Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, pro niž xxxx zřízeno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx přímo xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti, který xx xxxxx smluvně, xxxxx x xxxxx xxxxx, která x xxxx zřízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx nevypořádaného xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xx stala výlučným xxxxxxxxxx nemovitosti xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx. Xxx tento xxxxxx závěr xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §338 xxxx. 2 OSŘ xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx dovolací xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx dne 27. 2. 2003, xx. xx. 22 Xxx1095/2001), xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xx „xxxxxxxx“ xxxxxxx vlastnického xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě úmyslného x ovladatelného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), x to xx xxx jednáním xx xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx má (xxxx mít) xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx nabude jiná xxxxx x exekutorské xxxxxxxx xxxxx tak xxxx zmařeno. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu x dobrými mravy, xxx předpokládá xxxxxxxxxx §630 xxx. zák., xx jehož xxxxxxx xx dárce xxxxxx xxxx povinnému xxxxxxx xxxx.

Xxxxx k právnímu xxxxxxxx: §338, §338d xxx. č. 99/1963 Xx.; §630 zák. x. 40/1964 Sb.

ČESKÁ XXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx rozhodl x xxxxxx složeném x předsedy xxxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxx x XXXx. Xxxxx Xxxxxxx, Xx.X., v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx P. X., zastoupené Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx ve Xxxxx, Zarámí č. 4077, xxxxx xxxxxxxx XX OKNA a.s. xx xxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx č. 1055, identifikační číslo xxxxx 60724862, zastoupené XXXx. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx x Xxxx, Xxxxxxxx x. 121/1, x xxxxxxxxx xxxx x exekuce, xxxxxx x Okresního soudu xx Xxxxx xxx xx. xx. 6 X 295/2014, x xxxxxxxx žalobkyně xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx, xxxxxxx xx Xxxxx, xx xxx 21. xxxxx 2017, x. x. 60 Xx 10/2017-167, xxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxx, xxxxxxx xx Zlíně, xx xxx 21. xxxxx 2017, x. j. 60 Co 10/2017-167, x rozsudek Okresního xxxxx xx Xxxxx xx dne 26. xxxxx 2016, x. x. 6 C 295/2014-136, xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx Okresnímu xxxxx xx Zlíně x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx soudu xx Xxxxx dne 21. 10. 2014 domáhala xxxxxx, že „idedeální 1/2 xxxxxxx parc. x. 671/1 - xxxxxxx, xx. 1/2 xxxxxxx xxxx. x. 671/2 - xxxxxxxxx xxxxxx x nádvoří, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx – xxxxxxx xxx, ideální 1/2 xxxxxxx xxxx. x. 676 – zastavěná xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx součástí je xxxxxx – xxxxxxx xxx, xx xxx x k. x. X. x X., xxxx X. , xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx Zlínský xxxx, Xxxxxxxxxxx pracoviště Xxxx, na XX x. 1279 (xxxxxxx x. 175), xxxx xxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“, se vylučují x xxxxxx xxxxxxxxxx“. Xxxxxx zdůvodnila xxx, xx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx soudním exekutorem Xxx. Xxxxxxx Chaloupkou, Xxxxxxxxxxx úřad Xxxxxxxx, xxxxx exekuční xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx pod. xx. xx. 122 XX 317/12, proti povinnému X. X., na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nemovitosti jsou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx 23. 4. 2009 uzavřela x xxxxxxxx X. X. x xxxx xxxxxxxxx (dcerou xxxxxxxxx) X. X. xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx každému x xxxx jednu xxxxxxx polovinu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx zakotveny x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 15. 9. 2013 (xxxx xx zahájení xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, avšak vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx 4. 3. 2014 xxxxx xx xxxxxxxx řízení x určení xxxxxxxxxxx x předmětným xxxxxxxxxxxx; xxxxxx je xxxxxx x Xxxxxxxxx soudu xx Zlíně xxx xx. xx. 19 X 58/2014 a xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx vrácení daru x xxxxxx uváděné xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx manželkou xxxx xxxxx účelové x xxxxxx společné jednání xx „xxxxxxxx“, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx. X xxxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxx xxxx xxxxx neprojevilo, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx č. 1279 xxx k. x. X. x X. xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nemovitostech xxxxxxx. Xx za xx, že exekuce xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 25. 4. 2012, x. j. 122 XX 317/12-9, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xx Xxxxx rozsudkem xx xxx 30. 3. 2015, x. j. 6 C 295/2014-42, xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxx vedené x Xxxxxxxxx soudu ve Xxxxx pod xx. xx. 16 EXE 704/2012 x x Xxxxxxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxx xxx xx. xx. 122 Xx 317/12“ xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx žalobkyni xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 2 000 Kč. Xxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx X. X. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodce XXXx. Xxxxx Xxxxxxx xx xxx 24. 1. 2011, xx. xx. 40302/10, xxxxx xxxxx xxxxxx moci xxx 2. 2. 2011, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xx xxx 16. 4. 2012, x. x. 16 XXX 704/2012-12, xxxx xxxxxxxx exekuce na xxxxxxx xxxxxxxxx X. X., x soudní xxxxxxxx Xxx. David Xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxx exekuce, xxxxxxx usnesením ze xxx 7. 2. 2014, č. x. 122 XX 317/12-53, xxxxxxxx jednání xx xxxx xxxxxxx předmětných xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu ve Xxxxx ze dne 30. 10. 2014, x. j. 19 X 58/2014-98, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx 20. 12. 2014, xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx předmětných xxxxxxxxxxx xx žalobkyně, x xx předmětné xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nemovitostí „vlastnicky xxxxxx xxxxx xx X. B. x X. B.“. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x závěru, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxxxx nemovitostem, které xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xx xxx 30. 3. 2015, x. x. 6 X 295/2014-42, x xxxx výlučné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuce xx xxxxxx xxxxxxxxxx § 267 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xxxx rozsudek Xxxxxxx xxxxx xx Zlíně xx xxx 30. 3. 2015, x. x. 6 X 295/2014-42 xxxxx xxxxxx xxxx.

X odvolání xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx v Xxxx, xxxxxxx xx Xxxxx, usnesením ze xxx 27. 7. 2015, x. x. 60 Co 224/2015-60, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x dalšímu xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx dospěl x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xx xxx 30. 10. 2014, x. j. 19 X 58/2014-98, neboť xxx x rozsudek xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo, x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx dostatečně nezabýval xxx, zda xxxxx x xxxxxxxx skutkové xxxxxxxx § 630 xxxxxxxxxx zákoníku, tedy xxx došlo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx porušujícímu xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prokázala.

Okresní soud xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 26. 10. 2016, č. x. 6 X 295/2014-136, xxxxxxx, že „x výkonu xxxxxxxxxx – xxxxxxx vedené x Okresního xxxxx xx Xxxxx xxx xx. xx. 16 XXX 704/2012 x x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx xx. xx. 122 Xx 317/12“ xx vylučují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 12 342 Xx x xxxxx zástupce xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republice xx účet Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 2 000 Xx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx dcera X. B. x xxx povinný X. X. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 23. 4. 2009 xxxxxxxx xxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x obdarovaní xx xxxxxxxx zavázali, že x xxxxxxxxxx xxxx xx pozemku p. x. 669 x x. ú. X. x X. xxxxxxx xx šesti xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva podle xxxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx smlouvu o xxxxxxx věcného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právu xxxxxx x xxxx xxxx x kopané xxxxxx umístěné xx xxxxxxx x. x. 676 xxxx xxxxxxx x. x. 671 x k. x. X. x X.. Xxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xx xxx 28. 4, 2009, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spolu x manželem bránili xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx. Žalobkyně xxxx dceru xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nezřízení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 14. 9. 2013. Okresní xxxx xx Zlíně xxxxxxxxx xx dne 30. 10. 2014, x. x. 19 X 58/2014-98, rozhodl, xx vlastníkem nemovitých xxxx xx žalobkyně, xxxxx xx bylo xx xxxxx žádáno xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nemovitostem xxxx x exekuční xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x X. X. xxxx povinného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxx 25. 4. 2012, x. j. 122 Ex 317/12-9 x následně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nařízeno xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx id. poloviny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcného xxxxxxx xxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx) xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že „xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nemovitostem xxxxx xxx 14. 9. 2013, xxx xxxx xxxxxxxxxxx doručena xxxxx žalobkyně, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, x čemuž ostatně xxxxxx i Xxxxxxx xxxx xx Xxxxx x pravomocném xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 19 X 58-2014, xxxx xxxxx otázku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx žalobkyni. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx brání x xxxxxxxxx xxxxxxx, x proto byl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ˝ x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x exekuce xxxxxxxx.

X xxxxxxxx žalované Xxxxxxx xxxx x Xxxx, pobočka xx Xxxxx, rozsudkem xx xxx 21. 2. 2017, x. x. 60 Co 10/2017-167, xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx tak, xx xxxxxx xxxxxx, x rozhodl, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxx xxxx soudy xxxx stupňů ve xxxx 26 729,70 Xx k xxxxx xxxxxxxx žalované. Xx xxxxxxx skutkových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxx x xxxxxx, xx exekutorské xxxxxxxx xxxxx ke spoluvlastnickému xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zřízené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxx 25. 4. 2012, x. x. 122 XX 317/12-9, xxxxx xxxxx xxxxxx moci xxx 10. 5. 2012, xxxx x datu 14. 8. 2012 xxx zapsáno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxx v xxxx, xxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nemovitostech byl xxxxxxx X. X. x xxxxxxxx i x případě, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vrácení xxxx xxxxx § 630 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx žalobkyně nemohlo xxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxx 14. 9. 2013. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx poté, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, uplatní xx xxxxx žalobkyni režim xxxxx § 338x xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxx xxxxxx „x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x právo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx § 267 xxxxxxxxxx soudního xxxx exekuci“.

Proti tomuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xx z xxxxx xxxxxxxxxx § 338x xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že nový xxxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti xxxx xxx vedena x xxxxx xxxx, ovšem xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, tedy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vlastníka. X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx žalobkyně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx předmětných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx skutečností, a xx xxxxxxx porušení xxxxxxx mravů xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx „xx xxxxx žádosti x vrácení xxxx“, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx do xxxxx obdarovaných. Xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxx nenabyla xxxxxxxxxx xxxxx x předmětným xxxxxxxxxxxx smluvně, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx § 338x odst. 2 xxxxxxxxxx soudního xxxx, xxxxx proti xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí. Dovolatelka xxxxxxx, xxx dovolací xxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx zrušil x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxx vyjádření xxxxxx, že x xxxxxxxxx žalobkyně xxxxxxxxxx x s odkazem xx ustálenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu ztotožnila. Xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx institutem, xxxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx x xxxx, kdy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx vyloučit, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x právo na xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, že odvolací xxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; žalovaná xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Okresního soudu xx Zlíně pod xx. zn. 19 X 58/2014 a xxxx xxxxxx xxx xxxxx proti xx xxxxxxxx. Žalovaná navrhla, xxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (§ 10x občanského xxxxxxxx xxxx) xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxx xxxxxxx x ustanovení § 240 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xxxx x xx xxx je xxxxx x x xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxx x době xx 1. 1. 2014 - posoudit (srov. Xx. XX xxx 2 zákona x. 293/2013 Xx.) xxxxx xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, účinném xx 1. 1. 2014 (dále xxx "x. x. x."), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (§ 236 xxxx. 1 x. x. ř.).

Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx proti každému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xx odvolací xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx vyřešení xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx v rozhodování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozdílně anebo xx-xx xxx dovolacím xxxxxx vyřešená xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§ 237 o. x. ř.).

Projednávanou věc xx xxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxx xx xxxxxx vyloučení xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx exekučním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx úřad Xxxxxxxx, xx xxx 25. 4. 2012, č. x. 122 Xx 317/12-9, z exekuce, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dne 5. 4. 2012 – xxxxx xxxxxx x. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx činnosti (exekuční xxx) x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31. 12. 2012 (xxxx. Čl. XX. xxx 4 xxxxxx č. 139/2015 Xx.), (dále jen „xx. řád“) x xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxx xx 31. 12. 2012, (xxxx xxx „OSŘ“). Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxx xxx 28. 4. 2009, xx xxxxx projednávanou xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31. 12. 2013 (xxxx. § 3028 xxxx. 3 xxxxxx x. 89/2012, xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů), (dále xxx „xxx. xxx.“).

Xxxxx § 69 xx. xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, použijí xx na provádění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a nemovitostí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx upravující xxxxx rozhodnutí prodejem xxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx § 338d xxxx. 2 x. x. x. pro xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx soudcovské xxxxxxxx právo, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx každému xxxxxxxxxx vlastníku nemovitosti, xxxxx xx nabyl xxxxxxx.

Xxxxx § 630 xxx. xxx. dárce xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxx x němu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, že xxx xxxxx porušuje xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx již xxxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zatížené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx legitimován xxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxx xxxxx xx zahájení xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx § 338 odst. 2 OSŘ; xxxxx xxx xxxxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx „pozdějšímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 18. 8. 2005, sp. xx. 20 Xxx 1447/2004).

Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vlastnictví xx zahájení xxxxxx x výkon xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx soudcovského (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xx nemovitosti, tato xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx pochyb xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx zjištění xxxxx xxxxxxx xxxxxx vyplývá, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xx dne 16. 4. 2012, x. x. 16 XXX 704/2012-12, x xxxxxxxxxxx zástavní právo xx xxxxxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Exekutorský xxxx Xxxxxxxx, xx xxx 25. 4. 2012, x. x. 122 Xx 317/12-9, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx dne 14. 9. 2013 - xx xxxxx xxxxxxxxx xx žalobkyně xxxxx xxxxxxxxxx předmětných nemovitostí, xxxxx xxxxxxxx vztah xxxxxx a x xxxxxx vlastnictví xxxxx xxxxxxx x účinky xx nunc x xxxxxxxx, xxx obdarovanému xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxx vrácení xxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 15. 12. 2005, xx. xx. 33 Xxx 563/2004, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 83/2006 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a stanovisek). Xxxxxxxxxx rozsudek Xxxxxxxxx xxxxx ve Zlíně, xx xxx 30. 4. 2014, xx. xx. 19 X 58/2014, xxxx bylo xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxx porušení dobrých xxxxx xx strany xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxxx věci došlo x xxxxxxxx první xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) xxxxx vlastnické xxxxx k nemovitosti xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx § 338x xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxxxxxx xxx x xx xxxx míry má xxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ vykládán xxxxxxxxxx, xxxx zda xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx právo xxxxxx [x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx) lze xxxx] xxxxx proti xxxxxxxxxx vlastnického práva xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x převodu xxxxxxxxxxxx práva, xxxx xxx může xxxxxxx x proti pozdějšímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vlastnické xxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx jiného xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx dovolacím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx dovolání xxxxxxxxx xx podle ustanovení § 237 x. x. ř. xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxxx rozsudku odvolacího xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx § 242 x. s. ř., xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx (§ 243a xxxx. 1 xxxx xxxxx o. x. x.), Nejvyšší xxxx XX xxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxx dříve uzavřel, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, lze xxxx přímo nejen xxxxx každému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x posléze xx stala xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx společného xxxxx x povinným (srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27. 2. 2003, sp. xx. 22 Cdo 1095/2001). Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx signalizuje, xx ustanovení § 338 odst. 2 XXX je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx restriktivně (xxx dovodil xxxxxxxx xxxx již xx xxxx rozsudku xx xxx 27. 2. 2003, sp. zn. 22 Xxx1095/2001), xxx xxxxxxxxx prostor xxx xxxxx xxxxx, že „xxxxxxxx“ xxxxxxx vlastnického xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinného (xxxxxxxxxxxx), x to xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx protiprávním, xxxxx xx (xxxx xxx) xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx nabude xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx zástavní právo xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx předpokládá xxxxxxxxxx § 630 xxx. xxx., xx xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vrácení daru.

Odlišný xxx shora xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výklad xxxxxxxxxx § 338 xxxx. 2 XXX by xxxxxxxxxxx vystavil xx xxxxxxx, kdy bude xxxxx strpět, xx xxxxxxx (obdarovaný) xxxx xxxxxxxx protiprávním xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx již xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx jiný (xxxxxxx xxxxx) a xxxxxx nebude možné, xxx se x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x příkrém xxxxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx § 338 xxxx. 2 OSŘ xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) zástavním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 27. 2. 2003, xx. zn. 22 Xxx 1095/2001). X xxxxxx xxxxxx xxxx xxx zástavnímu xxxxxxxx x v xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (obdarovaného) x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, poskytnuta xxxxxxx xxxxxx ochrana, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18. 8. 2005, xx. xx. 20 Xxx 1447/2004, xxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 24. 1. 2012, xx. xx. 20 Xxx 670/2010).

X xxxx uvedeného xxxx xxxx plyne, xx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx podle xxxxxxxxxx § 338x xxxx. 2 XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, jenž xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nabyvatele xxxxxxxxxxx, xx které x době xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx soudcovské (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx, je x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x ustanovení § 151x odst. 2 xxx. zák., xxxxx xxxxx převezme-li někdo xxxxxxx (a xxxxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxx právního xxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxx předchozího xxxxxxxxx) xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zástavní xxxxx i vůči xxxxxxxxxx, xxxxxxxx při xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, zda x xxxx, xxx xxxx nastat xxxxxx xxxxxxx daru, tedy x xxxx, xxx xxxxxxx převzal výzvu x xxxxxxx xxxx, xxxx ke xxx 14. 9. 2013, xxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (exekutorského) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx, xx třeba xxxxxxxxxxxx její xxxxxx xxxxx na vrácení xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zřízeném xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx věděla nebo xxxxxx xxxxx (xxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx, xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx), xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx uspokojení xx z předmětných xxxxxxxxxxx x xxxxxx x jejich vyloučení x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx xxxx (x rovněž xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx) xx xxxx uvedenou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx působí x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxx xxxx věcí xxxxx xxxxxxx stupně a xxxxxxxxxx xxxxx, aby xx též xxxxxxxx xxxxxxx, zda xx x ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx § 151 odst. 2 xxx. xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx, nebo žalované xxxx oprávněné; xxxxxx xx soudy xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx tím, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx musela.

Z xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxx; protože xxxxxx xxxx podmínky xxx zastavení dovolacího xxxxxx, pro odmítnutí xxxxxxxx, pro zamítnutí xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx XX napadený xxxxxxxx xxxxxx (§ 243x xxxx. 1 x. x. x.). Xxxxxx, xxx které xxx xxxxxx rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx soudu xx Xxxxx) k xxxxxxx řízení (§ 243x xxxx. 2 xxxx druhá x. x. x.).

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx xxxxxxx (§ 243x xxxx. 1 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x. s. ř.). X novém xxxxxxxxxx x xxxx rozhodne xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení (§ 226 xxxx. 1 x § 243g xxxx. 1 část xxxxx xxxx za xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x. x. x.).

Xxxxx xxxxxx rozsudku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X Xxxx dne 29. 8. 2017

XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx