Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X řízení x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx azylu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§14 xxxxxx x. 325/1999 Xx., o azylu) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx či xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: č. 1659/2008 Sb. XXX; xxxxxxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx č. 262/2013 Xx., xxxxx Ústavního xxxxx x. 99/14 Xx. ÚS (xx. xx. XX. ÚS 1017/14).

Xxx: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx X. (Rusko) xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 4.10.2016 x xxx 5.10.2016 xxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného Spojenými xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx xxxxx“).

Xxx 30.5.2017 xxxxxxx Městský xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx čj. Xx 406/2017-524 o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx stíháním xxxxx §95 xxxxxx x. 104/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních. Xxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx tedy xxxx být xxxxx xxx xx Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sítě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx tak xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x účtů xxxxxx xxxxxxx (v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx), xxxxx x xx Xxxxx xxxxxxxx, kde xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetku přes xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx usnesení xxxxxx Xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24.11.2017, xx. zn. 14 Xx 99/2017.

Xxx 6.12.2017 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vydání k xxxxxxxxx stíhání do Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dne 12.7.2018 xxxxxx podle §16 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x azylu xxxxxx xxxx xxxxxx nedůvodnou.

Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx soud x Xxxxx zamítl xxxxxxxxx xx dne 16.3.2018, xx. 2 Xx 6/2018-44. Pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §16 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx soudu xxxx čtyři xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx kumulativně: 1) xxxxxxx neuvádí skutečnosti xxxxxxxx x tom, xx by xxxx xxx xxxxxxxx pronásledování x důvodů xxxxxxxxx x §12 xxxxxx x xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx újma podle §14x xxxxx xxxxxx; 2) xxxxx xx xxxxxx k trestnímu xxxxxxx do xxxxxx; 3) žádost o xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxx pouze s xxxxx vyhnout se xxxxxxxxx vydání x xxxxxxxxx xxxxxxx; x 4) žadatel xxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx požádat dříve.

Žalobce xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x Ruské federaci xxxxx xxxxx problémy. Xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xx Xxxxx federace nijak xxxxxxx x xxxxxx xx xx strany xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xx mohl xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx §12 zákona x xxxxx xxxx xx mu zde xxxxx xxxxx xxxx xxxxx §14a xxxxx xxxxxx. Xxxxx podmínka xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx podmínky xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxx tvrzení ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že bezprostředním x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vydání x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx naplněna. Xx xxxx situace xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nezabýval tvrzenými xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx možným vydáním xx Spojených xxxxx. Xxxxx městský xxxx xxxxx, xx žalovaný xxxxx odůvodnil, xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx. Ohledně xxxxxx xxxxxxxx městský soud xxxxxxxxxxx, xx žalobce xxxxx, že xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (a x xxxxxx xxxxxx), xx okamžiku, xxx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx zadržen. Od xxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx poznatky x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx již x xxxxxx xxxxxxxxx 2016 x xxxxx 2017. Xxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, dobrá xxxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x neznalost skutečné xxxx hrozícího xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Že x xxxxxxxxxxx xxxxxxx žalobce xxxxxxx xx xx 14 měsících pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx vydání k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx §16 odst. 1 xxxx. h) xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx postupoval x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x mezinárodní ochranu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, když xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx azylu, xxxxx xxxxx §16 xxxx. 3 xxxxxx x azylu, xxxx-xx xxxx důvody xxx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §13 (xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) x §14 zákona x xxxxx (humanitární xxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14b xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx výše uvedené xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x médií, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Amnesty Xxxxxxxxxxxxx x seznamem xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vydaných xx Xxxxxxxxx států xxx kybernetické xxxxxxx xxxx, neboť xxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx dostatečně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx oporu ve xxxxx. Žalovaný si xxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx dostatek podkladů, xxxxx xxxxx zhodnotil, x xxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx žalobce (xxxxxxxxxx) kasační xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xx mu měl xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Opodstatněnost xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxx xx Spojených xxxxx, xxx xx xx xxx jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx dále xxxxxxxxx, xx xx x xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx států xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxx 54 xxx odnětí xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx obával xxxxxxxx do xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx XXX Florence.

Vzhledem x xxxx, xx zákon x azylu specifickou xxxxxxx stěžovatele xxxxxxxx xxxxxxxxxx, měl xxxxxxxxxx xx xx, xx xx xx měla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx §14 zákona x xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných, xxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §12 xxxxxx x azylu. Xxxxxxxxxx si xxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx ochrana xxx §12 x §14x xxxxxx o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx původu. Xxx xxxx xx xx, xx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx ochrana xxxxxxxxx práva x xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx xx třetího xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nerovnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vydání xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxx do domovského xxxxx. Xxxxxxxx Spojených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx občanů xx xxxxxxxxx. Stěžovateli by xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx posouzení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §12 x §14x xxxxxx x azylu xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xx Spojenými xxxxx stěžovatele xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx Xxxxx federace, xxx xxxxx xxxx nespojuje x návratem do xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podána s xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx vydání k xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dřívějšímu xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx si musel xxx xxxxx od xxxxxxxx, kdy se x xxxxxxx o xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx dozvěděl xx xxxxxxx xxxxxx. Žalovaný xxxx namítal, xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X námitce, xx ve xxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx posouzení xxxxxxx x mezinárodní ochranu, xxxxxxxx odkazuje xx §16 odst. 3 xxxxxx x azylu, xxxxx věcné xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xx Spojené státy xxxx uvedeny na xxxxxxx bezpečných xxxx xxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxxxx dle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx a xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(…)

XXX.X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve vztahu x xxxxxxx proti xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

[22] Podle §2 xxxx. 6 xxxxxx x azylu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx újmy xxxxxx „xxxxxx orgán, xxxxxx xxxx organizace xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vážné xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx osoba, xxxxx xxx prokázat, že xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx část xxxx území nejsou xxxxxxx nebo ochotny xxxxxxxxxxxxx způsobem zajistit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx“ (xxxxxxxxxx x této x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

[23] Podle §12 xxxxxx x xxxxx „[x]xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx v xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx, xx xxxxxxx a) xx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x svobod, xxxx x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx x důvodu xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, národnosti, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zastávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx názorů ve xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx, nebo, x xxxxxxx xx je xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx“.

[24] Xxxxx §14x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxx „[x]xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, který nesplňuje xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany zjištěno, xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxx do xxxxx, xxxxx je státním xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxx újmy podle xxxxxxxx 2 x xx nemůže xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je státním xxxxxxx, xxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“.

[25] Xxxxx §14 xxxxxx x xxxxx „[x]xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12, xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx“.

[26] Ustanovení §12 xxxxxx x xxxxx xx „normativním xxxxxx“ x celému xxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x historicky nejstarší xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxx (srov. Xxxxx, X.; Molek, X. x xxx. Xxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx : Xxxxxxx Xxxxxx, 2010, §12, xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx). Xxxxxxx a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 43 Listiny xxxxxxxxxx práv a xxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx obsažené x Xxxxxx o xxxxxxx postavení xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x. 208/1993 Xx., xxxx jen „Xxxxxxxx xxxxxx“). X xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývajícími z Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxx o xxxxx vykládat x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx. xxxx. rozsudky Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 14.1.2004, xx. 5 Azs 25/2003-94, xx xx xxx 21.3.2006, xx. 2 Xxx 75/2005-75).

[27] Podle xx. 1 písm. X xxxx. 2 Xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která „x xxxxxxxx událostí, xxxxx xxxxxxx xxxx 1.1.1951, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx a xx oprávněné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx rasových, xxxxxxxxxxxx xxxx národnostních xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx určitých xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx neschopna xxxxxxxx, xxxx vzhledem xx shora uvedeným xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx; xxxxx xxxxx pro osobu xxx xxxxxx příslušnosti xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx událostí, x xxxxx vzhledem xx xxxxx xxxxxxxx obavám xx tam xxxxxx xxxx nemůže xxxxxx“.

[28] Xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxx území xxxx xxxxxx; 2) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx této xxxx či xxxxxx xx xx xx; 3) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pronásledování; 4) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx založeno xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx samotná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“, xx kterého xx xxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx odvíjí, xx xxxxxxxx na xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany státem xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx ve xxxxxx xx svému vlastnímu xxxxxxxxxxx xxxxxx ochráncem x xxxxx xx xxx, xxx ochranu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx toto xxxxxxxxxxxxxx xxx koná, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvku xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx původu xx xxxxxx x xxxx Xxxxxxxx úmluvě xxxxxxxx xxxx Hope x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx ze dne 6.7.2000, Xxxxxxx xxxxx XXXX, xxxx uvedl, xx „[x]xxxxxx smyslem Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“. Význam xxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxx zdůrazňuje x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxx. rozsudky xx xxx 10.1.2007, xx. 6 Azs 80/2006-64, x. 1659/2008 Xx. XXX, xx xxxxxxxx xx xxx 4.11.2009, čj. 9 Xxx 38/2009-92), tak x česká doktrína (Xxxxxxx, X.; Xxxxx, X.; Xxxxxx, P. Xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx – Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 1997, s. 54). X x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vždy xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xx středověku xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx útěkem x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx cizí xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx se formuje x době válek xxxx xxxxxxxxx státy x xxxxxxx Itálii; x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jako xxxx. xxxxxxxxx Xx xxxx xxxxx xx xxxxx X. Xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx mocí xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (srov. Xxxxxxxxx, X.; Xxxxxxx, X.; Xxxxxxxx, T.; Xxxxxxxx, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a svobod. Xxxxxxxx. Xxxxx : Xxxxxxx Kluwer, 2012, xx. 43, dostupné x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx aspi). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx země xxxxxx xxx obsahuje x unijní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx implementovaný xx českého xxxxxxxx xxxx §14x xxxxxx x xxxxx.

[29] Xxxxxx xxxx §14 xxxxxx x xxxxx (xx. xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx původu xxxxxxxxx, x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx daného xxxxxxxxxx nelze xxxx xxxxxxxx xxxxxx azylového xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx. Xxxx obvyklé důvody xxx udělení humanitárního xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řadí xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx postižených významnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ať xx způsobenou xxxxxxxx xx přírodními xxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx xx xxx 11.3.2004, xx. 2 Xxx 8/2004-55, xx usnesení xx dne 12.7.2016, xx. 2 Xxx 115/2016-26). Jedná xx xxxx x situace xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx. x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx katastrofy, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vymezených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x azylu. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx udělení xxxxxxxxxxxxx azylu xxxx xxxxxxx xxx právní xxxxx (xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 22.1.2004, xx. 5 Xxx 47/2003-48), xxx subjektivní xxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx dne 15.10.2003, xx. 3 Xxx 12/2003-38). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx k xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního uvážení xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxx x xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx z xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx. 5 Azs 47/2003-48, xx usnesení xx xxx 24.2.2016, xx. 6 Azs 267/2015-23).

[30] X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx má Xxxxxxxx správní xxxx xx xx, že xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx země xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx primárně posuzuje xxxxxxxxx pronásledování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvodů xxx §12 zákona x azylu či xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx §14x zákona x xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jednotlivci xxxxxx humanitárního azylu xxxxxxxxxx mezinárodní ochranu x v jiných xxxxxxxxx xxx těch xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §12 x §14a xxxxxx x xxxxx, xxxx xx však xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxx.

XXX.X Vztah xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x vydání xx xxxxxxx státu

[31] Xxxxxxxxxxx xx xxxxx přisvědčit, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx vzájemně nepodmiňuje (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 13.8.2013, xx. xx. Xx. XX-xx. 37/13, xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 10.8.2010, xx. 4 Azs 10/2010-99, či xx xxx 29.11.2016, xx. 7 Xxx 231/2016-55). Xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nicméně pouze xxxxxxxxx nutnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, nikoli xxxxx xxxxxxx xxxxx, což xxxxxxxx již několikrát x Ústavní xxxx (xxxx. xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 26.5.2015, xx. zn. XX. XX 1017/14, xx ze xxx 15.8.2017, sp. zn. XX. XX 1260/17). X citovaném nálezu xx. xx. XX. XX 1017/14 Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx §91 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních uvedl, xx „rozhodnutími o xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx stíhání xxx xxxxxxx jen xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx situace x xxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, stěží v xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx ‚automatická‘ xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxxxxx vydávaná dle xxxxxx x azylu xxxxx mechanicky xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, x kterých xx k xxxx xx hmotné stránce xxxxx xxxxxxxxxx jakýkoliv xxxxx xxxxx a xx procesní stránce x každém případě xxxxxxx xxxxxxxxx dokazování x xxxxxxxxx.“ Obdobný xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx „[k]líčový xxxxxx xxxx mají xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxxxx smlouvou‘. Xxxxx xxxxxx xx xxxxx chápat jednak xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx. Mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, ale xx xxxxxxxxxxx pouze xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (geografický xxxxxx)“ (Xxxxxxx, X.; Xxxxx, X. Zákon x xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx:Xxxxxxx Xxxxxx, 2014, §91, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx). Xxxxxxx závěry jsou x souladu x x xxxxxxxxxxxxx závazky. Xxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx pokynu k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Vysokého xxxxxxxx OSN pro xxxxxxxxx (UNHCR), Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Divize xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx 2008, „[x]xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žadatelova xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Vyplývá xx xx závazku dožádaného xxxxx xxxxxxxx respektování xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx uprchlického xxxxx x práva xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx žadatel x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx do země xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx závazků xxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyplývajících x mezinárodního xxxxx xxxx x závislosti xx tom, zda xx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx, xx xxxxxx. Xx proto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx otázka xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxx. Xxxxx x případech, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx žadatele x xxxx xx jeho xxxx původu, xxxx xxx provedeno xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x azylové xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

[32] Otázky xxxxxxxx xx xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx vydán x která xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx podle §91 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx „xxxxx xx xxxx v xxxxxxx se závazky xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx o lidských xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ [xxxx. x)] xxxx xx-xx „xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx, o jejíž xxxxxx xxx, xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx, náboženství, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx občanství xxxx xxx xxx xxxxxxxxx názory xx xxxxxx obdobných xxxxxx xxxx xx by xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v trestním xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zbavením osobní xxxxxxx“ [xxxx. x)].

[33] Xxx vyplývá x xxxxxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 27.3.2018, xx. xx. XX. XX 530/18, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (vydání), xxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx politického xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx pak x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx soudy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x „x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx trestu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx provedených xxxxxx x v tomto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx […] ani xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x souladu x lidskými xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxx. Rozdílnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x některým xxxxxx xxxxxxxx jednáním (xxxxxxx například drogové xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právě informační xxxxxxxxxxx) xxxx xxxx x sobě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazků […]. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, x jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, není rozhodující xxxxxx xxxxxxxxxxx pocit ‚xxxxx xxxxxxxxxxxxxx‘ xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx. xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v (xxxxxx) trestním zákoně. X xxxxxxx státech xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxx xxxxxx vždy odvíjí xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx výkon trestní xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx zásadami právními. Xxxx xxxxxx proto xxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ale případně xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, právní, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx […]. Xxxx-xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx spravedlivého xxxxxxx x základní zásady xxxxxxxxx, není xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trestu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx považovat sám x xxxx xx xxxxxxxxxxx.“ Ústavní soud xxxx rovněž posuzoval xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x konstatoval, xx „[o]tázka (xx)xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx pak xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dcerou. X xxxxx směru xxxx xxxxx xxxxxxxx najevo xxxxxxx, xxxx navíc xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx značnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x xxxx oblasti xx xxx hrozba xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxx.“ Ústavní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Předně xxxxxxxxxx obecným xxxxxx, xx tvrzení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxxxxx povahu. Xxxx xxx doplnil, xx „xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zásadně xxxxxxx založit xxxxxxxx xxxx xxxxxx. I xxxxx xxxxx snad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaujaté (pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx států amerických) x xxxxx xxxxxxx xxxx sledovaly pouze xxxxxxx politické xxxx, xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod dohledem xxxxxx veřejné žaloby x zejména xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ovládla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů. X xxxxx trestním řízení x České republice xxxxxx xxxxxx zjištěna xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nezávislost xxxxxxxxxx soudních xxxxxx. X takové xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádný xxxxxx xxxxx.

[34] Nejvyšší xxxxxxx xxxx proto uzavírá, xx x řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stěžovatel, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxx x ochranu xxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx, xxxxx stěžovatel xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x následně xxx x xxxxxx před xxxxxxxxx soudy, tj. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nepřiměřená xxxx xxxxxx, xxxxx mu xx Xxxxxxxxx státech xxxxx, byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxx x přípustnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx umístění xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX xx xxxxxxx XXX Florence Xxxxxxxx správní soud xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx stěžovatel neuplatnil x xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxx (§104 xxxx. 4 x. x. s.), xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx bližší xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x navíc se xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx jinde xxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx správní soud xx xx proto xxxxx nezabýval. (…)