Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx čl. 27 xxxx. 2 Ústavy xxxxxxx x funkčního xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx fóra, xxx dochází ke xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxx. chráněná xxxx). X xxxxxx xxxxxx xx čl. 27 xxxx. 2 Xxxxxx nevztahuje xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, restauracích xx xxxxxxxxxx rozhovorech, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, co xxxxxxx komor skončilo, x kdyby xxxx xxxxxxx xxxx učiněny x xxxxxx xxxxx x xxxxx Parlamentu.

Pokud xxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxxx) směřuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Parlament, x kdyby xxx xxxxxx x průběhu xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx Senátu), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 27 odst. 2 Xxxxxx. Xx xxxxxxxxx znamená, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxx rozhovor xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxxx právě xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx směřující vůči xxxxx poslancům, xxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx. X xxxxxx případě xx totiž poslanec xxxxx nepodílí xx xxxxxx politické xxxx x Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx původně xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxx xxx zprávy, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Ludvíka Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x soudce Xxxxxx Uhlíře o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Chaloupky, xxxxxxxxxxxx Xxx. Janem Matesem, XX.X., xxxxxxxxx xx xxxxxx Kvestorská 5, Xxxxx 4, proti xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx dne 25. 6. 2014 x. x. 3 Xxx 33/2014–26, xxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

X x x x x x x x n í :

X. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. V xxxxxx roku 2013 xxxxx x Xxxxxxxx x fyzickému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx skupinou Xxxx. Xxxx xxxxx x xxx obviněných x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx X. X., x xxxxxx xx xxxx událost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, toho xxxx xxxxxxxxxxxx mandát xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx tím, xx xxx 21. 6. 2013, v přesně xxxxxxxxxxx dobu, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx sítě Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

„Xxxxxx x. xxxxx X. X. Xxx xxxxxxxx x xxxxxx dopisu xxxxxxxxx X.: Vase xxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „Xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx“ xx xx hranici xxxxxxxxxxxxx. Xxxx (c.) arogance xxxxxxxxx uz xxxxx xx rozmeru, ktere xxxxxxxx reakci. Xxxxxx xxxx dlouho snaseli xxxx xxxxxxx, agresivitu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vi, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Lide se xxxx na xxxxx, xxxx xxxxxx x xxx deti, neciti xx bezpecne x xxxx jsou xx xxxxxxx z xxxx, xx xxxxx penez, xxxxx vydelavaji xxxxx, xxxx xxxxx tisice xxxxxx rodin. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, kdy xxxxxxx x xxx xxxxx cas x xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xx toho xxxx dost, xxxx X. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xx xx jen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx posunujete xxxx tu xxxxxxxxx xxxxx. Tlacite x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Brzy. Nespolehejte xx xx, xx xxxx statem chraneni x ze xx xxx xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx jen otazkou xxxx, kdy vemou xxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxx. X xxxxx, xxxx X., xxxx xxx. Berte xx xxx xxx xxxx xxxxxx radu. Xxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojmenovani „xxxxx“ xxx nas, xxxx xxxxxxxx. Dokud xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „x.“ x „x.“.

„Xxxxx xxxxxx od x. vudce. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Ale xxxx xxxx xx xxxxx x jeste xxx xxxxxxxxxx c. xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. X pak xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx.“

„Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x. xxxxx. Xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx, xxxxx trochu xxxxxx a xxx xx xxxxx xxxxx. Xxxx jsou xx xx hrane, tak xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx. Xx slysim xxx rev. Xxxx xxxxx, xxx rychle xxxxx xxxxxx

2. Xxx 4. 3. 2014 xxxx Xxxxxxx XX – Obvodním Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx § 160 xxxx. 1 xxxxxx č. 161/1961 Xx., o trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „trestní řád“), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přečin podněcování x xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx podle § 356 odst. 1, 3 písm. x) zákona x. 40/2009 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx zákoník“), kterého xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxx. Dne 23. 4. 2014 pak xxxx u Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx následně xxx 5. 5. 2014 xxxxx k Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx § 10 odst. 2 xxxxxxxxx řádu.

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxx argumentoval xxx, xx x xx. 27 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxx „Xxxxxx“) xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poslanců se xxxxxxxxx xxxxx na Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx také xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxx. Xxxxxxx projev xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx také xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx je vedeno xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxx poslance xx půdě Poslanecké xxxxxxxx, které xx xxxxx považovat za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x jako xxxxxx xxxx jednání požívá xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx. 27 xxxx. 2 Ústavy.

4. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx usnesením xxxxxxx, xx stěžovatel xxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx uvedl, xx xxxxxxxxxx v době xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 27 xxxx. 4 Ústavy, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx členem. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ani odst. 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, ani xxxx. 3, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx optikou xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx, podle xxxxxxx „[x]x xxxxxxx učiněné x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Senátu xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stíhat.“

5. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx projevem xxxx xxx xxx xxxxxxxx vyjádření, xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx – xxxx. xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx. Ochrany čl. 27 xxxx. 2 Xxxxxx proto požívají x xxxxxxx písemné.

6. Xxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 27 odst. 2 Xxxxxx xxxx xxxxx urážka xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně xx x Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx projev xxxx x xxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxxx smyslu, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx rozsah xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pak xxxxxxxx na sněmovní xxxxxx, tedy xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxx místa, xxxxx slouží ad xxx k parlamentnímu xxxxx.

7. Nicméně k xxxx, xxx projev xxxxxxx xxxxxxx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxx učiněn osobou xxxxxxxx xx xxxxxxxx – musí xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx znamená x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činností, xxxx x jednáním xxxxxxxx x politickým xxxxxxx, xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx už x xxxxx jedné xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx jejich xxxxxx. Projevy x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx učiněným xx xxxx Xxxxxxxxxx, proto xxx xxxxxxx čl. 27 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx povinností, xxxx xxxxx nepatří xxxx. xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxxxx xx x tisku.

8. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx uveřejnění xxxxx na sociální xxxx Xxxxxxxx nenaplňuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx Parlamentu. Xxxxxxx přístupný xxxxxxxxxxx xxxxxx xx sociální xxxx, xxxxxx xxxx xxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx charakter xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředku, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, rozhlasu x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx masmédií, x tyto xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx prostředí, xxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxx podléhající xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx politických sil, xxxxxxx xxx legislativním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx či xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xxxxxxx jít ani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Poslanecké xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není xxx xxxxxxxx, xx text xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx internetovou xxx x xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, byla xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestněprávních xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxxxx stran

9. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx stěžovatel xxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xx podle xxxx xxxxxx x rozporu x xxxx právem xx xxxxxxxxxxxx exempci xxxxx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx x s právem xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx. 17 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod (dále xxx „Listina“).

10. Xxxxxxxxxx x ústavní stížnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx x poukazuje xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx textem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx napětí x dále zhoršuje xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx stěžovatel o xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxx x xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxxxx. Svůj xxxxxx xxx vykonával x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx dle xxxxx nejlepšího xxxxxx x xxxxxxx.

11. Xx. 27 Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vyjímá xxxxxxxx x senátory z xxxxxx trestní odpovědnosti, xxxxxxxxx stíhání x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Čl. 27 xxxx. 2 Xxxxxx xxx vylučuje xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x takovém případě xxxxxxx xxxxx disciplinární xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úvahu xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx deliktů, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

12. Xxxxxxxxxx se údajného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, x xx xxxxx xx půdě Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Podle xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nutno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x politickou xxxxxxxx (xxxx. usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 16. 7. 2013 xx. xx. 3 Xxx 77/2013). Xxxxxxxx xxxxxx může xxx jak xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxx vyjádření – xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx aj.; za xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx i písemná xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx projev učiněný x Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx xx. 27 odst. 2 Ústavy.

13. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx ztotožňuje x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx sítích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komunikačních xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx kdyby své xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x televizním přenosu x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace, xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

14. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxx xx půdě Xxxxxxxxxx sněmovny, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx. 27 xxxx. 2 Ústavy, xxxxx x ochrana xxxxx xx. 17 Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx je xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx může xxx x xxxxxxx x xx. 17 odst. 2 Listiny omezena xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx zapotřebí xxxxxx svobodu xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 27 Xxxxxx. Imunita poslanců xx xxx jakýmsi xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx, jejímž xxxxxx xx právě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx jejich xxxxxxx. Xxxx svoboda xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poslance xx xxxxxxxx, xxxx xxx postižitelný xxxxxxx.

15. Xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stížnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

16. Na xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx stížnosti xxxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxx Nejvyšším xxxxxx x dřívějších xxxxxxxxxxxx xx zapojili x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx na oficiálním xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xxx nebylo xxxxxxx xxxxx usnesení. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxx, xx Xxxxxxxxxx sněmovna xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx kompetenci xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx nejsou oprávněni xxxxxxxxxx tvořit xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx jménem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx Poslanecké sněmovny xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jakkoliv xxxx xxxxxxxxxx.

17. Předseda Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx taktéž xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx ani vedlejším xxxxxxxxxx řízení x xx xxxx kompetence xxxxxxx výklad zákonných xxxxxxxxxx. Své vyjádření xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x činnosti Xxxxxx. Xxxxxxxxxxx, že x xxxxxx na rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x srpnu 2013 xxxxxxx senátorů x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx tisk x. 157, 9. xxxxxxx období). Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx § 10 xxxxxxxxx xxxx, x xx xxx, xx xx xxx xxx xxx xxxxxx výklad xxxxxxx pojmu „xxxxxx“ xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x jejich xxxxxxxx x výčet xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx projev chráněn xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx názorů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx § 10 xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

18. Xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Senátu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx nepovažoval x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nutné xxxxxx vyjádření komor Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x replice.

III. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

19. Předtím, než Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stížnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stížnosti, xxxxxxxxx Xxxxxxx a xxxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx (dále xxx „xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx“).

20. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xx definičním znakem xxxxx xxxxxxx stížnosti xxxxx xx. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx, xxxxx x § 72 xxxx. 1 xxxx. x) zákona o Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx [srov. xxxxxxxx xx. zn. XX. ÚS 352/03 xx dne 27. 1. 2005 (U 2/36 XxXX 751); xx xxxxxxxx xx. xx. X. ÚS 115/14 xx dne 7. 2. 2014]. Xxx aktivní legitimaci x xxxxxx ústavní xxxxxxxxx z toho xxxxxxx, xx takto xxxxxxxxxxx xx pouze xxx xxxxxxx (xxxxxxx xx právnická xxxxx), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx. stanovisko xxxxx Xxxxxxxxx soudu sp. xx. Xx. ÚS-st. 9/99 ze xxx 9. 11. 1999, XX 9/16 SbNU 372). V projednávané xxxx xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx důsledkem xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jakožto xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

21. Ústavní xxxx xxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx a xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxx xxxxxx včas. Xxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxxx x meritornímu xxxxxxxx.

1. Xxxxxx principy

22. Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx zakotvena x xx. 27 Xxxxxx. První xxxxxxxx xx. 27 Xxxxxx xxxxxxx, že „[x]xxxxxxx xxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx“. Tento xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx indemnitu (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postih, xx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx či disciplinární, xx jejich xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činem, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

23. Xxxxx xxxxxxxx xx. 27 Ústavy xxxxxxx, xx „[x]x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně nebo Xxxxxx xxxx v xxxxxx orgánech xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“, nicméně „[x]xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx […] disciplinární xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx členem“. X xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx komorách x xxxxxx orgánech, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx hmotněprávní xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxx projev poslance xx xxxxxxxx v xxxx komoře x xxxxxx orgánech není xxxxxxxx činem. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ad xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx x xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx XXXXĽXXX, X. x xxx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxx, 2010. x. 395; XXXXXX, X. K xxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxx x role xxxxx. Xxxxxx rozhledy, 2013, č. 11, x. 392–397. x. 395; RYCHETSKÝ, X. x kol. Ústava Xxxxx xxxxxxxxx (1/1993 Xx.) – Xxxxxxxx. Xxxxx: Wolters Xxxxxx, 2015. x. 296 xxx 24; SLÁDEČEK, X., XXXXXX, V., XXXXXXX, X. Ústava Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx. Xxxxx: X. H. Xxxx, 2007. s. 220). Xx xxxxxx xx svých komorách x xxxxxx orgánech xxxx xxxxx poslance xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ani proti xxxx zahájit xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx senátora xxxxx stíhat x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poslanců x xxxxxxxx xx xxx nahrazena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědností xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxx souvislosti Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx x tomu, xxx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx žaloby xxxx xxxxxxxx xx xxxx projevy xxxxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx v xxxx xxxx nevyjadřuje, xxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

24. Xxxxx xxxxxxxx xx. 27 Xxxxxx xxxxxxx, xx „[x]x xxxxxxxxx poslanec xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx disciplinární pravomoci xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak“. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx zákon x. 200/1990 Xx. x přestupcích, ve xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x. 78/2002 Xx., xxxxx xx xxxx § 9 xxxx. 3 xxxxxxx, xx „[p]odle tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud nepožádají xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx“. Xxxxxxxxxx § 9 xxxx. 3 xxxxxx x přestupcích xxx xx spojení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 27 odst. 4 Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x senátorům xxxxxxx volby, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx „standardním“ správním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, či v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx před „xxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx členem xx xxxxxxx (pro xxxxxxxx xxxx volby xxxxxxx usnesení xx. xx. Pl. ÚS 17/14 ze xxx 13. 1. 2015). Xxxxxxx se tedy xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx indemnitu, xxx x xxxxxxxxxxx nastupující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx „xxx“ x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx procesněprávní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

25. Xxxxxx xxxxxxxx čl. 27 Xxxxxx xxxxxxx, xx „[x]xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx trestně stíhat xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx“, xxxxxxx „[x]xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxx vyloučeno“. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx znění xx. 27 odst. 4 Xxxxxx (xx novele xxxxxxxx xxxxxxx x. 98/2013 Xx.) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx. 27 Ústavy xxxx, na rozdíl xx prvního x xxxxxxx odstavce, xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx činem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x budoucnu, ale xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

26. Xxxx xxxxxxxx xx. 27 Xxxxxx xxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx senátora x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přípustnosti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx projednávaný případ xxxxxxxx xxxxx otázky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx. 27 xxxx. 5 Xxxxxx, xxxx xxxxx xx výkladem xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

27. Xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx odstavce čl. 27 Xxxxxx, nicméně xxxx tento xxxxxx xx xxxxx vnímat x jeho xxxxxxxxxxx x ctít xxxx xxxxxxxxxxx. Ze xxxxxxxxxxx xx. 27 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx „v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxx“ xxxx mít xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x druhého xxxxxxxx xx. 27 Xxxxxx. Xx systematiky xxxxxx xxxxxx xxxxxx vyplývá, xx xxxxxx xxxxxxxx xx. 27 Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxxx“ ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx. 27 Ústavy, xxx xxxx „xxxxxx“ xx xxxxxx druhého xxxxxxxx xx. 27 Xxxxxx. Xxxxxx xxx skutečnost, xx Ústavní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Parlamentu v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 27 xxxx. 3 Ústavy (xxx xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 17/14 xx xxx 13. 1. 2015), xx xxxxxxxx i pro xxxxxx xxxxx xxxx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx.

28. Taktéž xx nezbytné vykládat xx. 27 Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx zejména x xxxxxxx xx xx. 28 Xxxxxx, xxxxx xxxx poslancům x xxxxxxxxx xxxxx odepřít xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se dozvěděli x souvislosti s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx. 10b xxxx. 3, xx. 30, čl. 31 xxxx. 1 a xx. 64 odst. 1 Ústavy, jež xx zmiňují o xxxxxxxx obou xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx. 54 xxxx. 3 xx xxxxxxx s xx. 65 xxxx. 1 Ústavy, které xxxxxxx neodpovědnost prezidenta Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx indemnitu xx dobu výkonu xxxx xxxxxx, x xx xx. 17 Xxxxxxx, jenž xxxxxxxx xxxxxxx projevu (xxxxxxxx XXXXXX, X. Xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx rozhledy, 2014, xxx. 22, č. 9, x. 317–325. x. 324).

29. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx formy xxxxxxx x indemnity xxxxxxxx x xxxxxxxx. Ústavní xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) x indemnita (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), aby xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx pro xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. Xxxxxx xx the Xxxxx xxx Xxxxxxx of Xxxxxxxxxxxxx Immunities Xxxxxxxx xxxxxx xxx demokracii xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (Benátská xxxxxx) xx xxx 14. 5. 2014 XXX-XX(2014)011, § 9–15). Xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxx slouží x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx Xxxxxxx xxxx používá xxxxx poslanecká xxxxxxx xx indemnita, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx senátorů, xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx ústavním xxxxxxx totožný.

30. Xxxxxxxx xxxxxxxxx parlamentní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lidu xxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx mohli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx demokratický xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx své xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, obtěžováni xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx strany xxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxx xx xxx Xxxxx xxx Lifting xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Benátské xxxxxx xx xxx 14. 5. 2014 XXX-XX(2014)011, § 7 x 22). Xx xxxxx xxx oba xxxxxxxx modely xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tj. pro xxxxx anglický, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxx) x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (freedom of xxxxxx), x pro xxxxx francouzský, z xxxxx vychází xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx svobody xxxxxxx (indemnita), ale xxxxxx je obšírně x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xx xxxx, xxxxx xxxxxx povahu xx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx xx xxx Xxxxx xxx Lifting xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise ze xxx 14. 5. 2014 XXX-XX(2014)011, § 16–21; SLÁDEČEK, X., XXXXXX, X., SYLLOVÁ, X. Ústava Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2007. x. 217; XXXXĽXXX, X. a xxx. Ústava Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx. Praha: Xxxxx, 2010. x. 393).

31. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx základní xxxxxx – zajišťuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx svobodně xxxxxxxx xxxx xxxxx. Tento xxxxx účel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i Xxxxxxxx soud xxx xxxxxx práva, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx imunita xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx parlamentu a xxxxxxxxx dělby xxxx xxxx mocí xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx“ (xxxxxxxx XXXX xx xxxx X. proti Xxxxxxxxx království xx xxx 17. xxxxxxxx 2002 x. 35373/97, § 77; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxx Xxxx xxxxx Turecku xx xxx 3. xxxxxxxx 2009 x. 8917/05, § 97). Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx spočívá x tom, aby xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xx, xx nepříjemného jim xxxx (KYSELA, X. Xxxxx x výkladu xx. 27 Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxxxxx, 2013, x. 5, s. 27–31. x. 29). Xxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx x xxxx 1938, „[x]xxxxxx dá xx ospravedlniti xxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx“ (XXXXXX, X. X xxxxxxxxxx imunitě. Xxxxxxxxxx xxxxx. 1938, xxx. 19. s. 126–129. x. 128). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Z tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 27 xxxx. 2 Xxxxxx) xxxxxx jejich xxxxx jednáním („xxxxx“ xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 27 xxxx. 4 a 5 Xxxxxx). Zachování xxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxx parlamentu x xxxxxxxxxxx opozici, čímž xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x demokratický xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx české xxxxxxxxxx (xx. 1 xxxx. 1 a xx. 9 odst. 2 Xxxxxx) i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx (xxxx též „Xxxxxx“ xx „EÚLP“; xxxx. xxxxxxxx velkého xxxxxx XXXX ve xxxx Kart xxxxx Xxxxxxx ze xxx 3. prosince 2009 x. 8917/05, § 81; xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 21/12 xx xxx 16. 10. 2012, xxx 15; usnesení xx. zn. I. XX 2632/12 ze xxx 17. 9. 2012).

32. Parlamentní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxx sp. xx. Xx. XX 21/12 xx xxx 16. 10. 2012, xxx 15). Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx x xxxxx ohledu xxxxxxxx zdůrazňuje, xx „[x] žádném případě xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poslanců jako xxxxxx osobní xxxxxx“. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx jeho členy, xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakožto xxxxxxxxxxxxx xxxx, nikoliv xxxx xxxxxx privilegium xxxxxxxx (Xxxxxx xx the Xxxxx xxx Xxxxxxx xx Parliamentary Immunities Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx 14. 5. 2014 XXX-XX(2014)011, § 22; xxxxxxxx ESLP xx xxxx A. xxxxx Xxxxxxxxx království xx dne 17. xxxxxxxx 2002 x. 35373/97, § 85; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxx Xxxx xxxxx Turecku xx dne 3. xxxxxxxx 2009 č. 8917/05, § 97). X tímto názorem xx ztotožňuje i xxxx česká xxxxxxxx (xxxx. např. RYCHETSKÝ, X. x xxx. Xxxxxx Xxxxx republiky (1/1993 Xx.) – Xxxxxxxx. Praha: Xxxxxxx Xxxxxx, 2015, x. 290 xxx 1; XXXXXXX, X. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx, 1996, č. 1, x. 41–52. x. 51; xx BAHÝĽOVÁ, X. a kol. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx. Praha: Linde, 2010. x. 392). X xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xx Švýcarsku, Xxxxxx xx Spojeném xxxxxxxxxx; xxxx. xxxxxxxx velkého xxxxxx XXXX xx xxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx xx dne 3. xxxxxxxx 2009 x. 8917/05, § 52; x Xxxxxx xx the Xxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx Immunities Benátské xxxxxx ze dne 14. 5. 2014 XXX-XX(2014)011, § 75) x x xxxxxxxx xxxxxxxx jim tak xxxx být xxxxxxxxxx „xxxxxxx své jméno“ x xxxxxxxx řízení x odepřeno xxxxx xx xxxxxxx k xxxxx (xx akceptoval x Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x rozsudku xxxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx ze dne 3. xxxxxxxx 2009 x. 8917/05, § 98 x 111; x xxxxxxxx XXXX xx xxxx X. xxxxx Xxxxxxxxx království xx dne 17. xxxxxxxx 2002 č. 35373/97, § 77).

33. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx základních xxxxxxxx xxxxxxxx státu [xxxxx xx. xx. X. XX 420/09 ze xxx 3. 6. 2009 (X 131/53 XxXX 647), bod 20; xxxxxxxx RYCHETSKÝ, X. x xxx. Xxxxxx Xxxxx republiky (1/1993 Xx.) – Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2015, s. 290 xxx 1; XXXXXX, X. Xxxxx x xxxxxxx čl. 27 Ústavy Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx zastupitelství, 2013, x. 5, x. 27–31. x. 29; SLÁDEČEK, X., XXXXXX, V., XXXXXXX, X. Xxxxxx České xxxxxxxxx: xxxxxxxx. Xxxxx: X. H. Beck, 2007. s. 218]. Xxxxxxxxxxx imunita ale xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxx je nejvyšším xxxxxxxxx fórem, x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx volených xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (souladně XXXXXX, J. K xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, 2013, č. 4, x. 131–136. s. 134). X parlamentní xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavy, xxxxx xxxxxxxxx celým xxxxxxx xxxxx, a xx mezi demokratickým xxxxxx x právním xxxxxx (xxxx. čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx ve xxxxxxx x čl. 9 xxxx. 2 Ústavy). Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nemůže xxxxx xxxxxxxx Ústavy zcela xxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxx nalézt xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

34. Z komparativního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx Xxxx Xxxxxx zakotvuje xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxx-xxxxxxxxx, xxxxxxx of xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Indemnität), xxx xxxxxxx (inviolability, xxxxxxx xx arrest, inviolabilité, Xxxxxxxäx). Xxxx xxxxxx Xxxx Evropy xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx parlamentní xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx (Xxxxxx on xxx Xxxxx and Xxxxxxx xx Parliamentary Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise xx xxx 14. 5. 2014 XXX-XX(2014)011, § 8–9). Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx rozsah x xxxxxx chráněného jednání. Xx xxxxx xxx xxx imunitu, xxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx mají xxxxx ESLP xxxxxxx xxxxxx Úmluvy při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx (rozsudek xxxxxxx xxxxxx ESLP xx xxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxx 3. xxxxxxxx 2009 x. 8917/05, § 82; xxxxxxxx XXXX xx xxxx Szél x ostatní xxxxx Xxxxxxxx xx xxx 16. září 2014 x. 44357/13, § 42; rozsudek XXXX xx věci Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx ze xxx 16. září 2014 x. 42461/13, § 45). X tímto xxxxxxx se ztotožňuje x Xxxxxxx soud (xxxxxxxx xx. zn. Xx. XX 17/14 xx xxx 13. 1. 2015, xxx 68). Xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx řízení, xxxxxxxxx xx x Xxxxxx xxx základní xxxxxxxx: (1) absolutní indemnita (xxxxxxxxxxxxx xxx-xxxxxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxxxxx formy xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonem mandátu x xxx xxxx xxxxxxxx omezena xx xx rozsahu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jí xxxxxx xxxxx; (2) omezená xxxxxxxxx (xxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx), xxxxx xxxxxxxx vylučuje z xxxxxxx xxxxxxxxx některé xxxxxxx činy (xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx); x (3) „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ (xxx-xxxxxxxxx that xxx xx xxxxxx), xxxxxx xxxx parlament „xxxxxxx“. (Xxxxxx xx the Xxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx 14. 5. 2014 CDL-AD(2014)011, § 76).

35. Dosavadní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx čl. 27 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx tak xxxxx xxxxxxxxxxx účinky, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx výkladu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx sp. xx. Xx. ÚS 17/14 xx dne 13. 1. 2015) a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx odstavci (srov. xxxx. xxxxxxxx xx. xx. Pl. ÚS 21/12 xx xxx 16. 10. 2012; xxxxxxxx sp. zn. X. XX 2632/12 xx xxx 17. 9. 2012; xxxxxxxx xx. zn. XXX. XX 2135/13 ze xxx 16. 7. 2013), a xxxxxxx xxxxxxx trestněprávní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxx x principům xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx plenárních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

36. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx XXXX xx xxxx X. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 17. xxxxxxxx 2002 x. 35373/97, xxxxxxx § 77 x 83), xxx imunitu (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxx Xxxx proti Xxxxxxx xx dne 3. xxxxxxxx 2009 x. 8917/05, xxxxxxx § 85 a 90) x xxxxxx za xxxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx ve xxxxxx xx. 6 Xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. X. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 17. xxxxxxxx 2002 č. 35373/97, § 88; xx Xxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxx 3. xxxxxxxx 2009 x. 8917/05, § 112–114). Xxxxxxxx xxxx xxx lidská xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx jít xxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx demokratických xxxxxx xxxxxxxxxx x nesmí xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednání a xxxxxxx poslance [xxxxxxxx XXXX xx věci Xxxxxxx proti Xxxxxx (x. 1) xx xxx 30. xxxxx 2003 č. 40877/98, § 62–63; xxxxxxxx XXXX xx věci Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx (x. 2) ze xxx 30. ledna 2003 x. 45649/99, § 63–64; xxxxxxxx XXXX xx xxxx Xx Xxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxx 3. xxxxxx 2004 x. 73936/01, § 53–54; xxxxxxxx velkého xxxxxx XXXX xx xxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxx 3. prosince 2009 x. 8917/05, § 83]. X xxxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxx, xx indemnita je xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx takový xxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

37. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx [srov. xxxx. XXXXX, F. Xx règle xx x’xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx à x’xxxxxxx xx la Xxxxxxxxxx européenne xxx xxxxxx xx x’xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx de l’homme, 2003, n. 55, x. 813–821; XXXXXX, X. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Corruption? The Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 2003, Vol. 11, Xx. 1, x. 23–40; XXXXXXX, X., XXXXXX, X. Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx Xxx. Xxx case xxx the xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, 2010, Xxx. 34, Xxxxx 2, x. 49–51; STEELE, J. Xxxxxxxx xx Parliamentary Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Law Xxxxxxx, 2012, Xxx. 21, p. 43–53; XXXXX, X. X. Xxx Xxxxxx’ Xxxxxxx: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Modern Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxx, 2012, Xxx. 3, x. 309–318; x XXXXX, X. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. A Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx Xxxxxxx of Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Kingdom, Xxxxxx, xxx the Netherlands xx a European Xxxxxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx: Intersentia, 2013] x dokumenty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxx xxx; x xxxxx xxxxxxxxxx viz Xxxxxx xx the Xxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx 14. 5. 2014 XXX-XX(2014)011, § 42–50) kritizují xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x některých zemích. Xxxx kritika xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx imunitě, indemnita xx nadále xxxxxxxxxx xx legitimní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx hovoří xxxxx xxxxxxxx argumenty: (1) xxxxxxxxxxx svoboda xxxxxxx xx natolik xxxxxxx, xx požívá xxxxx xxxxxxx, než xx standard poskytovaný xx. 17 Xxxxxxx x xx. 10 Xxxxxx; (2) účelem xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx parlamentu, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ochrany, než xx ochrana xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx. 17 Xxxxxxx x xx. 10 Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; (3) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx schopna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x (4) xx. 17 Xxxxxxx xxx čl. 10 Úmluvy xxxxxxxx xxxxxxxx před zahájením xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na svobodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx mandát v xxxxxxx s xxxx xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx Report xx xxx Scope xxx Xxxxxxx xx Parliamentary Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise xx dne 14. 5. 2014 CDL-AD(2014)011, § 84–89 a 198). X těchto xxxx argumentů xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxx x Úmluva xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx.

38. Xxxxxxx soud xxxxxx zdůrazňuje, že xxxxxxxxx indemnity v xx. 27 odst. 1 x 2 Xxxxxx je hmotněprávní xxxxxx x působnosti xxxxxxxxx práva. Proto xxxx výklad xxxxx „xxxxxx“ xx smyslu xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx trestným činem, xx xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxx mandátu, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx. 27 xxxx. 2 byl xx Xxxxxx vložen xxxxx proto, xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. trestným xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x nenávisti xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx), x xxx xxxx x xxxxxx xxxx „xxxxxxxx“, tj. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx (XXXXXXXXXX, X. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, imunita: Xxx x xxxx zacházet x xxxxxxxx procesu? Xxxxxx xxxxxxxx, 2013, x. 19, s. 655–660. x. 660). X tomto xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxx 34 tohoto nálezu) xxx jako pomocnou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx argument. Xxxxx úprava xxxxxxxxx xxx projev v xx. 27 odst. 2 Xxxxxx totiž xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx úprav xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vylučuje x xxxxxxx indemnity například xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xx. 46 xxxx. 1 xxxx druhou xxxxxxxxx Základního xxxxxx: „Xxxx gilt nicht xüx xxxxxxxxxxxxxxx Beleidigungen“; x tomu blíže XXXXXXXXX, X. x xxx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (1/1993 Sb.) – Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2015. x. 294 xxx 16; či xxxxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise xx xxx 14. 5. 2014 XXX-XX(2014)011, § 69, xxxx. č. 21) a tzv. xxxx xxxxxx (xxx Xxxxxx on xxx Xxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx 14. 5. 2014 XXX-XX(2014)011, § 69). X toho xxxxx, xx Xxxxxxx xxxx nemůže xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxx x úvahu xxx xxxxx Xxxxxx, „xxxxxx“ xx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx judikatorně. Xxxxx xx xxxx hmotněprávní xxxxxxx indemnity xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx českého xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx do něj xxxxxxxx ústavodárce.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

39. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx: (1) xx xx xxxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; (2) xxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxx (tzv. „chráněná xxxx“); a (3) xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx učiněný x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

x) Xx xx rozumí „xxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx?

40. X xxxxx „xxxxxx“ xx xxxxxx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx xx Ústavní xxxx xxxxx neměl xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přitom xxxxxxx xxxx. Někteří xxxxxx xxxxxxx xxx úzké xxxxxx projevu, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x Xxxxxx, xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxx písemných xxxxxxx xxx pojem „projev“ xx xxxxxx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx (XXXXXX, X. Xxxxx x xxxxxxx xx. 27 Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, 2013, x. 5, x. 27–31. x. 29). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx projev xxxxxx xxxx xxxxxxxxx „xxxxxx xxxx“ xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx coby xxxx xx xxxx „xxxxxxx“ x xxxxxxx, xxxx. i trestněprávním xxxxxx (xxxx. XXXXXXXXXX, X. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx: Jak x nimi zacházet x xxxxxxxx xxxxxxx? Xxxxxx xxxxxxxx, 2013, x. 19, x. 655–660. x. 656; xx KUDRNA, X. X rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Právní xxxxxxxx, 2013, x. 4, x. 131–136. x. 134–135). Xxxx xxxxxx jakoby naznačovaly, xx xx xxxx xxxxxxxxx projevem xxxxx xxx i krádež xxxxxxxxx x přestávkách, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx zdraví xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (KRATOCHVÍL, X. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx: Xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx? Xxxxxx xxxxxxxx, 2013, x. 19, s. 655–660. x. 660), xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx pultíku (XXXXXXXXXX, X. Ústavní exempce, xxxxxxxxx, xxxxxxx: Xxx x xxxx xxxxxxxx x trestním xxxxxxx? Xxxxxx xxxxxxxx, 2013, x. 19, x. 655–660. s. 658). Xxxx těmito xxxxx xxxxxxxxx xxx stojí xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx k Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx. 27 xxxx. 2 Ústavy xxxxxxxx nejen slovní xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx projevy a xxxxxxxxxx xxxxxxx, nicméně xxxx xxxx jít x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx senátora (XXXXXXXX, V. Ústava x xxxxxxx řád Xxxxx republiky: xxxxxxxx. 1 díl. 2. xxxxxx. Xxxxx: Linde, 1998. x. 151; XXXXĽXXX, X. x xxx. Ústava Xxxxx xxxxxxxxx: komentář. Praha: Xxxxx, 2010. s. 394; RYCHETSKÝ, P. x xxx. Ústava Xxxxx republiky (1/1993 Xx.) – Xxxxxxxx. Xxxxx: Wolters Kluwer, 2015. s. 294 xxxx 18–19; XXXXX, X. Xxxxxxxx x Xxxxxx x Xxxxxxx. 1. xxx. 2. xxx. Xxxxx: Xxxx Xxxxx, 2009. x. 282). Většina xxxxxx xx projev xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxx“ x xxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X definice xxxxxxx xxxx např. výslovně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XXXXXXXX, V. Xxxxxx x xxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx. 1 xxx. 2. xxxxxx. Xxxxx: Xxxxx, 1998. x. 151) xx přijetí xxxxxxx (XXXXXXX, V. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx pro xxxxxx xxxx x xxxxx, 1996, x. 1, x. 41–52. s. 46; a XXXXXX, X. Rozlišení xxxxxxx xx xxxxxx jednání x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, 2014, xxx. 22, x. 9, x. 317–325. x. 324).

41. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxx“ xx xxxxxx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx poměrně xxxxxxxxxx a podřadil xxx xxx x xxxxxxx poslance xxxxxxxxxx xxxxxx ostatním členům xxxxxxxxxxxx xxxxx (usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 10. 3. 2012 x. x. 11 Xxx 135/2012–42) xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx (usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16. 7. 2013 x. j. 3 Xxx 77/2013-65; x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 16. 7. 2013, x. x. 3 Xxx 76/2013-66). X xxxxxxxx x.x. 3 Xxx 85/2013-126 xxx Xxxxxxxx xxxx konstatoval, xx „xxxxxxxx xxxxx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx (…) xxxxxx xxx urážka xxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx, ale xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x právním, xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx“. Xxxxxxxx soud xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx „[x]x ovšem xxxxxxxxx, xx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o tom, xx xx x xxxxx mandátu xxxxxx xxxxxxx (např. takové xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx Parlamentu, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx jiného xxxx.)“ (xxxx. xxxxxx xxxxxxxx ze dne 25. 6. 2014 x. x. 3 Xxx 33/2014–26 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx x bodech 6-7 xxxxxx xxxxxx). Tímto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx mandátu (xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odlišně xxx Ústavní xxxx; xxxx. xxxx 63-71 xxxxxx xxxxxx) xxx Xxxxxxxx xxxx ve xxx xxxxxxxxxx judikatuře xxxxxxx moderoval xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxxx“. Xxx xxxx xxxxxxx, xx Nejvyšší xxxx xxx xxxxx „xxxxxx“ xx smyslu xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx zahrnul x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

42. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx „projev“ ve xxxxxx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx samostatné xxxxxxxxx otázky, x xx jednak xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx obsahu projevu. X xxxxx pořadí xx xxxx xxxx x dále xxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx“

43. „Xxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxx x Ústavě xxxxxx „xxxxx xxxxxx, xxx x gesta, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x jiné xxxxxxx xxxx“. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx „projev“, který xx xxxxx xxx xxxxx „výrok“ xxxxxxx x § 23 Xxxxxx XXX x xxxx 1920 (xxxxx xxx SLÁDEČEK, X., XXXXXX, X., XXXXXXX, X. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx. Praha: X. H. Xxxx, 2007. s. 221), x xxx xx xxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx výše, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx debatním xxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a ochrana xxxxxxx (viz xxx 31 xxxxxx xxxxxx). X ohledem xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx důvodu chránit xxxxx xxxxxx vystoupení xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx slovní, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 17 Ústavy xxxxxxxx xxxxx xxxxxx projev, xxx x písemný xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xx. 17 xxxx. 2 xx xxxxxxx x xx. 17 odst. 1 Listiny).

44. X xxxxx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxx ústavodárce, funkčního xxx systematického xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, že „xxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 27 xxxx. 2 Ústavy je xxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxxx navenek. Xxxxxxx „xxxx projevy xxxx“ x relevantní xxxxx důvodové zprávy x Xxxxxx, xxx xxx „[x]xxxxxxx xx xxxxxx nejen xxxxxx, xxx i xxxxx, xxxxxxx podání, xxxxxx x xxxx projevy xxxx“, je s xxxxxxx xx výkladový xxxxxxx noscitur x xxxxxx spočívající x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx ze slov, xxxxx xxxxxx slovo xxxxxxxxx, xxxxx vnímat xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx druhu (ejusdem xxxxxxx) jako xxxx xxx výslovně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxx téhož xxxxx xxxx „xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx“. Společným jmenovatelem „xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x návrhů“ xx xx, že xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx) nebo xxxxxxxxx xxxxxx (které obvykle xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx xx myšlenku). Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pojetí indemnity, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx – na xxxxxx xx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nutnost xxxxxxxx autonomii xxxxxxxxxx x xxxxx moci (xxx bod 31 xxxxxx xxxxxx). Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nutné zmínit, xx pojem „projev“ xx x xxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx č. 23/1991 Xx.) již x xxx České a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx ústavodárce pod xxxxxxxxx x xx. 27 odst. 2 Xxxxxx xxxxxxxx jakýkoliv xxxxxx vůle x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx projevu v xx. 17 Xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx „xxxxxxx“. Ústavní xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx výkladu „xxxxxxx“ x xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxxxxxxxx jakýkoliv projev xxxx hovoří i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x senátorů xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Z textu Xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx k Xxxxxx x z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx české x xxxxxxxxxxxxxx státnosti xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx učinit xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podstatě xx xxxxxxx, xx xxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxx čl. 54 xxxx. 3 xx xxxxxxx s čl. 65 odst. 1 Xxxxxx). Z výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx pro xxxxxx xxxxx „projev“ xx xxxxxx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx projevu xxxxxxxxxxx xx. 17 Listiny (xxxxxxxx BARTOŇ, M. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jednání v xxxxxxxx xxxxxxxxx svobody xxxxxxx. Xxxxxx rozhledy, 2014, roč. 22, x. 9, x. 317–325. x. 324).

45. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx „projevem“ xx xxxxxx čl. 27 xxxx. 2 Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyjádření xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx či jiným xxxxxxxx. Sdělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx názoru „xxxxx xxxxxxxx“ zahrnuje x expresivní xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx tedy nejsou xxxxxx x xxxxxxx xx. 27 odst. 2 Ústavy vyloučeny, xxxxxxx jejich klasifikaci xx nutné xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (xxxx. analogicky xxxxxxxx XXXX xx věci Xxxx x xxxxxxx xxxxx Maďarsku ze xxx 16. xxxx 2014 x. 44357/13, § 67; rozsudek XXXX xx xxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx ze xxx 16. září 2014 č. 42461/13, § 60, 70 x 72; tyto xxxxxxx xxxxxxxx byly xxxx postoupeny velkému xxxxxx ESLP, xxxxx xxxxxxxxx sporu xxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx“). „Xxxxxxxx“ ve xxxxxx xx. 27 odst. 2 Xxxxxx xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx saka (rozsudek XXXX xx xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxx 8. xxxxxxxx 2008 x. 33629/06, § 6, 47 x 52–53; xxxxxxxx XXXX xx xxxx Fratanoló xxxxx Xxxxxxxx xx dne 3. xxxxxxxxx 2011 x. 29459/10, § 24; a xxxxxxxxxx XXXX xx věci Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxx 2011 x. 56975/09), pomalování xxxxx (xxxxxxxx ESLP xx xxxx Murat Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xx dne 21. xxxxx 2014, x. 9540/07, § 54–56), xxxxxxxx vlajky (xxxxxxxx XXXX ve xxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxx 24. xxxxxxxx 2014 x. 40721/08, § 36), xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXXX xx xxxx Xxxx x ostatní xxxxx Xxxxxxxx xx xxx 16. xxxx 2014 x. 44357/13, § 68 x 72; xxxxxxxx ESLP xx xxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx Maďarsku xx dne 16. xxxx 2014 x. 42461/13, § 71), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXXX xx věci Xxxxxxx x Harrup xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxxxxxx 1999 č. 25594/94, § 28) xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx XXXX xx xxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxx 16. září 2014 x. 44357/13, § 68 x 72), xx xxxxxxxx xxxxxx ze xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (rozsudek XXXX ve věci Xxxx a xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx ze xxx 16. xxxx 2014 x. 44357/13, § 70). Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx „projevem“ ve xxxxxx čl. 10 XXXX xx xxxxxxx, XXXX xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx dané jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx) x xxxxx xx úmyslu xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxx xxx o „xxxxxx“ xx smyslu xx. 10 EÚLP, musí xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx [xxxxxxxx XXXX xx věci Xxxxx Xxxxx proti Xxxxxxx xx dne 21. xxxxx 2014 č. 9540/07, § 54–56; xxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx XXX xx xxxx Xxxxx x. Johnson, 491 X.X. 397, 404 (1989)].

46. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx testu xxxxx, xx „xxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxx fyzickými xxxxxxx, xxxxxxx xxxx [srov. xxx rozhodnutí xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, XXxxxXX 83, 1 (16)], uvedení falešných xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [xxxx. xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx X v Xxxxxxx xxx others [2010] XXXX 52 (XX), xxxxxxx xxx 47 x následující], nabídnutí xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vzdání xx xxxxxxx (souladně XXXXXX, M. Xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx projevu. Xxxxxx rozhledy, 2014, xxx. 22, č. 9, s. 317–325. x. 324), ani xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx, x. 321 x 324). X xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx naplněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx kritérium xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vnímána řadovým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx informace xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxx xx krádež xx xxxxxxx úplatku xxxxx xxxxxx za xxx xxxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx – x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zájem xx xxxxxxx těchto veřejných xxxxxx – naprosto xxxxxxxxx.

47. Xxxx xxxxxxx xxxxx toho, xx xx rozumí „xxxxxxxx“ xx smyslu čl. 27 odst. 2 Xxxxxx x xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ústavní xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx za xxxxx x tomto nálezu xxxxxxxxx x vyjádřit xx ke xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za Xxxxxxxx Xxxxxx Inhofeho x Senátu Spojených xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 27. 2. 2015, který svůj xxxxxxxxx x xxxxxxxx x globálním xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx, xx si xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kouli x xx xxxxx svého xxxxxxxxxx projevu xxxxx xxxx xxx xxxxxx; xxxxx dostupné xxxxxxxxx xx xxxx://xxxx.xxx/3725994/xxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxx/). Xxxxxx xxx Ústavní xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxx přenositelnost detailnějších xxxxx xxx posuzování xxxxxxx xxxx jednáním x xxxxxxxx [jako xx xxxx. tzv. X'Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx XXX ve věci Xxxxxx States x. X'Xxxxx, 391X.X. 367, 376-377 (1968)] xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx tak xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx pojmu „xxxxxx“ x xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx xx xxxx xxxxx x rozsahem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 17 Xxxxxxx x čl. 10 Úmluvy a xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx práva x xxxxxx xxxxxxxxxx právu.

ii) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

48. Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx Xxxxxx Xxxxx republiky – xx rozdíl xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxx žádné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 27 xxxx. 2 Ústavy (xxx xxx 38 tohoto xxxxxx). Xxxxxx 27 xxxx. 2 Ústavy xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxx, xx § 23 Xxxxxx ČSR z xxxx 1920, x xxx xx xxxxxx Xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx učiněn „xxx výkonu xxxxxxx“, x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx místa a xxxxxx mandátu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Funkční xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neboť smysl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx řešení.

49. Ústavní xxxx xx tedy xx to, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 27 odst. 2 Ústavy xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx na xxxxx. X této xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx takový xxxxxx xxxx splnit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 27 odst. 2 Xxxxxx, xx. musí xxx xxxxxxxxxx xxxxx (x xxxx xxx xxxx 43–47 tohoto xxxxxx), xxxx xxx xxxxxx xx jednom x „xxxxxxxxxx fór“ (x xxxx xxx xxxx 50–62 tohoto xxxxxx níže) a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednomu xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xx osobě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx parlamentního xxxxxxx (x xxxx xxx xxxx 63–71 xxxxxx xxxxxx xxxx).

x) Xxx xxxx projevy xx xxxxxx čl. 27 odst. 2 Xxxxxx xxxxxxxx („xxxxxxxx xxxx“)?

50. Xxxxxx 27 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx „xxxxxxx v Xxxxxxxxxx sněmovně xxxx Xxxxxx nebo x xxxxxx orgánech“. Xxxx xxxxxxx platí xxx xxxxxx xx xx, xxx byl projev xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx. 27 odst. 2 Xxxxxx, x xx konkrétně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxxx xxxxxxx, že by xxxxxxxxxxx chtěl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx učiněné xxxxxxx, xx. xxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnu xx Xxxxx, byť xx xx jednalo o xxxxxxx učiněné x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx učinit, xxxxxxxx xx v xx. 27 xxxx. 2 xxxxxx, xx „xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxx mimo Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx dělby xxxx xxxxxxxxxxx zejména v xxxxxxx xxxxxxxxx Parlamentu (xxx xxx 31 xxxxxx xxxxxx). Z xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxxx poslanců x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx volebních xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx těchto xxxxxxx požívají xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx „xxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx projevu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 17 Xxxxxxx x xx. 10 Xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 23. dubna 1992 x. 11798/85, § 42; rozsudek XXXX ve xxxx Xxxxxxxxx xxxxx Rakousku xx xxx 27. xxxxx 2001 x. 26958/95, § 36 x 40; x xxxxxxxx XXXX xx xxxx X. xxxxx Xxxxxxxxx království ze xxx 17. prosince 2002 x. 35373/97, § 79), xxxxxxx xxxxxx hmotněprávní xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (srov. xxxx. rozsudek XXXX xx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Costa Xxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx 11. xxxxx 2011 x. 4035/08, § 42).

51. Proto xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxxx učiněn xxx „x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx“ xx „x xxxxxx xxxxxxxx“. V xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx fór“ xx xxxxxx xx. 27 odst. 2 Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxx například v xxxxx nálezu xxxxxxxxx xxx, xxx čl. 27 odst. 2 Xxxxxx chrání projev xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxxx) xxxxx, xxxxx xx xxxx xxx výsledek řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) „Xxxxxx“ Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx

52. Ústava xxxxxxxx orgány komor x xx. 31 xxxx. 1 Ústavy, xxxxx xxxxxxx, xx „[x]xxxxx zřizují xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx“ (důraz xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxx xx. 30 xxxx. 1 Ústavy xxx xxxxx, xx „[x]xx xxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zřídit xxxxxxxxxxx xxxxxx“ (důraz xxxxxxx). Xxxxxx 10x xxxx. 3 Xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx „[x]xxxx x zásadách xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx sebou, xxxxx i navenek, xxxx svěřit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 [tj. x xxxxxxxxxx xxxxxxxx] xxxxxxxxxx xxxxxx komor“ (xxxxx xxxxxxx). Xxx xxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Ústavě xxxxx.

53. Xx orgány Xxxxxxxxxx sněmovny a Xxxxxx xx však xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 31 xxxx. 1 Xxxxxx [xxxxxxxx SLÁDEČEK, X., XXXXXX, X., XXXXXXX, X. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx. Xxxxx: C. X. Xxxx, 2007. x. 220; XXXXXXXXX, P. x xxx. Ústava Xxxxx republiky (1/1993 Xx.) – Komentář. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2015. x. 294 xxx 20].

54. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (viz bod 31 tohoto nálezu) xxxxxx vyplývá, xx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xx schůze xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, vyšetřovací xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx čl. 10x xxxx. 3 Xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx z xxxxx Xxxxxxxxxx či někde xxxxx. Projevy xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 27 xxxx. 2 Xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxx xxxx – xx. i na xxxxxxxxx xxxxxxxx.

xx) „Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx“

55. X xx. 27 xxxx. 2 xx xxxxxx, xx xxxxxx „x Poslanecké xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx“ xxxxxxxx projevy xx schůzi Poslanecké xxxxxxxx x na xxxxxx Xxxxxx, tj. xx xxxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxxxx „x Poslanecké xxxxxxxx xxxx v Xxxxxx“ xxxx v xxxx xxxxxx řadu výkladových xxxxxxxx, xxxxxxx řešení xxx zjevné není.

56. Xxxxx xxxxxxxxx problém xxxxxxx xx xxxxxxxxx „x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Senátu“ xxxxxxx v xxx, xx Ústava xx xxxxxxxx nevyjadřuje x xxxx, zda se xxxxxxxxx xx smyslu xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx či xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx hovoří xxxxxxxxxxx xxx širší xxxxxxxxxx variantu – x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx jako xxxxx (xxx xxx 32 xxxxxx xxxxxx), x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxxxx svobodné xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x ochrany xxxxxxx, xxxxx, že xxxxx „x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx“ je xxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx hovoří x systematický argument: Xxxxxx výslovně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx učiněnému xx společném orgánu xxxx xxxxx (xxx xx. 10x xxxx. 3 ve xxxxxxx x xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx), x xxxxx je xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx [xxxxxxxx XXXXXX, X. Xxxxx x xxxxxxx xx. 27 Xxxxxx Xxxxxxxxx soudem. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, 2013, x. 5, s. 27–31. x. 30; RYCHETSKÝ, X. x xxx. Xxxxxx České xxxxxxxxx (1/1993 Sb.) – Xxxxxxxx. Xxxxx: Wolters Xxxxxx, 2015. x. 295 xxx 21 xx xxxx].

57. Z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx názorů x nejvyšším debatním xxxx x xxxx, xxxxxxxxx parlamentu x xxxxxxx opozice (viz xxx 31 tohoto xxxxxx). Xxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, kde zrovna xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Senát – xxxx i tehdy, xxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxx Poslanecké sněmovny xx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx fórum (xxxxxxx xxxxxx), a xxxxxxx xxxx místo (xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Z xxxxxx xxxxxx xx tedy xxxxxxxxxxxx, zda se xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx schůze xxxx xxxxx koná x xxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx (například xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obou xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx republiky v xxxx 2008 xx xxxxxx xx Španělském xxxx Xxxxxxxxx hradu; x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx). Xxxxxxx poslanců x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 27 odst. 2 Xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, kde xx xxxxxx koná (xxxx. xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx 54 tohoto xxxxxx).

58. Xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxxxxx imunity xxxxxxxxx x xxxxxx 31 x 57 xxxxxx nálezu, vyplývá, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 27 xxxx. 2 Ústavy xx vztahuje xx xxxxxxx poslanců a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxxx XXXXXXXX, V., XXXXXX, X., XXXXXXX, X. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx. Xxxxx: X. X. Beck, 2007. x. 220; XXXXXXXXX, X. x kol. Xxxxxx České xxxxxxxxx (1/1993 Xx.) – Xxxxxxxx. Praha: Xxxxxxx Xxxxxx, 2015. s. 295 xxx 21 xx xxxx].

59. Xxxxxx 27 odst. 2 Xxxxxx však výslovně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx ani xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx rozumí projevem „x Poslanecké xxxxxxxx xxxx v Xxxxxx“. X této souvislosti Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xx. 64 xxxx. 1 Xxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx prezidenta Xxxxx xxxxxxxxx zúčastnit xx „xxxxxx obou xxxxx Xxxxxxxxxx“, xxx xx xxxxx, kterou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxxx xxx neučinil. Xxx tedy konstatovat, xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx projev xxxxxxx „x orgánu xxxxxx“ xxxxxx být xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x Poslanecké xxxxxxxx a Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x použité dikce xxxxxxxxxxx xxxxxxx [XXXXXXXXX, X. x xxx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (1/1993 Sb.) – Xxxxxxxx. Praha: Xxxxxxx Xxxxxx, 2015. x. 295 xxx 21].

60. Xxxxx je nutné xxxxxxxx, xxx xx xx. 27 odst. 2 Ústavy xxxxxxxx x xx projevy xxxx xxxxxx jedné x xxxxx či xxxx komor Xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny a Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx Xxxxxxxxxx [SLÁDEČEK, V., XXXXXX, V., SYLLOVÁ, X. Xxxxxx České xxxxxxxxx: xxxxxxxx. Xxxxx: X. X. Beck, 2007. x. 220; XXXXXXX, X. Imunita xxxx ústavněprávní problém. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x praxi, 1996, x. 1, x. 41–52. x. 45–46; BAHÝĽOVÁ, X. x xxx. Ústava Xxxxx xxxxxxxxx: komentář. Xxxxx: Xxxxx, 2010. x. 394; PAVLÍČEK, X. Xxxxxx a xxxxxxx xxx České xxxxxxxxx: komentář. 1 xxx. 2. xxxxxx. Xxxxx: Xxxxx, 1998. x. 151; RYCHETSKÝ, X. x xxx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (1/1993 Sb.) – Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2015. s. 295 xxx 22; XXXXXX, J. Xxxxx x xxxxxxx xx. 27 Xxxxxx Nejvyšším xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, 2013, x. 5, x. 27–31. s. 30]. Xxxx autoři xxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx x konstatují, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx vylučují x xxxxxxx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kuloárech, restauracích xx xxxxxxxxxx rozhovorech [XXXXXXXX, X., MIKULE, X., XXXXXXX, X. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2007. x. 220; XXXXXXX, X. Xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx vědu x xxxxx, 1996, x. 1, s. 41–52. x. 46; XXXXĽXXX, X. x xxx. Ústava Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxx, 2010. s. 394; XXXXXXXX, X. Xxxxxx x xxxxxxx xxx České xxxxxxxxx: xxxxxxxx. 1 xxx. 2. xxxxxx. Praha: Xxxxx, 1998. x. 151; RYCHETSKÝ, P. x xxx. Ústava Xxxxx republiky (1/1993 Xx.) – Komentář. Xxxxx: Wolters Xxxxxx, 2015. s. 295 xxx 22], xx xxxxxxxxx schůzích (XXXXXXXX, X. Xxxxxx x xxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx. 1 xxx. 2. vydání. Xxxxx: Linde, 1998. x. 151); či xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx skončilo [XXXXXXXXX, X. x xxx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (1/1993 Xx.) – Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2015. x. 295 bod 22].

61. Xxxxxxx xxxx se x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xx. 27 xxxx. 2 Ústavy xxxxxxx x funkčního xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x pojetí xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxx 57 tohoto xxxxxx). Proto xxxx xxxxxxxx toliko xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x otevřené xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx senátory (xxx. xxxxxxxx fóra). X tohoto xxxxxx xx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x kuloárech, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx jednání xxxxx xxxxxxxx, i kdyby xxxx projevy byly xxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx.

62. Lze tedy xxxxxxx, xx xxxx „xxxxxxxx xxxx“, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x senátorů xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 27 odst. 2 Xxxxxx, patří xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xx Xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxx, podvýborů x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx komisí, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx xx těchto xxxxxx. Tím xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jiná fóra (xxxxx jsou například xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx klubu); zodpovězení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx předmětem xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxx xxx 51 xxxxxx xxxxxx).

x) Xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx?

63. Xxxxx xxxxxxxxxx otázkou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx případem xx xx, xxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxx chráněn indemnitou xx xxxxxx čl. 27 odst. 2 Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xx tímto xxxxxxxxxx myslí.

64. Ústavní xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx opakuje, xx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxx, že § 23 Xxxxxx XXX z roku 1920, x níž xx xxxxxx Ústavy Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyžadovala, aby xxxxxx byl učiněn „xxx xxxxxx xxxxxxx“, x k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx mandátu (xxx xxx 48 tohoto xxxxxx). Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx je xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mandátu má xxx xxxxxx čl. 27 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx body 48–49 tohoto xxxxxx). Xxxxxxx indemnity xx xxxxx xxxxx xx, xxx xxxxxx poslancům x xxxxxxxxx xxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx SLÁDEČEK, X., XXXXXX, X., XXXXXXX, X. Ústava Xxxxx republiky: xxxxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2007. s. 220). Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ESLP, xxxxx Xxxxxxx xxxx xxx výkladu Ústavy xxxxxxxx značné xxxxxxxxxx xxxxxx [srov. xxxxx xx xxx 25. 6. 2002, sp. xx. Xx. XX 36/01 (č. 403/2002 Xx.); x navazující xxxxxx xx xxx 24. 6. 2003, xx. zn. Xx. XX 44/02 (x. 210/2003 Sb.); xx xxx 15. 4. 2003, xx. xx. X. ÚS 752/02; xx dne 5. 4. 2005, sp. xx. Xx. XX 44/03 (č. 249/2005 Xx.)].

65. Xxxxx XXXX xxxxxxxxx nesmí jít xxx rámec nezbytný xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx xx soukromá jednání x projevy poslance [xxxxxxxx ESLP xx xxxx Xxxxxxx proti Xxxxxx (x. 1) xx xxx 30. xxxxx 2003 č. 40877/98, § 62; xxxxxxxx ESLP xx xxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx (x. 2) xx xxx 30. xxxxx 2003 x. 45649/99, § 63; xxxxxxxx ESLP ve xxxx X.X.X.X. x Xxxxxxxxx (x. 2) xxxxx Xxxxxx xx xxx 24. xxxxx 2009 x. 46967/07, § 72; xxxxxxxx XXXX xx věci Xx Jorio xxxxx Xxxxxx xx xxx 3. xxxxxx 2004 x. 73936/01, § 53; rozsudek xxxxxxx xxxxxx ESLP xx xxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx ze xxx 3. prosince 2009 x. 8917/05, § 85]. Xx stejném xxxxx xx vyjádřil x Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a parlamentní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx „xxxxx x zřejmá“ xxxxxxxxx [rozsudek velkého xxxxxx Xxxxxxxx dvora xx dne 6. xxxx 2011 xx xxxx C-163/10 Patriciello, xxx 35 (xxx xxx xx nutné xxxx v xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vymezena xxxx názory xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx)], x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soudy (xxxx. xxxxxxxxxx francouzské Ústavní xxxx xx xxx 7. xxxxxxxxx 1989, xxxxx. n° 89-262 XX, Recueil des xxxxxxxxx xx Conseil Xxxxxxxxxxxxxxx de 1989, x. 90; x xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx X x Xxxxxxx and others [2010] UKSC 52 (XX), xxxxxxx xxx 47).

66. Xxxxxxx soud xxx výše xxxxxxx, xx absence xxxx „xxx xxxxxx xxxxxxx“ x xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx xx xxxxx důsledky xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Konkrétně x xxxx plyne, xx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx chrání xxxxxx bez ohledu xx jeho xxxxx, xx. xxx ohledu xx xx, co xx sděluje (xxx xxxx 48–49 tohoto xxxxxx). X xxxxxxx xxxx „xxx xxxxxx xxxxxxx“ xxx nelze xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo senátora xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 27 xxxx. 2 Ústavy (xxx xxxxxxx xxxx 50–62 xxxxxx xxxxxx) – xxxx x xxxxxx, xxxxx není příspěvkem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx tím xxxxx, že ústavodárce x roce 1992 xxxxx mohl předvídat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx vůbec xxxxxx vzít v xxxxx xxxxxxxx sociálních xxxx xxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx x té xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx.

67. Xxxxxxx xxxx x xxxxx ohledu xxxx vycházet x xxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx náleží Parlamentu xxxx celku (xxx xxx 32 tohoto xxxxxx). V xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx primárně Xxxxxxxxx xxxx debatní xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poslance xx xxxxxxxx. Xxxxxxx tedy, xxx xxx projev xxxxxxxx (xx xxxxxxxx) xxxxxxxx informace nebo xxxxxxxxxx xxxxxx (viz xxxx 43–47 xxxxxx xxxxxx) x xxx xxx xxxxxx „x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx“ (ve smyslu xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 50–62 xxxxxx xxxxxx), ale zároveň xxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx učiněný xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx debaty, xx. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x senátorům (xxxx. xxxxxxx xxxx xxxxxxx dalšímu xxxxxxxx xx senátorovi) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx či xxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, výboru, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx komise xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx. 10x xxxx. 3 Xxxxxx) xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx jednání komory xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx [xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx republiky (xxxx. xx. 64 xxxx. 1 Ústavy) xx xxxxxxx expert (xxxxx xxxx xxx poslancem xxx senátorem), jenž xx xxxxxx komise xxxxxx Xxxxxxxxxx (srov. § 47 xxxx. 1 xxxxx x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx; či § 43 odst. 1 xxxxx č. 107/1999 Xx., x jednacím xxxx Senátu)].

68. Pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, x kdyby xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx (xx Xxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 27 xxxx. 2 Xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx, kde xxxxxx xxxxx probíhá, xxxx to xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxx, xxxxx je funkčně xxxxxxx x projevem x xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx tvorbě xxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxx x není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx diskuse, xxx xxxxx xxxx indemnita xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx, blogové xxxxx, xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx.

69. Neobstojí xxx argument stěžovatele, xx xxxx xxxxx, xxxx xx měla xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx názorů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněna xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx například x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx přímého audiovizuálního xxxxxxx x jednání, xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny. Xxxxxxxxxxx pro poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ani xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx poslance xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx – xx. xxx tento xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx debaty, předává xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxx osobám, xxxxx xxxx xxxxx xx jednání xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxx; x xxxx xxx bod 67 xxxxxx nálezu xx xxxx), umožňuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Poslanecké xxxxxxxx xx jejích xxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxx 31, 57 x 61 xxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxx x Poslanecké xxxxxxxx xxxxx účel xxxxxxxxx – ten xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx veřejnosti. Xxxx xxxx projev xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, může xxx xx rozdíl xx projevu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x projevy dalších xxxxxxx x pořadí, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx předsedajícího xx dokonce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x konečně xxx xxxx televize x xxxxxxxxx (xxxx. „xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx) xx nevysílat.

70. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx indemnita xxxxxxxxx x xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxx projev xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Senátu xxxx xxxxxx orgánech, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx přispívá xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx znamená, xx xxxxx směřovat xxxxxxxx xxxxxxx x naopak xxxx xxxxxxxx vůči xxxxxx účastníkům parlamentní xxxxxx v širším xxxxx xxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx 67 tohoto xxxxxx . Xxxxxx xxxxxxxx xx senátora x xxxxxxxxxx xxxxx (resp. xxxxxx xxxx, komu xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) je xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dalším účastníkům xxxxxxxxxxx debaty xxxx. Xxxxxx poslance xx xxxxxxxx přítomného na xxxxxx těchto xxxxx xxxx řečníkovi taktéž. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx názorů xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x „neřečníkem“, ale x xxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxx. X x xxxxxxx případě xx xxxxxx chráněn xxxxxxxxxx xx smyslu xx. 27 odst. 2 Xxxxxx.

71. Xxx je xxxx nutné xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx podle xx. 27 odst. 2 Ústavy je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxx xxxxxxxxx x vyjádření xxxxxx (xxx xxxx 43–47 xxxxxx xxxxxx). X xxxxxx důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx schůze Xxxxxxxxxx xxxxxxxx indemnitou xxxxx xx. 27 xxxx. 2 Ústavy xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx x jednání xxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x sdělení xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Dovedeno xx xxxxxxxx, dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mezi xxxxx xxxxxxxx uzavřená x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxx xxxxx xx. 27 odst. 2 Xxxxxx

72. Na xxxxxxx xxxx uvedených xxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx indemnity xxxxxxxx x senátorů xx xxxxxx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx: (1) xxxx xxx x sdělení informace xxxx vyjádření xxxxxx xxxxxx, písmem, obrazem xx xxxxx xxxxxxxx; (2) xxxxx xxxxxx xxxx být učiněn xx xxxxxx z „xxxxxxxxxx xxx“, tj. xx schůzi Poslanecké xxxxxxxx xx Xxxxxx, xxxxxx výborů, podvýborů xxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx komisí xxxxx xx společné schůzi Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx; x (3) xxxxxxx xxx jednání xxxxxx či jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx parlamentní xxxxxx v širším xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx poslanci, xxxxxxxx x další xxxxx xx smyslu xxxx 67 xxxxxx nálezu.

e) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx X.

73. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx stěžovatel splňuje xxxxxxx tři xxxxxxxx xxx xxxxxxxx indemnity xxxxxxxxx x čl. 27 odst. 2 Xxxxxx: (1) xxx xxxx xxxx představuje xxxxxxx informace xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx; (2) xxx byl xxxx xxxxxx učiněn xx xxxxxx x „xxxxxxxxxx xxx“, tj. xx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xx Senátu, xxxxxx xxxxxx, podvýborů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx schůzi Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx xx xxxxxx orgánů; x (3) a xxx xxxx projev xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x širším xxxxx xxxxxx, kterými jsou xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx osoby xx xxxxxx bodu 67 xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx navenek.

74. X xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dne 21. 6. 2013, x xxxxxx nezjištěnou xxxx, xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx představuje xxxxxxxxx názoru. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

75. Xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxx, že stěžovatel xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx z „xxxxxxxxxx fór“ xx xxxxxx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx, xx. xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx či Xxxxxx, jejich xxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx komisí xxxxx xx společné xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx či xxxxxx xxxxxx, nýbrž xxxxxx „xx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny“. Jelikož Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx indemnity (xxx zejména body 31, 57 x 61 xxxxxx nálezu), xxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx.

76. Xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, že stěžovatelův xxxx, který xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vůči dalším xxxxxxxxxx parlamentní xxxxxx (xx. nesměřoval xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx jinému xxxxxxxxxx xxx vůči xxxx osobě ve xxxxxx xxxx 67 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxx x tvorbě xxxxxxxxx xxxx (xxx xxx 68 xxxxxx xxxxxx). Tento text xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uživatelský xxxxxx xx sociální xxxx a xxxxxx xxx zamířil xxxx xxxxxxxxxx (x povaze Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx srov. xxxxx XXX. XX 3844/13 xx xxx 30. 10. 2014, xxxxxxx xxxx 38–39), tj. xxxxxxxx xxxxxxx. Nešlo xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx diskuse. V xxxxx ohledu xx xxx Ústavní xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx přístupný xxxxxxxxxxx profil xx xxxxxxxx xxxx, stejně xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx tak rovnocenný xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx x tisku, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 27 xxxx. 2 Ústavy xxxxxxxx (xxx zejména xxxx 50 x 81–82 xxxxxx xxxxxx). Xxxxx poslanec xxxxxxxxxx xxx myšlenky veřejně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx o občanský xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx. 27 xxxx. 4 a 5 Xxxxxx či xxxxxxxx ve smyslu xx. 27 xxxx. 3 Ústavy.

77. X xxxxxxxx indemnity xxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx čl. 27 xxxx. 2 Xxxxxx xxxx být všechny xxx xxxxxxxx uvedené x xxxx 72 xxxxxx xxxxxx (srov. xxx bod 73 xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx podoby xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx podmínka xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 27 odst. 2 Xxxxxx xxxxxx x projednávané věci xxxxxxx, xxxx stěžovatel xxxxxxx jednání xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxx xxxxxx vyňat x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Ústavní soud xxxxx xxxxxx x xxxxxx, byť s xxxxxxxx jiným odůvodněním, xx xxxxxxxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 25. 6. 2014 x. x. 3 Tcu 33/2014–26 xx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. Xxxxxxx

78. Parlamentní xxxxxxx náleží Xxxxxxxxxx xxxx celku, xxxxxx xxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx jako debatní xxxxx mezi xxxxxxxx x senátory, x xxxxxxx individuální xxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx xx. 27 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxx: (1) xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyjádření xxxxxx slovem, xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx; (2) xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx xx schůzi Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx či komisí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx orgánů; x (3) tento projev xxxxxxx xxx jednání xxxxxx xx jejich xxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxx směřovat xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx parlamentní xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxx, senátoři x jiné osoby, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxx komise xxxxxx Xxxxxxxxxx). X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nesplnil xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

79. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx xxxxx ustanovení § 82 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, ústavní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx nelze xxxxxxx.

X Xxxx xxx 16. xxxxxx 2015

Xxxxxx Xxxxx

xxxxxxxx senátu