xxxxxxxxxxx z xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxx dovodila xxxxxxxxx xxxxx judikatura xxxxxxxxxx xxxxx [xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx dne 22.4.2008, xx. xx. 25 Xxx 799/2006 (xxxxxxxx xx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx)]. Xxxxxx však vytýká, xx xx x xxxxx xxxxxxxxx spokojily x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §416 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx výklad xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a xxxxxx.

15. Xxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx §416 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jde o xxxxxxx xxxxx sui xxxxxxx, když se xxxxxxx snížil jeho xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinného, x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x „xxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx škody, xxx xxxx není xxxxxx, xx x xxxxxxxxxx x titulu náhrady xxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxx x xxxxxxxx) Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 25.5.2010, xx. xx. 25 Xxx 358/2008, xxxxx xxxxxxxxxxx dovozuje, xx xxxxxxxxx předpokladem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxx. xxx."), je xxxxxxxxx příčinné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. mezi xxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxx xx odpovídá xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§420 xxx. zák.), nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxx na xxxxxxxx (§427 obč. zák.). X tomto xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx.

16. Xxxxx nemůže xxxxxxx xxxxxxx xxxxx škody. Xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx. pojišťovny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx škodu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxx xxxxx, xxxxxx x daném případě xxxxxxxx xxxxxxx poškozenému xxxxxxxx porušením právní xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx způsobené xxxxx. X když xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxxxx xxxx, xxx poškozenému xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvýšeného xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxxx xx pojištěna, xx stanovených případech xxx podílel na xxxxxx škody, x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx, kdo nese xxxxxxxx zátěž za xxx jednání; xxxx. „xxxxxxxx xxxxxx x. 168/199 Sb. Lucie Xxxxxxx x Xxxxx Xxxxxx" [tímto xxxxxxx xx zřejmě xxxxxx xxxx: XXXXXXX, X., XXXXXX, X. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu vozidla. Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: C. X. Xxxx, 2012 (dále xxx „Komentář")].

17. Xxxxxxx x účelem §416 xxxxxxxxxxxxx zákona je xxxxxxxxx xx, aby xx xxxxx xxxxxx, x xx ani xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oddlužení, xxxxxxx svým povinnostem, xxxxx xxxx základ x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Proto xxxx mj. z xxxxxx osvobození vyňaty xxxxxx uložené v xxxxxxxx xxxxxx x xxxx pohledávky xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxx postižního xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx základ x xxxxxxxx protiprávním xxxxxxx x zakládá xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xx (xxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx jednání) xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pak xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nevznikl. Xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx vzniklou na xxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Kdyby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinnému xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx by x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx). Platný xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xx xxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cestou, xxx se xxxxxxxxx xxxx domoci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx o xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx krácen xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pohledávka projednána x xxxxxxxx řízení x v xxxxxx xxxxxx. Této xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zakotvil již xxxxxxx dva xxxxx xxxxxxx x osvobození xxx §414 insolvenčního xxxxxx.

19. Xxx xxxxxxx §416 xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxx mít xx paměti, xx xxxxxx xxxxxxxxxx postižního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxx x pojištění, xxxxx je každý xxxxxxxxxxxx vozidla ze xxxxxx povinen xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx postižního práva xxxxxxxxxxx xxxx zákonodárce xxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Je xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx událostmi xxxxxxxxxxxx v důsledku xxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu, xxxx xx xxxx. xxxxx řízení vozidla xxx vlivem xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, pojišťovny xx xxxxxx xxxxxx sazby xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řidiči xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojistníci. Xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx možnost xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx proto je xxxxxxxxx přesvědčen, xx xxx x pohledávku xxxxxxxxxxx xxxxxx §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Podle xxxxxxxxxx xxx podaný xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx insolvenčního xxxxxx x xxxxxx x. 168/1999 Xx. (x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x aplikované xxxxxx xxxxx x xx mechanická xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx smysl x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx). Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx svévole xxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx postupu xx xxxxx dovolatele dopustily xxx xxxxx.

20. Exekučnímu xxxxx dovolatel vytýká xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zákona x. 168/1999 Xx. x x xxxxxxxx smlouvy, xx xxxxxxxxxxx však xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy, xxxxx z §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 168/1999 Xx. Xxxxxxxx xxxx pak xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xx, xx x xxxxx x xxxxxxxxx (x xxxxxx restriktivní xxxxxxxx) zmínil xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

21. Xxxxxxx xx vyjádření xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx škody ani x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Míní, že xxxxxxxxx si celou xxxxxxx xxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx dovolání

22. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (xx 1.1.2013 xx 31.12.2013) xx xxxxxx x bodu 2. xx. II xxxxx xxxxx xxxxxx x. 293/2013 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 99/1963 Xx., občanský soudní xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

23. Xxxxxxxx, jež nesměřuje xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §238x o. s. x., a pro xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §237 x. x. x., xxxxxxxxxxx x §238 x. x. ř., xx xxxxxxxxx podle §237 x. x. x., xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx dovoláním xxxxxxxx (xxxxxxx §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx postižní xxxxx xxxxxxxxxx) jde x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

24. Xxxx xxxxxx, k xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx dovolání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§242 xxxx. 3 o. s. x.), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx se xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx soud xx xxxxx - x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxx, zdaje xxx xxxxxxxx důvod xxxxxxxxx dovolatelem, xxxx xxxxxxxxxx právního posouzení xxxx odvolacím xxxxxx.

25. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nesprávné, xxxxxxxx odvolací soud xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx normy, xxx xx xxxxxxxx skutkový xxxx nedopadá, xxxx xxxxxx xxxxx, sice xxxxxxx určenou, nesprávně xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx skutkový xxxx nesprávně xxxxxxxxx.

26. Xxx xxxxx úvahy Xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

§52 (xxxxxxxxxx xxxx)

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

...

§268 (x. s. ř.)

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx, jestliže

h) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx tu xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

...

§414 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxxx dlužník xxxxx xxxxx x včas xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dlužníka xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxx dosud xxxxxx uspokojeny. Xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx, kteří xxx xxxxxxxxxx do insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx učinit.

...

§416 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx §414x415xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx-xxxx sankce, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, x xxxx pohledávek xx xxxxxxx škody způsobené xxxxxxxx porušením právní xxxxxxxxxx.

...

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§6 (xxxxxx x. 168/1999 Xx.)

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v pojistné xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx xxxxxxxxx právo, xxx xxxxxxxxxx za xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx škodu xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx škodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx věci, xxxxx i xxxxx xxxxxxxx odcizením xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx opatrovat,

c) xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx náklady spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmen x) xx c); v xxxxxxxxxxx xx škodou xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 odst. 3 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x prokázal a xxxxx ke škodné xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx škoda vznikla x xx kterou xxxxxxxxx xxxxxxxx, došlo x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xx x) xx xxxxx v xxxxxxxx, maximálně xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx x pojistné xxxxxxx.

...

§9 (xxxxxx x. 168/1999 Xx.)

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx uplatnit xxxx xxxxx na xxxxxx podle §6 x příslušného xxxxxxxxxxx xxxx x Kanceláře, xxxxx-xx xx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx fondu xxxxx §24.

...

§10 (zákona x. 168/1999 Xx.)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na náhradu xxxx, co xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx úmyslně,

b) xxxxxxx základní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx provozem vozidla, xxxxx použil xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx toho xxxx xxxxxxx možnost xxxxxxx šetření pojistitele xxxxx §9 odst. 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a 2 a x xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxx pojistitele xxxxx §9 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxxxx odmítl xxxx xxxxx vozidla xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zkoušce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx psychotropní xxxxx nebo léku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) provozování xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích, xxxxxxxxxxxxx xxxx, přepravovaných osob x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx vozidla xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění, x výjimkou řízení xxxxxxx xxxxxx, která xx xxx vozidlo xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x řízení xxxxxxx, x to xxxx pouze xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx cvičitele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx osobou, které xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx řídit vozidlo, x xxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx při xxxxxx xxxxxxx byla xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx vozidla osobě xxxxxxx x písmenech x), x) xxxx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx x pojištěným xx xxxxxxxxxx pojistitele xx náhradu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x), xxxxxxxxx-xx, že xxxxxx jednání pojištěného xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x případě, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx utrpěl x xxxx, kdy xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xx xxxxxx xxxxxxxx pojištěný, x to xx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Pojistitel xx proti xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx provozem xxxxxxx, xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx skutečnost, xxxxxx xxx vědomě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zjistit xxx sjednávání xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx uzavření xxxxxxxx xxxxxxx podstatná.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 x 4 nesmí xxx xxxxx než xxxxxx vyplacené pojistitelem x důsledku škodné xxxxxxxx, se kterou xxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Porušil-li xxxxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx v §8 xxxx. 1 až 3, je pojistitel xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx události nebo xxxxxx nákladů vyvolaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x). Ve xxxx uvedené podobě, xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx citované ustanovení xxxxxxxxxx xxxx jak x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx v xxxx vydání napadeného xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. x) x. s. x. xx xxxxxxxx xx xxxxx účinném xx 31.12.2013, pro xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxx 2. xx. XX části xxxxx xxxxxx č. 293/2013 Xx.). Ustanovení §414 a §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx citované xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxx (26.8.2013) x §6 x §10 xxxxxx x. 168/1999 Sb. x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx, kdy došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx (18.10.2009).

27. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx §414 insolvenčního zákona xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx závěrech:

28. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx pro xxxxx, xxx o xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx úpadku xxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx zákon (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx (x §389 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx) jako „xxxxxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem"... Xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (při xxxxxxx xxxxxxx celého xxxxxxxxx) xxxx x tomu, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dlužníku xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§414 insolvenčního xxxxxx), čímž se xxxx část dlužníkových xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx režimu jako xxx. xxxxxxxxx obligace (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.9.2010, xxx. xx. 29 XXXX 6/2008, xxxxxxxxxx xxx x. 61/2011 Xx. xxxx. xxx.).

29. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §414 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx osvobodí xxxxxxxx od placení xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x němž xxxxx xxxxxx uspokojeny, nezbavuje xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx pohledávek dlužníkovým xxxxxxxxx ani xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pro tyto xxxxxxxxxx xxxxx postihu [xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx xxx 24.11.2010, xx. zn. 29 Xxx 3509/2010, xxxxxxxxxx xxx č. 63/2011 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x stanovisek (xxxx xxx „X 63/2011“)].

30. Xxxxxx xxxxxxxx v §414 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx znamená xxx xx, xx xxxxxxx xx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §414 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx též xx xxxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx, které za xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§414 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xx pohledávky označené x §414 odst. 2 insolvenčního xxxxxx, xx oddlužení xxxxxxxxxx (X 63/2011).

31. Pohledávka, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx §414 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona, v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x soudním xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx přiznat; xx xxxxxxxxxxx řízení má xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (X 63/2011).

32. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nebo xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §414 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx xxx zřetele x xxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedeného x xxxxxxxxxx za xxxxxx oddlužení x xxxxxxxxxx xxxxx, přiznaným xxxxxxxx x xxxx, xxx xxx již xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 31.3.2015, xxx. xx. 29 XXxx 62/2014, xxxxxxxxxx xxx x. 85/2015 Sb. xxxx. xxx.).

33. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ani x poměrech xxxx xxxx) xxx x xxxxxxxxx xxxx co xx xxxxxxx §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:

34. X. X xxxxxx výluk z xxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx porušením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jediným xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx - xx xxxxx (xxxx) být x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - se x neuhrazeném rozsahu xx úspěšně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx bez xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx „úmyslným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx režimu jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [xxxx. §169 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v rozhodném xxxxx]. Oproti xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx peněžitého xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx podle §170 xxxx. d) xxxxxxxxxxxxx zákona; xxxx. x xxxx i xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 30.11.2017, xxx. zn. 29 XXXX 116/2015, a xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 21.12.2017, xxx. zn. 29 XXxx 7/2016, xxx. xx. 29 XXXX 16/2016, sen. xx. 29 XXXX 82/2016 x sen. xx. 29 NSČR 85/2016.

35. X xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §416 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxx xxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dlužníka (v xxxxxxx majetkových sankcí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxx xxxxxx xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxx xxx“ x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx způsobenou „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti"). Xxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „úmyslná trestná xxxxxxx" a xxxxxxxx xxx „úmyslně xxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se „xxxxxxxx" (xxxx xxxxxx návaznost). X xxxxxx xxxx xxx totiž očekávat, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, za xxxxx byl uložen xxxxxxxx trest nebo xxxx xxxxxxxxx sankce, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx) „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx". Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx přiznaného osvobození xxxx x xxxx xxxxxxxxx pohledávek xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x situace xxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxx.

36. XX. K xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti".

Výluka x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx), xxxxxxxxx k xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx psychický xxxxx jednajícího xx xxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx jako xxxxxxxx takového xxxxxxx. Xx xxxxxxxx na xxxxxx vědění (xxxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. odraz xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx smyslových xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxx x jevů, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx kterým xxxxxx svým úsudkem xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx především xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx. rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxx. shodně např. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.9.2014, xx. zn. 21 Xxx 2811/2013, xxxxxxxxxx xxx x. 24/2015 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx (dále xxx „X 24/2015"). Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxx zbytku xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx dlužníka, xxxx dlužník xxxxxxx xxxxx xxxxx úmyslně.

37. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxx tehdy, xxxxxxxx jednající xxxxx, xx xxxxx může xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xxxx tehdy, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx může xxxxxxxx, x pro xxxxxx, xx xx xxxxxxx, x tím xxx srozuměn (xxxxx xxxxxxx). Srozumění jednajícího xx způsobením xxxxx x xxxxxxxxx úmyslu xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx přímým xxxxx xxxx jednání xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx jednání, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx předpokládá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx jako xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zamezit (xxxx. xxxx X 24/2015).

38. Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx úmyslu xx (xxxx) být xxxxxxxxx xx xx důvod xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednání xxxxxx (xxxxxxxx) jinak xxxxxxxxxx, xxxx tam, xxx xx škůdce (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxx, xxx xxxxx xxxx zavinil (objektivní xxxxxxxxxxx xx škodu).

39. Xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxx §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxx nárok pojistitele xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem vozidla xxxxxxxxx x pojistné xxxxxxx (§6 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb.) xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx za xxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx), xx smyslu §10 xxxx. 1 zákona x. 168/1999 Xx.

40. Xx vztahu x xxxxxxx nároku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §6 xxxxxx x. 168/1999 Xx. je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx je třeba xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx škody proti xxxxxx a specifickým xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Právo xxxxxxxxxxx xx plnění xxxx pojistiteli škůdce xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx - xxx xx odvozeno xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx škůdcem - xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx se nestává xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxx z xxxxxx xxxx odpovědnosti xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; srov. např. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 12.12.2007, xx. xx. 25 Xxx 113/2006, uveřejněný xxx x. 93/2008 Xx. xxxx. xxx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 28.11.2012, xx. xx. 32 Xxx 4765/2010, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 27.9.2016, xx. xx. 25 Cdo 1896/2016, xxxxxxxxxx pod x. 26/2018 Xx. xxxx. obč., nebo xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 29.11.2017, xx. xx. 25 Xxx 564/2017, a x xxxxxxxxxx souvislostech xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze xx xxx 24.4.2009, xx. xx. 21 Xx 139/2009, xxxxxxxxxx xxx x. 81/2011 Xx. xxxx. obč..

41. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §10 xxxx. 1 xxxxxx č. 168/1999 Xx. xxx xxxxxxxxxxxxxx judikatura Nejvyššího xxxxx xxxx zvláštní, xxxxxxxxxx xxxxx, jenž xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx. dovolatelem zmíněný xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx. xx. 25 Xxx 799/2006, dále xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.1.2010, xx. xx. 25 Xxx 4724/2007, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu ze xxx 31.3.2010, xx. xx. 25 Xxx 1096/2008, nebo xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.3.2011, xx. xx. 25 Cdo 4321/2008. Xxxx. xxxxxxx xxx důvody usnesení Xxxxxxxxx soudu ze xxx 11.3.2008, sp. xx. XXX. XX 812/06, xxxxxxxx (xxxxxx xxxx další xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx) na webových xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

42. Xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx formulovaná xxx xxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx č. 168/1999 Xx. (tedy xxxxxxxxx xxxx, xx po-jištěný xxxxxxxx škodu xxxxxxx) xxxxx akcentem xx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §416 insolvenčního xxxxxx xxx výluku x účinků xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dluhů x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, o nárok xx xxxxxxx škody (x xx xxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxx „xxx xxxxxxx“, xxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx. Xxxxxx xxx jiný závěr xxxx xxx dovolatelem xxxxxxxxxx Komentář (xxxx. xxx. 225 xxxx. 2 Xxxxxxxxx). Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx již xxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxx [10] xxxx), xxxxxx x účinků xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zbytku dluhů xxxxxxx x §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §414 x §415 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxx xxx plyne, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem x xxx xx aplikovat xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx. např. odůvodnění xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 5.2.2004, xx. xx. XX. XX 624/2002, nebo xxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 23.9.2008, sp. xx. 29 Xxx 2287/2008, xxxxxxxxxxxx xxx č. 67/2009 Xx. xxxx. xxx.

43. Lze xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §10 odst. 1 xxxxxx č. 168/1999 Xx. xxxx xxxxxxx xx náhradu škody xx xxxxxx §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x účinků xxxxxxxxxx xxxxxxxx (pojištěného) xx xxxxxxx zbytku xxxxx xxxxxxx x §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx za xxx xxxxx, škodu xxxxxxx [§10 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 168/1999 Xx.].

44. Xx skutkových xxxxxx xxxx xxxx xx nad xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozkaz (tedy xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx). U xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx otázka xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenými xxxxxxxx x xxxxxx (x návrhu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx); na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění (zda xxxxx žaloby může x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebním rozkazem) [xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.8.2013, xxx. xx. 29 XXxx 31/2013, xxxxxxxxxx xxx x. 3/2014 Sb. xxxx. xxx.].

45. Jak xxxxxxx xxxx (v xxxxxxxx [2] xxx xxxxx 5.) xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx) x xxxxxx xx vydání elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx (xxxx xxxxxxxxxxx) zakládaly xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §10 xxxx. 1 písm. x), xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 168/1999 Xx., tedy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ovšem xxxxxxxxxx xxxxx pojištěného (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx (xxxxx xxxxx ani xxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx ve formě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dovolateli nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, x jakého xxxxxx) xxxxxxx proto, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

46. Xxxxxxxxxxx dovolatele x xxxxxxxx [18] x xxx, xx xxxxx postižní právo xxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxx přiznáno xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx podmínky §416 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx splněny, je xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Předpoklad, xx xx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin, xx spekulací, xxxxx (xxx popsáno x xxxxxxxx [45]) xxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu. X xxxxxxxxxx xxxxxxx „škody xxxxxxxxx trestným xxxxx“ xx vazbě xx xxxxx občanskoprávní nároky xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxx. již xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 8.12.2010, xx. xx. 31 Xxx 3620/2010, xxxxxxxxxx pod x. 70/2011 Sb. xxxx. xxx.

47. Xxxxxxxx xxxx proto, aniž xxxxxxxxx xxxxxxx (§243a xxxx. 1 xxxx xxxxx x. s. x.), dovolání xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx [§243x xxxx. a) o. x. ř.].