Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx památkové xxxx, xx Xxxxxxxx xxx povinnost xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxx ustanovení.

Prejudikatura: x. 2599/2012 Xx. XXX.

Xxx: Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx věd Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 29.9.2006 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x podmínky provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx dohodou xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dohodu o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx archeologických výzkumů xxxxxx xxxxxxx, naposledy xxx 28.5.2014 xx xxxx 1 xxxx.

Xxx 27.4.2015 žalobkyně xxxxxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxx dohody, žalovaná xx xxxx xxxxxxx x odkazem xx xxxxxxxx povinností ze xxxxxx žalobkyně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dohod. Xxxx navrhla žalobkyni, xxx si sjednala xxxxxxx xxx dodatečné xxxxxxx xxxxx povinností x xxxxxxxx ji xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x Archeologickým xxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 31.7.2015 x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx republiky byla xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo vzájemně xxxxxxxxxx. Xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxx znovu xxxxxxxx žalovanou x xxxxxxxx dohody. Na xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, žalobkyně xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 22.9.2015.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx opětovné xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx žalované. Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nadřízený xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx s xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x podmínkách archeologických xxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 4 xxxx. x) x xxxxx §170 xxxxxxxxx řádu.

Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx příslušným x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx pouze žalovaná.

Žalobkyně xxxxxx žalobu u Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx jako nečinnostní xxxxxx xxxxx §82 x. x. x. x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx 10.10.2016, xx. 5 X 130/2016-28, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 odst. 1 xxxx. a) x. ř. s.

Městský xxxx odkázal xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx, která xxxxxx xxxxx §21 odst. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kultury xxxxx §169 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx. Žalobkyně xx xxx podle xxxxxxxxx soudu xxxxx x xxxx domáhat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nadřízeného xxxxxxxxx orgánu, xx. x Ministerstva xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sporů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §65 x xxxx. s. x. x.

Xxxxxxx xxxx dospěl x xxxxxx, že xx žalobkyně nemůže xxxxxxx xxxxxxxx dohody xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx žalované povinnost xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx osvědčením (§81 x. x. x.).

Xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx kasační xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 9.3.2017, xx. 1 As 292/2016-28, x věc xxxxxx městskému xxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xx xx městský xxxx xxxxxxxxx důvody xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nečinnostní xxx xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx názoru Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx posoudit xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zásahovou. Xxx xxxxx xxxxxx městský xxxx xxxxxxx, xxx xx v xxxxxxx x ustálenou xxxxxxxxxxx (x xxxxx i xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 5 x. x. s.) xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xx skutečnosti xxxxxx x xxx se xxxxxxx x xxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxx negativnímu zásahu xxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx soud kvalifikoval xxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx, xxx z §21 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx okolností xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva kultury x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (tzv. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), dohodu x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx žádné xxxxxxxxxxx x uzavírání subordinační xxxxxxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů, xxxxx z xxxx xxx dalšího xxxxxxx, xx xx takové xxxxxxx má xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx uzavřít s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx měl xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. To xx dle soudu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxx kasační stížností xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vrácení věci xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x příkrém rozporu x §21 xxxx. 2 zákona x xxxxxx památkové xxxx, §2 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx i xx. 2 xxxx. 3 Ústavy x xx. 2 odst. 2 Xxxxxxx základních xxxx a xxxxxx (xxxx xxx „Listina“).

Z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxx xx zcela xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx rozhodovat o xxx, kdo xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxxx ustanovení pak xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx uzavírá dohodu x xxxxxxx x xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. xxxxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxx, xx zákonodárce formuloval xxxxxx větu §21 xxxx. 2 zákona x státní památkové xxxx xxx, že xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, že žalovaná xx kontraktační xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kultury, x xx na základě xxxxxx x komunikace xxxxx x xxxxxxxxx. Xx tedy zcela xxxxxxxxxx, že nebylo xxxxxxx zákonodárce xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Takový závěr xxx zcela jak xxxxx gramatickému xxxxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx péči, tak xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rozsudek Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx x vrátil xx xxx k xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

X.

Xxxxxxxxx Nejvyšším xxxxxxxx soudem

[33] Xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx o státní xxxxxxxxx xxxx: „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx po xxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů xxxxxxx školám, pokud xx xxxxxxxxx při xxxxxx svých vědeckých xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx ‚xxxxxxxxx organizace‘). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx věd Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“

[34] Xxxxxxxxxx organizací (dále xxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“) x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxx s Xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx.

[35] Stěžovatelka xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx ve xxxxxx §21 odst. 2 xxxxxx o státní xxxxxxxxx xxxx již x xxxx 2006. X tomto povolení xx xxxxxxxxx, xx „(x) po xxxxxx xxxxxx moci oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxx věd xxxxxx o rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů podle §21 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, (xx) oprávněná xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx ústavu Xxxxxxxx věd ČR x podat mu x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx, podle §21 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x (xxx) zahájení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx za kulturní xxxxxxx, xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxxx rezervaci xxxx památkovou zónu xxxxxx oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx památkovému xxxxxx, xxxxx xxxx podá xxxxxx o jeho xxxxxxxxxx“.

[36] Xxxxxxx soud x napadeném rozsudku xxxxxxx uzavřel, xx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx památkové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxx x oprávněnou osobou (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx smlouvu. X xxxxxx xxxxx xxxxxxx, že za xxxxxxx, kdy zde xxxxxx není xxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (ne)důvodnost neuzavření xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx žalovaná x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx dle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx při xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

[37] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxx x tímto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx. Zastává xxxxx xxxxx, xx §21 odst. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxx interpretovat tak, xx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx.

[38] Xx situace, xxx je stále xxxxxx xxxxxxxx udělené xxxxxxxxxxxx, xx xxx. xxxxxxxxx organizace na xxxxxxxx dohody x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx §21 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx) x žalovanou xxxxxx xxxxx, resp. žalovaná xxx xxxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[39] Xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na poli xxxxxxxxx péče xx xxxxx xxxxxxxxxxx tak, xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx dohodě x xxxxxxxxx (§21 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx), xxxxxxxx však xxxxxx xxxxxx již xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx: „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Akademií xxx České xxxxxxxxx xxxxxx o rozsahu x xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů“ (§21 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxx).

[40] X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxx xx zcela xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx (xx aktivní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx věd) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx (tj. xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). X xxxx xxxxxxxx xxxx druhé xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx žalovaná „xxxxxxx“ xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. xxxxxxxx této xxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvážení. Naopak xxxxx nepředvídá možnost, xx by k xxxxxxxx xxxxxx dohody xxxxx „xxxxxxx“, xxxxxxxxx xxxxx hlediska, formu xxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx.

[41] Zákon xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být „x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“. Nikoliv xxxx x samotné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxxx provádět.

[42] Xx xxxxxxxx výkladu lze xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx zákonné konstrukce xxxxxxxx k provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxx navazující xxxxxxx xxxx oprávněnou xxxxxx x Xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonodárce, xxx Xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx významný xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti památkové xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x současně xxxxx neuzavřením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx naopak jeví xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxx jako odbornému xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů xx xxxxxxxx prostor xx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxx roli xxxxxxxxx garanta a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů.

[43] Xxx skutečnost, xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx lhůta x xxxxxxxx této xxxxxxx (xx již odvozená xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx od projevu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[44] Xx xxxx nutno xxxxx x závěru, xx xxxxx x xxxxxx památkové xxxx xxxxxxxxxxx žalované xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx oprávněné osoby. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci (§2 xxxx. 2 správního xxxx, čl. 2 xxxx. 3 Ústavy x čl. 2 xxxx. 2 Listiny).

[45] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx neztotožňuje x xxxxxx městského xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dohody xx strany Xxxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx provádění archeologických xxxxxxx. Xxxxxx takových xxxxxxxxxxxxxxx situací, xxx xxxxx x jednání xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví xx xxxxxx §1 zákona x památkové xxxx, xx xxxxx možné xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

[46] Xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxx iniciovat xxxxxxxx xxxxxxxx (§21 odst. 5 zákona x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx), x xx xxx x případech, xxx xx x časového xxxxxxxx ještě xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní smlouva, xxx (xxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx. Právě x xxxxx řízení budou xxxxxxxxx přezkumu (mezi xxxxxxxxx xxxxxx) konkrétní xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx (xx xxxx xxxxx). Xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žalované, xxxxx xxxxx xxxx xxxx x odejmutí povolení x xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [§21 xxxx. 5 zákona x státní xxxxxxxxx xxxx, §136 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx řádu].

[47] Porušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oprávněnou osobou xxxxx může xxx, x závislosti xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vyvolání xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§166 xxxx. 2, §167 x §169 správního xxxx).

[48] Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx přes xxxxxxxxx jedné xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx sporu x xxxxxxxxxxxxx smlouvy xx přitom xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 26.10.2011, čj. 7 Xx 99/2011-73, x. 2599/2012 Xx. XXX).