Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Ve xxxxxx §389 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebrání xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx konkurs xx xxxxxxx dlužníka podle §308 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx věřitel xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx (§168 insolvenčního zákona), xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§169 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx proto, xx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx soud v Xxxxxxxx x odvolání xxxxxxxx xxxxxx usnesení Xxxxxxxxx soudu x Xxxx ze xxx 10.8.2016. xx. xx. XXXX 52 INS 6526/2016-X, x xxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx průběh xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxx stupně dlužníku (§394x xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxxxxxx xx xxxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxx usnesení xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx pokladně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxxx 50 000 Xx.

2. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uvedl, že xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx 19.7.2016 xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxx závazky xxxx xxxxxxxxx, xxxxx vznikly x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx přihlášeny xx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx xx. xx. XXXX 27 XXX 4070/2010, x xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx X. xxxxxxxxxx x. x. x., H. Xxxxx xxxxxxxxx, x. x., Xxxxx X., 1547 x. x. x., x X. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx. x x. x. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx, xxx xx byl udělen xxxxxxx věřitelů, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx úpadku xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx nedostal, xxxxx xx ani xxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxx již xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx stupně xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x předchozím řízení xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx aplikovat xxxxxx xxx §389 xxxx. 2 xxxx. x) XX. Xxxx prvního xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx §389 xxxx. 1 x 2 x §390 xxxx. 3 XX, xx xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx úpadku xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, proto xx xxxxx xxxx xxxxx na povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxx úpadku xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Olomouci xxx. xx. 2 VSOL 894/2014 x 25.9.2014.

3. Xxxx soud prvního xxxxxx x xxxxxxxx xx xx, že x xxxxxxxxxxxxx spisu xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úpadku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zpeněžením xxxxxxx xxxxxxxx, dovodil, xx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx zálohu na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx požadovat po xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ze svého, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jehož postavení xx odlišné xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xx x této xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zjištění xxxx úpadku xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dosáhnout, xxxxx xxxxxxxxx za nezbytné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zálohu v xxxxxxxxx xxxx 50 000 Kč. Rovněž xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při řešení xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx §5 vyhlášky č. 313/2007 Xx. 45 000 Xx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxx x na xxxxxxx hotových xxxxxx xxx §7 téže xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, že xx xxxx x xxxxxxx s celospolečenským xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx nesl xxxx, xxxx smyslem xxxxxx xxxxxx xx náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx

4. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xx žádal o xxxxxxxxxx lhůtu, aby xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, následně však x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxx xx. xx. XXXX 27 XXX 4070/2010 uvedl, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx. Z toho xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx zájem xxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx x xxxxx, xx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xx xx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx nezájem xxxxxxxx x xxxx tím, xx xx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx, když věděli, xx mají xxxxxxxxxx. Xxxxx, xx tedy xxxx x povolení xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx. Z těchto xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx tříměsíční xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxx §7 XX, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx x rozporu se xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx řádu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x není-li xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxx xx výkonu rozhodnutí xxxx xxxxxxx xx xxxx použijí xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx odkazuje.

III.

Důvodnost xxxxxxxx

6. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx vydání xxxxxxxxxxx (§212, §212x xxxx. 1, xxxx. 5 a xxxx. 6 x. x. x.), xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx [§94 odst. 2 xxxx. x) XX], x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx §389 xxxx. 1 XX dlužník xxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úpadek xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx považována xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx x) xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxxx x podnikání.

Podle §389 xxxx. 2 XX xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx nebo hrozícího xxxxxx oddlužením, xxxxxxxx x) x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx x) jde x xxxxxxxxxx věřitele, xxxxx zůstala xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §308 xxxx. 1 xxxx. x) nebo d), xxxxx c) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx §397 xxxx. 1 XX, nedojde-li xx zpětvzetí xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxx x jeho xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V pochybnostech x xxx, zdaje xxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx otázku xxxxxxxxx x průběhu schůze xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx oddlužení xx xxxxxxxx xxxxxxxx, insolvenčnímu xxxxxxx x věřitelskému xxxxxx. Odvolání xxxxx xxxx není přípustné.

Podle §390 odst. 3 XX návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podaný xxxxxxxx nebo xxxxx, xxx k xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx odmítne xxxxxxxxxxx, xxxxx doručí dlužníkům, xxxxx, která xxxxxx xxxxx podala, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Odvolání může xxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx §396 XX x xxxxxxx, xx xxxx návrh xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxx, vezme xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx současně o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx §108 xxxx. 1 x xxxx. 2 xxxx xxxxx XX insolvenční xxxx xxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx to xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx nelze xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx uložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx zaměstnancem dlužníka x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výši xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx až xx částky 50 000 Xx.

8. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených xxxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx manželů xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xx věřitele, xxxxx xxxx němu xxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti. Xx seznamu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pod xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxx xx dne 19.7.2010, x. x. XXXX 27 XXX 4070/2010, byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx X. X. a xxxxxxxx xxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx konkurs, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 17.1.2014. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xx jedná xxx xxx x xxxxxxx x xxxx osobního xxxxxx. Xxxx z xxxxxx xxxxx vyplývá, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx souhlas xxxxxxx x věřitelů, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx že xxxxxx xxxxxxxxx, x proto xxx §389 IZ xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx již řešení xxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxx x pohledávku xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §308 xxxx. 1 xxxx. x) a x). Nato xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx usnesení.

9. Xx spisu Krajského xxxxx x Xxxx xx. xx. KSBR 27 XXX 4070/2010 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx touto xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vedeno xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx X. X. Xxxxxxxxx xx dne 28.4.2014, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 14.5.2014, byl xxxxxx konkurs xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §308 xxxx. 1 xxxx. d) insolvenčního xxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřiteli xx xxxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx přihlášeni 4 věřitelé, které xxxxxxx xxxx prvního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx uvedeni xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přezkoumávané věci.

10. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxxx vyplývá, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, který xx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx, xxx je xxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §389 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxx z xxxxxxxxx bránily xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxxx xx dovolává xxxx, jak již xxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxx závazků, xxxxx xxxxx xxxxxxx x jeho insolvenčnímu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízením, xxx xxxxxx xxxxxxx X. S. byl xxxxx konkursem, xxxxx xxx xxxxxxxxxx zrušen, xxx xxxx xxxxxxxxx x předmětného insolvenčního xxxxx xxx nedostatek xxxxxxx xxx §308 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx tomuto xxxxxxxx xxxxxx dlužníka xxxxx x odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx 4 x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pohledávkami x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx x xxxxxxxxx dlužníka xxxxx xxxxxx jeho xxxxxx oddlužením, xxxxx x nich není xxx důvod xxx §389 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxxx §389 xxxxxxxxxxxxx zákona xx shora citovaném xxxxx xxxx xxxxxxx xx insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 294/2013 Xx., s xxxxxxxxx xx 1.1.2014. X xxxxxxxx zprávy x xxxx 211 (§389) xxxx novely xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x §389 xxxx. 2 xxxx. x) XX, xx xxx-xx x „xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx“, který xxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx přípustnosti oddlužení xx již neměla xxx xxxx povaha xxxxxxxx (tíhu podnikatelského xxxxxx dlužník xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx).

13. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §389 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx důvodové xxxxxx x xxxxxx č. 294/2013 Sb. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx dle §389 xxxx. 2 písm. x) insolvenčního xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx neuspokojeny x xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxx přihlášeny xxxx xxxxxxxxx, věřitelé xx xx xxxxxxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx nepřihlásili xxxxx neuplatnili (x xxxxxxx pohledávek xx xxxxxxxxxx podstatou xxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxx postavených), anebo xxx x pohledávky, xxxxx se v xxxxxxxxxxxx xxxxxx neuspokojují.

14. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx společného xxxxxx manželů na xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx, xx dluh x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x manželů xxxxxxx xxx §389 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx oddlužením x tohoto xxxxxxx, xxx u xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx, x xxxxx insolvenčním xxxxxx (§394x xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona).

15. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §219a xxxx. 1 xxxx. x) o. x. x. x xxxxxxxx xxxxxxxx zrušil x xxxxx §221 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.